Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun 2011-02-02"

Transkript

1 Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun

2 FÖRORD Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun är en skrift som redovisar riktlinjer för dagvattenhantering, hur avledning och uppsamling av dagvatten skall ske i planlagt område eller områden som omfattas av lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), i Ängelholms kommun. Dagvattenpolicyn är ett levande dokument och kommer att revideras och uppdateras kontinuerligt. Policyn anpassas till Ängelholms miljöprogram som anger mål och riktlinjer för Ängelholms kommuns miljöarbete. Öppen, lokal dagvattenhantering som lösning av en del urbana vattenproblem väljs allt oftare. Både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter påverkas av frågorna kring dagvattenhantering. För att minska belastningen på ledningsnät och recipienter gäller att omhänderta och fördröja dagvattnet lokalt i aktuellt område. Policyn är utarbetad av en kommunövergripande organisation där Tekniska kontorets VAavdelning drivit projektet med Cornelia Ljungerud som projektledare och Johan Lundahl som handläggare. I övrigt har i organisation ingått: Stadsarkitektkontoret med representanterna Torbjörn Nilsson och Åsa Öhrman Engvall. Kommunledningskontoret, Markexploatering med representant Lars-Gunnar Ludvigsson. Miljökontoret med representanterna Karin Valtinat och Kajsa Wellbro. Tekniska kontorets Gatuavdelning med representant Jonas Henriksson. Tekniska kontorets Parkavdelning med representant Birger Ekenstierna. Tekniska kontorets VA-avdelning, abonnentingenjör Roger Karlsson 1

3 Innehållsförteckning Förord...1 Inledning...3 Definition av dagvatten...3 Dagvattenhantering...3 Lagstiftning och mål...4 Lagstiftning...4 Miljökvalitetsmål...4 Lokala miljömål...5 ABVA...5 Ramdirektivet för vatten...5 Öppna dagvattenlösningar...6 Lokalt omhändertagande inom fastighet...6 Fördröjning nära källan...7 Trög avledning...7 Samlad fördröjning...7 Positiva värden kopplade till öppna dagvattenlösningar...8 Potentiellt negativa aspekter gällande öppna dagvattenlösningar...9 Kommunens dagvattenarbete...10 Policy / Lokala mål...10 Riktlinjer för dagvattenhantering...10 Vid nyexploatering...10 I befintligt byggda områden...10 Ansvarsfördelning...11 Kommunledningskontoret, Markexploatering...11 Miljökontoret...11 Stadsarkitektkontoret...11 Tekniska kontorets Gatuavdelning...12 Tekniska kontorets Parkavdelning...12 Tekniska kontorets VA-avdelning...12 Fastighetsägare...12 Referenser...13 Bild på framsida: Kroneslätts dagvattenmagasin i Ängelholm 2

4 INLEDNING Definition av dagvatten Terminologicentrum (TNC) definierar dagvatten på följande sätt: Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten kan till exempel utgöras av regnvatten, uppträngande grundvatten eller smältvatten som tillfälligt uppehålls på exempelvis en gata. Dagvattenhantering Det mesta av dagvattnet samlas idag upp i brunnar varifrån det leds via dagvattenledningar direkt till närmsta sjö eller vattendrag. I takt med att våra städer byggs ut och förtätas ökar också tillförseln av dagvatten till dessa system. Belastningen i form av ökade flöden på ledningsnät och ökade flöden och ökad tillförsel av föroreningar till recipienter blir därmed allt större. Detta kan medföra erosion och översvämningar i vattendragen. De flödesförändringar som vi ser vid urbanisering kan också orsaka direkta problem för människa och samhälle. I takt med att våra städer byggs ut och förtätas ökar andelen hårdgjorda ytor, vilka förstör regnvattnets naturliga infiltrationsplatser och fördröjningsmagasin. Följden blir att avrinningen ökar och kommer mer stötvis. Minskad infiltration gör också att grundvattentillförseln till vattendragen minskar, vilket kan leda till ökade temperaturfluktuationer mellan sommar och vinter. Dessa fluktuationer i temperatur kan påverka bl.a. artsammansättningen och produktiviteten i recipienten. Även översvämningar kan vara en följd av den ökande urbaniseringen då dagvattenledningarna inte är dimensionerade för ständigt ökad belastning De eventuella framtida klimatförändringarna riskerar dessutom att medföra ökade regnmängder, vilket ytterligare ökar avrinningen. Genom att i större utsträckning skapa öppna dagvattenlösningar kan man rena och fördröja vattnet direkt, ofta redan innan det når det kommunala ledningsnätet. Öppna dagvattenlösningar är ett samlingsnamn på olika anläggningar för omhändertagande, fördröjning och magasinering av dagvatten i helt eller delvis öppna system. 3

5 LAGSTIFTNING OCH MÅL Lagstiftning Hanteringen av dagvatten styrs bl.a. av följande lagstiftning: Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) Plan- och bygglag (2010:900) Miljöbalk (1998:808) 2 kap 3-4, 5 kap, 9 kap 1-2 och 7 Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer. Kopplingen i plan- och bygglagen till miljöbalkens bestämmelser formuleras i 2 kap 2 : vid planläggning skall miljökvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet miljöbalken följas. Miljökvalitetsmål Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som i huvudsak ska vara uppfyllda till år Av dessa är det särskilt sex stycken som kan anses särskilt relevanta i dagvattenplaneringen. Giftfri miljö Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden Ingen övergödning- Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturvärden samt landskapet ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 4

6 Lokala miljömål Ängelholms kommun har upprättat ett miljöprogram som baseras på de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Kommunen har för närvarande valt att främst rikta in arbetet på fyra av dessa miljömål vilka är; Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning samt God bebyggd miljö. De tre sistnämnda är som tidigare nämnt särskilt relevanta i dagvattenplanering. ABVA De allmänna bestämmelser som reglerar förhållandet mellan VA-abonnent och kommun i Skåne Nordväst finns i broschyren Vatten och Avlopp, allmänna bestämmelser för brukande av NOSAM-gruppens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA. Broschyren kan laddas ner på Ängelholms kommuns hemsida. Bild 1, Dagvattenmagasin i Strövelstorp. Makadamfyllt dike för lågvattenföring samt översvämningsyta. Ramdirektivet för vatten EU har som mål att allt ytvatten och grundvatten i Europa ska vara av bra kvalitet år tills 2015 För att nå dit har EU tagit fram ett ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) som antogs av medlemsländerna år EU:s vattendirektiv omfattar ytvatten (sjöar och vattendrag), grundvatten och kustvatten. Kommunerna berörs av direktivet eftersom de är ansvariga för mark- och vattenanvändningen enligt plan- och bygglagen, tillsynsmyndighet för det lokala miljöarbetet samt ansvariga för dricksvattenproduktion och avloppsrening. 5

7 ÖPPNA DAGVATTENLÖSNINGAR Att ta hand om det avrinnande nederbördsvattnet kräver planerade åtgärder, och kommunens inriktning är att så långt som möjligt använda öppna dagvattenlösningar. Begreppet öppna dagvattenlösningar används som samlingsnamn på olika anläggningar för omhändertagande, fördröjning och magasinering av dagvatten i helt eller delvis öppna system. I dessa utnyttjas processer som efterliknar naturens sätt att ta hand om nederbördsvatten. Anläggningarna kännetecknas av att dagvattnet i regel är synligt under avrinningsförloppet, till skillnad från avledning i slutna rörsystem. Olika öppna dagvattenlösningar kan delas upp i fyra kategorier, se figur 1. Figur 1, Omhändertagande av dagvatten kan delas upp i Lokalt omhändertagande, Fördröjning nära källan, Trög avledning och Samlad fördröjning. Indelningen är baserad på hur nära källan omhändertagandet sker. För varje kategori finns ett antal tekniska lösningar att tillgå. Lokalt omhändertagande inom fastighet Lokalt omhändertagande av dagvatten används som samlande benämning på olika åtgärder för att minska eller fördröja dagvattenavrinningen från privat mark innan vattnet tillförs det allmänna dagvattensystemet. Bild 2, Stuprörsutkastare, ränndalsplattor av betong och utåtlutande grönyta från hus över vilken takdagvattnet silar över och till stor del infiltrerar ner igenom 6

8 Fördröjning nära källan Fördröjning av dagvatten nära källan innefattar olika anläggningar för att minska eller fördröja avrinningen av dagvatten i de övre delarna av det allmänna dagvattensystemet. Bild 3, Vägdagvattnet silar till lågpunkt mellan gatorna som försetts med en genomsläpplig beläggning i form av gräsarmering. Trög avledning Trög avledning av dagvatten innefattar olika avledningssystem på allmän platsmark för långsam transport av dagvatten från de övre delarna av avrinningsområdet. Bild 4, Öppna diken eller helst bredare svackdiken kan användas för transport och viss rening av dagvattnet från vägar m.m. Samlad fördröjning Samlad fördröjning av dagvatten innefattar anläggningar för att minska eller fördröja avrinningen från större upptagningsområden. Bild 5, Dagvattenmagasin vid Älvdalens industriområde, Ängelholm. Försedd med flödesregulator för reglering av utflödet från dammen. 7

9 För varje typ av omhändertagande av dagvatten finns ett flertal tekniska lösningar att tillgå. Vilken lösning som är mest lämpad i ett visst område bestäms av platsens geoteknik, utrymme, markanvändning, kulturvärde m.m. Val av teknisk lösning måste därför göras vid varje enskilt fall. Några exempel på tekniska lösningar finns i tabell 1. Tabell 1, exempel på öppna dagvattenlösningar Kategori Exempel på teknisk utformning Lokalt omhändertagande Gröna tak Infiltration på gräsytor Genomsläppliga beläggningar Infiltration i stenfyllningar (perkolation) Dammar Fördröjning nära källan Genomsläppliga beläggningar Infiltration på gräsytor Infiltration i stenfyllning Tillfällig uppdämning på översvämningsytor Dammar Våtmarker Trög avledning Svackdiken Kanaler Bäckar/diken Samlad fördröjning Dammar Våtmarksområden Sjöar Positiva värden kopplade till öppna dagvattenlösningar Rätt utnyttjade kan öppna dagvattenlösningar vara ett positivt inslag i stadsmiljön. Det är viktigt att försöka utnyttja olika mervärden av dagvattenanläggningen, och i figur 3 presenteras några exempel på positiva värden som kan skapas när öppna dagvattenanläggningar integreras i stadsmiljön. Tekniskt värde kan exempelvis betyda att va-anläggningen har en stor säkerhet mot skadliga uppdämningar och översvämningar vid kraftiga regn. Mervärde i form av vatteninslag i en park och gröna buffertzoner längs trafikleder med möjlighet till fördröjning av avrinnande trafikdagvatten är andra exempel. Miljövärde betyder att dagvatten som passerar en öppen dagvattenanläggning ofta renas på mycket föroreningar, t.ex. genom sedimentation eller upptagning av näringsämnen i vattenväxter. Med ekonomiskt värde menas att en integrering av park- och dagvattenändamålen ofta medför ekonomiska fördelar för kommunen. 8

10 Figur 3, Värden vid öppna dagvattenlösningar Estetiskt värde innebär att de öppna dagvattenanläggningarna ofta upplevs som tilltalande. Biologiskt och ekologiskt värde innebär att dessa lösningar ger ett mervärde i form av biologisk mångfald. Rekreativt värde innebär att man kan utnyttja sammanhängande avrinningsstråk för dagvatten med exempelvis cykelvägar, strövstigar och ridstigar. Pedagogiskt värde innebär att anläggningarna kan utnyttjas för att sprida kunskap om vatten och biologi till barn, ungdomar och vuxna. En öppen dagvattenanläggning kan användas som ett biologiskt klassrum. Historiskt och kulturellt värde kan innebära att man återskapar ett gammalt vattendrag som kulverterats. PR-värde innebär att alla typer av långsiktigt hållbara lösningar kan användas av kommunen för att framstå som en ansvarstagande miljökommun med framåtanda. För att nå ett optimalt resultat av dagvattenplaneringen krävs alltså förvaltningsöverskridande samverkan där man även fångar upp önskemål från boende, exploatörer och övriga intressenter. Potentiellt negativa aspekter gällande öppna dagvattenlösningar Öppna dagvattenlösningar kräver oftast mer markanspråk än den konventionella tekniken med rörledningar. Drift och underhållskostnader för anläggningarna kan bli högre än om rörledningar anläggs. Risk för igenväxning och att alger bildas i dammar. Öppna vattenytor i urban miljö kan anses vara en säkerhetsrisk. I vissa områden kan järnutfällningar bildas i form av sk röddynga. 9

11 KOMMUNENS DAGVATTENARBETE Policy / Lokala mål Dagvattenhanteringen i Ängelholms kommun ska utformas så att: Risken för översvämningsskador vid kraftiga regn minimeras Den naturliga vattenbalansen så långt som möjligt bibehålls Anläggningarna tjänar ett estetiskt och rekreativt syfte Natur- och kulturvärden tas tillvara Föroreningar och övergödning motverkas Riktlinjer för dagvattenhantering Dagvattenpolicyn ska vara väl känd inom den kommunala verksamheten. Kommunen ska sprida kunskap till allmänhet och fastighetsägare. Vid nyexploatering Under detaljplanearbetet skall en förstudie med geoteknisk och geohydrologisk undersökning utföras för att kunna avgöra vilken typ av dagvattenhantering som är lämplig för området. Vid höjdsättningen skall hänsyn tas till nederbördspåverkan och de förväntade klimatförändringarna. Följande ordning av riktlinjer skall gälla såväl för bostadsområden och industriområden som för privat mark: 1. LOD I första hand skall lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, nyttjas. Fastighetsägarens ansvar för LOD-anläggningen skall tydligt framgå i detaljplan/bygglov. 2. Öppen dagvattenavledning Där LOD ej kan genomföras bör främst öppen dagvattenavledning och fördröjning väljas. 3. Ledningsnät Då markförhållandena eller andra förutsättningar ej tillåter LOD eller öppen dagvattenavledning avleds dagvattnen i dagvattenledning. I befintligt byggda områden Äldre bebyggda områden har oftast en konventionell avledning av dagvatten. När kommunen har möjlighet att påverka fastighetsägare skall lokalt omhändertagande av dagvatten förespråkas. Vid ombyggnad och där så är möjligt gäller samma resonemang som för nyexploatering ovan. Även underjordiska utjämningsmagasin kan tillämpas då platsbrist ofta råder. 10

12 Ansvarsfördelning Kommunledningskontoret, Markexploatering Planeringsskede: Vid LOD eller öppen dagvattenhantering i nya planområden ansvara för att mark och utrymme för dagvattenhanteringen finns med i planen, för att skapa möjligheter till efterlevnad. Ansvar för att informera och föreskriva om gällande villkor för dagvattenhanteringen vid försäljning av tomtmark till exploatör eller privatperson, samt vid tecknande av exploateringsavtal. Ansvar för att åtagande för att reglera drift- och underhållsansvar samt kostnadsfördelning för dagvattenanläggningen träffats innan detaljplanen blivit antagen. Miljökontoret Planeringsskede: Vara rådgivande utifrån områdenas karaktär och recipientens känslighet i enlighet med dagvattenpolicyn. Delta i planläggning och bygglov med synpunkter på dagvattenanläggningen. Bevaka att mål och åtgärder i Ängelholms miljöprogram beaktas. Beakta hur dagvattenanläggningen utformas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt i samband med projektering. Driftskede: Tillsyn enligt Miljöbalken Stadsarkitektkontoret Planeringsskede: Ha samordningsansvar för dagvattenfrågor i planprocessen. Involvera Tekniska kontorets VA-avdelning samt miljökontoret i planprocessen. Vid LOD eller öppen dagvattenhantering i nya planområden ha samordningsansvar för att mark och utrymme för dagvattenhanteringen finns med i planen, för att skapa möjligheter till efterlevnad. Vid upprättande av planhandlingar redovisa det kunskapsunderlag / utredningar som finns tillgängligt vad gäller dagvatten. (Planbeskrivning; kapitel om dagvatten. Plankarta med bestämmelser; redovisa ev markområde och bestämmelser om dagvatten. Genomförandebeskrivning; kapitel om dagvatten-genomförandeaspekter). Tillföra gestaltningskunskaper till planeringen av dagvattenanläggningar. Bygglovshandläggare ska bevaka planens dagvattenbestämmelser och höjdsättning vid bygglovsansökan. 11

13 Tekniska kontorets Gatuavdelning Planeringsskede: Ansvara för att rätt materialval och utformning för allmänna hårdgjorda ytor väljs. Driftskede: Underhålla gatudagvattenbrunnar samt dess servisledningar. Underhålla huvudledningar där enbart gatudagvatten är anslutet. Tekniska kontorets Parkavdelning Planeringsskede: Bevaka och tillföra gestaltningskunskaper till planeringen av dagvattenanläggningar. Ansvara för att rätt materialval och utformning för allmänna parkytor väljs. Driftskede: Underhåll av allmänna dagvattenanläggningar inom parkmark enligt åtagande. Tekniska kontorets VA-avdelning Planeringsskede: Bevaka dagvattenfrågor i den översiktliga planeringen efter avrop från Kommunledningskontoret. Meddela vilka grundförutsättningar / huvudprinciper som gäller för hantering av dagvatten för det aktuella området. I planprocess bevaka och i projektering godkänna tekniska lösningar för dagvatten och tillföra kunskaper om dagvattenfrågor. Vid ombyggnad av befintliga områden beakta alternativa dagvattenlösningar. Bygg- och anläggningsskede: Ansvara för att allmänna dagvattenanläggningar byggs så att de kan upprätthålla rätt funktion. Skapa driftinstruktioner för dagvattenanläggningen. Driftskede: Drift och underhåll av allmänna dagvattenanläggningars tekniska delar såsom ledningar, in- och utlopp, reglerbrunnar och dammanläggningar upp till vattenyta vid dimensionerande regn. Ansvar för att föra vidare information om kraven på och syftet med dagvattenhanteringen i områden med LOD. Fastighetsägare Bygg- och anläggningsskede: Planera och bygga privat mark för ett väl fungerande dagvattensystem i enighet med detaljplan och bygglov. Driftskede: Ansvar för att funktionen för LOD upprätthålls inom privat mark. 12

14 REFERENSER Dagvattenpolicy för Helsingborgs Stad, Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 6 december 2007 Dagvattenpolicy för Malmö, Antagen i september 2000 Dagvattenpolicy för Motala kommun, Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2007 En långsiktigt hållbar dagvattenhantering, Planering och exempel av Peter Stahre, Svenskt Vatten och Peter Stahre PlanPM MKN vatten, Länsstyrelsen i Skåne län, 2010 PlanPM Dagatten, Länsstyrelsen i Skåne län, 2009 Figurer och bilder Figurer utarbetade av Tekniska kontoret, Ängelholms kommun Bild på framsida samt bild 1 och 5 är tagna av Kerstin Strömberg, Tekniska kontoret, Ängelholms kommun Bild 2,3 och 4 är hämtad från Dagvattenpolicy för Motala kommun, Antagen av kommunfullmäktige 26 februari

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Riktlinjer för dagvattenhantering i Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Tekniska nämnden Antagen 2003-03-11, Tn 27/03 Ansvar Samhällsbyggnadschef RAPPORT OM

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Riktlinjer Hantering av dagvatten Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Vad är dagvatten?... 5 Vilka

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering

Riktlinjer för dagvattenhantering Riktlinjer för dagvattenhantering Eskilstuna kommunkoncern KF 2015-01-29 1 Förord Riktlinjer för dagvattenhantering är en viktig del i Eskilstuna kommuns arbete med hållbar vattenanvändning. Riktlinjerna

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA

DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2012-05-21 N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Förord Syftet med dagvattenpolicyn är

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Olika perspektiv på för mycket och för lite

Olika perspektiv på för mycket och för lite 1 Olika perspektiv på för mycket och för lite Hur ser man på vattnet i landskapet? Olika aktörer har olika syn på vattnet Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer Är vattnet ett kvittblivningsproblem?

Läs mer

DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA

DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2015-06-16 N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Förord Detta

Läs mer

Dagvattenpolicy. för Kävlinge kommun. Beslutad i kommunfullmäktige 2014-05-12, 34

Dagvattenpolicy. för Kävlinge kommun. Beslutad i kommunfullmäktige 2014-05-12, 34 Dagvattenpolicy för Kävlinge kommun Beslutad i kommunfullmäktige 2014-05-12, 34 2 Innehållsförteckning Inledning...4 Syfte...5 Arbetsorganisation...5 En hållbar dagvattenhantering...6 Klimatutmaningen...6

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014

Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014 Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014 Förord Dagvattenprogram för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla kommunens åtagande

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

BILAGA ENKÄTSVAR. Fråga 1. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med öppna dagvattenlösningar jämfört med ett konventionellt ledningsnät?

BILAGA ENKÄTSVAR. Fråga 1. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med öppna dagvattenlösningar jämfört med ett konventionellt ledningsnät? BILAGA ENKÄTSVAR Fråga 1. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med öppna dagvattenlösningar jämfört med ett konventionellt ledningsnät? KOMMUN/AVDELN/TITEL PLAN Stadsbyggnadsförvaltningen/ Detaljplanering

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 DATUM: PRGRAMMRÅDE / DETALJPLAN: KNSULT NAMN CH BLAG: BESTÄLLARE NAMN CH FÖRVALTNING: Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 Bakgrund Staden har tagit fram en dagvattenstrategi

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Borås Stad

Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Borås Stad Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Borås Stad Antagna 2006-12-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅL 4 RIKTLINJER 4 EN 3-STEGS PRINCIP 6 EKONOMI OCH GENOMFÖRANDE 12 DRIFT OCH UNDERHÅLL 13 INFORMATION

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Dagvatten i den fysiska planeringen studie av kommuners översikts- och detaljplaner

Dagvatten i den fysiska planeringen studie av kommuners översikts- och detaljplaner Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Dagvatten i den fysiska planeringen studie av kommuners översikts- och detaljplaner Storm water in physical planning -a study of

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvatten i Skellefteå kommun

Dagvatten i Skellefteå kommun Dagvatten i Skellefteå kommun Exempel på hur dagvatten kan hanteras och förslag till policy Lina Lundström Lina Lundström Examensarbete i miljö- och hälsoskydd 15 hp Kandidatexamen Rapporten godkänd: juni

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 2014 10 15 1 Dagvattenutredning för Barsebäck boställe Yellon har i uppdrag av Markrutveckling i Barsebäck

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 DAGVATTENUTREDNING 2015-02-20 ÅF/ Niklas Pettersson Dagvattenrapport Kv Tygeln DAGVATTENRAPPORT KV TYGELN 2 2015-02-16 2 (14) Sammanfattning Skanska Fastigheter Stockholm AB planerar

Läs mer

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland Miljösamverkan Värmland Miljönämndens roll vid dagvattenhantering Foto: Camilla Högdahl Tillsynshandledning februari 2012 Denna handledning har tagits fram av projektgrupp dagvattenhantering. I projektgruppen

Läs mer

Dagvattenpolicy Gävle kommun 2004

Dagvattenpolicy Gävle kommun 2004 Antagen av kommunfullmäktige 1 november 2004 Dagvattenpolicy Gävle kommun 2004 Dagvattenpolicyn är framarbetad av dagvattengruppen i Gävle kommun. Policydelen beslutad i kommunfullmäktige 1 november 2004.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antaget i kommunfullmäktige den 25 mars 2010 Sigtuna kommun Miljöprogram för Sigtuna kommun En god miljö är en förutsättning för människors och andra organismers liv på

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer