1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar"

Transkript

1 Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för bilar. LR upphandlar för egen del och för Ålands hälso-och sjukvård, miljö-och hälsoskyddsmyndighet, Ålands museibyrå och Ålands gymnasium. Behovet under år 2015 beräknas uppgå till ungefär 10 stycken bilar. LR förbehåller sig rätten att under hela avtalsperioden utifrån den här i angiven kravspecifikation beställa ytterligare 2-5 stycken bilar per år. Ramavtal med förnyad konkurrens utsättning, ska gälla i fyra år från och med september 2015 till och med september Exakta datum regleras vid avtals tecknande. Minst en leverantör per produktgrupp kommer att antas. Vid varje ny avtalsperiod eller beställning, kommer det sedan att konkurrens utsättas på nytt genom att LR ber om skriftliga anbud av de leverantörer som omfattas av ramavtalet. Den upphandlande enheten ska välja det bästa anbudet med iakttagande av det kriterium för valet av anbud och de jämförelsegrunder som angetts i denna anbudsförfrågan. Angivna kvantiteter är baserade på tidigare förbrukning. Beroende på förhållanden som kan vara svåra att förutse kan angivna kvantiteter över- eller underskridas. 1.1 Anbudsbegärans innehåll Detta dokument är indelat i sex avsnitt: 1. Anbudsbegärans innehåll 2. Upphandlingens omfattning och förutsättningar 3. Krav på anbudsgivare 4. Kravspecifikation 5. Anbudets innehåll 6. Avtal Anbudsbegäran består förutom detta dokument även av följande bilagor: 1) Avtalsförslag 2) Rättelse och besvärshänvisning 1.2 Upphandlingens omfattning och förutsättningar Upphandlingens värde beräknas uppgå till ungefär: 600, 000 Euro Ovanstående angiven kvantitet bygger på de senaste årens verksamhetsutfall och utgör endast en vägledning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga angivna kvantiteter. 1

2 Landskapsregeringen garanterar sålunda ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår Avtalstid Avtalet planeras att gälla från september 2015 till och med september Med möjlighet till ett år förlängning. Exakta datum regleras vid avtalstecknandet. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning Kontaktuppgifter Frågor om upphandlingen under anbudstiden besvaras av: Ålands Landskapsregering Namn: Janina Reitz PB 1060, Mariehamn E-post: Telefon: Lämnande av anbud Anbud ska sändas i slutet kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, Mariehamn, Åland eller lämnas in till registratorn vid Ålands landskapsregering på Strandgatan 37 i Mariehamn. Kuvertets ytter emballage ska märkas med texten Anbud Bilar. Anbud inlämnade per fax eller e-post accepteras inte. Sista inlämningsdag och klockslag är den kl. 15 finsk tid. Anbud som lämnats in för sent beaktas inte, oavsett orsak. Anbudet ska vara giltigt i minst fyra månader från anbudstidens utgång. Anbudet skall vara skriftligt i minst ett exemplar, undertecknat av behörig firmatecknare. Anbudet ska vara på svenska. Ev. bilagor till anbudet kan vara på engelska Upphandlingsform Denna upphandling omfattar bilar och genomförs som en öppen upphandling enligt Ålands landskapsregerings beslut (ÅFS 2006:41) gällande vissa upphandlingar. Upphandlingsformen medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och villkor enligt denna anbudsförfrågan följs och att bästa villkor/pris lämnas i anbudet Annonsering Annonsunderlaget för denna upphandling har sänts till HILMA, Ålandstidningen och Nya Åland samt publiceras på landskapsregeringens hemsida: 2

3 1.2.6 Frågor under anbudstiden Frågor under anbudstiden lämnas skriftligt via e-post till kontaktpersonen för upphandlingen, senast Samtliga frågor och svar på dessa kommer att publiceras, senast Endast skriftliga svar är bindande för landskapsregeringen. Anbudsgivarna bör därför kontrollera uppgifterna på hemsidan Offentlig handling Alla inlämnade anbud behandlas i enlighet med bestämmelserna i landskapslag (ÅFS 1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Inkomna anbud är inte offentliga förrän upphandlingsavtalet ingåtts eller om upphandlingen avbryts. När upphandlingskontrakt har slutits blir som huvudregel alla anbud offentliga handlingar. Om anbudsgivare anser att uppgift(er) i anbud bör beläggas med sekretess ska utförlig motivering ges i anbudet. I annat fall förutsätts att anledning till sekretess saknas. Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier kan därför inte lämnas. Generellt sett är möjligheterna att sekretessbelägga anbud starkt begränsade sedan upphandlingen avslutats. Detta gäller särskilt uppgifter i anbud som rör utvärderingskriterierna och därför är prisuppgifter i huvudsak inte möjligt att sekretessbelägga Utvärdering Efter anbudstidens utgång öppnas samtliga anbud och först kontrolleras att kraven på anbudsgivare är uppfyllda. Endast de anbudsgivare som bedöms uppfylla kraven går vidare till en kontroll av att samtliga ska-kraven är uppfyllda. Om de inte är uppfyllda beaktas inte anbudet vidare. Anbudet som uppfyller samtliga ska-krav/ per produktgrupp till lägst pris kommer att antas. För närmare beräkning av pris se punkt och se bilaga kravspecifikation. Observera att en leverantör per produktgrupp antas Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara giltigt under minst fyra månader efter anbudstidensutgång. Om en besvärsprocess inleds förlängs anbudens giltighet automatiskt med 30 kalenderdagar efter att domstolsbeslut meddelas Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren anger och intygar Tilldelningsbesked (delgivning av beslut) Samtliga anbudsgivare kommer att erhålla meddelande om beslut. En besvärsanvisning bifogas delgivningen. 3

4 Avslutad upphandling och tecknande av avtal Ett bindande avtal förutsätter att ett skriftligt avtal har upprättats vilket är undertecknat av behöriga företrädare för såväl leverantören som LR. LR förbehåller sig rätten att anta anbudet i sin helhet eller delar av det. 1.3 Krav på anbudsgivare Teknisk prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer Anbudsgivaren ska ha kompetens, personal, maskiner, utrustning och kapacitet att driva verksamheten. En samlad bedömning kommer ske av anbudsgivarens beskrivning av verksamheten samt av referenser. Referenstagningen syftar till att få information om anbudsgivarens yrkeskunnande, effektivitet, erfarenheter och tillförlitlighet. Anbudsgivare ska lämna minst 3 (tre) referenser utförda under de 3 (tre) senaste verksamhetsåren. Referenserna ska avse liknande uppdrag som upphandlingen avser. För nystartade företag som saknar möjlighet att lämna referenser, ska referenser istället lämnas för den person som kommer ansvara för uppdragets genomförande Teknisk prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer Anbudsgivarens svar Kommentar: Uppgifter om referenser inklusive kontaktuppgifter till personer som kan kontaktas hos det företag som anges som referens bifogas till anbudet Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk och finansiell situation att denne klarar av att fullgöra uppdraget och etablera ett långvarigt leverantörsförhållande med LR. Anbudsgivaren ska även ha betalat skatter och lagstadgade socialskyddsavgifter. Anbudsgivarens kreditomdöme skall innebära riskklass 4 (på en 5-gradig skala) / alt. AA (där AAA är det bästa) eller motsvarande omdöme hos kreditinstitut. Kreditomdömet skall vara högst tre (3) månader gammalt räknat från sista anbudsdag. I det fall lägre riskklassificering redovisas eller att anbudsgivaren ej omfattas av ratingsystemet kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla dessa krav om anbudsgivarens revisor lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar ekonomisk stabilitet. Då det gäller nybildade företag som ej har möjlighet att avge årsredovisningar eller som inte omfattas av ratingsystemet, eller företag under bildande, skall anbudsgivare lämna intyg t ex genom bank- eller koncerngaranti som visar att anbudsgivaren kan fullgöra sina åtaganden Intyg, beskrivning mm Anbudsgivaren bekräftar ovan ställda krav genom att till anbudet bifoga: - Anbudsgivarens kontaktuppgifter, FO-/organisationsnummer och ansvarig person. 4

5 - En kortfattad beskrivning av företaget/organisationen tex företags- /organisationsform, år i branschen, verksamhet, erfarenhet av liknande uppdrag, omsättning, bemanning, utrustning etc. - En kortfattad beskrivning för respektive referensuppdrag samt namn på kontaktperson samt dennes telefonnummer och e-post adress. - Kopia av kreditintyg eller i förekommande fall kopia av revisorsintyg som styrker motsvarande ekonomisk stabilitet. Den anbudsgivare som väljs skall senast vid avtalstecknandet lämna in följande intyg: - Intyg över anbudsgivarens registrering i närings- eller yrkesregistret. - Intyg från skattemyndighet över att anbudsgivaren inte har försummat att betala skatter, förskottsinnehållningar eller lagstadgade socialskyddsavgifter Intyg, beskrivning mm Anbudsgivarens svar Kommentar: Samtliga intyg bifogas. 1.4 Kravspecifikation För att en anbudsgivare ska kunna gå vidare till utvärderingen måste samtliga ska- krav under rubriken i kravspecifikationen vara uppfyllda. Vidare måste anbudsgivaren för den specifika produktgruppen där anbudsgivaren väljer att lämna anbud uppfylla samtliga för produktgruppen angivna ska-krav. För att bevisa kravuppfyllnad ska intyg lämnas. Utvärdering sker på pris. Se bilaga kravspecifikation. 1.5 Avtal Parter Ålands Landskapsregering Kontaktperson: Janina Reitz Adress: PB 1060, Mariehamn Tel.nr: E-post: Leverantören: Kontaktperson: Adress: Tel.nr: E-post: Omfattning Leverantören åtar sig att tillhandahålla samtliga ställda krav för antagen produktgrupp under hela avtalsperioden. Leverantören skall följa de krav som ställs i lagstiftningen, samt de uppställda kraven i förfrågningsunderlaget Fakturerings och betalningsvillkor Fakturering sker per bil. 5

6 Betalning erläggs inom 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag. En förutsättning för att fakturan ska kunna betalas är att fakturan är korrekt. Inga fakturerings- eller expeditionskostnader får förekomma. Dröjsmålsränta erläggs enligt vad som stadgas i räntelagen (FFS 340/2002) Avtalshandlingar Förekommer i handlingarna mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de inbördes i nedan angiven ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Anbudsförfrågan 4. Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster: JYSE 2014Tjänster 1, Allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av varor: JYSE 2014 Varor 2 5. Anbudet Alla tillägg och/eller ändringar till avtalet, kräver parternas samtycke och ska ske skriftligen Avtalshandlingar Anbudsgivarens svar Kommentar: Anbud som inte innehåller godkännande av avtalsvillkoren förkastas Priser I priset ingår inte mervärdesskatt. Leverantören debiterar mervärdesskatt enligt gällande lag. Priset inkluderar den kontraktsenliga tjänsten/produkten och framkommer i anbudet. Pris ska lämnas per bil i efterfrågat produktgrupp. Pris som villkoras till inköp av fler bilar accepteras inte Pris ska anges Priser ska anges enligt följande i separat bilaga: - Pris per bil exklusive moms, skilt för bensindriven och dieseldriven bil och El/Miljöbil - Prislista för eventuell tilläggsutrustning exklusive moms. - Servicekostnad per serviceställe under de första km som bilen är i användning samt en förteckning över de åtgärder som hör till denna återkommande service. - Pris per alkolås montering ska uppges Priser ska anges Anbudsgivaren anger och intygar

7 Kommentar: Intyg lämnas för att bevisa krav uppfyllnad. Intyg lämnas som separat bilaga. Av separat bilaga ska framgå pris uppgifter anges Prisklausul Priserna som offereras är fasta under första avtalsåret. Sedan konkurrens utsätts upphandlingen vid varje ny avtalsperiod eller beställning genom att LR ber om skriftliga anbud av de leverantörer som omfattas av ramavtalet. Framställan om förhandling om prisändring därefter ska vara LR tillhanda för godkännande senast 30 kalenderdagar före ikraftträdande. För prishöjning ska kostnadshöjningar kunna vidimeras. Om överenskommelse därvid ej kan träffas har båda parter rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel, med senast överenskomna pris gällande under uppsägningstiden. Vid ny prisöverenskommelse ska denna gälla i 12 månader därefter Överlåtelse av avtal och ägarskifte Leverantören får inte utan LRs skriftliga godkännande överlåta, upplåta eller pantsätta rättigheter enligt detta avtal, varken helt eller delvis till tredje part. Det informeras härmed om att LRs möjlighet att godkänna överlåtelse av avtal är starkt begränsad enligt upphandlingslagstiftningen. Likaså ska skriftligt godkännande från LR inhämtas i förväg vid väsentliga förändringar av ägarförhållanden hos leverantören. LR har rätt att föra över kontraktet till en sådan tredje part som helt eller delvis tar över LRs uppgifter Avtalstid och uppsägning Avtalstiden löper från och med till och med (1 år) med möjlighet till ett + ett års + 1 års + 1års förlängning (max 4 år). Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning vid avtalstidens utgång. LR förbehåller sig rätten att besluta om förlängning. Beslut härom ska skriftligen meddelas leverantören senast 6 månader före avtalsperiodens utgång. Eventuell uppsägning under pågående avtalstid skall vara skriftlig och uppsägningstiden är sex månader. Uppsägningstiden börjar löpa från och med ingången av den månad som följer efter uppsägningen. Båda parter har rätt att utan ersättningsskyldighet uppsäga avtalet. Leverantören förbinder sig att vid avtalets upphörande lämna samtliga uppgifter som har betydelse för LR, så att LR vid kommande upphandlingstillfälle kan ge anbudsgivare likvärdiga förutsättningar att beräkna sina anbud eller för att ta över uppdraget Försäkringar Leverantören ska teckna och under ansvarstiden ha en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar avtalat skadeståndsansvar. Leverantören ska på begäran till LR lämna bevis om att sådan ansvarsförsäkring finns. Saknas föreskriven försäkring är detta att betrakta som ett väsentligt avtalsbrott och utgör skäl för hävning. 7

8 Säkerhet och sekretess Leverantören förbinder sig att inte till någon enskild eller juridisk person röja uppgifter som leverantören tar del av i samband med uppdraget, vare sig det sker muntligen, genom att en handling lämnas ut eller på annat sätt. Leverantören förbinder sig även att inte nyttja sådan uppgift utan särskilt, skriftligt, tillstånd från LR. Leverantören ansvarar för att personalen har erforderlig information gällande sekretessregler. Sekretessen gäller även efter det att uppdraget har upphört Vite och skadeståndsanspråk Krav på vite eller skadestånd ska skriftligen framställas senast tre månader efter det att felet, förseningen eller skadan upptäckts. Endera parten äger ej rätt att begära skadestånd vid eventuell ogiltigförklaring av avtalet i det fall parten kände till ogiltighetsgrunden vid avtalets tecknande. Vite kan utkrävas om leverantören inte utan dröjsmål eller inom tid som angivits i varning inte hörsammar en begäran från LR om rättelse av fel eller brist. LR har i sådant fall rätt att, istället för att häva avtalet, utkräva avtalsvite enligt detta avtal Hävning LR har rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om leverantören: väsentligt misskött uppdraget misskött uppdraget och inte utan dröjsmål efter skriftlig anmodan (varning) vidtagit rättelse i väsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte utan dröjsmål efter skriftlig anmodan vidtagit rättelse. kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande inte fullgör eller på annat sätt missköter redovisning och betalning av skatter och avgifter utan medgivande från LR överlåter avtalet på annan utan medgivande från LR genomför ägarskifte av väsentlig betydelse för LR saknar föreskriven försäkring lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter har varit av väsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av avtal Om påtagliga brister förekommer med regelbundenhet oavsett om de var för sig åtgärdas inom rimlig tid kan en sådan regelbundenhet utgöra grund för såväl skadestånd som hävning av avtal. Om leverantören missköter uppdraget har LR rätt att låta avhjälpa felet eller bristen på leverantörens risk och bekostnad eller begära sådant prisavdrag som motsvarar felet eller bristen. Hävning ska ske skriftligen och kostnadsfritt för LR. LR äger därutöver rätt att erhålla ersättning för uppkomna kostnader i samband med hävning. Leverantören har rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om LR väsentligt misskött uppdraget. Leverantören är i dessa fall berättigad till ersättning för utförd del av uppdraget, skälig kostnad för avveckling samt utebliven skälig vinst på den del av uppdraget som inte blivit utförd. Hävning ska ske skriftligen. 8

9 Tvistelösning Tvist med anledning av ingånget avtal ska i första hand lösas av parterna gemensamt. Kan inte parterna enas ska tvist istället avgöras i Ålands tingsrätt enligt åländsk rätt. Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår Underskrift Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten Datum LR Leverantören 9

Protokoll fört vid enskild föredragning Kansliavdelningen Allmänna byrån, personalenheten, K18

Protokoll fört vid enskild föredragning Kansliavdelningen Allmänna byrån, personalenheten, K18 PROTOKOLL Nummer 1 13.8.2012 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Kansliavdelningen Allmänna byrån, personalenheten, K18 Beslutande Föredragande Justerat Minister Personalsekreterare

Läs mer

BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER

BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER Avtalsparter Beställare 1. Ålands Hälso- och Sjukvård 2. Entreprenör... 1. Ålands Hälso- och Sjukvård Centrallagret PB 1055 2. Ålands Landskapsregering Serviceenheten

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer