Grunden för val av anbud och jämförelsegrunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grunden för val av anbud och jämförelsegrunder"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Upphandlingsbeslut gällande restaurangtjänster i Kyrkslätts kommunhus Kommunstyrelsen 339 Restaurangtjänsterna i Kyrkslätts kommunhus konkurrensutsattes år Till serviceproducenter valde kommunstyrelsen Esa och Eija Fast (öppet bolag), dvs. Lounasravintola Taikahetki ( ). Avtalet ingicks Lounasravintola Taikahetki sade upp avtalet om restaurangtjänster och företagets verksamhet i kommunhusets restaurang upphörde vid midsommar Kommunstyrelsen i Kyrkslätt beslutade vid sitt sammanträde att konkurrensutsätta kommunhusets restaurangtjänster på det sätt som framfördes vid sammanträdet. Befogenheter i upphandlingsärendet Eftersom man beräknar att upphandlingens värde under avtalstiden överskrider EU:s tröskelvärde hör beslutet om upphandlingen till kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om upphandlingsbefogenheter år Föremål för upphandlingen Föremålet för upphandlingen i anbudstävlingen är serveringar som beställs till möten och andra evenemang i kommunhuset, för vilka kommunen ingår ett avtal med en serviceproducent. Kommunen garanterar inte serviceproducenten någon minimiförsäljning gällande beställningar till sammanträden och andra serveringar. Föremålet för upphandlingen och kraven som gäller servicen har beskrivits noggrannare i anbudsförfrågan och i avtalsutkastet som var bifogat till den. Enligt avtalet ska serviceproducenten hyra kommunhusets restaurangutrymmen av kommunen. Uthyrningsalternativen presenterades i anbudsförfrågan och i avtalsutkastet som var bifogat till den, där man presenterade villkor och minimikrav för alternativa anbud, bl.a. minimihyror för alternativen. Upphandlingens avtalsperiod är två år och den har två ett år långa optionsperioder. Grunden för val av anbud och jämförelsegrunder Grunden för valet av anbud är totalekonomisk fördelaktighet. Av de anbud som godkänns för anbudsjämförelse väljs det totalekonomiskt mest fördelaktiga med iakttagande av nedanstående jämförelsegrunder: - jämförelsepris för helhetsserveringar inklusive moms (vikt 70 %), - erbjuden utrymmeshyra utan moms (vikt 20 %) och

2 - anbudsgivarens erfarenhet och yrkesskicklighet, som överskrider minimikraven i bilaga 2 (Anbydsgivarens lämplighet) till anbudsbegäran (vikt 10 %). Upphandlingsförfarande Det är fråga om en sekundär tjänsteupphandling i enlighet med bilaga B som överskrider EU:s tröskelvärde, vilken tillämpas med användning av öppet riksomfattande förfarande som avses i 24 i lagen om offentlig upphandling. I upphandlingen följs lagen om offentlig upphandling (348/2007) och den kompletterande författningen (614/2007) som ändringar som senare gjorts i den. Före publiceringen av den egentliga upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan publicerades ett förhandsmeddelande om konkurrensutsättning av kommunhusets restaurangtjänster i annonseringskanalen för offentlig upphandling, HILMA. I förhandsmeddelandet berättades om den kommande anbudsbegäran och om ett möjligheten att bekanta sig med restauranglokalen och ställa frågor innan publiceringen av upphandlingsannonsen och anbudsbegäran. Fyra potentiella anbudsgivare bekantade sig med kommunhusets restaurangutrymmen. I HILMA-tjänsten publicerades en upphandlingsannons och anbudsförfrågan Dnr 545/ /2014 jämte bilagor. De som uttryckt sitt intresse för anbudstävlingen informerades om publiceringen av anbudsförfrågan per e-post Man meddelade också om anbudsbegäran på kommunens webbplats under rubriken Upphandlingar. Enligt anbudsförfrågan presenterades kommunhusets restaurangutrymmen på nytt den varvid en potentiell anbudsgivare var på plats som inte hade besökt utrymmena vid presentationen av restaurangutrymmena i juni. Den utsatta tiden för eventuella frågor gällande anbudsförfrågan var Inga frågor inkom och anbudsförfrågan preciserades inte. Man meddelade om ärendet på kommunens webbplats gällande ifrågavarande anbudsförfrågan. Erhållna anbud Inom utsatt tid kl. 12 inkom ett anbud, som inlämnades av Työmajakka ry, Kyrkslätt. Anbudsgivarens lämplighet Enligt anbudsförfrågan stängs sådana anbudsgivare ut från anbudstävlingen som inte uppfyller de lämplighetskrav som ställs i anbudsförfrågan. De krav som gäller anbudsgivaren (1-9) samt de utredningar som förutsätts av anbudsgivaren presenteras i anbudsförfrågans bilaga 2 Anbudsgivarens lämplighet, där anbudsgivaren skulle besvara huruvida kravet uppfylls ("ja" eller "nej"). Dessutom skulle anbudsgivaren bifoga de begärda utredningarna till sitt anbud.

3 Lämplighetskrav 1 gäller grunder för obligatorisk utestängning av anbudsgivaren som nämns i 53 i upphandlingslagen och krav 2 andra grunder för avstängning som nämns i 54 i upphandlingslagen. Då Työmajakka ry:s lämplighet granskades konstaterades att den inte uppfyller alla krav som ställs gällande anbudsgivarens lämplighet. Problem förekom vid följande krav (3-9), där man beskriver kravet samt det svar och de utredningar som anbudgivaren har givit. Krav 3. Register Anbudsgivaren är i etableringslandet antecknad i handelsregistret, förskottsuppbördsregistret enligt lagen om förskottsuppbörd och i registret över mervärdesskatteskyldiga enligt lagen om mervärdesskatt innan upphandlingsbeslutet fattas, ifall lagstiftningen i landet förutsätter registrering. Ifall anbudsgivaren är en regelbunden löneutbetalare, ska anbudsgivaren vara antecknad i arbetsgivarregistret. Utredningar behövde inte företes men den upphandlande enheten reserverade sig rätten att begära utredningar då upphandlingsförfarandet pågick. Työmajakka ry presenterade i sitt anbud ett utdrag ur en sökning i Företags- och organisationsdatasystemet FODS , enligt vilket Työmajakka ry är en ideell förening som ingår i de övriga ovannämnda registren som krävs förutom handelsregistret. Krav 4. Betalning av lagstadgade skatter och avgifter Anbudsgivaren har betalat skatterna och socialskyddsavgifterna enligt lagstiftningen i sitt etableringsland och i Finland ifall anbudsgivaren är skattskyldig och skyldig att betala socialskyddsavgifter i Finland. Ifall anbudsgivaren har skatteskuld och den upphandlande enheten bedömer att skatteskuldens storlek i förhållande till företagets omsättning inverkar på företagets ekonomiska och finansiella situation och är en avsevärd risk för produktion av restaurangtjänster, kan den upphandlande enheten utesluta anbudsgivaren ur anbudstävlingen. Som utredning förutsattes av skattemyndigheten utfärdat bevis över erlagda skatter eller intyg över skatteskuld samt en eventuell betalningsplan godkänd av skattebyrån och en utredning om iakttagande av betalningsplanen. Den förutsatta utredningen har ändå inte fåtts utan endast en nätblankett om beställande av intyg över skatteskuld och anbudsgivarens löfte om att sända det saknade intyget under vecka 34. Utredningen har inte ännu fåtts. Krav 5. Tecknande av lagstadgad pensionsförsäkring och erläggande av pensionsförsäkringsavgifter Ifall anbudsgivaren är en arbetsgivare har den tecknat lagstadgade pensionsförsäkringar i sitt etableringsland och erlagt pensionsförsäkringsavgifter. Ifall anbudsgivares pensionsförsäkringsavgifter inte är erlagda och den upphandlande enheten bedömer att de förfallna pensionsförsäkringsavgifternas storlek i förhållande till företagets

4 omsättning inverkar på företagets ekonomiska och finansiella situation och är en avsevärd risk för produktion av restaurangtjänster, kan den upphandlande enheten utesluta anbudsgivaren ur anbudstävlingen. Som utredning förutsattes ett intyg från pensionsförsäkringsbolaget/-bolagen över tecknande av pensionsförsäkring och erläggande av pensionsavgifter eller en utredning om att man gjort ett betalningsavtal gällande de förfallna pensionsförsäkringsavgifterna. Työmajakka ry presenterade som utredning i bilaga 2 till sitt anbud ett kontoutdrag och lovade sända intyget senare under vecka 34. Utredningen har inte ännu fåtts. Krav 6. Kollektivavtal och centrala arbetsvillkor Anbudsgivaren följer kollektivavtalet inom sin bransch eller har med sina arbetstagare kommit överens om arbetsvillkor som till sina centrala villkor följer branschens kollektivavtal. Som utredning förutsattes att anbudsgivaren sänder en utredning om vilket kollektivavtal som tillämpas för arbetet eller centrala arbetsvillkor. Anbudsgivaren har inte som bilaga till sitt anbud sänt någon utredning om vilken branschs kollektivavtal man följer eller vilka arbetsvillkor. I stället för en bilaga fanns hänvisningen "allmänt kollektivavtal". Krav 7. Ekonomisk situation och kreditinformation Anbudsgivarens ekonomiska förutsättningar är tillräckliga med hänsyn till upphandlingens omfattning och art. Denna egenskap bedöms på grundval av de uppgifter som erhållits om anbudsgivarens lönsamhet, likviditet och soliditet samt kreditvärdighet. Anbudsgivarens ekonomiska situation ska vara sådan att dess rating i Suomen Asiakastieto Oy:s Rating Alfa-klassificering är minst nöjaktig (A) och i riskklass 1-3 (mycket liten eller medelmåttig risk) enligt Riskimittari eller dess ekonomiska situation och kreditvärdighet bedöms på basis av annan utredning och sända bokslutsuppgifter vara motsvarande. Työmajakka ry svarade inte "ja" på ovannämnda krav men svarade inte heller nej. Työmajakka ry har inte sänt den förutsatta utredningen dvs. Suomen Asiakastieto Oy:s Rating Alfa och Riskimittari, som innehåller anbudsgivarens riskklassificering. Työmajakka ry skickade inte heller den alternativa förutsatta utredningen som förutsattes ifall anbudsgivarens klassificering inte kan fås från Suomen Asiakastieto Oy, dvs. en rapport från en tillförlitlig instans och en kreditvärdighetsanalys samt dessutom den senaste räkenskapsperiodens resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Työmajakka ry utredde inte heller sin soliditet eller betalningsförmåga på något annat trovärdigt sätt för beställarens godkännande, vilket givits som tredje utredningsmöjlighet. Krav 8. Utbildning och/eller arbetserfarenhet Den person eller det företag som ansvarar för produktionen av restaurangtjänsterna måste uppfylla något av följande minimikrav (a-d).

5 a. Personen som ansvarar för produktionen av restaurangtjänsterna har minst en 2- eller 3-årig yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen eller yrkesinriktad fristående examen eller motsvarande examen inom hotell-, restaurang-, catering- eller kosthållsbranschen samt minst två (2) års arbetserfarenhet inom produktion av restaurang- eller cafétjänster som ansvarig restaurang- eller caféinnehavare. b. Personen som ansvarar för produktionen av restaurangtjänster (som inte har ovan beskrivna utbildning inom branschen) har minst tre (3) års arbetserfarenhet som restaurangchef, kosthållschef, förplägnadschef eller motsvarande. c. Personen som ansvarar för produktionen av restaurangtjänster har minst tre (3) års arbetserfarenhet som restaurang- eller caféföretagare. d. Företaget som erbjuder restaurangtjänster har minst tre (3) års erfarenhet av produktion av restaurang- eller cafétjänster. Työmajakka ry svarade "ja" på ovannämnda minimikrav 8 a). Som utredning om uppfyllande av alternativ 8 a) förutsattes att anbudsgivaren som bilaga till anbudet sänder en kopia av examensintyg och arbetsintyg för den person som ansvarar för produktionen av restaurangtjänster. Istället för arbetsintyg var det också möjligt att sända ifrågavarande persons CV, där uppgifter om arbetserfarenhet framkommer. Työmajakka ry sände det förutsatta examensintyget för personen som ansvarar för produktionen av restaurangtjänster men inga arbetsintyg eller någon CV där det skulle ha framkommit den förutsatta två års arbetserfarenheten inom produktion av restaurang- eller cafétjänster som krävs av personen ifråga som ansvarig restaurang- eller caféinnehavare. Krav 9. Företagsverksamhet inom restaurangbranschen som anbudgivaren driver eller planerar Av anbudsgivaren förutsätts antingen minst tre (3) års erfarenhet av drivande av restaurangföretag eller affärsverksamhetsplan för företag inom restaurangbranschen som inlett sin verksamhet under de tre senaste åren eller affärsverksamhetsplan för restaurangföretagets verksamhet som planeras i kommunhuset. Som erfarenhet av minst tre års idkad restaurangverksamhet ska motsvarande uppgifter som ovan i punkt 8 c) eller d) beskrivas. (Obs! Som utredning i punkterna 8 c) och d) förutsattes att anbudsgivaren som bilaga till anbudet sänder uppgifter om idkad restaurangverksamhet, företagets eller företagens namn, kort beskrivning av verksamheten, placeringsort och omsättning/år. Den upphandlande enheten förbehöll sig rätten att begära bokslutsuppgifter för ifrågavarande år.) Affärsverksamhetsplanen ska vara gjord med tillbörlig noggrannhet och den ska vara realistisk. Ifall företaget som ger anbudet inte enligt den upphandlande enheten har tillräckliga förutsättningar för affärsverksamhet, har den upphandlande enheten rätt att förkasta anbudet. Affärsverksamhetsplanen kan uppgöras enligt modellen som finns på yrityssuomi.fi-tjänsten

6 eller med verktyget som finns på webbplatsen oma.yrityssuomi.fi https://oma.yrityssuomi.fi/ Työmajakka ry sände som bilaga till sitt anbud en tvåsidig affärsverksamhetsplan för produktion av restaurangtjänster i Kyrkslätts kommunhus samt en lönsamhetskalkyl. Affärsverksamhetsplanen hade i huvudsak uppgjorts enligt rubrikerna i modellen som används i YritysSuomi.fi-tjänsten, men på ett ungefär. Ur affärsverksamhetsplanen framkom t.ex. inte huruvida det kunnande och den erfarenhet inom restaurangbranschen eller branschkännedom som förutsätts som styrka hos företagaren eller företagets ledning finns. Inte heller beträffande affärsverksamhetens praktiska arrangemang framkom det vem som ansvarar för den planerade restaurangens dagliga verksamhet, vem som leder företaget och hur restaurangens arbetsledning ordnas. Gränsen mellan kommunens sysselsättningsenhet Toimari och Työmajakka ry gällande ansvar för verksamheten förblev oklar. Finansieringsanalysen gällande investeringar för redskap, behovet av kapital för grundläggningskostnader och de första verksamhetsmånaderna samt finansmetoder fattades. Som bilaga till affärsverksamhetsplanen fanns en lönsamhetskalkyl, som baserade sig på en optimistisk beräkning av sålda luncher per dag och per månad. Av företagets utgifter fanns endast en grov beräkning för en månad, men inte någon kalkyl över företagsverksamhetens kostnader och verksamhetens lönsamhet för det första året eller flera år. -- Työmajakka ry hade problem med uppfyllandet av sju av lämplighetskraven. De mest avgörande bristerna fanns i följande krav (se noggrannare nedan): 7. Ekonomisk situation och kreditinformation Anbudsgivarens ekonomiska förutsättningar är inte tillräckliga med hänsyn till upphandlingens omfattning och art. 8. Utbildning och/eller arbetserfarenhet Anbudsgivaren uppfyller inte kravet om arbetserfarenhet som ansvarig person för produktion av restaurang- eller cafétjänster som krävs av personen som ansvarar för produktionen av restaurangtjänster. 9. Företagsverksamhet inom restaurangbranschen som anbudgivaren driver eller planerar Den affärsverksamhetsplan som presenteras i anbudet har inte gjorts med tillbörlig noggrannhet. Den kan inte anses vara övertygande eller realistisk, så anbudsgivaren anses inte ha tillräckliga verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för affärsverksamhet för produktion av restaurangtjänster i kommunhuset. Enligt villkoren i anbudsförfrågan ska Työmajakka ry utestängas från anbudstävlingen eftersom Työmajakka ry inte uppfyller de lämplighetskrav som uppställts i anbudsförfrågan. Huruvida anbudet motsvarar anbudsbegäran behandlades inte eftersom

7 det i det första skedet av behandlingen av anbuden konstaterades att anbudsgivaren inte uppfyller lämplighetskraven. En jämförelse av anbuden kunde inte göras eftersom man fick endast ett anbud och det klarade sig inte så långt som till jämförelseskedet. I anbudsförfrågan kunde man inte välja någon serviceproducent till kommunhusets restaurang. Beredning: upphandlingschef Oili Toivanen, tfn Förslag Kommundirektören: Det enda anbudet som inkom i anbudstävlingen, Työmajakka ry:s anbud, utestängs från anbudstävlingen eftersom anbudsgivaren inte uppfyller de lämplighetskrav som uppställdes i anbudsbegäran. Behandling Upphandlingschef Oili Toivanen var närvarande vid sammanträdet för att presentera ärendet och besvara kommunstyrelsens frågor. Beslut Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget och förde efter beslutet en diskussion om anvisningar inför den fortsatta beredningen. För kännedom Työmajakka ry, Kyrkstallsvägen 1 A, Kyrkslätt Besvärsanvisning Anvisning om upphandlingsrättelse och anvisning om besvär hos marknadsdomstolen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

www.mol.fi Arbetslivets regler Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft

www.mol.fi Arbetslivets regler Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Arbetslivets regler www.mol.fi Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvar

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen

Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen Svarstiden går ut: 13.7.2015 Uppgifter om begäran om utlåtande Inledning, Bakgrund, Målen för begäran om utlåtande: Inledning

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Obs: presentationen baserar sig på uppgifterna i förberedelseskedet, och situationen kan ändras under anbudsförfarandet Laglig grund för upphandlingen

Läs mer

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 22 ADVOKATENS BOKFÖRINGSHANDBOK (18.6.2004, ändr. 12.5.2014)

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 22 ADVOKATENS BOKFÖRINGSHANDBOK (18.6.2004, ändr. 12.5.2014) B 22 ADVOKATENS BOKFÖRINGSHANDBOK (18.6.2004, ändr. 12.5.2014) INNEHÅLL sida 1 Inledning... 2 2 Periodisering av en advokats inkomster... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Advokatbyråns prestation... 3 2.3 Engångstjänster,

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer