Från tunnelhus till museum!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från tunnelhus till museum!"

Transkript

1 Tomelilla kommun Från tunnelhus till museum! Årsredovisning 2005

2 Politisk organisation Verksamhetsorganisation VERKSAMHETSORGANISATION Team Samhällsbyggnad Team Hemvård Team LSS Team Medborgarservice Team Förskola Team Särskilt boende Team Skola år F-6 Team Stöd & Lärande Team Skola år 7-9 Team Vård & Hälsa Intraprenad Verksamhetsservice Samordnad fastighetsförvaltning (fristående bolag) Kommunchef Biträdande kommunchef Ledningsgrupp Utveckling & Ledning Antal invånare 31 december Befolkningsförändring under Fördelning av antalet sysselsatta i % Jordbruk 10 Industri 19 Bygg 8 Handel & kommunikation 19 Privata tjänster 11 Offentliga tjänster 31 Övrigt 2 Största företagen i kommunen Swegon Skånemejerier Bollerup naturbruksgymnasium Lindstens El Ingelsta Kalkon Bo Olsson AB Andel invånare i % 0 6 år år år Kommunfullmäktige Tomelilla kommun styrs av en borgerlig majoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Kommunens väl. Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelas enligt följande: Moderaterna 9 Centerpartiet 6 Folkpartiet 4 Kommunens väl 2 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet 1 Socialdemokraterna 15 Vänsterpartiet 2 Omslag: Tunnelhuset som blir världens minsta museum och världens största Hasse & Tage-museum under TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

3 inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Efter flera tuffa år har vi nu lyckats vända ekonomin till ett bra plus. Vi har tvingats ta många svåra men nödvändiga beslut om förändringar, för att få en ekonomi i balans. Det har inneburit ett hårt arbete för många men det har också blivit ett bra resultat. Nu kan jag konstatera att vi har lagt en stabil grund för fortsatt god service till innevånarna och har goda utvecklingsmöjligheter för framtiden. Från att haft ett resultat i koncernen Tomelilla på minus 9,3 miljoner 2004 så visar årets resultat på plus 24,2 miljoner. Det är en resultatförbättring med 33,5 miljoner kronor. Av detta är kommunens resultat det smått fantastiska 15,1 miljoner. Den nya politiska organisationen började gälla den 1 januari. Numera är genomförande och uppföljning av verksamheten samlat till kommunstyrelsen. Framtidsvisionerna hanteras i beredningar. Efter inte oväntade svårigheter har den nya organisationen börjat fungera allt bättre. Personalen har blivit friskare med högre närvaro på jobbet. Jag är övertygad om att den nya ledningsfilosofin där alla blir mer delaktiga och där besluten tas långt ut i verksamheten gör att trivseln ökar. Även Friskklippet uppskattas uppenbarligen mycket och det har säkert också bidraget till friskare anställda. Det gläder mig mycket att så många ägnar sig åt egen friskvård. Tomelilla blir allt mer populär som boendekommun. Inte sedan början på 90-talet har befolkningsökningen varit så stor. Under 2005 ökade kommunen med 121 innevånare. Det har inneburit att det byggs nya bostäder som aldrig förr. Kommunen har fullt upp med att plocka fram nya attraktiva områden. Nyföretagandet fortsätter att öka starkt och många av våra nuvarande företag bygger ut och anställer folk. Det är viktigt att den nuvarande trenden med stark ekonomi fortsätter så att vi klarar av framtida åtaganden. Därför måste det ständigt fortgå ett förbättringsarbete inom alla områden. Det är nödvändigt att alla anställdas kompetens tas tillvara. Jag vill framföra mitt tack till alla er anställda och politiker som på ett glatt och positivt sätt bidragit till att kommunen är på rätt köl och strävar framåt. Kristina Jönsson TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

4 innehåll Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 3 Innehållsförteckning 4 Nyckeltal 5 Förvaltningsberättelse, kommun 6 Personalekonomisk redovisning 15 Förvaltningsberättelse, koncern 16 Sammanställd redovisning 20 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Finansieringsanalys 25 Driftredovisning 26 Investeringsredovisning 27 Exploateringsredovisning 28 Tilläggsupplysningar 29 Redovisningsprinciper 33 Team Administration & Service 34 Team Medborgarservice 35 Teamen inom förskola och skola 37 Teamen inom Vård och omsorg 43 Team Stöd & Lärande 46 Team Samhällsbyggnad 49 Intraprenaden Verksamhetsservice 50 Revisorernas berättelse 51 Ordlista 53 4 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

5 nyckeltal Nyckeltal för kommunen Nyckeltal för koncernen framgår under avsnittet Koncernen Tomelilla kommun Tillgångar per invånare (tkr) 29,6 29,0 29,0 29,9 30,1 Varav anläggningstillgångar per invånare 21,1 21,8 22,2 22,0 21,8 Skulder och avsättningar per invånare (tkr) (1) 14,1 14,5 13,5 13,8 13,7 Varav långfristiga skulder per invånare (tkr) 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 Eget kapital per invånare (tkr) 15,5 14,5 15,5 16,2 16,3 Soliditet (%) (1) 52,4 49,9 53,4 54,0 54,3 Kassalikviditet (%) (2) Justerat resultat efter skatteintäkt och finansnetto (Mkr) (3) 13,8-6,5-6,4 0,6 5,7 - jämfört med skatteintäkterna (%) 3,1-1,5-0,2 0,1 1,5 Nettokostnadernas (exklusive avskrivningarna) och finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) 93,0 98,8 97,9 96,0 94,2 Nettokostnadernas (inklusive avskrivningarna) och finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) 96,5 102,9 101,7 99,8 98,5 Finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) -0,5-0,7-0,1-0,7-0,6 Totala borgensförbindelser per invånare (tkr) 25,7 26,6 26,7 26,0 26,3 Totala borgensförbindelser i relation till skatteintäkterna (%) 74,0 78,6 79,8 80,1 84,4 (1) Soliditeten avser att beskriva kommunen långsiktiga motståndskraft mot ekonomiska svårigheter. Nyckeltalet påverkas av blandade modellen för pensionsskuldsredovisning, vilket innebar att en stor del av pensionsskulden har lyfts ut ur balansräkningen och istället upptas som ansvarsförbindelse. (2) Omsättningstillgångar exklusive förråd och exploateringsfastigheter i relation till kortfristiga skulder. Om kassalikviditeten är högre än 100 % innebär att omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. (3) Med justerat resultat avses resultatet efter justeringar enligt balanskravet. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 förvaltningsberättelse, kommun Förvaltningsberättelse för kommunen På väg i rätt riktning Det gångna årets positiva ekonomiska resultat är ett glädjetecken. Det är viktigt att framhålla att ett resultat kommer inte av sig själv det måste skapas. Framsynta politiska beslut om nödvändiga förändringar i organisation och styrning samt duktiga medarbetare har tillsammans bidragit till skapa årets positiva ekonomiska resultat. Trots att mycket arbete återstår vågar jag mig på att säga att verksamhetsorganisationen nu är på banan och fungerar tillfredsställande. Ska vi fortsätta styra skutan i rätt rikt-ning, gäller det att vi är konsekventa och förhåller oss till värdegrunden, visionen och den strategiska inriktningen. En viktig pusselbit i detta sammanhang är ett fungerande ledarskap samt medarbetare som förstår helheten i sitt uppdrag och har en känsla för vad som stort och smått. Jag menar att det finns en vilja och god uppslutning i organi-sationen att utveckla och skapa förbättringar i verksamheten. Framtiden ser tveklöst positiv ut. Verkställt! Det gångna året har haft stort fokus på att bryta kostnadsutvecklingen och att fullfölja utvecklingsprogrammets intentioner. Organisation och styrprinciper har finslipats. Utan att göra anspråk på att vara heltäckande vill jag ändå nämna några viktigare händelser under året som har stark bäring till vår strategiska inriktning (Delaktighet Samarbete Omvärld Tillväxt): Bredband till alla i Skåne, det s.k BASprojektet, ska vara färdigbyggt till årsskiftet 2006/2007. Då kommer alla samhällen i Skåne med över 200 invånare ha tillgång till bredband. Genom att bygga ut samtliga telestationer till ADSL blev Tomelilla under året en av de första kommunerna i Skåne att kunna erbjuda bredband till alla invånare. Ett kommunövergripande utvecklingsprojekt inom ramen för Växtkraft Mål 3 starta-de upp. Projektet engagerar i stort sett samtliga anställda. Ledarskapsprogram för teamledare och arbetslagsledare har genomförts. Ledarskapsfrågor är och kommer att vara återkommande teman i teamledargruppen. En samordnad fastighetsförvaltning sjösattes och kommer på sikt att effektivisera hanteringen av vårt fastighetsbestånd. Intraprenaden Kost & Städ blir Verksamhetsservice och utökade sitt uppdrag till att även omfatta verksamhetsvaktmästeritjänster. Sjukfrånvaron i vår organisation minskade och ligger nu under nationellt genom-snitt. Friskvårdsklippet infördes. Motivationsindex genomfördes för första gången. En årlig undersökning som ger möjlighet att följa förändringar i verksamheten. Resultatet är ett stöd i ett metodiskt utvecklingsarbete. Verksamheten minskade antalet årsarbetare, samtidigt som timlön, fyllnadstid och övertid minskade. Som ett led i samarbetet med andra kommuner kan nämnas att vi fick gemensam växel med Simrishamns kommun, överenskommelse om gemensamt löne-pa sy-stem med Ystad samt gemensam jurist och exploateringssamverkan med Ystad. Härutöver har vi varit drivande i projektet Tillväxt i Ystad-Österlenregionen. I syfte att göra fler delaktiga i det kommunala utvecklingsarbetet initierades ett ar-bete att ta fram en marknadsplan för kommunen tillsammans med lokala företag. Planen ska ligga till grund för en framtida medveten satsning kring varumärket och marknadsföringen av Tomelilla på Österlen. 6 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

7 förvaltningsberättelse, kommun Som ett led i att manifestera helheten och lära av varandra anordnade för första gången Kommunens Dag. Medarbetare uppmärksammades och priset för Bra Pre-station delades ut. Kommunens hemsida fick nytt ansikte och vi får uppmärksamhet i nationell under-sökning. Kommunens intranet infördes och fortsätter att utvecklas. Vi enas med de fackliga organisationerna om nya samverksansformer. Vi förstärkte kontakterna med stora delar av näringslivet. Kontinuerliga företagsbe-sök och företagsluncher anordnas. Vi har exploaterat Västervången i tätorten, sålt villatomter och industritomter samt medverkat till att företag etablerar sig i kommunen. Beslut om att inrätta ett Hasse & Tagemuseum borgar för en fortsatt ökad omsätt-ning för turismnäringen, men också oanade möjlighet att utveckla varumärket To-melilla på Österlen. Dialog har förts med såväl Region Skåne som Malmö stad om regional och lokal tillväxt. Tomelillamodellen har blivit känt och vi har fått besök från ett flertal kommuner runt om i Sverige. Utmaningar! Vi har satt oss på tåget och inlett en lång resa. Utvecklingsarbetet ska fortsätta och kommer med tiden att leda till förbättringar i verksamheten - till gagn för kommunens invånare och företag. Jag vill avsluta 2005 års förvaltningsberättelse genom att lyfta fram fyra fundamentala utmaningar som vi, enligt min mening, måste tackla under det kommande året: Verkställ målen i uppdragsbeskrivningarna. Visionen och utvecklingsprogrammet måste processas vidare och vara mer levande. Vad är hur-frågor? Lyft perspektiven och utveckla en mognad i organisationen kring våra roller. Våga satsa, se möjligheter och utveckla därmed varumärket Tomelilla på Österlen. Tack! Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för det gångna året. Magnus Hultgren Kommunchef TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

8 förvaltningsberättelse, kommun Befolkning och bostäder Den 31 december 2005 uppgick antalet invånare i Tomelilla kommun till Folkmängden ökade under året med 121 personer. Det är femte året i rad med ökande befolkning efter den tidigare nedgången som pågick i sju år. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen allt sedan Under 2005 var inflyttningsöverskottet 138 personer, jämfört med 44 personer under det föregående året. Födelsetalet uppgick 130 nyfödda, vilket var något lägre än året innan. Antal invånare Diagram: Antal invånare i Tomelilla kommun Ett fortsatt stort inflyttningsöverskott förutsätter ett ökat bostadsbyggande. Diagrammet nedan visar att bostadsbyggandet har ökat något under senare år Diagram: Bostadsbyggande (antal färdigställda lägenheter) i Tomelilla kommun Sammanfattning avstämning av finansiella mål Kommunfullmäktige fastställde följande finansiella mål för Årets nettokostnader inkl finansnetto ska utgöra högst 97,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är att successivt uppnå en nivå kring högst 95 procent för att på så sätt ha en tillräcklig buffert för oförutsedda kostnader, kommande konjunkturnedgångar, investeringsbehov samt avsättningar för framtida pensionsutbetalningar. Kommentar: Detta mål fullföljdes eftersom nyckeltalet stannade på 96,5 procent för årets som helhet. 2. Nyinvesteringar ska fullt ut finansieras med skattemedel. Undantag gäller för sådana investeringar som bedöms blir självfinansierade. Kommentar: Ingen nyupplåning har skett under Återbetalning av låneskulden alternativt kontant avsättning till pensionsåtagandet. Kommentar: Kommunens likviditet förbättrades under 2005, vilket skapar förutsättningar för att vidta de åtgärder som anges i målet. Finansiell analys Den finansiella analysen gäller kommunens utveckling och ställning och försöker koppla samman dåtid, nutid och framtid. Den tar upp följande aspekter: 1. Resultat kapacitet visar på vilken balans kommunen har mellan sina intäkter och kostnader och den kapacitet kommunen har att möta finansiella svårigheter på kort och lång sikt. 2. Risk kontroll visar vilka risker som kan påverka resultat och kapacitet samt vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen. Här analyseras låneskuld, borgensåtaganden och pensionsåtaganden. Ett tecken på god kontroll är att upprättade planer och budgetar följs. Resultat kapacitet Året resultat 2005 års bokslut innebar en kraftig uppryckning av kommunens ekonomi. Jämfört med 2004 förbättrades resultatet på ett år med så mycket som 27 milj kronor. 8 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

9 förvaltningsberättelse, kommun Det ekonomiska resultatet för 2005 blev 15,1 Mkr, vilket är 2,9 Mkr bättre än budgeterat. Avstämningen mot budget påverkades av att fullmäktige under året beslutade att reducera det budgeterade resultatet för 2005 från ursprungligen 19 Mkr till 12 Mkr. Mellanskillnaden tillfördes anslaget för slutavräkning i skattesystemet samt KS anslag för oförutsett. Det mycket goda resultatet innebär att Tomelilla kommun därmed kan återställa de underskott enligt balanskravet som har uppvisats under åren 2003 och Resultatet påverkas dessutom negativt av att kostnader för OB och övertid som hör till 2005 men betalas ut efter årsskiftet har beräknats med större exakthet än tidigare. Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat måste överstiga noll. Mkr ,1 11,5 8,5 5 5,8 5,7 0,6 1, ,3-5 -7,4-12,4 Diagram: Årets resultat, milj kr Enligt kommunallagen (8 kap. 4 KL) gäller balanskravet, som innebär att årets resultat måste vara positivt. Balansutredningen för 2005 i enlighet med Kommunallagens balanskrav blir (Mkr): Årets resultat 15,1 Avgår realisationsvinster -0,6 Avgår sparande -0,7 Tillkommer realisationsvinster enligt undantag 0 Tillkommer strukturella åtgärder 0 Tillkommer ianspråktagande av sparande 0 Tillkommer realisationsförluster enligt undantag 0 Justerat resultat 13, års justerade resultat var -6,5 Mkr. Det beloppet måste täckas under de två närmaste åren. Samma gäller för 2003 års justerade negativa resultat på 6,4 Mkr. Med 15,1 det nu presenterade bokslutet för 2005 kan båda årens underskott täckas: Justerat resultat för ,8 Avgår 2003 års justerade resultat -6,4 Avgår 2004 års justerade resultat -6,5 Återstår efter reglering 0,9 Sparande avser det överskott som redovisas inom nämnden för vuxnas lärande. Eftersom nämnden är gemensam med Simrishamns kommun kan inte Tomelilla kommun utan vidare tillgodogöra sig hela överskottet. I stället särredovisas det som en del av eget kapital som kan användas för nämndens framtida verksamhet. En särskild utredning kan utvisa den exakta fördelningen mellan de båda kommunerna. Verksamhetens kostnader och intäkter Utvecklingen av verksamhetens kostnader och intäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag bör följas åt. Ökar kostnaderna procentuellt snabbare än intäkterna försämras resultatet. Procent ,5 99,9 101,8 102,9 96, Diagram: Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna som går till den löpande verksamheten. Fullmäktige har satt upp målet att nyckeltalet ska uppgå till högst 97,3 procent. Målet är att successivt uppnå en nivå kring högst 95 procent för att på så sätt ha en tillräcklig buffert för oförutsedda kostnader, kommande konjunkturnedgångar, investeringsbehov samt avsättningar för framtida pensionsutbetalningar. Nettokostnadsandelen har stigit under flera år för att under 2004 uppgå till 102,9 pro- TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10 förvaltningsberättelse, kommun cent. Under 2005 gjordes en kraftig uppbromsning av kostnadsutvecklingen genom att kommunen endast förbrukade 96,5 procent av sina skatteintäkter till löpande utgifter. Skatte- och nettokostnadsutvecklingen I en sund kommunal ekonomi finns en följsamhet mellan nettokostnadsutvecklingen jämfört med ökningen av de årliga skatteintäkterna. Procent 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 8,0 7,0 4,5 4,0 6,6 4,0 Nettokostnadernas utveckling Skatteintäkternas utveckling 4,3 2,9 2,6 1, ,7 Diagram: Skatteintäkternas och nettokostnadernas procentuella utveckling Varje år mellan 2000 och 2004 har nettokostnaderna ökat i snabbare takt än skatteintäkterna. Ett kraftigt trendbrott skedde under 2005 då kommunen kunde uppvisa minskande nettokostnader samtidigt som skatteintäkterna steg med 3,7 procent. Investeringar Nettoinvesteringar är kommunens investeringsutgifter minus investeringsinkomster. Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning och hålla en ganska jämn nivå över tiden. Genomsnittligt uppgår investeringarna under åren till 20,3 Mkr per år. Under 2005 låg de samlade investeringarna på en lägre nivå, 12,3 Mkr. De exploateringsfastigheter som iordningställdes framgår av en separat exploateringsredovisning. 3,7 Mkr Diagram: Nettoinvesteringar, milj kr Kommunen finansierar investeringarna genom egna medel, som består av överskott i resultaträkningen och avskrivningar eller genom att sänka sin likviditet. Under senare år har inte finansiering skett genom externa lån. Avvikelser mot budget Totat visar bokslutet ett budgetunderskott på 4,7 Mkr för nettokostnaderna. Skatteoch bidragsintäkterna gav ett budgetöverskott på 2,6 Mkr och finansnettot 1,5 Mkr. Tillkom som en positiv post gjorde även återföring av 2,3 Mkr i kommunens kapitalförvaltning. Den posten redovisas som en jämförelsestörande intäkt i resultaträkningen. Hur det stora budgetunderskottet för kommunens olika verksamheter under 2005 fördelade sig framgår av följande diagram. Mkr Diagram: Större budgetavvikelser under Verksamheterna ålades ett sparbeting på 14,4 Mkr i 2005 års budget. Dessutom fanns stora budgetöverskridanden under 2004 då sparkravet uppgick till drygt 18 Mkr. I och med 2005 års bokslut är det tydligt att stora kostnadsreduceringar har genomförts. 10 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

11 förvaltningsberättelse, kommun Bland annat har cirka 50 helårstjänster dragits in. Samtliga åtgärder har dock inte gett full effekt utan de stora verksamhetsområdena vård-omsorg-skola uppvisar ett budgetunderskott under 2005 på 9,8 Mkr. Underskottet har dock motverkats av de reserver som lagts under kommunstyrelsen i form av anslag för oförutsett och för strukturella åtgärder. Sammanlagt rörde sig dessa reserver om 5,1 Mkr varav omkring 1,5 Mkr förbrukades under året. Huvuddelen av denna förbrukning avsåg vikariekostnader inom EU-projekt mål 3 (Etna och Elektra). Bland andra större avvikelser mot budget märks årets pensionskostnader. Orsaken kan till största delen härledas till ett ökat antal garantipensioneringar i samband med de stora personalavvecklingarna. Dessa garantipensioneringar fortsätter att belasta kommunens ekonomi under ytterligare ett par år. Under 2005 hade dock en reservering på 3 Mkr gjorts i budgeten bland de jämförelsestörande kostnaderna för omställningskostnader p.g.a. de förändringar och rationaliseringar som genomfördes. I beloppet ingick även eventuella garantipensioneringar. Kommunen betalar ut full individuell del från och med 1998 och framåt enligt pensionsavtalet PFA-98. I redovisningen ingår kostnader för särskild löneskatt i enlighet med rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning. Årets pensionsutgift avser samtliga avtalsenliga pensionsutbetalningar under 2005, dvs kommunens pensioner till f.d. personal som redan gått i pension. Förändring avsättning pensioner avser den del av den årliga ökningen av pensionsåtagandet som inte betalas ut som individuell del. Här ingår särskild ålderspension, garantipensioner, efterlevandepensioner samt lönedelar över 7,5 basbelopp. Till skillnad mot tidigare så ökade skulden något under Detta avvek även från den kalkyl som KPA tillställt kommunen och som årets budget baserades på. Pensionsskuldens ökning har beräknats enligt den s.k. blandade modellen (KLR 5:6). Skatte- och bidragsintäkterna blev 2,6 Mkr större än budget. Den viktigaste anledningen var att skatteintäkterna från kommunens egna invånare blev bättre än vad som förutsattes i budgeten. Bakom detta ligger främst en positiv befolkningsutveckling. Dessutom förbättrade staten sin bidragsgivning genom en kraftig höjning av det tillfälliga sysselsättningsstödet som betalas ut till kommunsektorn. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (nr ) ska kommunerna basera sina prognoser över slutavräkningen på den uppräkningsfaktor som Ekonomistyrningsverket presenterar i december. Kommunen följer rekommendationen. Soliditetsutvecklingen Soliditeten är det viktigast måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv finansierat, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. % ,9 7,3 54,3 9,4 54,0 Exkl ansvarsförbindelse 7,7 53,4 3,7 49,8 Inkl ansvarsförbindelse -1,1 52, Diagram: Soliditet, procent. Exkl resp inkl ansvarsförbindelse Med ansvarsförbindelse avses den delen av pensionsskulden som uppstod t o m Enligt de redovisningsregler som gäller för kommuner ska denna skuld redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen och belastar därför inte balansräkningen. Men eftersom den de facto existerar och därför så småningom ska betalas ut så finns det goda skäl att ta med den när soliditeten beräknas. 2,2 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

12 förvaltningsberättelse, kommun Som synes så minskade soliditeten mellan när man tar hänsyn till ansvarsförbindelsen. Det goda ekonomiska resultatet under 2005 har fått kurvan att svänga upp. Man kan dock tydligt se att om kommunen varit tvungen att ta med den äldre pensionsskulden i sin balansräkning så hade soliditeten blivit mycket svag. Risk kontroll Betalningsförmåga på kort sikt Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är rörelsekapitalets storlek och förändring. Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Mkr ,0 36,0 27,8 16,2 6,6 29, Diagram: Rörelsekapitalets storlek Kommunens kortfristiga betalningsberedskap har försämrades stegvis från Nedgången bröts under 2005, då en avsevärd förbättring av rörelsekapitalet åstadkoms. De viktigast orsakerna var dels det goda ekonomiska resultatet, dels den relativt låga investeringsnivån. Följden blev att reserven med likvida medel fylldes på med närmare 18 Mkr. Detta bör dock ses som en tillfällig topp runt årsskiftet. Bland annat har slutavräkning för 2004 bokats upp som kortfristiga skuld, men beloppet betalas in till staten under januari Även den individuella delen inom pensionsåtagandet har bokats på samma sätt, men ska betalas ut under inledning av Man kan också visa likviditetens utveckling som antalet dagars betalningsberedskap, dvs det antal dagar som rörelsekapitalet räcker i förhållande till de externa utgifterna. I diagrammet nedan läggs ett långt tidsperspektiv och man kan då se att förbättringen som skedde under 2005 snarast bör ses som ett nödvändigt trendskifte. Antal dagar År Diagram: Kommunens betalningsberedskap i antal dagar under Av finansieringsanalysen kan utläsas att budgeten för 2005 förutsatte en förbättring av kommunens likviditet, något som således även har genomförts. Ränterisk finansnetto Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar blir större vid hög upplåning Mkr -3,0-2,3-2,0-2,2 Diagram: Finansnettots storlek enligt bokslut. Tomelilla kommun har ett negativt finansnetto, vilket beror på att de långfristiga skulderna är större än de räntabla likvida medlen. Dock kan konstateras att finansnettot har förbättrats sedan 1998 samtidigt som den långfristiga upplåningen ökat med 13 Mkr under perioden. De långfristiga lånen uppgår för närvarande till ca 96 Mkr, medan de likvida medlen på årsbasis låg på ett genomsnitt av ca 51 Mkr under Den rådande -2,6-2,7-2,7-2,2 12 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

13 förvaltningsberättelse, kommun låga räntenivån är den främsta orsaken till finansnettots utveckling. En räntehöjning slår igenom i finansnettot med en viss fördröjning beroende på de säkerhetsåtgärder som ingår i kommunens finanspolicy. Borgensåtagande Borgensåtaganden och ägande av andra bolag innebär ett risktagande. Kommunens borgensengagemang uppgick vid senaste bokslutstillfället 12 dec 2005 till 326 Mkr (f.å. 334 Mkr). Av detta belopp avsåg 98 % kommunala bolag (Österlenhem och TIAB). Man kan konstatera att borgensåtagandet minskat något under Huvudorsaken är att borgen för Österlenshems krediter har dragits ner genom att bolaget kunnat göra amorteringar. Ett sätt att bedöma risken i kommunens borgensåtagande är att ställa det mot de årliga skatteinkomsterna. Av diagrammet nedan framgår att borgensåtagandet motsvarade nästan 74,0 procent av 2005 års skatteinkomster. Eftersom åtagandet inte förändrats så mycket under senare år så har den här procentsatsen sjunkit sedan år % ,0 88,7 83,7 79,7 79,8 78, Diagram: Borgensåtagandet jämfört med skatteintäkterna ,0 Borgensåtagandet per invånare uppgick till 25,7 tkr Under 2004 var genomsnittet i riket 18,3 tkr per invånare. Om Tomelilla kommun skulle ha ett borgensåtagande som låg på samma nivå som rikets så skulle det totala borgensbeloppet varit cirka 94 Mkr mindre än det nuvarande. Pensionsåtagande Kommunen beslöt år 2000 att hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (från och med 1998) disponeras av den anställde för eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning avser i huvudsak garantipensioner, särskild ålderspension och efterlevandepensioner. Ansvarsförbindelsen inom linjen avser pensionsrätt intjänad t o m Prognosen för är en ökning med ca 4,8 Mkr per år inklusive löneskatt med nuvarande beräkningsgrunder. Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en stor risk och är en generationsfråga. Genom att betala ut hela den individuella delen av kommunens pensionsåtaganden samt trygga en del av ansvarsförbindelsen genom långsiktig kapitalförvaltning, reduceras till en del de kostnader för pensionsåtaganden som skjuts på framtidens skattebetalare. Pensionskostnaderna har beräknats enligt PFA, d v s ingen hänsyn tas till det nya pensionsavtalet KAP-KL. Extern placering till pensionsskuld Kommunens pensionsförpliktelse som ackumulerades fram till 1998 uppgick vid senaste årsskiftet till 189 Mkr inkl särskild löneskatt. Enligt god redovisningssed för kommuner ska detta åtagande läggas som en ansvarsförpliktelse inom linjen. På grund av årlig uppräkning ökar åtagandet varje år, men det påverkar alltså inte kommunens synliga soliditet. Under 2005 steg åtagandet med drygt 3 Mkr. En avsättning för att i viss mån trygga detta stora åtagande gjordes under 2000 med ursprungligen 13 Mkr. Efter genomförd upphandling utförs förvaltningen av Öhmans Kapitalförvaltning enligt en placeringspolicy som fastställts av fullmäktige. Det kraftiga globala börsfallet som inträffade under de första tre åren av decenniet medförde att värdet på placeringen föll. Börsuppgången under senare år har dock gjort att värde stigit för att på balansdagen 31 december 2005 uppgå till 13,3 Mkr. Det innebar att värdet steg med 24 procent under året. Eftersom nedskrivningar har skett av de tidigare värdefallen görs nu en återföring av förra årets uppgång. Återföringen kan dock endast ske upp till den ursprungliga nivån, dvs 13 Mkr. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

14 förvaltningsberättelse, kommun Enligt RKR rekommendation 2000:7 skall särskilda upplysningar kring pensionsförvaltningen lämnas i årsbokslutet: Avsättningar för pensioner 3,2 3,4 Ansvarsförbindelser 185,4 185,4 Finansiella placeringar (bokfört värde) 10,7 10,7 Totala förpliktelser./. Finansiella placeringar (bokfört värde) 177,9 178,1 Finansiella placeringar (marknadsvärde) 13,3 10,7 Finansiella placeringar (marknadsvärde)./. Finansiella placeringar (bokfört värde) 102,3% 0 Summa av realisationsvinster/realisationsförluster under året 0,3 0 Realiserad och orealiserad avkastning/vinst/förlust på finansiella placeringar i relation till genomsnittlig finansiell placering (bokfört värde) 32,8% 9,0% Avslutande kommentar Den finansiella analysen syftar till att identifiera problem och möjligheter. Särskilt viktiga att beakta är: Ett kraftigt trendbrott genomfördes under 2005 så att kommunen fick bra ekonomiskt resultat på drygt 15 Mkr. Ambitionen är att förbättra detta resultat ytterligare fram till 2008 upp till nivån 19 Mkr. Detta bedöms nödvändigt bland annat för att klara avsättningar till pensionsåtagandet och för att hålla en acceptabel investeringsnivå utan ökad upplåning. Teamen för vård-omsorg-skola, dvs de stora kommunala verksamhetsområdena, genomförde en betydande inbromsning av kostnadsutvecklingen under Men samtidigt uppvisade ett samlat budgetöverskridande på 9 Mkr, vilket måste arbetas bort om målet föregående punkt ska uppnås. Kommunen ansvarsförbindelsen för tidigare pensionsförpliktelser (se ovan) ökar med cirka 5 Mkr per år. Under ogynnsamma omständigheter kan detta växa till ett allvarligt problem om inga återgärder vidtas i form av årliga avsättningar för att täcka de utbetalningar som åtagandet kommer att medföra när 40-talistgenerationen går i pension. Kommunens stora borgensåtagande till de kommunala bolagen kan om förutsättningarna av någon anledning försämras bli ett hot mot kommunens ekonomiska förutsättningar. Koncernens resultat Som framgår av det föregående avsnittet om borgensåtaganden så hänger detta nära samman med kommunkoncernens resultat. Detta analyseras under en särskild rubrik i årsredovisningen. För 2005 uppvisar koncernen ett positivt resultat med 24,2 Mkr (f.å. -9,3). Tomelilla i februari 2005 Peter Lindgren 14 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005