Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid Justerade paragrafer Sekreterare Kristina Jansson Ordförande Marie-Louise Dangardt (S) Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Justerade paragrafer Datum då anslaget sätt upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors Underskrift Kristina Jansson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) Ledamot Närvaro Ja Nej Kommentarer 1. Marie-Louise Dangardt, ordf (S) Х 2. Sören Bergqvist, v ordf (V) Х 3. Torbjörn Jansson (S) Х 4. Tomas Isaksson (S) Х 5. Kenneth Axling (S) Х 6. Mari Rasjö (S) Х (Х) Ej , Jäv Susanna Wintherhamre (V) Х (Х) Jäv Ziita Eriksson (M) Х 9. Bojan Petrovic (FP) Х 10. Hans Larsson (C) Х 11. Kent Olsson (FHT) Х Ersättare Närvaro Ja Nej Ersätter ledamot Sylvia Abramsson (S) Х Gunlög Nordström (MP) Х Daniel Johansson (S) Х Nr 4 Linda-Marie Anttila (S) Х Eva Lindberg (S) Х Marianne Höglund (MP) Х Nr 6, , 145 Xamuel Halfvars (V) Х Nr 7, 145 Petra Ramstad (M) Х Rolf Ekström (KD) Х Ann-Sofie Stenbacka (C) Х Nr 10 Pär Åslund (FHT) Х Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kristina Jansson Sekreterare Ulf Strömstedt Kommunchef Christer Ekendahl Ekonomichef,

3 Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) 139. Godkännande av dagordning Facklig samverkan, information Ekonomisk uppföljning, redovisning Granskning av kommunens delårsrapport per den 30 juni 2012, yttrande Granskning av intern kontroll- styrning, ledning och uppföljning socialnämnden, yttrande Granskning av bisysslor i Hofors kommun och kommunala bolag, yttrande Hofors Folkets Hus hemställan om förlängd och utökad kreditram Kommunal borgen för upptagande av lån i Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB Ianspråktagande av förväntat resultat 2012,beslut Nya Möjligheter - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg , remissvar Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken, beslut Avgifter inom hemsjukvård Policy för sociala företag i Hofors kommun Riktlinjer för rätten att använda minoritetsspråket finska inom äldreomsorgen i Hofors kommun, beslut Motion om köttfri skolmåltid i veckan, förslag till besvarande Meddelanden Delegationsbeslut Extra ärende: Val till Nätverk för strategisk samverkan... 28

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) 139. Godkännande av dagordning godkänner dagordningen med följande extra ärende: - Extra ärende: Val till Nätverk för strategisk samverkan, behandlas som ärende Ärende 7, Granskning av intern kontroll- styrning, ledning och uppföljning socialnämnden, yttrande, utgår Facklig samverkan, information Ärende Facklig samverkan kring kommunstyrelsens dagordning har ägt rum den 6 november. Representant från Kommunal var närvarande. sunderlag Muntlig information, kommunchefen beslutar att godkänna informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) Dnr s arbetsutskott 137/ Ekonomisk uppföljning, redovisning Ärende Rapporten håller på att produceras från ekonomifunktionen och kommer att sammanställas till kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2012 sunderlag Muntlig redovisning, ekonomichef Christer Ekendahl s arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen. Ekonomichefen meddelar att verksamheterna följer prognosen från delårsrapporten. sunderlag Månadsrapport för oktober 2012 beslutar att godkänna redovisningen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) Dnr s arbetsutskott 138/ Granskning av kommunens delårsrapport per den 30 juni 2012, yttrande Ärende Kommunrevisionen har lämnat en granskningsrapport över upprättad delårsrapport I rapporten konstateras att kommunens ekonomiska läge är ansträngt. Svar har begärts bland annat gällande måluppfyllelse i verksamhetsperspektivet och det finansiella perspektivet, sammanställd delårsrapport för kommunkoncernen, avskrivning kring investeringar och anläggningstillgångar samt avsättningar för framtida kostnader. Kommunrevisorerna har begärt ett skriftligt yttrande från kommunstyrelsen senast den 10 december Ekonomichefen har i en promemoria kommenterat kommunrevisorernas synpunkter, och kommentarerna redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. sunderlag Granskningsrapport av kommunens delårsrapport per den 30 juni 2012, KPMG, PM, ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att överlämna ekonomichefens PM till kommunrevisionen som svar, samt att uppdra åt kommunchefen att ordna ett möte med kommunrevisionen. Ekonomichef Christer Ekendahl kommenterar granskningsrapporten. beslutar att överlämna ekonomichefens PM till kommunrevisorerna som svar, samt att uppdra åt kommunchefen att ordna ett möte med kommunrevisionen. Kommunrevisorerna

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) Dnr s arbetsutskott 139/ Granskning av intern kontroll- styrning, ledning och uppföljning socialnämnden, yttrande Ärendet utgår.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) Dnr s arbetsutskott 140/ Granskning av bisysslor i Hofors kommun och kommunala bolag, yttrande Ärende På uppdrag av Hofors kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens rutiner för hantering av anställdas bisysslor i kommunen. Utifrån genomförd granskning och utförd analys konstateras det att det finns ett flertal områden som kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen behöver utveckla. Revisionen begär att kommunstyrelsen lämnar ett skriftligt yttrande över rapporten, där det ska framgå vilka åtgärder som kommunstyrelsen avser vidta för att förbättra den rådande situationen inom granskningsområdet. Utifrån rapporten kring granskning av bisysslor inom Hofors kommun och kommunala bolag avser kommunstyrelsen att vidta följande åtgärder: Framtagande av policy för bisysslor (pågår) Framtagande av riktlinjer kring bisysslor (pågår) Framtagande av inventeringsunderlag. Plan för en inventering av bisysslor, våren 2013: - Cheferna får information om bisysslor utifrån framtagen policy/riktlinje samt ett inventeringsunderlag. Detta ska ske i samband med första chefsinformationen våren Cheferna delger sedan sina respektive medarbetarna information om bisysslor (utifrån framtagen policy/riktlinje) på arbetsplatsträff och vid detta tillfällen ska medarbetarna också fylla i dokumentet för inventering. - Chefen ska sedan ha samtal med de medarbetare som har en/flera bisysslor och ska sedan hantera det som framkommer i samtalet (utifrån framtagen policy/riktlinje). - Sammanlagt får detta ta två månader (från information på APT till färdig inventering ute i verksamheterna). - Personalkontoret ska sedan göra en sammanställning av hela organisationens bisysslor. Fortsatt inventering av bisysslor kommande år: - Inventering av bisysslor ska inkluderas i medarbetarsamtalsunderlaget - Vid nyanställning ska inventering av bisysslor göras. Frågan ska läggas till i checklistan för nyanställda chefer och medarbetare.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) forts. 144 sunderlag Granskningsrapport av bisysslor i Hofors kommun och kommunala bolag, Tjänsteskrivelse, personalchefen, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna personalchefens svar och lämna det som yttrande till kommunrevisorerna. Kommunchefen kommenterar granskningsrapporten och lämnar förtydliganden avseende rapportens innehåll. beslutar att godkänna personalchefens svar och lämna det som yttrande till kommunrevisorerna. Kommunrevisorerna Personalchefen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28) Dnr s arbetsutskott 141/ Hofors Folkets Hus hemställan om förlängd och utökad kreditram Ärende Hofors Folkets Hus förening har i en skrivelse hemställt om en förlängning av beviljad kreditram samt en utökning av densamma för att finansiera en investering i digital bio. Inom en tid kommer distributionen av den analoga filmen att upphöra och föreningen har sökt bidrag för att finansiera ett byte av utrustning. Bidrag har beviljats med kronor från Leader Gästrikebygden och det finns en ansökan hos Svenska Filminstitutet med kronor. Investeringen i utrustningen beräknas till kronor samt en eventuell ombyggnad av maskinrum för utrustningen idag beräknas till kronor. Ekonomichef Christer Ekendahl informerar om ärendet. sunderlag Skrivelse, Måns Gustafsson chef för Folkets Hus och Park Hofors, Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, PM, ekonomichefen, sförslag under sammanträdet Marie-Louise Dangardt (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta i enlighet med presenterad tjänsteskrivelse. Ziita Eriksson (M) tilläggsyrkar att kommunen tar fram en policy för utlämnande av externa lån. sgång Ordföranden ställer proposition på Marie-Louise Dangardts (S) förslag och finner bifall därtill. Därefter ställs proposition på Ziita Erikssons (M) tilläggsyrkande och finner bifall därtill. s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta A. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för delfinansiering av inköp av digital biografutrustning, B. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för finansiering av ombyggnad av maskinrum för biograf,

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) forts. 145 C. Att utbetalning villkoras av att föreningen erhåller resterande bidrag från Leader Gästrikebygden respektive Svenska Filminstitutet och att projektet kan ske inom en ram om kronor (biografutrustning) respektive kr (lokalanpassning), D. Att uppdra åt Hoforshus AB att vara föreningen behjälplig med projekt- upphandlingsoch genomförandestöd, vid eventuell ombyggnation av maskinrum för biograf, E. Att lånet ska amorteras inom en 10-årsperiod, F. Att ränteersättning ska ske med gällande referensränta +1,5 procent, G. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto från och med är 1,1 miljoner kronor, H. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto tillfälligt kan höjas med maximalt kronor, dock längst till beviljade bidrag om kronor från Leader Gästrikebygden samt Svenska Filminsitutet erhållits, I. Att kommunstyrelsen får delegera beslut om utlämnande av lån samt tillfällig justering av föreningens checkräkningskredit till kommunchefen, J. Att kommunen tar fram en policy för utlämnande av externa lån. Protokollsanteckning Ziita Eriksson (M) och Kent Olsson (FHT) avstår från att delta i beslutspunkterna A-I. Jäv Mari Rasjö (S) och Susanna Wintherhamre (V) deltar inte i ärendet på grund av jäv. Xamuel Halfvars (V) justerar paragrafen. Ajournering Xamuel Halfvars (V) begär ajournering. ajournerar sig i fem minuter. sförslag under sammanträdet Torbjörn Jansson (S), Xamuel Halfvars (V) och Marianne Höglund (MP) yrkar på att besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ziita Eriksson (M), Kent Olsson (FHT) och Bojan Petrovic (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag A-I. sgång Ordföranden ställer Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag mot Ziita Erikssons (M) m.fl. förslag avseende beslutspunkterna A-I och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer sedan proposition på beslutspunkt J och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (28) forts. 145 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta A. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för delfinansiering av inköp av digital biografutrustning, B. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för finansiering av ombyggnad av maskinrum för biograf, C. Att utbetalning villkoras av att föreningen erhåller resterande bidrag från Leader Gästrikebygden respektive Svenska Filminstitutet och att projektet kan ske inom en ram om kronor (biografutrustning) respektive kr (lokalanpassning), D. Att uppdra åt Hoforshus AB att vara föreningen behjälplig med projekt- upphandlings- och genomförandestöd, vid eventuell ombyggnation av maskinrum för biograf, E. Att lånet ska amorteras inom en 10-årsperiod, F. Att ränteersättning ska ske med gällande referensränta +1,5 procent, G. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto från och med är 1,1 miljoner kronor, H. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto tillfälligt kan höjas med maximalt kronor, dock längst till beviljade bidrag om kronor från Leader Gästrikebygden samt Svenska Filminsitutet erhållits, I. Att kommunstyrelsen får delegera beslut om utlämnande av lån samt tillfällig justering av föreningens checkräkningskredit till kommunchefen. beslutar J. att kommunen tar fram en policy för utlämnande av externa lån. Reservation Ziita Eriksson (M), Kent Olsson (FHT) och Bojan Petrovic (FP) reserverar sig mot beslutet mot bakgrund av att föreningens verksamhetsplan och ekonomiska redovisning (främst hur lånet ska betalas av) saknas, samt att det idag inte finns någon policy för utlämnande av externa lån. Kommunfullmäktige

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (28) Dnr s arbetsutskott 151/ Kommunal borgen för upptagande av lån i Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB Ärende Regeringen har i budgetpropositionen 2012/2013:1 föreslagit att begränsa rätten, bland annat för kommunala bolag, till avdrag för kostnader för upptaget lån av kommunen. Hofors kommun har cirka 162,5 miljoner kronor i utlämnande av lån till Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har begärt förhandsbesked från Skatteverket kring hur de nya bestämmelserna ska tolkas. Genom att fatta beslut om borgen skapas möjlighet att begränsa verkan av de ändrade reglerna i rätten till avdrag för räntekostnader för upptagna lån hos koncernmoder. sunderlag Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige - att bevilja Hoforshus AB en utökad borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 43 miljoner kronor, - att bevilja Hofors Elverk AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 21,5 miljoner kronor, - att bevilja Hofors Vatten AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 98 miljoner kronor, - att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, - att en borgensavgift om 0,25 procent ska utgå, - att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en finanspolicy för de kommunala bolagen, - att upprätta nya ägardirektiv för Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB, - att kommunstyrelsen har rätt att delegera rätten att fatta beslut om genomförande till dess utskott. Protokollsanteckning Kent Olsson (FHT) avstår från att delta i beslutet. Ekonomichefen ska till kommunstyrelsens sammanträde ta fram underlag på räntor för de lån som kommunen ska uppta.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (28) forts. 146 Ekonomichef Christer Ekendahl lämnar vid sammanträdet muntlig redovisning kring konsekvenser av extern upplåning med antaganden med de räntemarginaler som gällde vid Hoforshus AB:s upphandling av lån under hösten Vilka räntemarginaler som kommer att gälla vid en kommande upphandling är inte på något sätt givet. sunderlag Muntlig information, ekonomichefen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja Hoforshus AB en utökad borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 43 miljoner kronor, att bevilja Hofors Elverk AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 21,5 miljoner kronor, att bevilja Hofors Vatten AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 98 miljoner kronor, att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, att en borgensavgift om 0, 25 procent ska utgå, att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en finanspolicy för de kommunala bolagen, att upprätta nya ägardirektiv för Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB, att kommunstyrelsen har rätt att delegera rätten att fatta beslut om genomförande till dess utskott. Kommunfullmäktige

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (28) Dnr s arbetsutskott 152/ Ianspråktagande av förväntat resultat 2012,beslut Ärende Kommunchefen lyfter upp underhållsinsatser på Faluvägen 2, cirka 2 miljoner kronor, ombyggnation i kommunhuset Granvägen 8, cirka kronor och avtal om avtalspension, cirka kronor. sunderlag Muntlig information från kommunchefen s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ovanstående insatser godkänns. Kommunchefen föredrar ärendet. Efter återställning av tidigare upplupna underskott enligt det så kallade balanskravet, beräknas återstående överskott till cirka 7 miljoner kronor. Under höstens budgetberedning har diskuterats vissa underhållsinsatser och ombyggnationer, liksom möjligheten att minska kommande personalkostnader. sunderlag Tjänsteskrivelse, kommunchefen, beslutar att underhållsarbeten på fastigheten Faluvägen 2, ombyggnationsarbeten i kommunhuset på Granvägen 8, samt åtgärder på personalområdet påbörjas och om möjligt också genomförs under 2012.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28) Dnr s arbetsutskott 142/ Nya Möjligheter - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg , remissvar Ärende Region Gävleborg har statens uppdrag att samordna det regionala tillväxtarbetet, det vill säga genomföra, samordna och/eller finansiera insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Under drygt ett år har Region Gävleborg arbetat tillsammans med offentliga aktörer, näringslivet, akademin och ideella organisationer för att ta fram Nya möjligheter. En viktig utgångspunkt har varit det lokala perspektivets förutsättningar, villkor och behov. Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om ärendet och berättar att Gävle kommun har arbetat med remissen och framförallt jämfört remissförslaget och de krav som kommer från EU. Hofors kommun kommer att gå igenom synpunkterna från Gävle kommun och lämna synpunkter på remissförslaget till kommunstyrelsens sammanträde 3 december sunderlag Remiss: Nya Möjligheter Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg (RUS) Muntlig information från kommunchefen s arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen den 3 december. Kommunchefen föredrar ärendet. Nya möjligheter har fokuserat på två viktiga områden som speciellt viktiga för utvecklingen av regionen. Hofors kommun vill dessutom lyfta in arbetet för en bättre Folkhälsa i strategin. I övrigt ställer sig Hofors kommun i allt väsentligt bakom Gävle kommuns remissvar. En synpunkt är att kopplingen till EU-strategin 2020 smart hållbar tillväxt för alla är otydlig, vilket kan innebära svårigheter för regionen att komma i åtnjutande av medel ur EU:s kommande fonder och program. sunderlag Förslag till yttrande, Gävle kommun, Remissyttrande, kommunchefen, Tjänsteskrivelse, kommunchefen,

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) forts. 148 beslutar att godkänna kommunchefens skrivelse som kommunens remissvar på den Regionala utvecklingsstrategin. Region Gävleborg

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (28) Dnr s arbetsutskott 143/ Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken, beslut Ärende Från den 1 januari 2012 har Landstinget Gävleborg tagit över ansvaret för kollektivtrafiken i Gävleborg. I och med att ansvaret lämnades över och en skatteväxling gjordes upphörde tidigare konsortialavtal med tillhörande bilagor. Det innebär att för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken så finns inget avtal längre. Ett nytt avtal ska tas fram, men fram till dess är förslaget att tidigare avtal, med smärre ändringar att landstinget är ansvarig, ska gälla som avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken från den 1 januari sunderlag Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken, Landstinget i Gävleborg, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna avtalet. beslutar att godkänna avtalet.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (28) Dnr s arbetsutskott 144/ Avgifter inom hemsjukvård Ärende När hemsjukvården tas över av kommunerna från landstinget ska avgifter tas ut för hembesök och hjälpmedel. Representanter från Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hudiksvall och Söderhamns kommuner har träffats för att titta på förutsättningarna för länsgemensamma avgifter för hembesök. Förslaget har sedan diskuterats i socialchefsgruppen. Representanterna jämförde med avgifterna inom Landstinget Gävleborg samt några kommuner som redan utför hemsjukvård. Så gör Landstinget Gävleborg: 2012 betalade patienterna 100 kronor för varje besök av disktriktssjuksköterska och rehabliteringspersonal. Besöken ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär att ingen betalar mer än kronor för en 12-månaders period. Så gör andra kommuner: 1. Avgift tas för varje besök från såväl sjuksköterska som från rehabiliteringspersonal. 2. Avgifterna är konstruerade som månadsavgifter. Ibland ingår rehabiliteringskostnaderna i den fasta månadsavgiften och ibland inte. 3. Fasta månadsavgifter varierar mellan 241 kronor per månad till 440 kronor per månad. 4. I en av de tillfrågade kommunerna, Uppsala kommun, är besök från hemsjukvården avgiftsfri. Det går därmed att konstatera att det inte finns någon generell lösning på avgiftskonstruktionen inom landet, utan att olika kommuner gjort på olika sätt. Förslaget är en taxa som är lätt att administrera. 300 kronor föreslås som fast månadsavgift. 300 kronor motsvarar (jämfört med landstingets avgift idag) tre besök från hemsjukvården per månad, de flesta torde ha fler. I de fall där vårdtagaren inte har annan omsorg från kommunen kan kostnaden per år därmed uppgå till maximalt 3600 kronor per år, men många patienter har redan hemtjänst eller annan omsorg från kommunen och de 300 kronorna kommer att samordnas med maxtaxan. Följaktligen kommmer endast ett mindre antal patienter att behöva betala hela eller delar av avgiften. sunderlag Tjänsteskrivelse, projektledare Inger Söderberg,

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (28) forts. 150 s arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen den 3 december. sunderlag Socialnämnden 114/ sförslag under sammanträdet Kenneth Axling (S) yrkar på att besluta i enlighet med socialnämndens förslag. sgång Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till. beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för besök av distriktssjuksköterska och rehabiliteringspersonal på 300 kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad samt att individuellt utprovade hjälpmedel inkluderas i avgiften.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (28) Dnr s arbetsutskott 145/ Policy för sociala företag i Hofors kommun Ärende Service- och utvecklingsgruppen Växa är ett numera inarbetat arbetsintegrerande socialt företag i Hofors som arbetssökande deltagare från CFA startat upp efter att ha slutfört en utbildning i socialt företagande 2010/2011 i regi av Coompanion Gävleborg. Syftet med utbildningen var att ge individen insikt i vad kooperation och socialt företagande innebär, men också vad som krävs vid uppstart av ett företag. Resultatet har åter visat en tydlig empowerment-effekt, det vill säga känsla av egenmakt som får individen att växa som människa genom de möjligheter som härigenom ges att påverka, vara delaktig och ta ansvar när verksamheten anpassas utifrån medarbetarnas förmågor. I nästa steg skapas därmed en grund för arbetet istället för ekonomiska bistånd, vilket även får positiva effekter för kommunen då livet för individen blir meningsfullt, hanterbart och mer begripligt oavsett bakgrund, språkförmåga och tidigare erfarenheter. Motiven för kommunens förhållningssätt till arbetsintegrerande sociala företag i relation till näringsliv och övrig offentlig sektor är viktiga att klargöra vid upphandling. Av stor betydelse är också ökad kunskap och förståelse från omgivningen kring arbetsintegrerande sociala företag. För att förhindra oklarheter kring tolkningar beträffande konkurrensfrågor och för att kunna ge legitimitet är det mycket viktigt att även tydligöra syftet med verksamheten ifråga. Arbetsintegrerande sociala företag bedriver näringsverksamhet, dvs. producerar och säljer varor och/eller tjänster. Det övergripande ändamålet är att integrera personer med olika typer av svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. I arbetslivet och samhället. Delaktighet skapas för medarbetarna genom ägande, avtal eller annan tydlig dokumentation. Arbetsintegrerande sociala företag är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och återinvesterar huvudsakligen sina vinster antingen i de egna eller liknande verksamheter. Möjligheter till rehabilitering, arbetsprövning och arbetsträning är, liksom personlig utveckling, ytterligare positiva effekter. Etableras sociala företag i större omfattning i regionen får det som följd en mängd positiva följdverkningar för både individen men även för Hofors kommun. De mer uppenbara vinsterna blir: *En bredare arbetsmarknad med fler arbetstillfällen *Minskade samhällskostnader genom minskat bidragsberoende samt minskade ohälsokostnader *Ökad ekonomisk tillväxt genom att fler människor kommer i arbete. *Ökad integration och mångfald i samhälle och arbetsliv så att man motverkar ett utanförskap på individnivå.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (28) forts. 151 För att stötta sociala företags möjligheter att etablera sig och utveckla sina verksamheter lokalt finns det möjlighet att i regelverk för upphandling åberopa sociala kriterier i samband med upphandlingsförfarandet. Centrum för arbete har tillsammans med Inköp Gävleborg fastslagit att möjlighet finns att åberopa sociala kriterier vid upphandling. sunderlag Tjänsteskrivelse, chef för CFA Stefan Carlehäll, Socialnämnden 101/ s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta policy rörande sociala företag i Hofors kommun, att kommunen ska i samband med lämpliga upphandlingar ta sociala kriterier i beaktande, att i samband med lämpliga upphandlingar tillmäta kriteriet icke vinstdrivande företag särskild betydelse. sunderlag Policydokument för sociala företag i Hofors kommun beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta policy rörande sociala företag i Hofors kommun, att i policyn ska kommunen i samband med upphandlingsförfarandet ta sociala kriterier i beaktande, att i upphandlingsförfarandet tillmäta kriteriet icke vinstdrivande företag särskild betydelse. Kommunfullmäktige

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (28) Dnr s arbetsutskott 146/ Riktlinjer för rätten att använda minoritetsspråket finska inom äldreomsorgen i Hofors kommun, beslut Ärende Hofors kommun är finskt förvaltningsområde sedan februari 2011 vilket innebär stärkta rättigheter för den som talar finska. Kommunen ska erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska till den som begär det och enskilda medborgare har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen. sunderlag Tjänsteskrivelse, äldreomsorgschef Anita Svensson/projektledare Eija Viitala-Larsson, Socialnämnden 98/ s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att riktlinjerna ska gälla från 1 januari 2013 och tills vidare, att uppföljning, utvärdering och revidering av riktlinjerna sker varje år och ansvarig är äldreomsorgschef. sunderlag Tjänsteskrivelse, kommunchefen, beslutar att riktlinjerna ska gälla från 1 januari och tills vidare, samt att uppföljning, utvärdering och revidering av riktlinjerna sker varje år och ansvarig är äldreomsorgschef. Socialnämnden Projektledare för finskt förvaltningsområde Äldreomsorgschef

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (28) Dnr s arbetsutskott 147/ Motion om köttfri skolmåltid i veckan, förslag till besvarande Ärende Kent Olsson, Bror Sundin och Pär Åslund, samtliga FHT, har i en motion föreslagit en köttfri skolmåltid i veckan. Detta skulle innebära besparingar på livsmedelskostnaden och en minskning av koldioxidutsläppet. Proteinbehovet skulle kunna ersättas av baljväxter. Köttfri måndag är ett uttryck som florerar inom offentliga måltidsverksamheter runt om i Sverige. Som uttrycket anger så innebär det att kött byts ut till en vegetarisk maträtt en dag i veckan till skolans elever. Tanken bakom att ta bort kött en dag i veckan är att minska miljöpåverkan. Hofors kommuns måltidsverksamhet har för några år sedan erbjudit skoleleverna vegetariskt alternativ när det serverades fisk i skolan. Detta erbjuds inte längre på grund av att det inte fanns något intresse av det vegetariska alternativet. Kött är en viktig proteinkälla. Lämplig proteinersättare för kött är baljväxter. Vegetariska rätter, baserade på baljväxter, till barn är generellt sett inte populärt. Det hänger ofta ihop med att de flesta barn inte äter den typen av mat hemma. Mat är inte näringsriktig förrän den hamnar i magen. En risk med att servera vegetariskt är att eleverna inte äter maten. Tanken att värna miljön genom köttfri måndag är god, men vi vill ha elever som äter skolmaten. Om eleverna istället skulle erbjudas ett vegetariskt alternativ varje dag ökas möjligheten till valfrihet. Förslaget, som införs under en prövotid på tre månader, ska utvärderas och då ska bland annat följande tas i beaktande: - om det inneburit ökade livsmedelskostnader - om ugnskapaciteten är tillräcklig på Petreköket (en ny ugn kostar ca 130 tkr) - om Värna skola behöver en till värmebrunn (ca tkr) sunderlag Motion, Folkhemmet i Hofors-Torsåker, Tjänsteskrivelse, kostchef Helena Kronvall, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad genom att under en prövoperiod på tre månader dagligen servera vegetariskt alternativ till den ordinarie maträtten.

Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (1-24) Justerare Daniel Johansson (S), Helena Wikström (C)

Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (1-24) Justerare Daniel Johansson (S), Helena Wikström (C) Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (1-24) Plats och tid Hofors Folkets Hus, sal Valhall kl 17:30-20:30 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Daniel Johansson (S), Helena Wikström (C) Justeringens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Datum Tid kl 08:15-11:20 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Bojan Petrovic Justeringens plats och tid 2011-12-19 Justerade paragrafer 190 -- 206 Sekreterare Kristina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Datum Tid kl 08:15-10:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Justeringens plats och tid 2013-04-03 Justerade paragrafer 37 -- 49 ( 43

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid LSS-enheten torsdagen den 6 december

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Tid Kl 08.15--12.10 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Carina Halfvars (V) Justeringens plats och tid LSS-kontoret torsdagen den 22 januari Justerade

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Datum Tid kl 08:15-10:00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Hans Larsson Justeringens plats och tid 2012-02-06 Justerade paragrafer 1 -- 15 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-08-30 1. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-10.55

Kommunstyrelsen 2010-08-30 1. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-10.55 Kommunstyrelsen 2010-08-30 1 (1-15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-10.55 ande se sidan 2 Övriga närvarande se sidan 2 Kent Olsson (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Kent Olsson (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 17 september

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Tid 08:15-12:00 Plats OBS! Hesselgrenska, sammanträdesrummet Närvarande Se sidan 2 Irene Johnsson (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset Justerade paragrafer 91 --

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-24 1

Kommunfullmäktige 2011-01-24 1 Kommunfullmäktige 2011-01-24 1 (1-23) Plats och tid Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17:30-20:15 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Maine Westin, Sten Brunk Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Datum Tid kl 08:15-11:45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Xamuel Halfvars Justeringens plats och tid 2012-05-30 Justerade paragrafer 61 -- 80 (Omedelbar justering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid 08.15-14.00 Plats Hesselgrenska, sammanträdesrummet Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Justerade paragrafer 1-14 Benny Eriksson (S) Kommunhuset Sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 3 februari Justerade paragrafer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid LSS kontoret fredagen den 1 november Justerade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Datum Tid 08:15-11:30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Helena Lindell (FP) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2014-03-07 Justerade paragrafer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Datum Tid 13.15-16.45 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2015-10-21 Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Tid 13:00 15:40 Plats Kommunkontoret, sammaträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Robert Vestrin Justeringens plats och tid 2012 05 22 Justerade paragrafer 35 43 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

2014-06-16 8.15-10.30. Kommunhuset,sammanträdesrumStollen. Se sidan 2. KennethAxling(S) Kommunhuset, 2014-06-18. --zlritáå_. Marie-LouiseDangardt(S)

2014-06-16 8.15-10.30. Kommunhuset,sammanträdesrumStollen. Se sidan 2. KennethAxling(S) Kommunhuset, 2014-06-18. --zlritáå_. Marie-LouiseDangardt(S) I-Iq/brzs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 1 (24) Datum Tid Plats Närvarande Justeringensplats ochtid Justeradeparagrafer 8.15-10.30 Kommunhuset,sammanträdesrumStollen Se sidan 2 KennethAxling(S) Kommunhuset,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Socialnämnden Datum 2015-12-10 Tid 08:15-11:50 Plats Kommunhuset, sammanträdesrummet Stollen Närvarande Se sidan 2 Justerare Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Datum Tid Kl 08:15-11:30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Kent Olsson (FHT) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2014-02-07 Justerade paragrafer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Datum Tid kl 08:15-12:20 Plats Granvägen 2 Närvarande Se sidan 2 Ziita Eriksson (M) Justeringens plats och tid 2010-12-06 Justerade paragrafer 138 -- 158 Sekreterare Kristina

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Datum Tid 13:30-16:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2013-02-25 Justerade paragrafer

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (37) Datum Tid kl 08:15-11:15 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Hans Larsson (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2013-12-10 Justerade paragrafer 166 189 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare. Ulla-Britt Brandin Marianne Zackrisson. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare. Ulla-Britt Brandin Marianne Zackrisson. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.23, 19.32-19.45 1 (7) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Utses justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-12-14 Innehåll 181 Godkännande av ärendelista... 211 182 Aktuell sjukfrånvaro Margaretas Park... 212 183 Avgifter gällande hemsjukvård från och med den 1 mars 2016...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Arvika Näringslivscenter, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer