Historik över Floda Framtids Byggnadsförening (del 1) och senare Floda Folketshusförening (del 2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2)"

Transkript

1 Historik över Floda Framtids Byggnadsförening (del 1) och senare Floda Folketshusförening (del 2)

2 Historik över Floda Folketshusförening u.p.a. från 1936 Protokoll den 21 juli Möte med intresserade i och bildande av folketshusförening. Föregående mötes valda interimstyrelses rapport föredrogs av Erik Andersson Fjellskäfte. Beslöts enhälligt att bilda Floda Folketshusförening och 39 personer tecknade sig för var sin andel. Till att leda dagens förhandlingar valdes Erik Andersson Fjellskäfte, till sekreterare valdes Gustaf Adolf Åhlund Granhed, till protokolljusterare valdes Nils Kune Banninge och Anton Öberg Fjellskäfte. Styrelseval : Ordförande Erik Andersson Fjellskäfte, kassör Anton Öberg, övriga styrelseledamöter blev Gustaf Adolf Ålund, Nils Kune Banninge och Wille Larsson Banninge. Styrelsesuppleanter valdes Edvard Lindal Stav, Gunnar Lilja Fjellskäfte. Revisorer valdes Carl-Gustaf Axelsson Flodafors, Ivar Karlsson Banninge med Uno Andersson Stav och Nils Bernhardsson Granhed till suppleanter. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta stadgar och sammankalla till ordinarie möte snarast möjligt. Mötet avslutades med att ordföranden utbringade ett fyrfaldigt leve för Floda Folketshusförening och dess framgång. Protokoll den 29 juli 1936 ordinarie möte. Erik Andersson föredrog styrelsens förslag till stadgar,vilka av mötet enhälligt antogs. Protokoll den 9 augusti Föregående mötes stadgebeslut godkändes enhälligt av mötet. På Sven Flinks förslag beslutade mötet enhälligt att inköpa fastigheten Rosenhäll till ett pris av kronor. Protokoll 3 oktober Stadgarna skickas in till Bolagsverket Sundsvall för registrering. Ligger som egen flik. Mötet beslutade också att tillsända alla närliggande organisationer skrivelser med inbjudan till medlemskap i Floda Folketshusförening.

3 Beslutades även att anställa en vaktmästare som tillika skall ha uppdraget som ordningsvakt. Protokoll årsmöte 26 mars Carl Book meddelar att vatten finns å föreningens tomt. Protokoll årsmöte 31 mars Beslöts att under sommaren bygga en ny källare, då den gamla anses i för dåligt skick. Suppleant detta år inväljs Arnold Persson (pappa till Roland och Gunnar). Protokoll årsmöte 30 mars Medlemsantalet ökar från 101 till 105 stycken. Protokoll årsmöte 3 april Karl Widholm (pappa till Urban) invals till revisorsuppleant. Protokoll årsmöte 7 mars Arnold Persson blir ordförande för föreningen. Floda Hälsovårdsnämnd har en del anmärkningar mot vaktmästarbostaden. mötet beslutar om ombyggnad av fastigheten Rosenhäll. Protokoll årsmöte lördagen den 12 februari Årsmötet avslutades med paketauktion, kaffeservering och dans. Protokoll årsmöte 18 mars Styrelsen föreslår att under detta år utöka lokalen med en källarvåning. Protokoll extra sammanträde 15 december Godkändes styrelsens åtgärder ifråga om, till-och ombyggnaden av föreningens fastighet Ökna 2:10. Till finansierande av byggnadsarbetet beslöts uttaga nya inteckningar i föreningens fastighet å tillhopa kronor samt att uppdraga åt styrelsen att mot säkerhet av inteckningarna upptaga erfordliga lån.

4 Protokoll årsmöte 16 mars Styrelsen uppmanar andelsägarna att taga ytterligare andelar, samt även försöka skaffa nya andelstecknare, då den påbörjade utbyggnaden dragit en kostnad av kronor, men det återstår målning in och utvändigt och det beslutades också att sätta plattor på väggarna innan målningen, om de kan anskaffas utan nya lån. Protokoll årsmöte 23 februari För att förbättra ekonomin för Folketshusföreningen föreslår Gerda Eriksson Bernstorp att bilda en syförening. Förslaget behandlades och bifölls, föreningen skulle ta 50:- ur kassan så syföreningen skulle kunna komma igång. Första syförenings auktionen skulle vara 19 april kl Protokoll årsmöte 6 mars Anton Öberg redogjorde för målningsarbetena som skall företagas inom lokalerna, de skall påbörjas i slutet av april månad. Frågan om indragning av vatten och slask till vaktmästarbostaden upptogs till behandling. Styrelsens uppdrag att infordra kostnadsförslag. Protokoll årsmöte 19 mars Ordförande för årsmötet väljs Anders Andersson ( pappa till Barbro Widholm) samt nyvaldes till revisorsuppleant för 1 år. Det har inkommit kostnadsförslag ang. vatten och slask i vaktmästarbostaden. På grund av den höga kostnaden 2.000:-, beslutas att frågan för närvarande ej skall föranleda någon åtgärd. Protokoll årsmöte 27 mars Medlemsantalet vid års skiftet var 115 styckna. Protokoll extra möte 16 april Beslöts köpa in en talarstol och några stolar. Anton Öberg tackade medlemmarna som hjälpts åt och skött lokalen när den varit uthyrd när ingen vaktmästare finns.

5 Protokoll årsmöte 30 mars Bänkarna i lokalen börjar bli dåliga. Styrelsen beslöt att de måste repareras. Förslag att styrelsen skall ordna med kaffeservering på föreningens baler, för att på så vis kunna få in lite inkomster. Jag (Barbro Widholm) minns ju hur min mamma och de andra grannfruarna i Öknaby inför kommande baler bakade bullar, kakor och sockerkakor och hjälptes åt att även koka kaffe och servera detta vid balerna, man sålde kaffebiljetter nere i lokalen, och använde det lilla köket på övre våningen samt satt däruppe och drack sitt kaffe. Taket var ju inte nedsänkt på den tiden utan hade full takhöjd och en stor öppning fanns ju så man hade möjlighet att se ner i lokalen när man var på övre våningen. Protokoll årsmöte 29 mars Doktor Fredrik Celsing ( Gustafs pappa) på Fjellskäfte har skänkt alla staplingsbara trästolar som fortfarande finns och används. Han tackas nu av styrelsen. Biografägaren Elov Johansson från Hälleforsnäs skall betala minst 10:- i hyra vid sina filmförevisningar sedan viss procent på intäkten. Protokoll årsmöte 21 mars Påpekas att yttertaket börjar vara dåligt, styrelsen får i uppdrag att ordna detta på bästa sätt. Protokoll årsmöte 25 mas Karl Widholm (Urbans pappa) väljs in som biträdande kassör. Snickaren Åke Andersson får i uppdrag att komma med kostnadsförslag om möjligheterna att försöka öka takhöjden i köket i serveringen. Protokoll årsmöte 4 mars Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett ökat garderobs utrymme i lilla lokalen, något som gick att flytta fram och flytta tillbaka eftersom man använde lilla lokalen till alla möten på den tiden, samt möjlighet till ökat utrymme på parkeringen. Floda Pensionärs förening kräver gratis hyra vid ett tillfälle per år, som beviljas.

6 Protokoll årsmöte 17 mars Upptogs frågan om inköp av oljekamin till lokalen.styrelsen får handlingsfrihet att inköpa en sådan av lämplig storlek. Beslöts höja brandförsäkringen till :- samt inventarierna till 5.000:- Beslöts att vaktmästaren skall ha fri telefon. Protokoll extramöte 3 januari Styrelsen har tidigare träffat avtal med herr Algot Andersson Erikslund ( Torsten Svensson nu) om delägarskap i den av Folkets hus ägda vattenbrunn med rätt till servitut och godkändes av mötet. Hyrorna sätts om för fastigheten : hela Folkets hus kostar 36:-, stora salen kostar 21:- t.ex. Protokoll årsmöte 26 mars Elof Carlsson ( Svens pappa) som äger mark intill fastigheten Ökna 2:10 kan tänka sig släppa en bit mark till parkering. Nya aktier får tecknas igen så tidigare beslut om stopp, upphäves. Protokoll årsmöte 25 mas Styrelsen fick i uppdrag försöka köpa en kamin som finns till salu i Sockenstugan Flodafors. Man skall försöka ställa i ordning mer parkeringsplats. Floda Idrottsförenings bordtennisgrupp ville ha nedsatt hyra för sina träningar, styrelsen meddelar att de måste bli medlemmar först, innan hyres nedsättning kan komma på fråga, men de ska få mesta möjliga nedsättning i så fall. Protokoll årsmöte 30 mars Verksamheten har gått tillbaka genom mindre besökarantal beroende på att T.V.gjort sitt intåg, även på landsbygden, som gjort det svårare att samla publik. Folkets Hus har under året haft 6 egna tillställningar med dans och karusellaftnar. Lokalen har varit uthyrd 111 gånger under året. Föreningen har nu 114 andelägare. Styrelsen får i uppdrag att i samarbete med Floda Skytteförening om möjligt ordna med en basar vid Strängstorps utedansbana den maj. Om biograf-föreställningen inställes av någon anledning skall ändå minimihyran på 10:- utgå.

7 Protokoll årsmöte 29 mars Föreningens ekonomi är ganska svår att klara tillfredsställande enär lokalen varit för litet uthyrd men kostnaderna ändå är höga. Beslöts att ordna basar i Kahlsta Floda Hembygdsgård under sommaren, man skall höra med Floda Skytteförening om de vill vara med. Beslöts att anordna ett varulotteri med lotter a 2:-. Protokoll årsmöte 28 mars Beslöts att försöka ordna basar i Kahlsta Floda Hembygdsgård i sommar, styrelsen fick i uppdrag att höra sig för om lämplig dag och att skaffa musik. Protokoll årsmöte 31 mars Mötet beslutade anordna ett varulotteri med lotter. Beslöts även att ordna fest vid Kahlsta Floda Hembygdsgård den juli. En reparation diskuterades, ett kostnadsförslag har begärts från Edward Axelsson på ombyggnad av trapptornet till lägenheten för att få ett rum till i vaktmästarbostaden och toaletter till lokalen för att kunna söka anslag från kommunen. Protokoll årsmöte 25 mars Vaktmästarfrågan diskuterades. ett förslag framkom att snickaren Åke Andersson skall titta om det går att ordna några ombyggnationer för att få något bättre utrymme. Ett lotteri på lotter skall tagas hem för försäljning under sommaren. En basar skall ordnas i Kahlsta den juli. Protokoll årsmöte 31 mars Styrelsen fick i uppdrag att sins emellan tala om att ordna någon fest, samt ett lotteri. Vidare diskuterades att tala med Olle Johansson Bie (kommunalråd i Floda Kommun) om det inte skulle gå att få ett anslag från kommunen, till att reparera lägenheten. Protokoll årsmöte 31 mars närvarande 12 st. Som styrelsesuppleant inväljs Gottfrid Pettersson (Gotte). Styrelsen får i uppdrag att ordna med att söka anslag från Floda Kommun och föreningar till hjälp för reparation och nybyggnad av Folkets Hus.

8 På styrelsens förslag beslöts att vaktmästartjänsten är indragen från 1 juli. Protokoll årsmöte 31 mars närvarande 6 st. Gottfrid Pettersson väljs nu in som ordinarie ledamot. Beslöts att ordna fest med dans i Kahlsta loge 30 april.( Vi som var där minns hur lite folk det kom p.g.a. ymnigt snöfall på eftermiddagen och kväll och hur sönderkörd parkeringsplatsen blev, hur vi fick skjuta på alla bilar så de kom upp till vägen ) så festen gick med förlust. Protokoll årsmöte 29 mars närvarande 9 st. Mötet beslöt om vräkning av vaktmästaren( Gunnar Eriksson ) om han ej flyttat till 1 juli. Anders Andersson (Barbro Widholms pappa) framförde förslag från Gösta Karlsson ( GöstaKalle ) som är ordförande i Floda IF att föreningarna tillsammans skulle försöka köra bingo. Styrelsen fick i uppdrag att ordna med detta. Vidare fick styrelsen i uppdrag att göra lokalen ren till hösten. Mötet beslöt ordna ett lotteri på lotter a 1:- st. Protokoll årsmöte 30 mars närvarande 12 st. Till kassör väljs Gunnar Fors Fjellskäfte. Ordförande redogjorde lite om den tänkta reparationen, vidare fick styrelsen i uppdrag att kolla medlems-matrikeln och stryka icke medlemmar. Protokoll årsmöte 31 mars Bara nödvändiga val gjordes. Här börjar antagligen reparationen av Folkets Hus med oljeeldning,värmeledning och toaletter. Protokoll styrelsemöte 9 mars Beslutade kontakta målarmästare Sven Lindström Hälleforsnäs om målning av värmeelementen och toalettdörrarna samt förbättringarna i lilla lokalen. Föreningen har under året erhållit 2.000:- ytterligare i kommunalt anslag utöver de tidigare :-. Protokoll årsmöte 21 mars närvarande 5 st. Styrelsen var enhällig att avstå sina styrelsearvoden ( 100:- +10:- ) p.g.a. svag ekonomi och förestående reparationer. Beslöts vidare att byggmästaren Yngve Olsson Julita färdigställer reparationen

9 av yttertaket. Protokoll styrelsesammanträde 1 november Efter anbudsprövning dels från Yngve Olsson Julita med kostnadsförslag på :- + moms, dels anbud från byggmästare Teodor Andersson Hälleforsnäs med kostnadsförslag på :- + moms, blir styrelsen beslutande om att det lägsta anbudet, var styrelsen enhällig att antaga. Här sänks tydligen taket i lokalen och vi får nya lampor i tak och på väggarna. Beslöts att ett nytt lån för reparationen är nödvändigt och att det skulle sökas lån på :- i Oppunda Sparbank. Beslöts att ett eller flera lotterier skall anordnas för att förbättra ekonomin, till lotteriföreståndare valdes Lars Hammar Väsby. Protokoll styrelsemöte 13 december Rutger Persson redogjorde för det avslutade renoveringsarbetet. Mötet beslöt att Rutger Persson ( kassören ) skall vara huvudman för lånet i Oppunda Sparbank + inteckningsreversen. Protokoll styrelsemöte 17 januari Styrelsen beslöt enhälligt att höja hyran från 50:- till 100:- för stora salen, oförändrat 25:- för lilla salen.här blir taket omlagt eftersom det beslöts att takteglet efter takomläggningen skall försäljas till ett pris av 30 öre för det bästa och 20 öre styck för det något sämre. Protokoll styrelsemöte 23 mars Beslutades att telefonen som är inkopplad i vaktmästarbostaden skall övertagas av Folkets Husföreningen och installeras på lämplig plats i föreningslokalen. Protokoll årsmöte 26 mars närvarande 5 st. Urban Widholm väljs in som revisor. Protokoll styrelsmöte 27 september närvarande 7 st. Ett lotteri 21 spel med lotter har fördelats på Lars Hammar Anders Andersson och Gottfrid Pettersson vilket de har sålt med stor framgång som de redovisar och gav ett nettobelopp på

10 Diskuterades om rödfärgning å Folkets Hus samt att husets östra gavel är i behov av reparation. För närvarande tillåter inte ekonomin det så frågan bordlades. Protokoll styrelsemöte 25 mars närvarande 6 st. Att under året 1972 har Floda Folkets Husförening beviljats ett kommunalt anslag på :-. Beslöts att göra en avskrivning på 6.000:- å lånet i Oppunda Sparbank. Samt måla och snygga upp övre våningen ( gamla serveringen) och trapphus samt installera ny armatur och förbättra värmen dit upp. Rutger P. fick i uppdrag att efterhöra och ordna grus till gårdsplanen. Beslöts att golvet i stora salen måste läggas om, sannolikt med nytt virke. Lars Hammar åtar sig att efterhöra bästa pris och byggmästare. Vi ( Barbro och Urban ) minns att bästa pris på virket som behövdes, var i Hökärrs Såg och Urban körde hem det till lokalen med traktor och kärra och att Rune Haraldsson åtog sig att lägga in det samma. Protokoll årsmöte 31 mars närvarande 5 st. Ekonomin 1973 tillät ej renovering av övre våningen utan framsköts tills i år. Protokoll styrelsemöte 6 mars Beslöt att väggstege och takstege skall inköpas och monteras eftersom det nu erfordras. Protokoll årsmöte 23 mars närvarande 7 st. Fastighets beteckningen är Ökna 2:7 Länstyrelsen efterfrågar uppgifter om fastigheten och styrelsen som inskickas. Styrelsen skaffar postgiro. Protokoll årsmöte 30 mars närvarande 7 st. Friskluft system i stora salen diskuterades och beslöts inköpa och montera. Våra fläktar vi idag har blev alltså insatta detta år. Protokoll årsmöte 27 mars närvarande 7 st.

11 Föreningens ekonomi har förstärkts. Beslutade att styrelsearvode skall utgå igen på 1.000:- som delas lika mellan parterna. Även Anna och Anders Andersson ( Barbros mamma och pappa ) får 500:- för deras förtjänstfulla arbete med att hålla lokalerna städade och fina efter alla olika arrangemang. Nödvändigheten att reparera skorsten påtalas. Att sätta upp ytterbelysning bestäms samt inköpa elektrisk kaffebryggare till köket. Protokoll årsmöte 19 mars närvarande 6 st. Vaktmästararvode utgår med 500:- till Anders Andersson. Beslöts inköpa en del saker som ljusstakar, blomvaser och TV-kannor som saknas. Protokoll årsmöte 29 mars närvarande 6 st. Beslöts höjning av brandförsäkringes premien. Även att höja hyran från 150:- till 200:- för stora salen lilla lokalens hyra är 50:-. Protokoll årsmöte 23 mars närvarande 7 st. Bara nödvändiga val förrättades. Protokoll årsmöte 29 mars närvarande 8 st. För tillsyn och städning erhåller Anna och Anders Andersson 800:- för det gamla året. Protokoll årsmöte 28 mars närvarande 10 st. Sven Carlsson Öknaby inväljs som kassör. Beslöts inköpa 4 fällbord till lokalen. En eloge tilldelas Lars Hammar för hans omtanke och vaksamhet med värme och sanitets anläggningen. Anna och Anders arvode höjs detta år till 1.000:-. Protokoll årsmöte 27 mars närvarande 9 st. Beslöts att behörig elektriker besiktigar vaktmästarbostaden för att rätta till fel och brister som uppkommit. ( Gunnar Eriksson bor fortfarande kvar, går ej att bli av med honom ). Elpaneler för 3.457:- sätts in där under året. Protokoll årsmöte 25 mars närvarande 8 st.

12 Anmärkning av sotaren om frätskador på skorsten, diskuterades om reparation eller montering av stålpipa i stocken. Alternativ till detta diskuterades att slopa oljeeldningen och övergå till elvärme i stället. Anna Andersson avsäger sig uppdraget att städa av åldersskäl. Gunnar Fors efter träder henne. Protokoll styrelsemöte 21 oktober Beslutar gå över till elvärme i Folkets Hus. Valla Elektriska skall montera in den samma till en kostnad av mellan 6.000:- och 7.000:-.Kommunalt bidrag sökes för installationen. Elpanna och varmvattenberedare och vattenpump skaffas. Protokoll årsmöte 31 mars närvarande 7 st. Bara nödvändiga val genomfördes.innanfönster sätts in i kapprum och vid scen, och reservutgången i lokalen sätts igen under detta år.gunnar Erikssons stärbhus betalar hyra således är han död detta år. Protokoll årsmöte 23 mars närvarande 7 st. I samband med övergång till elvärme påtalades att inkommande jordkabel bör bytas till större area. Grävning utvändigt gör Arne Pettersson Ökna åt föreningen när han gräver förbi mot Fjellskäfte. Gottfrid Pettersson avsäger sig ordförande posten efter nära 20 år. Rune Haraldsson Fjellskäfte antar sig uppgiften. Hyran bestäms till 300:- per tillfälle. Protokoll styrelsemöte 25 november närvarande 8 st. Diskuterades behovet att inköpa kyl och frys skåp till köket. Båda föreslås köpas begagnade. Rune Haraldsson meddelar att han har varit i kontakt med Göran Persson (kommunalråd i Katrineholm) ang. ombyggnad och reparation av Folkets Hus. Protokoll årsmöte 20 mars närvarande 7 st. Rune Haraldsson rapporterar ang. att Göran Persson och Mats Hedberg har varit i lokalen och tittat på ev. förbättringar i första hand isolering av husets ytterväggar och om möjligheten till ett kommunalt ekonomiskt bidrag till detta. Ett kostnadsförslag lovade Göran Persson komma med. Göran Persson framställde en önskan till föreningen att gamla protokoll och övriga handlingar från föreningens drygt 50-åriga verksamhet skall bevaras å kommunarkivet i Katrineholm.

13 I verksamhetsberättelsen kan man läsa att underskottet under året har blivit 8.138:- vilket är illavarslande för framtiden det kräver nya ekonomiska lösningar skriver man. Protokoll årsmöte 19 mars närvarande 6 st. Anders Andersson avböjer omval så Tuwe Pantzar väljs in som ordinarie efter att ha varit suppleant i styrelsen sedan 20 mars Anders Andersson väljs till Hedersledamot. Rune Haraldsson redogjorde ytterligare om reparationen av Folkets Hus. Diskussionen med kommunens styrande leder i positiv riktning. Beslutades om andelsförsäljning i Folkets Husföreningen till ett pris av 10:-. Protokoll styrelsemöte 5 september Beslutades upprätta en turlista över ansvariga vid danskvällarna, då lokalen skall värmas upp, likaså låsa upp och låsa igen efter festens slut. Beslutades att tillställa en ansökan till Katrineholms kommun om driftsbidrag, då ekonomin är svag, till ett belopp på :-. Protokoll årsmöte 18 mars närvarande 8 st. Rune Haraldsson redogjorde för reparationen av Folkets Hus. Ny panel på östra gaveln och nya fönster å vaktmästarbostaden likaså ny veranda till vaktmästarbostaden har utförts. Det verkar som isolering och ny panel på mer än det stället har satts dit enl. verksamhetsberättelsen. Ett nytt kök har inretts i det förut varande biograf- maskin- rummet, arbetet har utförts i mars månad 1990 av Lennart Jansson LJ ByggValla och elinstallationen är gjord av Hillmans Elektriska Valla. Protokoll styrelsemöte 14 november Beslöts att bona det nyslipade golvet i stora salen så fort som möjligt. Protokoll styrelsemöte 5 mars Ordförande Rune Haraldsson redogjorde för det ekonomiska anslaget från Katrineholms Kommun till det fortsatta isoleringsarbetet och målningen av detta. Det kommunala anslaget utgår med :- som skall täcka kostnaderna för ovan nämnda arbeten i Folkets Hus. Anbud å arbetet och materielkostnaderna har lämnats av LJ Bygg Valla, Byggbolaget Laukanen och Andersson Forssjö och Sören Emilsson Floda.

14 LJ Bygg Valla lämnade lägsta bud och utför därmed jobbet. LJ Byggs anbud var på :- + moms. Protokoll årsmöte 17 mars närvarande 7 st. Ang. försök att sälja andelar togs upp igen enl. tidigare beslut i årsmötet Valda nu blir Rune Haraldsson Mona Andersson och Sven Carlsson att försöka verkställa detsamma. Protokoll styrelsemöte 2 oktober Beslöts inköpa en kraftigare dammsugare till lokalen. ( så den vi fortfarande har är 18 år gammal). Protokoll årsmöte 22 mars närvarande 6 st. En utökning av parkeringsplatsen har skett genom att vägverket tippat fyllningsmassor på åkermarken som tillhör Folkets Hus. Försäljning av andelar har påbörjats. Protokoll styrelsemöte 8 september Sven Carlsson säljer den mark som behövs för att Folkets Hus kan äga marken ner till landsvägen för 1:-. Lantmäterikostnaden för ändrad gränsdragning belöper på :- Rune Haraldsson meddelar möjligheten att ev. göra inköp av beg. porslin från Folkets Hus Katrineholm, inga beslut tas. Enl. versamhetsberättelsen så blir det i alla fall, så under året. Man bör söka kommunalt driftsbidrag. Danskursens ( Barbro och Urban ledare ) lokalhyra för de närboende, bestäms till 5:-/person 10:-/ par och gång. Protokoll årsmöte 21 mars närvarande 8 st. En skrivelse från LO:s arbetslöshets sektion Katrineholm har inkommit till föreningen om något arbete kan erbjudas arbetslösa, då arbetslösheten är omfattande och kännbar för många. Diskuterades målningsarbeten och ev. tapetsering å lokalen. Kostnaden för föreningen är hållande av materielen. Markytan som Sven Carlsson säljer för 1:- är 585m2. Föreningen får kommunalt anslag till utgiften till Lantmäteriet med :- Tuwe Pantzar blir vald till kassör efter Sven Carlsson som avböjt omval. Protokoll styrelsemöte 7 april 1993.

15 Diskuterades målning av lokalen av arbetslösa från Katrineholm. Preliminära kostnader för färg till innertaket 1.200:- och väggarna 1.200:-.Diskuterades borttagandet av armaturer och ledningar inför arbetet. Diskuterades nya elinstallationer vid scenen. Urban minns att takmålningen klarade inte arbetslösgänget av enl. Rune H. så han målade själv hela taket flera gånger och Fjellskäfte AB ( Gustaf Celsing ) skänkte den färg som behövdes vid hela ommålningen. Protokoll styrelsemöte 9 september Beslutades att köpa 35 styckna beg. stolar a 40:-/st. av Folkets Hus Katrineholm. Beslöt att köpa gardinstänger och gardiner för c:a 1.500:-. Ordförande meddelar att driftsbidrag på :- har sökts hos kommunen. Diskuterades och beslutades att målning av övre våningen i Folkets Hus ska utföras i mån av tid. Rivning av det gamla utedasset skall utföras. Gunnar Fors avsäger sig från arbete inne och ute å Folkets Hus kommande år. Protokoll styrelsemöte 22 februari Kassören Tuwe Pantzar redogjorde för det ekonomiskt ansträngda läge, olika alternativ diskuterades för att öka intäkterna och hålla kostnaderna nere, ev. möjlighet att söka kommunalt driftbidrag. Protokoll årsmöte 21 mars närvarande 10 st. Ekonomin är svag. Kommunalt driftsbidrag bör sökas. Sören Claesson väljs till sekreterare, Michael Larsson väljs in som styrelseledamot. Till hedersledamot väljs Sven Carlsson. Utsmyckningen av hemslöjd som finns i lokalen är skänkt av Mona Andersson. Sven Carlsson får i uppdrag att framställa en skylt med FOLKETS HUS med in brända bokstäver att sättas utanför på väggen. Ett scen draperi bör anskaffas. Beg. stolar och beg. porslin har införskaffats av Folkets Hus i Katrineholm. Anne-Marie Fors väljs som lokalvårdare. Det har sålts 37 andelar detta år. Gunnar Fors slutar som sekreterare efter 23 år. Protokoll årsmöte 2 mars närvarande 7 st. Nya investeringar diskuteras ang. mera bord och en stereoanläggning. Inträdet på våra danskvällar den sista lördagen i månaden är 60:-.

16 Kommunalt bidrag på 9.000:- har erhållits. 37 st. andelar har sålts. Protokoll styrelsemöte 28 juni Sören C. söker pris på stereoutrustning, riktmärke c:a 8.000:- Sven Carlsson har satt upp en anslagstavla vid vägen. Protokoll styrelsemöte 19 september Rune H. rapporterar att musikanläggningen har inför skaffats till ett pris av 8.000:-. Storstädning har gjorts den 9 september 1995 då både övervåning, själva lokalen plus källaren har fått en ordentlig genomgång. Dansgolvet har bonats den 12 september och den 19 september. Hyran fastställs från 300:- till 400:-. Rune H. och Tuwe P. har skickat in en skrivelse tillsammans med en ekonomisk rapport till kommunen. Driftsbidrag på :- samt investeringsbidrag på :- har sökts och även bifogat en offert på vårens dåliga ekonomi. Protokoll styrelsemöte 29 februari Hillmans Elektriska fick leverera stereon Föreningen har fått investeringsbidrag på :- till bord och :- i driftsbidrag. Beslöts införskaffa bord för summan vi fått av kommunen. Förslag att sänka amperetalet på proppen kom från Tuwe P. Vilket Rune H. åtog sig att ordna, det kan ev. spara några tusen per år. Någon vägförbättring av landsvägen till att få asfalt har avslagits av vägverket. Ordförande-klubban i kökslådan i hurtsen har tillverkats och skänkts av Lars Hammar, den är av ek från Väsby Gård. Nycklar skaffas till alla värdpar. Protokoll årsmöte 14 mars närvarande 10 st. Ann-Christin Bergqvist väljs in som revisorsuppleant och Solveig Nilsson till valberedning. Gunnar Fors föreslår att föreningen skall kontakta radio Sörmland för att få bli värd för radioprogrammet Vimmel. Gunnar Fors och Lars Hammar väljs till Hedersledamöter. Protokoll styrelsemöte 15 augusti Förfrågan om uthyrning av lägenheten för fritidsändamål har inkommit. Mötet avslår tills vidare uthyrning för ngn. form av boende p.g.a. den är i för dåligt skick för boende, det elektriska måste åtgärdas först.

17 Styrelsens förslag för lägenheten är t.ex. som lagerlokal för möbler under förutsättning att den som hyr själv försäkrar möblerna. Hyran sätts till 600:- i förskott. Sten Eklund åtar sig undersöka vad det kostar att åtgärda elen. Söker :- i driftsbidrag och 9.075:- i investeringsbidrag till bord. Protokoll styrelsemöte 8 september Diskussion om ev. iordningställande av lägenheten med el, vatten och slask. Beslöt tvätta och bona golvet i lokalen. Protokoll styrelsemöte 22 januari Roland Persson skall undersöka om Folkets Hus får sälja bingolotter och lovade ta hand om detta i så fall. Protokoll årsmöte 13 mars närvarande 17 st. Vi får ej sälja bingolotter. Det är förlust med 7.000:- i kassan som måste fyllas på något vis. Ev. söka något bidrag. Bokning och uthyrning tar Solveig Nilsson och Sören Claesson hand om. Tuwe Pantzar avtackas för sina år i styrelsen från 1987 som suppl.1993 som ordinarie. Ilgonis Prideitis väljs till kassör efter Tuwe. Protokoll styrelsemöte 24 mars Rune H. och Ilgonis P. tecknar firman var för sej. Rune H. hör efter med Mellösa Golv om att hyra slipmaskin till dansgolvet. Protokoll styrelsemöte 27 april Inträdet till våra danser höjs till 70:- Sten Eklund har ordnat med belysning utomhus till stor belåtenhet. Protokoll styrelsemöte 12 augusti Beslöts inköpa 2 långa och 4 korta bord. Sten Eklund påtar sig ansvaret för tomten och med gräsklippning m.m. Sten Eklund och Gunilla Andersson drar igång söndags danserna igen efter uppehåll av Barbro och Urban som slutade våren Sten Eklund lagar kylskåp alt. köper annat. Kommunal bidrag söks. Protokoll styrelsemöte 19 november 1997.

18 Ilgonis skänker en tavla som skall lottas ut, 150 st. lotter a 10:- Rune H. avböjer omval vid årsmötet, efter att ha suttit ordförande i 11 år. Protokoll styrelsemöte 5 februari Anne-Marie Fors avsäger sig städningen, som hon haft sedan Roland Persson får i uppdrag att inköpa 100 st. bestick av alla sorter. Han har förslag han visade och trodde sig kunna köpa allt detta för c:a 3.000:- totalt. Protokoll årsmöte 11 mars närvarande 17 st. Sten Eklund väljs till ordförande. Roland Persson och Karin Rannamaa till styrelseledamöter. Kommunalt bidrag under 1997 blev :- i driftsbidrag och 7.000:- i investeringsbidrag. Protokoll styrelsemöte 1 april Beslöts måla fönster och trapphus. Alla gardiner tvättas. Dansgolvet bonas. Protokoll styrelsemöte 2 september Drifts-och investerings-bidrag söks för talare till stereon. Måste byta kylskåp. Beslöts köpa ytterligare 2 hög- Protokoll styrelsemöte 10 februari Maria och Alf Lindahl Fjellskäfte som skött städningen under 1 år, avsäger sig omval Protokoll årsmöte 18 mars närvarande 16 st. Byte av cirkulationspump bestäms, samt ev. kunna styra värmen med klocka. Offert finns från Oppunda VVS. daterad den Målningsarbeten utförs utomhus ( vitmålning ). 2 förslag bordlades dels införskaffande av flaggstång samt renovering av lägenheten. Protokoll styrelsemöte 21 april Driftsbidrag har inkommit på :- och investeringsbidrag med 1.400:- Protokoll styrelsemöte 17 november 1999.

19 Ilgonis ordnar med bankfack till föreningen hos Sörmlands Sparbank. Mannes Måleri lämnar offert på fönstermålning in- och utvändigt. Efter att ha läst igenom alla protokoll sedan 21 juli 1936 till 17 november 1999 lika med 63 år, har jag tagit fram det jag tyckt varit intressant och roligt för de efterkommande, som tar vid när vi inte orkar längre, att veta. Hela verksamheten under alla år har präglats av hur man skall kunna öka intäkterna, få flera att hjälpa till och känna sig delaktiga, det är ju även där vi tycker, att vi är idag, då vi kommande år skall försöka få in flera medlemmar till de vi redan har, för att på så vis, kunna bli fler att hitta ideer till vår verksamhet. Floda Folkets hus har ju inte sett ut som den gör i dag om inte Katrineholms Kommun med Göran Persson i spetsen 1988 gav så stora ekonomiska möjligheter som de gjorde till renovering, och även senare drifts- och investerings-bidrag under många år, men som vi vet har ju alla ekonomiska bidrag dragits in från föreningen sedan några år, och vi måste klara oss själva igen på egen hand. Jag tycker det har varit väldigt roligt att göra detta jobb för egen räkning också och sammanfattar mig nu i december 2009 med dessa rader. Knektbacken Tallmon 23 december Barbro Widholm..

20

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994

Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994 Brf Almens historia 1944-2010 Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994 Text skriven av föreningens förste ordförande Göte Wendt. Styrelser har valts under dessa år och fullföljt sina uppdrag under

Läs mer

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren Bertil Sigge Siggelin med sonen Håkan bygger första kolonistugan på C 06 november 1988. foto/ bs Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren December 2007 foto/bs Dom första tio

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Nynäshamn under 20 och 30-talet. Första upplagan juni 1993 Hur en stillastående utpost blev en växande församling

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Krusenbergs byalag 1991-2001

Krusenbergs byalag 1991-2001 Krusenbergs byalag 1991-2001 Förord I en liten ideell förening som vår händer det trots allt rätt mycket under 10 år. Som sekreterare under alla år har jag nu två fullproppade pärmar med papper. Kopior

Läs mer

Koloniföreningen Måsen Östra stranden, Halmstad. Inledning

Koloniföreningen Måsen Östra stranden, Halmstad. Inledning Inledning Någon klok man har vid något tillfälle sagt att för att kunna bilda sig en uppfattning om framtiden så måste man känna till historien. Detta är säkert riktigt och kanske är det en av flera anledningar

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

en 80-årig historia 1928-2008 Examensarbete av Erica Ek Boman Kulturturism med marknadsföring Bild från Mariestads bildarkiv/stadsbiblioteket

en 80-årig historia 1928-2008 Examensarbete av Erica Ek Boman Kulturturism med marknadsföring Bild från Mariestads bildarkiv/stadsbiblioteket en 80-årig historia 1928-2008 Bild från Mariestads bildarkiv/stadsbiblioteket Examensarbete av Erica Ek Boman Kulturturism med marknadsföring INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 FRÅGESTÄLLNINGAR...

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE Sagt i Strandbaden... 2 Bertil Andersson Vad skulle du vilja att föreningen gör för att

Läs mer

Teleoperatörer dumpar

Teleoperatörer dumpar sbcdirekt Nummer 1 Januari 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Teleoperatörer dumpar hyra för basstationer Illustration: Patrik Agemalm Ett sätt för bostadsrättsföreningar

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick Tjörns Golfklubb 10 år En återblick av Lars-Åke Lindeborg Boab Tryckeri AB, Skärhamn 2000 Så började det Idén till en golfbana på Tjörn föddes i samband med att Sven Öhman, som under 80-talet var stadsarkitekt

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Vi i styrelsen hoppas att ni hade en lugn och fridfull jul- och nyårshelg, även om den redan känns långt borta. Vi går nu mot ljusare och

Läs mer

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 Johanna Wassholm FÖRORD De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhain Koti Tampereella r.y. har verkat i ett helt sekel. Inför Hemmets

Läs mer