Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Datum Tid kl 08:15-12:20 Plats Granvägen 2 Närvarande Se sidan 2 Ziita Eriksson (M) Justeringens plats och tid Justerade paragrafer Sekreterare Kristina Jansson Ordförande Marie-Louise Dangardt 142 Gunlög Nordström Ziita Eriksson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Justerade paragrafer Datum då anslaget sätt upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors kommun Underskrift Kristina Jansson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) Ledamot Närvaro Ja Nej Kommentarer 1. Marie-Louise Dangardt, ordf (S) Х Ej 142, jäv 2. Sören Bergqvist, v ordf (V) Х Ej 142, jäv. Ej , avbröt kl 12:00 3. Torbjörn Jansson (S) Х 4. Tomas Fröjd (S) Х 5. Sylvia Abramsson (S) Х Ej 142, jäv 6. Gunlög Nordström (MP) Х 7. Alf Persson (M) Х 8. Ziita Eriksson (M) Х 9. Lennart Elfström (FP) Х 10. Hans Larsson (C) Х Ej 142, jäv 11. Kent Olsson (FHT) Х Fr o m 142,beslutande fr o m 143 Ersättare Närvaro Ja Nej Ersätter ledamot 1. Maria Pärssinen (S) Х 2. Therese Rajaniemi (V) Х 3. Kenneth Axling (S) Х Nr 3 Torbjörn Jansson (S) 4. Magnus Andersson (S) Х 5. Diana Blomgren (S) Х Nr 4 Tomas Fröjd (S) 6. Tomas Isaksson (S) Х 7. Rolf Ekström (KD) Х Nr 7 Alf Persson (M) 8. Björn M Mohlin (M) Х 9. Göran Östlund (FP) Х Nr 9 Lennart Elfström (FP) 10. Henrik Björkman (C) Х 11. Pär Åslund (FHT) Х Nr 11 Kent Olsson (FHT) Ej 142, jäv Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kristina Jansson Sekreterare Börje Sjöberg Sekreterare Ulf Strömstedt Kommunchef Christer Ekendahl Ekonomichef Ulf Back Personalchef, Eva Stigeberg Larsson Planingenjör,

3 Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) 138. Ekonomistyrningsregler Förslag till budget 2011 samt plan för Angående koncernen kring DTU i Hofors AB Ägardirektiv Hofors Vatten AB Angående Hofors Vatten AB, omvandling av aktieägartillskott Ianspråktagande av medel ur kommunens beräknade resultat Ny mall för tjänsteskrivelser Kvalitetssäkring av beslut Policy för tjänstledighet att prova annat arbete Plan för Hofors kommuns externa kommunikation Tematiskt tillägg till ÖP Vindkraft projektbeskrivning Särskild sammanställning Översiktsplan Hofors kommun Om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Medborgarförslag angående skolan och politiska organisationer, förslag till besvarande Nominering av begravningsombud Borgerlig vigselförrättare Meddelanden Delegeringsbeslut Kommunens ställningstagande avseende Fortums erbjudande om förköp Förslag till ny avgiftsnivå VA, Hofors Vatten AB Motion om samordning med grannkommunerna av namn- och adressättning- gatunumrering... 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) Dnr Ekonomistyrningsregler 2011 Förslaget till ekonomistyrningsregler 2011 följer i princip samma upplägg från Dock har förtydliganden gjorts kring - Vad som är investering, - Vad som gäller kring leasing, - Tidpunkter för uppföljning 2011, - Ändring av anslagsbindningsnivå till bruttokostnad samt Effektmål. Ekonomichefens PM , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 13/ föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till ekonomistyrningsregler för 2011.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26) Dnr Förslag till budget 2011 samt plan för Förslaget till budget och plan bygger på planeringsförutsättning kända intill slutet av oktober Återhämtningen i världsekonomin och därmed Sveriges ekonomi fortsätter med en tillväxt av svensk BNP med cirka 4,5 % i år. Sysselsättningen ökar dock men arbetslösheten beräknas först 2015 nå den nivå som rådde innan krisen Frågetecken kring återhämtningen råder bland annat med hänsyn till det statsfinansiella läget inom flera länder som är medlemmar i EU. Hofors kommuns ekonomiska läge är klart sämre 2011 än 2010 främst beroende på minskat statsstöd samt den fortsatta befolkningsminskningen. Den föreslagna budget når inte upp till det föreslagna strategiska målet för God ekonomisk hushållning och kostnader för verksamheten överstiger de skattemedel och generella bidrag som beräknas vara tillgängliga under planperioden. Budgetberedningens förslag till budget, Personal- och ekonomiutskottets protokoll 12/ Överläggning Ziita Eriksson (M) begär ajournering för överläggning. Efter ajournering meddelar Hans Larsson (C), Ziita Eriksson (M), Rolf Ekström (KD), Göran Östlund (FP) och Per Åslund (FHT) att de reserverar sig mot att budgetdokumentet kom sent. Yrkanden Pär Åslund (FHT) framför två tilläggsyrkanden: 1. En extra tjänst inom Miljö- och hälsoskyddskontoret tillsätts för att klara lagstadgad tillsyn. 2. Partistödet minskas bland annat för att finansiera yrkande 1. Proposition Ordföranden finner bifall till att först besluta om budgeten i sin helhet och att därefter behandla Pär Åslunds (FHT) tilläggsyrkanden. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till budgetförslaget i sin helhet och avslag på Pär Åslunds (FHT) tilläggsyrkanden.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) forts föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till budget för 2011 samt plan , att fastställa upprättade förslag till strategiska och effektmål, att upplåning får ske inom en ram om 50 milj kronor för finansiering av investeringar inom Hofors Vatten AB, att lämna ut lån inom en ram om 50 milj kronor till Hofors Vatten med en löptid som är avpassad till typen av investering, att lämna ut lån till samfälligheten Centrumparkering om 4 milj kronor med en löptid om 20 år, att ränteersättningen för dessa utlämnade lån knyts till kommunens vid varje år tillämpad internränta, att kommunstyrelsen har rätt att delegera beslut om genomförande av upplåning till kommunchefen och ekonomichefen i förening, att uppdra åt kommunstyrelsen att under våren 2011 genomföra en allmän belysning av kommunens verksamhet i syfte att anpassa verksamheten till tillgängliga resurser, att den fastställda budgeten även ska utgöra kommunens skolplan för Reservation Hans Larsson (C), Ziita Eriksson (M), Rolf Ekström (KD), Göran Östlund (FP) och Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot budgeten i sin helhet.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) Dnr Angående koncernen kring DTU i Hofors AB I samband med den översyn som gjordes under 2009, vad gällde koncernstrukturen för kommunens olika bolag, så väcktes frågan om att förändra uppdraget till DTU i Hofors AB till att endast vara att äga bolag. Förändringen bedömdes bäst vara lämplig att genomföra i samband med nyval till styrelser. Förslaget innebär att de uppdrag DTU i Hofors AB har från Hofors kommun (drift av ITverksamhet för koncernen, drift av gator, vägar, parker och GCM-vägar, mätning, beräkning och kartering samt fritidsanläggningar) sker inom ramen för Hoforshus AB. Hoforshus AB behåller uppdraget att vara anställningsmyndighet för samtlig personal inom koncernen. Uppdrag från Hofors Elverk AB förs åter till Hofors Elverk AB. Ägande av fordon och maskiner förs över till Hoforshus AB i syfte att erhålla samordningsmöjligheter. Överföring enligt ovan sker per I syfte att förenkla styrelsearbete bedöms det vara lämpligt att återinföra personunion kring ledamöter och suppleanter i styrelserna. I Hoforshus AB samt i Hofors Elverk AB bör ordförande samt vice ordförande endast ha sitt uppdrag i den ena av de båda styrelserna. Styrelsen för DTU i Hofors AB bör utgöras av kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott. Med hänvisning till ovanstående så krävs att bolagsordningar för DTU i Hofors AB samt Hoforshus AB ändras. I samtliga bolag har en förändring gjorts kring angivande av antal aktier. Förslag till ändringar biläggs detta PM. För att bättre spegla bolagets verksamhet bör DTU i Hofors AB:s firma bytas till Hofors kommunhus AB. Ekonomichefens PM , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 14/

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (26) Yrkande Pär Åslund (FHT) yrkar på att meningen styrelsen för DTU i Hofors AB bör utgöras av kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott stryks. Marie-Louise Dangardt (S) påpekar att dagens sammanträde inte ska besluta om styrelse för DTU. Pär Åslund (FHT) återtar sitt yrkande. föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra DTU i Hofors AB:s firma till Hofors Kommunhus AB, att antaga framlagt förslag till bolagsordningar, att fastställa framlagt förslag till ägardirektiv, att uppdra åt kommunstyrelsen att kalla till extra stämma i DTU i Hofors AB, att uppmana stämman fastställa bolagsordning, mottaga ägardirektiv samt byta bolagets firma, samt tillse att styrelsen erhåller de nya ägardirektiven, att uppdragen till DTU i Hofors AB förändras så att drift av IT-verksamhet för koncernen, drift av gator, vägar, parker och GCM-vägar, mätning, beräkning och kartering samt drift av fritidsanläggningar sker inom ramen för Hoforshus AB, att uppdrag från Hofors Elverk AB återföres till Hofors Elverk AB, att Hoforshus AB är anställningsmyndighet för personal verksam inom koncernen, att uppdra åt styrelsen för Hofors Kommunhus AB utfärda kompletterande ägardirektiv.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) Dnr Ägardirektiv Hofors Vatten AB Ekonomichefen fick vid kommunstyrelsens förra sammanträde i uppdrag att ta fram förslag till nytt ägardirektiv för Hofors Vatten AB. Ekonomichefen har haft kontakter med ekonomicheferna för övriga kommuner som är delägare i Gästrike Vatten AB med dotterbolag. Samtalen har inte kunnat slutföras p g a svårigheter att träffas. Träff inplaneras under december Samtalen visar att det finns synpunkter på nuvarande direktiv även från andra kommuner. Ekonomichefens tjänsteskrivelse beslutar att godkänna informationen.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) Dnr Angående Hofors Vatten AB, omvandling av aktieägartillskott Hofors Vatten AB har under hösten 2010 hemställt om medel för att täcka beräknat negativt resultat för Frågan har behandlats vid s sammanträde den 25 oktober Bolaget gör för närvarande en bedömning att resultatet 2010 kan beräknas till plus/minus noll Kommunfullmäktige beslutade under 2009 att lämna ett villkorat aktieägartillskott om 2,7 miljoner kronor för att täcka uppkommet underskott. Resultatutvecklingen under 2010 samt bedömningar inför 2011 visar att bolaget ej har möjlighet att återbetala lämnat villkorat aktieägartillskott. Jäv Marie-Louise Dangardt (S), Sören Bergqvist (V), Sylvia Abramsson (S), Hans Larsson (C) och Pär Åslund (FHT) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv. ande i ärendet är Gunlög Nordström (MP), Ziita Eriksson (M), Kenneth Axling (S), Diana Blomgren (S), Rolf Ekström (KD) och Göran Östlund (FP). Gunlög Nordström (MP) inträder som ordförande. Ekonomichefens yttrande , Kommunchefens tjänsteskrivelse , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 16/ föreslår kommunfullmäktige besluta att omvandla lämnat villkorat aktieägartillskott till Hofors Vatten AB om 2,7 miljoner kronor till ett ovillkorat aktieägartillskott.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Dnr Ianspråktagande av medel ur kommunens beräknade resultat Personalåtgärder, 3 miljoner kronor ytterligare får disponeras av 2010 års resultat för att nyttjas till avtalspension (SAP-Ö) enligt av fullmäktige tidigare beslutade regler. Den personal som pensioneras kommer inte att ersättas med nya rekryteringar. 2. Upprustning av Faluvägen 2, 1,9 miljoner kronor, samt flyttning av näringslivskontoret. Åtgärden syftar till att möjliggöra en god samverkan mellan andra verksamheter. Åtgärden syftar vidare till att ge Näringslivsverksamheten och Entré Hofors lokaler med ett strategiskt läge vid infarten till tätorten. Kommunchefens tjänsteskrivelse , Ekonomichefens tjänsteskrivelse , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 16/ föreslår kommunfullmäktige besluta att 4,9 miljoner kronor får disponeras från 2010 års beräknade resultat, för 2010 för personalåtgärder, upprustning av Faluvägen 2 samt flytt av näringslivskontoret till Faluvägen 2. att iordningställa lokaler vid Faluvägen 2 för 1,9 miljoner kronor, att inom en ram om 3,0 miljoner kronor genomföra ytterligare avtalspensioner.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) Dnr Ny mall för tjänsteskrivelser Alla ärenden bör beredas av tjänstemannaorganisationen innan ärendet görs föremål för politiskt beslut. Om beredningen avslutas med ansvarig tjänstemans skrivelse i en likartad form, så säkerställs beredningens innehåll och kvalitet. Det blir också lättare att följa ett ärende genom flera beslutsinstanser. Kommunchefens tjänsteskrivelse beslutar att fastställa bifogade mall för tjänsteskrivelser att gälla inom kommunens verksamheter.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) Dnr Kvalitetssäkring av beslut I de allra flesta fall av beslut som tas skall någon form av analys av effekten av beslutet göras. Vanligast är kanske riskanalysen i arbetsmiljön. Detta brukar ibland finnas med i textmassan till beslutet, många gånger inte alls. Detta Kvalitetssäkringsdokument säkerställer att analyserna verkligen görs. I dokumentet kommer också huvuddragen av åtgärderna att finnas beskrivna. Personalchefens förslag till Kvalitetsdokument, Kommunchefens tjänsteskrivelse beslutar att Kvalitetssäkringsdokumentet skall vara bifogat och ifyllt till varje ärende som beslutas i nämnder och styrelser fr o m

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) Dnr Riktlinjer för tjänstledighet att prova annat arbete Avsikten med beslutet är att ge kommunens chefer enhetliga riktlinjer hur de ska förhålla sig till den som söker tjänstledigt för att prova annat arbete, avseende tjänstledighetens längd, varseltid om medarbetaren avser sluta sin anställning m m. Personalchefens tjänsteskrivelse beslutar att anta dessa riktlinjer att gälla inom Hofors kommun, exklusive de kommunala bolagen.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) Dnr Plan för Hofors kommuns externa kommunikation Entré Hofors har tillsammans med kommunen tagit fram ett förslag till kommunikationsplan med syfte och mål att förändra synen på Hofors kommun, att kommunen tillsammans med kommuninvånarna ska kunna presentera Hofors kommuns fördelar i olika sammanhang, samt att öka inflyttningen. Planen tar sikte på fyra målgrupper: - De som bor i Hofors kommun - De som har potential att flytta till Hofors kommun, - De som nyligen flyttat till kommunen, samt - Företagare i kommunen Medel för genomförande har avsatts i Budgetberedningens förslag till budget. Kommunchefens och näringslivschefens tjänsteskrivelse , Plan för Hofors kommuns externa kommunikation med ekonomisk sammanställning. beslutar att fastställa bifogade plan för extern kommunikation , att uppdra åt Entré Hofors att genomföra planen med anslagna budgetmedel.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) Dnr Tematiskt tillägg till ÖP Vindkraft projektbeskrivning Ett tematiskt tillägg för vindkraft samt en vindkraftspolicy ska tas fram för Hofors kommun. Det tematiska tillägget ska komplettera Översiktsplan Hofors kommun 2010 när det gäller vindkraft. Vindkraftspolicyn ska behandla de vindkraftverk som inte kräver miljötillstånd. Planingenjör E Stigeberg Larssons tjänsteskrivelse beslutar att godkänna upprättad projektplan och uppdragsbeskrivning att föreslå kommunfullmäktige att utse styrgrupp (fullmäktigeberedning) för projektet.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) Dnr Särskild sammanställning Översiktsplan Hofors kommun 2010 Kommunfullmäktige antog Översiktsplan Hofors kommun 2010 vid sammanträdet När en översiktsplan ska antas ska det enligt miljöbalken upprättas en särskild sammanställning som redovisar hur den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen har påverkat utformningen av översiktsplanen. Dokumentet ska redovisa hur uppföljningen av miljöpåverkan ska följas upp. Den särskilda sammanställningen enligt miljöbalken ska bifogas Översiktsplan Hofors kommun 2010 samt kungöras tillsammans med översiktsplanen. Planingenjör E Stigeberg Larssons tjänsteskrivelse Eva Stigeberg Larsson redovisar och förslår vissa tillägg/ändringar. Pär Åslund (FHT) anser att ett tillägg angående gruvinventering ska finnas med. beslutar att godkänna den upprättade Särskild sammanställning enligt miljöbalken för Översiktsplan Hofors kommun 2010, att bifoga Särskild sammanställning enligt miljöbalken till planhandlingarna för Översiktsplan Hofors kommun Reservation Per Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26) Dnr Om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Hofors kommun har sedan en överenskommelse med staten genom Migrationsverket om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande (dnr ). Hofors kommuns överenskommelse med staten upphör och omfattar 45 nyanlända årligen. Informationsbrev, Länsstyrelsen Gävleborg Yrkanden Ziita Eriksson (M) och Kent Olsson (FHT) yrkar på att kommunstyrelsen ska uppdra åt socialnämnden att besluta om antal flyktingar, som ska tas emot. sförslaget anger mottagande av 38 flyktingar. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena mot varandra och finner avslag för Ziita Erikssons (M) och Kent Olssons (FHT) yrkande samt bifall för beslutsförslagets förslag. beslutar att uppdra åt Socialnämnden att teckna avtal med Migrationsverket för år 2011 med innebörden att kommunen åtar sig att motta 38 flyktingar under året, under förutsättning att av kommunen under samma period mottagna ensamkommande flyktingbarn (PUT) avräknas.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26) Dnr Medborgarförslag angående skolan och politiska organisationer, förslag till besvarande Xamuel Halfvars har lämnat in ett medborgarförslag om att ta bort förbudet mot politiska organisationer inom skolan förbudet mot att debattera, agitera och propagera. har uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till besvarande av medborgarförslaget. Medborgarförslag från Xamuel Halfvars , Ks 95/ , Skrivelse från Hans Hellström , Barn- och utbildningsnämnden 106/ Ziita Eriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden istället för att avslå medborgarförslaget. Kennet Axling (S) yrkar på att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att förtydliga partiernas möjlighet att komma till skolorna. Yrkanden Barn- och utbildningsnämndens förslag. Ziita Erikssons (M) och Kennet Axlings (S) yrkande på återremiss. Proposition Ordföranden finner avslag på barn- och utbildningsnämndens förslag samt att Ziita Erikssons (M) och Kenneth Axlings (S) förslag bifalles. beslutar att återremittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för besvarande.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26) Dnr Nominering av begravningsombud Enligt 10 kap begravningslagen (1990:1144) ska länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen ska enligt begravningsförordningen ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som ombud. Länsstyrelsen har nu hemställan om kommunens förslag till begravningsombud för tiden Länsstyrelsen i Gävleborgs skrivelse beslutar att förslå Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, till uppdraget som begravningsombud inom församlingarna i Hofors kommun tiden

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) Dnr Borgerlig vigselförrättare Raimo Pärssinen har entledigats från uppdraget som borgerlig vigselförrättare. Kommunchefen Ulf Strömstedt har sagt sig intresserad av att åta sig uppdraget. Han har tidigare erfarenhet som vigselförrättare. B Sjöbergs tjänsteskrivelse beslutar att föreslå länsstyrelsen att förordna Ulf Strömstedt som ny borgerlig vigselförrättare samt behörig registreringsförrättare efter Raimo Pärssinen.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26) 154. Meddelanden Gästrike Vatten AB, protokoll , Kommuninvest, förlagslånebelopp ska inbetalas till Kommuninvest den 30 november 2010, Kommuninvest, inbjudan till nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest, Kommunala Rådet för Funktionshindrade, protokoll , Gästrike Räddningstjänst, föredragningslista Räddningsdirektionens sammanträde , Gästrike Räddningstjänst, revidering/komplettering till räddningsdirektionens sammanträde , Socialstyrelsen, statsbidrag till kommunerna för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård, BRÅ, protokoll , Landstinget Gävleborg, gemensamma utgångspunkter för arbete med barn och ungdomar, möjlighet till yttrande senast, Länsstyrelsen i Stockholms län, RUFS 2010 regional utvecklingsplan Stockholmsregionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, årsrapport: Räddningstjänst i siffror 2009, Länsstyrelsen Gävleborg, beslut om hastighetsbegränsningar på de statliga vägarna i Hofors kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, förslag till budget 2011, Personal- och ekonomiutskottet, protokoll

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) 155. Delegeringsbeslut s ordförande Marie-Louise Dangardt Intresseföreningen Norrtåg bildande av ekonomisk förening Trafiksamordnare Ulla Sahlström: Rapport om beslut enligt delegeringsordning punkt 6.1, 6.5 och 6.6 avseende färdtjänst och riksfärdtjänst, oktober 2010,

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26) Dnr Kommunens ställningstagande avseende Fortums erbjudande om förköp s ordförande Marie-Louise Dangardt ger information och nytt datum för ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde angående kommunens ställningstagande avseende Fortums erbjudande om förköp. Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande Marie-Louise Dangardt. beslutar att ett extrainsatt sammanträde för kommunstyrelsen ska hållas den 13 december kl 16:30 i restaurangen i Hofors Folkets Hus.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26) Dnr Förslag till ny avgiftsnivå VA, Hofors Vatten AB Prognos för 2011 visar att kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna, därav förslag till justering av taxan i Hofors Vatten från Hofors Vatten AB, protokoll föreslår kommunfullmäktige besluta att från 1 januari 2011 höja VA-taxans brukningsavgift från 22 kr/m3 till 24,50kr/m3 att från 1 januari 2011 höja VA-taxans fasta avgift från 1 300kr/år till 1 500kr/år att från 1 januari 2011 höja VA-taxans lägenhetsavgift från 1 000kr till 1 200kr/lägenhet och år. Moms tillkommer på samtliga föreslagna avgifter.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (26) Dnr Motion om samordning med grannkommunerna av namn- och adressättning- gatunumrering Hans Larsson (C) har inlämnat en motion med förslag att kommunfullmäktige uppdrar till berörd handläggare att i samarbete med grannkommunerna justera gatunumreringen för att förhindra felkörning för exempelvis utryckningsfordon. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2010 togs ett felaktigt beslut, varför ärendet tas upp igen. Hans Larsson (C), motion , Ks 131/ beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att lämna förslag till besvarande av motionen.