Historik över Floda Framtids Byggnadsförening (del 1) och senare Floda Folketshusförening (del 2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2)"

Transkript

1 Historik över Floda Framtids Byggnadsförening (del 1) och senare Floda Folketshusförening (del 2)

2 Historik över Floda Folketshusförening u.p.a. från 1936 Protokoll den 21 juli Möte med intresserade i och bildande av folketshusförening. Föregående mötes valda interimstyrelses rapport föredrogs av Erik Andersson Fjellskäfte. Beslöts enhälligt att bilda Floda Folketshusförening och 39 personer tecknade sig för var sin andel. Till att leda dagens förhandlingar valdes Erik Andersson Fjellskäfte, till sekreterare valdes Gustaf Adolf Åhlund Granhed, till protokolljusterare valdes Nils Kune Banninge och Anton Öberg Fjellskäfte. Styrelseval : Ordförande Erik Andersson Fjellskäfte, kassör Anton Öberg, övriga styrelseledamöter blev Gustaf Adolf Ålund, Nils Kune Banninge och Wille Larsson Banninge. Styrelsesuppleanter valdes Edvard Lindal Stav, Gunnar Lilja Fjellskäfte. Revisorer valdes Carl-Gustaf Axelsson Flodafors, Ivar Karlsson Banninge med Uno Andersson Stav och Nils Bernhardsson Granhed till suppleanter. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta stadgar och sammankalla till ordinarie möte snarast möjligt. Mötet avslutades med att ordföranden utbringade ett fyrfaldigt leve för Floda Folketshusförening och dess framgång. Protokoll den 29 juli 1936 ordinarie möte. Erik Andersson föredrog styrelsens förslag till stadgar,vilka av mötet enhälligt antogs. Protokoll den 9 augusti Föregående mötes stadgebeslut godkändes enhälligt av mötet. På Sven Flinks förslag beslutade mötet enhälligt att inköpa fastigheten Rosenhäll till ett pris av kronor. Protokoll 3 oktober Stadgarna skickas in till Bolagsverket Sundsvall för registrering. Ligger som egen flik. Mötet beslutade också att tillsända alla närliggande organisationer skrivelser med inbjudan till medlemskap i Floda Folketshusförening.

3 Beslutades även att anställa en vaktmästare som tillika skall ha uppdraget som ordningsvakt. Protokoll årsmöte 26 mars Carl Book meddelar att vatten finns å föreningens tomt. Protokoll årsmöte 31 mars Beslöts att under sommaren bygga en ny källare, då den gamla anses i för dåligt skick. Suppleant detta år inväljs Arnold Persson (pappa till Roland och Gunnar). Protokoll årsmöte 30 mars Medlemsantalet ökar från 101 till 105 stycken. Protokoll årsmöte 3 april Karl Widholm (pappa till Urban) invals till revisorsuppleant. Protokoll årsmöte 7 mars Arnold Persson blir ordförande för föreningen. Floda Hälsovårdsnämnd har en del anmärkningar mot vaktmästarbostaden. mötet beslutar om ombyggnad av fastigheten Rosenhäll. Protokoll årsmöte lördagen den 12 februari Årsmötet avslutades med paketauktion, kaffeservering och dans. Protokoll årsmöte 18 mars Styrelsen föreslår att under detta år utöka lokalen med en källarvåning. Protokoll extra sammanträde 15 december Godkändes styrelsens åtgärder ifråga om, till-och ombyggnaden av föreningens fastighet Ökna 2:10. Till finansierande av byggnadsarbetet beslöts uttaga nya inteckningar i föreningens fastighet å tillhopa kronor samt att uppdraga åt styrelsen att mot säkerhet av inteckningarna upptaga erfordliga lån.

4 Protokoll årsmöte 16 mars Styrelsen uppmanar andelsägarna att taga ytterligare andelar, samt även försöka skaffa nya andelstecknare, då den påbörjade utbyggnaden dragit en kostnad av kronor, men det återstår målning in och utvändigt och det beslutades också att sätta plattor på väggarna innan målningen, om de kan anskaffas utan nya lån. Protokoll årsmöte 23 februari För att förbättra ekonomin för Folketshusföreningen föreslår Gerda Eriksson Bernstorp att bilda en syförening. Förslaget behandlades och bifölls, föreningen skulle ta 50:- ur kassan så syföreningen skulle kunna komma igång. Första syförenings auktionen skulle vara 19 april kl Protokoll årsmöte 6 mars Anton Öberg redogjorde för målningsarbetena som skall företagas inom lokalerna, de skall påbörjas i slutet av april månad. Frågan om indragning av vatten och slask till vaktmästarbostaden upptogs till behandling. Styrelsens uppdrag att infordra kostnadsförslag. Protokoll årsmöte 19 mars Ordförande för årsmötet väljs Anders Andersson ( pappa till Barbro Widholm) samt nyvaldes till revisorsuppleant för 1 år. Det har inkommit kostnadsförslag ang. vatten och slask i vaktmästarbostaden. På grund av den höga kostnaden 2.000:-, beslutas att frågan för närvarande ej skall föranleda någon åtgärd. Protokoll årsmöte 27 mars Medlemsantalet vid års skiftet var 115 styckna. Protokoll extra möte 16 april Beslöts köpa in en talarstol och några stolar. Anton Öberg tackade medlemmarna som hjälpts åt och skött lokalen när den varit uthyrd när ingen vaktmästare finns.

5 Protokoll årsmöte 30 mars Bänkarna i lokalen börjar bli dåliga. Styrelsen beslöt att de måste repareras. Förslag att styrelsen skall ordna med kaffeservering på föreningens baler, för att på så vis kunna få in lite inkomster. Jag (Barbro Widholm) minns ju hur min mamma och de andra grannfruarna i Öknaby inför kommande baler bakade bullar, kakor och sockerkakor och hjälptes åt att även koka kaffe och servera detta vid balerna, man sålde kaffebiljetter nere i lokalen, och använde det lilla köket på övre våningen samt satt däruppe och drack sitt kaffe. Taket var ju inte nedsänkt på den tiden utan hade full takhöjd och en stor öppning fanns ju så man hade möjlighet att se ner i lokalen när man var på övre våningen. Protokoll årsmöte 29 mars Doktor Fredrik Celsing ( Gustafs pappa) på Fjellskäfte har skänkt alla staplingsbara trästolar som fortfarande finns och används. Han tackas nu av styrelsen. Biografägaren Elov Johansson från Hälleforsnäs skall betala minst 10:- i hyra vid sina filmförevisningar sedan viss procent på intäkten. Protokoll årsmöte 21 mars Påpekas att yttertaket börjar vara dåligt, styrelsen får i uppdrag att ordna detta på bästa sätt. Protokoll årsmöte 25 mas Karl Widholm (Urbans pappa) väljs in som biträdande kassör. Snickaren Åke Andersson får i uppdrag att komma med kostnadsförslag om möjligheterna att försöka öka takhöjden i köket i serveringen. Protokoll årsmöte 4 mars Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett ökat garderobs utrymme i lilla lokalen, något som gick att flytta fram och flytta tillbaka eftersom man använde lilla lokalen till alla möten på den tiden, samt möjlighet till ökat utrymme på parkeringen. Floda Pensionärs förening kräver gratis hyra vid ett tillfälle per år, som beviljas.

6 Protokoll årsmöte 17 mars Upptogs frågan om inköp av oljekamin till lokalen.styrelsen får handlingsfrihet att inköpa en sådan av lämplig storlek. Beslöts höja brandförsäkringen till :- samt inventarierna till 5.000:- Beslöts att vaktmästaren skall ha fri telefon. Protokoll extramöte 3 januari Styrelsen har tidigare träffat avtal med herr Algot Andersson Erikslund ( Torsten Svensson nu) om delägarskap i den av Folkets hus ägda vattenbrunn med rätt till servitut och godkändes av mötet. Hyrorna sätts om för fastigheten : hela Folkets hus kostar 36:-, stora salen kostar 21:- t.ex. Protokoll årsmöte 26 mars Elof Carlsson ( Svens pappa) som äger mark intill fastigheten Ökna 2:10 kan tänka sig släppa en bit mark till parkering. Nya aktier får tecknas igen så tidigare beslut om stopp, upphäves. Protokoll årsmöte 25 mas Styrelsen fick i uppdrag försöka köpa en kamin som finns till salu i Sockenstugan Flodafors. Man skall försöka ställa i ordning mer parkeringsplats. Floda Idrottsförenings bordtennisgrupp ville ha nedsatt hyra för sina träningar, styrelsen meddelar att de måste bli medlemmar först, innan hyres nedsättning kan komma på fråga, men de ska få mesta möjliga nedsättning i så fall. Protokoll årsmöte 30 mars Verksamheten har gått tillbaka genom mindre besökarantal beroende på att T.V.gjort sitt intåg, även på landsbygden, som gjort det svårare att samla publik. Folkets Hus har under året haft 6 egna tillställningar med dans och karusellaftnar. Lokalen har varit uthyrd 111 gånger under året. Föreningen har nu 114 andelägare. Styrelsen får i uppdrag att i samarbete med Floda Skytteförening om möjligt ordna med en basar vid Strängstorps utedansbana den maj. Om biograf-föreställningen inställes av någon anledning skall ändå minimihyran på 10:- utgå.

7 Protokoll årsmöte 29 mars Föreningens ekonomi är ganska svår att klara tillfredsställande enär lokalen varit för litet uthyrd men kostnaderna ändå är höga. Beslöts att ordna basar i Kahlsta Floda Hembygdsgård under sommaren, man skall höra med Floda Skytteförening om de vill vara med. Beslöts att anordna ett varulotteri med lotter a 2:-. Protokoll årsmöte 28 mars Beslöts att försöka ordna basar i Kahlsta Floda Hembygdsgård i sommar, styrelsen fick i uppdrag att höra sig för om lämplig dag och att skaffa musik. Protokoll årsmöte 31 mars Mötet beslutade anordna ett varulotteri med lotter. Beslöts även att ordna fest vid Kahlsta Floda Hembygdsgård den juli. En reparation diskuterades, ett kostnadsförslag har begärts från Edward Axelsson på ombyggnad av trapptornet till lägenheten för att få ett rum till i vaktmästarbostaden och toaletter till lokalen för att kunna söka anslag från kommunen. Protokoll årsmöte 25 mars Vaktmästarfrågan diskuterades. ett förslag framkom att snickaren Åke Andersson skall titta om det går att ordna några ombyggnationer för att få något bättre utrymme. Ett lotteri på lotter skall tagas hem för försäljning under sommaren. En basar skall ordnas i Kahlsta den juli. Protokoll årsmöte 31 mars Styrelsen fick i uppdrag att sins emellan tala om att ordna någon fest, samt ett lotteri. Vidare diskuterades att tala med Olle Johansson Bie (kommunalråd i Floda Kommun) om det inte skulle gå att få ett anslag från kommunen, till att reparera lägenheten. Protokoll årsmöte 31 mars närvarande 12 st. Som styrelsesuppleant inväljs Gottfrid Pettersson (Gotte). Styrelsen får i uppdrag att ordna med att söka anslag från Floda Kommun och föreningar till hjälp för reparation och nybyggnad av Folkets Hus.

8 På styrelsens förslag beslöts att vaktmästartjänsten är indragen från 1 juli. Protokoll årsmöte 31 mars närvarande 6 st. Gottfrid Pettersson väljs nu in som ordinarie ledamot. Beslöts att ordna fest med dans i Kahlsta loge 30 april.( Vi som var där minns hur lite folk det kom p.g.a. ymnigt snöfall på eftermiddagen och kväll och hur sönderkörd parkeringsplatsen blev, hur vi fick skjuta på alla bilar så de kom upp till vägen ) så festen gick med förlust. Protokoll årsmöte 29 mars närvarande 9 st. Mötet beslöt om vräkning av vaktmästaren( Gunnar Eriksson ) om han ej flyttat till 1 juli. Anders Andersson (Barbro Widholms pappa) framförde förslag från Gösta Karlsson ( GöstaKalle ) som är ordförande i Floda IF att föreningarna tillsammans skulle försöka köra bingo. Styrelsen fick i uppdrag att ordna med detta. Vidare fick styrelsen i uppdrag att göra lokalen ren till hösten. Mötet beslöt ordna ett lotteri på lotter a 1:- st. Protokoll årsmöte 30 mars närvarande 12 st. Till kassör väljs Gunnar Fors Fjellskäfte. Ordförande redogjorde lite om den tänkta reparationen, vidare fick styrelsen i uppdrag att kolla medlems-matrikeln och stryka icke medlemmar. Protokoll årsmöte 31 mars Bara nödvändiga val gjordes. Här börjar antagligen reparationen av Folkets Hus med oljeeldning,värmeledning och toaletter. Protokoll styrelsemöte 9 mars Beslutade kontakta målarmästare Sven Lindström Hälleforsnäs om målning av värmeelementen och toalettdörrarna samt förbättringarna i lilla lokalen. Föreningen har under året erhållit 2.000:- ytterligare i kommunalt anslag utöver de tidigare :-. Protokoll årsmöte 21 mars närvarande 5 st. Styrelsen var enhällig att avstå sina styrelsearvoden ( 100:- +10:- ) p.g.a. svag ekonomi och förestående reparationer. Beslöts vidare att byggmästaren Yngve Olsson Julita färdigställer reparationen

9 av yttertaket. Protokoll styrelsesammanträde 1 november Efter anbudsprövning dels från Yngve Olsson Julita med kostnadsförslag på :- + moms, dels anbud från byggmästare Teodor Andersson Hälleforsnäs med kostnadsförslag på :- + moms, blir styrelsen beslutande om att det lägsta anbudet, var styrelsen enhällig att antaga. Här sänks tydligen taket i lokalen och vi får nya lampor i tak och på väggarna. Beslöts att ett nytt lån för reparationen är nödvändigt och att det skulle sökas lån på :- i Oppunda Sparbank. Beslöts att ett eller flera lotterier skall anordnas för att förbättra ekonomin, till lotteriföreståndare valdes Lars Hammar Väsby. Protokoll styrelsemöte 13 december Rutger Persson redogjorde för det avslutade renoveringsarbetet. Mötet beslöt att Rutger Persson ( kassören ) skall vara huvudman för lånet i Oppunda Sparbank + inteckningsreversen. Protokoll styrelsemöte 17 januari Styrelsen beslöt enhälligt att höja hyran från 50:- till 100:- för stora salen, oförändrat 25:- för lilla salen.här blir taket omlagt eftersom det beslöts att takteglet efter takomläggningen skall försäljas till ett pris av 30 öre för det bästa och 20 öre styck för det något sämre. Protokoll styrelsemöte 23 mars Beslutades att telefonen som är inkopplad i vaktmästarbostaden skall övertagas av Folkets Husföreningen och installeras på lämplig plats i föreningslokalen. Protokoll årsmöte 26 mars närvarande 5 st. Urban Widholm väljs in som revisor. Protokoll styrelsmöte 27 september närvarande 7 st. Ett lotteri 21 spel med lotter har fördelats på Lars Hammar Anders Andersson och Gottfrid Pettersson vilket de har sålt med stor framgång som de redovisar och gav ett nettobelopp på

10 Diskuterades om rödfärgning å Folkets Hus samt att husets östra gavel är i behov av reparation. För närvarande tillåter inte ekonomin det så frågan bordlades. Protokoll styrelsemöte 25 mars närvarande 6 st. Att under året 1972 har Floda Folkets Husförening beviljats ett kommunalt anslag på :-. Beslöts att göra en avskrivning på 6.000:- å lånet i Oppunda Sparbank. Samt måla och snygga upp övre våningen ( gamla serveringen) och trapphus samt installera ny armatur och förbättra värmen dit upp. Rutger P. fick i uppdrag att efterhöra och ordna grus till gårdsplanen. Beslöts att golvet i stora salen måste läggas om, sannolikt med nytt virke. Lars Hammar åtar sig att efterhöra bästa pris och byggmästare. Vi ( Barbro och Urban ) minns att bästa pris på virket som behövdes, var i Hökärrs Såg och Urban körde hem det till lokalen med traktor och kärra och att Rune Haraldsson åtog sig att lägga in det samma. Protokoll årsmöte 31 mars närvarande 5 st. Ekonomin 1973 tillät ej renovering av övre våningen utan framsköts tills i år. Protokoll styrelsemöte 6 mars Beslöt att väggstege och takstege skall inköpas och monteras eftersom det nu erfordras. Protokoll årsmöte 23 mars närvarande 7 st. Fastighets beteckningen är Ökna 2:7 Länstyrelsen efterfrågar uppgifter om fastigheten och styrelsen som inskickas. Styrelsen skaffar postgiro. Protokoll årsmöte 30 mars närvarande 7 st. Friskluft system i stora salen diskuterades och beslöts inköpa och montera. Våra fläktar vi idag har blev alltså insatta detta år. Protokoll årsmöte 27 mars närvarande 7 st.

11 Föreningens ekonomi har förstärkts. Beslutade att styrelsearvode skall utgå igen på 1.000:- som delas lika mellan parterna. Även Anna och Anders Andersson ( Barbros mamma och pappa ) får 500:- för deras förtjänstfulla arbete med att hålla lokalerna städade och fina efter alla olika arrangemang. Nödvändigheten att reparera skorsten påtalas. Att sätta upp ytterbelysning bestäms samt inköpa elektrisk kaffebryggare till köket. Protokoll årsmöte 19 mars närvarande 6 st. Vaktmästararvode utgår med 500:- till Anders Andersson. Beslöts inköpa en del saker som ljusstakar, blomvaser och TV-kannor som saknas. Protokoll årsmöte 29 mars närvarande 6 st. Beslöts höjning av brandförsäkringes premien. Även att höja hyran från 150:- till 200:- för stora salen lilla lokalens hyra är 50:-. Protokoll årsmöte 23 mars närvarande 7 st. Bara nödvändiga val förrättades. Protokoll årsmöte 29 mars närvarande 8 st. För tillsyn och städning erhåller Anna och Anders Andersson 800:- för det gamla året. Protokoll årsmöte 28 mars närvarande 10 st. Sven Carlsson Öknaby inväljs som kassör. Beslöts inköpa 4 fällbord till lokalen. En eloge tilldelas Lars Hammar för hans omtanke och vaksamhet med värme och sanitets anläggningen. Anna och Anders arvode höjs detta år till 1.000:-. Protokoll årsmöte 27 mars närvarande 9 st. Beslöts att behörig elektriker besiktigar vaktmästarbostaden för att rätta till fel och brister som uppkommit. ( Gunnar Eriksson bor fortfarande kvar, går ej att bli av med honom ). Elpaneler för 3.457:- sätts in där under året. Protokoll årsmöte 25 mars närvarande 8 st.

12 Anmärkning av sotaren om frätskador på skorsten, diskuterades om reparation eller montering av stålpipa i stocken. Alternativ till detta diskuterades att slopa oljeeldningen och övergå till elvärme i stället. Anna Andersson avsäger sig uppdraget att städa av åldersskäl. Gunnar Fors efter träder henne. Protokoll styrelsemöte 21 oktober Beslutar gå över till elvärme i Folkets Hus. Valla Elektriska skall montera in den samma till en kostnad av mellan 6.000:- och 7.000:-.Kommunalt bidrag sökes för installationen. Elpanna och varmvattenberedare och vattenpump skaffas. Protokoll årsmöte 31 mars närvarande 7 st. Bara nödvändiga val genomfördes.innanfönster sätts in i kapprum och vid scen, och reservutgången i lokalen sätts igen under detta år.gunnar Erikssons stärbhus betalar hyra således är han död detta år. Protokoll årsmöte 23 mars närvarande 7 st. I samband med övergång till elvärme påtalades att inkommande jordkabel bör bytas till större area. Grävning utvändigt gör Arne Pettersson Ökna åt föreningen när han gräver förbi mot Fjellskäfte. Gottfrid Pettersson avsäger sig ordförande posten efter nära 20 år. Rune Haraldsson Fjellskäfte antar sig uppgiften. Hyran bestäms till 300:- per tillfälle. Protokoll styrelsemöte 25 november närvarande 8 st. Diskuterades behovet att inköpa kyl och frys skåp till köket. Båda föreslås köpas begagnade. Rune Haraldsson meddelar att han har varit i kontakt med Göran Persson (kommunalråd i Katrineholm) ang. ombyggnad och reparation av Folkets Hus. Protokoll årsmöte 20 mars närvarande 7 st. Rune Haraldsson rapporterar ang. att Göran Persson och Mats Hedberg har varit i lokalen och tittat på ev. förbättringar i första hand isolering av husets ytterväggar och om möjligheten till ett kommunalt ekonomiskt bidrag till detta. Ett kostnadsförslag lovade Göran Persson komma med. Göran Persson framställde en önskan till föreningen att gamla protokoll och övriga handlingar från föreningens drygt 50-åriga verksamhet skall bevaras å kommunarkivet i Katrineholm.

13 I verksamhetsberättelsen kan man läsa att underskottet under året har blivit 8.138:- vilket är illavarslande för framtiden det kräver nya ekonomiska lösningar skriver man. Protokoll årsmöte 19 mars närvarande 6 st. Anders Andersson avböjer omval så Tuwe Pantzar väljs in som ordinarie efter att ha varit suppleant i styrelsen sedan 20 mars Anders Andersson väljs till Hedersledamot. Rune Haraldsson redogjorde ytterligare om reparationen av Folkets Hus. Diskussionen med kommunens styrande leder i positiv riktning. Beslutades om andelsförsäljning i Folkets Husföreningen till ett pris av 10:-. Protokoll styrelsemöte 5 september Beslutades upprätta en turlista över ansvariga vid danskvällarna, då lokalen skall värmas upp, likaså låsa upp och låsa igen efter festens slut. Beslutades att tillställa en ansökan till Katrineholms kommun om driftsbidrag, då ekonomin är svag, till ett belopp på :-. Protokoll årsmöte 18 mars närvarande 8 st. Rune Haraldsson redogjorde för reparationen av Folkets Hus. Ny panel på östra gaveln och nya fönster å vaktmästarbostaden likaså ny veranda till vaktmästarbostaden har utförts. Det verkar som isolering och ny panel på mer än det stället har satts dit enl. verksamhetsberättelsen. Ett nytt kök har inretts i det förut varande biograf- maskin- rummet, arbetet har utförts i mars månad 1990 av Lennart Jansson LJ ByggValla och elinstallationen är gjord av Hillmans Elektriska Valla. Protokoll styrelsemöte 14 november Beslöts att bona det nyslipade golvet i stora salen så fort som möjligt. Protokoll styrelsemöte 5 mars Ordförande Rune Haraldsson redogjorde för det ekonomiska anslaget från Katrineholms Kommun till det fortsatta isoleringsarbetet och målningen av detta. Det kommunala anslaget utgår med :- som skall täcka kostnaderna för ovan nämnda arbeten i Folkets Hus. Anbud å arbetet och materielkostnaderna har lämnats av LJ Bygg Valla, Byggbolaget Laukanen och Andersson Forssjö och Sören Emilsson Floda.

14 LJ Bygg Valla lämnade lägsta bud och utför därmed jobbet. LJ Byggs anbud var på :- + moms. Protokoll årsmöte 17 mars närvarande 7 st. Ang. försök att sälja andelar togs upp igen enl. tidigare beslut i årsmötet Valda nu blir Rune Haraldsson Mona Andersson och Sven Carlsson att försöka verkställa detsamma. Protokoll styrelsemöte 2 oktober Beslöts inköpa en kraftigare dammsugare till lokalen. ( så den vi fortfarande har är 18 år gammal). Protokoll årsmöte 22 mars närvarande 6 st. En utökning av parkeringsplatsen har skett genom att vägverket tippat fyllningsmassor på åkermarken som tillhör Folkets Hus. Försäljning av andelar har påbörjats. Protokoll styrelsemöte 8 september Sven Carlsson säljer den mark som behövs för att Folkets Hus kan äga marken ner till landsvägen för 1:-. Lantmäterikostnaden för ändrad gränsdragning belöper på :- Rune Haraldsson meddelar möjligheten att ev. göra inköp av beg. porslin från Folkets Hus Katrineholm, inga beslut tas. Enl. versamhetsberättelsen så blir det i alla fall, så under året. Man bör söka kommunalt driftsbidrag. Danskursens ( Barbro och Urban ledare ) lokalhyra för de närboende, bestäms till 5:-/person 10:-/ par och gång. Protokoll årsmöte 21 mars närvarande 8 st. En skrivelse från LO:s arbetslöshets sektion Katrineholm har inkommit till föreningen om något arbete kan erbjudas arbetslösa, då arbetslösheten är omfattande och kännbar för många. Diskuterades målningsarbeten och ev. tapetsering å lokalen. Kostnaden för föreningen är hållande av materielen. Markytan som Sven Carlsson säljer för 1:- är 585m2. Föreningen får kommunalt anslag till utgiften till Lantmäteriet med :- Tuwe Pantzar blir vald till kassör efter Sven Carlsson som avböjt omval. Protokoll styrelsemöte 7 april 1993.

15 Diskuterades målning av lokalen av arbetslösa från Katrineholm. Preliminära kostnader för färg till innertaket 1.200:- och väggarna 1.200:-.Diskuterades borttagandet av armaturer och ledningar inför arbetet. Diskuterades nya elinstallationer vid scenen. Urban minns att takmålningen klarade inte arbetslösgänget av enl. Rune H. så han målade själv hela taket flera gånger och Fjellskäfte AB ( Gustaf Celsing ) skänkte den färg som behövdes vid hela ommålningen. Protokoll styrelsemöte 9 september Beslutades att köpa 35 styckna beg. stolar a 40:-/st. av Folkets Hus Katrineholm. Beslöt att köpa gardinstänger och gardiner för c:a 1.500:-. Ordförande meddelar att driftsbidrag på :- har sökts hos kommunen. Diskuterades och beslutades att målning av övre våningen i Folkets Hus ska utföras i mån av tid. Rivning av det gamla utedasset skall utföras. Gunnar Fors avsäger sig från arbete inne och ute å Folkets Hus kommande år. Protokoll styrelsemöte 22 februari Kassören Tuwe Pantzar redogjorde för det ekonomiskt ansträngda läge, olika alternativ diskuterades för att öka intäkterna och hålla kostnaderna nere, ev. möjlighet att söka kommunalt driftbidrag. Protokoll årsmöte 21 mars närvarande 10 st. Ekonomin är svag. Kommunalt driftsbidrag bör sökas. Sören Claesson väljs till sekreterare, Michael Larsson väljs in som styrelseledamot. Till hedersledamot väljs Sven Carlsson. Utsmyckningen av hemslöjd som finns i lokalen är skänkt av Mona Andersson. Sven Carlsson får i uppdrag att framställa en skylt med FOLKETS HUS med in brända bokstäver att sättas utanför på väggen. Ett scen draperi bör anskaffas. Beg. stolar och beg. porslin har införskaffats av Folkets Hus i Katrineholm. Anne-Marie Fors väljs som lokalvårdare. Det har sålts 37 andelar detta år. Gunnar Fors slutar som sekreterare efter 23 år. Protokoll årsmöte 2 mars närvarande 7 st. Nya investeringar diskuteras ang. mera bord och en stereoanläggning. Inträdet på våra danskvällar den sista lördagen i månaden är 60:-.

16 Kommunalt bidrag på 9.000:- har erhållits. 37 st. andelar har sålts. Protokoll styrelsemöte 28 juni Sören C. söker pris på stereoutrustning, riktmärke c:a 8.000:- Sven Carlsson har satt upp en anslagstavla vid vägen. Protokoll styrelsemöte 19 september Rune H. rapporterar att musikanläggningen har inför skaffats till ett pris av 8.000:-. Storstädning har gjorts den 9 september 1995 då både övervåning, själva lokalen plus källaren har fått en ordentlig genomgång. Dansgolvet har bonats den 12 september och den 19 september. Hyran fastställs från 300:- till 400:-. Rune H. och Tuwe P. har skickat in en skrivelse tillsammans med en ekonomisk rapport till kommunen. Driftsbidrag på :- samt investeringsbidrag på :- har sökts och även bifogat en offert på vårens dåliga ekonomi. Protokoll styrelsemöte 29 februari Hillmans Elektriska fick leverera stereon Föreningen har fått investeringsbidrag på :- till bord och :- i driftsbidrag. Beslöts införskaffa bord för summan vi fått av kommunen. Förslag att sänka amperetalet på proppen kom från Tuwe P. Vilket Rune H. åtog sig att ordna, det kan ev. spara några tusen per år. Någon vägförbättring av landsvägen till att få asfalt har avslagits av vägverket. Ordförande-klubban i kökslådan i hurtsen har tillverkats och skänkts av Lars Hammar, den är av ek från Väsby Gård. Nycklar skaffas till alla värdpar. Protokoll årsmöte 14 mars närvarande 10 st. Ann-Christin Bergqvist väljs in som revisorsuppleant och Solveig Nilsson till valberedning. Gunnar Fors föreslår att föreningen skall kontakta radio Sörmland för att få bli värd för radioprogrammet Vimmel. Gunnar Fors och Lars Hammar väljs till Hedersledamöter. Protokoll styrelsemöte 15 augusti Förfrågan om uthyrning av lägenheten för fritidsändamål har inkommit. Mötet avslår tills vidare uthyrning för ngn. form av boende p.g.a. den är i för dåligt skick för boende, det elektriska måste åtgärdas först.

17 Styrelsens förslag för lägenheten är t.ex. som lagerlokal för möbler under förutsättning att den som hyr själv försäkrar möblerna. Hyran sätts till 600:- i förskott. Sten Eklund åtar sig undersöka vad det kostar att åtgärda elen. Söker :- i driftsbidrag och 9.075:- i investeringsbidrag till bord. Protokoll styrelsemöte 8 september Diskussion om ev. iordningställande av lägenheten med el, vatten och slask. Beslöt tvätta och bona golvet i lokalen. Protokoll styrelsemöte 22 januari Roland Persson skall undersöka om Folkets Hus får sälja bingolotter och lovade ta hand om detta i så fall. Protokoll årsmöte 13 mars närvarande 17 st. Vi får ej sälja bingolotter. Det är förlust med 7.000:- i kassan som måste fyllas på något vis. Ev. söka något bidrag. Bokning och uthyrning tar Solveig Nilsson och Sören Claesson hand om. Tuwe Pantzar avtackas för sina år i styrelsen från 1987 som suppl.1993 som ordinarie. Ilgonis Prideitis väljs till kassör efter Tuwe. Protokoll styrelsemöte 24 mars Rune H. och Ilgonis P. tecknar firman var för sej. Rune H. hör efter med Mellösa Golv om att hyra slipmaskin till dansgolvet. Protokoll styrelsemöte 27 april Inträdet till våra danser höjs till 70:- Sten Eklund har ordnat med belysning utomhus till stor belåtenhet. Protokoll styrelsemöte 12 augusti Beslöts inköpa 2 långa och 4 korta bord. Sten Eklund påtar sig ansvaret för tomten och med gräsklippning m.m. Sten Eklund och Gunilla Andersson drar igång söndags danserna igen efter uppehåll av Barbro och Urban som slutade våren Sten Eklund lagar kylskåp alt. köper annat. Kommunal bidrag söks. Protokoll styrelsemöte 19 november 1997.

18 Ilgonis skänker en tavla som skall lottas ut, 150 st. lotter a 10:- Rune H. avböjer omval vid årsmötet, efter att ha suttit ordförande i 11 år. Protokoll styrelsemöte 5 februari Anne-Marie Fors avsäger sig städningen, som hon haft sedan Roland Persson får i uppdrag att inköpa 100 st. bestick av alla sorter. Han har förslag han visade och trodde sig kunna köpa allt detta för c:a 3.000:- totalt. Protokoll årsmöte 11 mars närvarande 17 st. Sten Eklund väljs till ordförande. Roland Persson och Karin Rannamaa till styrelseledamöter. Kommunalt bidrag under 1997 blev :- i driftsbidrag och 7.000:- i investeringsbidrag. Protokoll styrelsemöte 1 april Beslöts måla fönster och trapphus. Alla gardiner tvättas. Dansgolvet bonas. Protokoll styrelsemöte 2 september Drifts-och investerings-bidrag söks för talare till stereon. Måste byta kylskåp. Beslöts köpa ytterligare 2 hög- Protokoll styrelsemöte 10 februari Maria och Alf Lindahl Fjellskäfte som skött städningen under 1 år, avsäger sig omval Protokoll årsmöte 18 mars närvarande 16 st. Byte av cirkulationspump bestäms, samt ev. kunna styra värmen med klocka. Offert finns från Oppunda VVS. daterad den Målningsarbeten utförs utomhus ( vitmålning ). 2 förslag bordlades dels införskaffande av flaggstång samt renovering av lägenheten. Protokoll styrelsemöte 21 april Driftsbidrag har inkommit på :- och investeringsbidrag med 1.400:- Protokoll styrelsemöte 17 november 1999.

19 Ilgonis ordnar med bankfack till föreningen hos Sörmlands Sparbank. Mannes Måleri lämnar offert på fönstermålning in- och utvändigt. Efter att ha läst igenom alla protokoll sedan 21 juli 1936 till 17 november 1999 lika med 63 år, har jag tagit fram det jag tyckt varit intressant och roligt för de efterkommande, som tar vid när vi inte orkar längre, att veta. Hela verksamheten under alla år har präglats av hur man skall kunna öka intäkterna, få flera att hjälpa till och känna sig delaktiga, det är ju även där vi tycker, att vi är idag, då vi kommande år skall försöka få in flera medlemmar till de vi redan har, för att på så vis, kunna bli fler att hitta ideer till vår verksamhet. Floda Folkets hus har ju inte sett ut som den gör i dag om inte Katrineholms Kommun med Göran Persson i spetsen 1988 gav så stora ekonomiska möjligheter som de gjorde till renovering, och även senare drifts- och investerings-bidrag under många år, men som vi vet har ju alla ekonomiska bidrag dragits in från föreningen sedan några år, och vi måste klara oss själva igen på egen hand. Jag tycker det har varit väldigt roligt att göra detta jobb för egen räkning också och sammanfattar mig nu i december 2009 med dessa rader. Knektbacken Tallmon 23 december Barbro Widholm..

20

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Sjömarkens Vägförening

Sjömarkens Vägförening Sjömarkens Vägförening Närvarande 34 personer PROTKOLL ÅRSMÖTE 27 maj 2014 Idrottsgården Mötets öppnade Ulf Landegren hälsade alla välkomna och före mötet informerade Jan-Åke Hugo Claesson från Borås kommun

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek,

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmötesprotokoll för HIF 1 (6) Årsmötesprotokoll för HIF Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer 1 HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande Medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av Ordförande för stämman 5. Val av sekreterare 6. Val av två personer att

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem Protokoll nr 10-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf Närvarande

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

Protokoll vid årsstämman 2015

Protokoll vid årsstämman 2015 Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 Protokoll vid årsstämman 2015 Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Vårväderstorget 3 1 Stämmans öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge Tid Plats Protokoll från årsstämman i Ludvika Norra FVOF 2012. 1(6) Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge 1. Årsstämmans öppnande

Läs mer

Protokoll nr 8 Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2013-11-19. Sid. 1 (5). Lars-Åke Grönlund. Per-Erik Karlsson

Protokoll nr 8 Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2013-11-19. Sid. 1 (5). Lars-Åke Grönlund. Per-Erik Karlsson Protokoll nr 8 Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2013-11-19. Sid. 1 (5). Närvarande: Ordförande Tommy Berglund Kassör Ann-Marie Enberg Sekreterare Hjördis Eklund Lars-Åke Grönlund Anna Lindblom Bernt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 PROTOKOLL (Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 Tid: Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-ca 19.00 Plats: Kungsholmen,

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte

Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte Sida 1 Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte Datum: 2013-04-13 Plats: Sjömanskyrkan, Göteborg Tid: 11:00 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer: a. Sten Sundström väljs till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer