20. Rapporter. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (22) Justerandes sign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20. Rapporter. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (22) Justerandes sign"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 3 (22) Ärendelista 25 april 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Stiftarmöte 2016 med Västerviks utvecklingscentrum direktiv och val av ombud 6. Ekonomisk månadsrapport för kommunen mars Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag mars Månadsrapport för kommunstyrelsen mars Ombudgetering av pågående investeringar Befolkningsprognos för Västerviks kommun Vägplan för ombyggnad av E22 Karlskrona-Norrköping, delen Bälö-Häggebotorp i Västerviks kommun, Kalmar län yttrande till Trafikverket 12. Policy för övertagande av huvudmannaskap på allmän platsmark 13. Årsredovisning 2015 och ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län 14. Motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun yttrande 15. Projektet Praktik i förskola/skola för nyanlända ansökan ur integrationsfonden 16. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag remiss till nämnder och styrelser 17. Medborgarförslag om att införa projektet "Matlåda" med billig mat åt behövande svar 18. Medborgarförlag om att införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst svar 19. Kommunstyrelens ordförandes övriga uppdrag under godkännande 20. Rapporter

2 Kommunstyrelsen 4 (22) 1. Upprop och val av justerare Anna Bodjo (MP) är i tur att justera. 2. Meddelanden Dnr 2016/ Finansrapport för kommunkoncernen för perioden januari-mars Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 april 2016 Svar på uppdrag om naturhamnar. 3. Anmälan om delegationsbeslut Läggs till handlingarna Kommundirektörens beslut Dnr 2011/8-530 Protokollsutdrag från landstingsfullmäktiges sammanträde den 24 februari om utvärdering av kollektivtrafikavtalet. Dnr 2016/ Beslut 30 mars 2016 från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden gällande bidragsansökan avseende projektet NyKompetens ett arbetslivsinriktad integrationsprojekt. Dnr 2016/ Åtvidabergs kommuns remiss 5 april 2016 med förslag till nytt naturvårdsprogram överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvaltnings beslut 8 april 2016 att bevilja Västerviks Museum ekonomisk bidrag på kr till steg 1 för etablering av permanent forskningsverksamhet med finansiering genom kommunstyrelsens utvecklingsanslag.

3 Kommunstyrelsen 5 (22), forts. Beslut enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor Dnr 2016/ Rapport 13 januari 2016 om tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandarliga och explosiva varor. Trafikplanerarens beslut Lokala trafikföreskrifter 2016:1-55.

4 Kommunstyrelsen 6 (22) 4. Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden. - Ekonomisk månadsrapport för kommunen mars Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag mars Månadsrapport för kommunstyrelsen mars Ombudgetering av pågående investeringar Befolkningsprognos för Västerviks kommun Vägplan för ombyggnad av E22 Karlskrona-Norrköping, delen Bälö-Häggebotorp i Västerviks kommun, Kalmar län yttrande till Trafikverket - Policy för övertagande av huvudmannaskap på allmän platsmark - Motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun yttrande - Projektet Praktik i förskola/skola för nyanlända ansökan ur integrationsfonden - Asylsökande och nyanlända muntlig information om nuläget - Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag remiss till nämnder och styrelser - Låt fler forma framtiden! Kulturdepartementets remiss - Förändringar inom cancerkirurgin och eventuella effekter på Västerviks sjukhus

5 Kommunstyrelsen 7 (22) 5. Stiftarmöte 2016 med Västerviks utvecklingscentrum direktiv och val av ombud Dnr 2016/ Västerviks Utvecklingscentrum (VUC) kallar representanter för stiftarna till stiftarmöte den 10 maj 2016 kl på Tjustbygdens Sparbanks loikaler i Västervik. Till kallelsen bifogas stiftelsens årsredovisning för Kommunstyrelsen har att utse ombud vid stiftarmötet samt att lämna direktiv till ombudet. Direktivet brukar vara att föreslå godkännande av årsredovisningen och tillstyrka ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse för Västerviks Utvecklingscentrums kallelse 14 april 2016 till stiftarmöte 2016

6 Kommunstyrelsen 8 (22) 6. Ekonomisk månadsrapport för kommunen mars 2016 Dnr 2016/ I enlighet med Västerviks kommun Budget 2016 ekonomisk planering visioner, prioriteringar och resurser följer kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade delårsrapporten efter första och andra tertialet, det vill säga efter april och augusti samt i årsbokslutet per december. De två senare rapporterna följer även upp målen och granskas också av revisionen. Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av kommunens ekonomi i ekonomirapporter som upprättas månadsvis. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 18 april 2016 en ekonomisk månadsrapport för kommunen mars Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ekonomirapport 2016 efter mars månad, med ett prognostiserat resultat för året på 42,5 mnkr vilket är 13,6 mnkr högre än budgeterat. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 april 2016

7 Kommunstyrelsen 9 (22) 7. Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag mars 2016 Dnr 2016/ Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Redovisningen inkluderar dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. Månadsrapporten visar respektive bolags resultat för perioden, samt eventuell avvikelse mot budget. Vid eventuell prognostiserad avvikelse mot budget har respektive bolag lämnat redogörelse för avvikelsen. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB lämnar i skrivelse 18 april 2016 förslag till beslut. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna informationen om månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag per mars Västerviks Kommuns Förvaltnings ABs skrivelse 18 april 2016

8 Kommunstyrelsen 10 (22) 8. Månadsrapport för kommunstyrelsen mars 2016 Dnr 2016/ Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen av de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens förvaltning med en ekonomisk redogörelse och en helårsprognos. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 18 april 2016 månadsrapport för kommunstyrelsen mars Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport mars 2016 för kommunstyrelsen med en prognostiserad avvikelse på 0,1 mnkr i förhållande till budget. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 april 2016

9 Kommunstyrelsen 11 (22) 9. Ombudgetering av pågående investeringar 2016 Dnr 2015/ Kommunstyrelsen har att genomföra ombudgetering av pågående investeringsobjekt mellan redovisningsåren. Kommunstyrelsens förvaltnings redovisar aktuella objekt i skrivelse 18 april Investeringarna ska i första hand självfinansieras (årets resultat + avskrivningar) över en rullande treårsperiod. I andra hand ska lån upptas för att finansiera investeringarna. För treårsperioden innebär detta ett genomsnittligt investeringsutrymme på 63,3 mnkr (årens resultat 126,2 mnkr + avskrivningar 63,6 mnkr/tre år). Budget 2016 har investeringar uppgående till totalt 33,4 mnkr. Med de föreslagna ombudgeterade medlen från 2015 på 29,6 Mnkr uppgår investeringarna för 2016 till totalt 63 Mnkr. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta att ombudgetera pågående investeringsobjekt motsvarande 29,6 mnkr till Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 april 2016

10 Kommunstyrelsen 12 (22) 10. Befolkningsprognos för Västerviks kommun Dnr 2016/ års befolkningsprognos för Västerviks kommun visade på en förmodad befolkning 31 december 2015 på Utfallet blev d.v.s. 137 fler än prognosen. Inflyttningen översteg utflyttningen med I skrivelse 18 april 2016 lämnar kommunstyrelsens förvaltning en befolkningsprognos för perioden Årets förslag till prognos bygger på tidigare års antaganden om ett fortsatt överskott i flyttningsrörelserna. I periodens inledning förväntas flyttningsnettot vara betydligt högre än normalt för att mot slutet av prognosperioden sjunka till +150/år. Årets förslag till prognos visar: - att antalet barn i förskoleålder når en puckel vid prognosperiodens mitt för att sedan minska och falla tillbaka till en nivå motsvarande dagens, - att underlaget för grundskolan ökar under prognosperioden, - att antalet ungdomar i gymnasieålder inledningsvis kommer att minska något för att om ca fem år långsamt öka, - att antalet yngre ålderspensionärer ökar något, - att antalet invånare 80 år och äldre kommer inledningsvis att ligga på en i stort sett oförändrad nivå för att i prognosens senare hälft öka påtagligt. De beskrivna förändringarna inom respektive åldersgrupp följer tidigare prognosers utvecklingslinjer. Med utgångspunkt från befolknings prognosen för hela kommunen kommer senare en befolkningsprognos för kommunens olika delar att utarbetas, en s.k. delområdesprognos. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anta rubricerad befolkningsprognos för Västerviks kommun att gälla som underlag för all planering och övrig verksamhet i kommunkoncernen. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 april 2016

11 Kommunstyrelsen 13 (22) 11. Vägplan för ombyggnad av E22 Karlskrona- Norrköping, delen Bälö-Häggebotorp i Västerviks kommun, Kalmar län yttrande till Trafikverket Dnr 2016/ Trafikverket har för yttrande översänt Vägplan för ombyggnad av E22 Karlskrona-Norrköping, delen Bälö-Häggetorp i Västerviks kommun. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 11 april 2016 ett förslag till yttrande med synpunkter på bl. a. behovet av viltstängsel och viltpassager samt vikten av att det skapas gång- och cykelstråk där behov finns. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 11 april 2016 som sitt eget och överlämna det till Trafikverket. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 april 2016 Trafikverkets skrivelse 7 mars 2016, med webblänk till förslaget till vägplan

12 Kommunstyrelsen 14 (22) 12. Policy för övertagande av huvudmannaskap på allmän platsmark Dnr 2016/ Kommunstyrelsen beslutade , 44 bl.a. att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram principer och riktlinjer för hur en begäran om ändring av huvudmannaskap på allmän platsmark ska behandlas rent principiellt. Utgångspunkt skulle vara de riktlinjer och praxis som finns kring hur kommunen övertar allmän plats vid exploatering där kommunen efter utbyggnad av exploatören tar över ansvaret för drift och underhåll. I kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2016 redovisas ett svar på det uppdraget. I skrivelse presenteras en policy för att överta huvudmannaskap för allmän plats. Tillsammans med policyn föreslår kommunstyrelsens förvaltning även att möjligheten i plan- och bygglagens regler för gatukostnadsuttag tillämpas i Västerviks kommun. Förutsättningen för att gatukostnader ska kunna tas ut är att de nuvarande gatukostnadsbestämmelserna från 1988 upphävs. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ovannämnda policy för att överta huvudmannaskapet för allmän plats, att tillämpa reglerna för gatukostnadsuttag enligt plan- och bygglagen enbart då ändring av huvudmannaskap sker från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap samt, att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 111 om gatukostnadsbestämmelser. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2016

13 Kommunstyrelsen 15 (22) 13. Årsredovisning 2015 och ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län Dnr 2015/ Årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas, enligt regionförbundets förbundsordning till landstinget och kommunerna för beslut om ansvarsfrihet. Regionförbundet i Kalmar län hemställer i skrivelse 12 april 2016 att kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för Revisionsgranskningens omfattning, inriktning och resultat framgår av revisionsberättelse m.fl. handlingar. Granskningen har genomförts av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna för regionförbundet. De valda revisorerna har biträtts vid granskningen av auktoriserad revisor från PWC. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet, samt att regionförbundets årsredovisning 2015 godkänns. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår i skrivelse 15 april 2016 att årsredovisningen 2015 godkänns och att regionförbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2015 för Regionförbundet i Kalmar län, samt att Västerviks kommun för sin del beviljar ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ för Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 april 2016 Regionförbundets i Kalmar län skrivelse 12 april 2016 med Årsredovisning 2015, Revisionsberättelse för år 2015, Revisionsberättelse i Kommunernas Hus i Kalmar AB, Revisionsberättelse för primärkommunala nämnden 2015 samt Granskning av årsredovisning 2015.

14 Kommunstyrelsen 16 (22) 14. Motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun yttrande Dnr Christin Rampeltin Molin (M) har 5 oktober 2015 väckt en motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun. Motionären yrkar att barn- och utbildningsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2016 starta verksamhet med kreativt återanvändningscenter. Kommunstyresens förvaltning lämnar i skrivelse 10 februari 2016 ett yttrande på motionen. I skrivelsen framgår att kommunstyrelsens förvaltnings enhet för arbete och kompetens tillsammans med socialförvaltningens vuxenenhet undersökt möjligheten för en praktisk verksamhet avseende kreativ återvinning. Målgruppen ska vara personer i arbetsför ålder, med missbruksproblematik. Tanken är att sysselsättningscenter för denna målgrupp ska innehålla ett kreativt återanvändningscenter. Deltagarna ska bl.a. sortera, förädla och säkra spill- och restmaterial från t.ex. företag och industrier som sedan kan lämnas till förskolor eller äldreomsorg. Kostnaderna för ett återanvändningscenter beräknas till ca 500 tkr/år, och avser en handledare plus lokalkostnader. Socialnämnden har , 5 gett socialförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhet för sysselsättning för personer med missbruk. Verksamhet som även kan innehålla kreativa aktiviteter. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 februari 2016 bifalla motionen, samt att uppdra åt socialnämnden att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden arbeta fram ett förslag till verksamhet och finansiering. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 februari 2016 Kommunfullmäktiges beslut , 237 Christin Rampeltin Molins motion inkommen 5 oktober 2015

15 Kommunstyrelsen 17 (22) 15. Projektet praktik i skola/förskola för nyanlända ansökan ur integrationsfonden Dnr 2016/ Barn- och utbildningskontoret har 1 april 2016 lämnat in en ansökan om anslag ur integrationsfonden för projektet Praktik i skola/förskola för nyanlända. Huvudsyftet med projektet är att underlätta för nyanlända med skol- och lärarbakgrund integration i det svenska samhället. De nyanlända ska erbjudas praktik inom någon av kommunens skolor och förskolor och kan även fungera som exempelvis språkliga resurser. Ett långsiktigt mål med projektet är det ska vara en del i förvaltningsens rekryteringsstrategi för att möte de stora framtida rekryteringsbehoven. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 13 april 2016 att projektetansökan beviljas med kr ur integrationsfonden. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja ansökan om medel ur integrationsfonden på kr för projektet Praktik i skola/förskola Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 april 2016 Barn- och utbildningskontorets ansökan 1 april 2016

16 Kommunstyrelsen 18 (22) 16. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag remiss till nämnder och styrelser Dnr Kommunfullmäktiges presidium har i skrivelse 16 juni 2014 föreslagit att Västerviks kommun ska utveckla och införa e-petition/e-förslag i Västerviks kommun, samt att fullmäktiges presidium ska utses som styrgrupp. Enligt skrivelsen är förslaget att e-förslagen ska ersätta modellen med medborgarförslag. Kommunstyrelsen behandlade , 268 ärendet och beslutade att godkänna lämnad information samt att kommunfullmäktiges presidium i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning fortsätter att bereda ärendet. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår 14 april 2016 att ärendet om införande av e-förslag och avskaffande av medborgarförslag remitteras till nämnder och styrelser för yttrande senast 8 juni I remissen finns också ett förslag till policy för e-förslag i Västerviks kommun. Ärendet kommer slutligen att behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta att remittera ärendet om införande av e-förslag och avskaffande av medborgarförslag, inklusive förslag till policy för e-förslag, till samtliga nämnder och styrelser för yttrande senast den 8 juni Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 april 2016 Kommunstyrelsens beslut , 268 Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse 16 juni 2014

17 Kommunstyrelsen 19 (22) 17. Medborgarförslag om att införa projektet "Matlåda" med billig mat åt behövande Dnr En person har 21 december 2015 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska införa projektet Matlåda med billig mat åt behövande. Förslaget innebär att mat med kort datum köps in billigt och säljs till behövande. Fördelar som förslagsställaren lyfter fram är bland annat att mängden mat som slängs minskar och stöd ges till behövande. Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt svar 4 april 2016 bl.a. att det skulle kunna vara en intressant uppgift för de välgörenhetsorganisationer som finns i kommunen. Men att driva ett projekt i den form som förslagsställaren beskriver inte kan anses ligga inom kommunens verksamhetsområde. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget om att införa projektet Matlåda med billig mat åt behövande är behjärtansvärt, men inte ligger inom kommunens verksamhetsområde, samt att därmed förklara medborgarförslaget besvarat och tacka förslagsställaren för visat intresse. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 april 2016 Kommunfullmäktiges beslut , 25 Medborgarförslag inlämnat 21 december 2015

18 Kommunstyrelsen 20 (22) 18. Medborgarförlag om att införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Dnr En person har 3 juli 2015 väckt ett medborgarförslag om att Västerviks kommun ska införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst för personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige har , 221 beslutat att remittera förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Socialförvaltningen har i skrivelse 4 april 2016 yttrat sig i ärendet. I skrivelsen redogörs att det kan finnas förtjänster för den enskilde med att införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. Dock är inte Västerviks kommun längre huvudman för färdtjänsten och i och med att en skatteväxling med landstinget har genomförts skulle ett införande av lagen om mobilitetsstöd innebära att kommunen får står för bidragskostnaderna medan landstinget eventuellt kan få minskade kostnader för färdtjänst. Med andra ord saknar Västerviks kommun incitament att införa lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. I skrivelse säger kommunstyrelsens förvaltning att man inte har något ytterligare att tillföra i ärendet utan föreslår att medborgarförslaget förklaras avslaget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till redogörelsen i socialförvaltningens skrivelse 4 april 2016 förklara medborgarförslaget om att införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst för personer med funktionsnedsättning avslaget, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse Socialförvaltningens skrivelse Kommunfullmäktiges beslut , 221 Medborgarförslag 3 juli 2015

19 Kommunstyrelsen 21 (22) 19. Kommunstyrelens ordförandes övriga uppdrag under godkännande Dnr 2014/ Kommunstyrelsens ordförande ska enligt gällande Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda få kommunstyrelsens medgivande för att ha andra jämförliga uppdrag. Kommunstyrelsen godkände , 25 följande uppdrag - Almi Företagspartner AB Kalmar län vice ordförande (6 möten/år) - Länsstyrelsens i Kalmar Viltförvaltningsdelegation ledamot för mandatperioden (3 möten/år) - Region Polisråd Syd ledamot (6 möten/år) Följande uppdrag har tillkommit - Insynsrådet vid Länsstyrelsen i Kalmar län ledamot för perioden 1 mars 2016 t.o.m. 28 februari 2019.

20 Kommunstyrelsen 22 (22) 20. Rapporter

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 april 2016 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 april 2016 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 april 2016 kl. 8.30 14.45 ajournering kl. 11.45-11.15, 12.00-13.00 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. 118-130, 132-136,

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 28 oktober Ärende till kommunfullmäktige: 14 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Regional

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

7. Motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun svar Dnr 2015/

7. Motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (41) 2016-05-23 Kf Ks 132 7. Motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun svar Dnr 2015/452-109 Christin Rampeltin Molin (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-22 PLATS OCH TID KilArena, onsdag 22 april 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Ärendelista 9 maj 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 6, 9, 10, 11, 15

Ärendelista 9 maj 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 6, 9, 10, 11, 15 Kommunstyrelsen 3 (24) Ärendelista 9 maj 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 6, 9, 10, 11, 15 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Lagar och regler som styr en kommunal organisation

Lagar och regler som styr en kommunal organisation Lagar och regler som styr en kommunal organisation LAGAR OCH REGLER I EN KOMMUNAL ORGANISATION Lagar Förordningar Föreskrifter Råd Rättspraxis JO, JK KOMMUNALA REGLER Reglementen, arbetsordning Policy

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

1. Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 4. Kommundirektören informerar

1. Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (28) Ärendelista 26 januari 2015 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (17) Ärendelista 25 maj 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 5 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 15.11, 15.14-17.00 1 (19) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 februari 2016 kl. 14.30 16.10 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Förbundsordning för Nerikes Brandkår

Förbundsordning för Nerikes Brandkår Förbundsordning för Nerikes Brandkår Antagen av kommunfullmäktige den 9 juni 1997, 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 21 september 1998, 45. Ändrad av kommunfullmäktige den 18 september 2000, 73 Ändrad

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 7, 9, 13, 23-24. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 7, 9, 13, 23-24. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut Kommunstyrelsen 3 (29) Ärendelista 13 april 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 7, 9, 13, 23-24 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Fullmäktige. Ansvarssystemet i kommunalförbund

Fullmäktige. Ansvarssystemet i kommunalförbund Ansvarssystemet i kommunalförbund Fullmäktige Fullmäktige uppdragsgivare till nämnder, styrelse och revisorer i form av högsta beslutande organ i förbundet. Fullmäktige prövar också årligen ansvaret av

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus Kallelse till s sammanträde kl 17.30 i PB-hallen, Folkets Hus KALLELSE 2 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 12 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 13

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-04-08 Plats: Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-13 kl. 18:00 Kl. 17:00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer