IBM Watson - vad är DeepQA?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBM Watson - vad är DeepQA?"

Transkript

1 Tove Pettersson, Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2018 IBM Watson - vad är DeepQA? -En fördjupning inom Watsons arkitektur inför och under Jeopardy-utmaningen

2 Sammanfattning IBM Watson var den första datorn som besegrade människan i ett frågespel helt baserat på ostrukturerad data i form av naturligt språk. Genom kognitiva beräkningsmetoder (eng. cognitive computing) skapades den arkitektur som användes för jeopardy-utmaningen, så kallad deepqa. Denna arkitektur är komponerad av djup inlärning (deep learning) och artificiella neurala nätverk som tillsammans gör det möjligt att bearbeta naturligt språk, generera och värdera hypoteser och utveckla sina kunskaper. Egenskaper som i sin tur möjliggör ett vinnande koncept i Jeopardy. Nyckelord: Kognitiva beräkningsmetoder (eng. cognitive computing), IBM Watson, DeepQA 1

3 Sammanfattning Inledning Avgränsning Bakgrund Jeopardy-utmaningen Questioning answering DeepQA Kognitiva beräkningsmetoder Artificiella neurala nätverk Bearbetning av naturligt språk Regelbaserad djupanalys Klassificeringsmetod Hypotesgenerering och värdering Hypotesgenerering Värdering Resonerande Svarsgenerering Komponenternas samverkan Sammanfattning Diskussion Slutsats Referenser

4 1. Inledning Artificiell intelligens har de senaste 20 åren tagit sig långt och genererat en stor utveckling. För många inom branschen är drömmen en dator som kan tänka som en människa och den drömmen är kanske inte så långt borta gjordes ett stort framsteg då de dåvarande mästarna i Jeopardy besegrades av IBM s stora satsning, Watson, som då tog över mästartiteln (IBM, 2015). Watson är en så kallad superdator som skapades i detta syfte trots att många trodde att det inte skulle vara möjligt. För att få Watson att vinna krävdes givetvis att han svarade rätt på frågorna och för att göra detta krävdes även att han förstod frågan och utifrån sin förståelse kunde generera ett korrekt svar. För att göra detta ställdes ett antal krav på Watson som många AI-forskare trodde var ouppnåeliga. Så hur lyckades IBM med denna enorma utmaning? Hur fungerar arkitekturen bakom Watson? Vad är DeepQA? 2. Avgränsning Med tanke på Watsons komplexitet så finns det i stort sett ingen gräns för hur djupt ner i komplexiteten man kan gå. I denna rapport kommer alltså en avgränsning att göras där endast deepqa, den huvudsakliga och övergripande strukturen och idén bakom Watson, kommer att analyseras. Så i åtanke bör finnas att IBM Watson är mer komplex än vad som framgår i denna rapport, så även DeepQA-arkitekturen. Fokus kommer även att ligga på hur Watson skapades specifikt för Jeopardy-utmaningen även om utvecklingen kring Watson har kommit långt sedan dess. I Jeopardy är frågorna formulerade som svar och svaret är i själva verket en fråga. Men när ordet fråga används i denna text så syftar det till det givna och när ordet svar används så hänvisar det till det som skall genereras. 3. Bakgrund 3.1 Jeopardy-utmaningen International Business Machines Corporation (IBM) är ett amerikanskt företag med anställda över hela världen. Till sitt hundraårsjubileum letade företaget efter en utmaning som skulle imponera inte bara inom branschen utan även häpna allmänheten. Jeopardy var ett mycket populärt tv-program i USA och en seger i Jeopardy var förknippat med prestige och intelligens, vilket gjorde Jeopardy till det självklara valet till utmaningen; att bygga och programmera en dator som kunde besegra de dåvarande Jeopardy-mästarna. Reglerna i Jeopardy gör att rätt svar måste genereras under vissa omständigheter: en tidsaspekt där deltagaren endast har 30 sekunder på sig att svara, en värdering av hur säker deltagaren är på sitt svar då fel svar ger minuspoäng samt en precision i svaret för att det ska vara korrekt (AI Magazine, 2017). En analys av mästarnas prestationer i Jeopardy visade att för att vinna krävs 3

5 det att man svarar på 70% av frågorna och att frågorna måste besvaras med en säkerhet på över 80% samt inom en tidsram på endast 3 sekunder för att vara först på knappen och tilldelas turen att svara. För att få Watson att vinna gällde det även att utnyttja egenskaper som datorer generellt sett är bättre på än människor. Datorer (eng. computer) har fått sitt namn efter just vad de är bra på och vad de ursprungligen skapades och användes för; beräkningar. Datorer är experter på matematiska beräkningar och de klarar av att lösa flera långa matematiska problem på några få sekunder (AI Magazine 2017). Detta markerar en stor skillnad mellan människa och dator då ett matematiskt problem så som 6578/276 x 963+(32 x ) inte är någon svårighet alls för en dator att beräkna medan det för en människa kan komma att kräva en lång beräkningstid för att få fram rätt svar, om denne ens klarar av att få fram rätt svar. Datorernas beräkningsegenskaper kan utnyttjas i Jeopardy där det är extra lönsamt att hitta Daily-double-frågorna som finns någonstans i kategorierna (Tesauro, 2015). Detta kan ge en mycket hög vinst genom att satsa högt och svara rätt. Det man sett är att människor tenderar att ta det säkra före det osäkra och därmed inte utnyttja dessa chanser optimalt. Man väljer en liten insats som känns rimlig för att inte riskera att förlora de poäng man samlat ihop. Det datorer kan göra vilket Watson utnyttjar är först och främst att utföra beräkningar av vart Daily-Double-frågorna mest sannolikt befinner sig och hela tiden välja kategorier för att hitta dessa. Samt när Watson får chansen till en daily-double så utförs beräkningar för att Watson ska veta exakt hur mycket han bör satsa. Så istället för att satsa en liten summa där en förlust eller vinst knappt påverkar så beräknar Watson sin insats genom att multiplicera sannolikheten att svaret är rätt med den poängsumma som ett rätt svar skulle generera adderat med samma formel för fel svar. Detta gör att Watson mer precist än människor kan avgöra hur mycket som är optimalt att satsa utifrån sin säkerhet inom kategorin och sina tidigare vinster. I Jeopardy är bredden av frågor väldigt stor vilket gör att även om man skulle försöka programmera in svaret på specifika frågor som kan förekomma i spelet så skulle detta inte ens täcka 1% av de faktiska frågorna (Ferrucci, 2010). Därför är Watson inte baserad på återkallning (eng. recall) på så vis att varje fråga är ihopkopplad med rätt svar utan Watson måste istället själv kunna dra slutsatser och kopplingar som letar fram det rätta svaret utifrån sin kunskapsbas. Efter att ha matats med information från tillgänglig och relevant data hämtat från webben så ger Watsons kunskapsbas tillgång till en informationsmängd som kan likställas med den av 1 miljon böcker (Spangler, 2011). 4

6 Frågorna som förekommer i Jeopardy är oftast inte av matematisk svårighetsgrad där regler kan härleda rätt svar. Detta hade inte varit en utmaning för en dator då de som tidigare nämnt är skapade för denna typ av problem. Istället är de typiska Jeopardy-frågorna av språklig men framförallt kunskapsmässig svårighet vilket sätter människans intelligens på prov. För Watson innebar en av de största utmaningarna att få en dator att klara av att bearbeta naturligt språk på samma sätt som människan (IBM, 2015). När vi människor dagligen hanterar språk så har vi lärt oss och vet att enskilda ord inte alltid betyder samma sak när de sätts i kontext och bildar meningar. En mening kan ha en egen betydelse där det krävs att läsa mellan raderna för att verkligen förstå meningens betydelse. Bara en sådan fras som just att läsa mellan raderna har en annan semantisk innebörd än det som explicit uttrycks. Att lära Watson detta innebar en stor utmaning. Att inte bara skapa en förståelse för enskilda ord utan en djupare förståelse där meningar faktiskt analyseras och relationer mellan ord skapas (Spangler, 2011). Denna språkliga utmaning för Watson var en av anledningarna till varför Jeopardy valdes som utmaning men också för att spelet kräver kunskaper av Watson som skulle kunna komma att användas för att ta fram information ur ostrukturerad data även i framtida projekt och därmed öppna upp nya möjligheter inom artificiell intelligens (Ferrucci, 2010). 3.2 Questioning answering Question Answering-system (QA-system) innebär att ledtråden till vad som söks är en fråga och svaret är en relativt kort mening eller ord (Russell & Norvig, 2016). QA har varit en populär domän sedan 60-talet men det var först när man anslöt sig till webben och sökte information där som man fick den bredd av data som krävdes för att utveckla metoderna inom QA ytterligare. ASK MSR är ett exempel på ett webbaserat QA-system. Metoden som används i ASK MSR behandlar inte själva framplockningen av data (eng. recall) utan snarare precisionen i svaret och måste därför veta vad den söker efter. Detta görs genom ledtrådar i frågan - vem, var, varför, hur eller vad som efterfrågas. Metoden börjar dock med att ta fram de mest frekventa ord som förekommer i samband med andra ledtrådar i frågan genom att först omformulera frågan, vilket innefattar att på så många olika sätt som möjligt kombinera de befintliga orden i meningen och söka efter dessa olika formuleringar. Den mening med flest matchningar värderas högst och är den som väljs ut för nästa bearbetningsfas. Man räknar med att svaret finns någonstans i denna meningen men även delar av frågan eller andra, för svaret, irrelevanta delar. Eftersom metoden utifrån frågeordet tagit fram vad som efterfrågas, ett nummer, ett namn, en plats osv. så undersöker metoden meningen och plockar bort de ordklasser som inte stämmer överens med det efterfrågade ordets typ samt ord som 5

7 finns med i frågan eftersom man räknar med att svaret inte bör finnas i den. Efter denna filtrering bör svaret vara genererat. Bristerna med ASK MSR och många andra tidiga metoder inom QA-arkitekturen i allmänhet är att de inte kan härleda synonymer till varandra så som killed till ended the life of utan istället litar på att den data den kan tillgodose sig själv via webben har tillräcklig bredd för att ge svar på frågan utan mer komplexa omformuleringar och analyser. I Jeopardy kan en metod med sådana brister inte användas vilket var anledningen till att IBM teamet utvecklade deepqa (IBM, 2011). 4. DeepQA Den arkitektur som Watson använder för att utföra Jeopardy-utmaningen och generera rätt svar är så kallad deep question-answering (deepqa) (High, 2012). Denna arkitektur var en förbättring av tidigare existerande metoder eftersom den utför en djupare analys av det naturliga språket. När Watson får en fråga måste denna först tolkas och förstås för att sedan söka i kunskapsbasen efter det rätta svaret. Kunskapsbasen består av allt som Watson har läst och analyserat vilket innefattar miljontals dokument och böcker som strukturerats i en sammankopplad kunskapsrepresentation. För att Watson sedan ska hitta det rätta svaret värderas olika alternativ och svarets konfidens, precis som övriga metoder inom QA (Ferrucci, 2010). När Watson tror sig ha ett svar meddelar han detta samt styrkan i hur säker han är på att det svar han kommit fram till är korrekt. Detta är extra viktigt i ett spel som Jeopardy där ett felaktigt svar genererar minuspoäng för den tävlande. DeepQA var inte en ny revolutionerande metod utan snarare en kombination av redan existerande metoder och det är denna kombination som gör DeepQA unik (High, 2012). Metoden bygger på kognitiva beräkningsmetoder (eng. Cognitive computing) som är en kombination av djup inlärning (eng. deep learning) och artificiella neurala nätverk. 4.1 Kognitiva beräkningsmetoder Artificiella neurala nätverk Ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) strävar att efterlikna den mänskliga biologiska inlärningsprocessen genom att inspireras av hjärnans funktion och uppbyggnad (Ha, 2010). Dessa nätverk kan tränas till klassificering genom återkoppling på det resultat som nätet genererat med hjälp av metoder så som gradient-backpropagation. Klassificeringsmetoden kan förenklas och förklaras med följande exempel (Bakshi, 2015). Låt oss säga att modellen 6

8 matas med en mängd olika namn som den får reda på om det är pojk- eller flicknamn. Modellen registrerar namnet samt dess klassificering som i detta fallet blir just vilken typ av namn det är. Det krävs en mycket stor träningsmängd för att modellen utifrån denna ska kunna lära sig och se samband och mönster mellan pojk- och flicknamn. När modellen läst och analyserat en tillräckligt stor träningsmängd så introduceras testdata. Testdatan består av en mängd nya namn som inte inkluderats i träningsmängden. Genom de tidigare träningsanalyserna har modellen erhållit kunskaper och mönster som gör att den med viss sannolikhet kan avgöra om dessa nya namn mest sannolikt är pojk- eller flicknamn, baserat på alla hittade mönster. ANN kan användas till betydligt svårare uppgifter och är exempelvis mycket vanligt inom NLP (Natural language processing). Där framförallt Recurrentnätverk (eng. Recurrent neural network)(rnn) är den vanligaste typen av nätverk. RNN kan nå information åt båda hållen samt åt sidan mellan de olika nivåerna och därmed kan ett sådant nätverk både bevara och bearbeta information samtidigt. I DeepQA används en specifik variant av RNN som kallas bigru-nätverk (eng. bidirectional gated recurrent units). Det speciella med dessa är att två stycken GRU samverkar för att få fram en sekvens av dolda tillstånd (eng. Hidden states) för varje ord (Paddle, u.å). En av dessa är en framåtriktad GRU medan den andra är bakåtriktad. Det sammanslagna resultatet av dessa två ger värdet av denna sekvens (hi). Resultatet av framåtriktad GRU där nätverket endast går åt ett håll: (h1,h2,,ht ) Resultatet av bakåtriktad GRU där nätverket kan komma åt tidigare information: (h1,h2,,ht ) Summan av dessa ger den dolda sekvensen: hi=[hti,hti ]T Detta gör att i ett bigru-nätverk så beror nuvarande input och output av både tidigare men också kommande input och output (Britz, 2015). Inom NLP är detta till stor nytta då ett ord kräver kontext. Om input i ett bigru-nätverk är ett ord så är det därför viktigt att ta hänsyn till både ord som varit framför men också de ord som kommer efter. 4.2 Bearbetning av naturligt språk Det viktigaste inom både QA och DeepQA är bearbetningen och tolkningen (eng. parsing) av det naturliga språket (High, 2012). En ytlig variant av bearbetning av naturligt 7

9 språk (eng. shallow natural language processing) är en relativt enkel och effektiv metod som använts länge inom AI. Där letar man efter exakta kombinationer av ord för att tolka betydelsen av en mening. Vilket fungerar bra i många sammanhang som till exempel simpla röststyrningsfunktioner i en telefon men ibland blir det problematiskt. Metoden klarar av att tolka uppmaningar såsom ring till Olle men inte ring till Olle imorgon eller ring till Olle och Kajsa då de två sistnämnda meningarna även dessa kommer att tolkas som ring till Olle. Vid ytlig bearbetning tar man alltså ingen som helst hänsyn till vilken kontext dessa kombinationer är placerade i utan när kombinationen hittas antas uppmaningen vara hittad. Watson kräver en bättre analys- och bearbetningsmetod för att inte begå misstag som dessa under Jeopardy och därför använder Watson istället en så kallad djup bearbetning av naturligt språk (eng. deep natural language processing). Frågorna i Jeopardy är ofta långa och komplicerade på så vis att de innehåller delfrågor som först måste besvaras för att dels kunna förstå frågan fullt ut samt för att kunna besvara den (Ferrucci et al., 2010). Därför är uppdelningen av frågan (eng. decomposition) samt hur denna uppdelning skall ske en mycket viktig del av processen och första steget i bearbetningen. De metoder som Watson använder för uppdelningen är regelbaserad djupanalys (eng. rule-base deep parsing) som innebär att bryta ner en mening utifrån grammatiska regler och statistiska klassificeringsmetoder (eng. statistical classification methods) som kontrollerar om ett objekt hör till en specifik kategori Regelbaserad djupanalys Att Watson förstår frågan grundligt och precist är ett krav för att kunna besvara den. Den regelbaserade djupanalysmetoden som Watson använder för att dela upp frågan i ord och reda ut relationerna mellan dem är uppbyggd av två komponenter, ESG (English Slot Grammar) och PAS (Predicted Argument Structure) som tillsammans tar fram hypoteser (McCord, M. C., Murdock, J. W. & Boguraev. B. K., 2012). ESG är en språklig analysmetod med syfte att spåra samband via grammatiska regler vilket görs i fem olika steg. Dessa steg är tokenisering, segmentering, morfologisk analys och syntaktisk analys. ESG innehåller därför en mängd universella regler inom språk kombinerat med en mängd specifika regler inom det engelska språket och med hjälp av dessa regler analyseras text. Dessa regler är betydligt mer djupgående till skillnad från den förenklade varianten som PAS använder sig av. Detta eftersom PAS endast är till för att urskilja de stora skillnaderna och inte detaljer som ESG istället tillhandahåller. 8

10 Watson detekterar både semantiska och syntaktiska relationer mellan ord och skapar i och med detta nyckelord (McCord et al. 2012). Denna strategi bygger bland annat på PAS och används genom hela processen då ett svar ska genereras. Genom att utgå från föregående process och det resultat som ESG ger upphov till så analyseras och förenklas relationerna mellan meningar med hjälp av strategier från PAS Klassificeringsmetod Watson använder reglerna från djupanalysen för att klassificera ord genom klassificeringsmetoder för naturligt språk (eng. natural language classifier). Genom dessa kan Watson få fram vilken typ av svar som förväntas och vilken typ av ord detta är. Även frågan klassificeras för att ta reda på vilken typ av fråga det är och hur denna fråga ska bearbetas. Detta görs genom att se mönster utifrån tidigare frågor och svar. Watson får fram ordklasser och vilken roll varje ord har i den specifika meningen samt vilka ord eller delar av meningen som är i behov av extra bearbetning (Ferrucci et al., 2010). Detta är exempelvis ord som kan ha flera betydelser, utstickande syntax eller semantik eller fraser som får en retorisk innebörd för övriga fraser i meningen. Den del av meningen som är allra viktigast för Watson att analysera är den del som används för att bygga hypoteser. 4.3 Hypotesgenerering och värdering Efter att ha bearbetat frågan så genereras även hypoteser genom att möjliga svar återkopplas till den ursprungliga frågan vilket skapar en hypotes (High, 2012). Varje sådan hypotes värderas sedan genom att exempel stärker eller försvagar hypotesens trovärdighet genom synonyma meningar eller motsägelser. Denna metod kallas SER (Supporting Evidence Retrieval) (Murdock J. W., Fan, J., Lally, A., Shima, H & Boguraev, B. K., 2012) och utförs bland annat via resonemangs-algoritmer (eng. reasoning algorithms) som utför hundratals matchningar för varje hypotes (Ferrucci, 2010) Hypotesgenerering I denna del av processen tas en mängd olika svarsalternativ fram och här är det viktigt att alla möjliga svarsalternativ finns med och får en chans att värderas senare i processen (Devoxx, 2016). Om det korrekta svaret inte finns med i den mängd som Watson värderar är det inte möjligt för honom att få fram svaret. Därför görs en första sökning genom återkallning (eng. recall) med syfte att ta fram en så stor mängd med möjliga svar som 9

11 möjligt utifrån de krav som framkommit under analysen av frågan i det första steget. Den första sökningen består dock av flera delsökningar där olika sökstrategier letar parallellt i sökrymden. Bland denna mängd finns flera olika alternativa svarsalternativ som ska hittas och senare måste värderas. Men innan dess kopplas svarsalternativen ihop med frågan och bildar därmed en hypotes. Exempelvis, denna stad är Sveriges huvudstad som skapar påståendet Stockholm är Sveriges huvudstad när man byter ut denna stad mot svaret. Genom att generera flera sådana hypoteser, en för varje möjligt svar, så kan dessa sedan matchas med den kunskapsbas Watson har. Fler matchningar genererar en högre poäng och trovärdighet för hypotesen i enlighet med RES. Meningar som dessa gör även att Watson kan precisera till att endast söka efter det som efterfrågas, i detta fall städer, mer specifikt huvudstäder. Vid frågor som denna är svaret ett så kallat LAT-exempel (eng. Lexical answer type) där svarets ordtyp finns givet i frågan. Watson måste alltså ha gjort kopplingar så att han har kunskap om vad en stad är för något. Detta görs bland annat genom att detektera relationer mellan ord (eng. relation detection). Utifrån sin kunskapsbas så detekteras säkerheten för att ett framtaget möjligt svar faktiskt är det som efterfrågas, i detta fallet en stad. Watson gör detta genom att skapa mellanliggande hypoteser (eng. intermediate hypothesis) där olika möjliga svarsalternativ jämförs med det som söks i frågan och beräkna säkerheten för att detta stämmer och alltså att relationen mellan orden är riktig. Nedan visas exemepel på mellanliggande hypoteser utifrån tidigare exempelfråga. - är ( Stockholm, stad ) = är ( Malmö, stad ) = är ( Göteborg, stad ) = 0.2 De statistiska klassificeringsmetoderna används för att klassificera relationen mellan orden i hypotesen. De ord där relationen anses riktig behålls som möjliga svarsalternativ och kopplas återigen till ursprungsfrågan och bildar tillsammans ett hundratal olika hypoteser Värdering För att värdera hypoteserna använder Watson de nyckelord som framkommit under analysen av frågan. Genom dessa matchas möjliga dokument för att sedan värderas ytterligare. Ju fler nyckelord som frågan och ett dokument eller korpus har gemensamt ju mer relevant är dokumentet. Watson måste dock även undersöka dokument som endast har ett matchande nyckelord, detta eftersom det naturliga språket har många ord som är synonymer och därmed kan syfta på samma sak utan att explicit säga detta. 10

12 Därför gör Watson analyser av ord i dokumentet och kan därmed upptäcka dessa synonymer och på så vis detektera ytterligare nyckelord. Detta görs genom resonerande (eng. Reasoning) Resonerande I detta steg stärks eller försvagas alternativen utifrån de relationer mellan ord som Watson har lärt sig, detta med hjälp av resonerings-algoritmer. Exempel på semantik som Watson lärt sig genom samband och relationer är det mellan bok, författare och karaktär där han gjort kopplingar som gör att han förstår att en författare har skrivit en bok och skapat en karaktär i den boken (IBM, 2011). Dessa kunskaper kommer till stor användning i denna del av processen där frågan undersöks tillsammans med de relevanta dokumenten för att hitta de matchningar som är mest lika det förväntade svaret utifrån dess ordklass och liknande (Ferrucci, 2010). Figur 1. Exempel på hur en fråga bryts ned och kopplas till en relevant mening med hjälp av nyckelord (Ferrucci, 2010, Powerpoint). Exemplet i Figur 1 visar hur Watson får fram det rätta svaret på frågan I maj 1898 firade Portugal 400 års-jubileum efter att denna upptäcktsresandes ankomst i Indien trots att matchningen i dokumentet endast var mellan ett av nyckelorden från frågan, nämligen ordet maj. Detta görs genom att värdera dokumentet med hjälp av hundratals olika beräkningsmetoder för att dra paralleller mellan orden i frågan och i det möjliga svarsdokumentet (Ferrucci, 2010). Tidsresonerings-algoritmer (eng. temporal reasoning) kan få fram att 400 år efter 1498 så blir året 1898 vilket stärker relevansen av dokumentet. Ytterligare kopplingar här gjordes med hjälp av statistiska omskrivningar (eng. statistical 11

13 paraphrasing) upptäcker sådant som att landed in kan ha samma betydelse som arrival in eftersom de två fraserna verkar vara placerade i liknande kontext. Den geografiska kopplingen mellan Kappad Beach och Indien görs med hjälp av geografiskt spatialt resonerande (eng. geospatial reasoning). Detta gör att Vasco Da Gama kopplas till explorer och utifrån dessa kopplingar skulle kunna vara den upptäcktsresare som här efterfrågas. Därför genereras detta som ett möjligt svarsalternativ och fortsätter vidare i processen Svarsgenerering Det är först nu som de faktiska möjliga svaren ska genereras och inte bara en mängd möjliga svar. För detta krävs en bra värderingsmetod som beräknar vilket svar som är mest trovärdigt samt hur trovärdigt detta svar är. I Jeopardy är detta, som tidigare nämnt, en mycket viktig del för att inte riskera att ge ett felaktigt svar bara för att det var det bästa svaret man hade. Det den sista värderingsmetoden gör är därför att beräkna en form av konfidens i svaret, det vill säga hur säker är jag på detta svar och om detta överstiger tröskelvärdet och ett säkert konfidensintervall så väljer Watson att trycka på knappen för att få svara. Allt detta sker i loppet av några sekunder så det är därför en självklarhet att Watson arbetar parallellt med flera steg. 4.4 Komponenternas samverkan Figur 2. Arkitektur för bearbetning samt hypotesgenerering (Kapoor, S., Bowen, Z. & Kantor, A., 2016). 12

14 Figur 2 beskriver den strategi som används inom deepqa för att generera hypoteser (Kapoor, S et al., 2016). I det här fallet är frågan vem vann super bowl 50?. I första lagret bryts meningar samt frågan isär för att delas upp utifrån den regelbaserade djupanalysen. Detta lager utgörs av ett BiGRU-nätverk där varje ord från en mening blir input. Det första ordet, i detta fall super, blir v1 som output då ordet tilldelats en representation bestående av resultatet av de samtliga ord-analyserna. Analyserna består av flera olika delar och en mängd algoritmer för att utföra denna uppdelning. Inbäddningen innebär att varje ord tilldelas en siffra som fungerar som en form av koordinat och placerar ordet på den angivna koordinaten i en rymd. Ord som har liknande betydelse bör representeras liknande i denna rymd samt i hjärnan för människor (Brownlee, 2017). I DeepQA tolkas detta bland annat genom kontext där liknande kontext till ett ord även tolkas som att ordet liknar eller är synonymt med andra ord i samma eller liknande kontext. Därav skapas en representation som gör att ord kan kopplas ihop endast utifrån denna koordinat där samma värde eller liknande värde innebär samma eller liknande ord. POS innebär att varje ord tilldelas en markering med sin ordklass eller ordtyp (The Stanford Natural Language Processing, 2017). Varje ord klassificeras utifrån beräkningar och givna grammatiska regler samt från redan inlärd grammatik. NER innebär att subjekt i meningar återkopplas till ett specifikt namn eller specifik person så att meningar kan säga något om denne utan att explicit behöva nämna exempelvis personens namn i varje mening (The Stanford Natural Language Processing, 2017). Det är så språk fungerar och Watson måste därför anpassas efter detta för att kunna lära av naturligt språk. Man utgår från att svaret på en fråga aldrig explicit uttrycks i frågan. I och med detta utesluts ord som finns med i frågan från att också vara svaret men dessa ord används för att hitta ledtrådar om svaret. Ord från frågan kopplas samman med ord från meningen för att slutligen skapa en enad representation. Den sista analysen behandlar framtagningen av lemma i frågan. Ett lemma är ett ord i dess grundform (Stanford, 2009). Genom att ta fram detta för frågan så begränsas inte senare sökningar till att endast leta efter den form som ett specifikt ord skrevs i frågan utan letar istället alla kombinationer av former av ordet. Även detta läggs till i den enade representationen. För Watson utvecklade IBM en egen förbättrad metod för att ta fram lemman. Man utgick dock från en redan befintlig så kallad Porters algoritm som utgår från de vanligaste omskrivningarna inom grammatiken (Snowball, 2014). Denna algoritm kollar bland annat antalet bokstäver i ett ord samt avståndet för sista bokstaven från närmsta vokal för att undersöka om ordet är i någon annan form än grundform. 13

15 Allt detta sker i första lagret i figur 2 och innebär att varje ord får en representation som beskriver dessa detaljer. Varje ord innehåller nyckelordet från frågan, det vill säga, frågans lemma. Detta för att underlätta hela sökningsprocessen. Orden från frågan samt orden från den bearbetade meningen blir input till nästa lager. I det andra lagret, uppmärksamhets-lagret (eng. attention layer), jämförs en mening åt gången med nyckelord från frågan som i detta fallet betecknas Beta (Yu et al., 2017). Beta innehåller en representation av varje ord inkluderat i frågan. Detta görs för att få fram vilka ord som bör bearbetas extra noggrant utifrån frågan och därmed ägnas mer uppmärksamhet, därav namnet på detta lager. För att få fram detta beräknas produkten utifrån de dolda lagren där det första steget är att få fram hur väl det bearbetade ordet överensstämmer med frågan. När denna produkt sedan slås samman med frågans vikter från det dolda lagret bildas en enad representation av fråga och mening. Uppmärksamhetslagret består också av ett BiGRUnätverk och indata är denna enade representationen. Det som sker i detta lager är att frågan och den mening som ska bearbetas kopplas samman genom bland annat bigram och trigram. Detta innebär att ordpar och trippelpar bildas för att sedan utifrån dessa ta reda på frekvensen då dessa ord förekommer tillsammans i meningar. När detta har beräknats bearbetas de ord som verkar vara relevanta för frågan vidare i det fjärde lagret genom att alla de möjliga svaren delas upp utifrån olika kriterier för att slutligen slås samman (eng. Chunking) utifrån dessa. Ett exempel på en vanlig uppdelning är ordklass. Detta görs utifrån information från tidigare lager som nätverket hämtar information från. Slutligen rankas de olika kriterierna för att komma fram till vad det är för typ av svar som söks. Den samling av ord (eng. chunk) som stämmer överens med svarstypen är den som slutligen värderas för svarsgenerering. Denna slutgiltiga värdering sker genom en softmax-funktion som beräknar ett värde mellan 0 och 1 för varje ord i samlingen. Det ord som får det högsta värdet är det som genereras som en hypotes och alltså ett möjligt svar. Ett givet tröskelvärde avgör om hypotesen ska genereras som ett svar av Watson eller ignoreras (Ferrucci et al., 2010). Detta tröskelvärde varierar beroende på Watsons tidigare prestationer i spelet och specifikt inom den givna frågekategorien samt på vilken nivå riskbedömningen är belägen. Det vill säga, är Watson i ett läge där det är värt att ta risker och svara trots en låg säkerhet i svaret eller krävs en hög precision för att det ska vara värt att försöka svara. 14

16 4.5 Sammanfattning Figuren nedan visar övergripande arkitekturen för DeepQA, från att Watson får en fråga till dess att ett svar genereras. Watsons metod är en parallell probabilistisk bevisbaserad struktur (Ferrucci, 2010). Den genererar sannolika dokument som i sin tur genererar de mest sannolika delarna av dokumentet och därefter sannolika svar och slutligen säkerheten för att detta svar är korrekt. Figur3. Översikt för DeepQA (Kapoor, S., Bowen, Z. & Kantor, A., 2016). Analysen av frågan är det första steget i Figur 3 och i detta steg tas alla möjliga tolkningar samt vad som efterfrågas fram. Från hypotesgenereringen letar Watson bland hundratals källor och får därmed fram hundratals möjliga svar (Ferrucci, 2010). I det fjärde steget görs kopplingarna mellan nyckelorden från frågan och nyckelorden från de möjliga svarskällorna och som tidigare nämnt så ger fler matchningar högre poäng och trovärdighet till svaret. Slutligen i sista steget så värderas säkerheten i det bästa svaret som Watson fått fram, det mest trovärdiga svaret. Först om denna säkerhet är hög nog och överstiger tröskelvärdet för att trycka på knappen så gör Watson detta. Annars anser Watson istället att hans kunskap inte är säker nog eftersom de bevis han hittat för svaret inte är tillräckligt övertygande och därmed inte värt att svara. Detta gör att Watson inte bara vet sina egna kunskaper utan också vet begränsningen i dessa (IBM, 2011). Om Watson får en fråga där svaret inte finns någonstans i den kunskapsbas han besitter så kommer han heller aldrig att kunna generera rätt svar. För precis som för människor, så är den svåraste frågan den man inte kan. Watson kan inte tillföra kunskap han inte besitter utan endast söka bland den informationsmängd han besitter för att se om svaret finns där. Detta gör att Watson precis som oss människor inte kan sådant han aldrig lärt sig, han kan precis som oss människor inte dra nya slutsatser om sådant han inte besitter någon som helst kunskap om. Däremot kan han använda den kunskap han har och med hjälp av denne härleda nya kopplingar och detta med viss säkerhet. 15

17 5. Diskussion Att bygga Watson har uppenbarligen krävt både tid och engagemang av de inblandade i IBM Teamet. DeepQA-arkitekturen beskriver bara ytan av en hel vetenskap. Varje delprocess som Watson utför för att så småningom generera ett svar kräver en expert inom sitt område eftersom varje liten enskild del är komplex på ett eller annat sätt. Detta visar på hur unik en människas hjärna är. Med alla dessa inbyggda funktioner så är den mycket liten till storlek men kan trots detta i dagsläget, överträffa komplexa verk av expertis såsom Watson. Watson besegrade visserligen mänskligheten i Jeopardy men människor är ännu överlägsna inom andra domäner. Watson och Jeopardy ansågs vara ett enormt framsteg för artificiell intelligens och trots detta var det bara början på vad som komma skall. Jag tror att utvecklingen kommer att fortgå och ta den artificiella intelligensen till nya dimensioner. Att bygga maskiner som lär sig på samma sätt som människan kan generera en kunskap utan begränsningar. Begränsningar som människan har men inte maskiner. Människor har inte obegränsad minnesförmåga vilket gör att vi lätt kan glömma saker som vi lärt oss. För att undvika detta krävs noggrann bearbetning utan distraktioner. Men distraktioner förekommer alltid och vi människor är i vår natur lättdistraherade. Genom maskiner som kan använda den data som är skriven av och till människor så blir tillgångarna enorma. Maskininlärning har öppnat nya dörrar inom AI eftersom det inte längre är upp till oss människor att programmera in alla regler och all kunskap som önskas hos en dator. De kan själva lära sig utifrån en mängd exempel. En sådan utmaning som Jeopardy-utmaningen hade troligtvis aldrig gått att genomföra utan denna grund att stå på. Watson består i tillägg till detta av flera delar, flera algoritmer och flera strategier inom AI där neurala nät och djupinlärning bara är grunden. En djupare analys har presenterats i denna rapport men för att gå ännu djupare krävs tillgång och behörighet till IBMs alla algoritmer och formler, vilket är hundratals där de flesta av dessa inte namnges eller beskrivs i litteratur som är öppen för allmänheten utanför IBMs portar. Detta har begränsat arbetet för denna rapport. Det som dock framkommit är att genom DeepQA-arkitekturen så blev något som ansågs omöjligt en möjlighet. Trots motgångar inom utvecklingen så fortsatte IBM teamet att kämpa och tur var väl det. Utmaningen genomfördes och framtiden ser ljus ut inom Artificiell intelligens. 16

18 6. Slutsats Idag har IBM Watson utvecklats till att utföra betydligt mer avancerade projekt än Jeopardy och med tanke på den artificiella intelligensen utveckling; vem vet vad som kan stoppa Watson. Men låt oss då minnas, att precis som med oss människor, måste Watson också själv lära sig för att generera sin kunskap och förståelse och allt började med Jeopardyutmaningen där deepqa-arkitekturen låg till grund. 17

19 Referenser AI Magazine [Aditya Siddhant] (24 novemer, 2017). Building Watson: An Overview of Deep QA Project. [Videoklipp] Hämtat från: Bakshi, T (4 december 2015). IBM Watson: Using the Natural Language Classifier in IBM Bluemix! [videoklipp]. Hämtat från: Brownlee, J. (11 oktober 2017). What Are Word Embeddings for Text?. Hämtat: Britz, D. (2015). Recurrent Neural Networks Tutorial, Part 1 Introduction to RNNs. Hämtat från: Kapoor, S., Bowen, Z. & Kantor, A. [Devoxx] (8 november 2016). Deep dive into Watson's Neural Networks by Sandhya Kapoor, Bowen Zhou and Arthur Kantor [videoklipp]. Hämtat från: Ferrucci, D. [IBM] (13 december 2010). Building Watson - A Brief Overview of the DeepQA Project [Videoklipp]. Hämtat från: Ferrucci, D., Brown, E., Chu-Carroll, J., Fan, J., Gondek, D., Kalyanpur, A. A., Lally, A., Murdock, W., Nyberg, E., Prager, J., Schlaefer, N. & Welty, C. (2010) Building Watson: An Overview of the DeepQA Project. AI Magazine. Hämtat från: Ha, J. (2010). Artificiella neurala nätverk - En undersökning av neurala nätverk som tillämpning för den finansiella marknaden. Hämtat från: 8.pdf High, R. (2012). The Era of Cognitive Systems: An Inside Look at IBM Watson and How it Works. Redguides for Business Leaders. Hämtat från: IBM (18 juli 2011). IBM Watson: The Science Behind an Answer [videoklipp]. Hämtat från: IBM (2015). The Deep QA Project. Hämtat från: 18

20 Jones, M. T. (2017a). A beginner's guide to artificial intelligence, machine learning, and cognitive computing. Hämtat från: Jones, M. T. (2017b). Recurrent Neural Networks Deep Dive. Hämtat från: McCord, M. C., Murdock, J. W. & Boguraev. B. K. (2012). Deep parsing in Watson. IBM Research Division; VOL. 56 NO. ¾. Hämtat från: Murdock, J. W., Fan, J., Lally, A., Shima, H & Boguraev, B. K. (2012). Textual evidence gathering and analysis. IBM Research Division; VOL. 56 NO. ¾. Hämtat från: s2-pdfs.s3.amazonaws.com/2dd8/7f f66ba18820c894f c.pdf Paddle. (u.å). Machine Translation. Hämtat från: Russell, S., Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3 ed). Essex: Pearson Education Limited. Snowball. (2014). The Porter Stemming Algorithm. Hämtat den från: Stanford. (2009) Stemming and lemmatization. Hämtat den från: Spangler, S. W. (22 september 2011). DeepQA: The Technology Behind Watson [videoklipp]. Hämtat från: Tesauro, G. [IBM Research] (9 oktober 2015). How Watson Learns Superhuman Jeopardy! Strategies [Videoklipp]. Hämtat från: The Stanford Natural Language Processing group. (2017). Stanford Named Entity Recognizer (NER). Hämtat den från: Y, Yu., W, Zhang., B, Zhou., K, Hasan., M, Yu. & B, Xiang. (2017). END-TO-END ANSWER CHUNK EXTRACTION AND RANKING FOR READING COMPREHENSION. Hämtat från: 19

KONSTEN ATT FÖRSTÅ EN LEDTRÅD

KONSTEN ATT FÖRSTÅ EN LEDTRÅD KONSTEN ATT FÖRSTÅ EN LEDTRÅD Hur IBM Watson analyserar och förstår frågor i Jeopardy! DEN 10 JANUARI 2014 FRIDA ENGSLÄTT 729G43 Sammanfattning Den här rapporten beskriver hur IBM Watson, en intelligent

Läs mer

Question analysis. in IBM Watson. 729g43 Artificiell intelligens. Linda Hallström

Question analysis. in IBM Watson. 729g43 Artificiell intelligens. Linda Hallström Question analysis in IBM Watson 729g43 Artificiell intelligens Linda Hallström linha256@student.liu.se 2014-01- 08 Innehållsförteckning Introduktion... 2 Bakgrund... 2 Jeopardy!... 3 Question analysis

Läs mer

TDDD02 Föreläsning 6 HT-2013

TDDD02 Föreläsning 6 HT-2013 TDDD02 Föreläsning 6 HT-2013 QA: Frågebesvarande system Lars Ahrenberg Litteratur: Brill m.fl. An Analysis of the AskMSR QA system Översikt Definition och exempel Utvärdering Standardkomponenter i QA-system

Läs mer

Vad är Artificiell Intelligens (AI) Olika typer av AI och deras användningsområden Innovation med hjälp av AI Framtiden och etiska frågeställningar

Vad är Artificiell Intelligens (AI) Olika typer av AI och deras användningsområden Innovation med hjälp av AI Framtiden och etiska frågeställningar 1 Agenda Vad är Artificiell Intelligens (AI) Olika typer av AI och deras användningsområden Innovation med hjälp av AI Framtiden och etiska frågeställningar 2 Nuvarande AI Funktioner en grov Analogi Rekommendation,

Läs mer

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Beräkning med ord -hur en dator hanterar perception 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kan datorer hantera perception?... 4 Naturligt språk... 4 Fuzzy Granulation...

Läs mer

Statistisk mönsterigenkänning

Statistisk mönsterigenkänning Statistisk mönsterigenkänning Jonas Sandström Artificiell intelligens II Linköpings universitet HT 2011 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning sid 2 2. Inledning sid 3 3. Statistisk mönsterigenkänning

Läs mer

Kunskapsgraf. Fredrik Åkerberg j.f.akerberg@gmail.com. Tommy Kvant tommy.kvant@gmail.com. 1 Introduktion. 2 Relaterade projekt.

Kunskapsgraf. Fredrik Åkerberg j.f.akerberg@gmail.com. Tommy Kvant tommy.kvant@gmail.com. 1 Introduktion. 2 Relaterade projekt. Kunskapsgraf Fredrik Åkerberg j.f.akerberg@gmail.com Tommy Kvant tommy.kvant@gmail.com 1 Introduktion Målet med projektet var att undersöka huruvida DBpedia.org, kan användas för att besvara frågor på

Läs mer

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence Omtentamen Artificial Intelligence Datum: 2013-01-08 Tid: 09.00 13.00 Ansvarig: Resultat: Hjälpmedel: Gränser: Cecilia Sönströd Redovisas inom tre veckor Inga G 10p, VG 16p, Max 20p Notera: Skriv läsbart!

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Översikt Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs Föreläsning 4 Informationsbearbetningsmodeller Vad är kognitionsvetenskap? Kort bakgrund/historik Representation och bearbetning av information Vetenskapliga

Läs mer

Linköpings Universitet Artificiell Intelligens II 729G11 HT QA- system. Anders Janson

Linköpings Universitet Artificiell Intelligens II 729G11 HT QA- system. Anders Janson Linköpings Universitet Artificiell Intelligens II 729G11 HT 2011 QA- system Anders Janson 861128-6918 andja338@student.liu.se Sammanfattning Inom denna uppsats tar jag upp Question Answering system, som

Läs mer

Sub-symbolisk kognition & Konnektionism. Kognitionsvetenskaplig Introduktionskurs (729G01) Mats Andrén,

Sub-symbolisk kognition & Konnektionism. Kognitionsvetenskaplig Introduktionskurs (729G01) Mats Andrén, Sub-symbolisk kognition & Konnektionism Kognitionsvetenskaplig Introduktionskurs (729G01) Mats Andrén, mats.andren@liu.se 1 Konnektionism Neutrala nät baseras på en (förenklad) modell av hur hjärnan fungerar.

Läs mer

de var svåra att implementera och var väldigt ineffektiva.

de var svåra att implementera och var väldigt ineffektiva. OBS! För flervalsfrågorna gäller att flera alternativ eller inget alternativ kan vara korrekt. På flervalsfrågorna kan man bara ha rätt eller fel, dvs frågan måste vara helt korrekt besvarad. Totalt kan

Läs mer

Registerforskning Oktober 2018, Stockholm City Conference Centre. Möjligheter med Artificiell Intelligens inom registerforskningen

Registerforskning Oktober 2018, Stockholm City Conference Centre. Möjligheter med Artificiell Intelligens inom registerforskningen Registerforskning 2018 17 Oktober 2018, Stockholm City Conference Centre Möjligheter med Artificiell Intelligens inom registerforskningen Peter Funk Mälardalens Högskola Vem är Peter Funk? Artificiell

Läs mer

Falcon och QA- system generellt

Falcon och QA- system generellt Falcon och QA- system generellt Ett projektarbete i kursen Artificiell Intelligens II, 729G11 Linköpings Universitet ht 2009 Sanna Heurlén sanhe399@student.liu.se 880831-1966 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09 Ontologier Cassandra Svensson 2014-01-09 Sammanfattning Jag har läst Annika Flycht-Ericssons avhandling Design and Use of Ontoligies in information-providing Dialogue Systems. Med Annikas text som utgångspunkt

Läs mer

Taltaggning. Rapport av Daniel Hasselrot 781105-0157, d98-dha@nada.kth.se 13 oktober 2003

Taltaggning. Rapport av Daniel Hasselrot 781105-0157, d98-dha@nada.kth.se 13 oktober 2003 Taltaggning av Daniel Hasselrot 781105-0157, d98-dha@nada.kth.se 13 oktober 2003 Sammanfattning Denna rapport är skriven i kursen Språkteknologi och behandlar taggning av årtal i en text. Metoden som används

Läs mer

ARTIFICIELL INTELLIGENS

ARTIFICIELL INTELLIGENS ARTIFICIELL INTELLIGENS www..se Så fungerar det Artificiell Intelligens (AI) är intelligens som uppvisas av maskiner. Uttrycket användes för första gången 1955 i ett forskningsförslag med syftet att hitta

Läs mer

- ett statistiskt fråga-svarsystem

- ett statistiskt fråga-svarsystem - ett statistiskt fråga-svarsystem 2010-09-28 Artificiell intelligens II Linnea Wahlberg linwa713 1 Innehåll Introduktion... 1 Grundprinciper för asked!... 2 Retrieval model... 4 Filter model... 6 Komponenter...

Läs mer

Neurala nätverk och språkigenkänning. Henrik Linnarsson. Linköping University

Neurala nätverk och språkigenkänning. Henrik Linnarsson. Linköping University Neurala nätverk och språk Henli807!1 Neurala nätverk och språkigenkänning Henrik Linnarsson Linköping University Neurala nätverk och språk Henli807!2 RNN, LSTM och språkigenkänning Inledning Idag är språkigenkänning

Läs mer

inte följa någon enkel eller fiffig princip, vad man nu skulle mena med det. All right, men

inte följa någon enkel eller fiffig princip, vad man nu skulle mena med det. All right, men MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Christian Gottlieb Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon Induktion Dag 2. Explicita formler och rekursionsformler. Dag mötte vi flera talföljder,

Läs mer

Datormetaforen. Från människa till dator Från dator till människa o.s.v.

Datormetaforen. Från människa till dator Från dator till människa o.s.v. Datormetaforen Från människa till dator Från dator till människa o.s.v. Det mekaniska tänkandet Räknemaskin tillverkad av Pascal 1642 Hjärnan ett avancerat urverk 1800-talet Henry Colebrooke, (president

Läs mer

ARTIFICIELLA NEURALA NÄT. MARCO KUHLMANN Institutionen för datavetenskap

ARTIFICIELLA NEURALA NÄT. MARCO KUHLMANN Institutionen för datavetenskap ARTIFICIELLA NEURALA NÄT MARCO KUHLMANN Institutionen för datavetenskap Example Alt Bar Fri Hun Pat Price Rain Res Type Est WillWait 1 Yes No No Yes Some $$$ No Yes French 0 10 Yes 2 Yes No No Yes Full

Läs mer

729G43 Artificiell intelligens / Maskininlärning 3. Marco Kuhlmann

729G43 Artificiell intelligens / Maskininlärning 3. Marco Kuhlmann 729G43 Artificiell intelligens / 2015 Maskininlärning 3 Marco Kuhlmann Förra gången: Perceptroninlärning Beslutsregel predicerat y-värde Exempel: AND Välj parametrar θ 0, θ 1, θ 2 sådana att perceptronen

Läs mer

SPEECH RECOGNITION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. Linköpings Universitet 729G43 Artificiell Intelligens

SPEECH RECOGNITION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. Linköpings Universitet 729G43 Artificiell Intelligens SPEECH RECOGNITION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Oscar Lundblad Osclu399@student.liu.se 2017-01-05 Linköpings Universitet 729G43 Artificiell Intelligens Innehållsförteckning Introduktion 3 Rapportens

Läs mer

Fallbaserat resonerande

Fallbaserat resonerande Linköpings Universitet Fallbaserat resonerande Klassifikation av signaler från smarta sensorer Kristina Svahnström 2016-01-08 Innehållsförteckning Inledning... 1 Fallbaserat resonerande... 1 Tillämpning...

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet 2014-09-08 Översikt Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs Föreläsning 5 Integrationsutmaningen Vad är kognitionsvetenskap? Kort bakgrund/historik Representation och bearbetning av information Vetenskapliga

Läs mer

Språkteknologi. Språkteknologi

Språkteknologi. Språkteknologi Språkteknologi Denna kurs handlar om naturliga språk (svenska, engelska, japanska, arabiska ), och hur vi kan få datorer att utföra användbara och intressanta uppgifter med naturliga språk. Språkteknologi

Läs mer

Likhetstecknets innebörd

Likhetstecknets innebörd Likhetstecknets innebörd Följande av Görel Sterner översatta och bearbetade text bygger på boken: arithmetic & algebra in elementary school. Portsmouth: Heinemann Elever i åk 1 6 fick följande uppgift:

Läs mer

Tekniker för storskalig parsning

Tekniker för storskalig parsning Tekniker för storskalig parsning Introduktion Joakim Nivre Uppsala Universitet Institutionen för lingvistik och filologi joakim.nivre@lingfil.uu.se Tekniker för storskalig parsning 1(18) Kursöversikt Kursnamn:

Läs mer

Exempelprov. Matematik Del A, muntlig del. 1abc

Exempelprov. Matematik Del A, muntlig del. 1abc Exempelprov Matematik Del A, muntlig del 1abc 2 DEL A, EXEMPELPROV MATEMATIK 1ABC Innehållsförteckning 1. Instruktioner för att genomföra del A... 5 2. Uppgifter för del A... 6 Version 1 Sten, sax och

Läs mer

Algoritmer och maskininlärning

Algoritmer och maskininlärning Algoritmer och maskininlärning Olof Mogren Chalmers tekniska högskola 2016 De här företagen vill Tjäna pengar Hitta mönster i stora datamängder Göra förutsägelser Klassificera data Förstå människan Maskininlärning

Läs mer

Statistisk Maskinöversättning eller:

Statistisk Maskinöversättning eller: 729G43 Statistisk Maskinöversättning eller: Hur jag slutade ängslas (över fördjupningsuppgiften) och lärde mig hata stoppord. Jonas Hilmersson 2019-04-15 Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Datamängden...

Läs mer

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05 1(15) Bilaga 1 2(15) Neuronnätslaboration Räknare Denna laboration riktar sig till gymnasieelever som går en teknisk utbildning och som helst har läst digitalteknik samt någon form av styrteknik eller

Läs mer

3. Nyanserad och framåtriktad respons

3. Nyanserad och framåtriktad respons 3. Nyanserad och framåtriktad respons Respons är ett centralt begrepp inom bedömning för lärande. I den engelska forskningslitteraturen, och i viss mån även i Sverige, går den under namnet feedback. Det

Läs mer

Question answering system

Question answering system LINKÖPINGS UNIVERSITET Question answering system Artificiell Intelligens II Sammanfattning Detta arbete handlar om question answering (QA) system, om hur QA- system fungerar och hur de går till väga för

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/vt11 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se

Läs mer

HKGBB0, Artificiell intelligens

HKGBB0, Artificiell intelligens HKGBB0, Artificiell intelligens Kortfattade lösningsförslag till tentan 3 november 2005 Arne Jönsson 1. Vad karaktäriserar dagens AI-forskning jämfört med den AI-forskning som bedrevs perioden 1960-1985.

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Likhetstecknets innebörd

Likhetstecknets innebörd Modul: Algebra Del 5: Algebra som språk Likhetstecknets innebörd Följande av Görel Sterner (2012) översatta och bearbetade text bygger på boken: Carpenter, T. P., Franke, M. L. & Levi, L. (2003). Thinking

Läs mer

NELL - Never-Ending Language Learner

NELL - Never-Ending Language Learner NELL - Never-Ending Language Learner, Innehåll 1. Inledning... 3 2. Termer... 4 3. Allmänt om NELL-projektet... 4 3.1 Uppgift... 4 3.2 Initialisering... 4 4. Hur fungerar NELL?... 5 4.1 Uppbyggnad... 5

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Christian Gottlieb Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon Induktion Dag 1 1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta

Läs mer

Sri Lanka Association for Artificial Intelligence

Sri Lanka Association for Artificial Intelligence Sri Lanka Association for Artificial Intelligence First Sinhala Chatbot in action Budditha Hettige Department of Statistics and Computer Science, Faculty of Applied Science, University of Sri Jayewardenepura,

Läs mer

Språkteknologi och Open Source

Språkteknologi och Open Source Språkteknologi och Open Source Erik Edin F01 erikedin@kth.se 15 oktober 2004 1 1 Open Source Open Source är en rörelse som syftar till att skriva datorprogram som släpps fria utan kommersiella intressen.

Läs mer

Partiell parsning Parsning som sökning

Partiell parsning Parsning som sökning Språkteknologi: Parsning Parsning - definition Parsningsbegrepp Chartparsning Motivering Charten Earleys algoritm (top-down chartparsning) Partiell parsning (eng. chunking) med reguljära uttryck / automater

Läs mer

Asymptotisk analys innebär att... man försöker uppskatta vad som händer för stora indatamängder.

Asymptotisk analys innebär att... man försöker uppskatta vad som händer för stora indatamängder. OBS! För flervalsfrågorna gäller att ett, flera eller inget alternativ kan vara korrekt. På flervarlsfrågorna ges 1 poäng för korrekt svar och 0,5 poäng om skillnaden mellan antalet korrekta svar och antalet

Läs mer

Att programmera en Beethoven

Att programmera en Beethoven Linköpings universitet Att programmera en Beethoven Fördjupning inom Neurala nätverk och LSTM 2018-01-03 Innehåll 1 Inledning- Musik och artificiell intelligens... 2 1.1 Historia... 2 1.2 Bakgrund AIVA...

Läs mer

Arbeta vidare med aritmetik 2018

Arbeta vidare med aritmetik 2018 Arbeta vidare med aritmetik 2018 I det här materialet har vi samlat problem inom aritmetik från flera olika tävlingsklasser, från Ecolier till Student. Årtal Varje år förekommer det problem som utgår från

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

Grundläggande textanalys. Joakim Nivre

Grundläggande textanalys. Joakim Nivre Grundläggande textanalys Joakim Nivre Om kursen Ni har hittills läst Lingvistik Datorteknik Matematik Språkteknologiska tillämpningar Nu ska vi börja med språkteknologi på allvar Hur gör man text hanterbar

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Resurscentrums matematikleksaker

Resurscentrums matematikleksaker Resurscentrums matematikleksaker Aktiviteter för barn och vuxna Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den snåle grosshandlarens våg 6 4 Tornen

Läs mer

Dependensregler - Lathund

Dependensregler - Lathund Dependensregler - Lathund INTRODUKTION I textprogrammet TeCST är det möjligt för en skribent att skriva, redigera och klistra in text för att få ut läsbarhetsmått och få förslag på hur texten kan skrivas

Läs mer

Vad behövs för att skapa en tillståndsrymd?

Vad behövs för att skapa en tillståndsrymd? OBS! För flervalsfrågorna gäller att ett, flera eller inget alternativ kan vara korrekt. På flervarlsfrågorna ges 1 poäng för korrekt svar och 0,5 poäng om skillnaden mellan antalet korrekta svar och antalet

Läs mer

Slumpförsök för åk 1-3

Slumpförsök för åk 1-3 Modul: Sannolikhet och statistik Del 3: Att utmana elevers resonemang om slump Slumpförsök för åk 1-3 Cecilia Kilhamn, Göteborgs Universitet Andreas Eckert, Linnéuniversitetet I följande text beskrivs

Läs mer

SELF- ORGANIZING MAPS

SELF- ORGANIZING MAPS LINKÖPINGS UNIVERSITET Kognitionsvetenskapliga Programmet Examinator: Arne Jönsson SELF- ORGANIZING MAPS - Ett fördjupningsarbete inom Artificiell Intelligens Fack 52 katwa676@student.liu.se Sammanfattning

Läs mer

Stina Nyman 2012-09-16

Stina Nyman 2012-09-16 LINKOPINGS UNIVERSITET, IDA SmartKom Hur systemet fungerar Stina Nyman 2012-09-16 stiny786 Artificiell intelligens II Sammanfattning Detta projekt kommer handla om SmartKom som är ett multimodalt dialogsystem

Läs mer

Övningshäfte 2: Induktion och rekursion

Övningshäfte 2: Induktion och rekursion GÖTEBORGS UNIVERSITET MATEMATIK 1, MMG200, HT2017 INLEDANDE ALGEBRA Övningshäfte 2: Induktion och rekursion Övning D Syftet är att öva förmågan att utgående från enkla samband, aritmetiska och geometriska,

Läs mer

Vad kan biologiskt plausibla modeller säga oss?

Vad kan biologiskt plausibla modeller säga oss? Förra föreläsningen Vad kan biologiskt plausibla modeller säga oss? Beräkningsmässig kognitiv neurovetenskap Simulering av modeller kan ge insikt i mänskligt tänkande Kognitiva fenomen Simulering beräkningsprinciper

Läs mer

MATEMATIKENS SPRÅK. Avsnitt 1

MATEMATIKENS SPRÅK. Avsnitt 1 Avsnitt 1 MATEMATIKENS SPRÅK Varje vetenskap, liksom varje yrke, har sitt eget språk som ofta är en blandning av vardagliga ord och speciella termer. En instruktionshandbok för ett kylskåp eller för en

Läs mer

Ansiktsigenkänning med MATLAB

Ansiktsigenkänning med MATLAB Ansiktsigenkänning med MATLAB Avancerad bildbehandling Christoffer Dahl, Johannes Dahlgren, Semone Kallin Clarke, Michaela Ulvhammar 12/2/2012 Sammanfattning Uppgiften som gavs var att skapa ett system

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Här är två korta exempel på situationer då vi tillämpar den distributiva lagen:

Här är två korta exempel på situationer då vi tillämpar den distributiva lagen: Modul: Algebra Del 8: Avslutande reflektion och utvärdering Distributiva lagen Cecilia Kilhamn, Göteborgs Universitet Distributiva lagen a (b + c) = a b + a c Den distributiva lagen kallas den räknelag

Läs mer

Föreläsning 5. Deduktion

Föreläsning 5. Deduktion Föreläsning 5 Deduktion Hur ett deduktivt system fungerar Komponenter - Vokabulär Ett deduktivt system använder ett visst slags språk som kan kallas för systemets vokabulär. I mindre formella fall är kanske

Läs mer

Formell logik Kapitel 1 och 2. Robin Stenwall Lunds universitet

Formell logik Kapitel 1 och 2. Robin Stenwall Lunds universitet Formell logik Kapitel 1 och 2 Robin Stenwall Lunds universitet Kapitel 1: Atomära satser Drömmen om ett perfekt språk fritt från vardagsspråkets mångtydighet och vaghet (jmf Leibniz, Russell, Wittgenstein,

Läs mer

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Grundläggande semantik II

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Grundläggande semantik II Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05 Grundläggande semantik II Deskriptiv vs. värderande/känslomässig mening Ords betydelser kan ha både deskriptiva och värderande/känslomässiga komponenter. Det blir tydligt

Läs mer

729G11 Artificiell Intelligens Marcus Johansson Marjo581. Fuzzy logic. Marcus Johansson Marjo581

729G11 Artificiell Intelligens Marcus Johansson Marjo581. Fuzzy logic. Marcus Johansson Marjo581 Fuzzy logic 880328-2535 Innehåll Fuzzy logic... 1 1. Inledning... 4 2. Jämförelse mellan fuzzy logic och tvåvärdeslogik.... 4 3. Fuzzy sets.... 4 4. Linvistiska variabler... 5 5. Operatorer... 5 6. If-

Läs mer

Forskning och utveckling inom språkteknologi Uppgift 3: Projektförslag Parallelliserad dependensparsning i CUDA

Forskning och utveckling inom språkteknologi Uppgift 3: Projektförslag Parallelliserad dependensparsning i CUDA Forskning och utveckling inom språkteknologi Uppgift 3: Projektförslag Parallelliserad dependensparsning i CUDA Evelina Andersson 18 maj 2011 1 Introduktion Att träna mycket för att bli duktig på ett språk

Läs mer

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Informasjon som redder liv Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Agenda Introduktion Utmaningar inom hälso- och sjukvården Deep QA Watson Exempel 2 3 Utmaningar för hälso- och sjukvården 4

Läs mer

Trösklar i matematiklärandet

Trösklar i matematiklärandet Matematik, Specialpedagogik Grundskola åk 1 3 Modul: Inkludering och delaktighet lärande i matematik Del 7: Trösklar i matematiklärandet Trösklar i matematiklärandet Ingemar Holgersson, Högskolan Kristianstad

Läs mer

Tal i bråkform. Kapitlet behandlar. Att förstå tal

Tal i bråkform. Kapitlet behandlar. Att förstå tal Tal i bråkform Kapitlet behandlar Test Användning av hälften och fjärdedel 2 Representation i bråkform av del av antal och av del av helhet 3, Bråkform i vardagssituationer Stambråk, bråkuttryck med 1

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering λ Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/mafykht11/ λ Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se UNIX-konton (systemansvariga

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2014/2015. Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E. Årskurs

Matematik. Ämnesprov, läsår 2014/2015. Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E. Årskurs Ämnesprov, läsår 2014/2015 Matematik Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E Årskurs 6 Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta

Läs mer

Specifikation av spelen i Rutiga Familjen

Specifikation av spelen i Rutiga Familjen Specifikation av spelen i Rutiga Familjen Allmänt... 2 Gäller allmänt för alla spel... 2 Belyses för varje spel... 2 Spelen... 3 FLIKEN Hitta Paret Plus & Minus... 3 Hitta Paret upp till 10... 3 Hitta

Läs mer

Artificiell Intelligens Lektion 7

Artificiell Intelligens Lektion 7 Laboration 6 Artificiell Intelligens Lektion 7 Neurala nätverk (Lab 6) Probabilistiska resonemang Vad? Mönsterigenkänning Lära ett neuralt nätverk att känna igen siffror Varför? Få ökad förståelse för

Läs mer

Utvidgad aritmetik. AU

Utvidgad aritmetik. AU Utvidgad aritmetik. AU Delområdet omfattar följande tio diagnoser som är grupperade i tre delar, negativa tal, potenser och närmevärden: AUn1 Negativa tal, taluppfattning AUn Negativa tal, addition och

Läs mer

Matcha rätt hjärta till rätt patient med AI. Dennis Medved

Matcha rätt hjärta till rätt patient med AI. Dennis Medved Matcha rätt hjärta till rätt patient med AI Dennis Medved Översikt Introduktion IHTSA LuDeLTA Sammanfattning Framtida arbete Introduktion Hjärttransplantation Livräddande operation för patienter med hjärtsvikt

Läs mer

Word2Vec. Högkvalitativa vektorrepresentationer av ord tränat på stora mängder data. Innehåll LINKÖPINGS UNIVERSITET. 1. Inledning...

Word2Vec. Högkvalitativa vektorrepresentationer av ord tränat på stora mängder data. Innehåll LINKÖPINGS UNIVERSITET. 1. Inledning... LINKÖPINGS UNIVERSITET Innehåll 1. Inledning... 2 2. Terminologi... 3 3. Allmänt om Word2Vec... 3 4. Continous Skip-gram model... 4 Word2Vec Högkvalitativa vektorrepresentationer av ord tränat på stora

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 8. Copyright Mahmud Al Hakim Agenda (halvdag)

Objektorienterad programmering Föreläsning 8. Copyright Mahmud Al Hakim  Agenda (halvdag) Objektorienterad programmering Föreläsning 8 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda (halvdag) Objektorienterad programutveckling Algoritmer Algoritmkonstruktionerna Relationer

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Samhället och skolan förändras och matematikundervisningen som den

Samhället och skolan förändras och matematikundervisningen som den Saman Abdoka Elevens bakgrund en resurs De senaste tjugo åren har inneburit stora förändringar för såväl samhälle som skolmatematik. Ur en lång erfarenhet av att undervisa i mångkulturella klassrum ger

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

STRÄNGAR DATATYPEN. Om du vill baka in variabler eller escape-tecken måste du använda dubbla citattecken. strängar

STRÄNGAR DATATYPEN. Om du vill baka in variabler eller escape-tecken måste du använda dubbla citattecken. strängar STRÄNGAR En av de mest avancerade av de normala datatyperna är. Här skall vi grundläggande gå igenom hur den datatypen fungerar och vidare flertalet funktioner som hör till datatypen. Låt oss kasta oss

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Gränssnitt för FakeGranska. Lars Mattsson

Gränssnitt för FakeGranska. Lars Mattsson Gränssnitt för FakeGranska av Lars Mattsson (larsmatt@kth.se) Innehållsförteckning 1 Introduktion...3 2 Genomförande:...3 3 Användning...5 4 Kända buggar:...6 5 Källförteckning...6 2 1 Introduktion Taken

Läs mer

TDDD92 Artificiell intelligens -- projekt

TDDD92 Artificiell intelligens -- projekt jonas.kvarnstrom@liu.se 2018 TDDD92 Artificiell intelligens -- projekt Individuella uppgifter UPG2: Individuell skriftlig rapport 2 Vad? Läsa och förstå vetenskaplig litteratur Varför? Framtiden: Inte

Läs mer

Antag att b är förgreningsfaktorn, d sökdjupet, T (d) tidskomplexiteten och M(d) minneskomplexiteten.

Antag att b är förgreningsfaktorn, d sökdjupet, T (d) tidskomplexiteten och M(d) minneskomplexiteten. OBS! För flervalsfrågorna gäller att ett, flera eller inget alternativ kan vara korrekt. På flervalsfrågorna ges 1 poäng för korrekt svar och 0,5 poäng om skillnaden mellan antalet korrekta svar och antalet

Läs mer

Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?)

Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?) Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?) 4e november 2014 Intelligens Vad är det? ett mänskligt egenskap Kan det jämföras? Kan det mätas?

Läs mer

En essä om AI och välfärdssystemet Anders Ekholm Senior rådgivare Institutet för Framtidsstudier

En essä om AI och välfärdssystemet Anders Ekholm Senior rådgivare Institutet för Framtidsstudier www.iffs.se Människan & Maskinen En essä om AI och välfärdssystemet Anders Ekholm Senior rådgivare Institutet för Framtidsstudier Teknologi grunden för all förbättring Tillsammans med stabila institutioner

Läs mer

Fråga 5 (1 poäng) För att definiera ett sökproblem krävs...

Fråga 5 (1 poäng) För att definiera ett sökproblem krävs... OBS! För flervalsfrågorna gäller att ett, flera eller inget alternativ kan vara korrekt. På flervarlsfrågorna ges 1 poäng för korrekt svar och 0,5 poäng om skillnaden mellan antalet korrekta svar och antalet

Läs mer

Vad är repetitionslängd?

Vad är repetitionslängd? Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Ny analys visar att den korta CAG-längden inte spelar roll Storleken är inte allt: forskning tyder

Läs mer

Vardagssituationer och algebraiska formler

Vardagssituationer och algebraiska formler Modul: Algebra Del 7: Kommunikation i algebraklassrummet Vardagssituationer och algebraiska formler Cecilia Kilhamn, Göteborgs Universitet och Jörgen Fors, Linnéuniversitetet En viktig del av algebran

Läs mer

Neurolingvistik - Grammatik

Neurolingvistik - Grammatik Neurolingvistik - Grammatik Innehåll Grammatik-störningar vid afasi: syndrom, agrammatism och paragrammatism Verbets roll Morfologi - forskning och resultat från olika språk 3 teorier om agrammatism -

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Semantik och pragmatik (Serie 3)

Semantik och pragmatik (Serie 3) Semantik och pragmatik (Serie 3) Satser och logik. Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi April 2015 1 / 37 Logik: språk tanke (Saeed kapitel 4.) Satser uttrycker (ofta) tankar. Uttrycksrikedom

Läs mer

Svar till vissa uppgifter från första veckan.

Svar till vissa uppgifter från första veckan. Svar till vissa uppgifter från första veckan. Svar till kortuppgifter F:. Ja! Förhoppningsvis så ser man direkt att g fx) är ett polynom. Vidare så gäller det att g fα) = gfα)) = gβ) = 0. Använd faktorsatsen!

Läs mer

B A R N E T S B Ä S T A K O L L E N

B A R N E T S B Ä S T A K O L L E N B A R N E T S B Ä S T A K O L L E N UTDRAG: ALTERNATIV TOLKNINGSHYPOTES OCH FALSIFIERING F Y L L I B A R N & P E R S O N N U M M E R : V Å R D N A D S H A V A R E & P E R S O N N U M M E R : V Å R D N

Läs mer