agvattenpolicy för Motala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "agvattenpolicy för Motala kommun"

Transkript

1 D agvattenpolicy för Motala kommun Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2007

2 Innehållsförteckning Förord 2 Inledning 3 Nationella mål 3 Policy / lokala mål 4 Prioritetsordning 4 Strategier 4 Tekniska lösningar 5 Ansvarsfördelning 5 Bilagor 7 1

3 Förord I förslaget till Motala kommuns dagvattenpolicy och strategi beskrivs en satsning på en mer hållbar samhällsutveckling när det gäller omhändertagande av dagvatten från våra tätorter. Genom denna policy och strategi introduceras ett synligt arbete med långsiktigt hållbara dagvattenlösningar som innebär att dagvattnet synliggörs på ett helt annat sätt än tidigare. De nya öppna dagvattensystemen är uppskattade inslag i boendemiljön och engagerar ofta både barn och vuxna. Som följd av den pågående utvecklingen har dagvattenhanteringen fått en mer framträdande roll i planprocessen för markanvändande och kan idag inte längre betraktas som bara en VA-angelägenhet. Politiskt har man även antagit ett antal dokument med bland annat följande lydelser: För att styra sin verksamhet mot en hållbar utveckling ska miljöhänsyn beaktas i varje beslut och på alla nivåer i organisationen. Utvecklingen ska vara i harmoni med den lokala miljön utan att skada miljön lokalt eller någon annanstans, vare sig nu eller i framtiden. (Kommunens miljöpolicy, Kommunfullmäktige) Vi skall i möjligaste mån verka för ett naturligt kretslopp i samverkan med naturen. (Inriktningsmål för dagvatten, Kommunfullmäktige) Minska föroreningsinnehållet i dagvattnet innan det når recipienten. (Resultatmål för Vattenenheten, Tekniska nämnden) Lokalt omhändertagande av dagvatten skall eftersträvas. (Resultatmål för Vattenenheten, Tekniska nämnden) Under hösten 2004 bildades en arbetsgrupp med ledning från Tekniska kontorets vattenenhet för framtagande av en dagvattenpolicy för Motala kommun med en gemensam förvaltningsövergripande strategi för dagvattenhanteringen. Uppdraget var att ta fram en policy för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och utveckla en strategi för att utnyttja och ta hand om dagvatten på ett uthålligt sätt i både ny och befintlig miljö. Arbetsgruppen har samordnats och letts av Tekniska kontoret Vattenenheten, Torbjörn Swärm. Arbetsgrupp Torbjörn Swärm Claes Ekh Lennart Björck Anders Nygren Camilla Fogenstad / Melica Lindberg Kaj Lindohf Christina Johansson / Alisa Basic Anna Holmgren Tekniska kontoret, Vattenenheten Tekniska kontoret, Vattenenheten Tekniska kontoret, Projekteringsenheten Tekniska kontoret, Gatu- och Parkenheten Plan- och miljökontoret, Miljö- och hälsoskyddsenheten Plan- och miljökontoret, Bygglovsenheten Kommunledningskontoret, Stadsbyggnadsenheten SWECO VIAK Dagvattenpolicyn och strategin för Motala kommun har framtagits av deltagarna i arbetsgruppen och remissats inom berörda verksamhetsområden. Peter Malmsjö VA-chef 2

4 Inledning En stor del av den nederbörd som faller på markytan blir till dagvatten som kräver planerade åtgärder för dess omhändertagande. Markens förmåga att infiltrera nederbörd varierar med bebyggelsens struktur, de yttäckande markskiktens täthet och med årstiden. Kommunens inriktning är att så långt som möjligt utnyttja lokala lösningar för dagvattnets omhändertagande. Definition av dagvatten Dagvatten är enligt den tekniska nomenklaturen (TNC) Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten. Dagvattenhantering Att ta hand om avrinnande dagvatten från tak- och asfaltytor är en viktig del av samhällets åtagande. Dagvatten leds i allmänhet via ledningsnät direkt ut i recipienten, dvs. närmaste sjö eller vattendrag, och för ofta med sig stora mängder föroreningar. Utbyggnad av nya bebyggelseområden och förtätning av befintliga områden gör att mängden hårdgjorda ytor ständigt ökar. En accelererande avrinning från nya områden innebär ökad belastning på recipient och befintligt ledningsnät. Genom att i större utsträckning infiltrera dagvattnet på plats efterliknar man naturens rening. Metoden kallas för öppna dagvattenlösningar och är ett samlingsnamn på olika anläggningar för omhändertagande, fördröjning och magasinering av dagvatten i helt eller delvis öppna system. Vår vision är att kommunens dagvattenhantering ska innebära friskare sjöar och vattendrag. Nationella mål I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Bland dessa är det flera som har beröringspunkter med dagvatten. Speciellt viktiga är: Mål 2 Grundvatten av god kvalitet. Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Mål 3 Levande sjöar och vattendrag. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Mål 6 Ingen övergödning. Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Mål 12 Giftfri miljö. Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. För det fortsatta arbetet har gruppen tagit fram lokala mål för dagvattenhanteringen. Dessa är baserade på nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål. De lokala målen kan även sammanfattas i en policy. 3

5 Policy / lokala mål Dagvattenhanteringen i kommunen ska utformas så att den naturliga vattenbalansen så långt som möjligt bibehålls, att risken för översvämningsskador vid kraftiga regn minimeras och att föroreningsbelastningen på vattendragen minskar. Öppna dagvattenlösningar ska så långt möjligt tillämpas vid planering och byggande. Vid detaljplaneprövning ska förutsättningarna för öppna dagvattenlösningar klargöras i ett tidigt skede. Särskilda områden kan i detaljplan avsättas för dagvattenhantering. Kommunen ansvarar för att dagvattenfrågorna beaktas vid ombyggnad eller annan förändring inom allmän platsmark. Kommunen ska uppmuntra till inslag av öppna dagvattenlösningar samt bidra med kunskap och information. Dagvatten bör ses som ett positivt inslag i stadsbyggandet. Prioritetsordning Arbetet med dagvattenhanteringen kräver insatser längs hela avrinningssträckan. Prioriteten för dessa insatser är: 1. Åtgärder vid källan för att så långt som möjligt minska dagvattenflöden och hindra att dagvatten förorenas. 2. Flödesutjämning och rening av dagvattnet med hjälp av öppna och synliga dagvattenlösningar på allmän mark. 3. Rening i kommunal dagvattenreningsanläggning Strategier För det fortsatt arbetet bör dagvattenhanteringen alltid finnas med som en naturlig del av den fysiska planering och infrastrukturbyggandet. Dagvattenpolicyn ska vara väl känd inom den kommunala verksamheten. Kommunen ska sprida kunskap till allmänhet och fastighetsägare. Kommunens vision och mål ska konkret synliggöras genom verkliga exempel på lösningar. Avledningen av dagvatten ska anordnas så att skadeverkningar vid miljöolyckor begränsas. Dagvattenhanteringen ska säkerställa att skador på fastigheter och andra anläggningar inte uppkommer Dagvattenavrinningsområden klassas med avseende på föroreningsbelastning. Förorenat dagvatten ska behandlas innan det infiltreras i mark eller släpps ut i recipient. 4

6 Dagvatten ska så långt det är möjligt avledas ovan mark. Om förutsättningar saknas för lokalt omhändertagande av dagvatten ska vattenflödet helst fördröjas innan avledning sker till lämpligt närområde där det kan infiltrera. Om markförutsättningar för infiltration saknas leds dagvattnet direkt till recipient. I befintliga bebyggelseområden ska alltid dagvattenavrinning och dess hantering utredas vid ombyggnad eller annan förändring. Tekniska lösningar Inom dagvattenhantering förekommer många olika begrepp. Öppna dagvattenlösningar är det övergripande begrepp som omfattar allt omhändertagande av dagvatten som inte sker genom traditionell avvattning i slutna ledningssystem. Lokalt omhändertagande på tomtmark (LOD) Begreppet lokalt omhändertagande av dagvatten har här getts en snävare och mer precis innebörd än vad som använts tidigare. Benämningen lokalt omhändertagande föreslås här begränsas till att enbart användas för anläggningar för omhändertagande av dagvatten inne på tomtmark. Fördröjning och rening nära källan Fördröjning och rening nära källan omfattar olika anordningar för tillfällig fördröjning eller annat omhändertagande av dagvatten på allmän platsmark i de övre delarna av avrinningssystemet Trög avledning Med trög avledning avses här olika system för långsam vidaretransport av dagvatten på allmän platsmark. Det karakteristiska med den tröga avledningen är att denna i de flesta fall sker i öppna system. Samlad fördröjning och rening Samlad fördröjning och rening innefattar olika anläggningar för tillfällig fördröjning och för rening av dagvatten i större öppna anläggningar belägna i de nedre delarna av avrinningssystemet. Ansvarsfördelning Fysisk planering Stadsbyggnadsenheten ansvarar för den fysiska planeringen och att dagvattenhanteringen bevakas i planarbetet. Bygglov, bygganmälan Bygglovenheten ansvarar för att dagvattenfrågor bevakas i bygglovskedet vid ny och ombyggnad. Information Stadsbyggnadsenheten samt Bygglovenheten ansvarar för att sprida information om dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin och vad den ställer för krav i rätt skeden till enskilda personer, exploatörer och till byggarbetsplatser. Detta för att säkerställa en god dagvattenhantering från bygglov till färdig utbyggnad. 5

7 Lokala föreskrifter Vattenenheten ansvarar för att ABVA, eller likvärdiga handlingar, är förenliga med mål, strategier och tekniska lösningar föreslagna i dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin. Lokala riktlinjer Inblandade kommunala verksamheter ansvarar för att arbeta in dagvattenpolicyns mål och strategier i sin verksamhet. Vattenenheten har samordningsansvar för dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin. Föroreningar i dagvattnet Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder och iaktta de begränsningar som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada i miljön. Miljö och hälsoskyddsenheten ska genom tillsyn kontrollera efterlevnaden av miljölagstiftningen samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Omhändertagande av dagvattnet Vattenenheten ansvarar för omhändertagandet av dagvatten från tomtmark och allmän platsmark inom detaljplanelagt område alternativt ställer krav på omhändertagande med öppna dagvattenlösningar om det finns möjlighet till detta. Investeringskostnader för öppna dagvattenlösningar på allmän platsmark fördelas inom kommunen mellan Gatu-, Park- och VA verksamheterna efter fördelning som överenskommes vid varje aktuell investering. Drift och underhåll Vattenenheten sköter drift och kontroll av funktion på öppna allmänna dagvattenlösningar inklusive plantering i vatten samt ansvarar för dagvattenanläggningarnas kontrollprogram. Eventuell parkanläggning i anslutning till öppen dagvattenlösning sköts av Parkenheten. Rännstenar, rännstensbrunnar och ledningar som ansluter dessa till allmänna dagvattenledningar, liksom vägdiken, ingår inte i den allmänna VA-anläggningen. För dessa anläggningar ansvarar väghållaren. Brunnar för avvattning av skogs, rekreation eller parkområden och ledningar som ansluter dessa till allmänna dagvattenledningar ingår inte i den allmänna VA-anläggningen. För dessa anläggningar ansvarar respektive verksamhetsansvarige. 6

8 Bilagorna beskriver arbetssätt samt nuläge och kommer löpande att uppdateras. Bilaga 1 Dagvattenåtgärder Naturliga förutsättningar för lokal dagvattenhantering Vid planering av nya och ombyggnad av befintliga områden undersöks förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten. Ekonomisk prioritering Utifrån områdens olika förutsättningar och påverkan på befintligt ledningsnät görs en ekonomisk bedömning. Tekniska lösningar Inom dagvattenhanteringen förekommer många olika benämningar på lokala dagvattenlösningar. Öppna dagvattenlösningar är det begrepp som omfattar allt omhändertagande som inte sker genom traditionell avvattning i slutna ledningssystem. Konsekvenser av dåligt anpassad dagvattenhantering Dåligt anpassad dagvattenhantering kan ge både flödes- och föroreningsrelaterade konsekvenser. Bilaga 2 Miljöpåverkan av dagvatten Föroreningsbelastning En viktig faktor vid val av dagvattenlösning är avrinningsytans föroreningsbelastning. Påverkan på recipient, mark och grundvatten Dagvattnets flöde och innehåll påverkar omgivningen där det släpps ut. En bedömning av utloppspunktens känslighet påverkar valet av dagvattenlösning. Föroreningsberäkningar för dagvatten i Motala tätort Under 2005 genomfördes en beräkning av olika områdens föroreningsbelastning inom Motala tätort. 7

9 Bilaga 1 - Dagvattenåtgärder Naturliga förutsättningar för lokal dagvattenhantering I samband med planering av nya och förtätning av befintliga områden undersöks i vilken utsträckning dagvatten kan omhändertas lokalt. En strävan bör vara att behålla områdens naturliga avrinningsvägar så långt detta är möjligt. Markens infiltrationsförmåga utreds i ett tidigt skede genom en förenklad geohydrologisk studie omfattande nivå- och ytavrinningsförhållanden, grundvattennivåer samt jordartsförhållanden. Även om marken inte skulle vara tillräckligt genomsläpplig för infiltration så finns lösningar för ett lokalt omhändertagande av dagvatten, t.ex. kan i lågpunkter skapas dräneringsstråk. Dräneringsstråk är makadam- eller singelfyllda diken med dräneringsrör för avledning av dagvatten, se nedan under avsnittet Tekniska lösningar. Ekonomisk prioritering Utifrån områdens olika förutsättningar görs en ekonomisk bedömning. Nya områden planeras ofta i tätorters perifera delar. Konventionell inkoppling till befintligt ledningsnät kan innebära övertryck i nedströms liggande delar som medför kostsamma omläggningar av ledningar eller anläggning av utjämningsmagasin. Områden med låg föroreningsbelastning och som ligger långt upp i ledningsnätet är ofta långsiktigt de ekonomiskt mest lönsamma objekten med avseende på lokalt omhändertagande av dagvatten. Detta eftersom lokala fördröjningsåtgärder och öppna transportlösningar eller ledningar med klenare dimensioner kan utföras. Vad gäller mer skötselkrävande åtgärder så kan kostnaden för flera åtgärder längre uppströms i områdena jämföras mot kostnaden för enstaka åtgärder närmare recipienten. I vissa fall kan en större öppen åtgärd närmare recipienten ge fördelen med mindre total skötsel och kostnad samt ge snabbare effekter på en recipient med mer akut reningsbehov. I nya exploateringsområden är det oftast mest kostnadseffektivt med lokala fördröjningsåtgärder som eventuellt kan behöva kompletteras med åtgärd nedströms och närmare recipienten. Tekniska lösningar Exempel på olika tekniska lösningar som är möjliga att använda inom de olika kategorierna av öppna dagvattenlösningar redovisas i tabell 1. 8

10 Tabell 1 Exempel på tekniska dagvattenlösningar Öppna dagvattenlösningar Lokalt omhändertagande (tomtmark) Fördröjning och rening nära källan (allmän platsmark) Trög avledning (allmän platsmark) Samlad fördröjning och rening (allmän platsmark) Exempel på teknisk utformning Gröna tak Infiltration på grönytor Genomsläppliga beläggningar Infiltration i stenfyllningar (infiltrationsmagasin, dräneringsdiken) Perkolationsmagasin (stenkistor) Mindre dammar Uppsamling och återanvändning av takvatten för bevattning, WCspolning etc. Fördröjningsmagasin (utjämningsmagasin) Genomsläppliga beläggningar Infiltration på grönytor Infiltration i stenfyllningar Tillfällig uppdämning av dagvatten på speciellt anlagda översvämningsytor Dammar Våtmarker Svackdiken Kanaler Bäckar/diken Dammar (eventuellt i kombination med översilningsytor) Våtmarker Skärmbassänger i sjöar Sjöar Figur 1 visar ett övergripande principexempel på tekniska lösningar och figur 2-6 visar exempel på tekniska lösningar för respektive kategori i tabell 1. Figur 1 Övergripande principexempel på tekniska lösningar från nytt/befintligt område till recipient. I ett nytt eller befintligt område är höjdsättningen optimalt ordnad så att översvämningsrisken minimeras samtidigt som klena dagvattenledningar kan användas. Stuprörsutkastare leder takdagvattnet för infiltration och fördröjning i gräsytan. I områdets lågpartier kan anläggas singeleller makadamfyllda dräneringsstråk med dräneringsrör för avledning av överskottsvattnet. Till dessa stråk kan även vägdagvattnet ledas, helst på bred front utan kantsten annars via öppningar i kantstenen. Det är viktigt att så mycket vatten som möjligt kan rinna uppifrån och ner genom infiltration till översta marklagret eftersom 1) det är i detta lager som en stor andel av dagvattnets föroreningar kan fastläggas 2) samt att igenväxning undviks i en växtbeklädd yta tack vare rotsystem som säkerställer öppna kanaler i översta marklagret. Fortsatt transport sker öppet eller i dagvattenledning till eventuell damm, översilningsyta eller filter (singel/makadam/sand) vidare till recipienten (vattendrag/sjö). 9

11 Lokalt omhändertagande (tomtmark) Fördröjning Figur 2 Stuprörsutkastare, ränndalsplattor av betong och utåtlutande grönyta från hus över vilken takdagvattnet silar över och till stor del infiltrerar ner igenom (överst t.v.). Bilden överst t.h. visar exempel över rännor/kanaler för vidare transport genom området. Nedre bilden visar gröna tak i Malmö, området Bo01. Nya områden kan anpassas för höjdsättning som ger ett effektivt och estetiskt utformat lokalt omhändertagande av dagvattnet vilket ger fördelar såsom grundvattenbildning, fördröjning och rening inom området. Öppna system kan användas och där ledningar behövs kan de ges en klenare dimension. Figur 1 och 2 visar exempel på öppna system. Även i befintliga områden kan detta ske till stor del där höjdsättningen är rätt, t.ex. där marken lutar bort från husen, se även kommentarer ovan under avsnittet Naturliga förutsättningar för lokal dagvattenhantering. 10

12 Fördröjning och rening nära källan (allmän platsmark) j g Dränering under mark Dränering under mark Figur 3 Vägdagvattnet silar till lågpunkt mellan gatorna (överst t.v.) eller utmed vägkanterna (överst t.h.) ner igenom en permeabel yta av gräs, betong- eller plastraster (s.k. Pelleplatta) med grus eller gräs i mellanrummen. Parkeringsytan (nederst t.v.) utgörs av betongraster. Nederst t.h. visas dränering genom grönyta i lågpunkt i allmän mark. På den allmänna marken utanför tomtmarken kan dagvattnet också fördröjas och renas. Figur 3 visar exempel på sådana lösningar. Dräneringsröret under de permeabla ytorna är omgivet av singel, makadam eller en blandning av makadam och jord (s.k. skelettjord). Det senare kan användas under träd där även dräneringsledningen kan ersättas av en tät dagvattenledning för att motverka rotinträngning i ledningen. 11

13 Trög avledning (allmän platsmark) Figur 4 Öppna diken eller helst bredare svackdiken (bilden t.v.) används för transport och viss rening av dagvattnet från vägar m.m. Även dräneringsdiken av den typ som beskrivits tidigare är en form av trög avledning (bilden t.h.). Med trög avledning avses till skillnad från direkt avledning i ledningar att transportera dagvattnet i öppna transportsystem såsom diken och bredare svackdiken. I de senare kan åstadkommas en lägre vattenhastighet och därmed bättre förutsättningar för fördröjning och rening, se vänstra bilden i figur 4. I bilden ses att kantsten tagits bort så att vattnet kan nå den flackt lutande gräsytan. Dikena kan även på vissa ställen kompletteras med ett dränerande lager och dräneringsrör för fortsatt transport, se högra bilden i figur 4. I lågpunkterna kan förhöjda dagvattenbrunnar (spygatter) anläggas för att minimera översvämningsrisken vid skyfall eller fall med vattenmättad mark och långvariga regn. 12

14 Samlad fördröjning och rening Figur 5 Meandrande öppet dike och liten damm eller utvidgning av diket (överst) och större damm med permanent vattenyta (nederst). Bilder från Höljans dagvattenanläggning i Motala. Figur 5 visar exempel på fördröjning och rening i diken och dammar, dit samlat dagvatten från områden uppströms kan ledas. En del eller hela av detta dagvatten kan ha haft föregående lokal fördröjning och rening. Även vatten från omgivande naturmark och inläckande grundvatten kan tas in i dessa anläggningar. Permanenta vattenytor i dammar kan åstadkommas med naturligt tillräcklig tät lera eller genom att lägga i ett tätt lager av gummi- eller plastduk. Säkrare och mer reningseffektiva dammar kan åstadkommas genom grunda växtzoner runt kanterna, ett sätt att undvika staket. Vattenväxter tillsammans med träd mm som skuggar motverkar algblomning. 13

15 Figur 6 Översilningsyta i Kolardammen i Tyresö (överst) och skärmbassäng i sjön Trehörningen i Huddinge (nederst). Figur 6 visar överst översilningsytan i Kolardammen i Tyresö (som föregås av en större damm) och nederst skärmbassängen i sjön Trehörningen i Huddinge. Skärmbassängen utgörs av flera mindre bassänger där plastdukar är fastsatta i bryggor och förankrade i sjöbotten. Vattnet passerar genom hål i dukarna och sedimentering kan ske i bassängerna. Konsekvenser av dåligt anpassad dagvattenhantering Dåligt anpassad dagvattenhantering kan ge både flödes- och föroreningsrelaterade konsekvenser. Exploatering av nya och förtätning av befintliga områden ger generellt sett ökade dagvattenmängder och ökade föroreningsmängder. Möjligheterna till infiltration tas ofta bort och istället rinner dagvattnet snabbt av de hårdgjorda ytorna utan fördröjning för att sedan ledas via diken eller 14

16 ledningar till recipienten. Förändringar i vattnets naturliga avrinningsvägar kan dessutom leda till att flödena ökar på vissa ställen för att i stället minska på andra ställen. Minskad fördröjning och ökade flöden ger högre risk för mark- och källaröversvämningar medan för låga flöden kan ge negativa konsekvenser på vegetationen samt ökad sättningsrisk i marken om grundvattennivån sänks till följd av reducerad infiltration. Minskad infiltration leder dessutom till gradvis sänkning av grundvattennivån inom vissa områden vilket ger minskad tillgång av grundvatten för kommunal användning och reducerad grundvattentillförsel till ytvattensystemen. 15

17 Bilaga 2 Miljöpåverkan av dagvatten Föroreningsbelastning Föroreningsinnehållet i dagvattnet beror till stor del på vad marken inom ett avrinningsområde används till och hur stor andel av området som utgörs av hårdgjorda ytor. Stor betydelse har också nederbördens innehåll av föroreningar samt regnets storlek, varaktighet och frekvens. Sett till ett avrinningstillfälle är föroreningshalterna i dagvattnet störst i början på regnet, framför allt efter en längre tids torrperiod eftersom större mängd föroreningar ackumulerats på marken, i gatubrunnar och i ledningar. Detta är tydligast för mindre hårdgjorda ytor, t.ex. vägar, men mindre tydligt och inte alltid förekommande från större och mer rurala områden. Föroreningsinnehållet varierar också över året och sett på lång sikt är föroreningsmängderna per månad via dagvatten som störst under höst och vår. Detta hänger samman med att dagvattenflödena generellt är störst under snösmältningen på våren samt vid häftiga regn under sommaren och hösten. Detta varierar dock för olika år. Sett till föroreningshalterna är de generellt som störst under de häftiga sommarregnen men även föroreningshalterna i snö- och smältvatten kan vara flera gånger högre än normalt i dagvatten. De största föroreningskällorna i dagvatten är trafiken, atmosfärisk deposition, korrosion av koppartak och ytor behandlade med zink samt djurspillning. Trafikområdena är de generellt sett mest förorenande speciellt med avseende på olja, kadmium, nickel, järn och COD (kemisk syreförbrukning, mått på organiskt material). En grov bedömning av områdens föroreningsbelastning kan göras utifrån ytors användningssätt enligt gällande detaljplan. Villaområden Dagvatten från villaområden innehåller över lag mindre COD, kväve, koppar, zink och SS än övriga urbaniserade områden. Näringsämnena i dagvattnet ökar ju mer tätt villorna ligger och ju fler människor som lever och rör sig i området. Flerfamiljshusområden Dagvatten från flerfamiljshusområden är generellt sett mer förorenat än det som kommer från villaområden. COD och kopparhalterna är ungefär lika stora som för industriområden medan halten för suspenderat material ligger lägre i jämförelse med industri, trafikytor och centrum-områden. Näringsämnena ökar generellt ju tätare bebyggelsen är och ju fler människor som lever och rör sig i området. Takvatten Takvatten innehåller allmänt låga föroreningshalter. Består taken av koppar och zink kan dock betydande bidrag av dessa föroreningar ske till dagvattnet genom korrosion. Koppartak ger höga halter koppar i dagvattnet. Plåttak ger måttliga-höga halter zink och kadmium i dagvattnet. Centrumområden Centrumbebyggelse ger dagvatten som innehåller ungefär lika mycket fosfor som bostadsytor, industri- och trafikytor, men högre kvävehalter än bostadsytor dock lägre kvävehalter än mer trafikerade vägar. Kopparhalterna är generellt sett låga. Djurspillning kan vara en stor källa för fosfor. 16

18 Trafikytor Dagvatten från trafikytor betraktas oftast som en av de mest förorenade. Bland trafikytorna är P- platserna det minst förorenande men dessa innehåller allmänt höga halter oljor. Trafikdagvatten innehåller överlag fortfarande (med hänsyn till införandet av blyfri bensin) väsentliga mängder bly, dock lägre än från centrum- och industriytor. Särskilt mängden COD, SS, koppar och kväve är betydande från mer trafikerade genomfartsvägar. Innehållet av fosfor är ungefär som för bostadsområden och zinkinnehållet är ganska stort, ungefär som från centrumområden. Från avgaser kommer bly, kolväten och kvävedioxider och från asfalt och däck kommer kolväten och tungmetaller. Industriområden Även dagvatten från industriområden tillhör generellt sett de mest förorenade. Föroreningsgraden beror på verksamheten. Dagvattnet innehåller allmänt högre halter fosfor, zink och koppar än dagvatten från bostadsytor och trafikytor samt ungefär lika höga halter suspenderat material som dagvatten från vägar. Oljehalten är hög; generellt högre än från parkeringsytor och ungefär lika hög som från starkt trafikerade motorvägar. Halterna av COD är ungefär lika höga som för bostadsområden. Rurala områden Avrinningen från skogsmark innehåller oftast låga koncentrationer av fosfor, BOD, kväve, metaller och suspenderat material. Avrinning från jordbruksmark innehåller höga kvävekoncentrationer. Riktvärden för dagvatten För att orientera sig överskådligt var störst halter dagvattenföroreningar förekommer och dess koppling till recipienters känslighet kan man använda sig av Tabell 2 och 3 nedan. Det är också viktigt att komma ihåg att en hög halt inte behöver medföra en stor mängd och det är därför viktigt att även utreda mängden föroreningar vid bedömning av behov av rening eller ej. Tabell 2 Markanvändning och föroreningshalter. Kompletterad och omarbetad för att passa Motala från liknande tabell Dagvattenstrategi för Stockholms stad (2002). Markanvändning Föroreningshalt i dagvatten Kvartersmark: Småhusområden inkl lokalgator Bostadsområden (flerfamiljshus) och arbetsområden inkl lokalgator Större parkeringsanläggningar Industrifastigheter Allmän mark. Gator /vägar < 5000 fordon per dygn Gator/vägar > 5000 fordon per dygn Parker / naturmark Låga Låga måttliga Måttliga höga Måttliga höga, beroende på verksamhet Låga Måttliga - höga Låga 17

19 Tabell 3 Recipienter och reningskrav. Referens: Dagvattenstrategi för Stockholms stad (2002). Recipient Mark Sjöar och vattendrag Föroreningshalter i dagvatten Låga Måttliga Höga Lämplig för infiltration Infiltration och fördröjning Infiltration och fördröjning Rening före infiltration Inte lämplig för infiltration Dagvattenledning eller dike Dagvattenledning eller dike Dagvattenledning, rening Mycket känslig Känslig Mindre känslig Ej rening Ej rening Ej rening Viss rening eller dagvatten till annan recipient Viss rening eller dagvatten till annan recipient Ej rening Rening Rening Rening I tabell 4 anges bedömningsgrunder för vad som är låg, måttlig eller hög halt. Dessa bedömningsgrunder ska ses som en vägledning och kan användas för bedömning och reningskrav utifrån tabell 3. Stockholms värden är mer stränga och en jämförelse med schablonhalter för olika markanvändning indikerar reningsbehov även för småhusområden avseende vissa ämnen, i motsats till vad som anges i tabell 2. Stockholmsvärdena är till stor del desamma som Naturvårdsverkets riktlinjer för sjöar. Bedömningsgrunderna av SWECO VIAK är desamma som används i dagvattenoch ytvattenmodellen StormTac (www.stormtac.com) och tar hänsyn till att en utspädning sker i recipienten. De senare bedömningsgrunderna utgår även från en jämförelse mellan olika markanvändning, grundvatten och en rimlighetsbedömning för vad som behöver renas och hur effektiv rening som kan förväntas. Både Stockholm- och StormTac-värdena är utredda via en samarbetsgrupp mellan Stockholm stad, Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten, men slutvärdena blev alltså olika för flera av ämnena. Kolumnen med de måttliga värdena från SWECO VIAK i tabell 4 utgör även ungefärligt intervall för normala halter i dagvatten, även om variationen är större än så mellan olika markanvändning. Tabell 4 Bedömningsgrunder för föroreningsinnehåll i dagvattnet. Till vänster visas de bedömningsgrunder som används av StormTac-modellen och av dagvattengruppen på SWECO VIAK, Östra Regionen, Som en referens visas också Stockholms bedömningsgrunder (2001) Bedömningsgrunder SWECO VIAK 2006 Bedömningsgrunder Stockholm 2001 Låg Måttlig Hög Låg Måttlig Hög P(mg/l) < >0.25 P(mg/l) < >0.2 N(mg/l) < >5 N(mg/l) < >5 Pb(ug/l) < >40 Pb(ug/l) < >15 Cu(ug/l) < >75 Cu(ug/l) < >45 Zn(ug/l) < >300 Zn(ug/l) < >300 Cd(ug/l) < >1.5 Cd(ug/l) < >1.5 Cr(ug/l) < >75 Cr(ug/l) < >75 Ni(ug/l) < >225 Ni(ug/l) < >225 Hg(ug/l) < >0.2 Hg(ug/l) < >0.2 SS(mg/l) < >230 SS(mg/l) < >175 Olja(mg/l) < >1.5 Olja(mg/l) < >1 PAH(ug/l) <1 1-2 >2 PAH(ug/l) <1 1-2 >2 18

20 Föroreningar och källor Dagvattnets sammansättning beror av nederbördsförhållandena (regnets föroreningsinnehåll, storlek, frekvens och varaktighet) och markanvändningen som dagvattnet bildats i, detta har nämnts tidigare. Faller regnet över ett vägområde eller en parkeringsplats kommer dagvattnet att se ut på ett sätt, faller det i ett bostads- eller grönområde kommer det att se ut på ett annat sätt ur föroreningssynpunkt. Sammansättningen påverkas till stor del av vilken aktivitet som sker i området och hur tättbebyggt det är. Andra faktorer som är av stor betydelse är vilka material som finns i byggnadskonstruktioner och tak mm eftersom material korroderar och slits och på så sätt ger bidrag till dagvattenförorening. I tabell 5 ges en presentation över några av de föroreningar som är vanliga i dagvatten samt källorna till dessa. Kadmium (Cd) Zink (Zn) Kvicksilver (Hg) djur och växter. Mycket giftigt för människor och djur. Giftigt för vattenlevande djur och växter. Mycket giftigt för människor djur och växter. Negativ påverkan på människor, djur och växter. 19 Tabell 5 Föroreningar som återfinns i dagvatten. Kompletterad och omarbetad från liknande tabell i Dagvattenstrategi för Stockholms stad (2002). Förorening Miljöeffekt Källa Bly (Pb) Mycket giftigt för människor och djur. Trafikytor, atmosfäriskt nedfall, skorstenskragar, fordon, infrastruktur. Koppar (Cu) Giftigt för vattenlevande Takytor, korrosion av byggnadsmaterial, atmosfäriskt nedfall, trafikytor, byggnader, fordon. Nickel-kadmiumbatterier, plaster, färgämnen, ytbehandlingsindustri, atmosfäriskt nedfall, skyddande överdrag på stål och i legeringar, korrosionsprodukt, däckslitage (gummi). Atmosfäriskt nedfall, trafikytor, korrosion av byggnadsmaterial, stuprör, lyktstolpar, vägsalt, galvaniserade ytor som bilkarosser, hängrännor och takplåt, däckslitage (gummi). Kasserade termometrar, batterier, industriutsläpp. Krom (Cr) Däckslitage (gummi), korrosion från bildelar, ytbehandlingsindustri. Nickel (Ni) Ytbehandlingsindustri, produkt av förbränning med fossila bränslen. Däckslitage (dubbar och gummi). Kobolt (Co) Industrirelaterad förorening. Fosfor (Totalfosfor) Bidrar till övergödning. Atmosfäriskt nedfall, djurspillning, trafikytor, gödningsmedel, bräddat avloppsvatten. Kväve (Totalkväve) Bidrar till övergödning. Atmosfäriskt nedfall (kvävedioxider från trafiken och förbränningsindustrin), djurspillning, urin, bräddat avloppsvatten. PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) Olja Vägsalt (Oorganiska salter som klorider och sulfater) PCB (Polyklorerade bifenyler) Dioxiner Tillhör gruppen tricykliska aromatiska föreningar och utgör 210 olika kemiska föreningar med likartad struktur. Asbest Cyanider (Salter med cyanidjonen CN - ) Fenoler (Grupp av organiska föroreningar som är derivat av bensen och andra aromatiska kolväten i vilka en eller flera väteatomer utbytts med hydroxylgrupper) Cancerogent och giftigt för människor. Giftigt för vattenlevande djur. Skadligt för djur och människor. Giftigt för växter. Vägsaltets klorider är lättlösliga och kan transporteras ned till grundvattnet. Giftigt för djur och människor. Miljögift som ackumuleras i näringskedjan. Småskalig vedeldning, trafikavgaser, däck. Föreligger till största delen partikelbundet. Fordonsutsläpp, verkstäder, bensinstationer, läckage från cisterner. Fogmassor i byggnader, elkondensatorer, kablar, transformatorer. Problem vid avfallsförbränning samt vid produktion av vissa kemikalier som träskyddsmedel, insekticider och herbicider. Blandad med cement i tak- och fasadplattor. Vägsalt, produkt vid bensinförbränning.

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun 2011-02-02

Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun 2011-02-02 Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun 2011-02-02 FÖRORD Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun är en skrift som redovisar riktlinjer för dagvattenhantering, hur avledning och uppsamling av dagvatten skall

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Riktlinjer Hantering av dagvatten Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Vad är dagvatten?... 5 Vilka

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Dagvattenrapport 2008 KARLSKOGA KOMMUN

Dagvattenrapport 2008 KARLSKOGA KOMMUN www.karlskoga.se Dagvattenrapport 2008 KARLSKOGA KOMMUN Dubbelklicka på framsidan för att kunna ändra. Ändringarna utförs i Visio. Foto: Ronny Persson Andreas Eriksson Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö Dagvatten Kort historik 1. Till avloppet (kombinerat system) Problem: bräddning vid toppbelastning ger utsläpp av orenat avlopp 2. Separat system för dagvatten Problem: utsläpp förorenat dagvatten 3. Magasin

Läs mer

Figur 4. Dagvattendamm i bostadsområde (Landvetter, Önneröd).

Figur 4. Dagvattendamm i bostadsområde (Landvetter, Önneröd). 5 HÄRRYDA DAGVATTENSTRATEGI 5.1 BAKGRUND I Härryda kommun är den befintliga dagvattenhanteringen huvudsakligen baserad på konventionell teknik med dagvattenledningar. Under det senaste decenniet har kommunen

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Riktlinjer för dagvattenhantering i Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Tekniska nämnden Antagen 2003-03-11, Tn 27/03 Ansvar Samhällsbyggnadschef RAPPORT OM

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014

Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014 Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014 Förord Dagvattenprogram för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla kommunens åtagande

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

Alternativa lösningar för dagvattenhanteringen - Beslutsstöd med SEWSYS

Alternativa lösningar för dagvattenhanteringen - Beslutsstöd med SEWSYS Alternativa lösningar för dagvattenhanteringen - Beslutsstöd med SEWSYS Stefan Ahlman,, Gilbert Svensson MISTRA Urban Water & EU 5 th FW DayWater Chalmers tekniskat högskola Vad är dagvatten? Definitionsmässigt

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 DATUM: PRGRAMMRÅDE / DETALJPLAN: KNSULT NAMN CH BLAG: BESTÄLLARE NAMN CH FÖRVALTNING: Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 Bakgrund Staden har tagit fram en dagvattenstrategi

Läs mer

Utsläpp till och tillstånd i Edsviken samt effekter av dagvatten från Järvatunneln

Utsläpp till och tillstånd i Edsviken samt effekter av dagvatten från Järvatunneln Utsläpp till och tillstånd i Edsviken samt effekter av dagvatten från Järvatunneln Figur 1 Största utsläppspunkterna till sjön Edsviken (Stenvall B., SWECO VIAK, 2006) SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Dagvattenutredning för Utsälje 1:48 m fl i Snättringe, Huddinge kommun

Dagvattenutredning för Utsälje 1:48 m fl i Snättringe, Huddinge kommun Dagvattenutredning för Utsälje 1:48 m fl i Snättringe, Huddinge kommun Frentab Fastighetsutveckling AB Rapport nr 2014-0697-A Jonas Andersson, WRS Uppsala AB 2014-02-27 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar...

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 DAGVATTENUTREDNING 2015-02-20 ÅF/ Niklas Pettersson Dagvattenrapport Kv Tygeln DAGVATTENRAPPORT KV TYGELN 2 2015-02-16 2 (14) Sammanfattning Skanska Fastigheter Stockholm AB planerar

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenhantering Mörbyviken DANDERYDS KOMMUN. Sweco Environment AB. Granskad av Gudrun Aldheimer

RAPPORT. Dagvattenhantering Mörbyviken DANDERYDS KOMMUN. Sweco Environment AB. Granskad av Gudrun Aldheimer DANDERYDS KOMMUN Dagvattenhantering Mörbyviken Uppdragsnummer 1143466000 Stockholm Sweco Environment AB Sthlm Dagvatten och ytvatten Irina Persson, Uppdragsledare Agata Banach, Handläggare Linda Johansson

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Borås Stad

Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Borås Stad Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Borås Stad Antagna 2006-12-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅL 4 RIKTLINJER 4 EN 3-STEGS PRINCIP 6 EKONOMI OCH GENOMFÖRANDE 12 DRIFT OCH UNDERHÅLL 13 INFORMATION

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

Olika perspektiv på för mycket och för lite

Olika perspektiv på för mycket och för lite 1 Olika perspektiv på för mycket och för lite Hur ser man på vattnet i landskapet? Olika aktörer har olika syn på vattnet Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer Är vattnet ett kvittblivningsproblem?

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering

Riktlinjer för dagvattenhantering Riktlinjer för dagvattenhantering Eskilstuna kommunkoncern KF 2015-01-29 1 Förord Riktlinjer för dagvattenhantering är en viktig del i Eskilstuna kommuns arbete med hållbar vattenanvändning. Riktlinjerna

Läs mer

ACCEPTABEL BELASTNING PÅ SJÖN NORRVIKEN

ACCEPTABEL BELASTNING PÅ SJÖN NORRVIKEN ACCEPTABEL BELASTNING PÅ SJÖN NORRVIKEN Fosforflöden (kg/år) till Norrviken. Bild: von Scherling M., 2003 Thomas Larm, Mathias Linder och Mathias von Scherling Rapport Stockholm 2003-02-28 Uppdragsnummer

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK SOLLENTUNA KOMMUN DAGVATTENUTREDNING 2014-10-31 REV. 2014-12-12 Antal sidor: 12 Uppdragsnr:

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA

DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2012-05-21 N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Förord Syftet med dagvattenpolicyn är

Läs mer