Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid Justerade paragrafer Sekreterare Kristina Jansson Ordförande Marie-Louise Dangardt (S) Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Justerade paragrafer Datum då anslaget sätt upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors Underskrift Kristina Jansson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) Ledamot Närvaro Ja Nej Kommentarer 1. Marie-Louise Dangardt, ordf (S) Х 2. Sören Bergqvist, v ordf (V) Х 3. Torbjörn Jansson (S) Х 4. Tomas Isaksson (S) Х 5. Kenneth Axling (S) Х 6. Mari Rasjö (S) Х (Х) Ej , Jäv Susanna Wintherhamre (V) Х (Х) Jäv Ziita Eriksson (M) Х 9. Bojan Petrovic (FP) Х 10. Hans Larsson (C) Х 11. Kent Olsson (FHT) Х Ersättare Närvaro Ja Nej Ersätter ledamot Sylvia Abramsson (S) Х Gunlög Nordström (MP) Х Daniel Johansson (S) Х Nr 4 Linda-Marie Anttila (S) Х Eva Lindberg (S) Х Marianne Höglund (MP) Х Nr 6, , 145 Xamuel Halfvars (V) Х Nr 7, 145 Petra Ramstad (M) Х Rolf Ekström (KD) Х Ann-Sofie Stenbacka (C) Х Nr 10 Pär Åslund (FHT) Х Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kristina Jansson Sekreterare Ulf Strömstedt Kommunchef Christer Ekendahl Ekonomichef,

3 Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) 139. Godkännande av dagordning Facklig samverkan, information Ekonomisk uppföljning, redovisning Granskning av kommunens delårsrapport per den 30 juni 2012, yttrande Granskning av intern kontroll- styrning, ledning och uppföljning socialnämnden, yttrande Granskning av bisysslor i Hofors kommun och kommunala bolag, yttrande Hofors Folkets Hus hemställan om förlängd och utökad kreditram Kommunal borgen för upptagande av lån i Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB Ianspråktagande av förväntat resultat 2012,beslut Nya Möjligheter - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg , remissvar Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken, beslut Avgifter inom hemsjukvård Policy för sociala företag i Hofors kommun Riktlinjer för rätten att använda minoritetsspråket finska inom äldreomsorgen i Hofors kommun, beslut Motion om köttfri skolmåltid i veckan, förslag till besvarande Meddelanden Delegationsbeslut Extra ärende: Val till Nätverk för strategisk samverkan... 28

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) 139. Godkännande av dagordning godkänner dagordningen med följande extra ärende: - Extra ärende: Val till Nätverk för strategisk samverkan, behandlas som ärende Ärende 7, Granskning av intern kontroll- styrning, ledning och uppföljning socialnämnden, yttrande, utgår Facklig samverkan, information Ärende Facklig samverkan kring kommunstyrelsens dagordning har ägt rum den 6 november. Representant från Kommunal var närvarande. sunderlag Muntlig information, kommunchefen beslutar att godkänna informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) Dnr s arbetsutskott 137/ Ekonomisk uppföljning, redovisning Ärende Rapporten håller på att produceras från ekonomifunktionen och kommer att sammanställas till kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2012 sunderlag Muntlig redovisning, ekonomichef Christer Ekendahl s arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen. Ekonomichefen meddelar att verksamheterna följer prognosen från delårsrapporten. sunderlag Månadsrapport för oktober 2012 beslutar att godkänna redovisningen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) Dnr s arbetsutskott 138/ Granskning av kommunens delårsrapport per den 30 juni 2012, yttrande Ärende Kommunrevisionen har lämnat en granskningsrapport över upprättad delårsrapport I rapporten konstateras att kommunens ekonomiska läge är ansträngt. Svar har begärts bland annat gällande måluppfyllelse i verksamhetsperspektivet och det finansiella perspektivet, sammanställd delårsrapport för kommunkoncernen, avskrivning kring investeringar och anläggningstillgångar samt avsättningar för framtida kostnader. Kommunrevisorerna har begärt ett skriftligt yttrande från kommunstyrelsen senast den 10 december Ekonomichefen har i en promemoria kommenterat kommunrevisorernas synpunkter, och kommentarerna redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. sunderlag Granskningsrapport av kommunens delårsrapport per den 30 juni 2012, KPMG, PM, ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att överlämna ekonomichefens PM till kommunrevisionen som svar, samt att uppdra åt kommunchefen att ordna ett möte med kommunrevisionen. Ekonomichef Christer Ekendahl kommenterar granskningsrapporten. beslutar att överlämna ekonomichefens PM till kommunrevisorerna som svar, samt att uppdra åt kommunchefen att ordna ett möte med kommunrevisionen. Kommunrevisorerna

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) Dnr s arbetsutskott 139/ Granskning av intern kontroll- styrning, ledning och uppföljning socialnämnden, yttrande Ärendet utgår.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) Dnr s arbetsutskott 140/ Granskning av bisysslor i Hofors kommun och kommunala bolag, yttrande Ärende På uppdrag av Hofors kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens rutiner för hantering av anställdas bisysslor i kommunen. Utifrån genomförd granskning och utförd analys konstateras det att det finns ett flertal områden som kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen behöver utveckla. Revisionen begär att kommunstyrelsen lämnar ett skriftligt yttrande över rapporten, där det ska framgå vilka åtgärder som kommunstyrelsen avser vidta för att förbättra den rådande situationen inom granskningsområdet. Utifrån rapporten kring granskning av bisysslor inom Hofors kommun och kommunala bolag avser kommunstyrelsen att vidta följande åtgärder: Framtagande av policy för bisysslor (pågår) Framtagande av riktlinjer kring bisysslor (pågår) Framtagande av inventeringsunderlag. Plan för en inventering av bisysslor, våren 2013: - Cheferna får information om bisysslor utifrån framtagen policy/riktlinje samt ett inventeringsunderlag. Detta ska ske i samband med första chefsinformationen våren Cheferna delger sedan sina respektive medarbetarna information om bisysslor (utifrån framtagen policy/riktlinje) på arbetsplatsträff och vid detta tillfällen ska medarbetarna också fylla i dokumentet för inventering. - Chefen ska sedan ha samtal med de medarbetare som har en/flera bisysslor och ska sedan hantera det som framkommer i samtalet (utifrån framtagen policy/riktlinje). - Sammanlagt får detta ta två månader (från information på APT till färdig inventering ute i verksamheterna). - Personalkontoret ska sedan göra en sammanställning av hela organisationens bisysslor. Fortsatt inventering av bisysslor kommande år: - Inventering av bisysslor ska inkluderas i medarbetarsamtalsunderlaget - Vid nyanställning ska inventering av bisysslor göras. Frågan ska läggas till i checklistan för nyanställda chefer och medarbetare.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) forts. 144 sunderlag Granskningsrapport av bisysslor i Hofors kommun och kommunala bolag, Tjänsteskrivelse, personalchefen, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna personalchefens svar och lämna det som yttrande till kommunrevisorerna. Kommunchefen kommenterar granskningsrapporten och lämnar förtydliganden avseende rapportens innehåll. beslutar att godkänna personalchefens svar och lämna det som yttrande till kommunrevisorerna. Kommunrevisorerna Personalchefen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28) Dnr s arbetsutskott 141/ Hofors Folkets Hus hemställan om förlängd och utökad kreditram Ärende Hofors Folkets Hus förening har i en skrivelse hemställt om en förlängning av beviljad kreditram samt en utökning av densamma för att finansiera en investering i digital bio. Inom en tid kommer distributionen av den analoga filmen att upphöra och föreningen har sökt bidrag för att finansiera ett byte av utrustning. Bidrag har beviljats med kronor från Leader Gästrikebygden och det finns en ansökan hos Svenska Filminstitutet med kronor. Investeringen i utrustningen beräknas till kronor samt en eventuell ombyggnad av maskinrum för utrustningen idag beräknas till kronor. Ekonomichef Christer Ekendahl informerar om ärendet. sunderlag Skrivelse, Måns Gustafsson chef för Folkets Hus och Park Hofors, Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, PM, ekonomichefen, sförslag under sammanträdet Marie-Louise Dangardt (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta i enlighet med presenterad tjänsteskrivelse. Ziita Eriksson (M) tilläggsyrkar att kommunen tar fram en policy för utlämnande av externa lån. sgång Ordföranden ställer proposition på Marie-Louise Dangardts (S) förslag och finner bifall därtill. Därefter ställs proposition på Ziita Erikssons (M) tilläggsyrkande och finner bifall därtill. s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta A. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för delfinansiering av inköp av digital biografutrustning, B. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för finansiering av ombyggnad av maskinrum för biograf,

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) forts. 145 C. Att utbetalning villkoras av att föreningen erhåller resterande bidrag från Leader Gästrikebygden respektive Svenska Filminstitutet och att projektet kan ske inom en ram om kronor (biografutrustning) respektive kr (lokalanpassning), D. Att uppdra åt Hoforshus AB att vara föreningen behjälplig med projekt- upphandlingsoch genomförandestöd, vid eventuell ombyggnation av maskinrum för biograf, E. Att lånet ska amorteras inom en 10-årsperiod, F. Att ränteersättning ska ske med gällande referensränta +1,5 procent, G. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto från och med är 1,1 miljoner kronor, H. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto tillfälligt kan höjas med maximalt kronor, dock längst till beviljade bidrag om kronor från Leader Gästrikebygden samt Svenska Filminsitutet erhållits, I. Att kommunstyrelsen får delegera beslut om utlämnande av lån samt tillfällig justering av föreningens checkräkningskredit till kommunchefen, J. Att kommunen tar fram en policy för utlämnande av externa lån. Protokollsanteckning Ziita Eriksson (M) och Kent Olsson (FHT) avstår från att delta i beslutspunkterna A-I. Jäv Mari Rasjö (S) och Susanna Wintherhamre (V) deltar inte i ärendet på grund av jäv. Xamuel Halfvars (V) justerar paragrafen. Ajournering Xamuel Halfvars (V) begär ajournering. ajournerar sig i fem minuter. sförslag under sammanträdet Torbjörn Jansson (S), Xamuel Halfvars (V) och Marianne Höglund (MP) yrkar på att besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ziita Eriksson (M), Kent Olsson (FHT) och Bojan Petrovic (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag A-I. sgång Ordföranden ställer Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag mot Ziita Erikssons (M) m.fl. förslag avseende beslutspunkterna A-I och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer sedan proposition på beslutspunkt J och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (28) forts. 145 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta A. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för delfinansiering av inköp av digital biografutrustning, B. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för finansiering av ombyggnad av maskinrum för biograf, C. Att utbetalning villkoras av att föreningen erhåller resterande bidrag från Leader Gästrikebygden respektive Svenska Filminstitutet och att projektet kan ske inom en ram om kronor (biografutrustning) respektive kr (lokalanpassning), D. Att uppdra åt Hoforshus AB att vara föreningen behjälplig med projekt- upphandlings- och genomförandestöd, vid eventuell ombyggnation av maskinrum för biograf, E. Att lånet ska amorteras inom en 10-årsperiod, F. Att ränteersättning ska ske med gällande referensränta +1,5 procent, G. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto från och med är 1,1 miljoner kronor, H. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto tillfälligt kan höjas med maximalt kronor, dock längst till beviljade bidrag om kronor från Leader Gästrikebygden samt Svenska Filminsitutet erhållits, I. Att kommunstyrelsen får delegera beslut om utlämnande av lån samt tillfällig justering av föreningens checkräkningskredit till kommunchefen. beslutar J. att kommunen tar fram en policy för utlämnande av externa lån. Reservation Ziita Eriksson (M), Kent Olsson (FHT) och Bojan Petrovic (FP) reserverar sig mot beslutet mot bakgrund av att föreningens verksamhetsplan och ekonomiska redovisning (främst hur lånet ska betalas av) saknas, samt att det idag inte finns någon policy för utlämnande av externa lån. Kommunfullmäktige

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (28) Dnr s arbetsutskott 151/ Kommunal borgen för upptagande av lån i Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB Ärende Regeringen har i budgetpropositionen 2012/2013:1 föreslagit att begränsa rätten, bland annat för kommunala bolag, till avdrag för kostnader för upptaget lån av kommunen. Hofors kommun har cirka 162,5 miljoner kronor i utlämnande av lån till Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har begärt förhandsbesked från Skatteverket kring hur de nya bestämmelserna ska tolkas. Genom att fatta beslut om borgen skapas möjlighet att begränsa verkan av de ändrade reglerna i rätten till avdrag för räntekostnader för upptagna lån hos koncernmoder. sunderlag Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige - att bevilja Hoforshus AB en utökad borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 43 miljoner kronor, - att bevilja Hofors Elverk AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 21,5 miljoner kronor, - att bevilja Hofors Vatten AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 98 miljoner kronor, - att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, - att en borgensavgift om 0,25 procent ska utgå, - att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en finanspolicy för de kommunala bolagen, - att upprätta nya ägardirektiv för Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB, - att kommunstyrelsen har rätt att delegera rätten att fatta beslut om genomförande till dess utskott. Protokollsanteckning Kent Olsson (FHT) avstår från att delta i beslutet. Ekonomichefen ska till kommunstyrelsens sammanträde ta fram underlag på räntor för de lån som kommunen ska uppta.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (28) forts. 146 Ekonomichef Christer Ekendahl lämnar vid sammanträdet muntlig redovisning kring konsekvenser av extern upplåning med antaganden med de räntemarginaler som gällde vid Hoforshus AB:s upphandling av lån under hösten Vilka räntemarginaler som kommer att gälla vid en kommande upphandling är inte på något sätt givet. sunderlag Muntlig information, ekonomichefen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja Hoforshus AB en utökad borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 43 miljoner kronor, att bevilja Hofors Elverk AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 21,5 miljoner kronor, att bevilja Hofors Vatten AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 98 miljoner kronor, att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, att en borgensavgift om 0, 25 procent ska utgå, att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en finanspolicy för de kommunala bolagen, att upprätta nya ägardirektiv för Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB, att kommunstyrelsen har rätt att delegera rätten att fatta beslut om genomförande till dess utskott. Kommunfullmäktige

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (28) Dnr s arbetsutskott 152/ Ianspråktagande av förväntat resultat 2012,beslut Ärende Kommunchefen lyfter upp underhållsinsatser på Faluvägen 2, cirka 2 miljoner kronor, ombyggnation i kommunhuset Granvägen 8, cirka kronor och avtal om avtalspension, cirka kronor. sunderlag Muntlig information från kommunchefen s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ovanstående insatser godkänns. Kommunchefen föredrar ärendet. Efter återställning av tidigare upplupna underskott enligt det så kallade balanskravet, beräknas återstående överskott till cirka 7 miljoner kronor. Under höstens budgetberedning har diskuterats vissa underhållsinsatser och ombyggnationer, liksom möjligheten att minska kommande personalkostnader. sunderlag Tjänsteskrivelse, kommunchefen, beslutar att underhållsarbeten på fastigheten Faluvägen 2, ombyggnationsarbeten i kommunhuset på Granvägen 8, samt åtgärder på personalområdet påbörjas och om möjligt också genomförs under 2012.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28) Dnr s arbetsutskott 142/ Nya Möjligheter - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg , remissvar Ärende Region Gävleborg har statens uppdrag att samordna det regionala tillväxtarbetet, det vill säga genomföra, samordna och/eller finansiera insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Under drygt ett år har Region Gävleborg arbetat tillsammans med offentliga aktörer, näringslivet, akademin och ideella organisationer för att ta fram Nya möjligheter. En viktig utgångspunkt har varit det lokala perspektivets förutsättningar, villkor och behov. Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om ärendet och berättar att Gävle kommun har arbetat med remissen och framförallt jämfört remissförslaget och de krav som kommer från EU. Hofors kommun kommer att gå igenom synpunkterna från Gävle kommun och lämna synpunkter på remissförslaget till kommunstyrelsens sammanträde 3 december sunderlag Remiss: Nya Möjligheter Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg (RUS) Muntlig information från kommunchefen s arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen den 3 december. Kommunchefen föredrar ärendet. Nya möjligheter har fokuserat på två viktiga områden som speciellt viktiga för utvecklingen av regionen. Hofors kommun vill dessutom lyfta in arbetet för en bättre Folkhälsa i strategin. I övrigt ställer sig Hofors kommun i allt väsentligt bakom Gävle kommuns remissvar. En synpunkt är att kopplingen till EU-strategin 2020 smart hållbar tillväxt för alla är otydlig, vilket kan innebära svårigheter för regionen att komma i åtnjutande av medel ur EU:s kommande fonder och program. sunderlag Förslag till yttrande, Gävle kommun, Remissyttrande, kommunchefen, Tjänsteskrivelse, kommunchefen,

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) forts. 148 beslutar att godkänna kommunchefens skrivelse som kommunens remissvar på den Regionala utvecklingsstrategin. Region Gävleborg

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (28) Dnr s arbetsutskott 143/ Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken, beslut Ärende Från den 1 januari 2012 har Landstinget Gävleborg tagit över ansvaret för kollektivtrafiken i Gävleborg. I och med att ansvaret lämnades över och en skatteväxling gjordes upphörde tidigare konsortialavtal med tillhörande bilagor. Det innebär att för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken så finns inget avtal längre. Ett nytt avtal ska tas fram, men fram till dess är förslaget att tidigare avtal, med smärre ändringar att landstinget är ansvarig, ska gälla som avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken från den 1 januari sunderlag Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken, Landstinget i Gävleborg, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna avtalet. beslutar att godkänna avtalet.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (28) Dnr s arbetsutskott 144/ Avgifter inom hemsjukvård Ärende När hemsjukvården tas över av kommunerna från landstinget ska avgifter tas ut för hembesök och hjälpmedel. Representanter från Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hudiksvall och Söderhamns kommuner har träffats för att titta på förutsättningarna för länsgemensamma avgifter för hembesök. Förslaget har sedan diskuterats i socialchefsgruppen. Representanterna jämförde med avgifterna inom Landstinget Gävleborg samt några kommuner som redan utför hemsjukvård. Så gör Landstinget Gävleborg: 2012 betalade patienterna 100 kronor för varje besök av disktriktssjuksköterska och rehabliteringspersonal. Besöken ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär att ingen betalar mer än kronor för en 12-månaders period. Så gör andra kommuner: 1. Avgift tas för varje besök från såväl sjuksköterska som från rehabiliteringspersonal. 2. Avgifterna är konstruerade som månadsavgifter. Ibland ingår rehabiliteringskostnaderna i den fasta månadsavgiften och ibland inte. 3. Fasta månadsavgifter varierar mellan 241 kronor per månad till 440 kronor per månad. 4. I en av de tillfrågade kommunerna, Uppsala kommun, är besök från hemsjukvården avgiftsfri. Det går därmed att konstatera att det inte finns någon generell lösning på avgiftskonstruktionen inom landet, utan att olika kommuner gjort på olika sätt. Förslaget är en taxa som är lätt att administrera. 300 kronor föreslås som fast månadsavgift. 300 kronor motsvarar (jämfört med landstingets avgift idag) tre besök från hemsjukvården per månad, de flesta torde ha fler. I de fall där vårdtagaren inte har annan omsorg från kommunen kan kostnaden per år därmed uppgå till maximalt 3600 kronor per år, men många patienter har redan hemtjänst eller annan omsorg från kommunen och de 300 kronorna kommer att samordnas med maxtaxan. Följaktligen kommmer endast ett mindre antal patienter att behöva betala hela eller delar av avgiften. sunderlag Tjänsteskrivelse, projektledare Inger Söderberg,

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (28) forts. 150 s arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen den 3 december. sunderlag Socialnämnden 114/ sförslag under sammanträdet Kenneth Axling (S) yrkar på att besluta i enlighet med socialnämndens förslag. sgång Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till. beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för besök av distriktssjuksköterska och rehabiliteringspersonal på 300 kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad samt att individuellt utprovade hjälpmedel inkluderas i avgiften.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (28) Dnr s arbetsutskott 145/ Policy för sociala företag i Hofors kommun Ärende Service- och utvecklingsgruppen Växa är ett numera inarbetat arbetsintegrerande socialt företag i Hofors som arbetssökande deltagare från CFA startat upp efter att ha slutfört en utbildning i socialt företagande 2010/2011 i regi av Coompanion Gävleborg. Syftet med utbildningen var att ge individen insikt i vad kooperation och socialt företagande innebär, men också vad som krävs vid uppstart av ett företag. Resultatet har åter visat en tydlig empowerment-effekt, det vill säga känsla av egenmakt som får individen att växa som människa genom de möjligheter som härigenom ges att påverka, vara delaktig och ta ansvar när verksamheten anpassas utifrån medarbetarnas förmågor. I nästa steg skapas därmed en grund för arbetet istället för ekonomiska bistånd, vilket även får positiva effekter för kommunen då livet för individen blir meningsfullt, hanterbart och mer begripligt oavsett bakgrund, språkförmåga och tidigare erfarenheter. Motiven för kommunens förhållningssätt till arbetsintegrerande sociala företag i relation till näringsliv och övrig offentlig sektor är viktiga att klargöra vid upphandling. Av stor betydelse är också ökad kunskap och förståelse från omgivningen kring arbetsintegrerande sociala företag. För att förhindra oklarheter kring tolkningar beträffande konkurrensfrågor och för att kunna ge legitimitet är det mycket viktigt att även tydligöra syftet med verksamheten ifråga. Arbetsintegrerande sociala företag bedriver näringsverksamhet, dvs. producerar och säljer varor och/eller tjänster. Det övergripande ändamålet är att integrera personer med olika typer av svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. I arbetslivet och samhället. Delaktighet skapas för medarbetarna genom ägande, avtal eller annan tydlig dokumentation. Arbetsintegrerande sociala företag är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och återinvesterar huvudsakligen sina vinster antingen i de egna eller liknande verksamheter. Möjligheter till rehabilitering, arbetsprövning och arbetsträning är, liksom personlig utveckling, ytterligare positiva effekter. Etableras sociala företag i större omfattning i regionen får det som följd en mängd positiva följdverkningar för både individen men även för Hofors kommun. De mer uppenbara vinsterna blir: *En bredare arbetsmarknad med fler arbetstillfällen *Minskade samhällskostnader genom minskat bidragsberoende samt minskade ohälsokostnader *Ökad ekonomisk tillväxt genom att fler människor kommer i arbete. *Ökad integration och mångfald i samhälle och arbetsliv så att man motverkar ett utanförskap på individnivå.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (28) forts. 151 För att stötta sociala företags möjligheter att etablera sig och utveckla sina verksamheter lokalt finns det möjlighet att i regelverk för upphandling åberopa sociala kriterier i samband med upphandlingsförfarandet. Centrum för arbete har tillsammans med Inköp Gävleborg fastslagit att möjlighet finns att åberopa sociala kriterier vid upphandling. sunderlag Tjänsteskrivelse, chef för CFA Stefan Carlehäll, Socialnämnden 101/ s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta policy rörande sociala företag i Hofors kommun, att kommunen ska i samband med lämpliga upphandlingar ta sociala kriterier i beaktande, att i samband med lämpliga upphandlingar tillmäta kriteriet icke vinstdrivande företag särskild betydelse. sunderlag Policydokument för sociala företag i Hofors kommun beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta policy rörande sociala företag i Hofors kommun, att i policyn ska kommunen i samband med upphandlingsförfarandet ta sociala kriterier i beaktande, att i upphandlingsförfarandet tillmäta kriteriet icke vinstdrivande företag särskild betydelse. Kommunfullmäktige

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (28) Dnr s arbetsutskott 146/ Riktlinjer för rätten att använda minoritetsspråket finska inom äldreomsorgen i Hofors kommun, beslut Ärende Hofors kommun är finskt förvaltningsområde sedan februari 2011 vilket innebär stärkta rättigheter för den som talar finska. Kommunen ska erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska till den som begär det och enskilda medborgare har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen. sunderlag Tjänsteskrivelse, äldreomsorgschef Anita Svensson/projektledare Eija Viitala-Larsson, Socialnämnden 98/ s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att riktlinjerna ska gälla från 1 januari 2013 och tills vidare, att uppföljning, utvärdering och revidering av riktlinjerna sker varje år och ansvarig är äldreomsorgschef. sunderlag Tjänsteskrivelse, kommunchefen, beslutar att riktlinjerna ska gälla från 1 januari och tills vidare, samt att uppföljning, utvärdering och revidering av riktlinjerna sker varje år och ansvarig är äldreomsorgschef. Socialnämnden Projektledare för finskt förvaltningsområde Äldreomsorgschef

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (28) Dnr s arbetsutskott 147/ Motion om köttfri skolmåltid i veckan, förslag till besvarande Ärende Kent Olsson, Bror Sundin och Pär Åslund, samtliga FHT, har i en motion föreslagit en köttfri skolmåltid i veckan. Detta skulle innebära besparingar på livsmedelskostnaden och en minskning av koldioxidutsläppet. Proteinbehovet skulle kunna ersättas av baljväxter. Köttfri måndag är ett uttryck som florerar inom offentliga måltidsverksamheter runt om i Sverige. Som uttrycket anger så innebär det att kött byts ut till en vegetarisk maträtt en dag i veckan till skolans elever. Tanken bakom att ta bort kött en dag i veckan är att minska miljöpåverkan. Hofors kommuns måltidsverksamhet har för några år sedan erbjudit skoleleverna vegetariskt alternativ när det serverades fisk i skolan. Detta erbjuds inte längre på grund av att det inte fanns något intresse av det vegetariska alternativet. Kött är en viktig proteinkälla. Lämplig proteinersättare för kött är baljväxter. Vegetariska rätter, baserade på baljväxter, till barn är generellt sett inte populärt. Det hänger ofta ihop med att de flesta barn inte äter den typen av mat hemma. Mat är inte näringsriktig förrän den hamnar i magen. En risk med att servera vegetariskt är att eleverna inte äter maten. Tanken att värna miljön genom köttfri måndag är god, men vi vill ha elever som äter skolmaten. Om eleverna istället skulle erbjudas ett vegetariskt alternativ varje dag ökas möjligheten till valfrihet. Förslaget, som införs under en prövotid på tre månader, ska utvärderas och då ska bland annat följande tas i beaktande: - om det inneburit ökade livsmedelskostnader - om ugnskapaciteten är tillräcklig på Petreköket (en ny ugn kostar ca 130 tkr) - om Värna skola behöver en till värmebrunn (ca tkr) sunderlag Motion, Folkhemmet i Hofors-Torsåker, Tjänsteskrivelse, kostchef Helena Kronvall, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad genom att under en prövoperiod på tre månader dagligen servera vegetariskt alternativ till den ordinarie maträtten.

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer