Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 3 (17) Ärendelista 25 maj 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 5 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Samverkansöverenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar revidering 6. Genomförande av kommunens bredbandsstrategi lägesrapport 7. Överenskommelse om etableringsinsatser för nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 8. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Inköp av läktarstolar till Västerviks ishall 10. Reviderad budget för handelshamnen Pris för friköp av arrendetomt Grantorpet 1: Medborgarförslag om tömningsställe för husbilar svar 13. Medborgarförslag om ändrad logistik för skolskjuts vid Näktergalens skola svar 14. Direktiv och val av ombud till stiftarmöte 2015 med Västerviks Utvecklingscentrum (VUC) 15. Rapporter

2 Kommunstyrelsen 4 (17) 1. Upprop och val av justerare Angelica Katsanidou (S) är i tur att justera. 2. Meddelanden Dnr 2015/ Finansrapport för kommunkoncernen för perioden januari april Dnr 2012/ Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum avseende metalloch tjärföroreningar. 3. Anmälan om delegationsbeslut Kommundirektörens beslut Dnr 2015/ Kommunstyrelsens remissvar 27 april 2015 om Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnorm och Förslag till åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Södra Östersjöns vattendistrikt Läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Miljö och byggnadsnämndens remissvar 22 april 2015 om Mer gemensamma tobaksregler- ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6) remissyttrande till socialdepartementet. Läggs till handlingarna. Dnr 2013/ Kinda kommuns protokoll Fördjupad översiktsplan för Kisa-antagande. Läggs till handlingarna. Dnr 2014/ Boverkets beslut 6 maj 2015 om slutlig utbetalning av stöd enligt förordningen om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet läggs till handlingarna.

3 Kommunstyrelsen 5 (17) forts. Dnr 2009/ Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 28 april 2015 om föreskrifter om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde. Läggs till handlingarna. Dnr 2012/ , 2011/ , 2011/ , 2012/ Statens Va-nämnds beslut 8 maj 2015 till sökanden 1-318, Va 358/11, Va 342/11, Va 345/11 och Va 457/12 att avvisa sökandens talan om särtaxa Hornslandet. Läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Förvaltningsrätten i Linköpings beslut 15 maj 2015 att avvisa Kennet Linds överklagande mål nr av KS beslut fattade vid sammanträdena den 12 maj och 10 november Läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Kammarrättens i Jönköping beslut 15 maj 2015 att inte meddela Mona Schiller prövningstillstånd för överklagade mål nr av beslut om detaljplan för Slottsholmen läggs till handlingarna. Befattningshavares inom försörjningsstöds- och flyktingverksamheten beslut Beslut fattade under april Kultursamordnarens beslut Dnr 2015/ Redovisning 7 maj 2015 av program- och produktionsstöd, ungdomskulturpengar och konstinköp t.o.m. april 2015.

4 Kommunstyrelsen 6 (17) 4. Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om följande aktuella ärenden: - Samverkansöverenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar revidering - Genomförande av bredbandsstrategin lägesrapport - Överenskommelse om etableringsinsatser för nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare - Integrationsstrategi för Västerviks kommun Inköp av läktarstolar till Västerviks ishall - Reviderad budget för handelshamnen Pris för friköp av arrendetomt Grantorpet 1:57 - Medborgarförslag om tömningsställe för husbilar svar - Medborgarförslag om ändrad logistik för skolskjuts vid Näktergalens skola svar - Ung Företagsamhet i Kalmar län information.

5 Kommunstyrelsen 7 (17) 5. Samverkansöverenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar revidering Dnr 2015/ Sedan den 1 januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Regionförbundet i Kalmar län redovisar i skrivelse 19 mars 2015 förslag till reviderad samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen är övergripande och kopplad till underavtal/ överenskommelse i Kalmar län och den utgör grundkrav i PRIO-projektet (Plan för inriktade insatser inom området psykisk ohälsa) som länet måste uppfylla för att kunna ta del av projektets prestationsmedel. Socialnämnden har behandlat ärendet , 41 och föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad samverkansöverenskommelse daterad den 5 mars 2015 med Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 18 maj 2015 inget ytterligare att tillföra ärendet. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad samverkansöverenskommelse daterad den 5 mars 2015 med Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

6 Kommunstyrelsen 8 (17) 6. Genomförande av kommunens bredbandsstrategi lägesrapport Dnr 2012/ Kommunstyrelsen beslutade , 208 om en bredbandsstrategi för Västerviks kommun med målet att 90 % av kommunens hushåll och arbetsställen senast år 2020 ska ha tillgång till bredband i världsklass, idag definierat som 100 Mbit/s. Västervik Miljö & Energi AB fick uppdraget att samordna genomförandet av bredbandsstrategin. Genomförandet ska rapporteras till kommunstyrelsen i form av halv- och helårsrapporter. En särskild styrgrupp för genomförandet av bredbandsstrategin finns utsedd. Kommunstyrelsen fick senast , 29 en rapport i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade då att Västervik Miljö & Energi AB får i uppdrag att genomföra kommunens bredbandsstrategi, samt att kommunen beviljar medel motsvarande 2 (två) heltidstjänst hos Västervik Miljö & Energi AB för att arbeta med bredbandsstrategifrågan till en maximal kostnad av en miljon kronor årligen. På sammanträdet lämnar Västervik Miljö & Energi AB en nulägesrapport om det pågående arbetet med stratetgin.

7 Kommunstyrelsen 9 (17) 7. Överenskommelse om etableringsinsatser för nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Dnr 2012/ Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Västerviks kommun har gemensamt arbetat fram ett förslag till förnyad överenskommelse om samverkan kring nyanländas etablering. Denna redovisas i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 maj Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juni 2015 och gälla tillsvidare. En lokal överenskommelse är ett strategiskt dokument som bl.a. tydliggör aktiviteter, arbetsuppgifter och ansvar mellan parterna. Samarbetet avseende etableringsinsatserna sker dels genom en styrgrupp på övergripande nivå med representanter från respektive part och dels genom en arbetsgrupp för operativt samarbete på individnivå. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisat förslag till överenskommelse om etableringsinsatser för nyanlända.

8 Kommunstyrelsen 10 (17) 8. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2015/ I budget 2015 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi för Västerviks kommun. Uppdragets målsättning är att utarbeta en integrationsstrategi för Västerviks kommun. Målgruppen omfattar samtliga nyanlända och bosatta i kommunen, både inom flyktingmottagning, verksamhet för ensamkommande barn och utrikesfödda personer i övrigt. En integrationsstrategi ska syfta till att öka den sociala integrationen och skapa förutsättningar för den nyanlände att bosätta sig, utvecklas, försörja sig och stanna kvar i kommunen. En integrationsstrategi har sin utgångspunkt i att varje nytillkommen invånare betraktas som en resurs. Barnperspektivet ska särskilt beaktas. Integrationsstrategin utgår från ett helhetsperspektiv och ska omfatta områden som sysselsättning och försörjning, skola och barnomsorg, utbildning, boende, hälsa, kollektivtrafik, kultur, fritid, delaktighet, diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Demokratiberedningen har med stöd av kommunstyrelsens förvaltning under våren 2015 träffats vid fem tillfällen och arbetat med uppdraget. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 13 maj 2015 ett förslag till Integrationsstrategi för Västerviks kommun Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisat förslag till integrationsstrategi för åren , att uttala sitt stöd för inrättande av en tjänst i form av koordinator/strateg med finansiering inom ramen för avsatta medel för nyanlända, samt att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2015 återkomma med förslag till handlingsplan för integrationsstrategin.

9 Kommunstyrelsen 11 (17) 9. Inköp av läktarstolar till Västerviks ishall Dnr 2015/ Västerviks Ishockeyklubbs styrelse har efter avslutad säsong och utvärdering varit i kontakt med Västerviks kommun och TjustFastigheter AB om att förnya och utöka antalet stolar på huvudläktaren till kommande säsong. En viktig satsning parallellt med föreningens och A- lagets framgång är även att utveckla och modernisera ishallen. Ett av föreningens prioriterade önskemål inför nästa säsong är att höja standarden för den sittande publiken. I dag består stora delar av läktaren av träbänkar med cirka 200 stycken plaststolar i mittsektionen. Ishallen byggdes 1984 och läktaren med sina 878 sittplatser har sedan dess i stort sett varit densamma. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 18 maj 2015 modell och offert på nya stolar som TjustFastigheter AB tillsammans med föreningen har tagit fram på uppdrag av Västerviks kommun. Finansiering för den ökade hyran sista kvartalet 2015 finns i kommunstyrelsens förvaltnings befintliga budget för (fritid och folkhälsa under enheten för samhällsbyggnad) med en medfinansiering från föreningen i en ökad hyra för A-laget. Den ökade årshyran får dock beaktas i budgetarbetet inför Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna beställningen av nya stolar till huvudläktaren i ishallen, samt att godkänna den ökade hyreskostnaden och att den beaktas i budgetarbetet inför 2016 och i kommande års driftskostnader.

10 Kommunstyrelsen 12 (17) 10. Reviderad budget för handelshamnen 2015 Dnr Ärendet är under beredning och redovisas senast till sammanträdet.

11 Kommunstyrelsen 13 (17) 11. Pris för friköp av arrendetomt Grantorpet 1:57 Dnr 2015/ I september 2005 antogs detaljplan för del av Grantorpet 1:31 (Kanalviksområdet). I samband med detta beslutade kommunfullmäktige i Västerviks kommun vid sammanträde om tomtpriser för området, dels för de nitton nya tomterna och dels för de åtta arrendetomter som fanns inom området. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ärendet i skrivelse 6 maj Ärendet är aktuellt med anledning av att arrendatorerna till Grantorpet 1:57 vill friköpa tomten till det pris på kr som erbjöds av kommunen år Västerviks kommun har till arrendatorerna framfört att det gått en lång tid sen erbjudandet gavs samt att tomtens taxeringsvärde ökat kraftigt sedan erbjudandet år Principen som tillämpas för friköp av övriga arrendetomter i Västerviks kommun är 75 % av marktaxeringsvärdet. Med anledning av detta anser Västerviks kommun det finns anledning att ta upp frågan om friköpspriset kronor för Grantorpet 1:57 fortfarande ska gälla till kommunstyrelsen. Från 2008 har taxeringsvärdet för den aktuella tomten ökat tre gånger till 2015 års värde som är kronor. I skrivelsen redovisas fyra olika modeller att beräkna priset på. Kommunstyrelsens förvaltning överlämnar frågan om pris för friköp av arrendetomten Grantorpet 1:57 till kommunstyrelsen för politiskt ställningstagande.

12 Kommunstyrelsen 14 (17) 12. Medborgarförslag om tömningsställe för husbilar svar Dnr 2014/ Bertil Gyllenram, Västervik har den 10 december 2014 väckt ett medborgarförslag om tömningsställe för latrin och gråvatten för husbilar. Kommunfullmäktige beslutade , 101 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 16 mars 2015 förslag till yttrande över medborgarförslaget. I Västervik finns idag endast en parkeringsplats avsedd för husbilar. Den kommer att vara avstängd under 2015 på grund av byggnation av bostäder på platsen. Kommunen har sett över platser i staden som kan vara lämpliga som ställplatser. Husbilar tar stor plats så valet av plats är viktigt och stor hänsyn måste tas till omkringliggande byggnader, t.ex. boende. Latrintömning finns idag i Västervik utanför Lysingsbadets camping. Tömning finns som förslagsställaren också meddelar, på Trafikverkets anläggning vid rastplats Botorpsström. Under 2014 startade en lokal förening en ny ställplats på en privat fastighet (mellan värmeverket och Windy) och det finns planer på att utöka verksamheten under 2015 med fler platser på en annan privat fastighet i centralt läge. Slår dessa platser väl ut kommer det i framtiden att ordnas med vatten och tömningsmöjligheter i föreningens regi. Västerviks kommun ser positivt på den etableringen och har för närvarande inga aktuella planer på en ny kommunal ställplats i staden. Som upplysning kan nämnas att vatten finns att hämta intill vändplatsen i Jenny, samt att alla campingplatser välkomnar även husbilar. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 mars 2015 som svar på medborgarförslaget om tömningsställe för husbilar, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

13 Kommunstyrelsen 15 (17) 13. Medborgarförslag om ändrad logistik för skolskjuts vid Näktergalens skola svar Dnr 2014/ Marie Westberg, Västervik har den 19 december 2014 lämnat in ett medborgarförslag gällande trafiksituationen runt skolan samt säkra skolvägar till och från skolan. Kommunfullmäktige har , 102 beslutat att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Kommunstyrelsen förvaltning lämnar i skrivelse 6 maj 2015 förslag till svar på medborgarförslaget. Trafiksituationen vid skolan har varit föremål för utredning under några år. De senaste årens snörika vintrar har gjort att situationen under vinterperioden blivit värre då gatorna har snödrivor i kanten. Arbetet med att hitta lösningar vid Näktergalen likväl som på andra platser fortgår. Intentionen är att ha en färdig lösning till skolstarten hösten Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna ovanstående som svar på medborgarförslaget om ändrad logistik för trafikskjuts vid Näktergalens skola, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

14 Kommunstyrelsen 16 (17) 14. Direktiv och val av ombud till stiftarmöte 2015 med Västerviks Utvecklingscentrum (VUC) Dnr 2015/ Västerviks Utvecklingscentrum (VUC) kallar representanter för Stiftarna till Stiftarmöte den 16 juni 2015 kl på Bredgatan 12 i Västervik. Till kallelsen bifogas stiftelsen årsredovisning för Kommunstyrelsen har att utse ombud vid stiftarmötet samt att lämna direktiv till ombudet. Direktivet brukar vara att föreslå godkännande av årsredovisningen och tillstyrka ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse för 2014.

15 Kommunstyrelsen 17 (17) 15. Rapporter