Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier. www.enterfonder.se"

Transkript

1 September 29 Makro Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier Enter Fonder AB Tfn Fax

2 Makro USA Vi på Enter har sedan tidigt i våras trott på en positiv börsutveckling. Vår uppfattning baserades framförallt på synen att de oerhört stora finans- och penningpolitiska stimulanspaketen som sjösattes efter investmentbanken Lehmans konkurs skulle leda till en stabilisering av världens finansmarknader. Sedan dess har riskpremierna i de finansiella marknader fallit kraftigt vilket bland annat resulterat i kraftiga uppgångar på världens börser och lägre kreditspreadar på företagsobligationer. När vi nu blickar framåt härifrån, efter en uppgång på stockholmsbörsen hittills i år på närmare 4 procent (SIXPRX), våra egna svenska aktiefonder har alla stigit med mellan och 6 procent, börjar vi bli lite mer försiktiga. Både aktiemarknader och många kreditspreadar är tillbaka på de nivåer som rådde före Lehmans konkurs. Vi ser det som att centralbankernas räntesänkningar och de politiska stimulanspaketen räddade det finansiella systemet från kollaps. Men, när vi blickar framåt har vi fortfarande en svag konjunktur att brottas med. Under vissa perioder tenderar aktiemarknaden att i utomordentligt hög grad drivas av makroekonomisk statistik. Framförallt gäller det perioder då företag försöker anpassa sin produktion till kraftigt vikande efterfrågan. Vår bedömning är nu att aktiemarknaden successivt kommer att skifta fokus bort från rent makroekonomisk statistik och i stället i ökande grad kommer att drivas av mer bolagsspecifik information. John utvecklar dessa tankegångar ytterligare i aktiedelen. Perioden sedan halvårsskiftet har ur finansiell synvinkel varit märklig. Alla tillgångsslag har stigit i värde samtidigt; aktier, krediter, råvaror men även statsobligationer. Detta är ovanligt. Normalt brukar åtminstone statsobligationer falla i värde när andra, mer riskfyllda tillgångar stiger. Men nu har alltså även statsobligationer ökat kraftigt i värde trots att makrodata varit mycket stark. En förklaring till detta skulle kunna vara att centralbankernas enorma likvidisering av banksystemen börjat ge effekt. Initialt när centralbankerna sänkte räntorna och likvidiserade banksystemet hände inte så mycket på tillgångspriserna eftersom kreditmarknaderna var djupfrusna. I takt med att dessa börjat tina har effekten av likvidiseringen kommit med stor kraft under mycket kort tid. Det är nästan som om alla räntesänkningar sedan i höstas istället gjorts nu, inom loppet av ett par månader. Det finns därför en risk att centralbankernas åtgärder kan komma att leda till märkliga prissättningar av finansiella tillgångar. En följd av detta blir även att finansmarknaderna alltmer börjar fokusera på så kallade exitstrategier, det vill säga hur skall centralbankerna kunna minska likvidiseringen utan att det skall leda till kraftiga effekter på prissättningen av finansiella tillgångar. Om tillgångspriserna stiger mer än vad som är fundamentalt motiverat finns risken att priserna kan komma att falla kraftigt den dag stimulanserna tas bort. Vår bedömning är att de stora centralbankerna FED, ECB och Bank of England kommer att bibehålla den extremt stimulativa penningpolitiken till andra halvåret nästa år, så det är sannolikt för tidigt att börja oroa sig redan nu, men det är som sagt en fråga som ökar i vikt om tillgångspriserna fortsätter att stiga. Det finn som sagt en risk att tillgångsvärdena kan komma att stiga mer och snabbare än vad man kan uppleva som fundamentalt motiverat, men vår bedömning är trots allt att fundamenta i slutändan är viktigast. Därför blir vår slutsats att aktiemarknaderna konsolideras kring nuvarande nivåer under hösten men att trenden på lite längre sikt är fortsatt uppåt driven av successivt bättre bolagsresultat. Sverige När det gäller Sverige och Riksbanken tonar en lite annorlunda bild fram. Vår uppfattning är att Riksbanken tenderar att vara väldigt bakåtblickande i sin analys (vilket även kan förklara att man höjde räntan i september förra året). Sverige har tillsammans med USA de lägsta styrräntorna i världen. I Sverige har Riksbanken negativ inlåningsränta, vilket är första gången någonsin för en centralbank. Så den svenska penningpolitiken är mer extrem än någon annanstans trots att andra länder drabbats betydligt hårdare av krisen. I USA har huspriserna fallit kraftigt under de senaste åren, i Sverige har huspriserna knappt fallit alls och den senaste statistiken pekar på att fastighetspriserna nu stiger, i vissa fall kraftigt, igen. Svenska konsumenter är betydligt mer positiva än europeiska och svensk detaljhandel är stark, betydligt starkare än i övriga Europa. Vår bedömning är att Riksbanken kommer att tvingas revidera sin syn, och redan under hösten kommunicera att man kan komma att behöva tidigarelägga den första räntehöjningen. Något som sannolikt kommer att sätta press uppåt på marknadsräntorna under hösten/vintern. Idag säger man att reporäntan kommer att ligga still i ett år framöver för att sedan höjas till 4 procent 212! Vår bedömning är att den första räntehöjningen mycket väl kan komma redan i början av 21, snarare än i slutet, som Riksbanken säger. Däremot tror vi inte att vare sig den svenska eller världsekonomin kommer att vara så pass stark att höjningar upp till fyra procent är rimligt. Det finns fortfarande stora obalanser i världsekonomin. Skuldsättningen hos både hushåll och inte minst hos stater är hög i ett historiskt perspektiv, och det mest sannolika är att det kommer att ta många år att få bukt med skuldbergen. Vår bedömning är därför att både USA och Europa kommer att växa i betydligt lugnare takt de närmaste åren än vad vi varit vana vid. Däremot ser vi behovet av att dämpa den extrema stimulans som de nuvarande exceptionellt låga räntenivån i Sverige leder till. En reporänta på,2 är trots allt en ren krisränta. Denna publikation tillställs kunder och andra intressenter till Enter. Informationen baseras på Enters egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt andra källor. Enter kan dock inte garantera att informationen från dessa källor är korrekt och bedömningarna utgår från faktorer som kan visa sig vara oriktiga. Den som tar del av informationen skall vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument eller någon uppmaning till sådana transaktioner. Informationen baseras på uppgifter som var kända för Enter vid den tidpunkt 2 den publicerades. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Enter distribuerar information om förändringen. Enter ansvarar inte för förlust eller annan skada (direkt eller indirekt) hänförlig till användandet av denna publikation, vid investeringsbeslut, eller på annat sätt, eller för felaktigheter i publikationen som beror på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från tredje man.

3 Index 11, World, CRB, Spot Index [rebase = 1.] 17, , 11, 17, 1, 12, 1, Stigande tillgångspriser USA Sedan halvårsskiftet har i princip alla tillgångspriser stigit i värde. Grafen till vänster visar aktieindex, råvaruprisindex ett företagsobligationsindex och ett statsobligationsindex, alla i USA, sedan sista juni. Att alla tillgångspriser samtidigt stiger är ovanligt. Normalt faller statsobligationer i värde när makrodata, som nu, pekar på en förbättring av konjunkturen. 97, 9, jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 United States, CBOT, Dow Jones CBOT Treasury Index [rebase = 1.] World, CRB, Spot Index [rebase = 1.] United States, Standard & Poors, Composite, Index, Price Return [rebase = 1.] United States, Merrill Lynch, High Yield Master Index, Total Return [rebase = 1.] Vår gissning är att detta är likviditetsdrivet. Som exempel kan nämnas att i princip alla statsobligationsemissioner i västvärlden varit mycket kraftigt övertecknade, trots att lånebehoven är rekordstora Case-Shiller huspriser Grafen till vänster visar huspriserna i USA. Den svarta linjen är en sentimentindikator (NAHB) för byggindustrin i USA som vänt upp efter att kring årsskiftet noterat de lägsta nivåerna någonsin. Index Den blå linjen visar prisförändringen på bostäder det senaste året, och den röda linjen visar tremånadersförändringen. Den visar att priserna de senaste tre månaderna ökat jämfört med föregående tremånadersperiod (över noll), vilket är första gången sedan hösten jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj Business Surveys, Construction Sector, NAHB, NAHB/Wells Fargo Housing Market Index, SA House Prices, S&P Case-Shiller, Composite-2, Index, 2M1=1 [c.o.p 3 months] House Prices, S&P Case-Shiller, Composite-2, Index, 2M1=1 [c.o.p 12 months] Husförsäljning USA, nyproducerade hus 1,4 1,3 1,2 1,1 Även husförsäljningen har vänt upp sedan årsskiftet, om än från mycket låga nivåer. Försäljningsvolymen av nyproducerade hus är nere på samma nivå som i början av 198-talet! Number of ,,9,8,7 Number of (millions) En positiv sak är att det stora lagret av nyproducerade osålda hus minskat i samma takt. Så om försäljningen stabiliseras och börjar ta lite fart borde det kunna leda till ökad produktion av nya hus på lite sikt ,6,,4 Det stora lagret av osålda nyproducerade hus anses ha varit en bidragande orsak till fallande fastighetspriser ,3 For sale at end of period, total Total, AR 3

4 USA 14 Germany, Income Approach, Savings, Rate, personal 11 United States, Personal Saving, Rate United States, Personal Saving, Rate [mean] 7, Savings rate En av de stora obalanserna i USA har gällt sparandet som varit mycket lågt. Enligt vissa sätt att mäta har det till och med varit negativt. Grafen till vänster visar sparkvoten i USA taget från nationalräkenskaperna. Den serien bottnade kring en procent i början av 28 och har sedan dess stigit relativt kraftigt upp till ca procent. Den heldragna röda linjen på 7 procent visar snittet för sparkvoten sedan Den blå linjen visar sparkvoten i tyskland som ligger på betydligt högre nivåer Germany, Income Approach, Savings, Rate, personal United States, Personal Saving, Rate United States, Personal Saving, Rate [mean] 6 6 USA ISM & BNP 6 4 ISM som är den bästa ledande indikator för amerikansk BNP har fortsatt upp. Den vände kring årsskiftet och är nu över för första gången sedan 27. Index Om historiska samband gäller talar detta för en BNP tillväxt i USA (mätt som rullande årstakt) kring 2, procent på sikt. Consensus prognosen för BNP i USA helåret 21 har de senaste månaderna reviderats upp till 2,1 procent USA ISM Inköpschefs index USA BNP [c.o.p 4 quarters] , USA BNP och arbetslöshet 11 Vi har kommenterat det tidigare men det kan vara värt att poängtera igen. 1, 7,, 2, Amerikansk arbetslöshet laggar BNP med månader. Vi räknar med att botten i BNP var kvartal ett 29. Därmed är det rimligt att tro att arbetslösheten toppar någon gång under första halvåret 21 över 1 procent., 6-2, -, 4-7, National Income Account, National Product Account, Gross Domestic Product, Overall, Constant Prices, AR, USD, 2 prices [ar 1 quarter] Unemployment, Rate 4

5 Asien 2, China, Motor Vehicles, Domestic Sales, Automobiles, total 1,138M USA pasenger cars + light truck sales 1,289M 1,7 1, 1,2 Bilförsäljning Efter finanskrisen var det många som menade att den kinesiska ekonomin skulle få stora problem när världshandeln minskade och importen i västvärlden föll kraftigt. Kinesiska myndigheter svarade med ett massivt stimulanspaket som bidragit till att hålla uppe tillväxten i Kina. millions 1,,7,,2, Grafen till vänster visar bilförsäljningen i USA och Kina. USA har i alla år varit världens största bilmarknad. Men sedan årsskiftet har Kina nu gått om USA. Den allra senaste månaden har amerikansk bilförsäljning vänt upp igen efter att skrotningspremier införts i USA. China, Motor Vehicles, Domestic Sales, Automobiles, total USA pasenger cars + light truck sales Index China, Shanghai SE, 18 Index, Close, CNY Det stora stimulanspaketet från förra hösten bidrog säkert till att den kinesiska börsen var en av de första att vända upp. Sedan i somras har dock börsen fallit relativt kraftigt. Detta efter att kinesiska myndigheter signalerat missnöje med att för stor del av stimulansåtgärderna lett till spekulativa investeringar i bl.a. aktier och fastigheter. 7 6 Därför har myndigheterna infört diverse lånerestriktioner för bankerna och även aviserat höjda kassakrav för att dämpa spekulationerna jan mar maj jul sep nov jan 6 mar maj jul sep nov jan 7 mar maj jul sep nov jan 8 mar maj jul sep 9 Ett tecken på vikten av centralbankers och myndigheters åtgärder i likviditetsstyrda marknader. 199=1 (billions) Japan Industriproduktion och orderingång Japansk industriproduktion är mycket svag. Årstakten är fortfarande 2 procent lägre än för ett år sedan, men det som oroar mest är att orderingången, som vanligtvis är en bra ledande indikator för industriproduktionen, fallit tillbaka till de absoluta bottennivåerna senaste månaden Japan, New Orders, Machinery, By Industrial Classification, Manufacturing, SA, JPY Japan Industriproduktion, Volym [c.o.p 12 obs]

6 EMU Kreditspreadar Som nämnts tidigare har kreditspreadar fortsatt att handla ner. D.v.s. räntan på företagsobligationer har fallit betydligt mer än räntan på statsobligationer sedan årsskiftet Lehman Ett tydligt tecken på att finansmarknaderna fungerar allt bättre och att riskviljan är tillbaka okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 7 8 ITRAX-CROSSOVER ITRAX MAIN feb mar apr maj jun jul aug sep 9 Den röda linjen (vänster skala) visar spreaden mot ränteswapen (snarlikt statsräntan) för en korg bestående av femåriga obligationer utgivna av europeiska företag med låg ratings. Den blå linjen visar 12 europeiska investment grade bolags spread mot swapen. (höger skala). I båda fallen är spreadarna nu lägre än före Lehmans konkurs. New Orders Index Grafen till vänster visar orderingången till tysk (röd) och europeisk (blå) industri. De heldragna linjerna visar den faktiska orderingången som efter en viss uppgång senaste månaderna är kring år 2s nivå! Den streckade linjen visar tremånadersförändringen av samma serie. Detta för att tydligare kunna se dynamiken i uppgången. Nu har orderingången de tre senaste månaderna, jämfört med föregående tre månader, ökat för första gången sedan början av 28 (över noll), vilket normalt talar för stigande industriproduktion längre fram. Eurostat, Euro Zone, Manufacturing, Overall, NACE Rev.2 C_ORD, Working on orders [c.o.p 3 months] Germany, Manufacturing industry, Constant Prices, Cal Adj [c.o.p 3 months] Eurostat, Euro Zone, Manufacturing, Overall, NACE Rev.2 C_ORD, Working on orders Germany, Manufacturing industry, Constant Prices, Cal Adj 199= Consumer confidence Europa Consumer confidence i Europa har börjar repa sig från mycket låga nivåer. Ett land som verkligen sticker ut är Sverige. Sannolikt drivet av extremt låga boräntor samt skattesänkningar. För svenskar med arbete har den ekonomiska situationen sannolikt sällan varit bättre Germany Euro Zone United Kingdom Sweden 6

7 Sverige Procent Riksbankens reporänta och inlåningsränta Riksbanken behöll reporäntan på rekordlåga,2 procent vid sitt senaste möte i september. Dessutom valde man att förse det svenska banksystemet med ytterligare 1 miljarder kronor med 12 månaders löptid. Så nettot är en ytterligare lättnad av penningpolitiken. Dessutom har Riksbanken, som första centralbank någonsin, infört negativ inlåningsränta i banksystemet. Det betyder att det kostar pengar för en bank att deponera pengar i Riksbanken. Vi har svårt att förstå varför Riksbanken skall bedriva den mest extrema penningpolitiken av alla centralbanker. Riksbankens reporänta Sweden, Policy Rates, Deposit Rate, SEK 7 6 Rörliga bolåneräntor Grafen till vänster visar hushållens ränta för rörliga huslån. Som framgår av grafen är räntan i Sverige dramatiskt mycket lägre än i många andra länder. Det vill säga penningpolitiken får betydligt större genomslag i Sverige än på andra håll jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan Sweden, Mortgage Lending Rates, SBAB 3 Month, Fixing, SEK Germany, Personal Lending Rates, New Loans, House Purchases (excl. Bank Overdrafts), - 1 Year, EUR United Kingdom, Personal Lending Rates, New Business, Households, Secured on Dwellings, Fixed Rate, Total, Close, GBP United States, Mortgage Lending Rates, Freddie Mac 1 year Adjustable-Rate (ARMs), USD apr jul okt jan apr jul okt 8 9 De låga räntorna gör att svenska hushåll nu lånar i betydligt snabbare takt än andra europeiska hushåll, vilket syns i konsumtionsstatistiken. Det stod till exempel i tidningen att båttillverkaren Nimbus i juli haft sin bästa månad någonsin med 1 sålda båtar, varav merparten i prisklassen 3- miljoner kronor., Riksbankens reporäntebana och KPI prognos, Merparten av svenska folkets fastighetslån löper i dagsläget till rörlig ränta. 4, 3, 2, 4, 3, 2, Räntekänsligheten i ekonomin är därmed mycket stor. Skulle Riksbanken höja så mycket som de själva säger kan lätt svenska hushålls räntekostnad tredubblas inom loppet av två år. 1,, -1, -2, 1,, -1, -2, Men vi tror att det även under kommande år kommer att behövas räntor som är stimulativa, om än inte lika extrema som nu, eftersom vi räknar med att tillväxten kommer att vara tämligen svag (men positiv) under flera år framöver. KPI Repor änta Så vår slutsats blir att räntehöjningarna börjar tidigare, men att de slutar på en lägre nivå, kring 2,-3 procent,

8 Index sep okt nov dec jan 8 Aktiemarknader (lokala valutor) feb mar apr maj jun jul aug sep 9 Euro Zone, MSCI, Index, EUR Sweden, SIX, Portfolio Return Index, SEK United States, Standard & Poors, Composite, Index, Total Return, USD Emerging Markets, MSCI, Index, Total Return World, MSCI, All Countries Index (LOC), Price Return Ett år efter Lehman: Stockholm i topp Ett år har gått sedan Lehman Brothers föll och falluckan öppnade sig för såväl den finansiella som den reala ekonomin. Hur har det gått för börserna under perioden? Emerging Markets (EM) har klarat sig bäst och handlar nu över fjolårsnivån. De stora utvecklade börserna (USA, Japan, Europa) ha klarat sig sämre och ännu inte slutit Lehman-gapet. Notera att Stockholmsbörsen ligger i topp och handlar mer som Utvecklingsmarknad än Mogen Marknad. Index sep okt nov dec jan 8 Banks Materials Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences Telecommunication Services Consumer Durables & Apparel Technology Hardware & Equipment Automobiles & Components Capital Goods Sektorer Stockholmsbörsen feb mar apr maj jun jul aug sep 9 Kylskåp är hetast Vilka sektorer har gått bäst sedan Lehamn föll? Defensiva branscher som Läkemedel och Operatörer klarade sig bäst under fallet i höstas medan cykliska sektorer som Metall har gått bäst i återhämtningen. Sett över hela perioden är det dock påfallande jämt mellan sektorerna. En sektor som står ut ur mängden är Consumer Durables där framförallt Electrolux utvecklats väldigt starkt. Från makro till mikro Sedan Lehman föll har börsen varit extremt styrd av makrodata, särskilt ledande index som amerikanska ISM. Nu är vi tillbaka på de nivåer som rådde före Lehman, dvs. med ISM över och OMX-index kring 9. Normalt minskar börsens koppling till makro när ISM kommer över. Vi tror att det mönstret kommer upprepa sig, dvs. att marknaden framöver kommer fokusera mindre på makro och mer på mikro, alltså på hur det ser ut i bolagen. 8

9 7 6 6 Stockholmsbörsen och ISM En normal återhämtning Uppgången för börsen och för ISM i mitten på 197-talet kan få tjäna som exempel på hur det ofta ser ut i en återhämtning. Index Den bästa avkastningen fick man från det att ISM bottnade till dess att ISM gick över (alltså den period vi har bakom oss). 4 3 Därefter fortsatte börsen upp, men i lugnare takt och utan samma koppling till makro. 3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 74 7 United States, Business Surveys, ISM Manufacturing, PMI total, SA Sweden, Affärsvärlden, General Index (AFGX), Price Return, End of Period, SEK [c.o.p 261 obs] - feb mar apr Sweden, Affärsvärlden, General Index (AFGX), Price Return, End of Period, SEK För mycket för snabbt? Årets börsuppgång är kraftig och snabb, men är den onormal i ett historiskt perspektiv? Egentligen inte (se grafen), särskilt inte om man beaktar att fjolårets nedgång var det största för ett enskilt år sedan Affärsväldens Generalindex började räknas Det normala är faktiskt att kraftiga nedgångar följs av en mer utdragen uppgång. Så skedde exempelvis i början av 9-talet och efter IT-kraschen. AFGX, % månadsavkastning 3 För mycket för snabbt (2)? Mer ovanligt är att vi i år haft åtta månader i rad med positiv avkastning. Så långa obrutna uppgångar sker väldigt sällan, senast var i mitten på 9-talet och den gången följde en mindre korrektion En annan iakttagelse: Merparten av årets uppgång har kommit under två månader, april och juli. Vad hände då? Jo, bolagen rapporterade första respektive andra kvartalets resultat. Tredje kvartalet redovisas i oktober c.o.p 1 month 9

10 Hur ser det ut i bolagen? Vi tror som sagt att fokus kommer att skifta från makro till mikro. Klarar marknaden den övergången? Q1 och Q2 mottogs ju positivt, främst tack vare lägre kostnader än väntat. Kostnaderna kan mycket väl fortsätta överraska positivt. Bilden intill visar besparingstakten för Sandvik Tooling. Om något har takten i besparingarna accelererat under året. Först in, först ut Men enbart lägre kostnader räcker förmodligen inte som drivkraft för marknaden härifrån. Framöver vill man se att efterfrågan börjar röra sig i rätt riktning. Här är läget betydligt mer osäkert. De flesta bolag vi träffat på sistone beskriver efterfrågan som stabil på en låg nivå. Efterfrågan faller inte mer men stiger inte heller. Vissa små ljustecken finns dock. De sektorer som först gick in i nedgången har så sakteliga börjat röra sig uppåt. Det gäller framförallt konsumentnära områden som bilar och elektronik. Lageravvecklingen närmar sig slutet När Lehamn föll blev bolagen sittande med på tok för stora lager. Man har ägnat det senaste året åt att anpassa lagren något som pressat såväl efterfrågan som marginaler. Förmodligen närmar vi oss nu slutet på lageranpassningen. Det gäller framförallt för de tidigt cykliska segmenten, exempelvis bilindustrin. I de mer sencykliska segmenten lär lageravvecklingen fortgå ytterligare några kvartal. 1

11 Lägre kreditförluster än väntat Kreditförlusterna i bankernas svenska rörelser har hittills varit måttliga (ca 3 bp), men många har varnat för att de förlängda semesterstoppen i industrin ska framkalla konkurser under sommaren med stigande kreditförluster som följd. Men den farhågan tycks inte ha besannats. Statistik för augusti visar på en måttlig 1-procentig ökning av konkurserna jämfört med samma månad i fjol och ett fall på 17% från juli. Statistiken indikerar att bankerna kommer rapportera låga svenska kreditförluster även för det tredje kvartalet. PE-tal Stockholmsbörsen Dyrt på nästa års prognos 4 PER Stockholmsbörsen 17, 8 PER Stockholmsbörsen [median] 17,8 3 Men även om det finns ett antal faktorer som bör ge stöd åt vinsterna framöver så har ju samtidigt kurserna gått upp kraftigt. 2 Hur ser värderingen egentligen ut i dagsläget? 1 Räknat på analytikernas prognoser värderas den svenska marknaden till drygt 17 gånger nästa års vinst Det framstår inte som en särskilt lockande värdering, även om den ligger i linje med ett historiskt genomsnitt. PER Stockholmsbörsen PER Stockholmsbörsen [median] Ett annat synsätt Men kanske ligger marknadens prognoser för lågt? Alla underskattade ju kraften i nedgången, kan inte så bli fallet också i uppgången? Jo, mycket talar för det. 11

12 Makro Aktiemarknad Anders Wilson, Chef ränteförvaltning och makroanalys John Bornstein, Analyschef aktier Enter i korthet Enter är en oberoende kapitalförvaltare specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Vi erbjuder förvaltning i nio fonder samt diskretionär förvaltning. Förvaltarna på Enter har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, i genomsnitt 2 år. Huvuddelen av förvaltarteamet har arbetat tillsammans i mer än 16 år. Stor del av våra kunder är institutionella placerare, som till exempel pensionsfonder och stiftelser. Vi förvaltar även kapital för privatpersoner. Du kan spara i våra fonder direkt hos oss eller via våra samarbetspartners; Avanza, Nordnet, Swedbank, Skandia Banken, HQ Bank, Fondmarknaden.se, E-trade och PPM. Enters förvaltning finns även tillgänglig för dig som sparar i Skandia Link, SEB Trygg Liv och Danica Pension. Enter startades Företaget har idag elva anställda. Ägare är dels personalen, dels norska börsnoterade Orkla ASA. Enter Sverige Enter Select Enter Trend Räntefond Enter Return Enter Maximal Fonder Enter Sverige Fokus Enter Select Pro Enter Penningmarknadsfond Enter Maximal Pro Mer information För mer information om Enter Fonder och Kapitalförvaltning se vår hemsida eller kontakta: Henrik Lindquist Richard Eriksson Lina Angeling

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Börstrender, konjunktur och räntor

Börstrender, konjunktur och räntor Peter Malmqvist Börstrender, konjunktur och räntor Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Teknisk analys Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2%

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Peter Malmqvist. Börstrender, räntor och konjunktur

Peter Malmqvist. Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2008 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Centralbankerna och marknaderna 1 AKTIEANALYS 2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Ett år med två halvor 2016 hur ska vi summera detta märkliga år? Politiskt

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 1 AKTIEANALYS Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 2 Nytt år, nya möjligheter Du har sett det förut: en stark start på det

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer!

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer! 1/5 Makroanalys maj 2015 Rate rise at some point this year is appropriate. Janet Yellen, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System Räntorna har bottnat Den senaste tiden har vi sett

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober Oktober 18 oktober 2012 Makro Bättre amerikansk statistik Mycket svagare svensk statistik Vi tror på ytterligare räntesänkningar i Sverige i höst Makro Den senaste månaden har bjudit på blandad statistik.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Vilken sommar det har varit!

Vilken sommar det har varit! september 2009 Vilken sommar det har varit! Sommaren börjar lida mot sitt slut och med facit i hand kan vi konstatera att både vädret och börsen bjöd på temperaturer över det normala. Uppgången på Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Börstrender, konjunktur och räntor

Börstrender, konjunktur och räntor Peter Malmqvist Börstrender, konjunktur och räntor Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Teknisk analys Aktiemania Därför älskar svenskar aktier! Aktiesparande ökat samband mellan kursutveckling

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen

Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen Makrostyrd börs 1 AKTIEANALYS Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen Makrostyrd börs 2 Svartvit svan Dags att summera Q3. Bolagsrapporterna börjar på allvar nästa vecka. Men Ericsson valde

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Den svenska fastighetsmarknaden. 3 november 2015

Den svenska fastighetsmarknaden. 3 november 2015 Den svenska fastighetsmarknaden 3 november 21 Totalavkastning för olika tillgångsslag vid placering år 2 Totalavkastningsindex 199 214 Index 2=1 1 Totalavkastning och standardavvikelse 2 214 Genomsnittlig

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Börstrender, räntor och konjunktur

Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist www.eqr.se Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2009 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap Rapporten sammanställd av finansavdelningen, SLK Handläggare: Magnus Andersson Tfn:

Läs mer

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09 Penningpolitiken september 1 Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 1 1-9-9 1 Penningpolitisk uppdatering september 1 Flexibel inflationsmålspolitik Resursutnyttjandet Reporäntebanans

Läs mer