Upphandlingsenhet: Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) k.f (FO-nummer: ), Skolvägen 5, AX Jomala ( Beställaren ).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingsenhet: Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) k.f (FO-nummer: ), Skolvägen 5, AX Jomala ( Beställaren )."

Transkript

1 ANBUDSFÖRFRÅGAN 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) k.f (FO-nummer: ), Skolvägen 5, AX Jomala ( Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Skolskjutsar KHS, framkörning till/från huvudlinje. Publicering av upphandlingsannons: Upphandlingen har annonserats i Nya Åland och den i Ålandstidningen. Upphandlingen och tillhörande anbudshandlingar har även annonserats på SÅHD:s webbplats ( under rubriken Upphandling 2. FÖREMÅL FÖR UPPHANDLINGEN 2.1. En allmän beskrivning av upphandlingen och upphandlingens omfattning Beställaren upphandlar skolskjutsar för barn bosatta inom SÅHD skoldistrikt till och från uppsamlingsplatser varifrån eleverna åker vidare med buss till Kyrkby högstadieskola (KHS). Barn som bor längre än två (2) km från uppsamlingsplatsen äger rätt till skolskjuts. På samma gång upphandlas skolskjutsarna till och från tandvården i Mariehamn. ÅHS besluter om val av leverantör för skolskjutsar till tandvården i Mariehamn och valet sker på basen av lägsta pris. ÅHS tecknar egna avtal med respektive leverantör gällande dessa skolskjutsar (Bilaga 4). Antal elever som skall skjutsas till ÅHS tandvård i Mariehamn, kommer att vara minst 6 och högst 8 per gång + eventuella följeslagare. Ifråga om elever från träningsundervisningen skjutsas 2 elever per gång + eventuella följeslagare. Anbudsgivaren skall kunna skjutsa dessa elever samtidigt i ett fordon. Eleverna skall vara vid tandvården och hämtas från tandvården i Mariehamn enligt följande tidtabell: Ankomst till tandvården Hämtas från tandvården Träningsundervisn. ca kl. 09:30 ca kl. 09:50 Kyrkby högstadium ca kl. 09:30 eller 12:30 ca kl. 11:30 eller 14: Information om skolskjutslinjer, tider och elevantal för läsåret I bilaga 1, framgår linjerna som är utbjudna att sökas. Totalt finns 27 elever fördelade på 10 linjer som behöver skolskjuts till och från uppsamlingsplats. De tider som anges för avlämning på morgonen och hämtning på eftermiddagen i bilaga 1 är enbart vägledande. Barnen skall avlämnas så att det passar in med bussens tider. Närmare informat-

2 ion om tider och uppsamlingsplatser ges vid behov av trafikledaren vid Williams buss, tel Avtalstid Avtalstiden utgör Alternativa anbud och delanbud Alternativa anbud, delanbud eller anbud innehållande eventuella mängdrabatter eller motsvarande beaktas inte. Eventuella förbehåll mot villkor i denna anbudsförfrågan är inte heller tillåtet och anbud innehållande förbehåll eller andra villkor kommer inte att beaktas. Ingen förhandling sker efter inlämnat anbud. 3. FORM AV UPPHANDLING Det beräknade värdet för upphandlingen överstiger inte det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om euro. I enlighet med 1 2 mom. landskapslag (ÅFS 43/1994) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling tillämpas därför inte rikets lag om offentlig upphandling (FFS 348/2007) på upphandlingsförfarandet. Upphandlingen genomförs i form av ett öppet förfarande. 4. KRAV PÅ ENTREPRENÖREN 4.1. Tillämplig lagstiftning och bestämmelser Vid utförande av entreprenaden ska entreprenören följa lagar och förordningar på Åland samt tillämpliga bestämmelser utfärdade av åländska myndigheter. Beställaren vill även särskilt uppmärksamma entreprenören om landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140), landskapslagen om yrkesmässig trafik (ÅFS 1976:33), och landskapsförordningen om yrkesmässig trafik (ÅFS 2000:6) 4.2. Tillstånd Ifall entreprenören erhåller upphandlingen ska denne under avtalstiden inneha ett tillstånd att utöva näring på Åland, se 4 i landskapslag (ÅFS 1996:47) om rätt att utöva näring. Intyg inlämnas på Beställarens begäran. Entreprenören ska under avtalstiden även inneha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik i landskapet Åland, se 2 i landskapslagen om yrkesmässig trafik (ÅFS 1976:33). Trafiktillståndet skall bifogas anbudet. Entreprenören ansvarar för att denne också innehar övriga behövliga tillstånd för att kunna utföra skolskjutsar. Entreprenören ska på Beställarens begäran inlämna behövliga tillstånd. 2(5)

3 4.3. Ansvar och försäkring Entreprenören ansvarar för alla eventuella sak- och personskador som kan uppkomma vid utförande av skolskjutsarna. Entreprenören ska därför under hela avtalstiden inneha en giltig trafikförsäkring och en tillräcklig ansvarsförsäkring som täcker både sak- och personskador som kan uppkomma Behövliga intyg och uppgifter På Beställarens begäran skall entreprenören uppvisa: 1. en utredning som visar att anbudsgivaren är införd i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt i registret över mervärdesskattskyldiga eller motsvarande från annat land; 2. ett intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller motsvarande från annat land; och 3. en utredning om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller om de centrala anställningsvillkoren för personalen. Entreprenören ansvarar även för att eventuella underleverantörer har ovan nämnda intyg och för att underleverantörerna uppfyller ovan ställda krav Språkligt krav I och med att landskapet Åland är enspråkigt svenskt ska entreprenören utföra de tjänster som omfattas av denna anbudsförfrågan på svenska. 5. ENTREPRENÖRENS PERSONAL Entreprenören eller Entreprenörens personal som utför skolskjutsar ska ha gått en av landskapsregeringen godkänd utbildning för att få köra skolskjutsar, se 2 3 mom. landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140). Intyget skall bifogas anbudet. 6. TEKNISKA KRAV PÅ FORDON De fordon entreprenören planerar att använda skall åtminstone uppfylla kraven i landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140). Registerutdrag för fordonet/fordonen skall bifogas anbudet. 7. AVTAL Bifogat denna anbudsförfrågan finns ett avtal för skolskjutsar (Bilaga 2). Villkoren i avtalet är en del av anbudsförfrågan. 3(5)

4 8. PRIS Entreprenören ska på bifogade anbudsblanketter, bilaga 3 och bilaga 4, ge ett fast pris för hela avtalsperioden på linjen t/r exklusive mervärdesskatt. Linje 8 har enbart returkörningar på eftermiddagen och har i anbudsblanketten märkts med /r. 9. BEHANDLING OCH UTVÄRDERING AV ANBUD 9.1. Behandling av anbud På inkomna anbud noteras datum. Alla anbud öppnas samtidigt efter det att anbudsfristen löpt ut. Öppningstillfället protokollförs. Därefter görs en kontroll av de anbud som inlämnats. De anbud som lämnats in för sent eller inte uppfyller kraven i denna anbudsförfrågan beaktas inte. Det är förbundsstyrelsen för SÅHD k.f som fattar det slutliga beslutet i upphandlingsförfarandet, varefter anbudsgivarna skriftligen informeras om vem eller vilka som erhållit upphandlingen. Till det skriftliga meddelandet bifogas en besvärshänvisning. Alla inlämnade anbud behandlas i enlighet med bestämmelserna i landskapslag (ÅFS 1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Detta medför att inkomna anbud inte är offentliga förrän förbundsstyrelsen fattat ett slutligt upphandlingsbeslut Utvärdering av anbud och kontraktsskrivning Alla anbud som uppfyller de ställda kraven går vidare till fortsatt prövning. Urvalskriteriet är lägsta priset per linje. Vid lika pris på linjen lottar Beställaren vem av entreprenörerna som ska erhålla linjen. Beställaren förbehåller sig rätten att under läsåret indra linjer eller ändra linjer. Denna rätt förbehåller Beställaren sig p.g.a. att elevantalet och elever som behöver skolskjuts kan variera under läsåret. Vid en ändring av befintlig skolskjutslinje tillfrågas i första hand den entreprenör som redan tilldelats linjen i fråga. Tidigast tjugoen (21) dagar efter beslutet att anta anbud kommer Beställaren att ingå ett avtal med alla de godkända leverantörerna. 10. INLÄMNANDE AV ANBUD Sista inlämningsdag och klockslag: Den 23 maj 2018 kl Anbud som lämnats in för sent beaktas inte. Inlämnande av anbud: Anbudet kan inlämnas per e-post, (Skriv i ärenderaden Anbud skolskjuts KHS eller i slutet kuvert med texten Anbud Skolskjuts KHS till förbundskansliet, Skolvägen 5, AX Jomala (anbud kan även inlämnas direkt till förbundskansliet) Anbudets språk: Ska vara svenska. 4(5)

5 Anbudets giltighetstid: Sextio (60) dagar. 11. NÄRMARE UPPLYSNINGAR Närmare upplysningar om anbudshandlingarna ges av: Skoldirektör Mathias Eriksson Telefon: E-post: Alla förfrågningar som rör anbudshandlingarna ska skickas per e-post till För att möjliggöra en icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare kommer SÅHD att publicera alla frågor och svar gällande upphandlingen på SÅHD:s webbplats ( under rubriken Upphandling Jomala den Förbundsstyrelsen för SÅHD k.f BILAGOR Linjeförteckning/anbudsblankett (Bilaga 1) Avtal för skolskjutsar (Bilaga 2) Anbudsblankett (Bilaga 3) Anbudsblankett för tandvården 2018 (Bilaga 4) 5(5)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Eckerö skolas skolskjutsar

ANBUDSFÖRFRÅGAN Eckerö skolas skolskjutsar ANBUDSFÖRFRÅGAN Eckerö skolas skolskjutsar 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Eckerö kommun (FO-nummer: 0144682-1), Södra Överbyvägen 8, 22270 ECKERÖ ( Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Eckerö skolas

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Lumparlands skolas skolskjutsar

ANBUDSFÖRFRÅGAN Lumparlands skolas skolskjutsar ANBUDSFÖRFRÅGAN Lumparlands skolas skolskjutsar 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Lumparlands kommun (FO-nummer: 0205038-6), Kyrkvägen 26, AX-22630, Lumparland ( Beställaren ). Anbudsförfrågans namn:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar

ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) k.f (FO-nummer: 0205024-7), Skolvägen 5, AX-22 150 Jomala ( Beställaren

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar

ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) k.f (FO-nummer: 0205024-7), Skolvägen 5, AX-22 150 Jomala ( Beställaren

Läs mer

Upphandlingsenhet: Hammarlands kommun (FO-nummer: ), Klockarvägen 3, AX Hammarland ( Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Hammarlands kommun (FO-nummer: ), Klockarvägen 3, AX Hammarland ( Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Hammarlands kommun (FO-nummer: 0205014-0), Klockarvägen 3, AX-22240 Hammarland ( Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Ramavtal för skolskjutsar. Anbudsförfrågans

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar

ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) k.f (FO-nummer: 0205024-7), Skolvägen 5, AX-22 150 Jomala ( Beställaren

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Skoldirektör Mathias Eriksson Telefon: E-post: Entreprenörens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Skoldirektör Mathias Eriksson Telefon: E-post: Entreprenörens kontaktperson är: Bilaga 2 AVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR - KHS 1. PARTER Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) k.f (FO-nummer: 0205024-7), Skolvägen 5, AX-22 150 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.1 [Namn företag (FO-nummer: )]

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Städning av Vikingaåsens skola Anbudsförfrågans

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Städning av Vikingahallen Anbudsförfrågans

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Skoldirektör Mathias Eriksson Telefon: E-post: Entreprenörens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Skoldirektör Mathias Eriksson Telefon: E-post: Entreprenörens kontaktperson är: Bilaga 2 AVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR - KHS 1. PARTER Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) k.f (FO-nummer: 0205024-7), Skolvägen 5, AX-22 150 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.1 [Namn företag (FO-nummer: )]

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: ), PB 2, AX Jomala (nedan Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: ), PB 2, AX Jomala (nedan Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Städning av Vikingaåsens byggnad Anbudsförfrågans

Läs mer

Lumparlands kommun (FO-nummer: ), Kyrkvägen 26, AX , Lumparland ( Beställaren ). Beställarens kontaktperson är:

Lumparlands kommun (FO-nummer: ), Kyrkvägen 26, AX , Lumparland ( Beställaren ). Beställarens kontaktperson är: Bilaga 4 AVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR LUMPARLANDS SKOLA 1. PARTER Lumparlands kommun (FO-nummer: 0205038-6), Kyrkvägen 26, AX- 22630, Lumparland ( Beställaren ). och 1.1 [Namn företag (FO-nummer: )] [Adress]

Läs mer

Bilaga 4 AVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR ECKERÖ SKOLA 1. PARTER. Eckerö kommun (FO-nummer: ), Södra Överbyvägen 8, ECKERÖ ( Beställaren ).

Bilaga 4 AVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR ECKERÖ SKOLA 1. PARTER. Eckerö kommun (FO-nummer: ), Södra Överbyvägen 8, ECKERÖ ( Beställaren ). Bilaga 4 AVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR ECKERÖ SKOLA 1. PARTER Eckerö kommun (FO-nummer: 0144682-1), Södra Överbyvägen 8, 22270 ECKERÖ ( Beställaren ). och 1.1 [Namn företag (FO-nummer: )] [Adress] (nedan Entreprenören

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala ( Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala ( Beställaren ). 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala ( Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Ramavtal för färdtjänst Anbudsförfrågans diarienummer: 484/2016

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Ledande lärare Måns Masgård Telefon: E-post: Entreprenörens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Ledande lärare Måns Masgård Telefon: E-post: Entreprenörens kontaktperson är: BILAGA 2 AVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR - TRÄNINGSUNDERVISNINGEN 1. PARTER Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) k.f (FO-nummer: 0205024-7), Skolvägen 5, AX-22 150 Jomala (nedan Beställaren ) och 2. KONTAKTPERSONER

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Ledande lärare Rita Holmstedt Telefon: +358 18 328725 E-post: rita.holmstedt@sahd.ax. Entreprenörens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Ledande lärare Rita Holmstedt Telefon: +358 18 328725 E-post: rita.holmstedt@sahd.ax. Entreprenörens kontaktperson är: BILAGA 2 AVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR - TRÄNINGSUNDERVISNINGEN 1. PARTER Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) k.f (FO-nummer: 0205024-7), Skolvägen 5, AX-22 150 Jomala (nedan Beställaren ) och 2. KONTAKTPERSONER

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Skoldirektör Per-Olof Friberg Telefon: +358 18 328 717 E-post: info@sahd.ax. Entreprenörens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Skoldirektör Per-Olof Friberg Telefon: +358 18 328 717 E-post: info@sahd.ax. Entreprenörens kontaktperson är: Bilaga 4 RAMAVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

Upphandlingsenhet: Ålands landskapsregering (FO-nummer: 0145076-7), PB 1060, 22 111 Mariehamn, Åland, (nedan Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Ålands landskapsregering (FO-nummer: 0145076-7), PB 1060, 22 111 Mariehamn, Åland, (nedan Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 9.7.2015 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Ålands landskapsregering (FO-nummer: 0145076-7), PB 1060, 22 111 Mariehamn, Åland, (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Inköp av Hjullastare.

Läs mer

1.1 Lemlands kommun (FO-nummer: ) Kommunrundan 7, AX Lemland (nedan Beställaren )

1.1 Lemlands kommun (FO-nummer: ) Kommunrundan 7, AX Lemland (nedan Beställaren ) RAMAVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR BILAGA 4 1. PARTER 1.1 Lemlands kommun (FO-nummer: 0205034-3) Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

Administrativa föreskrifter Skjutsar i handikappanpassad taxi

Administrativa föreskrifter Skjutsar i handikappanpassad taxi Administrativa föreskrifter Skjutsar i handikappanpassad taxi Administrativa föreskrifter gällande: Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN 1 Upphandlingsdokumentens innehåll 1 Beskrivning av uppdraget 1 Upphandlingens

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: ), PB 2, AX Jomala (nedan Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: ), PB 2, AX Jomala (nedan Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Företagshälsovård för Jomala kommun Anbudsförfrågans

Läs mer

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar.

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar. 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA ANBUDSFÖRFRÅGAN på skolskjutsar och mattransport Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar

Läs mer

1 (9) Datum: Dnr: ÅLR2016/989 ANBUDSFÖRFRÅGAN. D-båt för oljeskydds- och SAR-verksamhet. Infrastrukturavdelningen

1 (9) Datum: Dnr: ÅLR2016/989 ANBUDSFÖRFRÅGAN. D-båt för oljeskydds- och SAR-verksamhet. Infrastrukturavdelningen 1 (9) ANBUDSFÖRFRÅGAN D-båt för oljeskydds- och SAR-verksamhet. Infrastrukturavdelningen 2 (9) Upphandling av D-båt för oljeskydds- och SAR-verksamhet Innehållsförteckning 01 OBJEKT... 3 02 OMFATTNING...

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN Södra Överbyvägen ECKERÖ

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN Södra Överbyvägen ECKERÖ ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TILLBYGGNAD AV DAGHEMMET NYCKELPIGAN I STORBY, ECKERÖ 1. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Eckerö Kommun., genom Byggnadskommitté för tillbyggnad av daghemmet FO-nr 0144682-1 Beställarens

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande gradsax

1 Anbudsbegäran gällande gradsax Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande gradsax Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på gradsax för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads- och

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån, I3

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån, I3 PROTOKOLL Nummer 25 6.6.2019 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån, I3 ande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Trafikingenjör Elin Lindfors

Läs mer

Bro nr 4 Färjsundsbron - Reparationsentreprenad 2018

Bro nr 4 Färjsundsbron - Reparationsentreprenad 2018 ÅLR 2017/9630 25.10.2017 Bro nr 4 Färjsundsbron - Reparationsentreprenad 2018 ANBUDSFORMULÄR Anbudslämnaren fyller i gula fält Formuläret undertecknas på två ställen, på sidan 1 och sidan 4, samt signeras

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på fräsmaskin för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads-

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån PROTOKOLL Nummer 19 9.5.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån ande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Vägingenjör Björn Ekblom Omedelbart............................

Läs mer

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen 1 (6) ANBUDSFÖRFRÅGAN Däckskran Infrastrukturavdelningen 2 (6) 01 Objekt Ålands landskapsregering inbjuder härmed till anbudsgivning på en däckskran. 02 Omfattning 02.1 Avsikten är att teckna avtal med

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Transportbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Transportbyrån PROTOKOLL Nummer 30 18.9.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Upphandlare Sten

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

Upphandlingsföreskrift

Upphandlingsföreskrift Upphandlingsföreskrift Tillverkning av landklaffar till Lappo, Kumlinge och Asterholma fa rjfa sten 24.4.2017 Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN 3 1.1 Förfrågningsunderlagets innehåll och disposition

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Upphandlingen utförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Vid upphandlingen används öppet förfarande.

Upphandlingen utförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Vid upphandlingen används öppet förfarande. Sammanskaffningsgruppen för Anbudsförfrågan 1.8.2016 kommunaltekniska produkter i Pedersörenejden Co. Bjarne Häggman Larsmo kommun Norra Larsmovägen 30 68570 Larsmo Ramavtal för upphandling av rörprodukter

Läs mer

Upphandlingsföreskrift (UF) Ramavtal; Fält-, detalj- och kontrollmätning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland (2018)

Upphandlingsföreskrift (UF) Ramavtal; Fält-, detalj- och kontrollmätning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland (2018) Upphandlingsföreskrift (UF) Ramavtal; Fält-, detalj- och kontrollmätning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland 2016-2017 (2018) Ramavtal under tröskelvärdet - öppet förfarande 2016-02-16 Dnr: ÅLR

Läs mer

Offentlig upphandling på Åland. Upphandlare Mårten Broman

Offentlig upphandling på Åland. Upphandlare Mårten Broman Offentlig upphandling på Åland Upphandlare Mårten Broman 15.5.2019 Lagar som gäller för hela Åland över EU:s tröskelvärden Åland har egen behörighet att lagstifta om upphandling. Enligt landskapslagen

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, serviceman Telefon: +358 (0) Mobil: +358 (0) E-post:

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, serviceman Telefon: +358 (0) Mobil: +358 (0) E-post: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS BYGGNAD 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD Pargas stad ANBUDSFÖRFRÅGAN (Översättning) Servicetjänster Strandvägen 28 21600 PARGAS 25.4.2014 ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD 1. KÖPARE Pargas stad (FO-nummer

Läs mer

ENSKILT VÄGLAG SOM ENTREPRENADUPPHANDLARE

ENSKILT VÄGLAG SOM ENTREPRENADUPPHANDLARE 1 (5) ANVISNINGAR ENSKILT VÄGLAG SOM ENTREPRENADUPPHANDLARE 1. Tillämpning av upphandlingsbestämmelserna på ett enskilt väglag Ett enskilt väglag anses vara en offentlig upphandlande enhet, och detta ska

Läs mer

SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA

SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA ANBUDSFÖRFRÅGAN 1.6.2012 SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA VAROR/ÖVRIGT 1.9.2012 31.12.2014 Upphandlande enhet Bakgrund Företrädare för upphandlingsenheten Adress Svenska Österbottens

Läs mer

Anbudsbegäran bärbara datorer

Anbudsbegäran bärbara datorer Dokumentansvarig Ronny Holmström-Wall ANBUDSBEGÄRAN 1(5) Datum Dokumentets id 2016-11-22 Ag-it-anb-2016/6 Anbudsbegäran bärbara datorer Ålands gymnasium begär härmed anbud på IT-utrustning enligt nedanstående.

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN

ANBUDSFÖRFRÅGAN ANBUDSFÖRFRÅGAN 17.6.2014 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Lumparlands kommun (FO-nummer: 0205038-6), Kyrkvägen 26, 22 630 Lumparland, Åland, Finland (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Inköp

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Tre (3) st. oljelänsor för snabba insatser. Ålands landskapsregering Infrastrukturavdelningen

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Tre (3) st. oljelänsor för snabba insatser. Ålands landskapsregering Infrastrukturavdelningen 1 (10) ANBUDSFÖRFRÅGAN Tre (3) st. oljelänsor för snabba insatser Ålands landskapsregering Infrastrukturavdelningen 2 (10) 1 Objekt Ålands landskapsregering inbjuder härmed till anbudsgivning på tre (3)

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån, I3

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån, I3 PROTOKOLL Nummer 41 29.8.2019 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån, I3 Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Projektchef Ian

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ramavtal för teknisk projektledning i samband med anskaffning av ny skärgårdsfärja.

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ramavtal för teknisk projektledning i samband med anskaffning av ny skärgårdsfärja. 1 (11) ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal för teknisk projektledning i samband med anskaffning av ny skärgårdsfärja. Infrastrukturavdelningen 2 (11) Upphandling av ramavtal för

Läs mer

ENTREPRENADPROGRAM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. för att som utförandeentreprenad tillverka och leverera två betongpontoner. Mariehamn den

ENTREPRENADPROGRAM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. för att som utförandeentreprenad tillverka och leverera två betongpontoner. Mariehamn den 1 (8) Datum: 7.9.2017 ENTREPRENADPROGRAM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG för att som utförandeentreprenad tillverka och leverera två betongpontoner. Mariehamn den 07.09.2017 Infrastrukturavdelningen 2 (8) Datum:

Läs mer

PAJALA KOMMUN - SKOLTRANSPORTER

PAJALA KOMMUN - SKOLTRANSPORTER 2013-01-10 ANBUDSUNDERLAG PAJALA KOMMUN - SKOLTRANSPORTER Referensnummer KS.2013.5 055 Pajala kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna förutsättningar 2. Trafikeringsavtal - modellavtal 3. Anbudsförutsättningar

Läs mer

Upphandlingsföreskrift (UF) Ramavtal Sjötransporter för infrastruktur i den Åländska skärgården

Upphandlingsföreskrift (UF) Ramavtal Sjötransporter för infrastruktur i den Åländska skärgården Upphandlingsföreskrift (UF) Ramavtal Sjötransporter för infrastruktur i den Åländska skärgården 2015-2017 Ramavtal under tröskelvärdet - öppen upphandling 2015-08-05 Dnr: ÅLR2015/8687 Innehåll 1 ALLMÄNT

Läs mer

Upphandlingsföreskrift (UF)- Avtal; Upphandling av lastbilssläp

Upphandlingsföreskrift (UF)- Avtal; Upphandling av lastbilssläp Upphandlingsföreskrift (UF)- Avtal; Upphandling av lastbilssläp Avtal under tröskelvärdet- öppet förfarande 2017-04-21 Dnr: ÅLR 2017/2533 1(10) Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN 3 1.1 Förfrågningsunderlagets

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Anbudsbegäran. Drivmedel på pump

Anbudsbegäran. Drivmedel på pump Anbudsbegäran Drivmedel på pump 2016 2016-11-02 ANBUDSBEGÄRAN GÄLLANDE: Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN 1 1.1 Upphandlingsdokumentens innehåll och disposition 1 1.2 Beskrivning av uppdraget 1 1.3 Upphandlingens

Läs mer

Upphandlingsföreskrift (UF) Konsultuppdrag Teknikområde Bro & Anläggning option 2021

Upphandlingsföreskrift (UF) Konsultuppdrag Teknikområde Bro & Anläggning option 2021 Upphandlingsföreskrift (UF) Konsultuppdrag Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020 + option 2021 Ramavtal under tröskelvärdet - öppen upphandling 2016-11-03 Dnr: ÅLR2016/8972 Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Upphandlingsföreskrift (UF) Färjetrafik Åva-Jurmo 2016-2020

Upphandlingsföreskrift (UF) Färjetrafik Åva-Jurmo 2016-2020 Upphandlingsföreskrift (UF) Färjetrafik Åva-Jurmo 2016-2020 Avtal över tröskelvärdet - öppen upphandling 2015-11-02 Dnr: ÅLR2015/10895 Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN 3 1.1 Förfrågningsunderlagets

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGH begär härmed in anbud på byte av 61 fönster ( i annons uppgavs 59). Arbetet ska utföras vintern/våren 2015. Anbudsbegäran gäller hela

Läs mer

Upphandlingsföreskrift

Upphandlingsföreskrift Upphandlingsföreskrift Ny bro till Va rdo med tillho rande va gbyggnad (del av landsva g nr 670) samt rivning av den befintliga bron 15.9.2016 Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN 3 1.1 Förfrågningsunderlagets

Läs mer

LOVISA STADS ANVISNINGAR FÖR SMÅ UPPHANDLINGAR

LOVISA STADS ANVISNINGAR FÖR SMÅ UPPHANDLINGAR LOVISA STADS ANVISNINGAR FÖR SMÅ UPPHANDLINGAR Godkänd med stadsstyrelsens beslut 301, bilaga 87, 23.08.2010 2 Innehåll Inledning 3 1. Tillämpningsområde för anvisningarna för små upphandlingar 4 2. Utförandet

Läs mer

Delanbud godkänns inte. Anbudsgivaren bör ge anbud på minst nittiofem (95) procent av produkterna i bilaga 1.

Delanbud godkänns inte. Anbudsgivaren bör ge anbud på minst nittiofem (95) procent av produkterna i bilaga 1. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 5.6.2012 KÖTT OCH KÖTTPRODUKTER 1.10.2012 31.12.2014 Upphandlande enhet Bakgrund Företrädare för upphandlingsenheten Adress Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN PERSONBILAR

ANBUDSFÖRFRÅGAN PERSONBILAR sid 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN PERSONBILAR 1. GRUNDUPPGIFTER FÖR UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlingens objekt Kårkulla samkommun inbegär härmed anbud för anskaffning av tre (3) stycken personbilar ur anslaget för

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Anbudsförfrågan 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Korsholms kommun förnyar sin webbplats samt sitt intranät för personalen och extranät för förtroendevalda

Läs mer

Den totala omsättningen under perioden beräknas vara euro.

Den totala omsättningen under perioden beräknas vara euro. Anbudsbegäran På Ålands hälso- och sjukvårds vägnar anhålles härmed om anbud på leverans av två defibrillatorer under år 2012 med option för ytterligare tre defibrillatorer 1.1.2013-31.12.2016 för den

Läs mer

Korsholms kommun begär anbud för revisionen av kommunens förvaltning och ekonomi

Korsholms kommun begär anbud för revisionen av kommunens förvaltning och ekonomi begär anbud för revisionen av kommunens förvaltning och ekonomi Upphandlingsenhet Revisionsnämnden Kontaktpersoner Frågor som berör upphandlingen av revisionstjänster: Revisionsnämndens ordförande Rolf

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Anbudsbegäran. Kontorsmöbler

Anbudsbegäran. Kontorsmöbler Anbudsbegäran Kontorsmöbler 2017-10-11 ANBUDSBEGÄRAN GÄLLANDE: Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN 1 1.1 Upphandlingsdokumentens innehåll och disposition 1 1.2 Beskrivning av uppdraget 1 1.3 Upphandlingens

Läs mer

Upphandlingsföreskrift (UF) Avtal Vägmärken och montagematerial för landskapets vägar (2019)

Upphandlingsföreskrift (UF) Avtal Vägmärken och montagematerial för landskapets vägar (2019) Upphandlingsföreskrift (UF) Avtal Vägmärken och montagematerial för landskapets vägar 2017-2018 (2019) Upphandling under tröskelvärdet - öppet förfarande 24.5.2017 Dnr: ÅLR 2017/3982 Innehåll 1 ALLMÄNT

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Inköp av oljebekämpningsmateriel Kustlänsor i containrar 2016-06-07 ÅLR 2016/3832 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN 2 1.1 Förfrågningsunderlagets innehåll och

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

LANDSKAPETS FASTIGHETSVERK ÅLANDS LAGTING. TILLBYGGNAD och RENOVERING. Administrativa föreskrifter för kontrollantuppdrag

LANDSKAPETS FASTIGHETSVERK ÅLANDS LAGTING. TILLBYGGNAD och RENOVERING. Administrativa föreskrifter för kontrollantuppdrag LANDSKAPETS FASTIGHETSVERK ÅLANDS LAGTING TILLBYGGNAD och RENOVERING Administrativa föreskrifter för kontrollantuppdrag 29.03.2016 1 B B1 B2 B3 B4 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2019-10-03 och 2019-10-03 Diarienr. ÅLR 2019/7427 Reg.datum 27-09-2019 sdatum 2019-10-03 Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Eriksson Sten, Lundén Christina, Trafiktillstånd

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån PROTOKOLL Nummer 83 17.11.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Veronica Thörnroos Upphandlare Sten

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån PROTOKOLL Nummer 36 11.09.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Ledande vägmästare

Läs mer

Upphandlingsföreskrift (UF) Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland

Upphandlingsföreskrift (UF) Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland Upphandlingsföreskrift (UF) Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland Ramavtal under tröskelvärdet - öppet förfarande 29.9.2016 Dnr: ÅLR 2016/7074 Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende ny ambulans. Mariehamns stads räddningsverk

Anbudsförfrågan avseende ny ambulans. Mariehamns stads räddningsverk Anbudsförfrågan avseende ny ambulans s räddningsverk 29.12.2015 1. Allmän orientering 1.1 Beskrivning av upphandlingen Mariehamns räddningsverk (ambulansfunktionen) avser upphandla en ny ambulans. Den

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Transportbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Transportbyrån PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum 18 24.5.2017 Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Bitr. avdelningschef

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Ramavtal - öppen upphandling av revisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Ramavtal - öppen upphandling av revisionstjänster Förfrågningsunderlag Ramavtal - öppen upphandling av revisionstjänster 2017-05-24 Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN 1 1.1 Förfrågningsunderlagets innehåll och disposition 1 1.2 Beskrivning av uppdraget

Läs mer

Delanbud godkänns inte. Anbudsgivaren bör ge anbud på minst nittiofem (95) procent av produkterna i bilaga 1.

Delanbud godkänns inte. Anbudsgivaren bör ge anbud på minst nittiofem (95) procent av produkterna i bilaga 1. ANBUDSFÖRFRÅGAN 1.6.2012 MJÖLK-OST OCH ÖVRIGA MJÖLKPRODUKTER 1.9.2012 31.12.2014 Upphandlande enhet Bakgrund Företrädare för upphandlingsenheten Adress Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 juni 2011 698/2011 Lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN INVATRANSPORTBIL

ANBUDSFÖRFRÅGAN INVATRANSPORTBIL sid 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN INVATRANSPORTBIL 1. GRUNDUPPGIFTER FÖR UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlingens objekt Kårkulla samkommun inbegär härmed anbud för anskaffning av tre stycken invatransportbilar (handikapptransportfordon)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 14.06.2010 6/10 Sammanträdestid Måndagen den 14 juni 2010 kl. 16.00-17.30 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Reglementet gäller från och med 2017-07-01 Fastställt i Barn- och skolnämnden 2016-05-24 Innehållsförteckning 2 (6) Sida

Läs mer

Ett brett utbud inom efterfrågade produktområden ger leverantören en fördel.

Ett brett utbud inom efterfrågade produktområden ger leverantören en fördel. Anbudsbegäran På Ålands hälso- och sjukvårds vägnar anhålls härmed om anbud på leverans av kaffe, te, kakaopulver och chokladdrycksprodukter för den egna verksamheten under perioden 1juni 2013 31 maj 2015

Läs mer

Nykarleby stads direktiv för upphandling. Checklistor

Nykarleby stads direktiv för upphandling. Checklistor Nykarleby stads direktiv för upphandling Checklistor ALLMÄNT Av anbuden ska antas det totalekonomiskt mest fördelaktiga eller det billigaste i enlighet med vad som anges i anbudsförfrågan. Oberoende av

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN. Anbud radiatorbyte

SALTVIKS KOMMUN. Anbud radiatorbyte Anbud radiatorbyte Tekniska nämnden i Saltviks kommun begär in anbud på byte av radiatorer vid Boogårdens pensionärsbostäder i Kvarnbo. Entreprenaden omfattar leverans och komplett installation av byte

Läs mer

BILAGA 2 VILLKOR FÖR ANBUDSTÄVLAN. 1. Trafiktillståndets giltighetstid. 2. Antal fordon i trafiktillståndet. Innehållsförteckning

BILAGA 2 VILLKOR FÖR ANBUDSTÄVLAN. 1. Trafiktillståndets giltighetstid. 2. Antal fordon i trafiktillståndet. Innehållsförteckning VILLKOR FÖR ANBUDSTÄVLAN Innehållsförteckning 1. Trafiktillståndets giltighetstid 2. Antal fordon i trafiktillståndet 3. Sammanslutning 4. Anlitandet av underleverantörer 5. Uppgifter om trafikidkaren

Läs mer

Frågor och svar :47. Publik fråga. Alla. Från: Julianna Olofsson/Jönköpings kommun

Frågor och svar :47. Publik fråga. Alla. Från: Julianna Olofsson/Jönköpings kommun Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Jönköpings kommun Namn: Skoltrafik Handläggare: Julianna Olofsson Referensnr: 11/16 Telefon: 036-10 25 55 Beskrivning: Uppdraget omfattar skoltrafik där huvuddelen

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter.

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Välkommen att lämna anbud i ovanstående upphandling avseende lastbilstransporter. Anbud skall ha lämnats senast måndagen den 9 januari 2012. Märk anbudet

Läs mer

Upphandlingsföreskrift

Upphandlingsföreskrift Upphandlingsföreskrift Anläggande av separat gång- och cykelväg och breddning av landsväg nr 4 mellan Geta kyrka och Höckböle, sektion 0-300 och 500-4020, i Geta kommun 2015-09-21 Innehåll 1 ALLMÄNT OM

Läs mer

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2.

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2. Sida 1 Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008 PRINCIPER VID KONKURRENSUTSÄTTNING AV SKOLSKJUTS Ärendet behandlades efter ärende 2. Föredragande: Bildningsdirektör

Läs mer