Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer , Sekreterare Kristina Bergkvist Ordförande Kenneth Axling (S) Barbro Johansson (S) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Justerade paragrafer , Datum då anslaget sätt upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Kristina Bergkvist

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) Ledamot Kenneth Axling (S), ordf Remzija Kolasinac (S) Barbro Johansson (S) Lilian Persson (S) Binita Paues (S) Birgit Winges (V) Ziita Eriksson (M) Helena Wikström (C) Kent Olsson (FHT) Närvaro Ja Nej Kommentarer Ersättare Närvaro Ja Nej Ersätter ledamot Benny Eriksson (S) Eva Henning (S) Sofie Andersson (S) Tomas Fröjd (S) Berit Bergström (MP) Daniel Fägnefors (V) Lars Ramstad (M) Ziita Eriksson (M) May Hedlund (FP) Inga Käll (FHT) Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Elisabeth Kämpe Enhetschef Familjeenheten, 116 Ann-Sofie Marcusson Socialsekreterare, 116 Maria Hellqvist IFO-chef, 117 Ragni Rydal Socialsekreterare, Inger Söderberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 121 Anita Svensson Äldreomsorgschef, 121, Göran Svensson Planum organisation AB, Jan Bornestig Socialchef Kristina Bergkvist Sekreterare

3 Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) 113. Val av justerare Godkännande av dagordning MBL-information Verksamhetsinformation Familjeenheten Överflytt av ansvaret för arrangerande av drogfri skolavslutning Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 första stycket Föräldrabalken Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 första stycket Föräldrabalken Remissyttrande beträffande Bättre insatser vid missbruk och beroende Yttrande till Socialstyrelsen, information Budget 2012, information Utredning av LOV Lagen om valfrihet, information Utredning av eventuell outsourcing av personlig assistans enligt LOU Lagen om offentlig upphandling, information Rapporter Meddelanden Delegeringsbeslut... 16

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16) 113. Val av justerare beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Barbro Johansson (S) Godkännande av dagordning Rapporterna utredning av LOV och utredning om eventuell outsourcing av personlig assistans behandlas som informationsärenden. beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående förändring MBL-information MBL-information enligt MBL 19 har ägt rum torsdagen den 6 oktober. Ingen facklig företrädare kom till informationen. beslutar att godkänna informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16) 116. Verksamhetsinformation Familjeenheten Elisabeth Kämpe och Ann-Sofie Marcusson informerar om verksamheten vid Familjeenheten. Personal Handläggare barnavårdsärenden Familjebehandlare Handläggare familjerätt/familjehemssekreterare Handläggare barnavårdsärenden Ansökning/anmälan Yttrande Förhandsbedömningar Utredningar Insatser i form av kontaktperson/familj, samtal, familjebehandling, placering Familjebehandling Barns omvårdnad och uppfostran Familjerelationer Budget och ekonomi Kontakter med andra myndigheter Familjerätt Rådgivande samtal Samarbetssamtal Hemutredning vid adoption Faderskap Avtal Barnahus Fråga Samråd Barnförhör Läkarundersökning sunderlag Muntlig information beslutar att tacka för informationen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (16) Dnr 40/ Överflytt av ansvaret för arrangerande av drogfri skolavslutning Individ- och familjeomsorgen har sedan år 2000 anordnat och finansierat en drogfri skolavslutning med underhållning för samtliga elever och middag för årskurs 9. Tillställningarna, som har varit populära och väl besökta, har planerats tillsammans med elever i årskurs 8. Den drogfria skolavslutningen har blivit väl etablerad och konceptet stämmer väl överens med de aktiviteter som anordnas av Entré Ungdom. Arrangemang kring skolavslutningar är en angelägen uppgift för barn- och utbildningsnämnden och det är därför naturligt att ansvaret flyttas till Entré Ungdom som också därför i år deltagit i planering och genomförande för att vara vara beredda på att ta över ansvaret helt till kommande år. sunderlag M Hellqvist, tjänsteskrivelse Kvalitetssäkringsdokument beslutar föreslå kommunstyrelsen att kronor flyttas från socialnämndens budget till barn- och utbildningsnämnden för arrangerande av drogfri skolavslutning.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16) Dnr 39/ Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 första stycket Föräldrabalken

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16) Dnr 39/ Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 första stycket Föräldrabalken

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) 120. Remissyttrande beträffande Bättre insatser vid missbruk och beroende Kommunernas och landstingets politiska samordningsgrupp i Gävleborgs län, Nätverk Närvård, har den 20 maj beslutat att uppdra till Region Gävleborg att tillsammans med länets kommuner och landstinget ta fram ett gemensamt remissyttrande avseende rubricerat betänkande. Region Gävleborg har mot bakgrund av detta bildat en politisk styrgrupp samt en arbetsgrupp med representanter från länets kommuner och landsting. Förslag till yttrande har förankrats i Länsledning Närvård, Nätverk Närvård samt vid socialchefsmöte. Yttrandet har överlämnats till länets kommuner och Landstinget Gävleborg för beslut. sunderlag Remissyttrande beträffande Bättre insatser vid missbruk och beroende beslutar att godkänna yttrandet.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (16) Dnr 36/ Yttrande till Socialstyrelsen, information beslutar att godkänna informationen.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (16) Dnr 32/ Budget 2012, information Information om budget 2012, plan Prioriterade områden inom socialnämnden är att utreda LOV Lagen om valfrihet samt utreda eventuell outsourcing av personlig assistans enligt LOU Lagen om offentlig upphandling. Kommunstyrelsen beslutar i ärendet 14 november. sunderlag Muntlig information beslutar att godkänna informationen.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16) Dnr 19/ Utredning av LOV Lagen om valfrihet, information Göran Svensson, Planum organisation AB, informerar om utredning av LOV Lagen om valfrihet. En arbetsgrupp är utsedd. Information ges till samtlig personal, fackliga organisationer, politiska partier, pensionärsorganisationer, Kommunala Pensionärsrådet samt Kommunala Rådet för funktionshindrade. Nämnden beslutar i ärendet 8 december. sunderlag Muntlig information beslutar att godkänna informationen.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16) Dnr 42/ Utredning av eventuell outsourcing av personlig assistans enligt LOU Lagen om offentlig upphandling, information Göran Svensson, Planum organisation AB, informerar om utredning av eventuell outsourcing av personlig assistans enligt LOU Lagen om offentlig upphandling. En arbetsgrupp är utsedd. Information ges till samtlig personal, fackliga organisationer samt politiska partier. Nämnden beslutar i ärendet 8 december. sunderlag Muntlig information beslutar att godkänna informationen.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16) 125. Rapporter o Ansökningar till särskilda boenden. o Hemsjukvård. Utredning pågår och ska vara klart 1 januari o Mat. Utredning pågår om matdistribution inom äldreomsorgen. o Lokaler för Individ- och familjeomsorgen. Utredning pågår om lokalerna i kommunhuset. o Information hemsidan. Äldreomsorgen och Individ- och familjeomsorgen toppar SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) webbundersökning information till alla. beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16) 126. Meddelanden 1. Kammarrätten i Sundsvall Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd i överklagat ärende gällande avgift för hemtjänst. 2. Socialstyrelsen Anslag för att genomföra Omvårdnadslyftet Kommunala Pensionärsrådet Protokoll Inget överklagat beslut september beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) Dnr 6/ Delegeringsbeslut Utskottet för individärenden Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Individ- och September 2011 familjeomsorgen Försörjningsstöd, övrigt bistånd, utredningsärenden, familjerätt, barn- och familjegruppen, missbruk, dödsboanmälan. Vård och omsorg September 2011 hemtjänst SoL, särskilt boende SoL, dagverksamhet SoL, korttidsvistelse SoL, avgiftsbeslut SoL, trygghetslarm. LSS/psykiatrin September 2011 Korttidsvistelse, personlig assistans, boende, ledsagarservice LSS. Tillstånds- och spelärenden Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Barand HB, Torsåkers Bygdegård i samband med teaterrevyn Yttrande till Lotteriinspektionen gällande ansökan om värdeautomater: Restaurang Corner samt Bergsmannen Ordförandebeslut Yttrande till kommunstyrelsen avseende Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg. Ordförandens tjänstgöringstid Redovisning augusti beslutar att lägga delegeringsbesluten till handlingarna.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation.3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Anmälan gällande utökat bistånd i hemtjänsten... 6 Renovering

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer