Från tunnelhus till museum!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från tunnelhus till museum!"

Transkript

1 Tomelilla kommun Från tunnelhus till museum! Årsredovisning 2005

2 Politisk organisation Verksamhetsorganisation VERKSAMHETSORGANISATION Team Samhällsbyggnad Team Hemvård Team LSS Team Medborgarservice Team Förskola Team Särskilt boende Team Skola år F-6 Team Stöd & Lärande Team Skola år 7-9 Team Vård & Hälsa Intraprenad Verksamhetsservice Samordnad fastighetsförvaltning (fristående bolag) Kommunchef Biträdande kommunchef Ledningsgrupp Utveckling & Ledning Antal invånare 31 december Befolkningsförändring under Fördelning av antalet sysselsatta i % Jordbruk 10 Industri 19 Bygg 8 Handel & kommunikation 19 Privata tjänster 11 Offentliga tjänster 31 Övrigt 2 Största företagen i kommunen Swegon Skånemejerier Bollerup naturbruksgymnasium Lindstens El Ingelsta Kalkon Bo Olsson AB Andel invånare i % 0 6 år år år Kommunfullmäktige Tomelilla kommun styrs av en borgerlig majoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Kommunens väl. Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelas enligt följande: Moderaterna 9 Centerpartiet 6 Folkpartiet 4 Kommunens väl 2 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet 1 Socialdemokraterna 15 Vänsterpartiet 2 Omslag: Tunnelhuset som blir världens minsta museum och världens största Hasse & Tage-museum under TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

3 inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Efter flera tuffa år har vi nu lyckats vända ekonomin till ett bra plus. Vi har tvingats ta många svåra men nödvändiga beslut om förändringar, för att få en ekonomi i balans. Det har inneburit ett hårt arbete för många men det har också blivit ett bra resultat. Nu kan jag konstatera att vi har lagt en stabil grund för fortsatt god service till innevånarna och har goda utvecklingsmöjligheter för framtiden. Från att haft ett resultat i koncernen Tomelilla på minus 9,3 miljoner 2004 så visar årets resultat på plus 24,2 miljoner. Det är en resultatförbättring med 33,5 miljoner kronor. Av detta är kommunens resultat det smått fantastiska 15,1 miljoner. Den nya politiska organisationen började gälla den 1 januari. Numera är genomförande och uppföljning av verksamheten samlat till kommunstyrelsen. Framtidsvisionerna hanteras i beredningar. Efter inte oväntade svårigheter har den nya organisationen börjat fungera allt bättre. Personalen har blivit friskare med högre närvaro på jobbet. Jag är övertygad om att den nya ledningsfilosofin där alla blir mer delaktiga och där besluten tas långt ut i verksamheten gör att trivseln ökar. Även Friskklippet uppskattas uppenbarligen mycket och det har säkert också bidraget till friskare anställda. Det gläder mig mycket att så många ägnar sig åt egen friskvård. Tomelilla blir allt mer populär som boendekommun. Inte sedan början på 90-talet har befolkningsökningen varit så stor. Under 2005 ökade kommunen med 121 innevånare. Det har inneburit att det byggs nya bostäder som aldrig förr. Kommunen har fullt upp med att plocka fram nya attraktiva områden. Nyföretagandet fortsätter att öka starkt och många av våra nuvarande företag bygger ut och anställer folk. Det är viktigt att den nuvarande trenden med stark ekonomi fortsätter så att vi klarar av framtida åtaganden. Därför måste det ständigt fortgå ett förbättringsarbete inom alla områden. Det är nödvändigt att alla anställdas kompetens tas tillvara. Jag vill framföra mitt tack till alla er anställda och politiker som på ett glatt och positivt sätt bidragit till att kommunen är på rätt köl och strävar framåt. Kristina Jönsson TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

4 innehåll Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 3 Innehållsförteckning 4 Nyckeltal 5 Förvaltningsberättelse, kommun 6 Personalekonomisk redovisning 15 Förvaltningsberättelse, koncern 16 Sammanställd redovisning 20 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Finansieringsanalys 25 Driftredovisning 26 Investeringsredovisning 27 Exploateringsredovisning 28 Tilläggsupplysningar 29 Redovisningsprinciper 33 Team Administration & Service 34 Team Medborgarservice 35 Teamen inom förskola och skola 37 Teamen inom Vård och omsorg 43 Team Stöd & Lärande 46 Team Samhällsbyggnad 49 Intraprenaden Verksamhetsservice 50 Revisorernas berättelse 51 Ordlista 53 4 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

5 nyckeltal Nyckeltal för kommunen Nyckeltal för koncernen framgår under avsnittet Koncernen Tomelilla kommun Tillgångar per invånare (tkr) 29,6 29,0 29,0 29,9 30,1 Varav anläggningstillgångar per invånare 21,1 21,8 22,2 22,0 21,8 Skulder och avsättningar per invånare (tkr) (1) 14,1 14,5 13,5 13,8 13,7 Varav långfristiga skulder per invånare (tkr) 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 Eget kapital per invånare (tkr) 15,5 14,5 15,5 16,2 16,3 Soliditet (%) (1) 52,4 49,9 53,4 54,0 54,3 Kassalikviditet (%) (2) Justerat resultat efter skatteintäkt och finansnetto (Mkr) (3) 13,8-6,5-6,4 0,6 5,7 - jämfört med skatteintäkterna (%) 3,1-1,5-0,2 0,1 1,5 Nettokostnadernas (exklusive avskrivningarna) och finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) 93,0 98,8 97,9 96,0 94,2 Nettokostnadernas (inklusive avskrivningarna) och finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) 96,5 102,9 101,7 99,8 98,5 Finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) -0,5-0,7-0,1-0,7-0,6 Totala borgensförbindelser per invånare (tkr) 25,7 26,6 26,7 26,0 26,3 Totala borgensförbindelser i relation till skatteintäkterna (%) 74,0 78,6 79,8 80,1 84,4 (1) Soliditeten avser att beskriva kommunen långsiktiga motståndskraft mot ekonomiska svårigheter. Nyckeltalet påverkas av blandade modellen för pensionsskuldsredovisning, vilket innebar att en stor del av pensionsskulden har lyfts ut ur balansräkningen och istället upptas som ansvarsförbindelse. (2) Omsättningstillgångar exklusive förråd och exploateringsfastigheter i relation till kortfristiga skulder. Om kassalikviditeten är högre än 100 % innebär att omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. (3) Med justerat resultat avses resultatet efter justeringar enligt balanskravet. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 förvaltningsberättelse, kommun Förvaltningsberättelse för kommunen På väg i rätt riktning Det gångna årets positiva ekonomiska resultat är ett glädjetecken. Det är viktigt att framhålla att ett resultat kommer inte av sig själv det måste skapas. Framsynta politiska beslut om nödvändiga förändringar i organisation och styrning samt duktiga medarbetare har tillsammans bidragit till skapa årets positiva ekonomiska resultat. Trots att mycket arbete återstår vågar jag mig på att säga att verksamhetsorganisationen nu är på banan och fungerar tillfredsställande. Ska vi fortsätta styra skutan i rätt rikt-ning, gäller det att vi är konsekventa och förhåller oss till värdegrunden, visionen och den strategiska inriktningen. En viktig pusselbit i detta sammanhang är ett fungerande ledarskap samt medarbetare som förstår helheten i sitt uppdrag och har en känsla för vad som stort och smått. Jag menar att det finns en vilja och god uppslutning i organi-sationen att utveckla och skapa förbättringar i verksamheten. Framtiden ser tveklöst positiv ut. Verkställt! Det gångna året har haft stort fokus på att bryta kostnadsutvecklingen och att fullfölja utvecklingsprogrammets intentioner. Organisation och styrprinciper har finslipats. Utan att göra anspråk på att vara heltäckande vill jag ändå nämna några viktigare händelser under året som har stark bäring till vår strategiska inriktning (Delaktighet Samarbete Omvärld Tillväxt): Bredband till alla i Skåne, det s.k BASprojektet, ska vara färdigbyggt till årsskiftet 2006/2007. Då kommer alla samhällen i Skåne med över 200 invånare ha tillgång till bredband. Genom att bygga ut samtliga telestationer till ADSL blev Tomelilla under året en av de första kommunerna i Skåne att kunna erbjuda bredband till alla invånare. Ett kommunövergripande utvecklingsprojekt inom ramen för Växtkraft Mål 3 starta-de upp. Projektet engagerar i stort sett samtliga anställda. Ledarskapsprogram för teamledare och arbetslagsledare har genomförts. Ledarskapsfrågor är och kommer att vara återkommande teman i teamledargruppen. En samordnad fastighetsförvaltning sjösattes och kommer på sikt att effektivisera hanteringen av vårt fastighetsbestånd. Intraprenaden Kost & Städ blir Verksamhetsservice och utökade sitt uppdrag till att även omfatta verksamhetsvaktmästeritjänster. Sjukfrånvaron i vår organisation minskade och ligger nu under nationellt genom-snitt. Friskvårdsklippet infördes. Motivationsindex genomfördes för första gången. En årlig undersökning som ger möjlighet att följa förändringar i verksamheten. Resultatet är ett stöd i ett metodiskt utvecklingsarbete. Verksamheten minskade antalet årsarbetare, samtidigt som timlön, fyllnadstid och övertid minskade. Som ett led i samarbetet med andra kommuner kan nämnas att vi fick gemensam växel med Simrishamns kommun, överenskommelse om gemensamt löne-pa sy-stem med Ystad samt gemensam jurist och exploateringssamverkan med Ystad. Härutöver har vi varit drivande i projektet Tillväxt i Ystad-Österlenregionen. I syfte att göra fler delaktiga i det kommunala utvecklingsarbetet initierades ett ar-bete att ta fram en marknadsplan för kommunen tillsammans med lokala företag. Planen ska ligga till grund för en framtida medveten satsning kring varumärket och marknadsföringen av Tomelilla på Österlen. 6 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

7 förvaltningsberättelse, kommun Som ett led i att manifestera helheten och lära av varandra anordnade för första gången Kommunens Dag. Medarbetare uppmärksammades och priset för Bra Pre-station delades ut. Kommunens hemsida fick nytt ansikte och vi får uppmärksamhet i nationell under-sökning. Kommunens intranet infördes och fortsätter att utvecklas. Vi enas med de fackliga organisationerna om nya samverksansformer. Vi förstärkte kontakterna med stora delar av näringslivet. Kontinuerliga företagsbe-sök och företagsluncher anordnas. Vi har exploaterat Västervången i tätorten, sålt villatomter och industritomter samt medverkat till att företag etablerar sig i kommunen. Beslut om att inrätta ett Hasse & Tagemuseum borgar för en fortsatt ökad omsätt-ning för turismnäringen, men också oanade möjlighet att utveckla varumärket To-melilla på Österlen. Dialog har förts med såväl Region Skåne som Malmö stad om regional och lokal tillväxt. Tomelillamodellen har blivit känt och vi har fått besök från ett flertal kommuner runt om i Sverige. Utmaningar! Vi har satt oss på tåget och inlett en lång resa. Utvecklingsarbetet ska fortsätta och kommer med tiden att leda till förbättringar i verksamheten - till gagn för kommunens invånare och företag. Jag vill avsluta 2005 års förvaltningsberättelse genom att lyfta fram fyra fundamentala utmaningar som vi, enligt min mening, måste tackla under det kommande året: Verkställ målen i uppdragsbeskrivningarna. Visionen och utvecklingsprogrammet måste processas vidare och vara mer levande. Vad är hur-frågor? Lyft perspektiven och utveckla en mognad i organisationen kring våra roller. Våga satsa, se möjligheter och utveckla därmed varumärket Tomelilla på Österlen. Tack! Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för det gångna året. Magnus Hultgren Kommunchef TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

8 förvaltningsberättelse, kommun Befolkning och bostäder Den 31 december 2005 uppgick antalet invånare i Tomelilla kommun till Folkmängden ökade under året med 121 personer. Det är femte året i rad med ökande befolkning efter den tidigare nedgången som pågick i sju år. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen allt sedan Under 2005 var inflyttningsöverskottet 138 personer, jämfört med 44 personer under det föregående året. Födelsetalet uppgick 130 nyfödda, vilket var något lägre än året innan. Antal invånare Diagram: Antal invånare i Tomelilla kommun Ett fortsatt stort inflyttningsöverskott förutsätter ett ökat bostadsbyggande. Diagrammet nedan visar att bostadsbyggandet har ökat något under senare år Diagram: Bostadsbyggande (antal färdigställda lägenheter) i Tomelilla kommun Sammanfattning avstämning av finansiella mål Kommunfullmäktige fastställde följande finansiella mål för Årets nettokostnader inkl finansnetto ska utgöra högst 97,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är att successivt uppnå en nivå kring högst 95 procent för att på så sätt ha en tillräcklig buffert för oförutsedda kostnader, kommande konjunkturnedgångar, investeringsbehov samt avsättningar för framtida pensionsutbetalningar. Kommentar: Detta mål fullföljdes eftersom nyckeltalet stannade på 96,5 procent för årets som helhet. 2. Nyinvesteringar ska fullt ut finansieras med skattemedel. Undantag gäller för sådana investeringar som bedöms blir självfinansierade. Kommentar: Ingen nyupplåning har skett under Återbetalning av låneskulden alternativt kontant avsättning till pensionsåtagandet. Kommentar: Kommunens likviditet förbättrades under 2005, vilket skapar förutsättningar för att vidta de åtgärder som anges i målet. Finansiell analys Den finansiella analysen gäller kommunens utveckling och ställning och försöker koppla samman dåtid, nutid och framtid. Den tar upp följande aspekter: 1. Resultat kapacitet visar på vilken balans kommunen har mellan sina intäkter och kostnader och den kapacitet kommunen har att möta finansiella svårigheter på kort och lång sikt. 2. Risk kontroll visar vilka risker som kan påverka resultat och kapacitet samt vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen. Här analyseras låneskuld, borgensåtaganden och pensionsåtaganden. Ett tecken på god kontroll är att upprättade planer och budgetar följs. Resultat kapacitet Året resultat 2005 års bokslut innebar en kraftig uppryckning av kommunens ekonomi. Jämfört med 2004 förbättrades resultatet på ett år med så mycket som 27 milj kronor. 8 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

9 förvaltningsberättelse, kommun Det ekonomiska resultatet för 2005 blev 15,1 Mkr, vilket är 2,9 Mkr bättre än budgeterat. Avstämningen mot budget påverkades av att fullmäktige under året beslutade att reducera det budgeterade resultatet för 2005 från ursprungligen 19 Mkr till 12 Mkr. Mellanskillnaden tillfördes anslaget för slutavräkning i skattesystemet samt KS anslag för oförutsett. Det mycket goda resultatet innebär att Tomelilla kommun därmed kan återställa de underskott enligt balanskravet som har uppvisats under åren 2003 och Resultatet påverkas dessutom negativt av att kostnader för OB och övertid som hör till 2005 men betalas ut efter årsskiftet har beräknats med större exakthet än tidigare. Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat måste överstiga noll. Mkr ,1 11,5 8,5 5 5,8 5,7 0,6 1, ,3-5 -7,4-12,4 Diagram: Årets resultat, milj kr Enligt kommunallagen (8 kap. 4 KL) gäller balanskravet, som innebär att årets resultat måste vara positivt. Balansutredningen för 2005 i enlighet med Kommunallagens balanskrav blir (Mkr): Årets resultat 15,1 Avgår realisationsvinster -0,6 Avgår sparande -0,7 Tillkommer realisationsvinster enligt undantag 0 Tillkommer strukturella åtgärder 0 Tillkommer ianspråktagande av sparande 0 Tillkommer realisationsförluster enligt undantag 0 Justerat resultat 13, års justerade resultat var -6,5 Mkr. Det beloppet måste täckas under de två närmaste åren. Samma gäller för 2003 års justerade negativa resultat på 6,4 Mkr. Med 15,1 det nu presenterade bokslutet för 2005 kan båda årens underskott täckas: Justerat resultat för ,8 Avgår 2003 års justerade resultat -6,4 Avgår 2004 års justerade resultat -6,5 Återstår efter reglering 0,9 Sparande avser det överskott som redovisas inom nämnden för vuxnas lärande. Eftersom nämnden är gemensam med Simrishamns kommun kan inte Tomelilla kommun utan vidare tillgodogöra sig hela överskottet. I stället särredovisas det som en del av eget kapital som kan användas för nämndens framtida verksamhet. En särskild utredning kan utvisa den exakta fördelningen mellan de båda kommunerna. Verksamhetens kostnader och intäkter Utvecklingen av verksamhetens kostnader och intäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag bör följas åt. Ökar kostnaderna procentuellt snabbare än intäkterna försämras resultatet. Procent ,5 99,9 101,8 102,9 96, Diagram: Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna som går till den löpande verksamheten. Fullmäktige har satt upp målet att nyckeltalet ska uppgå till högst 97,3 procent. Målet är att successivt uppnå en nivå kring högst 95 procent för att på så sätt ha en tillräcklig buffert för oförutsedda kostnader, kommande konjunkturnedgångar, investeringsbehov samt avsättningar för framtida pensionsutbetalningar. Nettokostnadsandelen har stigit under flera år för att under 2004 uppgå till 102,9 pro- TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10 förvaltningsberättelse, kommun cent. Under 2005 gjordes en kraftig uppbromsning av kostnadsutvecklingen genom att kommunen endast förbrukade 96,5 procent av sina skatteintäkter till löpande utgifter. Skatte- och nettokostnadsutvecklingen I en sund kommunal ekonomi finns en följsamhet mellan nettokostnadsutvecklingen jämfört med ökningen av de årliga skatteintäkterna. Procent 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 8,0 7,0 4,5 4,0 6,6 4,0 Nettokostnadernas utveckling Skatteintäkternas utveckling 4,3 2,9 2,6 1, ,7 Diagram: Skatteintäkternas och nettokostnadernas procentuella utveckling Varje år mellan 2000 och 2004 har nettokostnaderna ökat i snabbare takt än skatteintäkterna. Ett kraftigt trendbrott skedde under 2005 då kommunen kunde uppvisa minskande nettokostnader samtidigt som skatteintäkterna steg med 3,7 procent. Investeringar Nettoinvesteringar är kommunens investeringsutgifter minus investeringsinkomster. Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning och hålla en ganska jämn nivå över tiden. Genomsnittligt uppgår investeringarna under åren till 20,3 Mkr per år. Under 2005 låg de samlade investeringarna på en lägre nivå, 12,3 Mkr. De exploateringsfastigheter som iordningställdes framgår av en separat exploateringsredovisning. 3,7 Mkr Diagram: Nettoinvesteringar, milj kr Kommunen finansierar investeringarna genom egna medel, som består av överskott i resultaträkningen och avskrivningar eller genom att sänka sin likviditet. Under senare år har inte finansiering skett genom externa lån. Avvikelser mot budget Totat visar bokslutet ett budgetunderskott på 4,7 Mkr för nettokostnaderna. Skatteoch bidragsintäkterna gav ett budgetöverskott på 2,6 Mkr och finansnettot 1,5 Mkr. Tillkom som en positiv post gjorde även återföring av 2,3 Mkr i kommunens kapitalförvaltning. Den posten redovisas som en jämförelsestörande intäkt i resultaträkningen. Hur det stora budgetunderskottet för kommunens olika verksamheter under 2005 fördelade sig framgår av följande diagram. Mkr Diagram: Större budgetavvikelser under Verksamheterna ålades ett sparbeting på 14,4 Mkr i 2005 års budget. Dessutom fanns stora budgetöverskridanden under 2004 då sparkravet uppgick till drygt 18 Mkr. I och med 2005 års bokslut är det tydligt att stora kostnadsreduceringar har genomförts. 10 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

11 förvaltningsberättelse, kommun Bland annat har cirka 50 helårstjänster dragits in. Samtliga åtgärder har dock inte gett full effekt utan de stora verksamhetsområdena vård-omsorg-skola uppvisar ett budgetunderskott under 2005 på 9,8 Mkr. Underskottet har dock motverkats av de reserver som lagts under kommunstyrelsen i form av anslag för oförutsett och för strukturella åtgärder. Sammanlagt rörde sig dessa reserver om 5,1 Mkr varav omkring 1,5 Mkr förbrukades under året. Huvuddelen av denna förbrukning avsåg vikariekostnader inom EU-projekt mål 3 (Etna och Elektra). Bland andra större avvikelser mot budget märks årets pensionskostnader. Orsaken kan till största delen härledas till ett ökat antal garantipensioneringar i samband med de stora personalavvecklingarna. Dessa garantipensioneringar fortsätter att belasta kommunens ekonomi under ytterligare ett par år. Under 2005 hade dock en reservering på 3 Mkr gjorts i budgeten bland de jämförelsestörande kostnaderna för omställningskostnader p.g.a. de förändringar och rationaliseringar som genomfördes. I beloppet ingick även eventuella garantipensioneringar. Kommunen betalar ut full individuell del från och med 1998 och framåt enligt pensionsavtalet PFA-98. I redovisningen ingår kostnader för särskild löneskatt i enlighet med rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning. Årets pensionsutgift avser samtliga avtalsenliga pensionsutbetalningar under 2005, dvs kommunens pensioner till f.d. personal som redan gått i pension. Förändring avsättning pensioner avser den del av den årliga ökningen av pensionsåtagandet som inte betalas ut som individuell del. Här ingår särskild ålderspension, garantipensioner, efterlevandepensioner samt lönedelar över 7,5 basbelopp. Till skillnad mot tidigare så ökade skulden något under Detta avvek även från den kalkyl som KPA tillställt kommunen och som årets budget baserades på. Pensionsskuldens ökning har beräknats enligt den s.k. blandade modellen (KLR 5:6). Skatte- och bidragsintäkterna blev 2,6 Mkr större än budget. Den viktigaste anledningen var att skatteintäkterna från kommunens egna invånare blev bättre än vad som förutsattes i budgeten. Bakom detta ligger främst en positiv befolkningsutveckling. Dessutom förbättrade staten sin bidragsgivning genom en kraftig höjning av det tillfälliga sysselsättningsstödet som betalas ut till kommunsektorn. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (nr ) ska kommunerna basera sina prognoser över slutavräkningen på den uppräkningsfaktor som Ekonomistyrningsverket presenterar i december. Kommunen följer rekommendationen. Soliditetsutvecklingen Soliditeten är det viktigast måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv finansierat, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. % ,9 7,3 54,3 9,4 54,0 Exkl ansvarsförbindelse 7,7 53,4 3,7 49,8 Inkl ansvarsförbindelse -1,1 52, Diagram: Soliditet, procent. Exkl resp inkl ansvarsförbindelse Med ansvarsförbindelse avses den delen av pensionsskulden som uppstod t o m Enligt de redovisningsregler som gäller för kommuner ska denna skuld redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen och belastar därför inte balansräkningen. Men eftersom den de facto existerar och därför så småningom ska betalas ut så finns det goda skäl att ta med den när soliditeten beräknas. 2,2 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

12 förvaltningsberättelse, kommun Som synes så minskade soliditeten mellan när man tar hänsyn till ansvarsförbindelsen. Det goda ekonomiska resultatet under 2005 har fått kurvan att svänga upp. Man kan dock tydligt se att om kommunen varit tvungen att ta med den äldre pensionsskulden i sin balansräkning så hade soliditeten blivit mycket svag. Risk kontroll Betalningsförmåga på kort sikt Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är rörelsekapitalets storlek och förändring. Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Mkr ,0 36,0 27,8 16,2 6,6 29, Diagram: Rörelsekapitalets storlek Kommunens kortfristiga betalningsberedskap har försämrades stegvis från Nedgången bröts under 2005, då en avsevärd förbättring av rörelsekapitalet åstadkoms. De viktigast orsakerna var dels det goda ekonomiska resultatet, dels den relativt låga investeringsnivån. Följden blev att reserven med likvida medel fylldes på med närmare 18 Mkr. Detta bör dock ses som en tillfällig topp runt årsskiftet. Bland annat har slutavräkning för 2004 bokats upp som kortfristiga skuld, men beloppet betalas in till staten under januari Även den individuella delen inom pensionsåtagandet har bokats på samma sätt, men ska betalas ut under inledning av Man kan också visa likviditetens utveckling som antalet dagars betalningsberedskap, dvs det antal dagar som rörelsekapitalet räcker i förhållande till de externa utgifterna. I diagrammet nedan läggs ett långt tidsperspektiv och man kan då se att förbättringen som skedde under 2005 snarast bör ses som ett nödvändigt trendskifte. Antal dagar År Diagram: Kommunens betalningsberedskap i antal dagar under Av finansieringsanalysen kan utläsas att budgeten för 2005 förutsatte en förbättring av kommunens likviditet, något som således även har genomförts. Ränterisk finansnetto Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar blir större vid hög upplåning Mkr -3,0-2,3-2,0-2,2 Diagram: Finansnettots storlek enligt bokslut. Tomelilla kommun har ett negativt finansnetto, vilket beror på att de långfristiga skulderna är större än de räntabla likvida medlen. Dock kan konstateras att finansnettot har förbättrats sedan 1998 samtidigt som den långfristiga upplåningen ökat med 13 Mkr under perioden. De långfristiga lånen uppgår för närvarande till ca 96 Mkr, medan de likvida medlen på årsbasis låg på ett genomsnitt av ca 51 Mkr under Den rådande -2,6-2,7-2,7-2,2 12 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

13 förvaltningsberättelse, kommun låga räntenivån är den främsta orsaken till finansnettots utveckling. En räntehöjning slår igenom i finansnettot med en viss fördröjning beroende på de säkerhetsåtgärder som ingår i kommunens finanspolicy. Borgensåtagande Borgensåtaganden och ägande av andra bolag innebär ett risktagande. Kommunens borgensengagemang uppgick vid senaste bokslutstillfället 12 dec 2005 till 326 Mkr (f.å. 334 Mkr). Av detta belopp avsåg 98 % kommunala bolag (Österlenhem och TIAB). Man kan konstatera att borgensåtagandet minskat något under Huvudorsaken är att borgen för Österlenshems krediter har dragits ner genom att bolaget kunnat göra amorteringar. Ett sätt att bedöma risken i kommunens borgensåtagande är att ställa det mot de årliga skatteinkomsterna. Av diagrammet nedan framgår att borgensåtagandet motsvarade nästan 74,0 procent av 2005 års skatteinkomster. Eftersom åtagandet inte förändrats så mycket under senare år så har den här procentsatsen sjunkit sedan år % ,0 88,7 83,7 79,7 79,8 78, Diagram: Borgensåtagandet jämfört med skatteintäkterna ,0 Borgensåtagandet per invånare uppgick till 25,7 tkr Under 2004 var genomsnittet i riket 18,3 tkr per invånare. Om Tomelilla kommun skulle ha ett borgensåtagande som låg på samma nivå som rikets så skulle det totala borgensbeloppet varit cirka 94 Mkr mindre än det nuvarande. Pensionsåtagande Kommunen beslöt år 2000 att hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (från och med 1998) disponeras av den anställde för eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning avser i huvudsak garantipensioner, särskild ålderspension och efterlevandepensioner. Ansvarsförbindelsen inom linjen avser pensionsrätt intjänad t o m Prognosen för är en ökning med ca 4,8 Mkr per år inklusive löneskatt med nuvarande beräkningsgrunder. Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en stor risk och är en generationsfråga. Genom att betala ut hela den individuella delen av kommunens pensionsåtaganden samt trygga en del av ansvarsförbindelsen genom långsiktig kapitalförvaltning, reduceras till en del de kostnader för pensionsåtaganden som skjuts på framtidens skattebetalare. Pensionskostnaderna har beräknats enligt PFA, d v s ingen hänsyn tas till det nya pensionsavtalet KAP-KL. Extern placering till pensionsskuld Kommunens pensionsförpliktelse som ackumulerades fram till 1998 uppgick vid senaste årsskiftet till 189 Mkr inkl särskild löneskatt. Enligt god redovisningssed för kommuner ska detta åtagande läggas som en ansvarsförpliktelse inom linjen. På grund av årlig uppräkning ökar åtagandet varje år, men det påverkar alltså inte kommunens synliga soliditet. Under 2005 steg åtagandet med drygt 3 Mkr. En avsättning för att i viss mån trygga detta stora åtagande gjordes under 2000 med ursprungligen 13 Mkr. Efter genomförd upphandling utförs förvaltningen av Öhmans Kapitalförvaltning enligt en placeringspolicy som fastställts av fullmäktige. Det kraftiga globala börsfallet som inträffade under de första tre åren av decenniet medförde att värdet på placeringen föll. Börsuppgången under senare år har dock gjort att värde stigit för att på balansdagen 31 december 2005 uppgå till 13,3 Mkr. Det innebar att värdet steg med 24 procent under året. Eftersom nedskrivningar har skett av de tidigare värdefallen görs nu en återföring av förra årets uppgång. Återföringen kan dock endast ske upp till den ursprungliga nivån, dvs 13 Mkr. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

14 förvaltningsberättelse, kommun Enligt RKR rekommendation 2000:7 skall särskilda upplysningar kring pensionsförvaltningen lämnas i årsbokslutet: Avsättningar för pensioner 3,2 3,4 Ansvarsförbindelser 185,4 185,4 Finansiella placeringar (bokfört värde) 10,7 10,7 Totala förpliktelser./. Finansiella placeringar (bokfört värde) 177,9 178,1 Finansiella placeringar (marknadsvärde) 13,3 10,7 Finansiella placeringar (marknadsvärde)./. Finansiella placeringar (bokfört värde) 102,3% 0 Summa av realisationsvinster/realisationsförluster under året 0,3 0 Realiserad och orealiserad avkastning/vinst/förlust på finansiella placeringar i relation till genomsnittlig finansiell placering (bokfört värde) 32,8% 9,0% Avslutande kommentar Den finansiella analysen syftar till att identifiera problem och möjligheter. Särskilt viktiga att beakta är: Ett kraftigt trendbrott genomfördes under 2005 så att kommunen fick bra ekonomiskt resultat på drygt 15 Mkr. Ambitionen är att förbättra detta resultat ytterligare fram till 2008 upp till nivån 19 Mkr. Detta bedöms nödvändigt bland annat för att klara avsättningar till pensionsåtagandet och för att hålla en acceptabel investeringsnivå utan ökad upplåning. Teamen för vård-omsorg-skola, dvs de stora kommunala verksamhetsområdena, genomförde en betydande inbromsning av kostnadsutvecklingen under Men samtidigt uppvisade ett samlat budgetöverskridande på 9 Mkr, vilket måste arbetas bort om målet föregående punkt ska uppnås. Kommunen ansvarsförbindelsen för tidigare pensionsförpliktelser (se ovan) ökar med cirka 5 Mkr per år. Under ogynnsamma omständigheter kan detta växa till ett allvarligt problem om inga återgärder vidtas i form av årliga avsättningar för att täcka de utbetalningar som åtagandet kommer att medföra när 40-talistgenerationen går i pension. Kommunens stora borgensåtagande till de kommunala bolagen kan om förutsättningarna av någon anledning försämras bli ett hot mot kommunens ekonomiska förutsättningar. Koncernens resultat Som framgår av det föregående avsnittet om borgensåtaganden så hänger detta nära samman med kommunkoncernens resultat. Detta analyseras under en särskild rubrik i årsredovisningen. För 2005 uppvisar koncernen ett positivt resultat med 24,2 Mkr (f.å. -9,3). Tomelilla i februari 2005 Peter Lindgren 14 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

15 personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Jan Dec Jan Dec Anställningar Årsarbetare Redovisning av sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro Antal sjukdagar % av total anställningstid 8,6 % 7,5 % 6,4 % Antal anställningsdagar Sjukfrånvaro mer än 60 dgr Antal sjukdagar Dag % av total anställningstid 1,6 % 2,0 % Dag % av total anställningstid 5,9 % 4,4 % Totalt % av total anställningstid 7,5 % 6,4 % Kön Kvinnor Antal sjukdagar % av ordinarie arbetstid 8,1 % 6,5 % Antal anställningsdagar Män Antal sjukdagar % av ordinarie arbetstid 4,5 % 6,0 % Antal anställingsdagar Totalt Antal sjukdagar Antal anställingsdagar Åldersgrupper Upp till 29 år Antal sjukdagar % av ordinarie arbetstid 3,38 % 4,39 % Antal anställingsdagar år Antal sjukdagar % av ordinarie arbetstid 6,09 % 4,48 % Antal anställingsdagar år och uppåt Antal sjukdagar % av ordinarie arbetstid 10,14 % 8,92 % Antal anställingsdagar Summa Antal sjukdagar Antal anställingsdagar TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

16 förvaltningsberättelse, koncern Förvaltningsberättelse för koncernen Bakgrund Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna upprätta en sammanställd redovisning som omfattar all kommunal verksamhet oavsett vilken typ av juridisk person som bedriver den. Förutsättningen är att kommunen har ett betydande inflytande i den juridiska personen. Som huvudregel kan detta anses gälla när röstantalet uppgår till minst 20 procent. I koncernen Tomelilla kommun ingår fem enheter utöver kommunen: Namn Kommunens ägarandel TIAB 100 Österlenhem AB 100 ÖKRAB 50 Sydskånska Gymnasieförbundet 17 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 17 Som framgår av tabellen så understiger ägarandelen för både Gymnasieförbundet och Räddningstjänstförbundet 20 procentnivån. Anledningen att de ändå ingår i koncernsammanställningen är att de bedriver väsentlig kommunal verksamhet. Av Kommunala redovisningslagen 8 kap 2 framgår dessutom att kommunens koncernredovisning skall omfatta alla juridiska personer där kommunen har ett betydande inflytande. Samtliga koncernenheter har kalenderår som räkenskapsår. Koncernbokslutet har gjorts enligt förvärvsmetoden och proportionell konsolideringsmetod. I koncernsammanställningen har samtliga ingående enheter rensats för interna poster, typ aktieägartillskott och konsumtionsavgifter. Österlenhem AB Österlenhem AB är ett helägt allmännyttigt bostadsföretag. Bolagets största intäkter och kostnader härrör från uthyrningen av lägenheter lokaliserade i olika delar av Tomelilla kommun. Under det gångna året har efterfrågan på bostäder i Tomelilla kommun stagnerat något. Det är fortfarande stor efterfrågan i stationsorterna Tomelilla, Lunnarp och Smedstorp. Även på orterna längs med riksväg 19, Skåne Tranås och Brösarp, är efterfrågan stabil. Bristen på allmän kommunikation och allmän service i orterna Onslunda och Spjutstorp gör att efterfrågan inte är lika stor där. Under sommaren genomförde Österlenhem en enkel marknadsundersökning bland Tomelillabor anslutna till de lokala pensionärsföreningarna inom PRO och SPF. Svarsfrekvensen var nära 40 % och av de svarande var majoriteten intresserade av att nu eller inom en nära framtid flytta till ett uttalat seniorboende. Ungefär hälften ville bo i en hyresrättslägenhet och hälften i en bostadsrätt. Totalt finns 660 lägenheter. De senaste fyra åren har uthyrningsläget förbättrats för varje år som gått. Under 2000 var antalet lediga lägenheter i genomsnitt 96 st, st, st, st, st och för st. För 2006 har vakansgraden under de första månaderna ökat något Upprustningen av Österlenhems fastigheter och yttermiljöer fortsätter för att kunna tillhandahålla ett tryggt och trivsamt boende. Under 2005 medverkade Österlenhem AB på Barnens Dag på Christinehofs slott. 545 av de tusentals besökarna visade upp Österlenhems premiekort och fick därmed kraftigt rabatterat inträde. Premiekortet ger också rabatt i ett flertal butiker i Tomelilla. Under 2005 har Österlenhem AB övertagit förvaltningen av Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB). TIAB i sin tur har övertagit förvaltningen av Tomelilla kommuns fastigheter via förhyrning eller förvaltningsavtal. Vid samordningen övertog Österlenhem personal från kommunen. 16 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

17 förvaltningsberättelse, koncern För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy (Tomelilla kommuns finanspolicy). Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Den genomsnittliga effektiva räntan på hela skuldportföljen inklusive derivat uppgår till 2,99 % (4,21). Genomsnittlig effektiv räntebindning inklusive derivat är ca 1,5 år (1,6) och genomsnittlig kapitalbindning är ca 2,2 år (2,2). Styrelsen har beslutat att amorteringen under 2005 ska vara ca 6 Mkr, 2 %, av låneskulden. Extraamortering skedde i början av TIAB TIAB är ett industrihusbolag, som sysslar med förvaltning och uthyrning av näringsfastigheter. Fr o m 1 juli 2005 sker samordning av fastighetsförvaltningen inom Tomelilla kommun. TIAB har övertagit förvaltningen av kommunens fastigheter genom att blockförhyra dessa, drifta dem och sedan hyra ut till kommunens olika verksamheter. Avsikten är att denna förvaltning ska drivas med nollresultat. Uthyrningsläget för industrilokalerna har inte förändrats särskilt mycket under Fortfarande finns huvuddelen av de outhyrda lokalytorna på Slakteriet 11 (f.d. Scan). Under året slutfördes nybyggnation på Gjuteriet 5 till en kostnad av 5,2 Mkr. ÖKRAB ÖKRAB är ett renhållningsbolag som ägs tillsammans med Simrishamns kommun. Insamling av avfall sköts av en entreprenör. Samgående med Södra Skånes Avfalls AB (Sysav) har genomförts under året genom att bolagets anläggningstillgångar till större delen överlåtits till Sysav i form av apportegendom. Som ersättning har ÖKRAB fick aktier à nominellt kr, varav 485 överlåtits vidare till Tomelilla kommun (återstoden har tillfallit Simrishamns kommun). Överlåtelsen har överklagats till Länsrätten av företag i renhållningsbranchen. Motiveringen var att LOU inte följts och att kommunala bolag måste delta i konkurrensutsatt upphandling innan de kan överta tjänsteproduktion från någon annan. Länsrätten biföll de klagande företagens begäran om överprövning. Även Kammarrätten har bifall till företagen. Simrishamns och Tomelilla kommuner har överklaga ärendet till Regeringsrätten, som tar upp ärendet ifall prövningstillstånd beviljas. Gällande entreprenadavtalet med Ragnsells har förlängts till 31 mars Sydskånska Gymnasieförbundet Sydskånska Gymnasieförbundet är ett kommunalförbund som åt medlemmarna, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuner, bedriver gymnasieutbildning inom 15 av de nationella programmen, Individuella programmet och Gymnasiesärskolan. År 2005 har för Sydskånska gymnasieförbundets som tidigare år del präglats av sparbeting och åtgärder i organisationen för att minska kostnaderna och öka intäkterna för att klara den ökade kostnaden för elever som väljer annan skola än Sydskånska gymnasiet. Hantverksprogrammet har fått nya lokaler i Tomelilla på Tomelilla Hantverksgymnasium. I genomsnitt hade Tomelilla kommun drygt 540 elever i gymnasieundervisning under 2005, varav 10 procent gick på individuellt program. Genomsnittet på IVprogram för alla fyra kommunerna var 6,5 procent. Andelen elever som väljer Sydskånska gymnasiet ökar. Hösten 2005 fick 97 % av dem som sökte sig till utbildningar inom förbundet sitt förstahandsval tillgodosett. Ca 18 % av eleverna inom upptagningsområdet sökte sig till utbildningar inom andra kommuner respektive friskolor. Förbundet genomför vartannat år en enkätundersökning hos eleverna kring arbetssätt, trivsel, elevinflytande m.m. Av resultatet framgår att en allt större andel av eleverna TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

18 förvaltningsberättelse, koncern tycker att Sydskånska gymnasiet arbetar i enlighet med målen i gymnasieplanen De totala investeringarna under året uppgår till 7,2 Mkr. Störst investeringar har genomförts på Parkgymnasiet i samband med ombyggnaden av lokalerna och på Nils Holgerssongymnasiet med hänvisning till det ökande elevunderlaget. Viktiga framtidsfrågor är Nya kontaktvägar med högskolor Genomföra flexibelt lärande i hela organisationen Genomföra den av riksdagen beslutade gymnasieförändringen Öka möjligheterna till mätning av kvalitet i organisationen som en del i uppföljning och utvärdering av verksamheten Att stärka ekonomistyrningen via ett resursfördelningssystem som baseras på antalet elever per program, för att ytterligare förstärka möjligheterna till ett decentraliserat beslutsfattande Fortsätta ombyggnaden av undervisningslokaler inom Parkgymnasiet och Nils Holgerssongymnasiet Fortsatt samarbete med grundskolan i pedagogiska frågor SÖRF Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Skurup, Tomelilla och Ystad är organiserad i ett kommunalförbund under namnet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF). Från 2006 har även Sjöbo kommun tillkommit som medlem. Årets resultat blev 0,3 Mkr (f å 2,3 Mkr) trots en väsentlig ökning av antalet insater. Stormen Gudrun i januari, snöstormarna i februari och i december samt översvämningarna i mars stod för merparten av ökningen. Den dominerande intäktskällan är kommunbidrag från medlemskommunerna. Tomelilla kommun betalade 6,7 Mkr i bidrag (f.å. 6,5). Kommunal borgen Ett av de främsta skälen till att ägna sig åt koncernuppföljningen är den stora omfattningen av de kommunala borgensåtagandena. Exempelvis innebär kommunal borgen åt ett helägt aktiebolag att detta i praktiken förvandlas till ett handelsbolag, d v s ägarens ansvar omfattar företagets samtliga förpliktelser. Tomelilla kommun har ingått i borgensåtaganden gentemot Österlenhem AB med 301 Mkr, vilket motsvarar i stort sett hela den långfristiga upplåningen hos bolaget. För TIAB utgör borgensåtagandet 20 Mkr. En positiv aspekt är att borgensåtagandet mot de båda bolagen sjunkit med 7 Mkr jämfört med 2004 genom att nedamorteringar av långfristiga skulder. Riskexponeringen i kommunens omfattande borgensåtagande kan belysas med att totala borgenssumman utgör 74 procent av kommunens skatte- och bidragsintäkter. Eftersom borgensåtagande sjönk under året har även den andelen gått ner från 80 procent under Fortfarande gäller dock att Nyckeltal Soliditet Genomsnittlig skuldränta Kassalikviditet (procent) (procent) (procent) Kommunen ,4 2, Österlenhem AB 5 4 3,6 3, TIAB ,4 2, ÖKRAB Sydskånska Gym förb ,4 0, SÖRF 9 9 7,9 7, KONCERNEN ,9 3, TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

19 förvaltningsberättelse, koncern en kraftig försämring av Österlenhems eller TIAB s resultat kan få allvarliga följder för kommunens ekonomi. Soliditeten visar hur mycket av tillgångarna som har finansierats med eget kapital inkl den skattefria delen av de obeskattade reserverna. En svag soliditet kan vara en signal om att bolaget lätt kan råka i ekonomiska svårigheter. Allmännyttiga bostadsföretag ska enligt bostadsfinansieringsförordningen ha ett eget kapital på minst en procent av förvaltat fastighetskapital. Utan kommunal borgen hade sannolikt soliditetskravet hamnat upp emot 30 procent. Den genomsnittliga skuldräntan innebär att de finansiella kostnaderna ställs i relation till de totala skulderna och avsättningar i kommunen eller företaget. Ju fler icke räntebärande skulder, t ex leverantörsskulder, desto lägre blir den genomsnittliga låneräntan. Av tabellen framgår bland annat att kommunen kan hålla en ganska låg låneränta p.g.a. relativt stor andel icke räntebärande skulder. För TIAB och Österlenhem AB är situationen något annorlunda eftersom större delen av skuldbördan är räntebärande. Med kassalikviditeten mäts förhållandet mellan de likvida tillgångarna inkl kundfordringarna och de kortfristiga skulderna. Ju högre värde, desto bättre likviditet (= betalningsberedskap). Ett vanligt riktmärke för kassalikviditeten är att den bör överstiga 100 procent. Både kommunen och Österlenhem AB har under året kraftigt förbättrat sin likviditet. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

20 sammanställd redovisning Resultaträkning - koncern Koncern Koncern Österlen- Gymn Kommun hem TIAB ÖKRAB förb SÖRF Verksamhetens intäkter 196,8 208,6 124,7 44,6 13,1 24,7 291,5 45,6 Verksamhetens kostnader -582,1-602,8-534,2-25,1-10,5-24,0-284,5-43,1 Jämförelsestörande poster (not 1) 2,2 0,9 2, Avskrivningar -23,5-24,9-15,6-4,5-1,9-0,2-6,3-1,8 Verksamhetens nettokostnader -406,6-418,1-422,8 15,0 0,7 0,5 0,7 0,7 Skatteintäkter 324,5 301,7 324, Generella statsbidrag 115,7 122,6 115, Finansiella intäkter 6,6 2,5 1,8 0,2 0,1 8,7 0,6 0,2 Finansiella kostnader -15,9-17,8-4,1-11,1-0,6 0-0,2-0,6 Resultat före extraordinära poster 24,3-9,1 15,1 4,1 0,2 9,2 1,1 0,3 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skattekostnader -0,1-0, ,2 0 0 Årets resultat 24,2-9,3 15,1 4,1 0,2 9,0 1,1 0,3 Finansieringsanalys - koncern Koncern Koncern Österlen- Gymn Kommun hem TIAB ÖKRAB förb SÖRF DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 24,2-9,3 15,1 4,1 0,2 9,0 1,1 0,3 Justering för av- och nedskrivning 23,5 24,9 16,2 4,5 1,9 0,2 6,3 1,8 ianspråktagna avsättningar 0,1-19, ,1 0,9 Övr ej likviditetspåverkande poster 0,5 18,6 0,3 0 0,2 0-0,1 0 Medel före förändr av rörelsekapitalet 48,3 14,8 31,6 8,6 2,3 9,2 7,2 3,0 Förändring förråd, expl fastigheter 1,2 0,5 1, ,2 0 Förändring av kortfristiga fordringar -7,8 13,7-1,6-3,3-2,0-0,3-5,2 1,3 Förändring av kortfristiga skulder -4,1 15,3-4,6-2,2 1,5-0,3 5,4 2,6 Kassaflöde löpande verksamhet 37,7 44,3 26,6 3,2 1,8 8,7 7,2 6,9 INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringar, materiella tillgångar -16,0-21,4-12,3-0,5-1,5-0,1-7,2-5,7 Försäljning, materiella tillgångar 4,4 3,7 3,8 0, ,1 0 Investering, finansiella tillgångar -4,7-0,1 0-0,1-0,1-9,2 0 0 Försäljning, finansiella tillgångar 1, ,7 0,7 0 0 Kassaflöde från investeringar -15,3-17,8-8,5-0,1-0,9-8,6-7,1-5,7 FINANSIERINGSVERKSAMHET Nyupptagna lån 0 2,6 0-4, ,2 Amortering, långfristiga skulder -5,7-6, , Minskning av långfristiga fordringar -0,2 0,4-0, ,1 0 Kassaflöde från finansieringar -6,0-3,3-0,2-4,0-1,5 0-0,1-1,2 Årets kassaflöde 16,5 23,3 17,9-0,9-0,6 0,1 0 0 Likvida medel vid årets början 80,4 57,1 59,9 12,1 6,1 4,5 0 0 Likvida medel vid årets slut 96,9 80,4 77,8 11,2 5,6 4, TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet

inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Tomelilla kommun TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Året resultat Vi konstaterar att årets resultat har ett underskott på 7,4 mnkr. Jag fick tidigt i våras

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Tomelilla kommun Årsredovisning 2006

Tomelilla kommun Årsredovisning 2006 Tomelilla kommun Årsredovisning 2006 kommunen Politisk organisation Verksamhetsorganisation VERKSAMHETSORGANISATION Team Samhällsbyggnad Team Förskola Team Särskilt boende Team Hemvård & Rehab Team Skola

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum:

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 2001-03-28 Mottagare: Ekonomi/Finans Kansli Revision Rubrik: Kommunernas

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer