Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (1-19) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Torbjörn Jansson och Lennart Elfström Kommunkansliet, Börje Sjöberg Kjell Höglin Torbjörn Jansson Lennart Elfström Kommunfullmäktige i Hofors kommun Kommunkansliet Börje Sjöberg

2 Kommunfullmäktige Kf 1 KUNGÖRANDE Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörande.

3 Kommunfullmäktige Kf 2 EXTRA ÄRENDE Utöver på föredragningslistan upptagna ärenden föreslår ordföranden att följande ärende får behandlas vid dagens sammanträde. Medborgarförslag om byggande av Pensionärernas Hus. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde.

4 Kommunfullmäktige Kf 3 ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND En frågeställare efterlyser svar på ett brev, som lämnats till miljö- och byggnadsnämnden Frågor ställs om äldreomsorgen och ev. minskning av antal platser.

5 Kommunfullmäktige Kf 4 AJOURNERING FÖR BOSTADSPOLITISK DEBATT SAMT ÅTERUPPTAGANDE AV SAMMANTRÄDE Kommunfullmäktige ajourneras kl för bostadspolitisk debatt enligt överenskomna debattregler. Debatten inleds av Christer Ekendahl, vd för DTU i Hofors AB, Åsa Bagge, ordförande för Entré Hofors samt Rune Wigren, professor em. Drygt ett femtiotal inlägg görs från både fullmäktigeledamöter och allmänhet. Debatten sammanfattas av Torbjörn Jansson (s), ordförande i kommunfullmäktiges beredning för framtida boende i Hofors kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde återupptas kl

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 5 Ks 171 Dnr HOFORSHUS AB, REDOVISNING AV LÅNESITUATIONEN Kommunfullmäktige har vid sammanträde fastställt - att all upplåning i Hoforshus AB ska omfattas av kommunal borgen, - att Hofors kommun går i borgen, såsom för egen skuld, för Hoforshus AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 366 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader, - att Hoforshus AB årligen redovisar sin lånesituation vid sista fullmäktigesammanträdet för året. Av ärendeberedningen framgår också att kreditramens storlek för kommande år ska tas upp för beslut i fullmäktige vid sista sammanträdet för året. För ett år sedan redovisade bolaget att amorteringar skett så att utestående lån, exklusive lån från Hofors kommun, var 358,3 miljoner kronor. Detta belopp har kommunfullmäktige fastställt som tak för bolagets externa upplåning och kommunens borgensåtagande under år Fullmäktige beslutade att öka borgensåtagandet med 30 miljoner kr till 388 miljoner kronor med anledning av ett renoveringsprogram för Hantverkarområdet. Hoforshus AB har nu redovisat sin lånesituation. Av den framgår att externa lån nu minskat till 351,3 miljoner kronor. Med tillägg för renoveringsprogrammet för Hantverkarn bör kreditramen bli 381,3 miljoner kronor år Det påpekas att ett felaktigt belopp anges i Hoforshus finansrapport per Låneskulden uppges till 411,5 miljoner kronor, men det korrekta är 401,5 miljoner kronor, Beredning Hoforshus AB, skrivelse Hoforshus AB finansrapport per Ekonomikontoret, skrivelse

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den av Hoforshus AB lämnade redovisningen över bolagets lånesituation, att den lånevolym som Hofors kommun går i borgen för, såsom för egen skuld, avseende Hoforshus AB låneförpliktelser under år 2008 uppgår till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 6 Ks 173 Dnr TAXOR FÖR KOMMUNENS KONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN, REVIDERING Från miljö- och byggnadsnämnden föreligger förslag till revidering av gällande taxor för kommunens kontroll enligt miljöbalken. Timkostnaden som taxan grundas på föreslås vara oförändrad, 620 kronor per timme kontrolltid. För tillsyn över livsmedelshantering föreslås nu gällande taxa fortsätta att gälla. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden, protokollsutdrag , 141. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till taxor för kommunens kontroll enligt miljöbalken, att timtaxan vid tillämpningen av taxan skall vara 620 kronor per timme kontrolltid. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 7 Ks 179 Dnr MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE IORDNINGSTÄLLANDE AV ALTERNATIV STARTPLATS TILL ELLJUSSPÅRET I TORSÅKER, BESVARANDE Från Karl-Olof Svedberg föreligger medborgarförslag angående iordningställande av alternativ startplats till elljusspåret i Torsåker. Elljusspåret i Torsåker har idag en offentlig startplats. Spåret har också en annan av kommuninvånarna använd påfart, som ligger i anslutning till norra delen av Spelmansvägen, och som inte är förberedd med grus ända fram till elljusspåret Kommunstyrelsen har uppdragit åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till besvarande av medborgarförslaget. Rolf Larsson, verksamhetsansvarig för fritid, har till barn- och utbildningsnämnden redovisat kostnaderna för iordningställande av ytterligare en offentlig startplats till elljusspåret. För att det ska bli ett bra och säkert projekt behöver det göras en bilparkering, dräneringar, belysning och en riktig gångväg fram till elljusspåret. Utifrån detta kommer kostnaderna att bli höga. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Beredning K-O Svedberg, medborgarförslag Barn- och utbildningsnämnden, protokollsutdrag , 130. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Pär Åslund (fht) yrkar på att medborgarförslaget inte ska avslås, utan att fullmäktige beslutar att anse förslaget besvarat detta, eftersom kommunen ändå kommer att genomföra vissa förbättringar vid föreslagen plats, även om det ej finns möjlighet att fullt ut tillmötesgå förslagsställaren. Torbjörn Jansson (s) håller med om att det kan kännas hårt att avslå initiativet, men att medborgarförslag ska behandlas på samma sätt som motioner. Detta innebär, att man måste besvara det totala förslaget, vilket innebär ett avslag. Torbjörn Jansson (s) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkanden Kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget. Pär Åslunds (fht) yrkande på att anse medborgarförslaget som besvarat. Proposition Ordföranden föreslår att proposition ställs på förslagen mot varandra. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordföranden bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Pär Åslunds (fht) yrkande. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (fht).

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 8 Ks 180 Dnr MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE NEDSKRÄPNINGEN I KOMMUNEN, BESVARANDE Från Sonja Thorslund föreligger förslag om att skolungdomar under friluftsdagar gemensamt bör få städa upp i Hofors kommun. Eventuellt kan man ordna en temavecka om nedskräpning och veckan avslutas med städning. Barnen kanske får sig en tankeställare och dom yngre lär sig att det lönar sig att slänga i sopkorgen istället för på backen. Kommunstyrelsen har uppdragit åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till besvarande av medborgarförslaget. Vid Hofors skolor förekommer idag undervisning i ämnet miljökunskap inom alla åldrar enligt läroplanen. Vid förekommande tillfällen städar man i skolorna sin närmaste omgivning i olika omfattning. I lägre åldrar är detta mer förekommande och här finns givetvis en tanke att inlärd kunskap just ska leda till bättre beteende ju högre upp i åldrarna man kommer. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget härmed anses besvarat. Beredning S Thorslund, medborgarförslag Barn- och utbildningsnämnden, protokollsutdrag , 131. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat. Ingemar Kalén (kd) påpekar att förslaget borde ha behandlats snabbare. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kf 9 Ks 181 Ks 136 Dnr MOTION ANGÅENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN, BESVARANDE Från Hans Backman (fp) föreligger motion med förslag att Hofors kommun tar kontakt med Migrationsverket i syfte att sluta avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Om inte Sveriges kommuner tar sitt ansvar för att ta emot flyktingar så riskeras hela den svenska flyktingpolitiken. Särskilt allvarlig är situationen för närvarande för de ensamkommande flyktingbarnen. Sedan 1 juli 2006 ansvarar kommunerna för mottagandet av dessa barn. Trots det har endast 14 av landets 290 kommuner slutit avtal om mottagande med Migrationsverket. Folkpartiet liberalerna anser nu att Hofors kommun bör föregå med gott exempel. Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att lämna förslag till besvarande av motionen. Socialnämnden har vid sammanträde beslutat att till kommunstyrelsen överlämna svar på motionen och konstaterar att, utifrån socialnämndens ansvarsområde, i dagsläget finns inte möjligheter för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Gunlög Nordström (mp) föreslår återremiss av ärendet. Socialnämnden bör ånyo överväga och utreda möjligheten att motta ensamkommande flyktingbarn. Dock under förutsättning att mottagandet och integrationen kan ske på ett bra och tryggt sätt. Lennart Elfström (fp), Kent Olsson (fht) m fl stöder förslaget om återremiss. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen enas om återremiss av ärendet. Beredning H Backman (fp), motion Socialnämnden, protokollsutdrag , 93.

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen forts Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden. Socialnämnden har vid sammanträde upptagit motionen till förnyad behandling. Socialnämnden har beslutat att då inget nytt tillkommit i ärendet samt att inga förutsättningar finns i kommunen för att mottagandet och integrationen av ensamkommande flyktingbarn kan ske på ett bra och tryggt sätt, vidhålla sitt tidigare förslag till besvarande av motionen. Beredning Socialnämnden, protokollsutdrag , 119. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Diana Blomgren (s) framhåller att socialnämnden noggrant utrett motionen och att det efter återremiss från kommunstyrelsen inte framkommit några nya omständigheter i ärendet. Med beklagande vidhåller Diana Blomgren (s) uppfattningen att kommunen för tillfället inte har möjlighet att ta emot ensamkommande barn. Hans Backman (fp) uppfattar, att socialnämnden behandlat ärendet med den förutsättningen att det skulle röra sig om ett stort antal ensamkommande flyktingbarn, medan det troligen bara rör sig om ett fåtal. Hans Backman anser att mot bakgrund av att Sverige har en tradition av hjälp till flyktingbarn, andra kommuner av Hofors storlek börjar ta emot barn samt de vidriga förhållanden barnen flytt från, bör Hofors kommun kunna sluta avtal med Migrationsverket och i samverkansdialoger med andra kommuner ta emot ensamma flyktingbarn. Hans Backman (fp) yrkar bifall till motionen.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Diana Blomgren (s) framhåller att samtliga partier i socialnämnden står bakom förslaget att avslå motionen samt att man i nämnden inte diskuterat antal barn. Vidare anser Diana Blomgren (s), att flyktingbarn bör placeras i familjehem, vilket är svårt att åstadkomma i Hofors kommun och att det är bättre, att inte ta emot barnen, än att köpa verksamheten från annan kommun, eller att placera barnen på institution. Gunlög Nordström (mp) skulle med hänvisning till solidaritet vilja bifalla motionen, men, eftersom förutsättningarna inte finns, är det bättre att vänta. Pär Åslund (fht) anser att en kommun med invånare borde klara av att ta emot ett fåtal flyktingbarn och han frågar, om viljan att ta emot finns. Ziita Eriksson (m) beklagar, att förutsättningarna för mottagande inte finns och hoppas att möjligheterna ska finnas i framtiden. Ziita Eriksson (m) framför tanken på att göra ett studiebesök vid institutionsboende i Gysinge för att se, om sådant boende är ett alternativ. Diana Blomgren (s) anser, att familjehem är det bästa alternativet och påpekar, att det finns ett krav på att familjehemmen ska matchas, så att de passar för barnen, vilket gör det ännu svårare att rekrytera familjehem. Diana Blomgren (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Marie-Louise Dangardt (s) framhåller, att viljan att göra något bra för barnen finns och därför bör motionen avslås. Ingemar Kalén (kd) stödjer Folkpartiets motion med motivering att frågan ska hållas levande och att beredskap ska finnas för att framöver ta emot flyktingbarn. Hans Backman (fp) påpekar, att ett avslag idag, innebär att mycket tid förloras och framhåller, att motionen yrkar på en kontakt med Migrationsverket inte att avtal absolut måste tecknas. Marie-Louise Dangardt (s) anser, att motionen inte kan läsas på annat sätt, än att avsikten med en kontakt med Migrationsverket är att avtal ska tecknas.

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Ziita Eriksson (m) uppger, att eftersom motionen enligt Hans Backman (fp) innebär en öppenhet och en beredskap för mottagande, kommer moderaterna att stödja motionen. Yrkanden Kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Hans Backmans (fp) m.fl. yrkande på att bifalla motionen. Proposition Ordföranden föreslår att proposition ställs på yrkandena mot varandra. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordföranden bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Backmans (fp) m.fl. yrkande. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Reservation Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet samt Pär Åslund (fht).

16 Kommunfullmäktige Kf 10 Dnr MOTION OM OFFENTLIG TOALETT I TORSÅKER Gunlög Nordström (mp) har inlämnat en motion med förslag att en offentlig toalett bör byggas i Torsåker. Beredning G Nordström (mp), motion Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

17 Kommunfullmäktige Kf 11 Dnr VAL AV 2 LEDAMÖTER I GÄSTRIKE ÅTERVINNARES FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige har felaktigt utsett Leif Nyström (s) och Eskil Säll (fp) till ledamöter i förbundsfullmäktige för Gästrike Återvinnare. Valbar i förbundets fullmäktige är bara den som är ledamot eller ersättare i medlemskommunens fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att formellt entlediga Leif Nyström (s) och Eskil säll (fp), att till ledamöter i förbundsfullmäktige för Gästrike Återvinnare utse Hans Forsberg (s), Ängsvägen 13, Torsåker, och Lennart Elfström (fp), Forsvägen 59, Torsåker, t o m år 2010.

18 Kommunfullmäktige Kf 12 Dnr VAL AV 1 ERSÄTTARE I FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Kommunfullmäktige har felaktigt utsett Ragnar Elevall (fp) till ersättare i förbundsdirektionen för Gästrike Räddningstjänst. Valbar i förbundets direktion är bara den som är ledamot eller ersättare i medlemskommunens fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att formellt entlediga Ragnar Elevall (fp), att till ersättare i förbundsdirektionen för Gästrike Räddningstjänst utse Lennart Elfström (fp), Forsvägen 59, Torsåker, t o m år 2010.

19 Kommunfullmäktige Kf 13 Dnr MEDBORGARFÖRSLAG, PENSIONÄRERNAS HUS Lilian Persson, ordförande i PRO Hofors, har inlämnat ett medborgarförslag om byggande av ett Pensionärernas Hus. Förslaget innebär att gamla Kommunhuset, Hantverkargatan 21, byggs om till lägenheter som kompletteras med samlingslokaler, trygghetslarm och en bemannad reception, alternativt en tillbyggnad på Hantverkargatan. Samlingslokalerna ska få användas för aktiviteter av alla pensionärer i Hofors. Beredning L Persson, medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp)

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp) TRANÄS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (25) Sammanlrädesdalum 2009 12 01 Plats och tid Tranås, kl 09:00-12:20 Beslutat Anders Wilander (m) ordförande Mats Antonsson (kd) tjänstgörande

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande..

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-21.20 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Kommunfullmäktige 2003-04-10 Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer