Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april Justerade paragrafer Sekreterare Kristina Bergkvist Ordförande Kenneth Axling (S) Birgit Winges (V) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Justerade paragrafer Datum då anslaget sätt upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Kristina Bergkvist

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Ledamot Kenneth Axling (S), ordförande Remzija Kolasinac (S) Barbro Johansson (S) Lilian Persson (S) Benny Eriksson (S) Birgit Winges (V) Ziita Eriksson (M) Helena Wikström (C) Kent Olsson (FHT) Närvaro Ja Nej Kommentarer Ersättare Närvaro Ja Nej Ersätter ledamot Terese Bränd (S) Eva Henning (S) Benny Eriksson (S) Anette Björk (S) Tomas Fröjd (S) Berit Bergström (MP) Daniel Wintherhamre (V) Lars Ramstad (M) May Hedlund (FP) Ziita Eriksson (M) Inga Käll (FHT) Kent Olsson (FHT) Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Anna Östblom Biståndshandläggare, 30 Karin Halvarsson Ekonom, 31 Anita Svensson Äldreomsorgschef, 30, 32 Kenneth Grönlund Chef LSS/Psykiatrin, Mats Rudert Alkoholhandläggare, 36 Inger Söderberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 37 Annette Loftman Sjuksköterska, 37 Sussie Holmgren Socialchef Kristina Bergkvist Sekreterare

3 Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 27. Val av justerare Godkännande av dagordning Information från socialnämndens samverkansgrupp Information om överklagade ärenden Ekonomisk information Hoforsmodellen, information Sammanslagning gruppbostaden Aniara och Orion Omflyttning av vårdtagare Aniara och Orion Assistansersättning till privata utförare Ansökan om permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen till Hofors Kök och Bar AB Hemsjukvård, information Rapporter Meddelanden Delegationsbeslut... 15

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 27. Val av justerare beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Birgit Winges (V). 28. Godkännande av dagordning 12 Samordnad ramavtalsupphandling av IT-system för omsorgsverksamheten utgår. beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående förändring. 29. Information från socialnämndens samverkansgrupp MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum tisdagen den 2 april med Vårdförbundet och Kommunal sunderlag Muntlig information beslutar att godkänna informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 30. Information om överklagade ärenden Biståndshandläggare Anna Östblom informerar om överklagande ärenden gällande personlig assistans under samt utfall på domar i Förvaltningsrätten. sunderlag Muntlig information från biståndshandläggare Anna Östblom. beslutar att godkänna informationen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) Dnr 13/ Ekonomisk information Ekonom Karin Halvarsson informerar om uppföljning efter mars Verksamhet Ack saldo Ack budget Avvikelse Årsbudget 10 Nämnd och styrelse Äldreomsorg och funk LSS/psykiatri IFO Missbruk och familj Öppna insatser unga Övrig vuxenvård Familjerätt och familj Invandrarenheten CFA Gemensamma verksamheter Kommunfullmäktige har beslutat om budgetramar för 2014 och Kommunfullmäktige 0,0 0,1 Kommunstyrelsen 3,6 15,8 Miljö- o byggnadsnämnden 0,5 0,7 Barn- o utbildningsnämnden 4,8 10,8 6,1 11,0 Summa 15,0 38,4 Ovanstående innebär besparingar på 6,1 miljoner kronor 2014 samt ytterligare 4,9 miljoner kronor 2015 för socialnämnden. sunderlag Muntlig information från ekonom Karin Halvarsson beslutar att godkänna informationen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 32. Hoforsmodellen, information Fackförbundet Kommunal har sagt upp det lokala kollektivavtalet avseende flexibel arbetstidsmodell inom vård och omsorg Hoforsmodellen. Hoforsmodellen upphör att gälla efter 6 juni. Det innebär att alla medarbetare som idag omfattas av modellens lokala avtal kommer att gå över till Allmänna Bestämmelser från och med 7 juni. Information ges om aktuellt läge. Förhandlingar har skett med Kommunal. Informationsmöten har genomförts till personalen april. sunderlag Muntlig information från äldreomsorgschef Anita Svensson och socialchef Sussie Holmgren. beslutar att godkänna informationen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) Dnr 6/ Sammanslagning gruppbostaden Aniara och Orion I samband med budgetarbetet inom socialnämnden har LSS/Psykiatrichef Kenneth Grönlund fått uppdraget att se över möjligheten till en eventuell sammanslagning av gruppbostaden Aniara och Orion. Enligt LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska en gruppbostad bestå av ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Vidare att antal boende i en gruppbostad ska vara litet och bör i regel bestå av tre till fem personer. En sammanslagning av gruppbostaden Aniara och Orion skulle innebära att antalet boenden skulle bli sex personer. sunderlag Tjänsteskrivelse LSS/Psykiatrichef Kenneth Grönlund, beslutar att ingen sammanslagning görs eftersom lagstiftningen inte ger utrymme för detta. Expedieras LSS/Psykiatrichef

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) Dnr 6/ Omflyttning inom Aniara och Orion I samband med budgetarbetet inom socialnämnden har LSS/Psykiatrichef Kenneth Grönlund fått uppdraget att se över möjligheten att nå samordningsvinster genom omflyttning inom Aniara och Orion. Utredningen visar att en eventuell omflyttning inom Aniara och Orion inte ger någon ekonomiskt besparing. En omflyttning skulle däremot öka kvalitén för brukarna i form av bättre och tryggare omvårdnad. sunderlag Tjänsteskrivelse LSS/Psykiatrichef Kenneth Grönlund beslutar att ingen omflyttning inom Aniara och Orion görs utifrån ett ekonomiskt perspektiv men att arbetet påbörjas med en eventuell förändring utifrån ett kvalitetshöjande perspektiv. Expedieras LSS/Psykiatrichef

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) Dnr 7/ Assistansersättning till privata utförare Assistansersättning till privata utförare utgår i dagsläget med en schablonersättning. Enligt en dom i Kammarrätten behöver inte kommunen betala ut det schablonbelopp som gäller för Socialförsäkringsbalken (tidigare LASS). Enligt LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) gäller att kommunen ska betala skälig kostnad för assistansersättning. Kommunen har en viss administrationskostnad för privata utförare inom LSS och kommunen bör behålla en del av schablonbeloppet för den kostnaden. Förslaget är att ersättning motsvarande 80 % av Socialförsäkringsbalkens ersättning utgår till privata utförare av LSS-beslut. sunderlag Tjänsteskrivelse LSS/Psykiatrichef Kenneth Grönlund beslutar att ersättning motsvarande 80 % av Socialförsäkringsbalkens ersättning utgår till privata utförare av LSS-beslut. Expedieras LSS/Psykiatrichef Enhetschef Biståndshandläggare Avgiftshandläggare

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) Dnr 8/ Ansökan om permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen till Hofors Kök och Bar AB

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) Dnr 17/ Hemsjukvård, information Sjuksköterska Annette Loftman och Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg informerar om läget efter Hofors kommuns övertagande av hemsjukvården från Landstinget. Starten har fungerat bra då allt var väl förberett. Bra med gemensamma lokaler för hemsjukvård, hemtjänst, biståndshandläggare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Lokalerna är inte slutbesiktade och brister finns när det gäller parkeringar, akustik, entrén, undermålig tvättstuga samt att det saknas omklädningsrum för hemtjänsten. Vid starten 1 februari 2013 var 40 patienter inskrivna i hemsjukvården och i dagsläget är 48 patienter inskrivna. Palliativa patienter var i Landstingets regi avgiftsbefriade men betalar idag hemsjukvårdsavgift, vilket medfört att patienter börjat skriva ut sig ur hemsjukvården. Avgiften för hemsjukvård har införts av samtliga kommuner i länet i samband med övertagandet från Landstinget. Har avgiften för palliativa patienter i övriga kommuner medfört att patienterna skriver ut sig? sunderlag Muntlig information från sjuksköterska Annette Loftman och Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg. beslutar att godkänna informationen samt uppdra till socialchef Sussie Holmgren att ta upp frågan med socialchefsgruppen i länet.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 38. Rapporter Ansökningar till särskilda boenden. Föreläsning om ledningssystem, Folkets Hus kl , 16 april. Statistikuppgifter. Vad vill nämnden ha? beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 39. Meddelanden 1. Förvaltningsrätten i Falun Dom i överklagat ärende gällande förbehållsbelopp. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 2. Förvaltningsrätten i Falun Dom i överklagat ärende gällande bistånd i form av middag på Hantverkarn. Förvaltningsätten avslår överklagandet. 3. Kommunala rådet för funktionshindrade, protokoll Kommunala Pensionärsrådet, protokoll Centrala samverkanskommittén, protokoll Ett överklagat beslut januari-februari beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) Dnr 5/ Delegationsbeslut Utskottet för individärenden Protokoll Protokoll Protokoll Individ- och Februari 2013 familjeomsorgen Försörjningsstöd, övrigt bistånd, utredningsärenden, familjerätt, barn- och familjegruppen, missbruk, dödsboanmälan. Vård och omsorg Februari 2013 hemtjänst SoL, särskilt boende SoL, dagverksamhet SoL, korttidsvistelse SoL, avgiftsbeslut SoL, trygghetslarm. LSS/psykiatrin Februari 2013 Korttidsvistelse, personlig assistans, boende, ledsagarservice LSS. Ordförandebeslut Ansökan om statsbidrag med kr för deltagande i omvårdnadslyftet Ordförandens tjänstgöringstid Redovisning februari beslutar att lägga delegationsbesluten till handingarna.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer