Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun 2011-02-02"

Transkript

1 Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun

2 FÖRORD Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun är en skrift som redovisar riktlinjer för dagvattenhantering, hur avledning och uppsamling av dagvatten skall ske i planlagt område eller områden som omfattas av lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), i Ängelholms kommun. Dagvattenpolicyn är ett levande dokument och kommer att revideras och uppdateras kontinuerligt. Policyn anpassas till Ängelholms miljöprogram som anger mål och riktlinjer för Ängelholms kommuns miljöarbete. Öppen, lokal dagvattenhantering som lösning av en del urbana vattenproblem väljs allt oftare. Både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter påverkas av frågorna kring dagvattenhantering. För att minska belastningen på ledningsnät och recipienter gäller att omhänderta och fördröja dagvattnet lokalt i aktuellt område. Policyn är utarbetad av en kommunövergripande organisation där Tekniska kontorets VAavdelning drivit projektet med Cornelia Ljungerud som projektledare och Johan Lundahl som handläggare. I övrigt har i organisation ingått: Stadsarkitektkontoret med representanterna Torbjörn Nilsson och Åsa Öhrman Engvall. Kommunledningskontoret, Markexploatering med representant Lars-Gunnar Ludvigsson. Miljökontoret med representanterna Karin Valtinat och Kajsa Wellbro. Tekniska kontorets Gatuavdelning med representant Jonas Henriksson. Tekniska kontorets Parkavdelning med representant Birger Ekenstierna. Tekniska kontorets VA-avdelning, abonnentingenjör Roger Karlsson 1

3 Innehållsförteckning Förord...1 Inledning...3 Definition av dagvatten...3 Dagvattenhantering...3 Lagstiftning och mål...4 Lagstiftning...4 Miljökvalitetsmål...4 Lokala miljömål...5 ABVA...5 Ramdirektivet för vatten...5 Öppna dagvattenlösningar...6 Lokalt omhändertagande inom fastighet...6 Fördröjning nära källan...7 Trög avledning...7 Samlad fördröjning...7 Positiva värden kopplade till öppna dagvattenlösningar...8 Potentiellt negativa aspekter gällande öppna dagvattenlösningar...9 Kommunens dagvattenarbete...10 Policy / Lokala mål...10 Riktlinjer för dagvattenhantering...10 Vid nyexploatering...10 I befintligt byggda områden...10 Ansvarsfördelning...11 Kommunledningskontoret, Markexploatering...11 Miljökontoret...11 Stadsarkitektkontoret...11 Tekniska kontorets Gatuavdelning...12 Tekniska kontorets Parkavdelning...12 Tekniska kontorets VA-avdelning...12 Fastighetsägare...12 Referenser...13 Bild på framsida: Kroneslätts dagvattenmagasin i Ängelholm 2

4 INLEDNING Definition av dagvatten Terminologicentrum (TNC) definierar dagvatten på följande sätt: Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten kan till exempel utgöras av regnvatten, uppträngande grundvatten eller smältvatten som tillfälligt uppehålls på exempelvis en gata. Dagvattenhantering Det mesta av dagvattnet samlas idag upp i brunnar varifrån det leds via dagvattenledningar direkt till närmsta sjö eller vattendrag. I takt med att våra städer byggs ut och förtätas ökar också tillförseln av dagvatten till dessa system. Belastningen i form av ökade flöden på ledningsnät och ökade flöden och ökad tillförsel av föroreningar till recipienter blir därmed allt större. Detta kan medföra erosion och översvämningar i vattendragen. De flödesförändringar som vi ser vid urbanisering kan också orsaka direkta problem för människa och samhälle. I takt med att våra städer byggs ut och förtätas ökar andelen hårdgjorda ytor, vilka förstör regnvattnets naturliga infiltrationsplatser och fördröjningsmagasin. Följden blir att avrinningen ökar och kommer mer stötvis. Minskad infiltration gör också att grundvattentillförseln till vattendragen minskar, vilket kan leda till ökade temperaturfluktuationer mellan sommar och vinter. Dessa fluktuationer i temperatur kan påverka bl.a. artsammansättningen och produktiviteten i recipienten. Även översvämningar kan vara en följd av den ökande urbaniseringen då dagvattenledningarna inte är dimensionerade för ständigt ökad belastning De eventuella framtida klimatförändringarna riskerar dessutom att medföra ökade regnmängder, vilket ytterligare ökar avrinningen. Genom att i större utsträckning skapa öppna dagvattenlösningar kan man rena och fördröja vattnet direkt, ofta redan innan det når det kommunala ledningsnätet. Öppna dagvattenlösningar är ett samlingsnamn på olika anläggningar för omhändertagande, fördröjning och magasinering av dagvatten i helt eller delvis öppna system. 3

5 LAGSTIFTNING OCH MÅL Lagstiftning Hanteringen av dagvatten styrs bl.a. av följande lagstiftning: Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) Plan- och bygglag (2010:900) Miljöbalk (1998:808) 2 kap 3-4, 5 kap, 9 kap 1-2 och 7 Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer. Kopplingen i plan- och bygglagen till miljöbalkens bestämmelser formuleras i 2 kap 2 : vid planläggning skall miljökvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet miljöbalken följas. Miljökvalitetsmål Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som i huvudsak ska vara uppfyllda till år Av dessa är det särskilt sex stycken som kan anses särskilt relevanta i dagvattenplaneringen. Giftfri miljö Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden Ingen övergödning- Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturvärden samt landskapet ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 4

6 Lokala miljömål Ängelholms kommun har upprättat ett miljöprogram som baseras på de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Kommunen har för närvarande valt att främst rikta in arbetet på fyra av dessa miljömål vilka är; Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning samt God bebyggd miljö. De tre sistnämnda är som tidigare nämnt särskilt relevanta i dagvattenplanering. ABVA De allmänna bestämmelser som reglerar förhållandet mellan VA-abonnent och kommun i Skåne Nordväst finns i broschyren Vatten och Avlopp, allmänna bestämmelser för brukande av NOSAM-gruppens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA. Broschyren kan laddas ner på Ängelholms kommuns hemsida. Bild 1, Dagvattenmagasin i Strövelstorp. Makadamfyllt dike för lågvattenföring samt översvämningsyta. Ramdirektivet för vatten EU har som mål att allt ytvatten och grundvatten i Europa ska vara av bra kvalitet år tills 2015 För att nå dit har EU tagit fram ett ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) som antogs av medlemsländerna år EU:s vattendirektiv omfattar ytvatten (sjöar och vattendrag), grundvatten och kustvatten. Kommunerna berörs av direktivet eftersom de är ansvariga för mark- och vattenanvändningen enligt plan- och bygglagen, tillsynsmyndighet för det lokala miljöarbetet samt ansvariga för dricksvattenproduktion och avloppsrening. 5

7 ÖPPNA DAGVATTENLÖSNINGAR Att ta hand om det avrinnande nederbördsvattnet kräver planerade åtgärder, och kommunens inriktning är att så långt som möjligt använda öppna dagvattenlösningar. Begreppet öppna dagvattenlösningar används som samlingsnamn på olika anläggningar för omhändertagande, fördröjning och magasinering av dagvatten i helt eller delvis öppna system. I dessa utnyttjas processer som efterliknar naturens sätt att ta hand om nederbördsvatten. Anläggningarna kännetecknas av att dagvattnet i regel är synligt under avrinningsförloppet, till skillnad från avledning i slutna rörsystem. Olika öppna dagvattenlösningar kan delas upp i fyra kategorier, se figur 1. Figur 1, Omhändertagande av dagvatten kan delas upp i Lokalt omhändertagande, Fördröjning nära källan, Trög avledning och Samlad fördröjning. Indelningen är baserad på hur nära källan omhändertagandet sker. För varje kategori finns ett antal tekniska lösningar att tillgå. Lokalt omhändertagande inom fastighet Lokalt omhändertagande av dagvatten används som samlande benämning på olika åtgärder för att minska eller fördröja dagvattenavrinningen från privat mark innan vattnet tillförs det allmänna dagvattensystemet. Bild 2, Stuprörsutkastare, ränndalsplattor av betong och utåtlutande grönyta från hus över vilken takdagvattnet silar över och till stor del infiltrerar ner igenom 6

8 Fördröjning nära källan Fördröjning av dagvatten nära källan innefattar olika anläggningar för att minska eller fördröja avrinningen av dagvatten i de övre delarna av det allmänna dagvattensystemet. Bild 3, Vägdagvattnet silar till lågpunkt mellan gatorna som försetts med en genomsläpplig beläggning i form av gräsarmering. Trög avledning Trög avledning av dagvatten innefattar olika avledningssystem på allmän platsmark för långsam transport av dagvatten från de övre delarna av avrinningsområdet. Bild 4, Öppna diken eller helst bredare svackdiken kan användas för transport och viss rening av dagvattnet från vägar m.m. Samlad fördröjning Samlad fördröjning av dagvatten innefattar anläggningar för att minska eller fördröja avrinningen från större upptagningsområden. Bild 5, Dagvattenmagasin vid Älvdalens industriområde, Ängelholm. Försedd med flödesregulator för reglering av utflödet från dammen. 7

9 För varje typ av omhändertagande av dagvatten finns ett flertal tekniska lösningar att tillgå. Vilken lösning som är mest lämpad i ett visst område bestäms av platsens geoteknik, utrymme, markanvändning, kulturvärde m.m. Val av teknisk lösning måste därför göras vid varje enskilt fall. Några exempel på tekniska lösningar finns i tabell 1. Tabell 1, exempel på öppna dagvattenlösningar Kategori Exempel på teknisk utformning Lokalt omhändertagande Gröna tak Infiltration på gräsytor Genomsläppliga beläggningar Infiltration i stenfyllningar (perkolation) Dammar Fördröjning nära källan Genomsläppliga beläggningar Infiltration på gräsytor Infiltration i stenfyllning Tillfällig uppdämning på översvämningsytor Dammar Våtmarker Trög avledning Svackdiken Kanaler Bäckar/diken Samlad fördröjning Dammar Våtmarksområden Sjöar Positiva värden kopplade till öppna dagvattenlösningar Rätt utnyttjade kan öppna dagvattenlösningar vara ett positivt inslag i stadsmiljön. Det är viktigt att försöka utnyttja olika mervärden av dagvattenanläggningen, och i figur 3 presenteras några exempel på positiva värden som kan skapas när öppna dagvattenanläggningar integreras i stadsmiljön. Tekniskt värde kan exempelvis betyda att va-anläggningen har en stor säkerhet mot skadliga uppdämningar och översvämningar vid kraftiga regn. Mervärde i form av vatteninslag i en park och gröna buffertzoner längs trafikleder med möjlighet till fördröjning av avrinnande trafikdagvatten är andra exempel. Miljövärde betyder att dagvatten som passerar en öppen dagvattenanläggning ofta renas på mycket föroreningar, t.ex. genom sedimentation eller upptagning av näringsämnen i vattenväxter. Med ekonomiskt värde menas att en integrering av park- och dagvattenändamålen ofta medför ekonomiska fördelar för kommunen. 8

10 Figur 3, Värden vid öppna dagvattenlösningar Estetiskt värde innebär att de öppna dagvattenanläggningarna ofta upplevs som tilltalande. Biologiskt och ekologiskt värde innebär att dessa lösningar ger ett mervärde i form av biologisk mångfald. Rekreativt värde innebär att man kan utnyttja sammanhängande avrinningsstråk för dagvatten med exempelvis cykelvägar, strövstigar och ridstigar. Pedagogiskt värde innebär att anläggningarna kan utnyttjas för att sprida kunskap om vatten och biologi till barn, ungdomar och vuxna. En öppen dagvattenanläggning kan användas som ett biologiskt klassrum. Historiskt och kulturellt värde kan innebära att man återskapar ett gammalt vattendrag som kulverterats. PR-värde innebär att alla typer av långsiktigt hållbara lösningar kan användas av kommunen för att framstå som en ansvarstagande miljökommun med framåtanda. För att nå ett optimalt resultat av dagvattenplaneringen krävs alltså förvaltningsöverskridande samverkan där man även fångar upp önskemål från boende, exploatörer och övriga intressenter. Potentiellt negativa aspekter gällande öppna dagvattenlösningar Öppna dagvattenlösningar kräver oftast mer markanspråk än den konventionella tekniken med rörledningar. Drift och underhållskostnader för anläggningarna kan bli högre än om rörledningar anläggs. Risk för igenväxning och att alger bildas i dammar. Öppna vattenytor i urban miljö kan anses vara en säkerhetsrisk. I vissa områden kan järnutfällningar bildas i form av sk röddynga. 9

11 KOMMUNENS DAGVATTENARBETE Policy / Lokala mål Dagvattenhanteringen i Ängelholms kommun ska utformas så att: Risken för översvämningsskador vid kraftiga regn minimeras Den naturliga vattenbalansen så långt som möjligt bibehålls Anläggningarna tjänar ett estetiskt och rekreativt syfte Natur- och kulturvärden tas tillvara Föroreningar och övergödning motverkas Riktlinjer för dagvattenhantering Dagvattenpolicyn ska vara väl känd inom den kommunala verksamheten. Kommunen ska sprida kunskap till allmänhet och fastighetsägare. Vid nyexploatering Under detaljplanearbetet skall en förstudie med geoteknisk och geohydrologisk undersökning utföras för att kunna avgöra vilken typ av dagvattenhantering som är lämplig för området. Vid höjdsättningen skall hänsyn tas till nederbördspåverkan och de förväntade klimatförändringarna. Följande ordning av riktlinjer skall gälla såväl för bostadsområden och industriområden som för privat mark: 1. LOD I första hand skall lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, nyttjas. Fastighetsägarens ansvar för LOD-anläggningen skall tydligt framgå i detaljplan/bygglov. 2. Öppen dagvattenavledning Där LOD ej kan genomföras bör främst öppen dagvattenavledning och fördröjning väljas. 3. Ledningsnät Då markförhållandena eller andra förutsättningar ej tillåter LOD eller öppen dagvattenavledning avleds dagvattnen i dagvattenledning. I befintligt byggda områden Äldre bebyggda områden har oftast en konventionell avledning av dagvatten. När kommunen har möjlighet att påverka fastighetsägare skall lokalt omhändertagande av dagvatten förespråkas. Vid ombyggnad och där så är möjligt gäller samma resonemang som för nyexploatering ovan. Även underjordiska utjämningsmagasin kan tillämpas då platsbrist ofta råder. 10

12 Ansvarsfördelning Kommunledningskontoret, Markexploatering Planeringsskede: Vid LOD eller öppen dagvattenhantering i nya planområden ansvara för att mark och utrymme för dagvattenhanteringen finns med i planen, för att skapa möjligheter till efterlevnad. Ansvar för att informera och föreskriva om gällande villkor för dagvattenhanteringen vid försäljning av tomtmark till exploatör eller privatperson, samt vid tecknande av exploateringsavtal. Ansvar för att åtagande för att reglera drift- och underhållsansvar samt kostnadsfördelning för dagvattenanläggningen träffats innan detaljplanen blivit antagen. Miljökontoret Planeringsskede: Vara rådgivande utifrån områdenas karaktär och recipientens känslighet i enlighet med dagvattenpolicyn. Delta i planläggning och bygglov med synpunkter på dagvattenanläggningen. Bevaka att mål och åtgärder i Ängelholms miljöprogram beaktas. Beakta hur dagvattenanläggningen utformas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt i samband med projektering. Driftskede: Tillsyn enligt Miljöbalken Stadsarkitektkontoret Planeringsskede: Ha samordningsansvar för dagvattenfrågor i planprocessen. Involvera Tekniska kontorets VA-avdelning samt miljökontoret i planprocessen. Vid LOD eller öppen dagvattenhantering i nya planområden ha samordningsansvar för att mark och utrymme för dagvattenhanteringen finns med i planen, för att skapa möjligheter till efterlevnad. Vid upprättande av planhandlingar redovisa det kunskapsunderlag / utredningar som finns tillgängligt vad gäller dagvatten. (Planbeskrivning; kapitel om dagvatten. Plankarta med bestämmelser; redovisa ev markområde och bestämmelser om dagvatten. Genomförandebeskrivning; kapitel om dagvatten-genomförandeaspekter). Tillföra gestaltningskunskaper till planeringen av dagvattenanläggningar. Bygglovshandläggare ska bevaka planens dagvattenbestämmelser och höjdsättning vid bygglovsansökan. 11

13 Tekniska kontorets Gatuavdelning Planeringsskede: Ansvara för att rätt materialval och utformning för allmänna hårdgjorda ytor väljs. Driftskede: Underhålla gatudagvattenbrunnar samt dess servisledningar. Underhålla huvudledningar där enbart gatudagvatten är anslutet. Tekniska kontorets Parkavdelning Planeringsskede: Bevaka och tillföra gestaltningskunskaper till planeringen av dagvattenanläggningar. Ansvara för att rätt materialval och utformning för allmänna parkytor väljs. Driftskede: Underhåll av allmänna dagvattenanläggningar inom parkmark enligt åtagande. Tekniska kontorets VA-avdelning Planeringsskede: Bevaka dagvattenfrågor i den översiktliga planeringen efter avrop från Kommunledningskontoret. Meddela vilka grundförutsättningar / huvudprinciper som gäller för hantering av dagvatten för det aktuella området. I planprocess bevaka och i projektering godkänna tekniska lösningar för dagvatten och tillföra kunskaper om dagvattenfrågor. Vid ombyggnad av befintliga områden beakta alternativa dagvattenlösningar. Bygg- och anläggningsskede: Ansvara för att allmänna dagvattenanläggningar byggs så att de kan upprätthålla rätt funktion. Skapa driftinstruktioner för dagvattenanläggningen. Driftskede: Drift och underhåll av allmänna dagvattenanläggningars tekniska delar såsom ledningar, in- och utlopp, reglerbrunnar och dammanläggningar upp till vattenyta vid dimensionerande regn. Ansvar för att föra vidare information om kraven på och syftet med dagvattenhanteringen i områden med LOD. Fastighetsägare Bygg- och anläggningsskede: Planera och bygga privat mark för ett väl fungerande dagvattensystem i enighet med detaljplan och bygglov. Driftskede: Ansvar för att funktionen för LOD upprätthålls inom privat mark. 12

14 REFERENSER Dagvattenpolicy för Helsingborgs Stad, Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 6 december 2007 Dagvattenpolicy för Malmö, Antagen i september 2000 Dagvattenpolicy för Motala kommun, Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2007 En långsiktigt hållbar dagvattenhantering, Planering och exempel av Peter Stahre, Svenskt Vatten och Peter Stahre PlanPM MKN vatten, Länsstyrelsen i Skåne län, 2010 PlanPM Dagatten, Länsstyrelsen i Skåne län, 2009 Figurer och bilder Figurer utarbetade av Tekniska kontoret, Ängelholms kommun Bild på framsida samt bild 1 och 5 är tagna av Kerstin Strömberg, Tekniska kontoret, Ängelholms kommun Bild 2,3 och 4 är hämtad från Dagvattenpolicy för Motala kommun, Antagen av kommunfullmäktige 26 februari

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun Dagvattenpolicy för Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 Allmän bakgrund...3 Syfte...3 Arbetssätt...4 2. Dagvattenpolicyns mål...5 3. Metoder till att nå mål...6 4. Principer för dagvattenhantering...7

Läs mer

agvattenpolicy för Motala kommun

agvattenpolicy för Motala kommun D agvattenpolicy för Motala kommun Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Inledning 3 Nationella mål 3 Policy / lokala mål 4 Prioritetsordning 4 Strategier 4 Tekniska

Läs mer

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 1 INLEDNING 3 2 DAGVATTEN 4 2.1 MÖJLIGHETER 4 2.2 DAGVATTENPROBLEMATIKEN 4 2.3 FÖREKOMST AV FÖRORENINGAR I DAGVATTEN OCH DESS EFFEKTER 5 2.4 FYSISK PLANERING 7 2.5 TILLÄMPNING

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten UPTEC W07 019 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten Carl Hellblom Referat Alternativ omhändertagning av dag- och dräneringsvatten Carl Hellblom Traditionellt

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun

Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun 2 Förord Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva bostadsorten i Stockholm för alla åldrar. När Tyresöbor tillfrågas vad det är som gör Tyresö till en

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

BILAGA ENKÄTSVAR. Fråga 1. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med öppna dagvattenlösningar jämfört med ett konventionellt ledningsnät?

BILAGA ENKÄTSVAR. Fråga 1. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med öppna dagvattenlösningar jämfört med ett konventionellt ledningsnät? BILAGA ENKÄTSVAR Fråga 1. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med öppna dagvattenlösningar jämfört med ett konventionellt ledningsnät? KOMMUN/AVDELN/TITEL PLAN Stadsbyggnadsförvaltningen/ Detaljplanering

Läs mer

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 Del 1 Del 2 Del 3 VA-översikt VA-policy VA-plan VA-PLANERING i Ljungby kommun Del 1 VA-översikt Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 1 Styrgrupp Kommunstyrelsens presidium är styrgrupp för framtagandet

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Inledning... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Trosa kommuns arbete hittills med vatten- och avloppsplanering... 3 Gemensamma avloppsanläggningar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur Låt staden grönska Klimatanpassning genom grönstruktur Grönstruktur sammanhängande system av grönska, mark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer. Befintlig bebyggelse Blå struktur sjöar, vattendrag,

Läs mer

EXPLOATERING I ROSLAGENS HJÄRTA - EN STUDIE AV DAGVATTENPLANERINGEN VID DET FRAMTIDA ROSENKÄLLA HANDELSOMRÅDE

EXPLOATERING I ROSLAGENS HJÄRTA - EN STUDIE AV DAGVATTENPLANERINGEN VID DET FRAMTIDA ROSENKÄLLA HANDELSOMRÅDE EXPLOATERING I ROSLAGENS HJÄRTA - EN STUDIE AV DAGVATTENPLANERINGEN VID DET FRAMTIDA ROSENKÄLLA HANDELSOMRÅDE Caroline Bohlin och Maria Rundqvist Maj 2011 LWR-KAND-EX-2011:06 Caroline Bohlin, Maria Rundqvist

Läs mer

Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan

Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan KS 163-2013/6 Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan foto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun 2008 SAMRÅD 4 april 2014 4 juni 2014 Översiktsplanens vatten och avloppsbilaga omfattar både VA-översikt

Läs mer

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT POLICY FÖR FORDONSTVÄTT Antagen av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-08-14 77 Ändrad av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-09-30 88 2 Innehållsförteckning: INLEDNING... 4 FASTSTÄLLDA

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:2

Regeringens proposition 2003/04:2 Regeringens proposition 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Prop. 2003/04:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Lena Sommestad

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA

SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA Säkerhet och robusthet... 66 Miljömål... 69 Miljökvalitetsnormer... 71 Folkhälsomål... 72 Förorenade områden... 73 Övriga miljö- och hälsorisker... 75 65 SÄKERHET OCH ROBUSTHET

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen. Per Juhlin. Utredning Dagvatten. Foto: Björn Hillarp

2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen. Per Juhlin. Utredning Dagvatten. Foto: Björn Hillarp 2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen Per Juhlin Utredning Dagvatten Foto: Björn Hillarp 2013-05-22 2 (49) Inledning Under senare år har fokus ökat på kommunens hantering av frågor kring hantering av dagvatten

Läs mer