Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier. www.enterfonder.se"

Transkript

1 September 29 Makro Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier Enter Fonder AB Tfn Fax

2 Makro USA Vi på Enter har sedan tidigt i våras trott på en positiv börsutveckling. Vår uppfattning baserades framförallt på synen att de oerhört stora finans- och penningpolitiska stimulanspaketen som sjösattes efter investmentbanken Lehmans konkurs skulle leda till en stabilisering av världens finansmarknader. Sedan dess har riskpremierna i de finansiella marknader fallit kraftigt vilket bland annat resulterat i kraftiga uppgångar på världens börser och lägre kreditspreadar på företagsobligationer. När vi nu blickar framåt härifrån, efter en uppgång på stockholmsbörsen hittills i år på närmare 4 procent (SIXPRX), våra egna svenska aktiefonder har alla stigit med mellan och 6 procent, börjar vi bli lite mer försiktiga. Både aktiemarknader och många kreditspreadar är tillbaka på de nivåer som rådde före Lehmans konkurs. Vi ser det som att centralbankernas räntesänkningar och de politiska stimulanspaketen räddade det finansiella systemet från kollaps. Men, när vi blickar framåt har vi fortfarande en svag konjunktur att brottas med. Under vissa perioder tenderar aktiemarknaden att i utomordentligt hög grad drivas av makroekonomisk statistik. Framförallt gäller det perioder då företag försöker anpassa sin produktion till kraftigt vikande efterfrågan. Vår bedömning är nu att aktiemarknaden successivt kommer att skifta fokus bort från rent makroekonomisk statistik och i stället i ökande grad kommer att drivas av mer bolagsspecifik information. John utvecklar dessa tankegångar ytterligare i aktiedelen. Perioden sedan halvårsskiftet har ur finansiell synvinkel varit märklig. Alla tillgångsslag har stigit i värde samtidigt; aktier, krediter, råvaror men även statsobligationer. Detta är ovanligt. Normalt brukar åtminstone statsobligationer falla i värde när andra, mer riskfyllda tillgångar stiger. Men nu har alltså även statsobligationer ökat kraftigt i värde trots att makrodata varit mycket stark. En förklaring till detta skulle kunna vara att centralbankernas enorma likvidisering av banksystemen börjat ge effekt. Initialt när centralbankerna sänkte räntorna och likvidiserade banksystemet hände inte så mycket på tillgångspriserna eftersom kreditmarknaderna var djupfrusna. I takt med att dessa börjat tina har effekten av likvidiseringen kommit med stor kraft under mycket kort tid. Det är nästan som om alla räntesänkningar sedan i höstas istället gjorts nu, inom loppet av ett par månader. Det finns därför en risk att centralbankernas åtgärder kan komma att leda till märkliga prissättningar av finansiella tillgångar. En följd av detta blir även att finansmarknaderna alltmer börjar fokusera på så kallade exitstrategier, det vill säga hur skall centralbankerna kunna minska likvidiseringen utan att det skall leda till kraftiga effekter på prissättningen av finansiella tillgångar. Om tillgångspriserna stiger mer än vad som är fundamentalt motiverat finns risken att priserna kan komma att falla kraftigt den dag stimulanserna tas bort. Vår bedömning är att de stora centralbankerna FED, ECB och Bank of England kommer att bibehålla den extremt stimulativa penningpolitiken till andra halvåret nästa år, så det är sannolikt för tidigt att börja oroa sig redan nu, men det är som sagt en fråga som ökar i vikt om tillgångspriserna fortsätter att stiga. Det finn som sagt en risk att tillgångsvärdena kan komma att stiga mer och snabbare än vad man kan uppleva som fundamentalt motiverat, men vår bedömning är trots allt att fundamenta i slutändan är viktigast. Därför blir vår slutsats att aktiemarknaderna konsolideras kring nuvarande nivåer under hösten men att trenden på lite längre sikt är fortsatt uppåt driven av successivt bättre bolagsresultat. Sverige När det gäller Sverige och Riksbanken tonar en lite annorlunda bild fram. Vår uppfattning är att Riksbanken tenderar att vara väldigt bakåtblickande i sin analys (vilket även kan förklara att man höjde räntan i september förra året). Sverige har tillsammans med USA de lägsta styrräntorna i världen. I Sverige har Riksbanken negativ inlåningsränta, vilket är första gången någonsin för en centralbank. Så den svenska penningpolitiken är mer extrem än någon annanstans trots att andra länder drabbats betydligt hårdare av krisen. I USA har huspriserna fallit kraftigt under de senaste åren, i Sverige har huspriserna knappt fallit alls och den senaste statistiken pekar på att fastighetspriserna nu stiger, i vissa fall kraftigt, igen. Svenska konsumenter är betydligt mer positiva än europeiska och svensk detaljhandel är stark, betydligt starkare än i övriga Europa. Vår bedömning är att Riksbanken kommer att tvingas revidera sin syn, och redan under hösten kommunicera att man kan komma att behöva tidigarelägga den första räntehöjningen. Något som sannolikt kommer att sätta press uppåt på marknadsräntorna under hösten/vintern. Idag säger man att reporäntan kommer att ligga still i ett år framöver för att sedan höjas till 4 procent 212! Vår bedömning är att den första räntehöjningen mycket väl kan komma redan i början av 21, snarare än i slutet, som Riksbanken säger. Däremot tror vi inte att vare sig den svenska eller världsekonomin kommer att vara så pass stark att höjningar upp till fyra procent är rimligt. Det finns fortfarande stora obalanser i världsekonomin. Skuldsättningen hos både hushåll och inte minst hos stater är hög i ett historiskt perspektiv, och det mest sannolika är att det kommer att ta många år att få bukt med skuldbergen. Vår bedömning är därför att både USA och Europa kommer att växa i betydligt lugnare takt de närmaste åren än vad vi varit vana vid. Däremot ser vi behovet av att dämpa den extrema stimulans som de nuvarande exceptionellt låga räntenivån i Sverige leder till. En reporänta på,2 är trots allt en ren krisränta. Denna publikation tillställs kunder och andra intressenter till Enter. Informationen baseras på Enters egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt andra källor. Enter kan dock inte garantera att informationen från dessa källor är korrekt och bedömningarna utgår från faktorer som kan visa sig vara oriktiga. Den som tar del av informationen skall vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument eller någon uppmaning till sådana transaktioner. Informationen baseras på uppgifter som var kända för Enter vid den tidpunkt 2 den publicerades. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Enter distribuerar information om förändringen. Enter ansvarar inte för förlust eller annan skada (direkt eller indirekt) hänförlig till användandet av denna publikation, vid investeringsbeslut, eller på annat sätt, eller för felaktigheter i publikationen som beror på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från tredje man.

3 Index 11, World, CRB, Spot Index [rebase = 1.] 17, , 11, 17, 1, 12, 1, Stigande tillgångspriser USA Sedan halvårsskiftet har i princip alla tillgångspriser stigit i värde. Grafen till vänster visar aktieindex, råvaruprisindex ett företagsobligationsindex och ett statsobligationsindex, alla i USA, sedan sista juni. Att alla tillgångspriser samtidigt stiger är ovanligt. Normalt faller statsobligationer i värde när makrodata, som nu, pekar på en förbättring av konjunkturen. 97, 9, jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 United States, CBOT, Dow Jones CBOT Treasury Index [rebase = 1.] World, CRB, Spot Index [rebase = 1.] United States, Standard & Poors, Composite, Index, Price Return [rebase = 1.] United States, Merrill Lynch, High Yield Master Index, Total Return [rebase = 1.] Vår gissning är att detta är likviditetsdrivet. Som exempel kan nämnas att i princip alla statsobligationsemissioner i västvärlden varit mycket kraftigt övertecknade, trots att lånebehoven är rekordstora Case-Shiller huspriser Grafen till vänster visar huspriserna i USA. Den svarta linjen är en sentimentindikator (NAHB) för byggindustrin i USA som vänt upp efter att kring årsskiftet noterat de lägsta nivåerna någonsin. Index Den blå linjen visar prisförändringen på bostäder det senaste året, och den röda linjen visar tremånadersförändringen. Den visar att priserna de senaste tre månaderna ökat jämfört med föregående tremånadersperiod (över noll), vilket är första gången sedan hösten jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj Business Surveys, Construction Sector, NAHB, NAHB/Wells Fargo Housing Market Index, SA House Prices, S&P Case-Shiller, Composite-2, Index, 2M1=1 [c.o.p 3 months] House Prices, S&P Case-Shiller, Composite-2, Index, 2M1=1 [c.o.p 12 months] Husförsäljning USA, nyproducerade hus 1,4 1,3 1,2 1,1 Även husförsäljningen har vänt upp sedan årsskiftet, om än från mycket låga nivåer. Försäljningsvolymen av nyproducerade hus är nere på samma nivå som i början av 198-talet! Number of ,,9,8,7 Number of (millions) En positiv sak är att det stora lagret av nyproducerade osålda hus minskat i samma takt. Så om försäljningen stabiliseras och börjar ta lite fart borde det kunna leda till ökad produktion av nya hus på lite sikt ,6,,4 Det stora lagret av osålda nyproducerade hus anses ha varit en bidragande orsak till fallande fastighetspriser ,3 For sale at end of period, total Total, AR 3

4 USA 14 Germany, Income Approach, Savings, Rate, personal 11 United States, Personal Saving, Rate United States, Personal Saving, Rate [mean] 7, Savings rate En av de stora obalanserna i USA har gällt sparandet som varit mycket lågt. Enligt vissa sätt att mäta har det till och med varit negativt. Grafen till vänster visar sparkvoten i USA taget från nationalräkenskaperna. Den serien bottnade kring en procent i början av 28 och har sedan dess stigit relativt kraftigt upp till ca procent. Den heldragna röda linjen på 7 procent visar snittet för sparkvoten sedan Den blå linjen visar sparkvoten i tyskland som ligger på betydligt högre nivåer Germany, Income Approach, Savings, Rate, personal United States, Personal Saving, Rate United States, Personal Saving, Rate [mean] 6 6 USA ISM & BNP 6 4 ISM som är den bästa ledande indikator för amerikansk BNP har fortsatt upp. Den vände kring årsskiftet och är nu över för första gången sedan 27. Index Om historiska samband gäller talar detta för en BNP tillväxt i USA (mätt som rullande årstakt) kring 2, procent på sikt. Consensus prognosen för BNP i USA helåret 21 har de senaste månaderna reviderats upp till 2,1 procent USA ISM Inköpschefs index USA BNP [c.o.p 4 quarters] , USA BNP och arbetslöshet 11 Vi har kommenterat det tidigare men det kan vara värt att poängtera igen. 1, 7,, 2, Amerikansk arbetslöshet laggar BNP med månader. Vi räknar med att botten i BNP var kvartal ett 29. Därmed är det rimligt att tro att arbetslösheten toppar någon gång under första halvåret 21 över 1 procent., 6-2, -, 4-7, National Income Account, National Product Account, Gross Domestic Product, Overall, Constant Prices, AR, USD, 2 prices [ar 1 quarter] Unemployment, Rate 4

5 Asien 2, China, Motor Vehicles, Domestic Sales, Automobiles, total 1,138M USA pasenger cars + light truck sales 1,289M 1,7 1, 1,2 Bilförsäljning Efter finanskrisen var det många som menade att den kinesiska ekonomin skulle få stora problem när världshandeln minskade och importen i västvärlden föll kraftigt. Kinesiska myndigheter svarade med ett massivt stimulanspaket som bidragit till att hålla uppe tillväxten i Kina. millions 1,,7,,2, Grafen till vänster visar bilförsäljningen i USA och Kina. USA har i alla år varit världens största bilmarknad. Men sedan årsskiftet har Kina nu gått om USA. Den allra senaste månaden har amerikansk bilförsäljning vänt upp igen efter att skrotningspremier införts i USA. China, Motor Vehicles, Domestic Sales, Automobiles, total USA pasenger cars + light truck sales Index China, Shanghai SE, 18 Index, Close, CNY Det stora stimulanspaketet från förra hösten bidrog säkert till att den kinesiska börsen var en av de första att vända upp. Sedan i somras har dock börsen fallit relativt kraftigt. Detta efter att kinesiska myndigheter signalerat missnöje med att för stor del av stimulansåtgärderna lett till spekulativa investeringar i bl.a. aktier och fastigheter. 7 6 Därför har myndigheterna infört diverse lånerestriktioner för bankerna och även aviserat höjda kassakrav för att dämpa spekulationerna jan mar maj jul sep nov jan 6 mar maj jul sep nov jan 7 mar maj jul sep nov jan 8 mar maj jul sep 9 Ett tecken på vikten av centralbankers och myndigheters åtgärder i likviditetsstyrda marknader. 199=1 (billions) Japan Industriproduktion och orderingång Japansk industriproduktion är mycket svag. Årstakten är fortfarande 2 procent lägre än för ett år sedan, men det som oroar mest är att orderingången, som vanligtvis är en bra ledande indikator för industriproduktionen, fallit tillbaka till de absoluta bottennivåerna senaste månaden Japan, New Orders, Machinery, By Industrial Classification, Manufacturing, SA, JPY Japan Industriproduktion, Volym [c.o.p 12 obs]

6 EMU Kreditspreadar Som nämnts tidigare har kreditspreadar fortsatt att handla ner. D.v.s. räntan på företagsobligationer har fallit betydligt mer än räntan på statsobligationer sedan årsskiftet Lehman Ett tydligt tecken på att finansmarknaderna fungerar allt bättre och att riskviljan är tillbaka okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 7 8 ITRAX-CROSSOVER ITRAX MAIN feb mar apr maj jun jul aug sep 9 Den röda linjen (vänster skala) visar spreaden mot ränteswapen (snarlikt statsräntan) för en korg bestående av femåriga obligationer utgivna av europeiska företag med låg ratings. Den blå linjen visar 12 europeiska investment grade bolags spread mot swapen. (höger skala). I båda fallen är spreadarna nu lägre än före Lehmans konkurs. New Orders Index Grafen till vänster visar orderingången till tysk (röd) och europeisk (blå) industri. De heldragna linjerna visar den faktiska orderingången som efter en viss uppgång senaste månaderna är kring år 2s nivå! Den streckade linjen visar tremånadersförändringen av samma serie. Detta för att tydligare kunna se dynamiken i uppgången. Nu har orderingången de tre senaste månaderna, jämfört med föregående tre månader, ökat för första gången sedan början av 28 (över noll), vilket normalt talar för stigande industriproduktion längre fram. Eurostat, Euro Zone, Manufacturing, Overall, NACE Rev.2 C_ORD, Working on orders [c.o.p 3 months] Germany, Manufacturing industry, Constant Prices, Cal Adj [c.o.p 3 months] Eurostat, Euro Zone, Manufacturing, Overall, NACE Rev.2 C_ORD, Working on orders Germany, Manufacturing industry, Constant Prices, Cal Adj 199= Consumer confidence Europa Consumer confidence i Europa har börjar repa sig från mycket låga nivåer. Ett land som verkligen sticker ut är Sverige. Sannolikt drivet av extremt låga boräntor samt skattesänkningar. För svenskar med arbete har den ekonomiska situationen sannolikt sällan varit bättre Germany Euro Zone United Kingdom Sweden 6

7 Sverige Procent Riksbankens reporänta och inlåningsränta Riksbanken behöll reporäntan på rekordlåga,2 procent vid sitt senaste möte i september. Dessutom valde man att förse det svenska banksystemet med ytterligare 1 miljarder kronor med 12 månaders löptid. Så nettot är en ytterligare lättnad av penningpolitiken. Dessutom har Riksbanken, som första centralbank någonsin, infört negativ inlåningsränta i banksystemet. Det betyder att det kostar pengar för en bank att deponera pengar i Riksbanken. Vi har svårt att förstå varför Riksbanken skall bedriva den mest extrema penningpolitiken av alla centralbanker. Riksbankens reporänta Sweden, Policy Rates, Deposit Rate, SEK 7 6 Rörliga bolåneräntor Grafen till vänster visar hushållens ränta för rörliga huslån. Som framgår av grafen är räntan i Sverige dramatiskt mycket lägre än i många andra länder. Det vill säga penningpolitiken får betydligt större genomslag i Sverige än på andra håll jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan Sweden, Mortgage Lending Rates, SBAB 3 Month, Fixing, SEK Germany, Personal Lending Rates, New Loans, House Purchases (excl. Bank Overdrafts), - 1 Year, EUR United Kingdom, Personal Lending Rates, New Business, Households, Secured on Dwellings, Fixed Rate, Total, Close, GBP United States, Mortgage Lending Rates, Freddie Mac 1 year Adjustable-Rate (ARMs), USD apr jul okt jan apr jul okt 8 9 De låga räntorna gör att svenska hushåll nu lånar i betydligt snabbare takt än andra europeiska hushåll, vilket syns i konsumtionsstatistiken. Det stod till exempel i tidningen att båttillverkaren Nimbus i juli haft sin bästa månad någonsin med 1 sålda båtar, varav merparten i prisklassen 3- miljoner kronor., Riksbankens reporäntebana och KPI prognos, Merparten av svenska folkets fastighetslån löper i dagsläget till rörlig ränta. 4, 3, 2, 4, 3, 2, Räntekänsligheten i ekonomin är därmed mycket stor. Skulle Riksbanken höja så mycket som de själva säger kan lätt svenska hushålls räntekostnad tredubblas inom loppet av två år. 1,, -1, -2, 1,, -1, -2, Men vi tror att det även under kommande år kommer att behövas räntor som är stimulativa, om än inte lika extrema som nu, eftersom vi räknar med att tillväxten kommer att vara tämligen svag (men positiv) under flera år framöver. KPI Repor änta Så vår slutsats blir att räntehöjningarna börjar tidigare, men att de slutar på en lägre nivå, kring 2,-3 procent,

8 Index sep okt nov dec jan 8 Aktiemarknader (lokala valutor) feb mar apr maj jun jul aug sep 9 Euro Zone, MSCI, Index, EUR Sweden, SIX, Portfolio Return Index, SEK United States, Standard & Poors, Composite, Index, Total Return, USD Emerging Markets, MSCI, Index, Total Return World, MSCI, All Countries Index (LOC), Price Return Ett år efter Lehman: Stockholm i topp Ett år har gått sedan Lehman Brothers föll och falluckan öppnade sig för såväl den finansiella som den reala ekonomin. Hur har det gått för börserna under perioden? Emerging Markets (EM) har klarat sig bäst och handlar nu över fjolårsnivån. De stora utvecklade börserna (USA, Japan, Europa) ha klarat sig sämre och ännu inte slutit Lehman-gapet. Notera att Stockholmsbörsen ligger i topp och handlar mer som Utvecklingsmarknad än Mogen Marknad. Index sep okt nov dec jan 8 Banks Materials Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences Telecommunication Services Consumer Durables & Apparel Technology Hardware & Equipment Automobiles & Components Capital Goods Sektorer Stockholmsbörsen feb mar apr maj jun jul aug sep 9 Kylskåp är hetast Vilka sektorer har gått bäst sedan Lehamn föll? Defensiva branscher som Läkemedel och Operatörer klarade sig bäst under fallet i höstas medan cykliska sektorer som Metall har gått bäst i återhämtningen. Sett över hela perioden är det dock påfallande jämt mellan sektorerna. En sektor som står ut ur mängden är Consumer Durables där framförallt Electrolux utvecklats väldigt starkt. Från makro till mikro Sedan Lehman föll har börsen varit extremt styrd av makrodata, särskilt ledande index som amerikanska ISM. Nu är vi tillbaka på de nivåer som rådde före Lehman, dvs. med ISM över och OMX-index kring 9. Normalt minskar börsens koppling till makro när ISM kommer över. Vi tror att det mönstret kommer upprepa sig, dvs. att marknaden framöver kommer fokusera mindre på makro och mer på mikro, alltså på hur det ser ut i bolagen. 8

9 7 6 6 Stockholmsbörsen och ISM En normal återhämtning Uppgången för börsen och för ISM i mitten på 197-talet kan få tjäna som exempel på hur det ofta ser ut i en återhämtning. Index Den bästa avkastningen fick man från det att ISM bottnade till dess att ISM gick över (alltså den period vi har bakom oss). 4 3 Därefter fortsatte börsen upp, men i lugnare takt och utan samma koppling till makro. 3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 74 7 United States, Business Surveys, ISM Manufacturing, PMI total, SA Sweden, Affärsvärlden, General Index (AFGX), Price Return, End of Period, SEK [c.o.p 261 obs] - feb mar apr Sweden, Affärsvärlden, General Index (AFGX), Price Return, End of Period, SEK För mycket för snabbt? Årets börsuppgång är kraftig och snabb, men är den onormal i ett historiskt perspektiv? Egentligen inte (se grafen), särskilt inte om man beaktar att fjolårets nedgång var det största för ett enskilt år sedan Affärsväldens Generalindex började räknas Det normala är faktiskt att kraftiga nedgångar följs av en mer utdragen uppgång. Så skedde exempelvis i början av 9-talet och efter IT-kraschen. AFGX, % månadsavkastning 3 För mycket för snabbt (2)? Mer ovanligt är att vi i år haft åtta månader i rad med positiv avkastning. Så långa obrutna uppgångar sker väldigt sällan, senast var i mitten på 9-talet och den gången följde en mindre korrektion En annan iakttagelse: Merparten av årets uppgång har kommit under två månader, april och juli. Vad hände då? Jo, bolagen rapporterade första respektive andra kvartalets resultat. Tredje kvartalet redovisas i oktober c.o.p 1 month 9

10 Hur ser det ut i bolagen? Vi tror som sagt att fokus kommer att skifta från makro till mikro. Klarar marknaden den övergången? Q1 och Q2 mottogs ju positivt, främst tack vare lägre kostnader än väntat. Kostnaderna kan mycket väl fortsätta överraska positivt. Bilden intill visar besparingstakten för Sandvik Tooling. Om något har takten i besparingarna accelererat under året. Först in, först ut Men enbart lägre kostnader räcker förmodligen inte som drivkraft för marknaden härifrån. Framöver vill man se att efterfrågan börjar röra sig i rätt riktning. Här är läget betydligt mer osäkert. De flesta bolag vi träffat på sistone beskriver efterfrågan som stabil på en låg nivå. Efterfrågan faller inte mer men stiger inte heller. Vissa små ljustecken finns dock. De sektorer som först gick in i nedgången har så sakteliga börjat röra sig uppåt. Det gäller framförallt konsumentnära områden som bilar och elektronik. Lageravvecklingen närmar sig slutet När Lehamn föll blev bolagen sittande med på tok för stora lager. Man har ägnat det senaste året åt att anpassa lagren något som pressat såväl efterfrågan som marginaler. Förmodligen närmar vi oss nu slutet på lageranpassningen. Det gäller framförallt för de tidigt cykliska segmenten, exempelvis bilindustrin. I de mer sencykliska segmenten lär lageravvecklingen fortgå ytterligare några kvartal. 1

11 Lägre kreditförluster än väntat Kreditförlusterna i bankernas svenska rörelser har hittills varit måttliga (ca 3 bp), men många har varnat för att de förlängda semesterstoppen i industrin ska framkalla konkurser under sommaren med stigande kreditförluster som följd. Men den farhågan tycks inte ha besannats. Statistik för augusti visar på en måttlig 1-procentig ökning av konkurserna jämfört med samma månad i fjol och ett fall på 17% från juli. Statistiken indikerar att bankerna kommer rapportera låga svenska kreditförluster även för det tredje kvartalet. PE-tal Stockholmsbörsen Dyrt på nästa års prognos 4 PER Stockholmsbörsen 17, 8 PER Stockholmsbörsen [median] 17,8 3 Men även om det finns ett antal faktorer som bör ge stöd åt vinsterna framöver så har ju samtidigt kurserna gått upp kraftigt. 2 Hur ser värderingen egentligen ut i dagsläget? 1 Räknat på analytikernas prognoser värderas den svenska marknaden till drygt 17 gånger nästa års vinst Det framstår inte som en särskilt lockande värdering, även om den ligger i linje med ett historiskt genomsnitt. PER Stockholmsbörsen PER Stockholmsbörsen [median] Ett annat synsätt Men kanske ligger marknadens prognoser för lågt? Alla underskattade ju kraften i nedgången, kan inte så bli fallet också i uppgången? Jo, mycket talar för det. 11

12 Makro Aktiemarknad Anders Wilson, Chef ränteförvaltning och makroanalys John Bornstein, Analyschef aktier Enter i korthet Enter är en oberoende kapitalförvaltare specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Vi erbjuder förvaltning i nio fonder samt diskretionär förvaltning. Förvaltarna på Enter har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, i genomsnitt 2 år. Huvuddelen av förvaltarteamet har arbetat tillsammans i mer än 16 år. Stor del av våra kunder är institutionella placerare, som till exempel pensionsfonder och stiftelser. Vi förvaltar även kapital för privatpersoner. Du kan spara i våra fonder direkt hos oss eller via våra samarbetspartners; Avanza, Nordnet, Swedbank, Skandia Banken, HQ Bank, Fondmarknaden.se, E-trade och PPM. Enters förvaltning finns även tillgänglig för dig som sparar i Skandia Link, SEB Trygg Liv och Danica Pension. Enter startades Företaget har idag elva anställda. Ägare är dels personalen, dels norska börsnoterade Orkla ASA. Enter Sverige Enter Select Enter Trend Räntefond Enter Return Enter Maximal Fonder Enter Sverige Fokus Enter Select Pro Enter Penningmarknadsfond Enter Maximal Pro Mer information För mer information om Enter Fonder och Kapitalförvaltning se vår hemsida eller kontakta: Henrik Lindquist Richard Eriksson Lina Angeling

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport

Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport Maj 29 Titel: Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport, maj 29 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson, 8-545 13 765 BKN:s Marknadsrapport

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer