Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Datum Tid kl 08:15-12:20 Plats Granvägen 2 Närvarande Se sidan 2 Ziita Eriksson (M) Justeringens plats och tid Justerade paragrafer Sekreterare Kristina Jansson Ordförande Marie-Louise Dangardt 142 Gunlög Nordström Ziita Eriksson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Justerade paragrafer Datum då anslaget sätt upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors kommun Underskrift Kristina Jansson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) Ledamot Närvaro Ja Nej Kommentarer 1. Marie-Louise Dangardt, ordf (S) Х Ej 142, jäv 2. Sören Bergqvist, v ordf (V) Х Ej 142, jäv. Ej , avbröt kl 12:00 3. Torbjörn Jansson (S) Х 4. Tomas Fröjd (S) Х 5. Sylvia Abramsson (S) Х Ej 142, jäv 6. Gunlög Nordström (MP) Х 7. Alf Persson (M) Х 8. Ziita Eriksson (M) Х 9. Lennart Elfström (FP) Х 10. Hans Larsson (C) Х Ej 142, jäv 11. Kent Olsson (FHT) Х Fr o m 142,beslutande fr o m 143 Ersättare Närvaro Ja Nej Ersätter ledamot 1. Maria Pärssinen (S) Х 2. Therese Rajaniemi (V) Х 3. Kenneth Axling (S) Х Nr 3 Torbjörn Jansson (S) 4. Magnus Andersson (S) Х 5. Diana Blomgren (S) Х Nr 4 Tomas Fröjd (S) 6. Tomas Isaksson (S) Х 7. Rolf Ekström (KD) Х Nr 7 Alf Persson (M) 8. Björn M Mohlin (M) Х 9. Göran Östlund (FP) Х Nr 9 Lennart Elfström (FP) 10. Henrik Björkman (C) Х 11. Pär Åslund (FHT) Х Nr 11 Kent Olsson (FHT) Ej 142, jäv Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kristina Jansson Sekreterare Börje Sjöberg Sekreterare Ulf Strömstedt Kommunchef Christer Ekendahl Ekonomichef Ulf Back Personalchef, Eva Stigeberg Larsson Planingenjör,

3 Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) 138. Ekonomistyrningsregler Förslag till budget 2011 samt plan för Angående koncernen kring DTU i Hofors AB Ägardirektiv Hofors Vatten AB Angående Hofors Vatten AB, omvandling av aktieägartillskott Ianspråktagande av medel ur kommunens beräknade resultat Ny mall för tjänsteskrivelser Kvalitetssäkring av beslut Policy för tjänstledighet att prova annat arbete Plan för Hofors kommuns externa kommunikation Tematiskt tillägg till ÖP Vindkraft projektbeskrivning Särskild sammanställning Översiktsplan Hofors kommun Om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Medborgarförslag angående skolan och politiska organisationer, förslag till besvarande Nominering av begravningsombud Borgerlig vigselförrättare Meddelanden Delegeringsbeslut Kommunens ställningstagande avseende Fortums erbjudande om förköp Förslag till ny avgiftsnivå VA, Hofors Vatten AB Motion om samordning med grannkommunerna av namn- och adressättning- gatunumrering... 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) Dnr Ekonomistyrningsregler 2011 Förslaget till ekonomistyrningsregler 2011 följer i princip samma upplägg från Dock har förtydliganden gjorts kring - Vad som är investering, - Vad som gäller kring leasing, - Tidpunkter för uppföljning 2011, - Ändring av anslagsbindningsnivå till bruttokostnad samt Effektmål. Ekonomichefens PM , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 13/ föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till ekonomistyrningsregler för 2011.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26) Dnr Förslag till budget 2011 samt plan för Förslaget till budget och plan bygger på planeringsförutsättning kända intill slutet av oktober Återhämtningen i världsekonomin och därmed Sveriges ekonomi fortsätter med en tillväxt av svensk BNP med cirka 4,5 % i år. Sysselsättningen ökar dock men arbetslösheten beräknas först 2015 nå den nivå som rådde innan krisen Frågetecken kring återhämtningen råder bland annat med hänsyn till det statsfinansiella läget inom flera länder som är medlemmar i EU. Hofors kommuns ekonomiska läge är klart sämre 2011 än 2010 främst beroende på minskat statsstöd samt den fortsatta befolkningsminskningen. Den föreslagna budget når inte upp till det föreslagna strategiska målet för God ekonomisk hushållning och kostnader för verksamheten överstiger de skattemedel och generella bidrag som beräknas vara tillgängliga under planperioden. Budgetberedningens förslag till budget, Personal- och ekonomiutskottets protokoll 12/ Överläggning Ziita Eriksson (M) begär ajournering för överläggning. Efter ajournering meddelar Hans Larsson (C), Ziita Eriksson (M), Rolf Ekström (KD), Göran Östlund (FP) och Per Åslund (FHT) att de reserverar sig mot att budgetdokumentet kom sent. Yrkanden Pär Åslund (FHT) framför två tilläggsyrkanden: 1. En extra tjänst inom Miljö- och hälsoskyddskontoret tillsätts för att klara lagstadgad tillsyn. 2. Partistödet minskas bland annat för att finansiera yrkande 1. Proposition Ordföranden finner bifall till att först besluta om budgeten i sin helhet och att därefter behandla Pär Åslunds (FHT) tilläggsyrkanden. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till budgetförslaget i sin helhet och avslag på Pär Åslunds (FHT) tilläggsyrkanden.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) forts föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till budget för 2011 samt plan , att fastställa upprättade förslag till strategiska och effektmål, att upplåning får ske inom en ram om 50 milj kronor för finansiering av investeringar inom Hofors Vatten AB, att lämna ut lån inom en ram om 50 milj kronor till Hofors Vatten med en löptid som är avpassad till typen av investering, att lämna ut lån till samfälligheten Centrumparkering om 4 milj kronor med en löptid om 20 år, att ränteersättningen för dessa utlämnade lån knyts till kommunens vid varje år tillämpad internränta, att kommunstyrelsen har rätt att delegera beslut om genomförande av upplåning till kommunchefen och ekonomichefen i förening, att uppdra åt kommunstyrelsen att under våren 2011 genomföra en allmän belysning av kommunens verksamhet i syfte att anpassa verksamheten till tillgängliga resurser, att den fastställda budgeten även ska utgöra kommunens skolplan för Reservation Hans Larsson (C), Ziita Eriksson (M), Rolf Ekström (KD), Göran Östlund (FP) och Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot budgeten i sin helhet.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) Dnr Angående koncernen kring DTU i Hofors AB I samband med den översyn som gjordes under 2009, vad gällde koncernstrukturen för kommunens olika bolag, så väcktes frågan om att förändra uppdraget till DTU i Hofors AB till att endast vara att äga bolag. Förändringen bedömdes bäst vara lämplig att genomföra i samband med nyval till styrelser. Förslaget innebär att de uppdrag DTU i Hofors AB har från Hofors kommun (drift av ITverksamhet för koncernen, drift av gator, vägar, parker och GCM-vägar, mätning, beräkning och kartering samt fritidsanläggningar) sker inom ramen för Hoforshus AB. Hoforshus AB behåller uppdraget att vara anställningsmyndighet för samtlig personal inom koncernen. Uppdrag från Hofors Elverk AB förs åter till Hofors Elverk AB. Ägande av fordon och maskiner förs över till Hoforshus AB i syfte att erhålla samordningsmöjligheter. Överföring enligt ovan sker per I syfte att förenkla styrelsearbete bedöms det vara lämpligt att återinföra personunion kring ledamöter och suppleanter i styrelserna. I Hoforshus AB samt i Hofors Elverk AB bör ordförande samt vice ordförande endast ha sitt uppdrag i den ena av de båda styrelserna. Styrelsen för DTU i Hofors AB bör utgöras av kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott. Med hänvisning till ovanstående så krävs att bolagsordningar för DTU i Hofors AB samt Hoforshus AB ändras. I samtliga bolag har en förändring gjorts kring angivande av antal aktier. Förslag till ändringar biläggs detta PM. För att bättre spegla bolagets verksamhet bör DTU i Hofors AB:s firma bytas till Hofors kommunhus AB. Ekonomichefens PM , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 14/

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (26) Yrkande Pär Åslund (FHT) yrkar på att meningen styrelsen för DTU i Hofors AB bör utgöras av kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott stryks. Marie-Louise Dangardt (S) påpekar att dagens sammanträde inte ska besluta om styrelse för DTU. Pär Åslund (FHT) återtar sitt yrkande. föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra DTU i Hofors AB:s firma till Hofors Kommunhus AB, att antaga framlagt förslag till bolagsordningar, att fastställa framlagt förslag till ägardirektiv, att uppdra åt kommunstyrelsen att kalla till extra stämma i DTU i Hofors AB, att uppmana stämman fastställa bolagsordning, mottaga ägardirektiv samt byta bolagets firma, samt tillse att styrelsen erhåller de nya ägardirektiven, att uppdragen till DTU i Hofors AB förändras så att drift av IT-verksamhet för koncernen, drift av gator, vägar, parker och GCM-vägar, mätning, beräkning och kartering samt drift av fritidsanläggningar sker inom ramen för Hoforshus AB, att uppdrag från Hofors Elverk AB återföres till Hofors Elverk AB, att Hoforshus AB är anställningsmyndighet för personal verksam inom koncernen, att uppdra åt styrelsen för Hofors Kommunhus AB utfärda kompletterande ägardirektiv.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) Dnr Ägardirektiv Hofors Vatten AB Ekonomichefen fick vid kommunstyrelsens förra sammanträde i uppdrag att ta fram förslag till nytt ägardirektiv för Hofors Vatten AB. Ekonomichefen har haft kontakter med ekonomicheferna för övriga kommuner som är delägare i Gästrike Vatten AB med dotterbolag. Samtalen har inte kunnat slutföras p g a svårigheter att träffas. Träff inplaneras under december Samtalen visar att det finns synpunkter på nuvarande direktiv även från andra kommuner. Ekonomichefens tjänsteskrivelse beslutar att godkänna informationen.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) Dnr Angående Hofors Vatten AB, omvandling av aktieägartillskott Hofors Vatten AB har under hösten 2010 hemställt om medel för att täcka beräknat negativt resultat för Frågan har behandlats vid s sammanträde den 25 oktober Bolaget gör för närvarande en bedömning att resultatet 2010 kan beräknas till plus/minus noll Kommunfullmäktige beslutade under 2009 att lämna ett villkorat aktieägartillskott om 2,7 miljoner kronor för att täcka uppkommet underskott. Resultatutvecklingen under 2010 samt bedömningar inför 2011 visar att bolaget ej har möjlighet att återbetala lämnat villkorat aktieägartillskott. Jäv Marie-Louise Dangardt (S), Sören Bergqvist (V), Sylvia Abramsson (S), Hans Larsson (C) och Pär Åslund (FHT) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv. ande i ärendet är Gunlög Nordström (MP), Ziita Eriksson (M), Kenneth Axling (S), Diana Blomgren (S), Rolf Ekström (KD) och Göran Östlund (FP). Gunlög Nordström (MP) inträder som ordförande. Ekonomichefens yttrande , Kommunchefens tjänsteskrivelse , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 16/ föreslår kommunfullmäktige besluta att omvandla lämnat villkorat aktieägartillskott till Hofors Vatten AB om 2,7 miljoner kronor till ett ovillkorat aktieägartillskott.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Dnr Ianspråktagande av medel ur kommunens beräknade resultat Personalåtgärder, 3 miljoner kronor ytterligare får disponeras av 2010 års resultat för att nyttjas till avtalspension (SAP-Ö) enligt av fullmäktige tidigare beslutade regler. Den personal som pensioneras kommer inte att ersättas med nya rekryteringar. 2. Upprustning av Faluvägen 2, 1,9 miljoner kronor, samt flyttning av näringslivskontoret. Åtgärden syftar till att möjliggöra en god samverkan mellan andra verksamheter. Åtgärden syftar vidare till att ge Näringslivsverksamheten och Entré Hofors lokaler med ett strategiskt läge vid infarten till tätorten. Kommunchefens tjänsteskrivelse , Ekonomichefens tjänsteskrivelse , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 16/ föreslår kommunfullmäktige besluta att 4,9 miljoner kronor får disponeras från 2010 års beräknade resultat, för 2010 för personalåtgärder, upprustning av Faluvägen 2 samt flytt av näringslivskontoret till Faluvägen 2. att iordningställa lokaler vid Faluvägen 2 för 1,9 miljoner kronor, att inom en ram om 3,0 miljoner kronor genomföra ytterligare avtalspensioner.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) Dnr Ny mall för tjänsteskrivelser Alla ärenden bör beredas av tjänstemannaorganisationen innan ärendet görs föremål för politiskt beslut. Om beredningen avslutas med ansvarig tjänstemans skrivelse i en likartad form, så säkerställs beredningens innehåll och kvalitet. Det blir också lättare att följa ett ärende genom flera beslutsinstanser. Kommunchefens tjänsteskrivelse beslutar att fastställa bifogade mall för tjänsteskrivelser att gälla inom kommunens verksamheter.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) Dnr Kvalitetssäkring av beslut I de allra flesta fall av beslut som tas skall någon form av analys av effekten av beslutet göras. Vanligast är kanske riskanalysen i arbetsmiljön. Detta brukar ibland finnas med i textmassan till beslutet, många gånger inte alls. Detta Kvalitetssäkringsdokument säkerställer att analyserna verkligen görs. I dokumentet kommer också huvuddragen av åtgärderna att finnas beskrivna. Personalchefens förslag till Kvalitetsdokument, Kommunchefens tjänsteskrivelse beslutar att Kvalitetssäkringsdokumentet skall vara bifogat och ifyllt till varje ärende som beslutas i nämnder och styrelser fr o m

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) Dnr Riktlinjer för tjänstledighet att prova annat arbete Avsikten med beslutet är att ge kommunens chefer enhetliga riktlinjer hur de ska förhålla sig till den som söker tjänstledigt för att prova annat arbete, avseende tjänstledighetens längd, varseltid om medarbetaren avser sluta sin anställning m m. Personalchefens tjänsteskrivelse beslutar att anta dessa riktlinjer att gälla inom Hofors kommun, exklusive de kommunala bolagen.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) Dnr Plan för Hofors kommuns externa kommunikation Entré Hofors har tillsammans med kommunen tagit fram ett förslag till kommunikationsplan med syfte och mål att förändra synen på Hofors kommun, att kommunen tillsammans med kommuninvånarna ska kunna presentera Hofors kommuns fördelar i olika sammanhang, samt att öka inflyttningen. Planen tar sikte på fyra målgrupper: - De som bor i Hofors kommun - De som har potential att flytta till Hofors kommun, - De som nyligen flyttat till kommunen, samt - Företagare i kommunen Medel för genomförande har avsatts i Budgetberedningens förslag till budget. Kommunchefens och näringslivschefens tjänsteskrivelse , Plan för Hofors kommuns externa kommunikation med ekonomisk sammanställning. beslutar att fastställa bifogade plan för extern kommunikation , att uppdra åt Entré Hofors att genomföra planen med anslagna budgetmedel.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) Dnr Tematiskt tillägg till ÖP Vindkraft projektbeskrivning Ett tematiskt tillägg för vindkraft samt en vindkraftspolicy ska tas fram för Hofors kommun. Det tematiska tillägget ska komplettera Översiktsplan Hofors kommun 2010 när det gäller vindkraft. Vindkraftspolicyn ska behandla de vindkraftverk som inte kräver miljötillstånd. Planingenjör E Stigeberg Larssons tjänsteskrivelse beslutar att godkänna upprättad projektplan och uppdragsbeskrivning att föreslå kommunfullmäktige att utse styrgrupp (fullmäktigeberedning) för projektet.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) Dnr Särskild sammanställning Översiktsplan Hofors kommun 2010 Kommunfullmäktige antog Översiktsplan Hofors kommun 2010 vid sammanträdet När en översiktsplan ska antas ska det enligt miljöbalken upprättas en särskild sammanställning som redovisar hur den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen har påverkat utformningen av översiktsplanen. Dokumentet ska redovisa hur uppföljningen av miljöpåverkan ska följas upp. Den särskilda sammanställningen enligt miljöbalken ska bifogas Översiktsplan Hofors kommun 2010 samt kungöras tillsammans med översiktsplanen. Planingenjör E Stigeberg Larssons tjänsteskrivelse Eva Stigeberg Larsson redovisar och förslår vissa tillägg/ändringar. Pär Åslund (FHT) anser att ett tillägg angående gruvinventering ska finnas med. beslutar att godkänna den upprättade Särskild sammanställning enligt miljöbalken för Översiktsplan Hofors kommun 2010, att bifoga Särskild sammanställning enligt miljöbalken till planhandlingarna för Översiktsplan Hofors kommun Reservation Per Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26) Dnr Om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Hofors kommun har sedan en överenskommelse med staten genom Migrationsverket om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande (dnr ). Hofors kommuns överenskommelse med staten upphör och omfattar 45 nyanlända årligen. Informationsbrev, Länsstyrelsen Gävleborg Yrkanden Ziita Eriksson (M) och Kent Olsson (FHT) yrkar på att kommunstyrelsen ska uppdra åt socialnämnden att besluta om antal flyktingar, som ska tas emot. sförslaget anger mottagande av 38 flyktingar. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena mot varandra och finner avslag för Ziita Erikssons (M) och Kent Olssons (FHT) yrkande samt bifall för beslutsförslagets förslag. beslutar att uppdra åt Socialnämnden att teckna avtal med Migrationsverket för år 2011 med innebörden att kommunen åtar sig att motta 38 flyktingar under året, under förutsättning att av kommunen under samma period mottagna ensamkommande flyktingbarn (PUT) avräknas.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26) Dnr Medborgarförslag angående skolan och politiska organisationer, förslag till besvarande Xamuel Halfvars har lämnat in ett medborgarförslag om att ta bort förbudet mot politiska organisationer inom skolan förbudet mot att debattera, agitera och propagera. har uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till besvarande av medborgarförslaget. Medborgarförslag från Xamuel Halfvars , Ks 95/ , Skrivelse från Hans Hellström , Barn- och utbildningsnämnden 106/ Ziita Eriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden istället för att avslå medborgarförslaget. Kennet Axling (S) yrkar på att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att förtydliga partiernas möjlighet att komma till skolorna. Yrkanden Barn- och utbildningsnämndens förslag. Ziita Erikssons (M) och Kennet Axlings (S) yrkande på återremiss. Proposition Ordföranden finner avslag på barn- och utbildningsnämndens förslag samt att Ziita Erikssons (M) och Kenneth Axlings (S) förslag bifalles. beslutar att återremittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för besvarande.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26) Dnr Nominering av begravningsombud Enligt 10 kap begravningslagen (1990:1144) ska länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen ska enligt begravningsförordningen ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som ombud. Länsstyrelsen har nu hemställan om kommunens förslag till begravningsombud för tiden Länsstyrelsen i Gävleborgs skrivelse beslutar att förslå Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, till uppdraget som begravningsombud inom församlingarna i Hofors kommun tiden

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) Dnr Borgerlig vigselförrättare Raimo Pärssinen har entledigats från uppdraget som borgerlig vigselförrättare. Kommunchefen Ulf Strömstedt har sagt sig intresserad av att åta sig uppdraget. Han har tidigare erfarenhet som vigselförrättare. B Sjöbergs tjänsteskrivelse beslutar att föreslå länsstyrelsen att förordna Ulf Strömstedt som ny borgerlig vigselförrättare samt behörig registreringsförrättare efter Raimo Pärssinen.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26) 154. Meddelanden Gästrike Vatten AB, protokoll , Kommuninvest, förlagslånebelopp ska inbetalas till Kommuninvest den 30 november 2010, Kommuninvest, inbjudan till nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest, Kommunala Rådet för Funktionshindrade, protokoll , Gästrike Räddningstjänst, föredragningslista Räddningsdirektionens sammanträde , Gästrike Räddningstjänst, revidering/komplettering till räddningsdirektionens sammanträde , Socialstyrelsen, statsbidrag till kommunerna för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård, BRÅ, protokoll , Landstinget Gävleborg, gemensamma utgångspunkter för arbete med barn och ungdomar, möjlighet till yttrande senast, Länsstyrelsen i Stockholms län, RUFS 2010 regional utvecklingsplan Stockholmsregionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, årsrapport: Räddningstjänst i siffror 2009, Länsstyrelsen Gävleborg, beslut om hastighetsbegränsningar på de statliga vägarna i Hofors kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, förslag till budget 2011, Personal- och ekonomiutskottet, protokoll

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) 155. Delegeringsbeslut s ordförande Marie-Louise Dangardt Intresseföreningen Norrtåg bildande av ekonomisk förening Trafiksamordnare Ulla Sahlström: Rapport om beslut enligt delegeringsordning punkt 6.1, 6.5 och 6.6 avseende färdtjänst och riksfärdtjänst, oktober 2010,

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26) Dnr Kommunens ställningstagande avseende Fortums erbjudande om förköp s ordförande Marie-Louise Dangardt ger information och nytt datum för ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde angående kommunens ställningstagande avseende Fortums erbjudande om förköp. Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande Marie-Louise Dangardt. beslutar att ett extrainsatt sammanträde för kommunstyrelsen ska hållas den 13 december kl 16:30 i restaurangen i Hofors Folkets Hus.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26) Dnr Förslag till ny avgiftsnivå VA, Hofors Vatten AB Prognos för 2011 visar att kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna, därav förslag till justering av taxan i Hofors Vatten från Hofors Vatten AB, protokoll föreslår kommunfullmäktige besluta att från 1 januari 2011 höja VA-taxans brukningsavgift från 22 kr/m3 till 24,50kr/m3 att från 1 januari 2011 höja VA-taxans fasta avgift från 1 300kr/år till 1 500kr/år att från 1 januari 2011 höja VA-taxans lägenhetsavgift från 1 000kr till 1 200kr/lägenhet och år. Moms tillkommer på samtliga föreslagna avgifter.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (26) Dnr Motion om samordning med grannkommunerna av namn- och adressättning- gatunumrering Hans Larsson (C) har inlämnat en motion med förslag att kommunfullmäktige uppdrar till berörd handläggare att i samarbete med grannkommunerna justera gatunumreringen för att förhindra felkörning för exempelvis utryckningsfordon. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2010 togs ett felaktigt beslut, varför ärendet tas upp igen. Hans Larsson (C), motion , Ks 131/ beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att lämna förslag till besvarande av motionen.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-24 1

Kommunfullmäktige 2011-01-24 1 Kommunfullmäktige 2011-01-24 1 (1-23) Plats och tid Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17:30-20:15 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Maine Westin, Sten Brunk Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-01-21 1 (1-19) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Torbjörn Jansson och Lennart Elfström Kommunkansliet,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Ulf Back, t f kommunchef Elsa Andréasson, ekonom Carin Homann,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Datum Tid kl 08:15-10:00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Hans Larsson Justeringens plats och tid 2012-02-06 Justerade paragrafer 1 -- 15 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2007-05-21 62 (62-87) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-20.00 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Anders Brenander, revisor 55 Harry Assmundson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-05-24 1. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15- Göran Östlund

Kommunstyrelsen 2010-05-24 1. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15- Göran Östlund Kommunstyrelsen 2010-05-24 1 (1-26) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15- ande se sidan 2 Övriga närvarande se sidan 2 Göran Östlund (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer