PERIOPERATIV DIABETES KONTROLL. O. Naesh, docent Anestesi-Intensivvård-Smärtenheten Helsingborgs Lasarett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERIOPERATIV DIABETES KONTROLL. O. Naesh, docent Anestesi-Intensivvård-Smärtenheten Helsingborgs Lasarett"

Transkript

1 PERIOPERATIV DIABETES KONTROLL O. Naesh, docent Anestesi-Intensivvård-Smärtenheten Helsingborgs Lasarett

2 Ålder Metabolt syndr. Vi har ett problem. Diabetes O.Naesh

3 Typ 1 3 % Insulin dependent Katabolism Periop. Risk Typ % Non-insulin dependent Metabolt syndrom BMI > 30 Stress Periop. Risk B-Glukos < mmol/l Infektion Sårheling Ischemiska skador Dehydrering O.Naesh

4 Lipshutz Anesthesiology 2009; 110:408 21

5

6 Den Perioperativa Patienten Kir. Traum Hälsostatus Diet HPA respons Inflam.mediatorer Immobilisering Glykogena hormon GLUT4 translokation Glykogena hormon GLUT4 Post-receptor signal FFA & Metaboliter PI-3 kinas INSULIN RESISTANS

7 KIRURGISK STRESS RESPONS Protektivt / Överlevnads Respons Sympatikus Neuro-endokrint Immunologisk / Inflammatorisk Substrat mobilisering (katabolism) Akut fas respons Lipid Metabolism GLUKOS OP dagar Monoaminer, peptider, CRH, synapseffekter transcriptionsfaktorer Genom ändringar corticosteroider O.Naesh

8 GLUKOS GLUT STRESS RESPONSE - GLUT Glukos Immun Dysfunktion Endothel Dysfunktion Myokard Dysfunktion Mitokondrie Dysfunktion CNS Dysfunktion Insulin oavhängig Glukos Overload Glukos Toxicitet Insulin avhängig Oxidativt stress Fria Radikal Muskel Myocardium Adipocyter INSULIN RESISTENS O.Naesh

9 INSULIN Ischemi/Reperf. Skada Anti - inflammatorisk Endothel protektion Lipid normalisering - Insulin oavhängig - Glukos Overload Anabolism Sårheling Glukos Toxicitet Oxidativt stress Fria Radikal INSULIN O.Naesh

10

11

12 INTENSIVE INSULIN THERAPY IN CRITICALLY ILL PATIENTS GREET VAN DEN BERGHE, M.D., PH.D., PIETER WOUTERS, M.SC., FRANK WEEKERS, M.D., CHARLES VERWAEST, M.D., FRANS BRUYNINCKX, M.D., MIET SCHETZ, M.D., PH.D., DIRK VLASSELAERS, M.D., PATRICK FERDINANDE, M.D., PH.D., PETER LAUWERS, M.D., AND ROGER BOUILLON, M.D., PH.D NEJM 2001;345(19):1359 B-Glukos < 5,5 mmol/l vs < 11 mmol/l

13 Morbiditet / Mortalitet Sympaticus aktivering Glukos mmol/l Not too high and not too low In the middle you must go

14 Flertallet studier visar att. Tight Blodsocker Kontroll / Normoglykemi (< 6,1 vs < 8,3 vs > 8,5) ~ % reduktion i mortalitet / morbiditet (IVA patienter / Hjärt-Kärl kirurgi och AMI)..få studier av Generell Kirurgi Glycaemic control and perioperative organ protection. G.van den Berghe et al. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology Vol. 22, No. 1, pp , 2008 O.Naesh

15 Metod till Perioperativ Blod Socker Kontrol Kontinuerlig Insulin i Pump + Separat Glukos Infusion Glukos - Insulin Drop Subcutan Insulin + Glukos 2.5 % O.Naesh

16 Metoder vid 31 svenska anestesi kliniker mmol/l Övre accept gräns mmol/l Mätt interval 100 % > tim 100 % Insulin tillförsel < 50 % har skrivna riktlinjer. I.v. S.c. S.c+I.v. O.Naesh

17 Kontinuerlig Insulin i Pump + Separat Glukos Infusion PRO Säkrer adekvat insulin mängd CON Hypoglykemi Glukos - Insulin Drop Enkelt Glukos tillförsel Ej Styrbart Ofta inadekvat Subcutan Insulin + Glukos 2.5 % Ofta adekvat vid Typ 2 och kir. minor Ej fin-styrning O.Naesh

18 Breaking News! Anesthesiology 2009; 110:204 6 Perioperative Glucose Control What Is Enough? The New England Journal of Medicine. March 26, 2009 vol. 360 no. 13 Intensive versus Conventional Glucose Control in Critically Ill Patients The NICE-SUGAR Study Investigators* (N = 6104) Anesthesiology 2009; 110:207 8 Glycemic Control for Organs A New Approach to a Controversial Topic?? Extrapolera från Intensivvård till perioperativt?? B-Glukos 4,5-6,0 för tight - ökad risk för hypoglykemi och ökad mortalitet - NNH = 38 B-Glukos 10 O.Naesh

19 NICE-SUGAR Study NEJM 2009;360(13):1283 Target B-Glucose: 4,5 vs. 10 mmol/l

20 MÅLSÄTTNING Lagom Sött O.Naesh

21 PERIOPERATIV DIABETESBEHANDLING (Vuxna) OBS! Under pågående behandling enl. detta PM är all annan ordinerad antidiabetisk behandling tillfälligt seponerad! Sätt alltid 10 % Glukos med (Na+/K+=40/20 mmol) i samband med insulin infusion! A: KOSTBEHANDLING ELLER PERORALT ANTI-DIABETIKUM A1: Mindre kirurgi/dagkirurgi: Fasta 6 tim preop. (2 tim för vatten) Inga perorala antidiabetika < 12 timmar innan Op. P-Glukos vid ankomst Om P-Glukos < 6 mmol/l: sätt 1000 ml Buffrad Glukos 25 mg/ml (83 ml/tim) Om P-Glukos 6 14 mmol/l: sätt 1000 ml Ringer Acetat Om P-Glukos > 14 mmol/l: Kontakta ansv. anestesiolog för ställningstagande till om operationen kan uppskjutas eller om insulininfusion + 10 % Glukos + (NA+/K+= 40/20 mmol) ska startas (enl. algoritm) Mät P-Glukos varannan timme tills födointag A2: Större Kirurgi (inneliggande): P-Glukos kvällen före op. (om > 12 mol/l kontakta anestesiolog 62160) Fasta 6 tim preop. (2 tim för vatten/nutritions dryck) Inga perorala antidiabetika < 12 timmar innan op. P-Glukos kl. 06:00 på op-dagen Om P-Glukos < 6 mmol/l: sätt 1000 ml Buffrad Glukos (25 mg/ml) (83 ml/tim) Om P-Glukos 6-10 mmol/l: sätt 1000 ml Ringer-acetat Om P-Glukos > 10 mmol/l: starta Humulin Reg. inf. (1 E/ml) + 10 % Glukos + (Na+/K+ = 40/20 mmol) enl. algoritm för dosjusteringar Mät P-Glukos varje timme Mål: P-Glukos 6 10 mmol/l

22 A1/2 fortsatt. OBS! Om fasta blir > 6 tim: sätt 1000 ml 10 % Glukos + (Na+/K+= 40/20 mmol) (83ml/tim) Postoperativt på Avd: Om P-glukos > 10 mmol/l: fortsätt Humulin Reg. inf. Mät P-Glukos varannan timme Mål: P-Glukos 6-10 mmol/l Vid första måltiden avslutas Humulin Reg. infusionen och P-Glukos mäts därefter varannan timme tills stabilt (6-10 mmol/l) läge (2-3 mättillfälle)

23 B: INSULINBEHANDLING Vanligt insulinbehov är E/kg/dygn vid normal insulinkänslighet. Relativ insulinresistens kan förväntas de första 2-4 dagarna efter okomplicerad större kirurgi. B1: Mindre kirurgi / Dagkirurgi: Ordinarie doser långtverkande insulin (glargin/detemir (Lantus/Levemir/Insulatard ) fortsätts Fasta 6 tim preop. (2 tim för vatten) Inget kortverkande eller Mix-Insulin på Op. Morgonen P-Glukos vid ankomst Mät P-Glukos varje 1 timma Mål: P-Glukos 6-10 mmol/l Om P-Glukos < 6: sätt Buffrad Glukos 25 mg/ml (83 ml/tim) Om P-Glukos 6-10 mmol/l: ingen åtgärd Om P-Glukos 10-14: ge 4 E (= 0.04 ml) Humalog/Novorapid s.c. - sätt 1000 ml Ringer-Acetat (83 ml/tim) Om P-Glukos > 14 mmol/l: Kontakta ansv. anestesiolog för ställningstagande till om operationen ska uppskjutas eller om insulininfusion + 10 % Glukos + (Na+/K+ = 40/20 mmol) ska startas (enl. algoritm) Mät P-Glukos varje ½ -1 timma Mål: P-Glukos 6-10 mmol/l Fortsätts tills vanligt födointag

24 B2: Större Kirurgi (inneliggande): Ordinarie doser långverkande insulin (glargin/detemir (Lantus /Levemir/ Insulatard) kvällen före operation. Om preop. laxering sätts 1000 ml Glukos 10% + (NA+/K+= 40/20 mmol) samma kväll Inget subcutant insulin på operationsdagens morgon Fasta 6 tim preop. (2 tim för vatten / nutrtionsdryck) P-Glukos kl. 06:00 Sätt 1000 ml Glukos 10% + (NA+/K+= 40/20 mmol) (83 ml/tim) Härefter följs algoritmen avseende insulininfusion Mät P-Glukos varje timme Mål: P-Glukos 6-10 mmol/l Postoperativt på Avd: Insulin- och Glukosinfusion fortsätts tills patienten börjar peroralt intag Mät P-Glukos varje timme till stabilt nivå (5-8 mmol/l) - därefter varannan timme Mål: P-Glukos 6-10 mmol/l Vid första måltid ges ordinarie dos kortverkande insulin s.c. (Humalog/Novorapid) Humulin Reg. inf. stoppas ½ timme senare. När enteral/parenteral näring startas på avd: Se avdelningens PM Vid postop. överflyttning till IVA: Patienten följer IVA: s protokoll för diabetesbehandling

25 ALGORITM FÖR INSULININFUSION (Humulin Regular 1 E/ml) P-Glukos mmol/l < >20 Insulin START-dos (ml/tim) 0 0,5 1, ,5 5,0 (kontakt ansv.läkare) 6,5 (kontakt ansv.läkare) Dosjusteringar Om P-glukos vid nästa kontroll är > 10 mmol/l ökas dosen med ytterligare 1ml/tim. När P-glukos närmar sig 6-10 mmol/l sänkas dosen med 0,1-0,5 ml/tim. När P-Glukos ligger stabilt 6-10 mmol/l fortsätts med oförändrad insulintillförsel. Om P-glukos faller snabbt (>50 %) halveras insulindosen och P-glukos kontrolleras 1/2 timme. Om P-glukos är 6 mmol/l avbryts insulininfusionen. Om P-glukos är < 6 mmol/l avbryts insulininfusionen. Ge bolusdos (10 ml) Inj Glukos 300 mg/ml och P-glukos kontrolleras varje 1/2 timme. När P-glukos stiger till > 6 omstartas insulininfusionen med ½ infusions- dosen. När/om patienten påbörjar kolhydrattillförsel (enteralt el. parenteralt) ökas infusionen med 1-3 ml/tim under 1 timme. Därefter återgång till den tidigare dosen.

26 Sprutpump: 0.5 ml Humulin Regular 100 E/ml blandas i 49.5 ml NaCl 0.9 % (50ml totalt) OBS!! Sätt alltid 1000 ml Glukos 100 mg/ml tillsatt 40 mmol Na+/ 20 mmol K+ (83 ml/tim) i samband med insulin infusion

27 Alltså. Kost og/eller Tabl. Beh. Diabetes: Mindre Dag-Kir: B-glukos < 14 Större inneligg. Kir: B-glukos < 6-10 Insulin Beh. Diabetes: Mindre Dag-Kir: B-glukos < 11 Större inneligg. Kir: B-glukos 6-10 O.Naesh

28

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Akut Endokrinologi 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Kemiska budbärare Fina reglersystem Nega7v feedback Lagom är bäst Endokrina sjukdomar: För mycket / för lite Långsam progress Autoimmun destruk7on

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Kontraindikation och försiktighet

Kontraindikation och försiktighet 1(5) Klinisk kemi Anvisning Innehåll Kontraindikation och försiktighet... 1 Princip... 1 Provtagning... 1 Kemikalieförteckning... 1 Tillbehör/utrustning... 2 Säkerhet, miljö... 2 Skyddsåtgärder... 2 Avfall...

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka För- eller nackdel med ny teknologi Mycket handlar om utbildning till sjukvård och patient samt att

Läs mer

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg 3 2006, 2:a utgåvan, plan4.se DENNA SKRIFT ÄR FRAMTAGEN AV Dietisternas Riksförbund Nutritionsnätet för sjuksköterskor Svensk Förening för Klinisk Nutrition (Svenska Läkaresällskapet) SWESPEN Swedish Society

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Vårdprogram för hyponatremi

Vårdprogram för hyponatremi Vårdprogram för hyponatremi Bakgrund Hyponatremi (plasma/serum Natrium

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Nr 1 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Diabetes Skyddsombud för läkare Alliansen och primärvården Lägesrapport från IT-fronten

Nr 1 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Diabetes Skyddsombud för läkare Alliansen och primärvården Lägesrapport från IT-fronten Distriktsläkaren Nr 1 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Diabetes Skyddsombud för läkare Alliansen och primärvården Lägesrapport från IT-fronten Ledare Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)

Läs mer

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes 23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Kåre Birkeland, professor,

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Diabetes typ 2 Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Kontaktperson Överläkare Jarl Hellman, Akademiska sjukhuset, 018-611 00 00 vx. jarl.hellman@akademiska.se

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes Årgång 33 nr 6/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Smitta Diabetes innehåll LEDAREN...4 SMITTA smittspridning, slipsar och sprit!...7 bör vi vaccinera mot rotavirus?...8 strama kämpar

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi 201 Staffan Mårild, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Arvo Hänni, Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala, och Viktenheten Skönvikt, Säter Björn Zethelius, Institutionen för

Läs mer

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg...

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg... Innehåll 1. Introduktion... 3 Lungtransplantation... 3 Hjärt-lungtransplantation... 3 Problem... 4 2. Transplantationsenheten i Göteborg... 5 3. Resultat... 6 4. Indikationer... 7 Indikationer för hjärtlungtransplantation

Läs mer

Typ 1-diabetes och graviditet

Typ 1-diabetes och graviditet Typ 1-diabetes och graviditet Typ 1-diabetes och graviditet Docent Ulla Ekblad har anlitats som expert. Skriften grundar sig på den tidigare guiden Ska du skaffa barn, också den utgiven av Diabetesförbundet.

Läs mer