Ärenden till kommunfullmäktige: 12-13, Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden till kommunfullmäktige: 12-13, 15. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 3 (22) Ärendelista 11 maj 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 12-13, Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Sommaravstängning Fiskaretorget i Västervik lokal trafikföreskrift 5. Medborgarförslag om övergångsställe för änder svar 6. Västerviks Ishockeyklubb ansökan om marknadsföringsbidrag Westervik Motorsportklubb (WMSK) ansökan om marknadsföringsbidrag Föreningsledarstipendium Kulturstipendium Riktlinjer för konstinköp revidering 11. Val av ledamöter i kommunstyrelsens konstinköpskommitté för mandatperioden Motion om konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader yttrande 13. Motion om kommunal utsmyckning yttrande 14. Budget 2016 och ekonomisk planering för Västerviks kommun majoritetens förslag 15. Årsredovisning 2014 och ansvarsfrihet för regionförbundet i Kalmar län 16. Laglighetsprövning Hans Hök, Lars Övling./. Västerviks kommun av kommunstyrelsens beslut 12 maj 2014 och 10 november 2014 (mål nr , enhet 2, aktbilaga 20) yttrande till förvaltningsrätten 17. Rapporter

2 Kommunstyrelsen 4 (22) 1. Upprop och val av justerare Tommy Ivarsson (SD) är i tur att justera. 2. Anmälan om delegationsbeslut Kommundirektörens beslut Dnr 2015/ Kommunstyrelsen förvaltnings svar 11 april 2015 på Trafikverkets remiss om slopning av spår och växel i Nelhammar läggs till handlingarna. Dnr 2011/ Staten VA-nämnds beslut 13 april 2015 Va 35 VA 104/11-105/11 att fastställa att Västerviks kommun ska inta Hans Carlsson, Silva Flour Carlsson och Ola Karlssons fastigheter i verksamhetsområdet Horn för vatten och avlopp läggs till handlingarna. Dnr 2011/ Statens VA-nämnds beslut 13 april 2015 Va36 VA381/12, 391/12 att inte bifalla Bo Hjalmarssons och Per Berglunds överklaganden om att inta fastigheterna på Horn i verksamhetsområde för vatten och avlopp läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Kammarrättens i Jönköping beslut 28 april 2015 i mål och att inte meddela prövningstillstånd för Wolter Stackelbergs överklagande av Förvaltningsrättens i Linköping beslut att avvisa överklagande av kommunstyrelsens beslut om ägardirektiv och bolagsordning m.m. läggs till handlingarna.

3 Kommunstyrelsen 5 (22) 3. Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om följande aktuella ärenden: - Sommaravstängning Fiskaretorget i Västervik lokal trafikföreskrift - Medborgarförslag om övergångsställe för änder svar - Västerviks Ishockeyklubb ansökan om marknadsföringsbidrag Westervik Motorsportklubb (WMSK) ansökan om marknadsföringsbidrag Föreningsledarstipendium Kulturstipendium Riktlinjer för konstinköp revidering - Val av ledamöter i kommunstyrelsens konstinköpskommitté för mandatperioden Motion om konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader yttrande - Motion om kommunal utsmyckning yttrande.

4 Kommunstyrelsen 6 (22) 4. Sommaravstängning Fiskaretorget i Västervik lokal trafikföreskrift Dnr 2015/ Fiskaretorget har sedan 2005 varit avstängt under sommarveckorna. Det har varierat mellan att vara helt avstängt och endast nattavstängt. Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 20 april 2015 föreslagit att torget är helt avstängt under veckorna och att nattavstängning helt tas bort. Förslaget har varit ute på remiss till berörda runt torget samt till polismyndigheten och räddningstjänsten. Förslaget får positivt bemötande med förutsättning att fordon i utryckningstjänst kan komma fram. Aktörerna ser att mer människor på platsen är bra för deras försäljning. En aktör ifrågasätter avstängningen och menar att det istället minskar försäljningen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att lokal trafikföreskrift om Fiskaretorgets avstängning veckorna beslutas enligt bilaga 1, samt att lokal trafikföreskrift med nr :00100, bilaga 2, upphör att gälla.

5 Kommunstyrelsen 7 (22) 5. Medborgarförslag om övergångsställe för änder svar Dnr 2015/ Gunilla Torbrand, Västervik har 20 januari 2015 väckt ett medborgarförslag om övergångsställe för änder. Torbrand föreslår att två övergångsställen skapas i anslutning till befintliga övergångsställen vid Slottsruinen i Västervik. Skälet är att bilister får väja för änder som passerar över gatan och att ett övergångsställe skulle göra att bilisten blir mer uppmärksam. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 22 april 2015 förslag till svar på förslaget. Kommunens driftentreprenör Västervik Miljö & Energi AB har fått i uppdrag att ta fram platser där de upplever ett problem med änder i gatumark. Några sådana platser finns inte enligt bolaget, mer än möjligen vintertid på Fiskaretorget. Kommunstyrelsens förvaltning ser inte att det ur trafiksäkerhetssynpunkt finns skäl att vidta föreslagna åtgärder vid Slottsruinen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 22 april 2015 som svar på medborgarförslaget om övergångsställe för änder, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

6 Kommunstyrelsen 8 (22) 6. Västerviks Ishockeyklubb ansökan om marknadsföringsbidrag 2015 Dnr 2015/ Västerviks Ishockeyklubb ansöker i skrivelse 25 februari 2015 om marknadsföringsbidrag inför den kommande säsongen på kr från Västerviks kommun. Detta för den positiva uppmärksamhet Västervik fått i samband med A-lagets spel i Hockey Ettan och kvalet till Allsvenskan. Kommunstyrelsens förvaltning gör i skrivelse 4 maj 2015 bedömningen att Västerviks kommun är beredd att teckna marknadsföringsavtal med Västerviks Ishockeyklubb. Klubben tävlar i en lagsport på seniornivå där idrottens tävlingar organiseras nationellt under respektive förbund och dess förbundsserier. Sportevenemanget har ett stort värde för lokalbefolkningen, men lockar även en betydande publik utifrån. För att förlänga säsongen behöver kommunen evenemang som är attraktiva på andra tider än högsäsong. Profilbärande sportevenemang som stödjer varumärket Västervik och samtidigt bidrar till kommunens attraktivitet ska prioriteras. Ett förslag till avtal för 2015 har tagits fram. Enligt avtalsförslaget förbinder sig kommunen att utbetala 100 tkr till Västerviks Ishockeyklubb för marknadsföringsinsatserna. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att för år 2015 teckna marknadsföringsavtal enligt redovisat förslag med Västerviks Ishockeyklubb och för dessa insatser utbetala 100 tkr genom finansiering ur utvecklingsanslaget, samt att beslutet är villkorat av att tävlingsdeltagande sker i Hockey Ettan under lagnamnet Västerviks Ishockeyklubb Hockey.

7 Kommunstyrelsen 9 (22) 7. Westervik Motorsportklubb (WMSK) ansökan om marknadsföringsbidrag 2015 Dnr 2015/ Kommunstyrelsen har under åren tecknat marknadsföringsavtal med Westervik Motorsportklubb (WMSK) med ersättningsnivån 200 tkr per år. Föregående år 2014 fick klubben en höjning av bidraget med kr till kr. Höjningen motiverades med att klubben arrangerade en deltävling i lag-vm, något som skulle ge extra uppmärksamhet och sätta Västervik på den internationella kartan. WMSK ansöker i skrivelse inkommen 18 februari 2015 om marknadsföringsbidrag på 375 tkr för säsongen I skrivelsen lämnas även en utvärdering av 2014 års säsong och det marknadsföringsavtal som tecknades då. Kommunstyrelsens förvaltning gör i skrivelse 4 maj 2015 bedömningen att Västerviks kommun är beredd att teckna marknadsföringsavtal med Westerviks Motorsportklubb/Västerviks Speedway. Klubben tävlar i en lagsport på seniornivå där idrottens tävlingar organiseras nationellt under respektive förbund och dess förbundsserier. Sportevenemanget har ett stort värde för lokalbefolkningen, men lockar även en betydande publik utifrån. För att förlänga säsongen behöver kommunen evenemang som är attraktiva på andra tider än högsäsong. Profilbärande sportevenemang som stödjer varumärket Västervik och samtidigt bidrar till kommunens attraktivitet ska prioriteras. Ett förslag till avtal för 2015 har tagits fram. Enligt avtalsförslaget förbinder sig kommunen att utbetala 100 tkr till Westerviks Motorsportklubb för marknadsföringsinsatserna. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att för år 2015 teckna marknadsföringsavtal enligt redovisat förslag med Westervik Motorsportklubb (WMSK) och för dessa insatser utbetala 100 tkr genom finansiering ur utvecklingsanslaget, samt att beslutet är villkorat av att tävlingsdeltagande sker i Allsvenskan 2015 under lagnamnet Västervik Speedway.

8 Kommunstyrelsen 10 (22) 8. Föreningsledarstipendium 2015 Dnr Västerviks kommuns Föreningsledarstipendium har delats ut sedan Stipendiet är på kr och utdelas enligt stadgarna till föreningsledare som gjort eller gör förtjänstfulla insatser inom det ideella föreningslivet i Västerviks kommun. Stipendiet är personligt och ska ses som ett erkännande av en god ledargärning. Stipendiet kan inte delas på flera stipendiater och heller inte tilldelas samma stipendiat vid mer än ett tillfälle.

9 Kommunstyrelsen 11 (22) 9. Kulturstipendium 2015 Dnr Västerviks kommuns kulturstipendium har delats ut sedan Stipendiet är på kr och utdelas enligt stadgarna som stimulans, uppmuntran och erkänsla till den som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet. Unga lovande förmågor kan också beviljas stipendiet. Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som är född eller bosatt i Västerviks kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet kan inte utdelas postumt eller mer än en gång till samma person/grupp/organisation. Om så anses lämpligt kan stipendiet fördelas på flera stipendiater, dock högst tre vid varje tillfälle. Som komplement till kulturstipendiet kan hedersdiplom utdelas för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet i Västerviks kommun. Hedersdiplomet utdelas efter samma grundprinciper som kulturstipendiet men är inte förknippat med någon penninggåva. Ärendet är under beredning och redovisas senast till sammanträdet.

10 Kommunstyrelsen 12 (22) Ks ufos Riktlinjer för konstinköp - revidering Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 15 april 2015 följande riktlinjer för konstinköp: Västerviks kommuns konstinköpskommitté består av tre tjänstemän. Kulturchefen och kulturhandläggaren med ansvar för den kommunala konstsamlingen är ständiga kommittémedlemmar. En tredje person utses för en period på ett år. Det är önskvärt att person har högskoleutbildning inom konst och/eller konsthantverk eller likvärdig utbildning. Ansvaret att utse denna åligger kulturenheten. Kulturhandläggaren är sammankallande i konstkommittén. Kommunstyrelsen avsätter i budget en årlig summa för inköp av lös konst. Inköpen av lös konst inom den summa som avsatts av kommunstyrelsen ligger helt inom konstinköpskommitténs ansvarsområde. Inköp av lös konst ska företrädesvis göras av samtida, professionella konstnärer via etablerade utställningslokaler i kommunen. Vid inköp av lös konst ska jämställdhet, mångfald, ålder, etnicitet, olika utrycksmedel och tekniker beaktas så att en god balans uppnås. Den inköpta lösa konsten placeras i första hand i offentliga lokaler. Konst placeras också efter önskemål på olika arbetsplatser inom kommunala förvaltningar. Kulturenheten inom kommunstyrelsens förvaltning har ansvar för att registrera, placera och dokumentera all lös konst som köps in eller som kommunen får i gåva. Inventering av kommunens lösa konst ska göras regelbundet. En förteckning av den inköpta lösa konsten redovisas till kommunstyrelsen varje år. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens kulturenhet föreslår i tjänsteskrivelse 15 april 2015 att kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderade riktlinjer för konstinköp. Utskottet för folkhälsa och samhällskydd föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna de reviderade riktlinjerna för konstinköp.

11 Kommunstyrelsen 13 (22) Ks ufos Val av ledamöter i kommunstyrelsens konstinköpskommitté för mandatperioden Dnr 2014/ Kommunstyrelsen har , 19 uppdragit åt kommunstyrelsens förvaltning att ge förslag på tjänstemän att ingå i konstinköpskommittén. Västerviks kommuns konstinköpskommitté ansvarar för inköp av lös konst till kommunens konstsamling. Ansvar för hantering och administration av samlingen ligger hos kulturenheten. För att få kontinuitet i konstinköpen föreslås kulturchefen och kulturhandläggaren, som ansvarar för kommunens konst, vara ständiga medlemmar av konstinköpskommittén. En tredje person med högskoleutbildning inom konst och/eller konsthantverk eller likvärdig utbildning, föreslås ingå i kommittén. Personen utses för ett år i taget. För 2015 föreslås Åsa Thaberman, bildlärare på Ellen Keyskolan, ingå. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens kulturenhet föreslår i tjänsteskrivelse 15 april 2015 att kommunstyrelsen beslutar att utse föreslagna tjänstemän att ingå i konstinköpskommittén. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd föreslår kommunstyrelsen besluta att utse kulturchefen och kulturhandläggaren att ingå i konstinköpskommittén för mandatperioden , samt att för år 2015 utse bildlärare Åsa Thaberman att ingå i konstinköpskommittén.

12 Kommunstyrelsen 14 (22) Ks ufos Motion om konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader yttrande Dnr 2015/ Mariann Gustafsson (V) har ställt en motion 23 februari 2015 till kommunfullmäktige kring konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader. Motionären föreslår att 1 % av byggnadsvärdet avsätts för konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kulturenheten har samrått med TjustFastigheter AB och framför i tjänsteskrivelse daterad 14 april 2015: 1937 beslutade Sveriges regering att 1 % av byggkostnaden skulle avsättas för konstnärlig utsmyckning vid offentlig byggnation. Detta blev en norm för kommuner, landsting och privata aktörer och har används i olika grad. 1 %-regeln brukar tillämpas både vid nybyggnation och större renoveringar/ombyggnationer. Viktigt att poängtera är att det handlar om byggkostnaden, inte byggnadsvärdet. Summan budgeteras från början i projektet, likväl som ventilation, vatten/avlopp etc. Västerviks kommun tillämpar inte 1 %-regeln. En tillämpning av 1 %-regeln skulle stimulera konst- och kulturlivet i kommunen och bidra till en attraktiv kommun som lockar besökare och inflyttare. Och kanske inte minst, bidra till att de boende i kommunen garanteras kvalitativ konst i skolor, äldreboenden, bibliotek och andra offentliga kommunala miljöer som vi alla vistas i. Kulturenheten har fått i uppdrag att ta fram en kulturplan för Västerviks kommun. Kulturplanen är under framtagande och kommer när den är antagen att utgöra grund för det strategiska arbetet med att utveckla kulturen i Västerviks kommun. En kommunal konststrategi kommer att tas fram och kopplas till kulturplanen. Konststrategin kommer att slå fast hur Västerviks kommun ska arbeta med 1 % regeln. Riktlinjer för hur 1 % regeln ska tillämpas ska tas fram ihop med TjustFastigheter AB. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens kulturenhet föreslår i tjänsteskrivelse 14 april 2015 att kommunstyrelsen beslutar att ge kulturenheten i uppdrag att utreda hur 1 % regeln ska tillämpas i Västerviks kommunkoncern och ta fram riktlinjer för detta i samarbete med TjustFastigheter AB.

13 Kommunstyrelsen 15 (22) Ks ufos 31 forts. Utskottets för folkhälsa och samhällsskydd förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att utreda hur 1 %-regeln av byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning ska tillämpas i Västerviks kommunkoncern, samt att ta fram riktlinjer för detta i samarbete med TjustFastigheter AB. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att med redovisat uppdrag förklara motionen om konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader besvarad.

14 Kommunstyrelsen 16 (22) Ks ufos Motion om kommunal utsmyckning yttrande Dnr 2014/ Leif Svensson (V) har ställt en motion till kommunfullmäktige kring kommunal utsmyckning. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionären föreslår att Västerviks kommun tar fram ett häfte och karta där boende och besökare i Västervik kan hitta information om de offentliga konstverk som finns i kommunen. Guidade konstvandringar skulle kunna vara ett komplement till häftet och kartan. Ett liknade upplägg skulle också kunna göras för sevärda byggnader. Kulturenheten framför i tjänsteskrivelse daterad 14 april 2015: Kulturenheten har fått i uppdrag att ta fram en kulturplan för Västerviks kommun. Kulturplanen är under framtagande och kommer när den är antagen att utgöra grund för det strategiska arbetet med att utveckla kulturen i Västerviks kommun. En kommunal konststrategi kommer att tas fram och kopplas till kulturplanen. Kommunen har idag ett register över offentlig kommunal konst. Den offentliga konsten är delvis fotograferad. Registret är i behov av uppdatering. Vid en uppdatering ska också en inventering av konsten göras vad gäller placering, skick, renoveringsbehov etc. Även möjligheten att skylta verken kommer att ses över. I samband med detta arbete är det önskvärt att informationen samlas i någon form av skrift med till hörande karta. För att framställa trycksak kommer särskild finansiering behövas. Inventeringen är planerad att påbörjas under Kulturenheten har haft kontakt med Tjustbygdens konstgrupp som är intresserade av att göra inventeringen. Guidade visningar skulle vara ett plus. Möjligheten till detta kommer att undersökas. Planer finns också på att kontakta fastighetsägarna, i ett första skeende i Västerviks stad, för att undersöka om de är intresserade av att delta i ett sådant material med den konst de äger som är placerad på ett sådant sätt så att den är tillgänglig för allmänheten. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens kulturenhet föreslår i tjänsteskrivelse 14 april 2015 att kommunstyrelsen beslutar att ge kulturenheten i uppdrag att genomföra planerad inventering samt att ge kulturenheten i uppdrag att undersöka möjligheterna att ta fram ett häfte med tillhörande karta som presenterar den offentliga konsten i Västerviks kommun.

15 Kommunstyrelsen 17 (22) Ks ufos 32 forts. Utskottets för folkhälsa och samhällsskydd förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att genomföra planerad inventering samt att ge kulturenheten i uppdrag att undersöka möjligheterna att ta fram ett häfte med tillhörande karta som presenterar den offentliga konsten i Västerviks kommun. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att med redovisat uppdrag förklara motionen om kommunal utsmyckning besvarad.

16 Kommunstyrelsen 18 (22) 14. Budget 2016 och ekonomisk planering för Västerviks kommun majoritetens förslag Dnr 2015/ På sammanträdet redovisar majoriteten sitt förslag till Budget 2016 och ekonomisk planering för Västerviks kommun. Förslaget ska efter beslut i kommunstyrelsen gå på remiss till nämnder och styrelser.

17 Kommunstyrelsen 19 (22) 15. Årsredovisning 2014 och ansvarsfrihet för regionförbundet i Kalmar län Dnr 2015/ Årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas, enligt regionförbundets förbundsordning till landstinget och kommunerna för beslut om ansvarsfrihet. Regionförbundet i Kalmar län hemställer i skrivelse 24 april 2015 att kommun-fullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för Revisionsgranskningens omfattning, inriktning och resultat framgår av revisionsberättelse m.fl. handlingar. Granskningen har genomförts av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna för regionförbundet. De valda revisorerna har biträtts vid granskningen av auktoriserad revisor från PWC. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet, samt att regionförbundets årsredovisning 2014 godkänns. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 4 maj 2015 att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2014 för Regionförbundet i Kalmar län, samt att Västerviks kommun för sin del beviljar ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ för 2014.

18 Kommunstyrelsen 20 (22) 16. Laglighetsprövning Hans Hök, Lars Övling./. Västerviks kommun av kommunstyrelsens beslut 12 maj 2014 och 10 november 2014 (mål nr , enhet 2, aktbilaga 20) yttrande till förvaltningsrätten Dnr 2015/ Hans Hök och Lars Övling har i skrivelser 1 februari respektive 30 januari 2015 överklagat kommunstyrelsens samtliga beslut under tiden 1 oktober 2012 till 31 december Grunden för överklagandena är att Västerviks kommunstyrelse inte var laglig under perioden med hänvisning till kammarrättens dom i mål nr Kammarrättens dom innebär att kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2012, 140 upphävs i den del det avser att från den 1 oktober 2012 återkalla uppdragen för de förtroendevalda i kommunstyrelsen. Förvaltningsrätten har i beslut 26 februari 2015 avvisat överklagandena förutom vad gäller de beslut som kommunstyrelsen fattade vid sammanträdena den 12 maj 2014 och den 10 november Västerviks kommuns gavs tillfälle att yttra sig i målet såvitt gäller de beslut som fattades vid dessa två sammanträden. Enligt skälen till förvaltningsrättens beslut har samtliga protokoll från kommunstyrelsens sammanträden under den period som Hök och Övling överklagar varit anslagna under den tid som kommunallagen föreskriver, förutom vad avser sammanträdena den 12 maj 2014 och den 10 november Klagotiden har därmed löpt ut innan överklagandena inkom till förvaltningsrätten för samtliga beslut utom för de två angivna sammanträdena. Kommunstyrelsen beslutade , 105 att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 mars 2015 som sitt yttrande över Hans Höks och Lars Övlings överklaganden (mål nr , enhet 2) och överlämna det till förvaltningsrätten, samt att bestrida överklagandena och hemställa att förvaltningsrätten avslår Hans Höks och Lars Övlings överklaganden med hänvisning till vad kommunen har anfört. Hans Hök har i skrivelse 9 april 2015 återigen yttrat sig i målet (aktbilaga 20) och Förvaltningsrätten i Linköping ger i underrättelse 17 april 2015 Västerviks kommun möjlighet att yttra sig över denna. Yttrandet ska vara inne senast den 4 maj 2015, men kommunen har begärt och fått förlängd yttrandetid till den 13 maj 2015.

19 Kommunstyrelsen 21 (22) forts. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 28 april 2015 förslag till yttrande. Västerviks kommun vidhåller sitt tidigare ställningstagande samt hänvisar till det beslut som Förvaltningsrätten i Linköping den 16 april 2015 har fattat i mål nr där det framgår att kommunstyrelsens beslut den 12 maj och den 10 november 2015 har vunnit laga kraft. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 28 april 2015 som sitt yttrande i ärendet (mål nr , enhet 2, aktbilaga 20) och att Västerviks kommun vidhåller sitt ställningstagande i tidigare inlämnat yttrande , 105 och hemställer att förvaltningsrätten avslår överklagandet.

20 Kommunstyrelsen 22 (22) 17. Rapporter

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (17) Ärendelista 25 maj 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 5 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (42) 2016-03-21 Kf 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar

Läs mer

20. Rapporter. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (22) Justerandes sign

20. Rapporter. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (22) Justerandes sign Kommunstyrelsen 3 (22) Ärendelista 25 april 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Stiftarmöte

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas HFD 2016 Ref 54 HFD 2016 ref. 54 Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas uppdrag vid förändringar i nämndorganisationen omfattar även kommunstyrelsen. Laglighetsprövning enligt

Läs mer

Dnr KK14/215 Dnr KFN13/73. Regler för Kultur- och fritidsnämndens stipendier. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-10

Dnr KK14/215 Dnr KFN13/73. Regler för Kultur- och fritidsnämndens stipendier. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-10 Dnr KK14/215 Dnr KFN13/73 Regler för Kultur- och fritidsnämndens stipendier 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys och överväganden... 3 3 Mål och inriktning...

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande

avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-12-27 1 (2) HSN 2016-3857 Handläggare: Peder Eskesen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 36 (41) 2014-03-24 Ks 31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/546-109 Bo Karlsson (SD) och Margareta Andersson (SD) har 17 november 2011 väckt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 ^PIKWWKM* ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Arkebäck-Morén Annie 2014-12-17 ALN-2014-0475.00 Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 Förslag

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl. 13.00 14.55 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (21) Ärendelista 9 mars 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Helårsrapport

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset - Sammanträdesrum Mårten, 2015-03-10, kl. 17.30 20.30 Se nästa sida. Övriga närvarande Lena Axelsson, Kommunfullmäktiges ordförande, 15-27 Eva Bergstrand,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juli 2016 KLAGANDE Västerviks kommun 593 80 Västervik MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 12 januari 2015

Läs mer

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF).

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). Stadgar för Irländsk Röd Setterförening 1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). 2 Föreningens ändamål skall vara att på ideell basis väcka intresse för irländsk röd setter, sprida

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Ärendelista 9 maj 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 6, 9, 10, 11, 15

Ärendelista 9 maj 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 6, 9, 10, 11, 15 Kommunstyrelsen 3 (24) Ärendelista 9 maj 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 6, 9, 10, 11, 15 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-04-29 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

1. Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 4. Kommundirektören informerar

1. Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (28) Ärendelista 26 januari 2015 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson L Paul Brusk, tjänstgör för Kent Persson (C) MP Jessica Pettersson, tjänstgör för Henry Sandahl

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Rev. 25 april Stadgar för Västmanlands Läns Kommuner och Landsting

Rev. 25 april Stadgar för Västmanlands Läns Kommuner och Landsting Rev. 25 april 2008 Stadgar för Västmanlands Läns Kommuner och Landsting Stadgarna togs den 16 september 2005. Innehåll Ändamål 5 Medlemskap 5 Förbundsmöte 5 Val av ombud 6 Förbundsmötets sammanträden 6

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-06-13 Dnr KS 2011/71-108 OcN/VTT Ävevoe Till K Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål 1757-13 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Sammanfattning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

14. Motion om alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort svar Dnr 2015/

14. Motion om alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 31 (51) 2016-10-31 Kf Ks 340 14. Motion om alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort svar Dnr 2015/530-109 Bo Karlsson (SD)

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 7, 9, 13, 23-24. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 7, 9, 13, 23-24. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut Kommunstyrelsen 3 (29) Ärendelista 13 april 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 7, 9, 13, 23-24 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-22 PLATS OCH TID KilArena, onsdag 22 april 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 28 oktober Ärende till kommunfullmäktige: 14 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Regional

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

avge yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande

avge yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-27 1 (2) HSN 2016-3607 Handläggare: Jenny Koski Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr. 3234-16

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2010-12-16 SID 1 (6) 2010-11-12 Handläggare: Isabelle Vas Telefon: 08-508 25 025 Lisbeth Westerlund Telefon:

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden

Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden Utlåtande 2009:62 RI (Dnr 149-238/2009) Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Nya stadgar för föreningen Blomsterfonden godkänns.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 22 (37) 2016-06-20 Kf Ks 202 14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/387-109 Leif Svensson (V) har 28 juni 2014 väckt en motion om förtroenderåd

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2013-04-28 KS 2012/0636 Kommunfullmäktige Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete Förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 oktober 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer