Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier. www.enterfonder.se"

Transkript

1 September 29 Makro Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier Enter Fonder AB Tfn Fax

2 Makro USA Vi på Enter har sedan tidigt i våras trott på en positiv börsutveckling. Vår uppfattning baserades framförallt på synen att de oerhört stora finans- och penningpolitiska stimulanspaketen som sjösattes efter investmentbanken Lehmans konkurs skulle leda till en stabilisering av världens finansmarknader. Sedan dess har riskpremierna i de finansiella marknader fallit kraftigt vilket bland annat resulterat i kraftiga uppgångar på världens börser och lägre kreditspreadar på företagsobligationer. När vi nu blickar framåt härifrån, efter en uppgång på stockholmsbörsen hittills i år på närmare 4 procent (SIXPRX), våra egna svenska aktiefonder har alla stigit med mellan och 6 procent, börjar vi bli lite mer försiktiga. Både aktiemarknader och många kreditspreadar är tillbaka på de nivåer som rådde före Lehmans konkurs. Vi ser det som att centralbankernas räntesänkningar och de politiska stimulanspaketen räddade det finansiella systemet från kollaps. Men, när vi blickar framåt har vi fortfarande en svag konjunktur att brottas med. Under vissa perioder tenderar aktiemarknaden att i utomordentligt hög grad drivas av makroekonomisk statistik. Framförallt gäller det perioder då företag försöker anpassa sin produktion till kraftigt vikande efterfrågan. Vår bedömning är nu att aktiemarknaden successivt kommer att skifta fokus bort från rent makroekonomisk statistik och i stället i ökande grad kommer att drivas av mer bolagsspecifik information. John utvecklar dessa tankegångar ytterligare i aktiedelen. Perioden sedan halvårsskiftet har ur finansiell synvinkel varit märklig. Alla tillgångsslag har stigit i värde samtidigt; aktier, krediter, råvaror men även statsobligationer. Detta är ovanligt. Normalt brukar åtminstone statsobligationer falla i värde när andra, mer riskfyllda tillgångar stiger. Men nu har alltså även statsobligationer ökat kraftigt i värde trots att makrodata varit mycket stark. En förklaring till detta skulle kunna vara att centralbankernas enorma likvidisering av banksystemen börjat ge effekt. Initialt när centralbankerna sänkte räntorna och likvidiserade banksystemet hände inte så mycket på tillgångspriserna eftersom kreditmarknaderna var djupfrusna. I takt med att dessa börjat tina har effekten av likvidiseringen kommit med stor kraft under mycket kort tid. Det är nästan som om alla räntesänkningar sedan i höstas istället gjorts nu, inom loppet av ett par månader. Det finns därför en risk att centralbankernas åtgärder kan komma att leda till märkliga prissättningar av finansiella tillgångar. En följd av detta blir även att finansmarknaderna alltmer börjar fokusera på så kallade exitstrategier, det vill säga hur skall centralbankerna kunna minska likvidiseringen utan att det skall leda till kraftiga effekter på prissättningen av finansiella tillgångar. Om tillgångspriserna stiger mer än vad som är fundamentalt motiverat finns risken att priserna kan komma att falla kraftigt den dag stimulanserna tas bort. Vår bedömning är att de stora centralbankerna FED, ECB och Bank of England kommer att bibehålla den extremt stimulativa penningpolitiken till andra halvåret nästa år, så det är sannolikt för tidigt att börja oroa sig redan nu, men det är som sagt en fråga som ökar i vikt om tillgångspriserna fortsätter att stiga. Det finn som sagt en risk att tillgångsvärdena kan komma att stiga mer och snabbare än vad man kan uppleva som fundamentalt motiverat, men vår bedömning är trots allt att fundamenta i slutändan är viktigast. Därför blir vår slutsats att aktiemarknaderna konsolideras kring nuvarande nivåer under hösten men att trenden på lite längre sikt är fortsatt uppåt driven av successivt bättre bolagsresultat. Sverige När det gäller Sverige och Riksbanken tonar en lite annorlunda bild fram. Vår uppfattning är att Riksbanken tenderar att vara väldigt bakåtblickande i sin analys (vilket även kan förklara att man höjde räntan i september förra året). Sverige har tillsammans med USA de lägsta styrräntorna i världen. I Sverige har Riksbanken negativ inlåningsränta, vilket är första gången någonsin för en centralbank. Så den svenska penningpolitiken är mer extrem än någon annanstans trots att andra länder drabbats betydligt hårdare av krisen. I USA har huspriserna fallit kraftigt under de senaste åren, i Sverige har huspriserna knappt fallit alls och den senaste statistiken pekar på att fastighetspriserna nu stiger, i vissa fall kraftigt, igen. Svenska konsumenter är betydligt mer positiva än europeiska och svensk detaljhandel är stark, betydligt starkare än i övriga Europa. Vår bedömning är att Riksbanken kommer att tvingas revidera sin syn, och redan under hösten kommunicera att man kan komma att behöva tidigarelägga den första räntehöjningen. Något som sannolikt kommer att sätta press uppåt på marknadsräntorna under hösten/vintern. Idag säger man att reporäntan kommer att ligga still i ett år framöver för att sedan höjas till 4 procent 212! Vår bedömning är att den första räntehöjningen mycket väl kan komma redan i början av 21, snarare än i slutet, som Riksbanken säger. Däremot tror vi inte att vare sig den svenska eller världsekonomin kommer att vara så pass stark att höjningar upp till fyra procent är rimligt. Det finns fortfarande stora obalanser i världsekonomin. Skuldsättningen hos både hushåll och inte minst hos stater är hög i ett historiskt perspektiv, och det mest sannolika är att det kommer att ta många år att få bukt med skuldbergen. Vår bedömning är därför att både USA och Europa kommer att växa i betydligt lugnare takt de närmaste åren än vad vi varit vana vid. Däremot ser vi behovet av att dämpa den extrema stimulans som de nuvarande exceptionellt låga räntenivån i Sverige leder till. En reporänta på,2 är trots allt en ren krisränta. Denna publikation tillställs kunder och andra intressenter till Enter. Informationen baseras på Enters egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt andra källor. Enter kan dock inte garantera att informationen från dessa källor är korrekt och bedömningarna utgår från faktorer som kan visa sig vara oriktiga. Den som tar del av informationen skall vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument eller någon uppmaning till sådana transaktioner. Informationen baseras på uppgifter som var kända för Enter vid den tidpunkt 2 den publicerades. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Enter distribuerar information om förändringen. Enter ansvarar inte för förlust eller annan skada (direkt eller indirekt) hänförlig till användandet av denna publikation, vid investeringsbeslut, eller på annat sätt, eller för felaktigheter i publikationen som beror på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från tredje man.

3 Index 11, World, CRB, Spot Index [rebase = 1.] 17, , 11, 17, 1, 12, 1, Stigande tillgångspriser USA Sedan halvårsskiftet har i princip alla tillgångspriser stigit i värde. Grafen till vänster visar aktieindex, råvaruprisindex ett företagsobligationsindex och ett statsobligationsindex, alla i USA, sedan sista juni. Att alla tillgångspriser samtidigt stiger är ovanligt. Normalt faller statsobligationer i värde när makrodata, som nu, pekar på en förbättring av konjunkturen. 97, 9, jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 United States, CBOT, Dow Jones CBOT Treasury Index [rebase = 1.] World, CRB, Spot Index [rebase = 1.] United States, Standard & Poors, Composite, Index, Price Return [rebase = 1.] United States, Merrill Lynch, High Yield Master Index, Total Return [rebase = 1.] Vår gissning är att detta är likviditetsdrivet. Som exempel kan nämnas att i princip alla statsobligationsemissioner i västvärlden varit mycket kraftigt övertecknade, trots att lånebehoven är rekordstora Case-Shiller huspriser Grafen till vänster visar huspriserna i USA. Den svarta linjen är en sentimentindikator (NAHB) för byggindustrin i USA som vänt upp efter att kring årsskiftet noterat de lägsta nivåerna någonsin. Index Den blå linjen visar prisförändringen på bostäder det senaste året, och den röda linjen visar tremånadersförändringen. Den visar att priserna de senaste tre månaderna ökat jämfört med föregående tremånadersperiod (över noll), vilket är första gången sedan hösten jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj Business Surveys, Construction Sector, NAHB, NAHB/Wells Fargo Housing Market Index, SA House Prices, S&P Case-Shiller, Composite-2, Index, 2M1=1 [c.o.p 3 months] House Prices, S&P Case-Shiller, Composite-2, Index, 2M1=1 [c.o.p 12 months] Husförsäljning USA, nyproducerade hus 1,4 1,3 1,2 1,1 Även husförsäljningen har vänt upp sedan årsskiftet, om än från mycket låga nivåer. Försäljningsvolymen av nyproducerade hus är nere på samma nivå som i början av 198-talet! Number of ,,9,8,7 Number of (millions) En positiv sak är att det stora lagret av nyproducerade osålda hus minskat i samma takt. Så om försäljningen stabiliseras och börjar ta lite fart borde det kunna leda till ökad produktion av nya hus på lite sikt ,6,,4 Det stora lagret av osålda nyproducerade hus anses ha varit en bidragande orsak till fallande fastighetspriser ,3 For sale at end of period, total Total, AR 3

4 USA 14 Germany, Income Approach, Savings, Rate, personal 11 United States, Personal Saving, Rate United States, Personal Saving, Rate [mean] 7, Savings rate En av de stora obalanserna i USA har gällt sparandet som varit mycket lågt. Enligt vissa sätt att mäta har det till och med varit negativt. Grafen till vänster visar sparkvoten i USA taget från nationalräkenskaperna. Den serien bottnade kring en procent i början av 28 och har sedan dess stigit relativt kraftigt upp till ca procent. Den heldragna röda linjen på 7 procent visar snittet för sparkvoten sedan Den blå linjen visar sparkvoten i tyskland som ligger på betydligt högre nivåer Germany, Income Approach, Savings, Rate, personal United States, Personal Saving, Rate United States, Personal Saving, Rate [mean] 6 6 USA ISM & BNP 6 4 ISM som är den bästa ledande indikator för amerikansk BNP har fortsatt upp. Den vände kring årsskiftet och är nu över för första gången sedan 27. Index Om historiska samband gäller talar detta för en BNP tillväxt i USA (mätt som rullande årstakt) kring 2, procent på sikt. Consensus prognosen för BNP i USA helåret 21 har de senaste månaderna reviderats upp till 2,1 procent USA ISM Inköpschefs index USA BNP [c.o.p 4 quarters] , USA BNP och arbetslöshet 11 Vi har kommenterat det tidigare men det kan vara värt att poängtera igen. 1, 7,, 2, Amerikansk arbetslöshet laggar BNP med månader. Vi räknar med att botten i BNP var kvartal ett 29. Därmed är det rimligt att tro att arbetslösheten toppar någon gång under första halvåret 21 över 1 procent., 6-2, -, 4-7, National Income Account, National Product Account, Gross Domestic Product, Overall, Constant Prices, AR, USD, 2 prices [ar 1 quarter] Unemployment, Rate 4

5 Asien 2, China, Motor Vehicles, Domestic Sales, Automobiles, total 1,138M USA pasenger cars + light truck sales 1,289M 1,7 1, 1,2 Bilförsäljning Efter finanskrisen var det många som menade att den kinesiska ekonomin skulle få stora problem när världshandeln minskade och importen i västvärlden föll kraftigt. Kinesiska myndigheter svarade med ett massivt stimulanspaket som bidragit till att hålla uppe tillväxten i Kina. millions 1,,7,,2, Grafen till vänster visar bilförsäljningen i USA och Kina. USA har i alla år varit världens största bilmarknad. Men sedan årsskiftet har Kina nu gått om USA. Den allra senaste månaden har amerikansk bilförsäljning vänt upp igen efter att skrotningspremier införts i USA. China, Motor Vehicles, Domestic Sales, Automobiles, total USA pasenger cars + light truck sales Index China, Shanghai SE, 18 Index, Close, CNY Det stora stimulanspaketet från förra hösten bidrog säkert till att den kinesiska börsen var en av de första att vända upp. Sedan i somras har dock börsen fallit relativt kraftigt. Detta efter att kinesiska myndigheter signalerat missnöje med att för stor del av stimulansåtgärderna lett till spekulativa investeringar i bl.a. aktier och fastigheter. 7 6 Därför har myndigheterna infört diverse lånerestriktioner för bankerna och även aviserat höjda kassakrav för att dämpa spekulationerna jan mar maj jul sep nov jan 6 mar maj jul sep nov jan 7 mar maj jul sep nov jan 8 mar maj jul sep 9 Ett tecken på vikten av centralbankers och myndigheters åtgärder i likviditetsstyrda marknader. 199=1 (billions) Japan Industriproduktion och orderingång Japansk industriproduktion är mycket svag. Årstakten är fortfarande 2 procent lägre än för ett år sedan, men det som oroar mest är att orderingången, som vanligtvis är en bra ledande indikator för industriproduktionen, fallit tillbaka till de absoluta bottennivåerna senaste månaden Japan, New Orders, Machinery, By Industrial Classification, Manufacturing, SA, JPY Japan Industriproduktion, Volym [c.o.p 12 obs]

6 EMU Kreditspreadar Som nämnts tidigare har kreditspreadar fortsatt att handla ner. D.v.s. räntan på företagsobligationer har fallit betydligt mer än räntan på statsobligationer sedan årsskiftet Lehman Ett tydligt tecken på att finansmarknaderna fungerar allt bättre och att riskviljan är tillbaka okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 7 8 ITRAX-CROSSOVER ITRAX MAIN feb mar apr maj jun jul aug sep 9 Den röda linjen (vänster skala) visar spreaden mot ränteswapen (snarlikt statsräntan) för en korg bestående av femåriga obligationer utgivna av europeiska företag med låg ratings. Den blå linjen visar 12 europeiska investment grade bolags spread mot swapen. (höger skala). I båda fallen är spreadarna nu lägre än före Lehmans konkurs. New Orders Index Grafen till vänster visar orderingången till tysk (röd) och europeisk (blå) industri. De heldragna linjerna visar den faktiska orderingången som efter en viss uppgång senaste månaderna är kring år 2s nivå! Den streckade linjen visar tremånadersförändringen av samma serie. Detta för att tydligare kunna se dynamiken i uppgången. Nu har orderingången de tre senaste månaderna, jämfört med föregående tre månader, ökat för första gången sedan början av 28 (över noll), vilket normalt talar för stigande industriproduktion längre fram. Eurostat, Euro Zone, Manufacturing, Overall, NACE Rev.2 C_ORD, Working on orders [c.o.p 3 months] Germany, Manufacturing industry, Constant Prices, Cal Adj [c.o.p 3 months] Eurostat, Euro Zone, Manufacturing, Overall, NACE Rev.2 C_ORD, Working on orders Germany, Manufacturing industry, Constant Prices, Cal Adj 199= Consumer confidence Europa Consumer confidence i Europa har börjar repa sig från mycket låga nivåer. Ett land som verkligen sticker ut är Sverige. Sannolikt drivet av extremt låga boräntor samt skattesänkningar. För svenskar med arbete har den ekonomiska situationen sannolikt sällan varit bättre Germany Euro Zone United Kingdom Sweden 6

7 Sverige Procent Riksbankens reporänta och inlåningsränta Riksbanken behöll reporäntan på rekordlåga,2 procent vid sitt senaste möte i september. Dessutom valde man att förse det svenska banksystemet med ytterligare 1 miljarder kronor med 12 månaders löptid. Så nettot är en ytterligare lättnad av penningpolitiken. Dessutom har Riksbanken, som första centralbank någonsin, infört negativ inlåningsränta i banksystemet. Det betyder att det kostar pengar för en bank att deponera pengar i Riksbanken. Vi har svårt att förstå varför Riksbanken skall bedriva den mest extrema penningpolitiken av alla centralbanker. Riksbankens reporänta Sweden, Policy Rates, Deposit Rate, SEK 7 6 Rörliga bolåneräntor Grafen till vänster visar hushållens ränta för rörliga huslån. Som framgår av grafen är räntan i Sverige dramatiskt mycket lägre än i många andra länder. Det vill säga penningpolitiken får betydligt större genomslag i Sverige än på andra håll jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan Sweden, Mortgage Lending Rates, SBAB 3 Month, Fixing, SEK Germany, Personal Lending Rates, New Loans, House Purchases (excl. Bank Overdrafts), - 1 Year, EUR United Kingdom, Personal Lending Rates, New Business, Households, Secured on Dwellings, Fixed Rate, Total, Close, GBP United States, Mortgage Lending Rates, Freddie Mac 1 year Adjustable-Rate (ARMs), USD apr jul okt jan apr jul okt 8 9 De låga räntorna gör att svenska hushåll nu lånar i betydligt snabbare takt än andra europeiska hushåll, vilket syns i konsumtionsstatistiken. Det stod till exempel i tidningen att båttillverkaren Nimbus i juli haft sin bästa månad någonsin med 1 sålda båtar, varav merparten i prisklassen 3- miljoner kronor., Riksbankens reporäntebana och KPI prognos, Merparten av svenska folkets fastighetslån löper i dagsläget till rörlig ränta. 4, 3, 2, 4, 3, 2, Räntekänsligheten i ekonomin är därmed mycket stor. Skulle Riksbanken höja så mycket som de själva säger kan lätt svenska hushålls räntekostnad tredubblas inom loppet av två år. 1,, -1, -2, 1,, -1, -2, Men vi tror att det även under kommande år kommer att behövas räntor som är stimulativa, om än inte lika extrema som nu, eftersom vi räknar med att tillväxten kommer att vara tämligen svag (men positiv) under flera år framöver. KPI Repor änta Så vår slutsats blir att räntehöjningarna börjar tidigare, men att de slutar på en lägre nivå, kring 2,-3 procent,

8 Index sep okt nov dec jan 8 Aktiemarknader (lokala valutor) feb mar apr maj jun jul aug sep 9 Euro Zone, MSCI, Index, EUR Sweden, SIX, Portfolio Return Index, SEK United States, Standard & Poors, Composite, Index, Total Return, USD Emerging Markets, MSCI, Index, Total Return World, MSCI, All Countries Index (LOC), Price Return Ett år efter Lehman: Stockholm i topp Ett år har gått sedan Lehman Brothers föll och falluckan öppnade sig för såväl den finansiella som den reala ekonomin. Hur har det gått för börserna under perioden? Emerging Markets (EM) har klarat sig bäst och handlar nu över fjolårsnivån. De stora utvecklade börserna (USA, Japan, Europa) ha klarat sig sämre och ännu inte slutit Lehman-gapet. Notera att Stockholmsbörsen ligger i topp och handlar mer som Utvecklingsmarknad än Mogen Marknad. Index sep okt nov dec jan 8 Banks Materials Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences Telecommunication Services Consumer Durables & Apparel Technology Hardware & Equipment Automobiles & Components Capital Goods Sektorer Stockholmsbörsen feb mar apr maj jun jul aug sep 9 Kylskåp är hetast Vilka sektorer har gått bäst sedan Lehamn föll? Defensiva branscher som Läkemedel och Operatörer klarade sig bäst under fallet i höstas medan cykliska sektorer som Metall har gått bäst i återhämtningen. Sett över hela perioden är det dock påfallande jämt mellan sektorerna. En sektor som står ut ur mängden är Consumer Durables där framförallt Electrolux utvecklats väldigt starkt. Från makro till mikro Sedan Lehman föll har börsen varit extremt styrd av makrodata, särskilt ledande index som amerikanska ISM. Nu är vi tillbaka på de nivåer som rådde före Lehman, dvs. med ISM över och OMX-index kring 9. Normalt minskar börsens koppling till makro när ISM kommer över. Vi tror att det mönstret kommer upprepa sig, dvs. att marknaden framöver kommer fokusera mindre på makro och mer på mikro, alltså på hur det ser ut i bolagen. 8

9 7 6 6 Stockholmsbörsen och ISM En normal återhämtning Uppgången för börsen och för ISM i mitten på 197-talet kan få tjäna som exempel på hur det ofta ser ut i en återhämtning. Index Den bästa avkastningen fick man från det att ISM bottnade till dess att ISM gick över (alltså den period vi har bakom oss). 4 3 Därefter fortsatte börsen upp, men i lugnare takt och utan samma koppling till makro. 3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 74 7 United States, Business Surveys, ISM Manufacturing, PMI total, SA Sweden, Affärsvärlden, General Index (AFGX), Price Return, End of Period, SEK [c.o.p 261 obs] - feb mar apr Sweden, Affärsvärlden, General Index (AFGX), Price Return, End of Period, SEK För mycket för snabbt? Årets börsuppgång är kraftig och snabb, men är den onormal i ett historiskt perspektiv? Egentligen inte (se grafen), särskilt inte om man beaktar att fjolårets nedgång var det största för ett enskilt år sedan Affärsväldens Generalindex började räknas Det normala är faktiskt att kraftiga nedgångar följs av en mer utdragen uppgång. Så skedde exempelvis i början av 9-talet och efter IT-kraschen. AFGX, % månadsavkastning 3 För mycket för snabbt (2)? Mer ovanligt är att vi i år haft åtta månader i rad med positiv avkastning. Så långa obrutna uppgångar sker väldigt sällan, senast var i mitten på 9-talet och den gången följde en mindre korrektion En annan iakttagelse: Merparten av årets uppgång har kommit under två månader, april och juli. Vad hände då? Jo, bolagen rapporterade första respektive andra kvartalets resultat. Tredje kvartalet redovisas i oktober c.o.p 1 month 9

10 Hur ser det ut i bolagen? Vi tror som sagt att fokus kommer att skifta från makro till mikro. Klarar marknaden den övergången? Q1 och Q2 mottogs ju positivt, främst tack vare lägre kostnader än väntat. Kostnaderna kan mycket väl fortsätta överraska positivt. Bilden intill visar besparingstakten för Sandvik Tooling. Om något har takten i besparingarna accelererat under året. Först in, först ut Men enbart lägre kostnader räcker förmodligen inte som drivkraft för marknaden härifrån. Framöver vill man se att efterfrågan börjar röra sig i rätt riktning. Här är läget betydligt mer osäkert. De flesta bolag vi träffat på sistone beskriver efterfrågan som stabil på en låg nivå. Efterfrågan faller inte mer men stiger inte heller. Vissa små ljustecken finns dock. De sektorer som först gick in i nedgången har så sakteliga börjat röra sig uppåt. Det gäller framförallt konsumentnära områden som bilar och elektronik. Lageravvecklingen närmar sig slutet När Lehamn föll blev bolagen sittande med på tok för stora lager. Man har ägnat det senaste året åt att anpassa lagren något som pressat såväl efterfrågan som marginaler. Förmodligen närmar vi oss nu slutet på lageranpassningen. Det gäller framförallt för de tidigt cykliska segmenten, exempelvis bilindustrin. I de mer sencykliska segmenten lär lageravvecklingen fortgå ytterligare några kvartal. 1

11 Lägre kreditförluster än väntat Kreditförlusterna i bankernas svenska rörelser har hittills varit måttliga (ca 3 bp), men många har varnat för att de förlängda semesterstoppen i industrin ska framkalla konkurser under sommaren med stigande kreditförluster som följd. Men den farhågan tycks inte ha besannats. Statistik för augusti visar på en måttlig 1-procentig ökning av konkurserna jämfört med samma månad i fjol och ett fall på 17% från juli. Statistiken indikerar att bankerna kommer rapportera låga svenska kreditförluster även för det tredje kvartalet. PE-tal Stockholmsbörsen Dyrt på nästa års prognos 4 PER Stockholmsbörsen 17, 8 PER Stockholmsbörsen [median] 17,8 3 Men även om det finns ett antal faktorer som bör ge stöd åt vinsterna framöver så har ju samtidigt kurserna gått upp kraftigt. 2 Hur ser värderingen egentligen ut i dagsläget? 1 Räknat på analytikernas prognoser värderas den svenska marknaden till drygt 17 gånger nästa års vinst Det framstår inte som en särskilt lockande värdering, även om den ligger i linje med ett historiskt genomsnitt. PER Stockholmsbörsen PER Stockholmsbörsen [median] Ett annat synsätt Men kanske ligger marknadens prognoser för lågt? Alla underskattade ju kraften i nedgången, kan inte så bli fallet också i uppgången? Jo, mycket talar för det. 11

12 Makro Aktiemarknad Anders Wilson, Chef ränteförvaltning och makroanalys John Bornstein, Analyschef aktier Enter i korthet Enter är en oberoende kapitalförvaltare specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Vi erbjuder förvaltning i nio fonder samt diskretionär förvaltning. Förvaltarna på Enter har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, i genomsnitt 2 år. Huvuddelen av förvaltarteamet har arbetat tillsammans i mer än 16 år. Stor del av våra kunder är institutionella placerare, som till exempel pensionsfonder och stiftelser. Vi förvaltar även kapital för privatpersoner. Du kan spara i våra fonder direkt hos oss eller via våra samarbetspartners; Avanza, Nordnet, Swedbank, Skandia Banken, HQ Bank, Fondmarknaden.se, E-trade och PPM. Enters förvaltning finns även tillgänglig för dig som sparar i Skandia Link, SEB Trygg Liv och Danica Pension. Enter startades Företaget har idag elva anställda. Ägare är dels personalen, dels norska börsnoterade Orkla ASA. Enter Sverige Enter Select Enter Trend Räntefond Enter Return Enter Maximal Fonder Enter Sverige Fokus Enter Select Pro Enter Penningmarknadsfond Enter Maximal Pro Mer information För mer information om Enter Fonder och Kapitalförvaltning se vår hemsida eller kontakta: Henrik Lindquist Richard Eriksson Lina Angeling

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Peter Malmqvist. Börstrender, räntor och konjunktur

Peter Malmqvist. Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2008 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Börstrender, konjunktur och räntor

Börstrender, konjunktur och räntor Peter Malmqvist Börstrender, konjunktur och räntor Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Teknisk analys Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2%

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer!

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer! 1/5 Makroanalys maj 2015 Rate rise at some point this year is appropriate. Janet Yellen, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System Räntorna har bottnat Den senaste tiden har vi sett

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober Oktober 18 oktober 2012 Makro Bättre amerikansk statistik Mycket svagare svensk statistik Vi tror på ytterligare räntesänkningar i Sverige i höst Makro Den senaste månaden har bjudit på blandad statistik.

Läs mer

Börstrender, konjunktur och räntor

Börstrender, konjunktur och räntor Peter Malmqvist Börstrender, konjunktur och räntor Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Teknisk analys Aktiemania Därför älskar svenskar aktier! Aktiesparande ökat samband mellan kursutveckling

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Sidan 2 Botten nådd för långräntorna Sidan 4 Högt riskindex på räntemarknaden Botten nådd för långräntorna Det ser lite ljusare ut på finansmarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Börstrender, räntor och konjunktur

Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist www.eqr.se Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2009 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

Pensioner hur svårt kan det va?

Pensioner hur svårt kan det va? Peter Malmqvist Pensioner hur svårt kan det va? Pensionsberäkningar Fondförsäkringens betydelse Aktiers svängningar ökar Historisk avkastning styr Valutautvecklingens effekt Obligationer viktiga Fredrik,

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Marknadsanalysen skrivs denna gång senare än vanligt, eftersom vi framförallt ville invänta de tämligen dramatiska beskeden, inte minst vad gäller penningpolitiken, i slutet av oktober. Oktober inleddes

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Börs- och konjunkturanalys

Börs- och konjunkturanalys Peter Malmqvist Börs- och konjunkturanalys Peter Malmqvist Krisindikator 1 1280 640 320 160 Sweden, SIX, Index (SIXRX), Total Return, Close, SEK Index 80 40 20 10 5 3 80 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Juni har varit en mycket besvärlig månad för nästan alla typer av finansiella tillgångar. Allt från statsobligationer, företagsobligationer, aktier och råvaror har fallit kraftigt i pris.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit en mycket händelserik månad för finansmarknaderna. Kanske framförallt eftersom ECB oväntat sänkte räntan. Endast tre av sjuttio ekonomer trodde på en sänkning redan nu i

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan förra månadens marknadsanalys har ECB som väntat sänkt räntan. Börserna har fortsatt stiga och vi har haft en rekyl upp på räntemarknaderna i USA och Europas kärnländer, inklusive

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen Månadsbrev oktober 2011 Förvaltarkommentar: Sverige Merkozy har tagit bollen Till slut så fick vi ett paket med åtgärder som sammantaget ska ta EU upp ur det nattsvarta läge vi ramlat ner i. Marknaderna

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2011

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Januari

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer