Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Datum Tid kl 08:15-12:20 Plats Granvägen 2 Närvarande Se sidan 2 Ziita Eriksson (M) Justeringens plats och tid Justerade paragrafer Sekreterare Kristina Jansson Ordförande Marie-Louise Dangardt 142 Gunlög Nordström Ziita Eriksson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Justerade paragrafer Datum då anslaget sätt upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors kommun Underskrift Kristina Jansson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) Ledamot Närvaro Ja Nej Kommentarer 1. Marie-Louise Dangardt, ordf (S) Х Ej 142, jäv 2. Sören Bergqvist, v ordf (V) Х Ej 142, jäv. Ej , avbröt kl 12:00 3. Torbjörn Jansson (S) Х 4. Tomas Fröjd (S) Х 5. Sylvia Abramsson (S) Х Ej 142, jäv 6. Gunlög Nordström (MP) Х 7. Alf Persson (M) Х 8. Ziita Eriksson (M) Х 9. Lennart Elfström (FP) Х 10. Hans Larsson (C) Х Ej 142, jäv 11. Kent Olsson (FHT) Х Fr o m 142,beslutande fr o m 143 Ersättare Närvaro Ja Nej Ersätter ledamot 1. Maria Pärssinen (S) Х 2. Therese Rajaniemi (V) Х 3. Kenneth Axling (S) Х Nr 3 Torbjörn Jansson (S) 4. Magnus Andersson (S) Х 5. Diana Blomgren (S) Х Nr 4 Tomas Fröjd (S) 6. Tomas Isaksson (S) Х 7. Rolf Ekström (KD) Х Nr 7 Alf Persson (M) 8. Björn M Mohlin (M) Х 9. Göran Östlund (FP) Х Nr 9 Lennart Elfström (FP) 10. Henrik Björkman (C) Х 11. Pär Åslund (FHT) Х Nr 11 Kent Olsson (FHT) Ej 142, jäv Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kristina Jansson Sekreterare Börje Sjöberg Sekreterare Ulf Strömstedt Kommunchef Christer Ekendahl Ekonomichef Ulf Back Personalchef, Eva Stigeberg Larsson Planingenjör,

3 Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) 138. Ekonomistyrningsregler Förslag till budget 2011 samt plan för Angående koncernen kring DTU i Hofors AB Ägardirektiv Hofors Vatten AB Angående Hofors Vatten AB, omvandling av aktieägartillskott Ianspråktagande av medel ur kommunens beräknade resultat Ny mall för tjänsteskrivelser Kvalitetssäkring av beslut Policy för tjänstledighet att prova annat arbete Plan för Hofors kommuns externa kommunikation Tematiskt tillägg till ÖP Vindkraft projektbeskrivning Särskild sammanställning Översiktsplan Hofors kommun Om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Medborgarförslag angående skolan och politiska organisationer, förslag till besvarande Nominering av begravningsombud Borgerlig vigselförrättare Meddelanden Delegeringsbeslut Kommunens ställningstagande avseende Fortums erbjudande om förköp Förslag till ny avgiftsnivå VA, Hofors Vatten AB Motion om samordning med grannkommunerna av namn- och adressättning- gatunumrering... 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) Dnr Ekonomistyrningsregler 2011 Förslaget till ekonomistyrningsregler 2011 följer i princip samma upplägg från Dock har förtydliganden gjorts kring - Vad som är investering, - Vad som gäller kring leasing, - Tidpunkter för uppföljning 2011, - Ändring av anslagsbindningsnivå till bruttokostnad samt Effektmål. Ekonomichefens PM , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 13/ föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till ekonomistyrningsregler för 2011.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26) Dnr Förslag till budget 2011 samt plan för Förslaget till budget och plan bygger på planeringsförutsättning kända intill slutet av oktober Återhämtningen i världsekonomin och därmed Sveriges ekonomi fortsätter med en tillväxt av svensk BNP med cirka 4,5 % i år. Sysselsättningen ökar dock men arbetslösheten beräknas först 2015 nå den nivå som rådde innan krisen Frågetecken kring återhämtningen råder bland annat med hänsyn till det statsfinansiella läget inom flera länder som är medlemmar i EU. Hofors kommuns ekonomiska läge är klart sämre 2011 än 2010 främst beroende på minskat statsstöd samt den fortsatta befolkningsminskningen. Den föreslagna budget når inte upp till det föreslagna strategiska målet för God ekonomisk hushållning och kostnader för verksamheten överstiger de skattemedel och generella bidrag som beräknas vara tillgängliga under planperioden. Budgetberedningens förslag till budget, Personal- och ekonomiutskottets protokoll 12/ Överläggning Ziita Eriksson (M) begär ajournering för överläggning. Efter ajournering meddelar Hans Larsson (C), Ziita Eriksson (M), Rolf Ekström (KD), Göran Östlund (FP) och Per Åslund (FHT) att de reserverar sig mot att budgetdokumentet kom sent. Yrkanden Pär Åslund (FHT) framför två tilläggsyrkanden: 1. En extra tjänst inom Miljö- och hälsoskyddskontoret tillsätts för att klara lagstadgad tillsyn. 2. Partistödet minskas bland annat för att finansiera yrkande 1. Proposition Ordföranden finner bifall till att först besluta om budgeten i sin helhet och att därefter behandla Pär Åslunds (FHT) tilläggsyrkanden. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till budgetförslaget i sin helhet och avslag på Pär Åslunds (FHT) tilläggsyrkanden.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) forts föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till budget för 2011 samt plan , att fastställa upprättade förslag till strategiska och effektmål, att upplåning får ske inom en ram om 50 milj kronor för finansiering av investeringar inom Hofors Vatten AB, att lämna ut lån inom en ram om 50 milj kronor till Hofors Vatten med en löptid som är avpassad till typen av investering, att lämna ut lån till samfälligheten Centrumparkering om 4 milj kronor med en löptid om 20 år, att ränteersättningen för dessa utlämnade lån knyts till kommunens vid varje år tillämpad internränta, att kommunstyrelsen har rätt att delegera beslut om genomförande av upplåning till kommunchefen och ekonomichefen i förening, att uppdra åt kommunstyrelsen att under våren 2011 genomföra en allmän belysning av kommunens verksamhet i syfte att anpassa verksamheten till tillgängliga resurser, att den fastställda budgeten även ska utgöra kommunens skolplan för Reservation Hans Larsson (C), Ziita Eriksson (M), Rolf Ekström (KD), Göran Östlund (FP) och Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot budgeten i sin helhet.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) Dnr Angående koncernen kring DTU i Hofors AB I samband med den översyn som gjordes under 2009, vad gällde koncernstrukturen för kommunens olika bolag, så väcktes frågan om att förändra uppdraget till DTU i Hofors AB till att endast vara att äga bolag. Förändringen bedömdes bäst vara lämplig att genomföra i samband med nyval till styrelser. Förslaget innebär att de uppdrag DTU i Hofors AB har från Hofors kommun (drift av ITverksamhet för koncernen, drift av gator, vägar, parker och GCM-vägar, mätning, beräkning och kartering samt fritidsanläggningar) sker inom ramen för Hoforshus AB. Hoforshus AB behåller uppdraget att vara anställningsmyndighet för samtlig personal inom koncernen. Uppdrag från Hofors Elverk AB förs åter till Hofors Elverk AB. Ägande av fordon och maskiner förs över till Hoforshus AB i syfte att erhålla samordningsmöjligheter. Överföring enligt ovan sker per I syfte att förenkla styrelsearbete bedöms det vara lämpligt att återinföra personunion kring ledamöter och suppleanter i styrelserna. I Hoforshus AB samt i Hofors Elverk AB bör ordförande samt vice ordförande endast ha sitt uppdrag i den ena av de båda styrelserna. Styrelsen för DTU i Hofors AB bör utgöras av kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott. Med hänvisning till ovanstående så krävs att bolagsordningar för DTU i Hofors AB samt Hoforshus AB ändras. I samtliga bolag har en förändring gjorts kring angivande av antal aktier. Förslag till ändringar biläggs detta PM. För att bättre spegla bolagets verksamhet bör DTU i Hofors AB:s firma bytas till Hofors kommunhus AB. Ekonomichefens PM , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 14/

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (26) Yrkande Pär Åslund (FHT) yrkar på att meningen styrelsen för DTU i Hofors AB bör utgöras av kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott stryks. Marie-Louise Dangardt (S) påpekar att dagens sammanträde inte ska besluta om styrelse för DTU. Pär Åslund (FHT) återtar sitt yrkande. föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra DTU i Hofors AB:s firma till Hofors Kommunhus AB, att antaga framlagt förslag till bolagsordningar, att fastställa framlagt förslag till ägardirektiv, att uppdra åt kommunstyrelsen att kalla till extra stämma i DTU i Hofors AB, att uppmana stämman fastställa bolagsordning, mottaga ägardirektiv samt byta bolagets firma, samt tillse att styrelsen erhåller de nya ägardirektiven, att uppdragen till DTU i Hofors AB förändras så att drift av IT-verksamhet för koncernen, drift av gator, vägar, parker och GCM-vägar, mätning, beräkning och kartering samt drift av fritidsanläggningar sker inom ramen för Hoforshus AB, att uppdrag från Hofors Elverk AB återföres till Hofors Elverk AB, att Hoforshus AB är anställningsmyndighet för personal verksam inom koncernen, att uppdra åt styrelsen för Hofors Kommunhus AB utfärda kompletterande ägardirektiv.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) Dnr Ägardirektiv Hofors Vatten AB Ekonomichefen fick vid kommunstyrelsens förra sammanträde i uppdrag att ta fram förslag till nytt ägardirektiv för Hofors Vatten AB. Ekonomichefen har haft kontakter med ekonomicheferna för övriga kommuner som är delägare i Gästrike Vatten AB med dotterbolag. Samtalen har inte kunnat slutföras p g a svårigheter att träffas. Träff inplaneras under december Samtalen visar att det finns synpunkter på nuvarande direktiv även från andra kommuner. Ekonomichefens tjänsteskrivelse beslutar att godkänna informationen.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) Dnr Angående Hofors Vatten AB, omvandling av aktieägartillskott Hofors Vatten AB har under hösten 2010 hemställt om medel för att täcka beräknat negativt resultat för Frågan har behandlats vid s sammanträde den 25 oktober Bolaget gör för närvarande en bedömning att resultatet 2010 kan beräknas till plus/minus noll Kommunfullmäktige beslutade under 2009 att lämna ett villkorat aktieägartillskott om 2,7 miljoner kronor för att täcka uppkommet underskott. Resultatutvecklingen under 2010 samt bedömningar inför 2011 visar att bolaget ej har möjlighet att återbetala lämnat villkorat aktieägartillskott. Jäv Marie-Louise Dangardt (S), Sören Bergqvist (V), Sylvia Abramsson (S), Hans Larsson (C) och Pär Åslund (FHT) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv. ande i ärendet är Gunlög Nordström (MP), Ziita Eriksson (M), Kenneth Axling (S), Diana Blomgren (S), Rolf Ekström (KD) och Göran Östlund (FP). Gunlög Nordström (MP) inträder som ordförande. Ekonomichefens yttrande , Kommunchefens tjänsteskrivelse , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 16/ föreslår kommunfullmäktige besluta att omvandla lämnat villkorat aktieägartillskott till Hofors Vatten AB om 2,7 miljoner kronor till ett ovillkorat aktieägartillskott.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Dnr Ianspråktagande av medel ur kommunens beräknade resultat Personalåtgärder, 3 miljoner kronor ytterligare får disponeras av 2010 års resultat för att nyttjas till avtalspension (SAP-Ö) enligt av fullmäktige tidigare beslutade regler. Den personal som pensioneras kommer inte att ersättas med nya rekryteringar. 2. Upprustning av Faluvägen 2, 1,9 miljoner kronor, samt flyttning av näringslivskontoret. Åtgärden syftar till att möjliggöra en god samverkan mellan andra verksamheter. Åtgärden syftar vidare till att ge Näringslivsverksamheten och Entré Hofors lokaler med ett strategiskt läge vid infarten till tätorten. Kommunchefens tjänsteskrivelse , Ekonomichefens tjänsteskrivelse , Personal- och ekonomiutskottets protokoll 16/ föreslår kommunfullmäktige besluta att 4,9 miljoner kronor får disponeras från 2010 års beräknade resultat, för 2010 för personalåtgärder, upprustning av Faluvägen 2 samt flytt av näringslivskontoret till Faluvägen 2. att iordningställa lokaler vid Faluvägen 2 för 1,9 miljoner kronor, att inom en ram om 3,0 miljoner kronor genomföra ytterligare avtalspensioner.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) Dnr Ny mall för tjänsteskrivelser Alla ärenden bör beredas av tjänstemannaorganisationen innan ärendet görs föremål för politiskt beslut. Om beredningen avslutas med ansvarig tjänstemans skrivelse i en likartad form, så säkerställs beredningens innehåll och kvalitet. Det blir också lättare att följa ett ärende genom flera beslutsinstanser. Kommunchefens tjänsteskrivelse beslutar att fastställa bifogade mall för tjänsteskrivelser att gälla inom kommunens verksamheter.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) Dnr Kvalitetssäkring av beslut I de allra flesta fall av beslut som tas skall någon form av analys av effekten av beslutet göras. Vanligast är kanske riskanalysen i arbetsmiljön. Detta brukar ibland finnas med i textmassan till beslutet, många gånger inte alls. Detta Kvalitetssäkringsdokument säkerställer att analyserna verkligen görs. I dokumentet kommer också huvuddragen av åtgärderna att finnas beskrivna. Personalchefens förslag till Kvalitetsdokument, Kommunchefens tjänsteskrivelse beslutar att Kvalitetssäkringsdokumentet skall vara bifogat och ifyllt till varje ärende som beslutas i nämnder och styrelser fr o m

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) Dnr Riktlinjer för tjänstledighet att prova annat arbete Avsikten med beslutet är att ge kommunens chefer enhetliga riktlinjer hur de ska förhålla sig till den som söker tjänstledigt för att prova annat arbete, avseende tjänstledighetens längd, varseltid om medarbetaren avser sluta sin anställning m m. Personalchefens tjänsteskrivelse beslutar att anta dessa riktlinjer att gälla inom Hofors kommun, exklusive de kommunala bolagen.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) Dnr Plan för Hofors kommuns externa kommunikation Entré Hofors har tillsammans med kommunen tagit fram ett förslag till kommunikationsplan med syfte och mål att förändra synen på Hofors kommun, att kommunen tillsammans med kommuninvånarna ska kunna presentera Hofors kommuns fördelar i olika sammanhang, samt att öka inflyttningen. Planen tar sikte på fyra målgrupper: - De som bor i Hofors kommun - De som har potential att flytta till Hofors kommun, - De som nyligen flyttat till kommunen, samt - Företagare i kommunen Medel för genomförande har avsatts i Budgetberedningens förslag till budget. Kommunchefens och näringslivschefens tjänsteskrivelse , Plan för Hofors kommuns externa kommunikation med ekonomisk sammanställning. beslutar att fastställa bifogade plan för extern kommunikation , att uppdra åt Entré Hofors att genomföra planen med anslagna budgetmedel.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) Dnr Tematiskt tillägg till ÖP Vindkraft projektbeskrivning Ett tematiskt tillägg för vindkraft samt en vindkraftspolicy ska tas fram för Hofors kommun. Det tematiska tillägget ska komplettera Översiktsplan Hofors kommun 2010 när det gäller vindkraft. Vindkraftspolicyn ska behandla de vindkraftverk som inte kräver miljötillstånd. Planingenjör E Stigeberg Larssons tjänsteskrivelse beslutar att godkänna upprättad projektplan och uppdragsbeskrivning att föreslå kommunfullmäktige att utse styrgrupp (fullmäktigeberedning) för projektet.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) Dnr Särskild sammanställning Översiktsplan Hofors kommun 2010 Kommunfullmäktige antog Översiktsplan Hofors kommun 2010 vid sammanträdet När en översiktsplan ska antas ska det enligt miljöbalken upprättas en särskild sammanställning som redovisar hur den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen har påverkat utformningen av översiktsplanen. Dokumentet ska redovisa hur uppföljningen av miljöpåverkan ska följas upp. Den särskilda sammanställningen enligt miljöbalken ska bifogas Översiktsplan Hofors kommun 2010 samt kungöras tillsammans med översiktsplanen. Planingenjör E Stigeberg Larssons tjänsteskrivelse Eva Stigeberg Larsson redovisar och förslår vissa tillägg/ändringar. Pär Åslund (FHT) anser att ett tillägg angående gruvinventering ska finnas med. beslutar att godkänna den upprättade Särskild sammanställning enligt miljöbalken för Översiktsplan Hofors kommun 2010, att bifoga Särskild sammanställning enligt miljöbalken till planhandlingarna för Översiktsplan Hofors kommun Reservation Per Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26) Dnr Om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Hofors kommun har sedan en överenskommelse med staten genom Migrationsverket om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande (dnr ). Hofors kommuns överenskommelse med staten upphör och omfattar 45 nyanlända årligen. Informationsbrev, Länsstyrelsen Gävleborg Yrkanden Ziita Eriksson (M) och Kent Olsson (FHT) yrkar på att kommunstyrelsen ska uppdra åt socialnämnden att besluta om antal flyktingar, som ska tas emot. sförslaget anger mottagande av 38 flyktingar. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena mot varandra och finner avslag för Ziita Erikssons (M) och Kent Olssons (FHT) yrkande samt bifall för beslutsförslagets förslag. beslutar att uppdra åt Socialnämnden att teckna avtal med Migrationsverket för år 2011 med innebörden att kommunen åtar sig att motta 38 flyktingar under året, under förutsättning att av kommunen under samma period mottagna ensamkommande flyktingbarn (PUT) avräknas.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26) Dnr Medborgarförslag angående skolan och politiska organisationer, förslag till besvarande Xamuel Halfvars har lämnat in ett medborgarförslag om att ta bort förbudet mot politiska organisationer inom skolan förbudet mot att debattera, agitera och propagera. har uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till besvarande av medborgarförslaget. Medborgarförslag från Xamuel Halfvars , Ks 95/ , Skrivelse från Hans Hellström , Barn- och utbildningsnämnden 106/ Ziita Eriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden istället för att avslå medborgarförslaget. Kennet Axling (S) yrkar på att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att förtydliga partiernas möjlighet att komma till skolorna. Yrkanden Barn- och utbildningsnämndens förslag. Ziita Erikssons (M) och Kennet Axlings (S) yrkande på återremiss. Proposition Ordföranden finner avslag på barn- och utbildningsnämndens förslag samt att Ziita Erikssons (M) och Kenneth Axlings (S) förslag bifalles. beslutar att återremittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för besvarande.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26) Dnr Nominering av begravningsombud Enligt 10 kap begravningslagen (1990:1144) ska länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen ska enligt begravningsförordningen ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som ombud. Länsstyrelsen har nu hemställan om kommunens förslag till begravningsombud för tiden Länsstyrelsen i Gävleborgs skrivelse beslutar att förslå Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, till uppdraget som begravningsombud inom församlingarna i Hofors kommun tiden

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) Dnr Borgerlig vigselförrättare Raimo Pärssinen har entledigats från uppdraget som borgerlig vigselförrättare. Kommunchefen Ulf Strömstedt har sagt sig intresserad av att åta sig uppdraget. Han har tidigare erfarenhet som vigselförrättare. B Sjöbergs tjänsteskrivelse beslutar att föreslå länsstyrelsen att förordna Ulf Strömstedt som ny borgerlig vigselförrättare samt behörig registreringsförrättare efter Raimo Pärssinen.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26) 154. Meddelanden Gästrike Vatten AB, protokoll , Kommuninvest, förlagslånebelopp ska inbetalas till Kommuninvest den 30 november 2010, Kommuninvest, inbjudan till nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest, Kommunala Rådet för Funktionshindrade, protokoll , Gästrike Räddningstjänst, föredragningslista Räddningsdirektionens sammanträde , Gästrike Räddningstjänst, revidering/komplettering till räddningsdirektionens sammanträde , Socialstyrelsen, statsbidrag till kommunerna för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård, BRÅ, protokoll , Landstinget Gävleborg, gemensamma utgångspunkter för arbete med barn och ungdomar, möjlighet till yttrande senast, Länsstyrelsen i Stockholms län, RUFS 2010 regional utvecklingsplan Stockholmsregionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, årsrapport: Räddningstjänst i siffror 2009, Länsstyrelsen Gävleborg, beslut om hastighetsbegränsningar på de statliga vägarna i Hofors kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, förslag till budget 2011, Personal- och ekonomiutskottet, protokoll

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) 155. Delegeringsbeslut s ordförande Marie-Louise Dangardt Intresseföreningen Norrtåg bildande av ekonomisk förening Trafiksamordnare Ulla Sahlström: Rapport om beslut enligt delegeringsordning punkt 6.1, 6.5 och 6.6 avseende färdtjänst och riksfärdtjänst, oktober 2010,

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26) Dnr Kommunens ställningstagande avseende Fortums erbjudande om förköp s ordförande Marie-Louise Dangardt ger information och nytt datum för ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde angående kommunens ställningstagande avseende Fortums erbjudande om förköp. Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande Marie-Louise Dangardt. beslutar att ett extrainsatt sammanträde för kommunstyrelsen ska hållas den 13 december kl 16:30 i restaurangen i Hofors Folkets Hus.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26) Dnr Förslag till ny avgiftsnivå VA, Hofors Vatten AB Prognos för 2011 visar att kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna, därav förslag till justering av taxan i Hofors Vatten från Hofors Vatten AB, protokoll föreslår kommunfullmäktige besluta att från 1 januari 2011 höja VA-taxans brukningsavgift från 22 kr/m3 till 24,50kr/m3 att från 1 januari 2011 höja VA-taxans fasta avgift från 1 300kr/år till 1 500kr/år att från 1 januari 2011 höja VA-taxans lägenhetsavgift från 1 000kr till 1 200kr/lägenhet och år. Moms tillkommer på samtliga föreslagna avgifter.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (26) Dnr Motion om samordning med grannkommunerna av namn- och adressättning- gatunumrering Hans Larsson (C) har inlämnat en motion med förslag att kommunfullmäktige uppdrar till berörd handläggare att i samarbete med grannkommunerna justera gatunumreringen för att förhindra felkörning för exempelvis utryckningsfordon. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2010 togs ett felaktigt beslut, varför ärendet tas upp igen. Hans Larsson (C), motion , Ks 131/ beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att lämna förslag till besvarande av motionen.

Kommunstyrelsen 2010-08-30 1. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-10.55

Kommunstyrelsen 2010-08-30 1. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-10.55 Kommunstyrelsen 2010-08-30 1 (1-15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-10.55 ande se sidan 2 Övriga närvarande se sidan 2 Kent Olsson (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-24 1

Kommunfullmäktige 2011-01-24 1 Kommunfullmäktige 2011-01-24 1 (1-23) Plats och tid Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17:30-20:15 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Maine Westin, Sten Brunk Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-01-21 1 (1-19) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Torbjörn Jansson och Lennart Elfström Kommunkansliet,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Datum Tid kl 08:15-11:20 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Bojan Petrovic Justeringens plats och tid 2011-12-19 Justerade paragrafer 190 -- 206 Sekreterare Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Ulf Back, t f kommunchef Elsa Andréasson, ekonom Carin Homann,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Tid Kl 08.15--12.10 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Carina Halfvars (V) Justeringens plats och tid LSS-kontoret torsdagen den 22 januari Justerade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Datum Tid kl 08:15-10:00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Hans Larsson Justeringens plats och tid 2012-02-06 Justerade paragrafer 1 -- 15 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Datum Tid kl 08:15-10:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Justeringens plats och tid 2013-04-03 Justerade paragrafer 37 -- 49 ( 43

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef. Birgitta Lööf och Sören Bergqvist. Kommunkansliet, 2008-12-18

Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef. Birgitta Lööf och Sören Bergqvist. Kommunkansliet, 2008-12-18 Kommunfullmäktige 2008-12-15 189 (189-202) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Birgitta Lööf och Sören Bergqvist

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Tid 08:15-12:00 Plats OBS! Hesselgrenska, sammanträdesrummet Närvarande Se sidan 2 Irene Johnsson (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset Justerade paragrafer 91 --

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-19.00. Se bilagd närvarolista. Eira Källgren, kommunchef Börje Sjöberg, sekreterare

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-19.00. Se bilagd närvarolista. Eira Källgren, kommunchef Börje Sjöberg, sekreterare Kommunfullmäktige 2008-05-19 65 (65-84) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-19.00 Se bilagd närvarolista Eira Källgren, kommunchef Börje Sjöberg, sekreterare Binita Paues och Henrik Björkman Kommunkansliet,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Datum Tid kl 08:15-11:45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Xamuel Halfvars Justeringens plats och tid 2012-05-30 Justerade paragrafer 61 -- 80 (Omedelbar justering

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 3 februari Justerade paragrafer

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer