BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling"

Transkript

1 BEHANDLINGSRIKTLINJER Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2011

2 Behandlingsriktlinjerna har utarbetats av Läkemedelskommitténs expertgrupp för vätske- och nutritionsfrågor. Medlemmar: Överläkare Veronika Hjorth, Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna (sammankallande). Överläkare Harald Zetterquist Anestesikliniken Nyköpings Lasarett. Christine Fransson, apotekare, Läkemedelskommittén.

3 Innehåll 1. Vätskebehandling vid rehydrering Vätskebehandling på akutmottagning Vätskebehandling efter rehydrering Peroperativ vätskebehandling Postoperativ vätskebehandling (operationsdygnet) Underhåll Korrektionsterapi Parenteral nutrition /PN

4

5 Förslag till vätsketerapi och nutritionsbehandling vid sjukhusen i Landstinget Sörmland Basala Behov/dag: Vätska 30 ml/kg/dygn Energi kcal/kg/dygn Na 1-1,4 mmol/kg/dygn K 0,7-0,9 mmol/kg/dygn + ersättning av extra förluster 1. Vätskebehandling vid rehydrering Ersättning av plasma och/eller andra förluster från extracellulärvolymen ( ECV) = behandling av intorkningstillstånd. Vid ersättning av vätska som förlorats från extracellulärrummet bör infusionsvätskan vara isoton, efterlikna elektrolytmönstret i ECV, vara kaliumfri och motverka uppkomst av metabol acidos. Indikationer Akuta vätskeförluster såsom vid ileus, kräkningar och diarré. Beräkning av deficit Intorkning utan chock måttlig dehydrering = 5% av kroppsvikten innebär en vätskebrist av 3500 ml (70 kg). Intorkning med blodtrycksfall - chock grav dehydrering = 10% av kroppsvikten innebär en vätskebrist av cirka 7000 ml (70kg). Behandling Vätska: Ringer-Acetat. Tillförselhastighet: Cirka 1000 ml under två timmar. 2/3 av deficit ges före operationen. Efter 2000 ml vätska bör 20 mmol kalium tillsättas till varje liter. Kalium får inte tillsättas utan att urinproduktionen kommit igång Acidos på grund av svält och/eller försämrad perifer cirkulation ger en skenbar hyperkalemi och bör inte förhindra kaliumtillsats. Ringer-Acetat och natriumklorid kommer att fördela sig med 1/5 av vätskan i blodbanan och 4/5 i övriga extracellulärrummet. Som vätskeersättning i samband med anläggning av ryggbedövning (spinal- eller epiduralanestesi) används Ringer-acetat. 2. Vätskebehandling på akutmottagningen Till akutmottagningen kommer patienter med olika intorkningstillstånd, akuta fall med pågående blödning och patienter där peroralt intag är olämpligt innan diagnos har ställts. Eftersom den övervägande delen av patienterna har förlorat vätska från extracellulärrummet bör infusionsvätskan vara Ringer-acetat. Samtliga patienter på akutmottagningen där intravenös vätska bedöms nödvändig bör erhålla som första vätska 1000 ml Ringeracetat. Om patienten inte är intorkad (ex bukobs) kan Rehydrex användas fortsättningsvis. Ketoacidospatienter bör ha Natriumklorid. 3. Vätskebehandling efter rehydrering Krav: Tillförsel av 5 g glukos/timme. Detta glukosbehov kan tillgodoses med Rehydrex eller Glukos 50 mg/ml buffrad. När eventuell intorkning är behandlad och patientens cirkulation är restituerad (adekvata urinmängder, normalt blodtryck och puls) sätts Rehydrex som underhållslösning under det första dygnet. Därefter övergår man till Glukos 50 mg/ ml buffrad. 4. Perioperativ vätskebehandling A. Preoperativ vätskebehandling Äldre patienter och riskpatienter som skall genomgå stor bukkirurgi samt njurinsufficienta patienter bör få 1000 ml Rehydrex från klockan med en hastighet av 100 ml/timme. Samtidigt med vätskan sätts en KAD. B. Sen operation De patienter som opereras efter klockan och varit fastande sedan dygnet innan, bör få 1000 ml Rehydrex från klockan med en hastighet av 100 ml/timme. C. Vid anläggande av ryggbedövning Samtliga patienter skall som första vätska ges 1000 ml Ringer-acetat. 3

6 D. Operationsunderhåll Patienter bör ha en isoton vätska som tillgodoser centrala nervsystemets och benmärgens behov av glukos, 5 g glukos/timme. Vätskan bör vara kaliumfri och motverka uppkomst av metabol acidos. Operationsunderhåll av vätska skall ges som Rehydrex. Hastighet Skelettkirurgi: 3 ml Rehydrex per kg och timme Bukkirurgi: 5 ml Rehydrex per kg och timme Buk- och thoraxkirurgi: 7-10 ml Rehydrex per kg och timme. Blodersättning baseras på Ringer-acetat, Kolloider och erytrocytkoncentrat. 5. Postoperativ vätskebehandling (operationsdygnet) Då operationen är över skall patienten behandlas med Glukos 50 mg/ ml buffrad (innehåller 70 natrium, 45 klorid och 25 acetat). Det postoperativa basala vätskebehovet beräknas till 1,5-2 ml per kilo och timme. Dygnet efter operationen behandlas patienter enligt nästa punkt, underhållsterapi. 6. Underhåll (längre tid, 1-5 dygn, t.ex. postoperativ vätskebehandling). Krav: Kolhydrattillförsel minimum 125 g/dygn, maximalt 200 g/dygn. Lösningen bör tillföra basbehovet av elektrolyter och vara acetatfri för att underlätta läkemedelstillsatser. Infusionslösningar: Glukos 100 mg/ml med 40 mmol natrium/l och 20 mmol kalium/l alternativt Glukos 50 mg/ml med 40 mmol natrium/l och 20 mmol kalium/l. Behandlingsförslag Kvinna 60 kg nyligen opererad i buken 1000 ml Glukos 50 mg/ml med 40 mmol natrium och 20 mmol kalium ml Glukos 100 mg/ml med 40 mmol natrium och 20 mmol kalium + ersättning för förluster via ventrikelsond eller dränage med Ringer-acetat ml för ml, eventuellt med kaliumtillsats (20 mmol/liter). Elektrolytinnehåll i förluster mmol/liter Ventrikel: Na, 20 K Tunntarm: 120 Na, 10 K. 7. Korrektionsterapi Förluster via ventrikelsond, stora urinförluster och via dränage bör ersättas med Ringer-acetat ml för ml eventuellt med tillsats av kalium (20 mmol/liter). 8. Parenteral nutrition Nutritionstillförsel måste anses vara en självklar del av basal omvårdnad på en sjukhusavdelning. Det bör sålunda vara ett aktivt beslut att underlåta att ge nutrition. Enteral nutrition (per os, via sond eller via PEG) är alltid att föredra. Man bör alltid om det inte är direkt kontraindicerat försöka att tillföra åtminstone en liten mängd enteralt. Parenteral nutrition (PN) startas hos patient med normalt nutritionstillstånd efter 3-5 dagars behandling med kolhydratslösningar om patienten inte börjat äta. Till traumapatienter och septiska patienter påbörjas PN dagen efter patienten blivit cirkulatoriskt och vätskebalansmässigt stabil. Till malnutrierade patienter påbörjas PN så fort patienterna blivit cirkulatoriskt och vätskebalansmässigt stabil. Starta försiktigt. Förutom den vanliga vitamintillförseln i form av Soluvit och Vitalipid, alternativt Cernevit, ge extra tillskott av B- vitaminer. Fyll på K-, Mg- och Fostatdepåer om det behövs. Ge alltid spårämnen (Tracel, alt Decan). En kritisk period då patienten riskerar att få för lite tillförsel av näringsämnen är när tarmen börjat fungera. Man bör här överväga om det perorala intaget behöver stöttas med partiell parenteral nutrition. Patienten är nu i en fas där han/hon börjar kunna tillgodogöra sig kväve för proteinuppbyggnad. Riskera därför inte bristfällig tillförsel. Om Parenteral Nutriton startas rekommenderas följande regim De flesta patienter klarar sig bra med en tillförsel enligt basala behov: kcal/kg och dygn, återuppbyggnadsfas upp till 35kgcal/kg och dygn. 0,15-0,30g kväve/kg och dygn, motsvarar Aminosyror (protein) 1,3-1,5 g/kg idealvikt/ dygn 30ml vätska/kg och dygn. Sond-, dränage- och sårförluster bör dessutom ersättas, vanligtvis med Ringeracetat. 4

7 Patienterna har sällan ett energibehov större än 30kcal/kg och dygn. Det är lämpligt att ge hälften av energibehovet i form av fett. Glukostillförseln bör aldrig var lägre än 2g/kg och dygn samt ej högre än 3-4g/kg och dygn. Det bästa sättet att tillföra näringsämnen parenteralt är via storpåse, som går kontinuerligt i (24) timmar. Överstig ej maxhastighet enligt FASS-text. Biverkningar ökar med ökad hastighet på tillförseln. Standard PN För nutritionsstöd i perifer ven, rekommenderar vi Olimel N4 perifer 1400 kcal, 2000 ml StructoKabiven perifer 1300 kcal, 1904 ml Nutriflex lipid peri 1435 kcal, 1875 ml. Denna typ av nutrition förutsätter oftast att sondmat påbörjats. För nutrition i CVK rekommenderar vi Olimel N kcal Structokabiven kcal Nutriflex lipid special kcal De sistnämnda 1,5-2 literspåsarna, utgör oftast fullnutrition till de flesta patienter. Till storpåsarna sätts, Tracel, alt Decan, Soluvit och Vitalipid alt Cernevit. (Observera att Cernevit inte innehåller Vitamin K, varför detta bör supplieras minst en gång per vecka vid lång tids PN) Tillsatser av Natrium och Kalium efter behov. När det gäller elektrolyttillsatser kontrollera maxtillsatserna i respektive storpåsar. Exempel 1: Stabil patient med normalbehov, som ska ha PN via CVK. Vikt 80 kg. Planerad nutrition ges som ex 2000 Olimel N7 med Tracel, Soluvit och Vitalipid, (alt. Cernevit, Decan) Dessutom sätts ml Ringeracetat för att täcka resterande vätskebehov samt eventuella andra förluster.. Kaloritillförsel kcal beroende på vilken storpåse som väljs. Exempel 2: Stabil patient med normalbehov som ska ha PN via CVK. Vikt 50 kg. Planerad nutrition ges som ex Olimel N7 med Tracel, Soluvit och Vitalipid, (alt. Cernevit, Decan) Eventuellt påbörjas en Ringeracetat för att ersätta förluster utöver normalt vätskebehov. Kaloritillförsel kcal. Exempel 3: 70 kg patient som delvis intar föda per os eller via sond ca 600 kcal. Stödnutrition ges i perifer ven med ex Olimel N4 perifer med med Tracel, Soluvit och Vitalipid, (alt. Cernevit, Decan) Kaloritillförsel kcal. PN i speciella situationer Innan PN eller glukoslösningar ges till etyliker skall alltid B-vitaminer ges tex Betabion, annars risk för att man utlöser Wernicke-Korsakovs syndrom. Hos svårt sjuka IVA patienter finns det belägg för att tillsats av såväl Glutaminsyra (Dipeptiven) och fiskolja (Omegaven) kan ha en positiv effekt framförallt vad gäller LOS (Length of stay), men någon mortalitetsvinst vad gäller fiskolja har ej kunnat beläggas. Hos dessa svårt sjuka IVA patienter kan SMOF-kabiven med tillsats av Dipeptiven vara en lämplig kombination. Vid tillfällen då speciella frågeställningar uppstår, kontakta dietist och rådgör med dessa, för att optimera nutritionsbehandlingen. Provtagning stabil patient Dagligen: Hb, Na, K, P-glukos Efter ordination: Alb, kreatinin, urea, CRP, Leucocyter, ASAT, ALAT, INR, Trc, APTT. En gång per vecka: Magnesium, Fosfat, Zink, triglycerider, albumin, urea. S-Triglycerider tas minst 4 timmar efter avslutad fettinfusion. Värden upp till 4 mmol/l accepteras. P-Glukos under 10mmol/l bör ej föranleda insulintillförsel hos icke diabetiker. Om P-glukos ligger över 10mmol/l är rätt åtgärd hos en icke diabetiker att sänka glukostillförseln. Får patienten otillräckligt med kalorier vid minskning av glukostillförseln, ges istället snabbinsulin intermittent subcutant. Provtagningen individualiseras hos stabila patienter med långvarig parenteral nutrition. Tag då minsta möjliga antal prov. Referenser: Tidigare vårdprogram ESPEN Guidelines (www.espen.org) Vätskegruppen Sörmland 5

8

Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna

Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna Sammanställning utarbetad av DRFs referensgrupp för Enteral och Parenteral Nutrition Maria Sundberg Hjelm Inger Nygårds Marie Backman Anki Book Uppsala 17 januari

Läs mer

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Nätverksgruppen för tarmsvikt Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka Svensk Gastroenterologisk Förening 1 INNEHÅLL 1. FÖRORD... 3 2. BAKGRUND... 5 3. UTREDNING

Läs mer

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg 3 2006, 2:a utgåvan, plan4.se DENNA SKRIFT ÄR FRAMTAGEN AV Dietisternas Riksförbund Nutritionsnätet för sjuksköterskor Svensk Förening för Klinisk Nutrition (Svenska Läkaresällskapet) SWESPEN Swedish Society

Läs mer

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition 1 (34) Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar och 2 (34) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning... 3 Ansvar... 3 Indikationer/ kontraindikationer för... 3 Ansvarsfördelning... 4 Inläggning av

Läs mer

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Utarbetade av Dietisternas Riksförbunds Referensgrupp i Njurmedicin, våren 2012 Arbetsgrupp Dietisternas riksförbunds referensgrupp i njurmedicin Sintra

Läs mer

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska,

Läs mer

Få ordning på vätskebalansen

Få ordning på vätskebalansen Få ordning på vätskebalansen Uthållighet och kondition Av: Lene Gilkrog Få ordning på vätskebalansen - av Lene Gilkrog 2 Din kropp behöver vätska för att kunna prestera. En vätskebrist på bara 1 2 % kan

Läs mer

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen Vårdprogram Svår sepsis och septisk chock tidig identifiering och initial handläggning Reviderat feb 2012 För Svenska Infektionsläkarföreningen Pro Sepsis Programgrupp Sepsis Magnus Brink, Göteborg Jonas

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond 1 Reviderats 2013-05-30 Inledning Vid olika typer av sjukdomar, där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR

VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR Bakgrund: Vårdprogrammet för enterala nutritionskatetrar distribuerades i sin första version 97 och har årligen reviderats. Vårdprogrammet har medfört att vi

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD 5 NJURARNA - LIVSVIKTIGA ORGAN 7 NÄRINGSÄMNEN I MATEN Proteiner 8 Kolhydrater 8 Fetter 9 Vitaminer 9 Mineralämnen och spårämnen 9 Kalium 9 Natrium (salt) 10 Kalcium (kalk) och

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ENDOKRINOLOGI - DIABETES 2 22B Diabetesketoacidos (DKA) 2 23B Diabeteskoma - hyperosmolärt 5 24B Diabetesfot 5 25B Hyperglykemi 6 26B Hypoglykemi 8 Redaktion:

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE För uthållighetsidrottare med ambitioner spelar kosten en avgörande roll för prestationsförmågan! Hela din dagskost

Läs mer

Hemparenteral nutrition Nyhetsbrev 206

Hemparenteral nutrition Nyhetsbrev 206 Hemparenteral nutrition Nyhetsbrev 206 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer

Läs mer

Råd kring kost och nutrition

Råd kring kost och nutrition Råd kring kost och nutrition Innehåll Sidan 1. Inledning 4 2. Energi och näringsrekommendationer 5 3. Måltidens innehåll och fördelning 6 4. Måltidsmiljö och matintag 8 5. Sondnäring 12 6. Kosttillägg

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Kost & FÖR IDROTTARE. En sammanfattning av seminarium Kost och kosttillskott för idrottare Arlanda den 13 november 1995

Kost & FÖR IDROTTARE. En sammanfattning av seminarium Kost och kosttillskott för idrottare Arlanda den 13 november 1995 Olympisk Support Centrum för Prestationsutveckling Idrottens Hus 123 87 Farsta Storforsplan 44 Telefon 08-605 65 72, 08-21 70 34 Telefax 08-605 65 88 Kost & kosttillskott FÖR IDROTTARE DOKUMENTATION Olympisk

Läs mer

Patientinformation Gastric bypass

Patientinformation Gastric bypass Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Vätskebalans Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Introduktion till Vätskebalans Grundläggande fakta Vatteninnehåll i kroppen

Läs mer

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken.

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken. Sonden läggs i en mjuk båge bakom örat och tejpas med Fixomull mot näsan och kinden. Genomskinlig OpSite kan också användas och ger bättre kosmetik. Några råd till dig som får näring via Nasogastrisk sond

Läs mer

Parenteral Nutrition. en aminosyra som skyddar och försvarar. Dipeptiven, ATC-kod: B05XB02, Rx, F

Parenteral Nutrition. en aminosyra som skyddar och försvarar. Dipeptiven, ATC-kod: B05XB02, Rx, F Parenteral Nutrition en aminosyra som skyddar och försvarar Dipeptiven, ATC-kod: B5XB2, Rx, F Dipeptiven en aminosyra som skyddar och försvarar Dipeptiven används för att förebygga eller behandla glutaminbrist

Läs mer

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Inneha llsfo rteckning Diagnos och utredning...3 Olika typer av diabetes... 3 Typ 1-diabetes... 3 Typ 2-diabetes... 3 Graviditetsdiabetes...

Läs mer