Diabetes en folksjukdom. Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diabetes en folksjukdom. Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998"

Transkript

1 Diabetes en folksjukdom Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998

2 2 Innehållsförteckning Diabetes 3 Diabetesforskningens historia fram till Vad är diabetes? 6 Symtom 6 HUR BILDAS INSULIN 7 HUR UPPKOMMER INSULINBEROENDE DIABETES 7 DIABETES OCH GRAVIDITET 8 Fostret lever av glukos 8 Graviditetsdiabetes 8 Komlikationer vid diabetes 9 Ögon 9 Njurar 9 Nerver 9 2. Orsaker 9 3. Förekomst 10 Människan med diabetes 10 Diabetesförbundet 10 Läkaren 11 Skiftarbete 11 Humör 11 Tobak 11 Fasad-diabetiker 12 Att ta ansvar 12 Sol, vind och insulin 12

3 3 Insulinpumpbehandling i dag och i morgon 13 Insulinpump ger ofta bättre behandlingseffekt 13 Insulinpump och nya insuliner 13 Framtiden 13 Diabetes Hej, jag heter Ing-Britt Karlin och går i klass 72. Jag är diabetiker sedan Det ligger i mitt intresse att få berätta lite om denna sjukdom. Diabetes kommer av grekiskan dia genom + banein gå, rinna. Den klassiska symtomen vid diabetes beskrevs av den grekiske läkaren Aretaios ( talet eft.kr). I Sverige har ca 3% av befolkningen diabetes, och därför klassas den som en folksjukdom. Denna procentsats är tagen Idag ligger den säkert på 5-6%. Det finns olika typer av diabetes, Typ I och Typ II. De Canadensiska forskarna Charles H ( ) och Fredrick G Banting ( ) var tillsammans med John J.R. Macleod ( ) och James B. Collip ( ) de första som framställde insulin för behandling av diabetes. Den förste patienten i världen som behandlades var den 14-årige pojken Leonard Thompson, vilket skedde i Januari Redan 1923 belönades Banting och Macleod med Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

4 4 Diabetesforskningens historia fram till 1970 Diabetes (sockersjuka) räknas till de s.k folksjukdomarna. Dessa intar en egen plats i historiens gång. De skiftar karaktär, växlar i intensitet och utbredning eller försvinner. Några lever vidare på låg nivå medan andra ökar i frekvens. Bland de sistnämnda intar diabetes en framträdande plats. Diabetessjukdomen är känd sedan äldsta tider, men den uppmärksammades på allvar i början av 1920-talet då plötsligt, tack vare upptäckten av insulin, tidigare dödsdömda diabetespatienter kunde behandlas och återföras till ett någorlunda normalt liv. Det var ett historiskt genombrott för medicinsk forskning. Diabetes var emellertid en sjukdom långt ifrån besegrad genom insulinbehandlingen. Det visade sig snart att många av de som överlevt tack vare insulintillförseln efter ett antal år började få svåra följdsjukdomar i ögon, njurar och nervsystem. Den iakttagelsen samt det faktum att antalet diabetiker ökar snabbt, har drivit på både diabetesvården och diabetesforskningen Thomas Willis (Oxford) anger att den diabetessjukes urin smakar sött Matthew Dobson (Liverpool) gör det sannolikt att socker utsöndras i urinen vid diabetes M E Chevreuil (Paris) påvisar glykogen i levern och visar att detta organ kan bilda glukos Paul Langerhans (Berlin) beskriver öliknande anhopningar av celler i pankreas Oscar Minkowski och Joseph von Mering (Strassburg) iakttar att avlägsnandet av pankreas på hund leder till dödligt förlöpande sockersjuka E Laguesse (Paris) föreslår att de av Lagerhans beskrivna öarna i pankreas bildar och utsöndrar en faktor som förhindrar uppkomsten av diabetes Fredrich Banting och Charles Best (Toronto) upptäcker insulinet, som snart renas till ett användbart läkemedel av James Collip Hans Christian Hagedorn (Köpenhamn) utvecklar det långverkande insulinet Auguste Loubatieres (Montpellier) beskriver den blodsockersänkande effekten av sulfonylureider som sedan utvecklas av Franke och Fuchs i Tyskland (1955) till läkemedlet tolbutamid Frederick Sanger (Cambridge) beskriver insulinets byggnad och anger de aminosyror som ingår i insulinmolekylen Rosalyn Yalow och Solomon Berson (New York) beskriver en radioimmunlogisk metod för mätning av insulin i blod.

5 Donald F. Steiner (Chicago) påvisar proinsulin. Upptäckten leder till klarläggande av mekanismen för insulinbildning i B-cellen och framställning av renare insulinsorter Rolf Luft och Erol Cerasi (Stockholm) lägger fram grundläggande studier av insulinsekretionen vid diabetes hos människan. Medicinska forskningsrådets populärvetenskapliga informationsskrifter ges ut för att spegla dagsläget inom aktuella forskningsområden. Sjukdomen diabetes tillhör de s.k folksjukdomarna. Antalet diabetiker ökar snabbt och enbart i Europa och USA räknar man med att mer än 45 miljoner människor har diabetes. Sjukdomen orsakas av brist på hormonet insulin och trots möjligheterna att tillföra insulin är sjukdomen inte besegrad. Dess omfattning samt det faktum att många diabetiker efter en tid får svåra följdsjukdomar, har gjort att forskningen om diabetessjukdomen är intensiv.

6 6 Vad är diabetes? Diabetes är ett samlinsnamn för flera sjukdomar med delvis lika symtom men med helt olika orsaker. Två stora grupper av sjuka kan urskiljas, nämligen patienter som är i absolut behov av insulintillförsel och patienter med lindrigare symtom som kan behandlas med diet och/eller tabletter. Gemensamt för båda är att glukosinnehållet i blodet är förhöjt även vid fasta. Den första patientgruppen kännetecknas av att sjukdomen uppträder tidigt, oftas i tonåren och nästan alltid före 30-års åldern. Den här diabetesformen kallas därför ungdomsdiabetes eller insulinberoende diabetes (IDDM=insulin dependent diabetes mellitus). En annan beteckning är typ I-diabetes. Den andra, lindrigare formen av diabetes uppträder först i vuxen ålder och kallas vuxendiabetes, icke insulinberoende diabetes (NIDDM=non insulin dependent diabetes mellitus) eller typ II-diabetes. Den här indelningen av diabetes är dock inte heltäckande. Som framgår av fakta förekommer sjukdomen vid en rad ytterligare tillstånd med bestämda bakomliggande orsaker. Typ I och typ II diabetes är helt dominerande i Sverige och kommer därför att behandlas i första hand. Symtom Symtombilderna vid typ I och II visar upp både likheter och olikheter. Vid typ I är diagnosen vanligen lätt att ställa, därför att sjukdomen uppträder hos yngre individer med påtagliga sjukdomstecken i form av trötthet, avmagring, törst och stora urinmängder. Inte sällan börjar symtomen i samband med en vanlig infektionssjukdom. De har lett tankarna till att en infektion skulle kunna utlösa diabetes. Laboratorieprover visar starkt förhöjda blodglukosvärden och utsöndring av glukos i urinen. Blodet innehåller förhöjda halter av vissa syror som tecken på en rubbad fettomsättning. Insjuknandet fodrar snabb insulinbehandling oftas under noggrann läkarkontroll på sjukhus. Jämfört med typ I diabetes är sjukdomsutvecklingen vid typ II diabetes mera smygande och oklar. Patienten känner trötthet, torrhet i munnen, övervikt och hos kvinnor en besvärande klåda i underlivet. Efter hand tillkommer ökande törst, stora urinmängder och kanske avmagring. Blodprov visar lätt eller måttligt förhöjda glukosvärden även vid fasta medan urinprovet kan vara helt glukosfritt eller ha olika halter av glukos. Behandlingen kan ofta ske i öppen vård och består av diet eller diet och

7 7 tabletter. Det är hos de flesta patienter tillräckligt för att sänka glukosnivåerna i blodet. En del patienter med typ II diabetes behöver emellertid behandlas med insulin för att förbättra sockerkontrollen. Men utebliven insulinbehandling är sällan livshotande hos patienter med typ II diabetes. Både typ I och typ II diabetes är kroniska tillstånd. Vid typ I följer dock, efter det akuta insjuknandet, vanligen en period då insulinbehandlingen får sjukdomssymtomen att gå tillbaka. I många fall sjunker behovet av insulintillförsel och några patienter kan helt avstå från insulin under en kortare period. Förr eller senare, oftast efter något år, ökar emellertid insulinbehovet som tecken på att kroppens förmåga till insulinbildning minskar. Diabetessjukdomen påverkar i fortsättningen hälsan främst genom att det efter hand uppkommer komplikationer. Dessa utgör ett stort hot mot såväl livskvalitet som överlevnad. All behandling syftar i första hand till att förhindra komplikationer. HUR BILDAS INSULIN Insulin är ett livsnödvändigt hormon som reglerar kroppens glukosomsättning. Varje framsteg i vår förståelse av orsakerna till diabetes är nära förknippat med ökad kunskap om insulin och dess verkan på kroppens celler. Hormonet insulin är ett protein (äggviteämne) och insulinmolekylen var den första i en lång rad proteiner vars kemiska uppbyggnad kunnat kartläggas i detalj. Det skedde i mitten av 1950-talet i Cambridge, England. HUR UPPKOMMER INSULINBEROENDE DIABETES Att behandla och bota en sjukdom är sällan möjligt förrän man förstår hur den uppkommer. Redan för 100 år sedan stod det klart att ett diabetesliknande tillstånd kunde framkallas genom att man opererade bort buksportkörteln. Man drog då slutsatsen att kroppens blodsockerreglering är beroende av något som bildas i pankreas och började intensivt söka efter en sådan faktor. Lösningen kom 1921 då insulin kunde utvinnas ur pankreas. Efter hand började det utnyttjas för behandling av typ I diabetes. Men redan tidigare hade man hos diabetessjuka människor sett förändringar i de Langerhanska öarna.

8 8 Det gick nära 40 år efter insulinets upptäckt innan upptäckten kunde användas för att närmare förklara diabetessjukdomen. Först omkring 1960 blev det klart att insulinberoende diabetiker, redan då sjukdomen ger sina första symtom, nästan alltid har en kraftig minskning eller ett totalt bortfall av de insulinbildande B-cellerna i pankreasöarna. Det är det som skiljer typ ifrån typ II diabetes. DIABETES OCH GRAVIDITET Innan man införde insulinbehandling var havandeskap hos diabetiska kvinnor ett dödligt hot mot såväl moder som foster. Fullgångna graviditeter hos sådana kvinnor var sällsynta. Även om insulinbehandlingen kom att minska risken för modern kvarstod ett påtagligt hot mot fostret, och fortfarande i slutet av 1940-talet var siffrorna för fosterdödligheten nära 40 procent. Nya studier i detalj belyst samspelet mellan moderns glukosomsättning och fosterutvecklingen. Vid dålig reglerad diabetes hos modern uppstår en accelererad kroppstillväxt hos fostret i graviditetens slutskede, som leder till starkt överviktiga barn med ökad dödlighet vid födelsen. Fostret lever av glukos Det normala havandeskapet medför en rad förändringar i moderns ämnesomsättning för att fostrets näringsbehov ska säkerställas. Dessa är särskilt framträdande under senare delen av graviditeten då fostret växer snabbt och kaloribehovet är stort. Modern utvecklar då en påtaglig insulinresistens som följd av förändrad halt i blodet av flera hormon. Graviditetsdiabetes Ungefär fem procent av alla gravida kvinnor har en rubbning i glukosomsättningen som fått benämningen graviditetsdiabetes. Den uppkommer vanligen under senare hälften av graviditeten, särskilt hos kvinnor med övervikt, och yttrar sig som en relativt lindrig förhöjning av blodglukoshalten. Även den här måttliga ökningen innebär en ökad risk för fostret, särskilt vad gäller accelererad tillväxt. Eftersom diabetestillståndet

9 9 uppträder relativt sent i graviditeten är dock risken för missbildningar obetydlig. De flesta kvinnor med graviditetsdiabetes tillfrisknar efter förlossningen men hälften riskerar att inom 10 år efter graviditeten utveckla diabetes, vanligen NIDDM. Komlikationer vid diabetes Ögon Tidigt uppträder utbuktningar på näthinnans blodkärl. Efter hand tillkommer blödningar och vätskeutgjutningar i näthinnan. Blodkärl nybildas samtidigt som andra täpps till. I svårare fall uppträder blödningar i ögats glaskropp. Ärrvävnad kan leda till att näthinnan lossnar från underlaget. Det kan slutligen leda till blindhet. Njurar De tidigaste förändringarna drabbar njurens kärlnystan, där man kan påvisa dels förtjockade väggar i hårkärlen, dels nybildning av celler mellan hårkärlen. Efter hand förstörs njurens kärlnystan helt. Ett tidigt tecken på njurförändringar är ökande utsöndring av äggvita i urinen, minskad förmåga hos njuren att filtrera bort kvävehaltiga slaggprodukter ur blodet och förhöjt blodtryck. I slutstadiet upphör njuren att fungera. Ansamlingen av slaggprodukter i patientens blod når giftiga koncentrationer Nerver Nervfunktionen försämras så att nervimpulserna blir långsammare. Patienten upplever den förändrade nervfunktionen genom domningar,känselbortfall och (hos männen) oförmåga till erektion. 2. Orsaker Troligen uppkommer förändringar genom en rad faktorer, som ännu inte är helt kända. Nya iakttagelser talar för att en förhöjd blodglukosnivå kan

10 10 spela en direkt roll för uppkomsten av vissa komplikationer. Särskilt gäller det för celler som inte är insulinberoende för sitt glukosupptag. Sådana celler finns i exempelvis blodkärlsväggen, lever, näthinna och nerver. Den långvariga förhöjningen av glukoskoncentrationen leder till förändringar i cellernas ämnesomsättning och i äggviteämnenas struktur. I vissa celler ansamlas en produkt som kallas sorbitol. Spontant bildas proteiner som innehåller rester av glukosmolekyler, så kallade glukosylerade äggviteämnen. 3. Förekomst Detta är en forskning som är gjord år efter diagnosen insulinberoende kan någon form av komplikationer påvisas hos en majoritet av patienterna. Ögonförändringar finns då hos ca 60%. Hos 90 % av dessa patienter fortskrider dock inte förändringarna till blindhet. Njurproblem har uppstått hos cirka 40% av alla patienter med insulin tjugo år efter diagnosen. Risken att dö av njurkomplikationer är sju gånger större än hos vanliga människor. Idag 1998 är prognosen mer gynsam. 1 patient av 500 får transplantation av en ny njure. Nu medicineras patienterna för att förebygga så att det inte blir komplikationer med njurar. Medicinen heter Renitec och den har många patienter använt i cirka 2 år. Sverige är en bland de bästa länder i världen till att kunna behandla diabetessjukdomen. Vi ligger på tredje plats, enligt Bo Grände, överläkare på Diabetes och Medicinkliniken i Trollhättan. Människan med diabetes Att ta sprutor och mäta blodsocker är ganska enkelt idag, än vad det var för tjugo år sedan. Om man redan från början får en bra inlärning om sjukdomen, kan man undvika att skaffa sig fördomar och dåliga vanor, som blir svårare att komma ifrån ju längre tiden går. Diabetesförbundet

11 11 Ett bra sätt att lära sig mer om diabetes är att träffa människor i samma situation. Man kan prata, lyssna och byta erfarenheter med varandra. Detta har man möjligheter att göra via diabetesförbundet. Det är också bra för psyket och kunskapen förstås. I förbundet ordnas möten, kurser och föredrag. På sjukhusen börjar det bli allt vanligare med gruppundervisning där man utgår från patientens egna problem. Det är också väldigt viktigt att anhöriga får reda på hur denna sjukdom fungerar. Det är också viktigt att personalen på arbetsplatsen får lite information. Läkaren Läkaren och sköterskan kan ge stöd och belysa för diabetikern att livet kan vara utmärkt även om man har diabetes. De får fråga sig på vilket sätt diabetikern betraktar sin diabetes som del av sitt liv och sitt arbete. Samtidigt lär sig läkaren och sköterskan själv varje gång något nytt som är av glädje och värde för dem själva och för andra diabetiker de ska hjälpa. Skiftarbete En människa som har diabetes kan leva ett mycket normalt liv, ett produktivt, sportigt och intellektuellt liv. Skiftgång på arbetet är däremot inte bra. Då blir det störning i sockerbalansen. Stress och konflikter på arbetsplatsen bör man också undvika för det påverkar sockerinställningen. Därför bör man tala med arbetsgivaren och arbetskamraterna om situationen. Humör Ilska, depression, sorg och andra kraftiga känsloyttringar kan markant försämra sockerläget. Det beror på att stresshormoner är blodsockerhöjande. Många patienter blir på dåligt humör när blodsockret ändras i kroppen. Tobak

12 12 En av de vanligaste orsakerna till dåligt inställd diabetes är tobak. Rökare och snusare har sällan bra inställning. Anledningen till detta är att nikotin är blodsockerhöjande. Fasad-diabetiker Det är rätt vanligt idag att man bluffar inför sig själv och även inför läkaren. Om blodsockervärdena är höga, skyller man alltid på att det har med förkylningen att göra. Det är svårt att erkänna att man slarvat med maten eller motionerat för lite. Ändå ska det idag vara mycket lättare att prata med läkare och sköterskor för vi är jag och du med varandra. Att ta ansvar Idag får patienterna ta ett mycket större ansvar själva än tidigare. Vi tar de flesta prover hemma, blodsocker och Hba 1 hör till dem. Sedan lägger vi dem i en påse och skickar proverna till kem.lab. Vi diabetiker har stor nytta av detta för då lär man känna sin kropp på ett annorlunda sätt. Det blir större balans i det hela. Sol, vind och insulin Som diabetiker ska man inte avstå från det man vill göra. Om man har en bra planering, går det mesta att genomföra. Kenneth Matz och hans flickvän som också är diabetiker ska paddla och cykla. Hur kommer det att bli? Hur kommer det att fungera med min diabetes? Frågorna finns alltid i mängder säger Kenneth Matz.De hade bestämt sig för att använda turboinsulinet (Humalog). Det ger större flexibilitet för måltiderna. När man motionerar mycket kan man reducera insulinintaget upp till 50%. Det är alltid bättre att ha lite högre blodsockervärden, för att undvika känningar när man är ute på semester. Druvsocker är mycket bra att ha med sig ifall det skulle hända något.

13 13 Insulinpumpbehandling i dag och i morgon Behandling med insulin har nu 75-års jubileum och kontinuerlig tillförsel av insulin med pump är också av gammalt datum.sådana prövades redan på 1930-talet med en viss framgång, men det var först i början på 1980-talet som teknikutvecklingen medförde att små bärbara insulinpumpar kom i bruk. Insulinpump ger ofta bättre behandlingseffekt Insulinpump är det hittills bästa behandlingsresultatet av insulinbehandlad diabetes. Studier visar att HbA1c värdena sjönk genomsnittligt med en procentenhet. Patienter som har dålig sockerkontroll och höga blodsockervärden brukar i regel använda insulinpump. Magra patienter som använder insulinpump brukar gå upp i vikt, medan överviktiga går ner i vikt. Använder man insulinpump, använder man också snabbverkande insulin i stället för medellångverkande insulin. Insulinpump och nya insuliner Behandling med insulinpump bygger på principen att pumpen levererar insulin timme för timme minut för minut. Det nya supersnabbverkande insulin introduceras under namnet Humalog. Det finns idag flera rapporter som visar att detta insulin ger överlägsna behandlingsresultat, både när det gäller sockerkontroll, minskad benägenhet för insulinkänningar och minskad svängighet. Framtiden Det har länge varit en dröm för oss patienter att slippa mäta blodsockret. Det har funnits många förslag till lösningar på detta tekniska problem. På den amerikanska marknaden har det kommit ut en apparat där man kan mäta blodsocker automatiskt från underhudsfett under tre till fyra dagar. Om vi får tillgång till en automatisk glukosavkännare så finns det säkert möjlighet att koppla denna glukosavkännare till insulinpumpen. Det finns också en möjlighet att göra insulinpumpen inplanterbar. I Sverige finns idag ca tio patienter som har erfarenhet av en inplanterbar

14 insulinpump, ute i världen finns det flera hundra patienter med erfarenhet. Behandlingen är mycket effektiv. Den inplanterbara pumpen levereras till bukhålan som direkt når levern. Via levern regleras sockeromsättningen i kroppen. Tekniken vid inplanterbara pumpar har förbättrats och även här har det framkommit nya insulintyper som inger förhoppningar inför framtiden. 14

15 15 Källförteckning Hellström Clas: Diabetes - Forskning om en folksjukdom, Medicinska forskarrådet Wenner-Gren Center. STOCKHOLM, Orginalets titel The Macmillan Guide to Family Health. Dorling Kindersley Limited, London, Fahlén Martin och Lithner Folke: Insulinbehandling på blodsockrets grund

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista invandrarbyrå tolkförmedling blodsockervärden glukosuri sockersjuka/diabetes endokrinologen kramper i vaderna ärftligt senkomplikationer symtom

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Diabetes är en vanlig, kronisk ämnesomsättningssjukdom som leder till förhöjda sockerhalter i blodet. Diabetes är en folksjukdom, cirka 40 000 i Sveriges befolkning

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Insulin. Sammanfattning. Student: Vida Basti. Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp. Termin: VT-13 VT 13

Insulin. Sammanfattning. Student: Vida Basti. Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp. Termin: VT-13 VT 13 Student:VidaBasti VT 13 Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling Insulin Figur 1 Strukturen för en hexamer insulin (Smith G.D., 2012) Student: Vida Basti Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Typ 2-diabetes vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-33-4 Artikelnr 2010-6-16 Redaktör Charlotta Munter Text Elin Linnarsson Foton Matton Sättning

Läs mer

Om man misstänker att man har typ 2-diabetes kan man kontakta en vårdcentral för att ta ett blodprov. Det gäller särskilt om man

Om man misstänker att man har typ 2-diabetes kan man kontakta en vårdcentral för att ta ett blodprov. Det gäller särskilt om man Diabetes typ 2 Sammanfattning Allmänt Insulin är ett hormon som reglerar hur mycket socker man har i blodet. Om man får typ 2-diabetes har kroppens celler blivit mindre känsliga för insulin, och det insulin

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 1 3 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa våra behov. När

Läs mer

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén Diabetes typ 1 h"ps://www.youtube.com/watch?v=_oowhuc_9lw Diabetes typ 1 ü Vid diabetes typ 1 har kroppens egen insulinproduk5on helt eller nästan helt

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes.

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. V ä r l d s d i a b e t e s d a g e n M a l m ö 2 0 1 4 Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. Patrik Rorsman Radcliffe Department of Medicine Oxford Centre for

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1?

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Guido Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2005 VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Många som har typ 1-diabetes oroar sig för långsiktiga komplikationer.

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 1 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 24,9 % 16,2

Läs mer

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas ZnT8 transporter autoantikroppar är ytterligare en varningssignal för autoimmune (typ 1) diabetes. Tillsammans med autoantikroppar mot GAD65, insulin och IA-2 förstärker förekomsten av ZnT8 autoantikroppar

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Vokanamet (kanagliflozin/metformin) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Vokanamet (kanagliflozin/metformin) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/137565/2014 Vokanamet (kanagliflozin/metformin) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Vokanamet som beskriver de åtgärder som bör vidtas

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn

Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn Teddy broschyr:layout 2 08-01-21 09.14 Sida 1 Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn Teddy broschyr:layout

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES FRÅGOR OCH SVAR Vad innebär det att få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes. Vi hoppas att denna broschyr kan hjälpa

Läs mer

Diabetesklubben 2015-05-27

Diabetesklubben 2015-05-27 Diabetesklubben 2015-05-27 CGM Continues Glucose Measurement Kontinuerlig blodsockermätning Prio 1 att överleva DÖD inom 3 år!!! 1-3 dagar om man slutar ta insulin ACIDOS (Syraförgifting) CIRKULATIONSKOLLAPS

Läs mer

Islamiskt Informations Forum

Islamiskt Informations Forum Islamiskt Informations Forum Ramadan och diabetes - En vägledning Fastan i Ramadan har många andliga och hälsofördelar. Ramadan ger oss möjlighet att uppfylla vår plikt till Allah (HoäH), rena våra kroppar

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Dagens kostråd orsakar diabetes, och

Dagens kostråd orsakar diabetes, och Dagens kostråd orsakar diabetes, och Bygger övervikt och fetma. Ger många magproblem. Sänker immunförsvaret. Skapar ADHD-barn. Främjar indirekt tobaksrökning. Underminerar undervisningen En viktig orsak

Läs mer

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET?

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Kvinnor som har typ 1 diabetes behöver planera och förbereda sig väl inför

Läs mer

Diabetesutbildning. Studiematerial för omsorgspersonal. Ansvarig utgivare: Victoria Azad Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten Tjörns kommun

Diabetesutbildning. Studiematerial för omsorgspersonal. Ansvarig utgivare: Victoria Azad Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten Tjörns kommun Diabetesutbildning Studiematerial för omsorgspersonal Ansvarig utgivare: Victoria Azad Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten Tjörns kommun Ansvariga utbildare: Malin Ryberg & Kicki Malmqvist leg.

Läs mer

Utbildningsmaterial diabetes

Utbildningsmaterial diabetes Utbildningsmaterial diabetes Diabetes kallas en grupp ämnesomsättningssjukdomar som gör att blodet innehåller för mycket socker, glukos. Insulin bildas i bukspottkörteln För att kroppen ska fungera behövs

Läs mer

Jag har fått typ 2 diabetes

Jag har fått typ 2 diabetes Bolujem od dijabetesa tip 2 Jag har fått typ 2 diabetes Frågor och svar Pitanja i odgovori Vad innebär detatt få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes.

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Päivi Keskinen I BUKEN FINNS EN FABRIK SOM HETER

Päivi Keskinen I BUKEN FINNS EN FABRIK SOM HETER Päivi Keskinen I BUKEN FINNS EN FABRIK SOM HETER Här är jag Den här boken tillhör INNEHÅLL INNEHÅLL Ab Bukspottkörteln... 1 När Ab insulinnyckelproduktionen Bukspottkörteln...1 upphör..2 Vad När behövs

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning

Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning Umeå Universitet Biomedicinsk Laboratorievetenskap Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning XXX XXXX Kurs: BMA 2/XX Laborationsrapport i kursen: XXXXX Laborationsdatum:

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

En guide till dig som undervisar barn med diabetes

En guide till dig som undervisar barn med diabetes En guide till dig som undervisar barn med diabetes Alla barn är olika Alla barn är olika och det finns inte någon färdig mall för hur du som lärare på bästa sätt kan stötta ett barn med diabetes i skolan.

Läs mer

Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling

Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling Janeth Leksell PhD, Associate Professor, Specialistsjuksköterska Svensk Förening För Sjuksköterskor i Diabetesvård Vad vet vi om insulinpump

Läs mer

Information om del 2 av TEDDY-studien

Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 1 Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 2 Information om TEDDY-studiens..

Läs mer

en av världens största hjälporganisa- tioner.

en av världens största hjälporganisa- tioner. Detta är LIONS Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

+XU GX EOLU H[SHUW Sn GLQ HJHQ GLDEHWHV

+XU GX EOLU H[SHUW Sn GLQ HJHQ GLDEHWHV Författare: Ragnar Hanås. Serieteckningar är återgivna med tillstånd av Bull s Presstjänst, PIB och Nitka. Bilder ur artiklar är återgivna med tillstånd av respektive författare/förlag som har copyright

Läs mer

Så behandlas diabetes typ 2

Så behandlas diabetes typ 2 Reviderad 130426 Så behandlas diabetes typ 2 i Jämtlands läns landsting INFORMATION TILL DIG SOM HAR DIABETES TYP 2 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Den här informationen

Läs mer

Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859

Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859 Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859 Målgrupp Undersköterskor som ska ha delegering i insulingivning. Syfte och målsättning Ge ökade kunskaper om diabetes: sjukdom, behandling, komplikationer och praktisk

Läs mer

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Blodsockerkontroll Insulin Hypoglykemi lågt blodsocker Behandling av

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Bolla Diabetestankar konferens 2015. Katrineholm 1-3 maj En kort rapport

Bolla Diabetestankar konferens 2015. Katrineholm 1-3 maj En kort rapport Bolla Diabetestankar konferens 2015 Katrineholm 1-3 maj En kort rapport Arrangörer: Sandra Emanuelsson, Västerås Linda Gustavsson, Katrineholm Josefin Johansson, Flen Konferensens syfte Vi vill tillhandahålla

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial... 2 Delegering i kommunal vård och omsorg... 2 Ditt ansvar när du tar

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, docent överläkare endokrin, Diabetescentrum Karlstad och Stig Attvall, docent överläkare,

Läs mer

Den personliga diabetesboken

Den personliga diabetesboken Den personliga diabetesboken Ta alltid med dig din diabetesbok när du ska träffa någon inom sjukvården. Min personliga diabetesbok Namn Personnummer Min diabetesläkare Min diabetessköterska Telefonnummer

Läs mer

Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla!

Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla! Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla! En till som Kollar!! Å Vad Kollar vi på här Då! Stor Spänning! Kanske störst i Kommunhuset. Hammarby kunde åka hem och Fira! Sammanfattning Typ

Läs mer