Se bilagd närvarolista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bilagd närvarolista"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland, 3 Birgit Winges och Mikael Larsson Kommunkansliet, Börje Sjöberg Kjell Höglin Birgit Winges Mikael Larsson Kommunfullmäktige i Hofors kommun Kommunkansliet Börje Sjöberg

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 Kungörande 2 2 Allmänhetens frågestund 3 3 Brottsofferjouren informerar 4 4 Lokalt Utvecklingsprogram LUP, debatt 5 5 Revers för lån till Hofors Förvaltningshus AB 6 6 Detaljplan för deponi av industriavfall, Berg 9:25 och 8 Hofors 11:172, antagande 7 Motion om hantering av kommunens bostadsbestånd, 10 besvarande 8 Generell kommunal borgen för lån upptagna av 13 Hoforshus AB 9 Medborgarförslag den nya skolan Meddelanden 16

3 Kommunfullmäktige Kf 1 KUNGÖRANDE Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörande.

4 Kommunfullmäktige Kf 2 ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND Inga frågor ställs.

5 Kommunfullmäktige Kf 3 BROTTSOFFERJOUREN INFORMERAR Olle Borg, Brottsofferjouren västra Gästrikland, informerar om jourens verksamhet. Verksamheten bedrivs ideellt av 8 stödpersoner, vilka endast får ersättning för egna kostnader. Brottsofferjouren har c:a 300 fall per år och varje fall tar c:a 10 timmars arbete i anspråk. Stödpersonerna har genomgått en utbildning på 7x3 timmar. Brottsofferjouren erbjuder hjälp och stöd vid polisförhör, rättegång, kontakter med myndigheter, begäran om skadestånd och vid behov av praktiska åtgärder.

6 Kommunfullmäktige Kf 4 LOKALT UTVECKLINGSPROGRAM, LUP, DEBATT Kommunfullmäktige genomför en debatt om innehåll i ett lokalt utvecklingsprogram, som kommer att inarbetas i ett gemensamt dokument för verksamhetsplan och budget. Dagens debatt berör områdena: befolkning, ekonomi, resursbehov, boende, fritid, näringsliv och sysselsättning. Före debatten enas fullmäktige om debattregler. Under debatten framgår att ledamöterna anser att befolkningsutvecklingen är helt avgörande för kommunen. Så gott som samtliga debattörer framhåller vikten av marknadsföring av kommunen, god kommunal service, kommunikationer, samverkan med andra kommuner, företag och föreningar.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 5 Ks 159 Dnr REVERS FÖR LÅN TILL HOFORS FÖRVALTNINGSHUS AB Ärende Ärendet har behandlats tidigare i kommunstyrelsen 122/2008. Ärendets behandling i kommunfullmäktige har avbrutits då den föreslagna lösningen kan medföra administrativa problem. Nytt förslag till revers har upprättats. Förslaget är reviderat på trepunkter jämfört med tidigare beslut: - konstruktionen av den rörliga räntedelen, - konstruktionen av den fasta räntedelen, - amortering av lånet ska ske. Förslaget innebär att den rörliga räntedelen kopplas till STIBOR 90 dagar. Genom att använda en definierad räntesats krävs inga särskilda beslut vid framtida räntejusteringar utan följsamhet sker automatiskt. Den fasta räntedelen föreslås kopplas till en marknadsränta med lång (10 år) räntebindningstid. Sker en sådan bindning per vecka skulle räntenivån för denna typ av kredit bli 4,21 %. Koppling har då skett mot en 10 årig SWAP ränta. En SWAP ränta är benämning på ett system för att sätta räntor med längre bindningstider genom ett avtal mellan två parter. I detta fall används endast marknadsnoteringen för att få en storhet på räntenivån. Utöver ränteersättning enligt ovan bör ett särskilt räntetillägg utgå med 0,25 procentenheter. Detta innebär att för den fasta delen av lånet utgår en ränteersättning med 4,46% och för den rörliga delen med 5,7%. I den tidigare reversen kunde låntagaren avgöra huruvida amortering skulle ske eller ej. I styrningssyfte bör en minsta amortering ske varje år. Förslaget till revers innebär att en amortering med minst kronor ska ske varje år. Låntagaren har möjlighet att göra större amorteringar. Ovan beskrivna konstruktion av revers har stämts av med bolagets auktoriserade revisor Ola Dackell.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Personal- och ekonomiutskottet har behandlat ärendet och föreslagit kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revers. Beslutsunderlag C Ekendahl, skrivelse Förslag till revers. Personal- och ekonomiutskottet, protokoll , 58. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till revers, att uppdra åt Marie-Louise Dangardt och Eira Källgren att underteckna densamma. Reservation Mot beslutet reserverar sig Alf Persson (m), Ziita Eriksson (m) och Henrik Björkman (c). Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

9 Komunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 6 Ks 162 Dnr DETALJPLAN FÖR DEPONI AV INDUSTRIAVFALL, DELAR AV FASTIGHETERNA BERG 9:25 SAMT HOFORS 11:172, ANTAGANDE Ärende Miljö- och byggnadsnämnden har för antagande av kommunfullmäktige överlämnat planhandlingar och miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för deponi av industriavfall inom delar av fastigheten Berg 9:25 och Hofors 11:172 i Hofors. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en ny industrideponi som ska ersätta den deponi som används idag. Den nya deponin föreslås lokaliseras till ett område i anslutning till den nuvarande deponin. Den föreslagna anläggningen för deponering av industriavfall kan antas medföra en miljöpåverkan och skall därför miljöbedömas. Miljöbedömningsarbetet har sammanfattats i en miljökonsekvensbeskrivning och som har lagts till planhandlingarna. Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämnden, protokollsutdrag , Antagandehandlingar planbeskrivning, genomförandebeskrivning, utlåtande, miljökonsekvensbeskrivning. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för deponi av industriavfall inom delar av fastigheterna Berg 9:25 och Hofors 11:172, att anta tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Pär Åslund (fht) anser att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig större vikt bör läggas vid återvinning. Sylvia Abramsson (s) påpekar att OVAKO Steel AB redan bearbetar avfallet så mycket det går det förekommer t.o.m. försäljning av avfall, varför deponin behövs. Sylvia Abramsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige forts Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (fht).

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 7 Ks 165 Dnr MOTION OM HANTERING AV KOMMUNENS BOSTADSBESTÅND, BESVARANDE Ärende Alliansen i Hofors har inlämnat motion med yrkande att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast påbörja försäljning av minst 35 % av fastigheterna inom Hoforshus AB fastighetsbestånd till andra intressenter än Hoforshus AB. Personal- och ekonomiutskottet har vid sammanträde behandlat motionen. Hyresbostadsmarknaden i Hofors kommun är till sin karaktär lokal. Med detta avses att den försörjer de människor som bor i kommunen och att den som inte finner utkomst inom kommunen väljer att söka arbete och bostad på annan ort. Då den lokala sysselsättningen under åren har utvecklas negativt skapas det inte någon ökad efterfrågan på bostäder. Upprättad befolkningsprognos bygger på en framskrivning av en trend, från talet samt inledningen av 2000-talet, där kommunen antas minska med cirka 80 personer per år. Denna minskning är i princip hänförlig till ett födelseunderskott. Arbetsmarknaden i Hofors har under flera decennier utvecklats negativt. Tillgången till en arbetsmarknad är grundförutsättningen för att skapa underlag för en efterfrågan på bostäder. För att väga upp den prognostiserade befolkningsminskningen så krävs att cirka arbetstillfällen per år tillskapas inom kommunen. 30 arbetstillfällen bedöms vara grund för att cirka 90 personer ska kunna bli nya invånare eller välja att stanna kvar i Hofors kommun. Detta är alltså något som måste ske varje år. Sker en förändring t ex vid Ovako med en minskning med 50 arbetstillfällen 2009 så krävs att 80 nya arbetstillfällen tillskapas det året för att en befolkningsminskning inte ska uppstå. En försäljning av delar av Hoforshus AB, till ett annat pris än bokförda värden, kan antas innebära att det leder till en snedvridning av priset för boende i hyresrätt. Alternativet till en partiell försäljning är att försälja samtliga bostadslägenheter i Hoforshus AB. Detta torde inte kunna ske utan ett större bidrag till köparen i syfte att undanröja

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts framtida förluster beroende på den vakanssituation som finns i bolaget. Oavsett hur en avveckling sker så blir det en kostnad för skattebetalarna i Hofors kommun. Med hänvisning till ovanstående finns två alternativ att hantera avveckling av bostäderna i kommunens budget eller att hantera avvecklingen av bostäderna i Hofors genom en försäljning av samtliga bostäder i Hoforshus AB. Personal- och ekonomiutskottet föreslår att Hoforshus AB senast ska undersöka möjligheten till en försäljning samtliga bostäder, att avslå motionen. Beslutsunderlag Allians Hofors, motion E Ekendahl, ekonomichef, förslag till besvarande Personal- och ekonomiutskottet, protokollsutdrag , 61. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Hoforshus AB senast ska undersöka möjligheten till en försäljning av samtliga bostäder, att avslå motionen. Reservation Mot beslutet reserverar sig Alf Persson (m), Ziita Eriksson (m), Lennart Elfström (fp) och Hans Larsson (c). Hans Backman (fp) anser att motionen innebär en besparing för kommunen, eftersom man slipper rivningskostnader och får en intäkt vid försäljning. Rivningar ger enligt Hans Backman (fp) en negativ bild av kommunen. Hans Backman (fp) yrkar bifall till motionen. Pär Åslund (fht) anser att en försäljning av hela bostadsbeståndet vore att göra sig av med en resurs och skulle dessutom riskera att skapa en monopolsituation. Pär Åslund (fht) yrkar istället på att Hoforshus AB säljer delar av bostadsbeståndet.

13 Kommunfullmäktige forts Hans Forsberg (s) påpekar att det i motionen står undersöka möjligheterna till en försäljning samt att det inte finns någon fastighetsmarknad i Hofors kommun, som skulle möjliggöra en försäljning. Hans Forsberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ziita Eriksson (m) uppger att det börjar råda bostadsbrist i Gävle och kanske även i Falun, varför det vore dumt att riva bostäder. Ziita Eriksson (m) yrkar bifall till motionen. Ajournering Det visar sig svårt att fastställa yrkandena och lämplig propositionsordning, varför ordföranden beslutar om ajournering för presidieöverläggning. Förhandlingarna återupptas Marie-Louise Dangardt (s) yrkar på återremiss med hänvisning till svårigheterna att fastställa yrkandena och propositionsordningen. Yrkanden Kommunstyrelsens förslag. Hans Backmans (fp) och Ziita Erikssons (m) yrkande på bifall till motionen. Pär Åslunds (fht) skriftliga yrkande att delar av bostadsbeståndet ska säljas. Marie-Louise Dangardts (s) yrkande på återremiss. Proposition Ordföranden föreslår att proposition först ställs på återremiss mot att ärendet avgörs idag. Därefter, i händelse av avslag på yrkande om återremiss, ställs proposition på kommunstyrelsens förslag mot yrkande på bifall till motionen. Till sist ställs proposition på Pär Åslunds (fht) yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordföranden bifall till yrkande på återremiss. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 8 Ks 167 Dnr GENERELL KOMMUNAL BORGEN FÖR LÅN UPPTAGNA AV HOFORSHUS AB Ärende Kommunfullmäktige har vid sammanträde fastställt - att all upplåning i Hoforshus AB ska omfattas av kommunal borgen, - att Hofors kommun går i borgen, såsom för egen skuld, för Hoforshus ABs låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 366 miljoner kr jämte därpå löpande ränta och kostnader, - att Hoforshus AB årligen redovisar sin lånesituation vid sista fullmäktigesammanträdet för året. - Av ärendeberedningen framgår också att kreditramens storlek för kommande år ska tas upp för beslut i fullmäktige vid sista sammanträdet för året. Från Hoforshus AB föreligger en ny redovisning av aktuell lånesituation. Lånesituationen för Hoforshus AB per den 30 september är följande: Miljoner kronor Externa långivare 358,3 351,3 336,9 Hofors Kommun 53,2 50,6 48,0 Totalt 411,5 401,9 384,9 Lånebehov 30,0 15,0 Högsta lånebelopp för nästa år 358,3 381,3 351,9 Hoforshus AB har ett utökat lånebehov jämfört med finansrapporten med 15,0 miljoner kronor för Upplåningsbehov föreligger för nybyggnationen i Torsåker och byte av tak på Värnaskolan Kreditramens storlek bör, eftersom inga andra beslut ha fattats, vara lika med dagens externa lånevolym samt behovet av nyupplåning på 15 miljoner kronor. Ärendet har behandlats av personal- och ekonomiutskottet. Beslutsunderlag Hoforshus AB, finansrapport Ekonomikontoret, skrivelse Personal- och ekonomiutskottet, protokollsutdrag , 62.

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den av Hoforshus AB lämnade redovisningen över bolagets lånesituation, att den lånevolym som Hofors kommun går i borgen för, såsom för egen skuld, avseende Hoforshus AB låneförpliktelser under år 2009 uppgår till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige Kf 9 MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE DEN NYA SKOLAN Ärende Anders Tollmar m fl har inlämnat ett medborgarförslag angående den nya skolan. Föräldrar och elever på Solberga skola känner oro inför en eventuell flytt av sjätteklassarna till den samlade 6-9 skola som planers i Hofors. I medborgarförslaget föreslås: kommunen utarbetar och garanterar ett alternativ där sjätteklassarna är kvar på Solberga skola under läsåret 2010/2011, kontrollstationer i början av hösten 2009 och i början av vårterminen 2010 och vid dessa tillfällen ska föräldrar och elever få möjlighet att bedöma för- och nackdelar med de båda alternativen. Beslutsunderlag A Tollmar m fl, medborgarförslag Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

17 Kommunfullmäktige Kf 10 MEDDELANDEN Länsstyrelsen, protokoll från inspektion av överförmyndaren i Hofors kommun. Socialnämnden, rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS. Hans Larsson (c) önskar förtydligande av meddelandena. Diana Blomgren (s) och kommunchef Eira Källgren lämnar begärda upplysningar. Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer