Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid Justerade paragrafer Sekreterare Kristina Jansson Ordförande Marie-Louise Dangardt (S) Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Justerade paragrafer Datum då anslaget sätt upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors Underskrift Kristina Jansson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) Ledamot Närvaro Ja Nej Kommentarer 1. Marie-Louise Dangardt, ordf (S) Х 2. Sören Bergqvist, v ordf (V) Х 3. Torbjörn Jansson (S) Х 4. Tomas Isaksson (S) Х 5. Kenneth Axling (S) Х 6. Mari Rasjö (S) Х (Х) Ej , Jäv Susanna Wintherhamre (V) Х (Х) Jäv Ziita Eriksson (M) Х 9. Bojan Petrovic (FP) Х 10. Hans Larsson (C) Х 11. Kent Olsson (FHT) Х Ersättare Närvaro Ja Nej Ersätter ledamot Sylvia Abramsson (S) Х Gunlög Nordström (MP) Х Daniel Johansson (S) Х Nr 4 Linda-Marie Anttila (S) Х Eva Lindberg (S) Х Marianne Höglund (MP) Х Nr 6, , 145 Xamuel Halfvars (V) Х Nr 7, 145 Petra Ramstad (M) Х Rolf Ekström (KD) Х Ann-Sofie Stenbacka (C) Х Nr 10 Pär Åslund (FHT) Х Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kristina Jansson Sekreterare Ulf Strömstedt Kommunchef Christer Ekendahl Ekonomichef,

3 Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) 139. Godkännande av dagordning Facklig samverkan, information Ekonomisk uppföljning, redovisning Granskning av kommunens delårsrapport per den 30 juni 2012, yttrande Granskning av intern kontroll- styrning, ledning och uppföljning socialnämnden, yttrande Granskning av bisysslor i Hofors kommun och kommunala bolag, yttrande Hofors Folkets Hus hemställan om förlängd och utökad kreditram Kommunal borgen för upptagande av lån i Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB Ianspråktagande av förväntat resultat 2012,beslut Nya Möjligheter - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg , remissvar Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken, beslut Avgifter inom hemsjukvård Policy för sociala företag i Hofors kommun Riktlinjer för rätten att använda minoritetsspråket finska inom äldreomsorgen i Hofors kommun, beslut Motion om köttfri skolmåltid i veckan, förslag till besvarande Meddelanden Delegationsbeslut Extra ärende: Val till Nätverk för strategisk samverkan... 28

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) 139. Godkännande av dagordning godkänner dagordningen med följande extra ärende: - Extra ärende: Val till Nätverk för strategisk samverkan, behandlas som ärende Ärende 7, Granskning av intern kontroll- styrning, ledning och uppföljning socialnämnden, yttrande, utgår Facklig samverkan, information Ärende Facklig samverkan kring kommunstyrelsens dagordning har ägt rum den 6 november. Representant från Kommunal var närvarande. sunderlag Muntlig information, kommunchefen beslutar att godkänna informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) Dnr s arbetsutskott 137/ Ekonomisk uppföljning, redovisning Ärende Rapporten håller på att produceras från ekonomifunktionen och kommer att sammanställas till kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2012 sunderlag Muntlig redovisning, ekonomichef Christer Ekendahl s arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen. Ekonomichefen meddelar att verksamheterna följer prognosen från delårsrapporten. sunderlag Månadsrapport för oktober 2012 beslutar att godkänna redovisningen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) Dnr s arbetsutskott 138/ Granskning av kommunens delårsrapport per den 30 juni 2012, yttrande Ärende Kommunrevisionen har lämnat en granskningsrapport över upprättad delårsrapport I rapporten konstateras att kommunens ekonomiska läge är ansträngt. Svar har begärts bland annat gällande måluppfyllelse i verksamhetsperspektivet och det finansiella perspektivet, sammanställd delårsrapport för kommunkoncernen, avskrivning kring investeringar och anläggningstillgångar samt avsättningar för framtida kostnader. Kommunrevisorerna har begärt ett skriftligt yttrande från kommunstyrelsen senast den 10 december Ekonomichefen har i en promemoria kommenterat kommunrevisorernas synpunkter, och kommentarerna redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. sunderlag Granskningsrapport av kommunens delårsrapport per den 30 juni 2012, KPMG, PM, ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att överlämna ekonomichefens PM till kommunrevisionen som svar, samt att uppdra åt kommunchefen att ordna ett möte med kommunrevisionen. Ekonomichef Christer Ekendahl kommenterar granskningsrapporten. beslutar att överlämna ekonomichefens PM till kommunrevisorerna som svar, samt att uppdra åt kommunchefen att ordna ett möte med kommunrevisionen. Kommunrevisorerna

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) Dnr s arbetsutskott 139/ Granskning av intern kontroll- styrning, ledning och uppföljning socialnämnden, yttrande Ärendet utgår.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) Dnr s arbetsutskott 140/ Granskning av bisysslor i Hofors kommun och kommunala bolag, yttrande Ärende På uppdrag av Hofors kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens rutiner för hantering av anställdas bisysslor i kommunen. Utifrån genomförd granskning och utförd analys konstateras det att det finns ett flertal områden som kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen behöver utveckla. Revisionen begär att kommunstyrelsen lämnar ett skriftligt yttrande över rapporten, där det ska framgå vilka åtgärder som kommunstyrelsen avser vidta för att förbättra den rådande situationen inom granskningsområdet. Utifrån rapporten kring granskning av bisysslor inom Hofors kommun och kommunala bolag avser kommunstyrelsen att vidta följande åtgärder: Framtagande av policy för bisysslor (pågår) Framtagande av riktlinjer kring bisysslor (pågår) Framtagande av inventeringsunderlag. Plan för en inventering av bisysslor, våren 2013: - Cheferna får information om bisysslor utifrån framtagen policy/riktlinje samt ett inventeringsunderlag. Detta ska ske i samband med första chefsinformationen våren Cheferna delger sedan sina respektive medarbetarna information om bisysslor (utifrån framtagen policy/riktlinje) på arbetsplatsträff och vid detta tillfällen ska medarbetarna också fylla i dokumentet för inventering. - Chefen ska sedan ha samtal med de medarbetare som har en/flera bisysslor och ska sedan hantera det som framkommer i samtalet (utifrån framtagen policy/riktlinje). - Sammanlagt får detta ta två månader (från information på APT till färdig inventering ute i verksamheterna). - Personalkontoret ska sedan göra en sammanställning av hela organisationens bisysslor. Fortsatt inventering av bisysslor kommande år: - Inventering av bisysslor ska inkluderas i medarbetarsamtalsunderlaget - Vid nyanställning ska inventering av bisysslor göras. Frågan ska läggas till i checklistan för nyanställda chefer och medarbetare.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) forts. 144 sunderlag Granskningsrapport av bisysslor i Hofors kommun och kommunala bolag, Tjänsteskrivelse, personalchefen, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna personalchefens svar och lämna det som yttrande till kommunrevisorerna. Kommunchefen kommenterar granskningsrapporten och lämnar förtydliganden avseende rapportens innehåll. beslutar att godkänna personalchefens svar och lämna det som yttrande till kommunrevisorerna. Kommunrevisorerna Personalchefen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28) Dnr s arbetsutskott 141/ Hofors Folkets Hus hemställan om förlängd och utökad kreditram Ärende Hofors Folkets Hus förening har i en skrivelse hemställt om en förlängning av beviljad kreditram samt en utökning av densamma för att finansiera en investering i digital bio. Inom en tid kommer distributionen av den analoga filmen att upphöra och föreningen har sökt bidrag för att finansiera ett byte av utrustning. Bidrag har beviljats med kronor från Leader Gästrikebygden och det finns en ansökan hos Svenska Filminstitutet med kronor. Investeringen i utrustningen beräknas till kronor samt en eventuell ombyggnad av maskinrum för utrustningen idag beräknas till kronor. Ekonomichef Christer Ekendahl informerar om ärendet. sunderlag Skrivelse, Måns Gustafsson chef för Folkets Hus och Park Hofors, Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, PM, ekonomichefen, sförslag under sammanträdet Marie-Louise Dangardt (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta i enlighet med presenterad tjänsteskrivelse. Ziita Eriksson (M) tilläggsyrkar att kommunen tar fram en policy för utlämnande av externa lån. sgång Ordföranden ställer proposition på Marie-Louise Dangardts (S) förslag och finner bifall därtill. Därefter ställs proposition på Ziita Erikssons (M) tilläggsyrkande och finner bifall därtill. s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta A. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för delfinansiering av inköp av digital biografutrustning, B. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för finansiering av ombyggnad av maskinrum för biograf,

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) forts. 145 C. Att utbetalning villkoras av att föreningen erhåller resterande bidrag från Leader Gästrikebygden respektive Svenska Filminstitutet och att projektet kan ske inom en ram om kronor (biografutrustning) respektive kr (lokalanpassning), D. Att uppdra åt Hoforshus AB att vara föreningen behjälplig med projekt- upphandlingsoch genomförandestöd, vid eventuell ombyggnation av maskinrum för biograf, E. Att lånet ska amorteras inom en 10-årsperiod, F. Att ränteersättning ska ske med gällande referensränta +1,5 procent, G. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto från och med är 1,1 miljoner kronor, H. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto tillfälligt kan höjas med maximalt kronor, dock längst till beviljade bidrag om kronor från Leader Gästrikebygden samt Svenska Filminsitutet erhållits, I. Att kommunstyrelsen får delegera beslut om utlämnande av lån samt tillfällig justering av föreningens checkräkningskredit till kommunchefen, J. Att kommunen tar fram en policy för utlämnande av externa lån. Protokollsanteckning Ziita Eriksson (M) och Kent Olsson (FHT) avstår från att delta i beslutspunkterna A-I. Jäv Mari Rasjö (S) och Susanna Wintherhamre (V) deltar inte i ärendet på grund av jäv. Xamuel Halfvars (V) justerar paragrafen. Ajournering Xamuel Halfvars (V) begär ajournering. ajournerar sig i fem minuter. sförslag under sammanträdet Torbjörn Jansson (S), Xamuel Halfvars (V) och Marianne Höglund (MP) yrkar på att besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ziita Eriksson (M), Kent Olsson (FHT) och Bojan Petrovic (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag A-I. sgång Ordföranden ställer Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag mot Ziita Erikssons (M) m.fl. förslag avseende beslutspunkterna A-I och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer sedan proposition på beslutspunkt J och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (28) forts. 145 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta A. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för delfinansiering av inköp av digital biografutrustning, B. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst kronor för finansiering av ombyggnad av maskinrum för biograf, C. Att utbetalning villkoras av att föreningen erhåller resterande bidrag från Leader Gästrikebygden respektive Svenska Filminstitutet och att projektet kan ske inom en ram om kronor (biografutrustning) respektive kr (lokalanpassning), D. Att uppdra åt Hoforshus AB att vara föreningen behjälplig med projekt- upphandlings- och genomförandestöd, vid eventuell ombyggnation av maskinrum för biograf, E. Att lånet ska amorteras inom en 10-årsperiod, F. Att ränteersättning ska ske med gällande referensränta +1,5 procent, G. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto från och med är 1,1 miljoner kronor, H. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto tillfälligt kan höjas med maximalt kronor, dock längst till beviljade bidrag om kronor från Leader Gästrikebygden samt Svenska Filminsitutet erhållits, I. Att kommunstyrelsen får delegera beslut om utlämnande av lån samt tillfällig justering av föreningens checkräkningskredit till kommunchefen. beslutar J. att kommunen tar fram en policy för utlämnande av externa lån. Reservation Ziita Eriksson (M), Kent Olsson (FHT) och Bojan Petrovic (FP) reserverar sig mot beslutet mot bakgrund av att föreningens verksamhetsplan och ekonomiska redovisning (främst hur lånet ska betalas av) saknas, samt att det idag inte finns någon policy för utlämnande av externa lån. Kommunfullmäktige

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (28) Dnr s arbetsutskott 151/ Kommunal borgen för upptagande av lån i Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB Ärende Regeringen har i budgetpropositionen 2012/2013:1 föreslagit att begränsa rätten, bland annat för kommunala bolag, till avdrag för kostnader för upptaget lån av kommunen. Hofors kommun har cirka 162,5 miljoner kronor i utlämnande av lån till Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har begärt förhandsbesked från Skatteverket kring hur de nya bestämmelserna ska tolkas. Genom att fatta beslut om borgen skapas möjlighet att begränsa verkan av de ändrade reglerna i rätten till avdrag för räntekostnader för upptagna lån hos koncernmoder. sunderlag Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige - att bevilja Hoforshus AB en utökad borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 43 miljoner kronor, - att bevilja Hofors Elverk AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 21,5 miljoner kronor, - att bevilja Hofors Vatten AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 98 miljoner kronor, - att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, - att en borgensavgift om 0,25 procent ska utgå, - att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en finanspolicy för de kommunala bolagen, - att upprätta nya ägardirektiv för Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB, - att kommunstyrelsen har rätt att delegera rätten att fatta beslut om genomförande till dess utskott. Protokollsanteckning Kent Olsson (FHT) avstår från att delta i beslutet. Ekonomichefen ska till kommunstyrelsens sammanträde ta fram underlag på räntor för de lån som kommunen ska uppta.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (28) forts. 146 Ekonomichef Christer Ekendahl lämnar vid sammanträdet muntlig redovisning kring konsekvenser av extern upplåning med antaganden med de räntemarginaler som gällde vid Hoforshus AB:s upphandling av lån under hösten Vilka räntemarginaler som kommer att gälla vid en kommande upphandling är inte på något sätt givet. sunderlag Muntlig information, ekonomichefen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja Hoforshus AB en utökad borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 43 miljoner kronor, att bevilja Hofors Elverk AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 21,5 miljoner kronor, att bevilja Hofors Vatten AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 98 miljoner kronor, att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, att en borgensavgift om 0, 25 procent ska utgå, att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en finanspolicy för de kommunala bolagen, att upprätta nya ägardirektiv för Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB, att kommunstyrelsen har rätt att delegera rätten att fatta beslut om genomförande till dess utskott. Kommunfullmäktige

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (28) Dnr s arbetsutskott 152/ Ianspråktagande av förväntat resultat 2012,beslut Ärende Kommunchefen lyfter upp underhållsinsatser på Faluvägen 2, cirka 2 miljoner kronor, ombyggnation i kommunhuset Granvägen 8, cirka kronor och avtal om avtalspension, cirka kronor. sunderlag Muntlig information från kommunchefen s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ovanstående insatser godkänns. Kommunchefen föredrar ärendet. Efter återställning av tidigare upplupna underskott enligt det så kallade balanskravet, beräknas återstående överskott till cirka 7 miljoner kronor. Under höstens budgetberedning har diskuterats vissa underhållsinsatser och ombyggnationer, liksom möjligheten att minska kommande personalkostnader. sunderlag Tjänsteskrivelse, kommunchefen, beslutar att underhållsarbeten på fastigheten Faluvägen 2, ombyggnationsarbeten i kommunhuset på Granvägen 8, samt åtgärder på personalområdet påbörjas och om möjligt också genomförs under 2012.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28) Dnr s arbetsutskott 142/ Nya Möjligheter - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg , remissvar Ärende Region Gävleborg har statens uppdrag att samordna det regionala tillväxtarbetet, det vill säga genomföra, samordna och/eller finansiera insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Under drygt ett år har Region Gävleborg arbetat tillsammans med offentliga aktörer, näringslivet, akademin och ideella organisationer för att ta fram Nya möjligheter. En viktig utgångspunkt har varit det lokala perspektivets förutsättningar, villkor och behov. Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om ärendet och berättar att Gävle kommun har arbetat med remissen och framförallt jämfört remissförslaget och de krav som kommer från EU. Hofors kommun kommer att gå igenom synpunkterna från Gävle kommun och lämna synpunkter på remissförslaget till kommunstyrelsens sammanträde 3 december sunderlag Remiss: Nya Möjligheter Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg (RUS) Muntlig information från kommunchefen s arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen den 3 december. Kommunchefen föredrar ärendet. Nya möjligheter har fokuserat på två viktiga områden som speciellt viktiga för utvecklingen av regionen. Hofors kommun vill dessutom lyfta in arbetet för en bättre Folkhälsa i strategin. I övrigt ställer sig Hofors kommun i allt väsentligt bakom Gävle kommuns remissvar. En synpunkt är att kopplingen till EU-strategin 2020 smart hållbar tillväxt för alla är otydlig, vilket kan innebära svårigheter för regionen att komma i åtnjutande av medel ur EU:s kommande fonder och program. sunderlag Förslag till yttrande, Gävle kommun, Remissyttrande, kommunchefen, Tjänsteskrivelse, kommunchefen,

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) forts. 148 beslutar att godkänna kommunchefens skrivelse som kommunens remissvar på den Regionala utvecklingsstrategin. Region Gävleborg

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (28) Dnr s arbetsutskott 143/ Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken, beslut Ärende Från den 1 januari 2012 har Landstinget Gävleborg tagit över ansvaret för kollektivtrafiken i Gävleborg. I och med att ansvaret lämnades över och en skatteväxling gjordes upphörde tidigare konsortialavtal med tillhörande bilagor. Det innebär att för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken så finns inget avtal längre. Ett nytt avtal ska tas fram, men fram till dess är förslaget att tidigare avtal, med smärre ändringar att landstinget är ansvarig, ska gälla som avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken från den 1 januari sunderlag Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken, Landstinget i Gävleborg, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna avtalet. beslutar att godkänna avtalet.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (28) Dnr s arbetsutskott 144/ Avgifter inom hemsjukvård Ärende När hemsjukvården tas över av kommunerna från landstinget ska avgifter tas ut för hembesök och hjälpmedel. Representanter från Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hudiksvall och Söderhamns kommuner har träffats för att titta på förutsättningarna för länsgemensamma avgifter för hembesök. Förslaget har sedan diskuterats i socialchefsgruppen. Representanterna jämförde med avgifterna inom Landstinget Gävleborg samt några kommuner som redan utför hemsjukvård. Så gör Landstinget Gävleborg: 2012 betalade patienterna 100 kronor för varje besök av disktriktssjuksköterska och rehabliteringspersonal. Besöken ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär att ingen betalar mer än kronor för en 12-månaders period. Så gör andra kommuner: 1. Avgift tas för varje besök från såväl sjuksköterska som från rehabiliteringspersonal. 2. Avgifterna är konstruerade som månadsavgifter. Ibland ingår rehabiliteringskostnaderna i den fasta månadsavgiften och ibland inte. 3. Fasta månadsavgifter varierar mellan 241 kronor per månad till 440 kronor per månad. 4. I en av de tillfrågade kommunerna, Uppsala kommun, är besök från hemsjukvården avgiftsfri. Det går därmed att konstatera att det inte finns någon generell lösning på avgiftskonstruktionen inom landet, utan att olika kommuner gjort på olika sätt. Förslaget är en taxa som är lätt att administrera. 300 kronor föreslås som fast månadsavgift. 300 kronor motsvarar (jämfört med landstingets avgift idag) tre besök från hemsjukvården per månad, de flesta torde ha fler. I de fall där vårdtagaren inte har annan omsorg från kommunen kan kostnaden per år därmed uppgå till maximalt 3600 kronor per år, men många patienter har redan hemtjänst eller annan omsorg från kommunen och de 300 kronorna kommer att samordnas med maxtaxan. Följaktligen kommmer endast ett mindre antal patienter att behöva betala hela eller delar av avgiften. sunderlag Tjänsteskrivelse, projektledare Inger Söderberg,

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (28) forts. 150 s arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen den 3 december. sunderlag Socialnämnden 114/ sförslag under sammanträdet Kenneth Axling (S) yrkar på att besluta i enlighet med socialnämndens förslag. sgång Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till. beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för besök av distriktssjuksköterska och rehabiliteringspersonal på 300 kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad samt att individuellt utprovade hjälpmedel inkluderas i avgiften.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (28) Dnr s arbetsutskott 145/ Policy för sociala företag i Hofors kommun Ärende Service- och utvecklingsgruppen Växa är ett numera inarbetat arbetsintegrerande socialt företag i Hofors som arbetssökande deltagare från CFA startat upp efter att ha slutfört en utbildning i socialt företagande 2010/2011 i regi av Coompanion Gävleborg. Syftet med utbildningen var att ge individen insikt i vad kooperation och socialt företagande innebär, men också vad som krävs vid uppstart av ett företag. Resultatet har åter visat en tydlig empowerment-effekt, det vill säga känsla av egenmakt som får individen att växa som människa genom de möjligheter som härigenom ges att påverka, vara delaktig och ta ansvar när verksamheten anpassas utifrån medarbetarnas förmågor. I nästa steg skapas därmed en grund för arbetet istället för ekonomiska bistånd, vilket även får positiva effekter för kommunen då livet för individen blir meningsfullt, hanterbart och mer begripligt oavsett bakgrund, språkförmåga och tidigare erfarenheter. Motiven för kommunens förhållningssätt till arbetsintegrerande sociala företag i relation till näringsliv och övrig offentlig sektor är viktiga att klargöra vid upphandling. Av stor betydelse är också ökad kunskap och förståelse från omgivningen kring arbetsintegrerande sociala företag. För att förhindra oklarheter kring tolkningar beträffande konkurrensfrågor och för att kunna ge legitimitet är det mycket viktigt att även tydligöra syftet med verksamheten ifråga. Arbetsintegrerande sociala företag bedriver näringsverksamhet, dvs. producerar och säljer varor och/eller tjänster. Det övergripande ändamålet är att integrera personer med olika typer av svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. I arbetslivet och samhället. Delaktighet skapas för medarbetarna genom ägande, avtal eller annan tydlig dokumentation. Arbetsintegrerande sociala företag är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och återinvesterar huvudsakligen sina vinster antingen i de egna eller liknande verksamheter. Möjligheter till rehabilitering, arbetsprövning och arbetsträning är, liksom personlig utveckling, ytterligare positiva effekter. Etableras sociala företag i större omfattning i regionen får det som följd en mängd positiva följdverkningar för både individen men även för Hofors kommun. De mer uppenbara vinsterna blir: *En bredare arbetsmarknad med fler arbetstillfällen *Minskade samhällskostnader genom minskat bidragsberoende samt minskade ohälsokostnader *Ökad ekonomisk tillväxt genom att fler människor kommer i arbete. *Ökad integration och mångfald i samhälle och arbetsliv så att man motverkar ett utanförskap på individnivå.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (28) forts. 151 För att stötta sociala företags möjligheter att etablera sig och utveckla sina verksamheter lokalt finns det möjlighet att i regelverk för upphandling åberopa sociala kriterier i samband med upphandlingsförfarandet. Centrum för arbete har tillsammans med Inköp Gävleborg fastslagit att möjlighet finns att åberopa sociala kriterier vid upphandling. sunderlag Tjänsteskrivelse, chef för CFA Stefan Carlehäll, Socialnämnden 101/ s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta policy rörande sociala företag i Hofors kommun, att kommunen ska i samband med lämpliga upphandlingar ta sociala kriterier i beaktande, att i samband med lämpliga upphandlingar tillmäta kriteriet icke vinstdrivande företag särskild betydelse. sunderlag Policydokument för sociala företag i Hofors kommun beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta policy rörande sociala företag i Hofors kommun, att i policyn ska kommunen i samband med upphandlingsförfarandet ta sociala kriterier i beaktande, att i upphandlingsförfarandet tillmäta kriteriet icke vinstdrivande företag särskild betydelse. Kommunfullmäktige

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (28) Dnr s arbetsutskott 146/ Riktlinjer för rätten att använda minoritetsspråket finska inom äldreomsorgen i Hofors kommun, beslut Ärende Hofors kommun är finskt förvaltningsområde sedan februari 2011 vilket innebär stärkta rättigheter för den som talar finska. Kommunen ska erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska till den som begär det och enskilda medborgare har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen. sunderlag Tjänsteskrivelse, äldreomsorgschef Anita Svensson/projektledare Eija Viitala-Larsson, Socialnämnden 98/ s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att riktlinjerna ska gälla från 1 januari 2013 och tills vidare, att uppföljning, utvärdering och revidering av riktlinjerna sker varje år och ansvarig är äldreomsorgschef. sunderlag Tjänsteskrivelse, kommunchefen, beslutar att riktlinjerna ska gälla från 1 januari och tills vidare, samt att uppföljning, utvärdering och revidering av riktlinjerna sker varje år och ansvarig är äldreomsorgschef. Socialnämnden Projektledare för finskt förvaltningsområde Äldreomsorgschef

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (28) Dnr s arbetsutskott 147/ Motion om köttfri skolmåltid i veckan, förslag till besvarande Ärende Kent Olsson, Bror Sundin och Pär Åslund, samtliga FHT, har i en motion föreslagit en köttfri skolmåltid i veckan. Detta skulle innebära besparingar på livsmedelskostnaden och en minskning av koldioxidutsläppet. Proteinbehovet skulle kunna ersättas av baljväxter. Köttfri måndag är ett uttryck som florerar inom offentliga måltidsverksamheter runt om i Sverige. Som uttrycket anger så innebär det att kött byts ut till en vegetarisk maträtt en dag i veckan till skolans elever. Tanken bakom att ta bort kött en dag i veckan är att minska miljöpåverkan. Hofors kommuns måltidsverksamhet har för några år sedan erbjudit skoleleverna vegetariskt alternativ när det serverades fisk i skolan. Detta erbjuds inte längre på grund av att det inte fanns något intresse av det vegetariska alternativet. Kött är en viktig proteinkälla. Lämplig proteinersättare för kött är baljväxter. Vegetariska rätter, baserade på baljväxter, till barn är generellt sett inte populärt. Det hänger ofta ihop med att de flesta barn inte äter den typen av mat hemma. Mat är inte näringsriktig förrän den hamnar i magen. En risk med att servera vegetariskt är att eleverna inte äter maten. Tanken att värna miljön genom köttfri måndag är god, men vi vill ha elever som äter skolmaten. Om eleverna istället skulle erbjudas ett vegetariskt alternativ varje dag ökas möjligheten till valfrihet. Förslaget, som införs under en prövotid på tre månader, ska utvärderas och då ska bland annat följande tas i beaktande: - om det inneburit ökade livsmedelskostnader - om ugnskapaciteten är tillräcklig på Petreköket (en ny ugn kostar ca 130 tkr) - om Värna skola behöver en till värmebrunn (ca tkr) sunderlag Motion, Folkhemmet i Hofors-Torsåker, Tjänsteskrivelse, kostchef Helena Kronvall, s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad genom att under en prövoperiod på tre månader dagligen servera vegetariskt alternativ till den ordinarie maträtten.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Datum Tid kl 08:15-10:00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Hans Larsson Justeringens plats och tid 2012-02-06 Justerade paragrafer 1 -- 15 Sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid LSS-enheten torsdagen den 6 december

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-24 1

Kommunfullmäktige 2011-01-24 1 Kommunfullmäktige 2011-01-24 1 (1-23) Plats och tid Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17:30-20:15 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Maine Westin, Sten Brunk Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Datum Tid kl 08:15-12:20 Plats Granvägen 2 Närvarande Se sidan 2 Ziita Eriksson (M) Justeringens plats och tid 2010-12-06 Justerade paragrafer 138 -- 158 Sekreterare Kristina

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24 1. Justerare. Ing-Marie Möller Andersen (S) Ziita Eriksson (M)

Kommunfullmäktige 2014-02-24 1. Justerare. Ing-Marie Möller Andersen (S) Ziita Eriksson (M) Kommunfullmäktige 2014-02-24 1 Plats och tid Hofors Folkets Hus, kl 17:30-19:15 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Ing-Marie Möller Andersen (S), Ziita Eriksson (M) Justeringens plats och tid

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Ulf Back, t f kommunchef Elsa Andréasson, ekonom Carin Homann,

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid 09:00-11:30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Tiina Kauppi Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2015-06-23 Justerade paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Datum Tid 09:00-16:00 (lunchuppehåll 12:00-13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Birgitta Lööf Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-01-21 1 (1-19) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Torbjörn Jansson och Lennart Elfström Kommunkansliet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer