Ekonomisk plan Preliminär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk plan Preliminär"

Transkript

1 Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Kostnader för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan Beräkning av föreningens årliga kostnader Beräkning av föreningens årliga intäkter Redovisning av lägenheterna Ekonomisk prognos Känslighetsanalys Särskilda förhållanden... 9 Bilagor 1. Enligt bostadsrättslagen föreskrivna intyg 2. Garantiförbindelse för osålda lägenheter

2 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsförening Center Syd () som har sitt säte i Kävlinge kommun har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen avser att låta bygga 16 lokaler på fastigheten del av Löddeköpinge 14:4 & 23:3 (lotten Z). I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 i bostadsrättslagen, har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i planen grundar sig på kostnader för fastighetsförvärvet, kapitalkostnader, driftkostnader samt föreningens årliga intäkter efter kända fakta och bedömningar som gjorts hösten Nedan angiven anskaffningskostnad för förvärvet är slutligt känd. Driftkostnaderna är uppskattade till vad som anses vara marknadsmässigt. Byggnadsprojektet genomförs av Ekonomisk förening Företagshallen i Center Syd ( ). Förvärv sker genom att Bostadsrättsförening Center Syd förvärvar samtliga andelar i Ekonomisk förening Företagshallen i Center Syd som vid detta tillfälle kommer att vara civilrättslig ägare till fastigheten. Bostadsrättsförening Center Syd och Ekonomisk förening Företagshallen i Center Syd fusioneras sedan. Affären leder till att det uppkommer en latent skatt i bostadsrättsföreningen. Denna latenta skatt utlöses endast om föreningen upphör med verksamheten och säljer fastigheten. Enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen skall en anläggningstillgång skrivas av systematiskt över anläggningstillgångens livslängd. Sådan bokföringsmässig avskrivning är resultatpåverkande men påverkar inte likviditeten som anges i den ekonomiska planen. Bokning av lokalerna beräknas ske snarast efter registrering av ekonomisk plan. Byggnationen beräknas vara slutförd i vintern 2015/2016. Upplåtelse, tillträde och inflyttning beräknas ske kvartal 1, 2016 efter det att projektet är färdigställt. 2. Beskrivning av fastigheten Fastigheten består av en friliggande industribyggnader. Lokalerna är i ett plan med en takhöjd på ca 5,3 meter. Lokalerna är isolerade, förberedda för v/a anslutning och har egen elcentral med mätare. Innerväggarna är av gips/plåt och golvet av betong. Byggnaden innehåller 16 separata enheter. Varje enhet har en separat port med gångdörr och måtten ca 4,2 x 5,0 m. Lokalerna överlåts oinredda och respektive lokalägare ges efter tillträde, möjlighet att komplettera lokalen enligt egna önskemål/behov.

3 Fastighetsbeteckning Löddeköpinge 14:4 & 23:3 (lotten Z) Adress Teknikvägen 19, Löddeköpinge Fastighets areal 3941 kvm Lokalarea 1952 kvm Byggnadensutformning Industri/lagerbyggnad Byggnadsår 2015 Gällande Detaljplan från planbestämmelser Taxeringsvärde 1 Beräknat taxeringsvärde år 2013 är SEK Typkod 411 Försäkring Fastigheten avses bli fullvärdesförsäkrad Gemensam anordning på tomtmark Gårdsplan/Tomtmark Inhägnad parkering/gårdsplan samt utomhusbelysning. Kortfattad byggnadsbeskrivning Grund Stomme Ytterväggar Lokalskiljande väggar Takstolar Yttertak Fasader Fönster El och VA anslutning Ventilation Uppvärmning Portar Entrédörrar: Platta på mark Stål/Trä Plåt Trä och gips/plåt Stål/Trä Plåt Plåt 2-glas isolerglas Kommunal el respektive VA nät Självdrag Luft/luft-värmepump Varmgalvade vikportar B:4,2 m, H:5m Varmgalvade ståldörrar Ritningar tillhandahålles av bostadsrättsföreningens styrelse. 1 Taxeringsvärdet är ett bedömt värde och kan komma att justeras vid en särskild fastighetstaxering efter färdigställandet av byggnaden på fastigheten.

4 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv Bostadsrättsförening Center Syds förvärvskonstruktion innebär att den slutliga anskaffningskostnaden är känd, den totala förvärvskostnaden uppgår till kronor. Kostnadsslag (kr) (kr/kvm) Köpeskilling kr kr Fond kr 31 kr Summa (inklusive fond) kr 9 730kr 4. Finansieringsplan Specifikation av lån som kommer att upptas för fastighetens finansiering samt beräkning av årliga räntekostnader redovisas i nedanstående tabell. Föreningens kapitalkostnader grundar sig på en bedömning. Ändras dessa nivåer påverkas räntekostnad. Som säkerhet för lån lämnas pantbrev. Lånet i planen amorteras av över 45 år. Föreningens lån planeras att vara amorteringsfria de första 5 åren, därefter sker en omförhandling med banken. Hur olika amorteringstakter påverkar månadsavgiften redovisas i känslighetsanalysen. Källa Belopp (kr) Ränta (%) Ränta (kr) Amortering Bindningstid Banklån kr 4,0 % kr kr 3-mån Amortering/Avskrivning kr Summa kapitalkostnader kr kr Upplåtelseavgifter 0 kr Insatser kr Summa lån och insatser kr kr 5. Beräkning av föreningens årliga kostnader Kapitalkostnader Summan av föreningens kapitalkostnader redovisas i nedanstående tabell. Föreningens årliga drift/underhållskostnader uppskattas efter jämförelse med liknande objekts drift/underhållskostnader. Föreningens kostnader är budgeterade till 255 kr/kvm och år, se nedanstående tabell. Driftskostnader som bostadsrättshavaren ska svara för och som inte ingår i årsavgiften är uppvärmning, el och vatten. Kostnader för el och vatten debiteras ut separat baserat på individuella mätare för varje enhet. Årliga avsättningar till yttre underhållsfond skall göras enligt föreningens stadgar eller i den takt som föreningens styrelse finner det lämpligt dock alltid minst 0,3 % av taxeringsvärdet. Den ekonomiska planen visar föreningens likviditet. Föreningens behov

5 av avskrivningar ökar och beräknas ske progressivt i framtiden. För det fall avskrivningar görs utöver i planen redovisad amortering kan detta komma att leda till ett bokföringsmässigt negativt resultat. Kostnadsslag (kr) Moms (kr/kvm) ex moms Kapitalkostnad enligt ovan kr Drift/underhållskostnader: (kr) (kr) El (el i lokalen individuell lägenhetsdebitering) kr kr 5 kr Vatten (vatten individuell lägenhetsdebitering) kr kr 2 kr Sophämtning 600l kärl kr 950 kr 2 kr Försäkring kr 15 kr Löpande underhåll kr kr 9 kr Fastighetsskötsel kr kr 8 kr Ekonomiskförvaltning kr kr 10 kr Avgift Fjärrvärme 0 kr 0 kr 0 kr Övrigt, snöröjning mm kr kr 6 kr Del Summa 58 kr Fastighetsskatt 0,5 % kr 21 kr Inkomstskatt Avsättning till yttre fond (0,4 % av tax v.) kr 17 kr Summa kr kr 255 kr Föreningen kommer att ansöka om frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt. 6. Beräkning av föreningens årliga intäkter I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall föreningens årliga kostnader och utgifter samt avsättningar till eventuella fonder finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Resultatet redovisas i nedanstående tabell. Kostnadsslag (kr) Moms Årsavgifter (exklusive moms) Summa

6 7. Redovisning av lägenheterna De i bostadsrättsföreningen ingående lägenheterna är 16 stycken till antalet. Redovisning av lägenheterna presenteras i tabellen nedan. Alla ytor är uppskattningar och vissa förändringar kan ske under byggnationen. Lägenhets nummer Utformning Antal Årsavg ex rum Yta And. Tal Insats Årsavgift moms (m2) (%) (kr) (kr) (kr/mån) 1 lokal ,25 % kr kr kr 2 lokal ,25 % kr kr kr 3 lokal ,25 % kr kr kr 4 lokal ,25 % kr kr kr 5 lokal ,25 % kr kr kr 6 lokal ,25 % kr kr kr 7 lokal ,25 % kr kr kr 8 lokal ,25 % kr kr kr 9 lokal ,25 % kr kr kr 10 lokal ,25 % kr kr kr 11 lokal ,25 % kr kr kr 12 lokal ,25 % kr kr kr 13 lokal ,25 % kr kr kr 14 lokal ,25 % kr kr kr 15 lokal ,25 % kr kr kr 16 lokal ,25 % kr kr kr % kr kr kr Insats och årsavgift fördelas efter andelstal. Utöver årsavgiften tillkommer kostnad för uppvärmning, vatten och el enligt individuell mätning och debitering för respektive ägare. Snittkostnaden för el, vatten och uppvärmning, har i jämförbara projekt legat runt kr/lokal och månad men stora variationer förekommer. 8. Ekonomisk prognos Den ekonomiska prognosen påvisar känsligheten och framtidsutsikterna för bostadsrättsföreningen. Den illustrerar hur känslig föreningen är för makroekonomiska förändringar. Nedan presenteras en 6-årskalkyl samt år 11, avseende bostadsrättsföreningens bedömda intäkter, kostnader samt årsresultat. Prognosen visar årsavgiftens förändring vid en årlig inflation på 2 % och oförändrad ränta och amorteringsplan på föreningens lån.

7 Prognos (kr) År Bedömd inflation 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Årliga intäkter Årsavgifter Summa Drift/Underhållskostnader El abonnemang (förbrukning deb. Ind.) Vatten abonnemang (förbrukning deb. Ind.) Sophämtning Försäkring Löpande underhåll Fastighetsskötsel Ekonomiskförvaltning Avgift Fjärrvärme Övrigt, snöröjning mm Avsättning till yttre fond (0,3% av tax v.) Summa Kapitalkostnader Räntor (enl kalkyl 4% ) Amortering Avskrivning Summa Fastighetsskatt 0,5% Inkomstskatt Summa Åretsresultat Taxeringsvärde Byggnad Mark Summa

8 9. Känslighetsanalys Känslighetsanalysen visar hur de olika makroekonomiska faktorerna påverkar årsavgifterna. Punkt 1 visar dagens avgiftsnivå, som vid bildandet är 255 kr per kvm lokalyta och år (ex moms). Punkt 2 visar hur mycket avgiften måste höjas per kvm om räntan skulle stiga med 2 %- enheter från den i prognosen angivna räntan. Punkt 3 visar hur mycket avgiften måste höjas per kvm om el och vatten/avlopp skulle höjas med 25 %. Punkt 4 visar hur mycket avgiften måste höjas per kvm om 10 % av årsavgifterna skulle gå förlorade. Punkt 5 visar hur mycket avgiften måste höjas per kvm om föreningen måste ta upp nya lån för att finansiera oförutsatta utgifter. Lånet är baserat på 10 % av fastighetens totala bastaxeringsvärde. Punkt 6 visar hur mycket avgiften måste höjas per kvm om föreningen efter 5 år väljer att amortera av lånen på 25 år. Punkt 7 visar hur mycket avgiften måste höjas per kvm om föreningen efter 5 år väljer att amortera av lånen på 50 år. Känslighetsanalys för årsavgiften (kr/kvm) ökning % Känslighetsanalys Dagens avgiftsnivå 255 kr 0% Räntor +2,0 % 67 kr 26% El, vatten +25 % 2 kr 1% Årsavgift -10 % 25 kr 10% Ökad belåning 10 % av taxeringsvärdet 17 kr 7% Rak amortering över 25 år 107 kr 42% Rak amortering över 50 år 40 kr 16% Nedan visas hur föreningens avgifter per kvadratmeter bostadsrättsyta påverkas av en ökad inflationstakt. En ökad inflationstakt påverkar primärt drift och underhållskostnader. Tabellen nedan illustrerar avgiftsnivåns utveckling de närmaste 6 åren samt år 11 vid en inflationstakt på 3 %. Inflationsprognosen för 3 % avser kapitalkostnader utan amortering, samtliga kostnader exklusive moms. Inflation prognos (kr/kvm) Inflation 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Drift och underhåll Övriga kostnader Avgift

9 10. Särskilda förhållanden Särskilda förhållanden av betydelse för bedömande av föreningens verksamhet och bostadsrättshavarnas ekonomiska förpliktelser. 1. Bostadsrättshavarna skall inbetala insats. Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgiften fördelas på bostadsrättshavarna i förhållande till lägenheternas andelstal. 2. Upplåtelseavgift kan uttagas efter beslut av styrelsen. 3. I övrigt hänvisas till föreningens stadgar som bifogas, och av vilka bland annat framgår vad som gäller vid föreningens upplösning eller likvidation. 4. De i denna ekonomiska plan lämnade uppgifter angående fastighetens utförande, beräknade kostnader och intäkter mm hänför sig till vid tidpunkten för planens upprättande kända förutsättningar. Några andra avgifter än de redovisade utgår inte, vare sig regelbundna eller av särskilt beslut beroende. Det åligger styrelsen att bevaka sådana förändringar i kostnadsläget som bör kräva höjningar av årsavgifter för att föreningens ekonomi inte skall äventyras. 5. Det åligger bostadsrättshavarna att teckna och vidmakthålla försäkring av sina lokaler. 6. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. 7. Utöver årsavgiften tillkommer kostnaden för uppvärmning, vatten och el. 8. Bostadsrättsägaren ansvarar själv för eventuell framtida inredning samt eventuell verksamhetsanpassning (inklusive ventilation) av lokalen. Viss inredning kan vara bygglovspliktig. Göteborg xx Christoffer Rappe Carl Sjöberg Catrin Rappe

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun Kostnadskalkyl FÖR bostadrättsföreningen Sommerwind Org. nr 769624-8173 Uppsala Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Hur går det forvår S bostadsrättsforening? * 0srrvs{ En öuersikt om hur du löser årsredouisningen /-\ t f -'-'

Hur går det forvår S bostadsrättsforening? * 0srrvs{ En öuersikt om hur du löser årsredouisningen /-\ t f -'-' fg Hur går det forvår S bostadsrättsforening? * En öuersikt om hur du löser årsredouisningen 0srrvs{ /-\ t f -'-' 6 Det är dina pengar det gäller. är du blir medlem i en bostadsrättsförening kommer du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smacken 716408-7707. Årsredovisning 2010. för Bostadsrättsföreningen Smacken

Bostadsrättsföreningen Smacken 716408-7707. Årsredovisning 2010. för Bostadsrättsföreningen Smacken Årsredovisning 2010 för Bostadsrättsföreningen Smacken 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Smacken, organisationsnummer 716408 7707, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Så bor du i Brf Sjöblick

Så bor du i Brf Sjöblick Så bor du i Brf Sjöblick När du köper en nyproducerad bostadsrätt är fördelarna många gentemot att köpa en äldre. Bostäderna håller en hög standard och är byggd med dagens människors behov i tankarna.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet

Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Rättsutlåtande avseende Underskott i bostadsrättsföreningar, m.m. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Advokat, adjungerad professor Carl Svernlöv Baker & McKenzie Advokatbyrå och Uppsala universitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer