Diabetes en folksjukdom. Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diabetes en folksjukdom. Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998"

Transkript

1 Diabetes en folksjukdom Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998

2 2 Innehållsförteckning Diabetes 3 Diabetesforskningens historia fram till Vad är diabetes? 6 Symtom 6 HUR BILDAS INSULIN 7 HUR UPPKOMMER INSULINBEROENDE DIABETES 7 DIABETES OCH GRAVIDITET 8 Fostret lever av glukos 8 Graviditetsdiabetes 8 Komlikationer vid diabetes 9 Ögon 9 Njurar 9 Nerver 9 2. Orsaker 9 3. Förekomst 10 Människan med diabetes 10 Diabetesförbundet 10 Läkaren 11 Skiftarbete 11 Humör 11 Tobak 11 Fasad-diabetiker 12 Att ta ansvar 12 Sol, vind och insulin 12

3 3 Insulinpumpbehandling i dag och i morgon 13 Insulinpump ger ofta bättre behandlingseffekt 13 Insulinpump och nya insuliner 13 Framtiden 13 Diabetes Hej, jag heter Ing-Britt Karlin och går i klass 72. Jag är diabetiker sedan Det ligger i mitt intresse att få berätta lite om denna sjukdom. Diabetes kommer av grekiskan dia genom + banein gå, rinna. Den klassiska symtomen vid diabetes beskrevs av den grekiske läkaren Aretaios ( talet eft.kr). I Sverige har ca 3% av befolkningen diabetes, och därför klassas den som en folksjukdom. Denna procentsats är tagen Idag ligger den säkert på 5-6%. Det finns olika typer av diabetes, Typ I och Typ II. De Canadensiska forskarna Charles H ( ) och Fredrick G Banting ( ) var tillsammans med John J.R. Macleod ( ) och James B. Collip ( ) de första som framställde insulin för behandling av diabetes. Den förste patienten i världen som behandlades var den 14-årige pojken Leonard Thompson, vilket skedde i Januari Redan 1923 belönades Banting och Macleod med Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

4 4 Diabetesforskningens historia fram till 1970 Diabetes (sockersjuka) räknas till de s.k folksjukdomarna. Dessa intar en egen plats i historiens gång. De skiftar karaktär, växlar i intensitet och utbredning eller försvinner. Några lever vidare på låg nivå medan andra ökar i frekvens. Bland de sistnämnda intar diabetes en framträdande plats. Diabetessjukdomen är känd sedan äldsta tider, men den uppmärksammades på allvar i början av 1920-talet då plötsligt, tack vare upptäckten av insulin, tidigare dödsdömda diabetespatienter kunde behandlas och återföras till ett någorlunda normalt liv. Det var ett historiskt genombrott för medicinsk forskning. Diabetes var emellertid en sjukdom långt ifrån besegrad genom insulinbehandlingen. Det visade sig snart att många av de som överlevt tack vare insulintillförseln efter ett antal år började få svåra följdsjukdomar i ögon, njurar och nervsystem. Den iakttagelsen samt det faktum att antalet diabetiker ökar snabbt, har drivit på både diabetesvården och diabetesforskningen Thomas Willis (Oxford) anger att den diabetessjukes urin smakar sött Matthew Dobson (Liverpool) gör det sannolikt att socker utsöndras i urinen vid diabetes M E Chevreuil (Paris) påvisar glykogen i levern och visar att detta organ kan bilda glukos Paul Langerhans (Berlin) beskriver öliknande anhopningar av celler i pankreas Oscar Minkowski och Joseph von Mering (Strassburg) iakttar att avlägsnandet av pankreas på hund leder till dödligt förlöpande sockersjuka E Laguesse (Paris) föreslår att de av Lagerhans beskrivna öarna i pankreas bildar och utsöndrar en faktor som förhindrar uppkomsten av diabetes Fredrich Banting och Charles Best (Toronto) upptäcker insulinet, som snart renas till ett användbart läkemedel av James Collip Hans Christian Hagedorn (Köpenhamn) utvecklar det långverkande insulinet Auguste Loubatieres (Montpellier) beskriver den blodsockersänkande effekten av sulfonylureider som sedan utvecklas av Franke och Fuchs i Tyskland (1955) till läkemedlet tolbutamid Frederick Sanger (Cambridge) beskriver insulinets byggnad och anger de aminosyror som ingår i insulinmolekylen Rosalyn Yalow och Solomon Berson (New York) beskriver en radioimmunlogisk metod för mätning av insulin i blod.

5 Donald F. Steiner (Chicago) påvisar proinsulin. Upptäckten leder till klarläggande av mekanismen för insulinbildning i B-cellen och framställning av renare insulinsorter Rolf Luft och Erol Cerasi (Stockholm) lägger fram grundläggande studier av insulinsekretionen vid diabetes hos människan. Medicinska forskningsrådets populärvetenskapliga informationsskrifter ges ut för att spegla dagsläget inom aktuella forskningsområden. Sjukdomen diabetes tillhör de s.k folksjukdomarna. Antalet diabetiker ökar snabbt och enbart i Europa och USA räknar man med att mer än 45 miljoner människor har diabetes. Sjukdomen orsakas av brist på hormonet insulin och trots möjligheterna att tillföra insulin är sjukdomen inte besegrad. Dess omfattning samt det faktum att många diabetiker efter en tid får svåra följdsjukdomar, har gjort att forskningen om diabetessjukdomen är intensiv.

6 6 Vad är diabetes? Diabetes är ett samlinsnamn för flera sjukdomar med delvis lika symtom men med helt olika orsaker. Två stora grupper av sjuka kan urskiljas, nämligen patienter som är i absolut behov av insulintillförsel och patienter med lindrigare symtom som kan behandlas med diet och/eller tabletter. Gemensamt för båda är att glukosinnehållet i blodet är förhöjt även vid fasta. Den första patientgruppen kännetecknas av att sjukdomen uppträder tidigt, oftas i tonåren och nästan alltid före 30-års åldern. Den här diabetesformen kallas därför ungdomsdiabetes eller insulinberoende diabetes (IDDM=insulin dependent diabetes mellitus). En annan beteckning är typ I-diabetes. Den andra, lindrigare formen av diabetes uppträder först i vuxen ålder och kallas vuxendiabetes, icke insulinberoende diabetes (NIDDM=non insulin dependent diabetes mellitus) eller typ II-diabetes. Den här indelningen av diabetes är dock inte heltäckande. Som framgår av fakta förekommer sjukdomen vid en rad ytterligare tillstånd med bestämda bakomliggande orsaker. Typ I och typ II diabetes är helt dominerande i Sverige och kommer därför att behandlas i första hand. Symtom Symtombilderna vid typ I och II visar upp både likheter och olikheter. Vid typ I är diagnosen vanligen lätt att ställa, därför att sjukdomen uppträder hos yngre individer med påtagliga sjukdomstecken i form av trötthet, avmagring, törst och stora urinmängder. Inte sällan börjar symtomen i samband med en vanlig infektionssjukdom. De har lett tankarna till att en infektion skulle kunna utlösa diabetes. Laboratorieprover visar starkt förhöjda blodglukosvärden och utsöndring av glukos i urinen. Blodet innehåller förhöjda halter av vissa syror som tecken på en rubbad fettomsättning. Insjuknandet fodrar snabb insulinbehandling oftas under noggrann läkarkontroll på sjukhus. Jämfört med typ I diabetes är sjukdomsutvecklingen vid typ II diabetes mera smygande och oklar. Patienten känner trötthet, torrhet i munnen, övervikt och hos kvinnor en besvärande klåda i underlivet. Efter hand tillkommer ökande törst, stora urinmängder och kanske avmagring. Blodprov visar lätt eller måttligt förhöjda glukosvärden även vid fasta medan urinprovet kan vara helt glukosfritt eller ha olika halter av glukos. Behandlingen kan ofta ske i öppen vård och består av diet eller diet och

7 7 tabletter. Det är hos de flesta patienter tillräckligt för att sänka glukosnivåerna i blodet. En del patienter med typ II diabetes behöver emellertid behandlas med insulin för att förbättra sockerkontrollen. Men utebliven insulinbehandling är sällan livshotande hos patienter med typ II diabetes. Både typ I och typ II diabetes är kroniska tillstånd. Vid typ I följer dock, efter det akuta insjuknandet, vanligen en period då insulinbehandlingen får sjukdomssymtomen att gå tillbaka. I många fall sjunker behovet av insulintillförsel och några patienter kan helt avstå från insulin under en kortare period. Förr eller senare, oftast efter något år, ökar emellertid insulinbehovet som tecken på att kroppens förmåga till insulinbildning minskar. Diabetessjukdomen påverkar i fortsättningen hälsan främst genom att det efter hand uppkommer komplikationer. Dessa utgör ett stort hot mot såväl livskvalitet som överlevnad. All behandling syftar i första hand till att förhindra komplikationer. HUR BILDAS INSULIN Insulin är ett livsnödvändigt hormon som reglerar kroppens glukosomsättning. Varje framsteg i vår förståelse av orsakerna till diabetes är nära förknippat med ökad kunskap om insulin och dess verkan på kroppens celler. Hormonet insulin är ett protein (äggviteämne) och insulinmolekylen var den första i en lång rad proteiner vars kemiska uppbyggnad kunnat kartläggas i detalj. Det skedde i mitten av 1950-talet i Cambridge, England. HUR UPPKOMMER INSULINBEROENDE DIABETES Att behandla och bota en sjukdom är sällan möjligt förrän man förstår hur den uppkommer. Redan för 100 år sedan stod det klart att ett diabetesliknande tillstånd kunde framkallas genom att man opererade bort buksportkörteln. Man drog då slutsatsen att kroppens blodsockerreglering är beroende av något som bildas i pankreas och började intensivt söka efter en sådan faktor. Lösningen kom 1921 då insulin kunde utvinnas ur pankreas. Efter hand började det utnyttjas för behandling av typ I diabetes. Men redan tidigare hade man hos diabetessjuka människor sett förändringar i de Langerhanska öarna.

8 8 Det gick nära 40 år efter insulinets upptäckt innan upptäckten kunde användas för att närmare förklara diabetessjukdomen. Först omkring 1960 blev det klart att insulinberoende diabetiker, redan då sjukdomen ger sina första symtom, nästan alltid har en kraftig minskning eller ett totalt bortfall av de insulinbildande B-cellerna i pankreasöarna. Det är det som skiljer typ ifrån typ II diabetes. DIABETES OCH GRAVIDITET Innan man införde insulinbehandling var havandeskap hos diabetiska kvinnor ett dödligt hot mot såväl moder som foster. Fullgångna graviditeter hos sådana kvinnor var sällsynta. Även om insulinbehandlingen kom att minska risken för modern kvarstod ett påtagligt hot mot fostret, och fortfarande i slutet av 1940-talet var siffrorna för fosterdödligheten nära 40 procent. Nya studier i detalj belyst samspelet mellan moderns glukosomsättning och fosterutvecklingen. Vid dålig reglerad diabetes hos modern uppstår en accelererad kroppstillväxt hos fostret i graviditetens slutskede, som leder till starkt överviktiga barn med ökad dödlighet vid födelsen. Fostret lever av glukos Det normala havandeskapet medför en rad förändringar i moderns ämnesomsättning för att fostrets näringsbehov ska säkerställas. Dessa är särskilt framträdande under senare delen av graviditeten då fostret växer snabbt och kaloribehovet är stort. Modern utvecklar då en påtaglig insulinresistens som följd av förändrad halt i blodet av flera hormon. Graviditetsdiabetes Ungefär fem procent av alla gravida kvinnor har en rubbning i glukosomsättningen som fått benämningen graviditetsdiabetes. Den uppkommer vanligen under senare hälften av graviditeten, särskilt hos kvinnor med övervikt, och yttrar sig som en relativt lindrig förhöjning av blodglukoshalten. Även den här måttliga ökningen innebär en ökad risk för fostret, särskilt vad gäller accelererad tillväxt. Eftersom diabetestillståndet

9 9 uppträder relativt sent i graviditeten är dock risken för missbildningar obetydlig. De flesta kvinnor med graviditetsdiabetes tillfrisknar efter förlossningen men hälften riskerar att inom 10 år efter graviditeten utveckla diabetes, vanligen NIDDM. Komlikationer vid diabetes Ögon Tidigt uppträder utbuktningar på näthinnans blodkärl. Efter hand tillkommer blödningar och vätskeutgjutningar i näthinnan. Blodkärl nybildas samtidigt som andra täpps till. I svårare fall uppträder blödningar i ögats glaskropp. Ärrvävnad kan leda till att näthinnan lossnar från underlaget. Det kan slutligen leda till blindhet. Njurar De tidigaste förändringarna drabbar njurens kärlnystan, där man kan påvisa dels förtjockade väggar i hårkärlen, dels nybildning av celler mellan hårkärlen. Efter hand förstörs njurens kärlnystan helt. Ett tidigt tecken på njurförändringar är ökande utsöndring av äggvita i urinen, minskad förmåga hos njuren att filtrera bort kvävehaltiga slaggprodukter ur blodet och förhöjt blodtryck. I slutstadiet upphör njuren att fungera. Ansamlingen av slaggprodukter i patientens blod når giftiga koncentrationer Nerver Nervfunktionen försämras så att nervimpulserna blir långsammare. Patienten upplever den förändrade nervfunktionen genom domningar,känselbortfall och (hos männen) oförmåga till erektion. 2. Orsaker Troligen uppkommer förändringar genom en rad faktorer, som ännu inte är helt kända. Nya iakttagelser talar för att en förhöjd blodglukosnivå kan

10 10 spela en direkt roll för uppkomsten av vissa komplikationer. Särskilt gäller det för celler som inte är insulinberoende för sitt glukosupptag. Sådana celler finns i exempelvis blodkärlsväggen, lever, näthinna och nerver. Den långvariga förhöjningen av glukoskoncentrationen leder till förändringar i cellernas ämnesomsättning och i äggviteämnenas struktur. I vissa celler ansamlas en produkt som kallas sorbitol. Spontant bildas proteiner som innehåller rester av glukosmolekyler, så kallade glukosylerade äggviteämnen. 3. Förekomst Detta är en forskning som är gjord år efter diagnosen insulinberoende kan någon form av komplikationer påvisas hos en majoritet av patienterna. Ögonförändringar finns då hos ca 60%. Hos 90 % av dessa patienter fortskrider dock inte förändringarna till blindhet. Njurproblem har uppstått hos cirka 40% av alla patienter med insulin tjugo år efter diagnosen. Risken att dö av njurkomplikationer är sju gånger större än hos vanliga människor. Idag 1998 är prognosen mer gynsam. 1 patient av 500 får transplantation av en ny njure. Nu medicineras patienterna för att förebygga så att det inte blir komplikationer med njurar. Medicinen heter Renitec och den har många patienter använt i cirka 2 år. Sverige är en bland de bästa länder i världen till att kunna behandla diabetessjukdomen. Vi ligger på tredje plats, enligt Bo Grände, överläkare på Diabetes och Medicinkliniken i Trollhättan. Människan med diabetes Att ta sprutor och mäta blodsocker är ganska enkelt idag, än vad det var för tjugo år sedan. Om man redan från början får en bra inlärning om sjukdomen, kan man undvika att skaffa sig fördomar och dåliga vanor, som blir svårare att komma ifrån ju längre tiden går. Diabetesförbundet

11 11 Ett bra sätt att lära sig mer om diabetes är att träffa människor i samma situation. Man kan prata, lyssna och byta erfarenheter med varandra. Detta har man möjligheter att göra via diabetesförbundet. Det är också bra för psyket och kunskapen förstås. I förbundet ordnas möten, kurser och föredrag. På sjukhusen börjar det bli allt vanligare med gruppundervisning där man utgår från patientens egna problem. Det är också väldigt viktigt att anhöriga får reda på hur denna sjukdom fungerar. Det är också viktigt att personalen på arbetsplatsen får lite information. Läkaren Läkaren och sköterskan kan ge stöd och belysa för diabetikern att livet kan vara utmärkt även om man har diabetes. De får fråga sig på vilket sätt diabetikern betraktar sin diabetes som del av sitt liv och sitt arbete. Samtidigt lär sig läkaren och sköterskan själv varje gång något nytt som är av glädje och värde för dem själva och för andra diabetiker de ska hjälpa. Skiftarbete En människa som har diabetes kan leva ett mycket normalt liv, ett produktivt, sportigt och intellektuellt liv. Skiftgång på arbetet är däremot inte bra. Då blir det störning i sockerbalansen. Stress och konflikter på arbetsplatsen bör man också undvika för det påverkar sockerinställningen. Därför bör man tala med arbetsgivaren och arbetskamraterna om situationen. Humör Ilska, depression, sorg och andra kraftiga känsloyttringar kan markant försämra sockerläget. Det beror på att stresshormoner är blodsockerhöjande. Många patienter blir på dåligt humör när blodsockret ändras i kroppen. Tobak

12 12 En av de vanligaste orsakerna till dåligt inställd diabetes är tobak. Rökare och snusare har sällan bra inställning. Anledningen till detta är att nikotin är blodsockerhöjande. Fasad-diabetiker Det är rätt vanligt idag att man bluffar inför sig själv och även inför läkaren. Om blodsockervärdena är höga, skyller man alltid på att det har med förkylningen att göra. Det är svårt att erkänna att man slarvat med maten eller motionerat för lite. Ändå ska det idag vara mycket lättare att prata med läkare och sköterskor för vi är jag och du med varandra. Att ta ansvar Idag får patienterna ta ett mycket större ansvar själva än tidigare. Vi tar de flesta prover hemma, blodsocker och Hba 1 hör till dem. Sedan lägger vi dem i en påse och skickar proverna till kem.lab. Vi diabetiker har stor nytta av detta för då lär man känna sin kropp på ett annorlunda sätt. Det blir större balans i det hela. Sol, vind och insulin Som diabetiker ska man inte avstå från det man vill göra. Om man har en bra planering, går det mesta att genomföra. Kenneth Matz och hans flickvän som också är diabetiker ska paddla och cykla. Hur kommer det att bli? Hur kommer det att fungera med min diabetes? Frågorna finns alltid i mängder säger Kenneth Matz.De hade bestämt sig för att använda turboinsulinet (Humalog). Det ger större flexibilitet för måltiderna. När man motionerar mycket kan man reducera insulinintaget upp till 50%. Det är alltid bättre att ha lite högre blodsockervärden, för att undvika känningar när man är ute på semester. Druvsocker är mycket bra att ha med sig ifall det skulle hända något.

13 13 Insulinpumpbehandling i dag och i morgon Behandling med insulin har nu 75-års jubileum och kontinuerlig tillförsel av insulin med pump är också av gammalt datum.sådana prövades redan på 1930-talet med en viss framgång, men det var först i början på 1980-talet som teknikutvecklingen medförde att små bärbara insulinpumpar kom i bruk. Insulinpump ger ofta bättre behandlingseffekt Insulinpump är det hittills bästa behandlingsresultatet av insulinbehandlad diabetes. Studier visar att HbA1c värdena sjönk genomsnittligt med en procentenhet. Patienter som har dålig sockerkontroll och höga blodsockervärden brukar i regel använda insulinpump. Magra patienter som använder insulinpump brukar gå upp i vikt, medan överviktiga går ner i vikt. Använder man insulinpump, använder man också snabbverkande insulin i stället för medellångverkande insulin. Insulinpump och nya insuliner Behandling med insulinpump bygger på principen att pumpen levererar insulin timme för timme minut för minut. Det nya supersnabbverkande insulin introduceras under namnet Humalog. Det finns idag flera rapporter som visar att detta insulin ger överlägsna behandlingsresultat, både när det gäller sockerkontroll, minskad benägenhet för insulinkänningar och minskad svängighet. Framtiden Det har länge varit en dröm för oss patienter att slippa mäta blodsockret. Det har funnits många förslag till lösningar på detta tekniska problem. På den amerikanska marknaden har det kommit ut en apparat där man kan mäta blodsocker automatiskt från underhudsfett under tre till fyra dagar. Om vi får tillgång till en automatisk glukosavkännare så finns det säkert möjlighet att koppla denna glukosavkännare till insulinpumpen. Det finns också en möjlighet att göra insulinpumpen inplanterbar. I Sverige finns idag ca tio patienter som har erfarenhet av en inplanterbar

14 insulinpump, ute i världen finns det flera hundra patienter med erfarenhet. Behandlingen är mycket effektiv. Den inplanterbara pumpen levereras till bukhålan som direkt når levern. Via levern regleras sockeromsättningen i kroppen. Tekniken vid inplanterbara pumpar har förbättrats och även här har det framkommit nya insulintyper som inger förhoppningar inför framtiden. 14

15 15 Källförteckning Hellström Clas: Diabetes - Forskning om en folksjukdom, Medicinska forskarrådet Wenner-Gren Center. STOCKHOLM, Orginalets titel The Macmillan Guide to Family Health. Dorling Kindersley Limited, London, Fahlén Martin och Lithner Folke: Insulinbehandling på blodsockrets grund

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Vitaminer mot grå starr?

Veterinärinformation från Doggy AB. Vitaminer mot grå starr? 2/97 1/01 ÅRGÅNG 25 Veterinärinformation från Doggy AB Tack för mig! Det var på mitten av 80-talet som jag kom in i bilden som redaktionssekreterare för Doggy-Rapport. Och nu är det dags att jag med ålderns

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Att bli äldre. Vad är åldrande?

Att bli äldre. Vad är åldrande? Vad är åldrande? Åldern är relativ handlar mycket om förväntningar egna och andras. "Ung och frisk" respektive "gammal och sjuk" är begrepp som vi hör ständigt i Sverige. Att fylla 70 år kan för den som

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Individual information to patients with type two diabetes

Individual information to patients with type two diabetes Metin Bircan & Morayma De Leon Sjuksköterskeprogrammet 180hp, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, V51, VT 2013 Grundnivå Handledare: Åsa Kneck Examinator: Kent

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Leukodystrofi, ALD,MLD Nyhetsbrev 239

Leukodystrofi, ALD,MLD Nyhetsbrev 239 Leukodystrofi, ALD,MLD Nyhetsbrev 239 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

Så ska endometrios bli lättare att upptäcka

Så ska endometrios bli lättare att upptäcka 2015-06-05 Så ska endometrios bli lättare att upptäcka Forskning & Framsteg Till vänster: Smärtan i underlivet. En röntgenbild tagen av livmodern framifrån avslöjar att äggledarna på båda sidorna är igensatta.

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Typ 1-diabetes och graviditet

Typ 1-diabetes och graviditet Typ 1-diabetes och graviditet Typ 1-diabetes och graviditet Docent Ulla Ekblad har anlitats som expert. Skriften grundar sig på den tidigare guiden Ska du skaffa barn, också den utgiven av Diabetesförbundet.

Läs mer