Revisionsrapport Granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets hus"

Transkript

1 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning. Revisionen emotser svar senast den 15 september För s revisorer Anna-Lisa Lindström Ordförande Mats Eriksson Vice ordförande

2 Granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets Hus Revisionsrapport Advisory KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: 1 Rapport avtal med Folkets.docx

3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Bakgrund och beslut Hyresavtal Avstämning mellan avtal och utbetalningar Alternativa beräkningar av hyresgrundande kapitalkostnader Fördelar och nackdelar med förhyrda lokaler Köp av tjänster lokalvård och post-och vaktmästeritjänst Avstämning mellan avtal och utbetalningar Lagen om offentlig upphandling ställer krav Köp av tjänst måltider till skola, äldreomsorg m fl Avstämning mellan avtal och utbetalningar Verksamhetsnära nyckeltal och nationell jämförelse Nyckeltal för byggnader och lokaler Nyckeltal för lokalvård Nyckeltal för mat och måltider Rutiner för dokumenthantering, uppföljning och gemensam planering 10 Rapport avtal med Folkets.docx

4 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att följa upp att kommunens avtal med Bräcke Folkets Hus efterlevs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Under hösten 2014 har avtalet med Folkets Hus varit föremål för uppmärksamhet i media. Kommunrevisorerna bedömer att det kan finnas en risk för att avtalet inte efterlevs, och bedömer att det är väsentligt att i varje fall delar av den kritik som riktats mot kommunen utreds. Granskningen syftar till att bedöma om ingångna avtal med Folkets efterlevs, om de utbetalningar som gjorts kan härledas till avtal, om kostnaderna för lokaler, lokalvård och måltidstjänsten är rimliga samt om tjänsterna har upphandlats i konkurrens. Vår sammanfattande bedömning är att de betalningar som gjorts till Folkets går att härleda till undertecknade avtal. Mellan kommunen och Folkets finns 11 avtal som omfattar lokaler, lokalvård, måltidstjänst och post- och vaktmästeritjänst. Det sker omkring 350 faktureringar varje år från Folkets. Kommunen har ingen samordning utan Folkets har avtal och kontakter med många inom kommunen. Metoden som kommunen och Folkets har valt för att beräkna ingående kapitalkostnader med rak avskrivning innebär förmodligen att hyresnivån är högre än vad den skulle varit om man valt beräkning enligt annuitetsmetoden. Vi bedömer också att den årliga kostnaden för lokaler är högre för på grund av extern förhyrning. Däremot ger det en flexibilitet för organisationen om lokalbehovet ändras utifrån ändrat verksamhetsbehov. Kommunen upphandlade under år 2014 måltidstjänsten. Bräcke Folkets var enda anbudslämnaren trots att kommunen genom geografisk indelning försökt intressera mindre leverantörer att lämna anbud. Kommunen köper också lokalvård och post-och vaktmästeritjänster av Folkets, vilket inte har upphandlats i konkurrens. Sammanfattning av våra rekommendationer: att att att att till avtalen bifoga ritningar över de lokaler som avtalen omfattar, för att säkerställa att en lokal inte hyrs flera gånger, se avsnitt 10 begära slutredovisning av kostnaderna för ombyggnationen av entrén (genomförd under 2009) från Folkets och om kostnaden skiljer jämfört med den preliminära beräkningen, upprätta ett nytt hyresavtal, se avsnitt 10.1 i samband med förhandling om lokalförhyrning överväga att kräva att den årliga kapitalkostnaden beräknas med hjälp av annuitetsmetoden för att bättre spegla kostnadsutvecklingen i hyresavtalet, se avsnitt 10.2 säga upp avtalen som rör lokalvård och post- och vaktmästeritjänst omgående och upphandla tjänsterna enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, se avsnitt Rapport avtal med Folkets.docx 1

5 att att att att kommunens avtal bör samlas på ett ställe, tillsammans med ritningar och andra underlag som ger information om vad avtalen omfattar, se avsnitt 14. fastställ program för insyn och uppföljning av privata utförare utifrån kommunallagens krav, se avsnitt 14. formalisera relationen mellan kommunen och Folkets. Inrätta en samordnande funktion vad det gäller avstämning av mer övergripande karaktär och avtalsuppföljning med Folkets, se avsnitt 14. tydliggöra i rutinerna för attest av hyresavtal att det ingår att kontrollräkna årliga hyresjusteringar, se avsnitt Bakgrund 3. Syfte Vi har av s revisorer fått i uppdrag att följa upp att kommunens avtal med Bräcke Folkets Hus efterlevs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Under hösten har avtalet med Folkets Hus varit föremål för uppmärksamhet i media. s revisorer bedömer att det kan finnas en risk för att avtalet inte efterlevs, och bedömer att det är väsentligt att i varje fall delar av den kritik som riktats mot kommunen utreds. Syftet med granskningen är att bedöma om avtal samt att det beslut som fattades i samband med att avtalet tecknades med Folkets Hus, efterlevs. Vi har därför granskat om kommunens utbetalningar till Folkets Hus överensstämmer med gällande avtal. Vi har som en del av granskningen kartlagt vad avtalen omfattar, och i möjliga fall jämfört och bedömt om till exempel hyror och portionskostnader är rimliga. Vi har översiktligt granskat upphandling av måltidstjänster och andra köp av tjänster som bör konkurrensutsättas regelbundet. 4. Avgränsning Granskningen omfattar avtalen med Folkets Hus. Perioden omfattar hela avtalsperioden men med fokus på de senaste tre åren. Granskningen omfattar inte beslutet att flytta skolan 2006, inte heller bedömning av alternativkostnader vid beslutstillfället. Upphandlingen av måltidstjänsten har endast granskats övergripande. Ritningar har inkommit sent under granskningen och någon kontroll av ytor för avstämning mot avtal och för nyckeltalsberäkning har inte gjorts. Rapport avtal med Folkets.docx 2

6 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna och verksamheten uppfyller avtalen med Folkets Hus lagen om offentlig upphandling Fullmäktigebeslut att ingå avtal med Folkets om förhyrning av lokaler 6. Ansvarig styrelse Granskningen har avsett kommunstyrelsen. Rapporten är saklighetsgranskad av kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Draxten, kommunchef Bengt Flykt, ekonom Ingrid Strandberg och ekonom Camilla Samuelsson. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av avtal, beslutsprotokoll, ritningar och skriftlig kommunikation som rör relationen mellan kommunen och Folkets. Intervjuer med Bengt Flykt och Sven-Åke Draxten, samt André Norberg, Folkets Avstämning och analys av kostnader utbetalda från kommunen till Folkets Hus genom fakturagranskning. Jämförelse av kostnader med hjälp av nationell statistik 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Helene Ersson, kommunal revisor under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal revisor. 9. Bakgrund och beslut I mitten av 00-talet påbörjades diskussioner om förändring av lokalbeståndet i Bräcke centralort. Den befintliga högstadieskolan behövde bland annat moderniseras och tillgänglighetsanpassas. Sedan tidigare fanns kommun, låg-och mellanstadieskola och Folkets placerade på grannfastigheter i centralt läge. Kommunen hyrde lokaler för bibliotek i Folkets. Efter utredningar och förhandlingar beslutades att gå vidare med förslaget att göra en mindre tillbyggnad av Folkets och därigenom länka samman de tre byggnadskropparna till en. I tillbyggnaden skapades lokaler för bland annat bibliotek och entré för skola, bibliotek, fritidsgård och Folkets. Rapport avtal med Folkets.docx 3

7 Fullmäktige gav samtidigt delegation till produktionsnämnden att teckna ett preliminärt hyresavtal, vilket gjordes gällande lokaler för skola, bibliotek, ungdomsgård. Ett slutgiltigt avtal tecknades utifrån faktiska kostnader (Bilaga 1, avtal 1). Samtidigt tecknades ett separat avtal om lokalvård av högstadiets och ungdomsgårdens lokaler. Ett avtal om lokalvård av bibliotekets lokaler tecknades också (Bilaga 1, avtal 8 & 9). År 2009 ändrades avtalet om förhyrning av Gillestugan, loger och teaterlokalen från att tidigare debiteras per bokat tillfälle till ett avtal med årlig hyra på kr för kommunens verksamheter under måndag till och med fredag (Bilaga 1, avtal 2). Under år 2009 inträffade några incidenter av hotfull karaktär i kommunet och diskussioner påbörjades om att höja säkerhetsnivån i kommunets entré och reception. Diskussionerna fördes också med länsstyrelsen i Jämtland och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som uppmärksammat behovet av att stärka ledningsförmågan vid extraordinär händelser och därmed ledningsplatsen i. Efter utredning och förhandling beslutade fullmäktige att flytta nuvarande entré och samordna den med Folkets, samt att efter ombyggnation använda bibliotekets reception som kommunreception. Ombyggnationen måste till viss del ske i Folkets fastighet och avtal tecknades med Folkets, dels för hyra av den gemensamma entrén och dels för den ombyggnadskostnad som uppstod i Folkets fastighet (Bilaga 1, avtal 3 & 4). Avtalet för ombyggnadskostnaden är fortfarande ett preliminärt avtal då någon slutavstämning av kostnaderna inte är gjord (se avsnitt 10.1). År 2014 upphandlades måltidstjänsten för skola, barnomsorg, äldreomsorg och dagcenter i hela kommunen. Bräcke Folkets vann upphandlingen och nya avtalet började gälla (Bilaga 1, avtal 11). 10. Hyresavtal Huvudavtalet tecknades 2007 och omfattar de villkor som övriga avtal hänvisar till. Huvudavtalet gäller förhyrning av lokaler för bibliotek, ungdomsgård, skola och del i aula/teaterlokal Avtalet omfattar m2 för tkr per år med en avtalstid på 15 år. Avtalet upphör , men i bilaga 2 fastställs att kommunen ersätter Bräcke Folkets för eventuellt restvärde om avtalet sägs upp före Det tidigare avtalet för biblioteket övergick till att bli en del i det nya avtalet. Den samlade hyreskostnaden för 2014 är 4,8 mkr. Någon kontroll av ytstorlek har inte kunnat göras då vi sent fick tillgång till ritningarna. Rapport avtal med Folkets.docx 4

8 Vi rekommenderar kommunen att till avtalen bifoga ritningar över de lokaler som avtalen omfattar, för att säkerställa att en lokal inte hyrs flera gånger Avstämning mellan avtal och utbetalningar Det finns sju hyreskontrakt för de lokaler som kommunen hyr i Folkets. Samtliga utbetalningar som rör hyreskostnader går att härleda till avtal. Hyran för ombyggnationen av entrén debiteras enligt ett preliminärt avtal upprättat , där justering av hyran ska ske efter slutredovisning av den faktiska byggkostnaden. Kostnaden för ombyggnationen beräknades 2009 till 714 tkr och enligt avtalet ska hyresberäkningen ske enligt samma principer som huvudavtalet. Vi rekommenderar kommunen att begära slutredovisning av kostnaderna för ombyggnationen av entrén och om kostnaden skiljer jämfört med den preliminära beräkningen, upprätta ett nytt hyresavtal Alternativa beräkningar av hyresgrundande kapitalkostnader Den totala investeringen inklusive restvärde för befintliga byggnader beräknades till drygt 19 mkr. Boverket beviljade stöd till samlingslokaler motsvarande 2,8 mkr och kommunen lämnade ett bidrag på 4 mkr vilket medförde att hyresgrundande investering beräknades till 13,8 mkr. Kalkylräntan fastställdes till 5 procent och avskrivningstiden är 25 år. Vid beräkning av den hyresgrundande årliga kapitalkostnaden har rak avskrivning används. Det innebär för Folkets att kostnaden för räntan och därmed den totala kostnaden minskar varje år. Kontraktet är utformat med indexklausul där 70 procent utgör bashyra som ökar med konsumentprisindex för att kompensera för hyresvärdens löne- och driftkostnadsökningar. Någon sänkning av hyran görs inte vid deflation. För att kostnaden för lokalen på ett bättre sätt ska återspeglas i hyreskontraktet brukar beräkningar av hyresgrundande kapitalkostnad ske enligt annuitetsmetoden. Annuitetsmetoden ger samma kapitalkostnad varje år, men andelen räntekostnad och avskrivningskostnad skiljer mellan åren. Den totala kapitalkostnaden är lägre år 1 med annuitetsmetoden men högre år 25, jämfört med rak avskrivning. Diagrammet nedan redovisar skillnaden i kostnadsutveckling för den årliga kapitalkostnaden om beräkningen skett med rak avskrivning jämfört med annuitetsmetoden. Det aktuella hyresavtalet utgår från att kapitalkostnaden är tkr per år. Om beräkningen gjorts utifrån annuitetsmetoden hade kapitalkostnaden blivit 980 tkr per år, det vill säga 350 tkr lägre per år. För ett femtonårigt kontrakt betyder det en merkostnad på mkr, jämfört om annunitetsmetoden hade använts. Rapport avtal med Folkets.docx 5

9 kr kr kr kr kr kr kr - kr Rak avskrivning och annuitet jämfört med hyreskontrakt kr kr kr kr - kr Annuitet Rak avskrivning + ränta Hyresavtal Diagram 1. Vänster y-axel visar kostnadsutveckling för rak avskrivning jämfört med annuitetsberäkning. Höger y-axel visar kostnadsutveckling för hyreskontraktet med inflation på 0 procent. Vi konstaterar att såsom hyresavtalet är tecknat, med utgångspunkt från kapitalkostnaden år 1, så minskar kostnaden varje år under kontraktstidens längd utan att kommunen får del av denna kostnadsminskning. Vi rekommenderar kommunen att i samband med förhandling om lokalförhyrning överväger att kräva att den årliga kapitalkostnaden beräknas med hjälp av annuitetsmetoden för att bättre spegla kostnadsutvecklingen i hyresavtalet Fördelar och nackdelar med förhyrda lokaler Den ekonomiska avskrivningstakten ska motsvara fastighetens tekniska värde. För många kommunala lokaler har det tidigare varit 33 år som gällt men med ny lagstiftning ska fastigheter skrivas av utifrån komponenternas nyttjandeperiod. Normalt sett har kommuner genom sin beskattningsrätt bra kreditvärdighet och därmed tillgång till bra lånevillkor till exempel låg ränta. Detta sammantaget gör det svårt för annan fastighetsägare att konkurrera med lägre kapitalkostnad. Kommunen har inte heller krav på avkastning till ägare eller avsättning för risktagande vilket påverkar det ekonomiska underlaget för hyressättning. Om kommunen väljer att själv investera så binds kapitalet under 33 år och kommunen har ingen möjlighet att undkomma kapitalkostnaden med mindre än att fastigheten och byggnaden säljs, ofta med risk för realisationsförluster och direktavskrivning som följd. Att äga fastigheter ger ofta ingen möjlig att snabbt anpassa kostnaden vid hastiga förändringar. Rapport avtal med Folkets.docx 6

10 Om- och tillbyggnationen av Bräcke Folkets har en avskrivningstid på 25 år. Kommunen har förbundit sig att svara för eventuellt restvärde om hyresavtalet sägs upp före Vi bedömer att den årliga kostnaden för lokalerna i Folkets är högre för på grund av extern förhyrning. Däremot ger det en flexibilitet för organisationen om lokalbehovet ändras utifrån ändrat verksamhetsbehov. 11. Köp av tjänster lokalvård och post-och vaktmästeritjänst I samband med att de nya lokalerna togs i bruk tecknades avtal med Folkets om lokalvård och post-och vaktmästeritjänst. Avtalen tecknades 2006 och gäller tills vidare med sex månaders uppsägning. Under 2014 betalades 385 tkr för lokalvård och 148 tkr för post- och vaktmästeritjänst. Någon kontroll av ytstorlek har inte kunnat göras då vi sent fick tillgång till ritningarna. Vi rekommenderar kommunen att till avtalen bifoga ritningar över de lokaler som avtalen omfattar, för att säkerställa att inte betalning sker flera gånger för städning av samma lokal Avstämning mellan avtal och utbetalningar Det finns två avtal för lokalvård och ett avtal för köp av post- och vaktmästeritjänst. Samtliga utbetalningar som rör lokalvård och post- och vaktmästeritjänsten går att härleda till avtal Lagen om offentlig upphandling ställer krav Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar kommuners köp av tjänster och ställer krav på att upphandling ska föregå köp. Från och med 1 januari 2014 gäller nya regler. För B-tjänster det vill säga tjänster som normalt utförs av leverantörer inom det egna landet finns tre upphandlingsförfaranden: Direktupphandling. Kravet på riktlinjer för direktupphandlingar gäller från 1 januari 2014 och omfattar i den händelse att kommunen vill använda direktupphandling som upphandlingsförfarande. Förenklat förfarande Urvalsförfarande Rapport avtal med Folkets.docx 7

11 Vi bedömer att kommunens köp av lokalvård och post- och vaktmästeritjänster lyder under LOU. Vi konstaterar att tjänsterna inte har upphandlats varför vi rekommenderar kommunen att säga upp avtalen omgående och upphandla tjänsterna enligt någon av de tre möjliga förfaringssättet. Vi rekommenderar kommunen att fastställa riktlinjer för direktupphandling för att kunna använda detta upphandlingsförfarande. 12. Köp av tjänst måltider till skola, äldreomsorg m fl Under år 2014 genomfördes en upphandling av måltider till kommunal verksamhet i hela kommunen. Kommunen delades i fem geografiska områden och varje område utgjorde ett upphandlingsområde där anbudsgivare kunde lämna anbud på ett eller flera områden. Det var andra gången kommunen genomförde en upphandling bestående av fem geografiska områden. Förra gången var år Tilldelningskriterierna var att anta det anbud som lämnade lägst pris. Endast ett anbud inkom för samtliga områden. Anbudslämnaren var Bräcke Folkets. Kommunen tecknade avtal med Folkets om måltidstjänsten Avtalet gäller två år med möjlighet till ett års förlängning. Utbetalningarna för 2014 gäller dels enligt tidigare avtal, dels enligt det nya. Utbetalningarna för måltidstjänsten är sammanlagt 5,8 mkr fördelat på skolan (2,5 mkr), barnomsorg (1,2 mkr), dagcenter (0,1 mkr) och äldreomsorg (1,9 mkr). Vi bedömer utifrån vår övergripande granskning att kommunen följt LOU vid upphandlingen av tjänsten. Vi anser vidare att kommunen genom att dela in kommunen i flera mindre geografiska områden har försökt skapa förutsättningar för små och medelstora leverantörer att uppfylla kraven och därmed ges möjlighet att lämna anbud. Trots detta har det inte tillkommit ytterligare anbudsgivare. Vi rekommenderar kommunen att fördjupa förståelsen om vad som hindrar leverantörer att lämna anbud och därefter ta ställning om anbudsförfarandet kan ändras vid nästa upphandling. Om bedömning görs att det inte går att få en fungerande marknad bör alternativet att bedriva verksamheten i egen regi övervägas Avstämning mellan avtal och utbetalningar Det finns ett avtal för måltidstjänsten. Samtliga utbetalningar som rör måltidstjänsten går att härleda till avtal. Rapport avtal med Folkets.docx 8

12 13. Verksamhetsnära nyckeltal och nationell jämförelse Genom att identifiera och beräkna nyckeltal samt jämföra med andra kommuner eller liknande verksamheter inom kommunen går det att göra en bedömning om verksamhetens kostnader är rimliga eller om det i något fall finns anledning att göra en fördjupad översyn. Det finns dock ingen öppen nationell statistik att tillgå som rör lokal- eller lokalvårdskostnader för skolor eller måltidskostnader, vilket gör det svårt att jämföra dessa kostnader med andra kommuner Nyckeltal för byggnader och lokaler Det ursprungliga hyresavtalet ger kommunen rätt att ensamma nyttja lokalerna. Den årliga kostnaden 4,1 mkr fördelat på m2 ger kr/m2. Uppvärmning, vatten, el sophämtning, trappstädning, snöröjning, underhåll och reparationer ingår i hyran. Den samlade hyreskostnaden för år 2014 är 4,8 mkr. I hyresavtalet för gillestuga, loger och teater saknas uppgifter om lokalens storlek och avtalet för ny entré är till stor del ersättning för en ombyggnadskostnad, varför det är svårt att beräkna kostnad per kvadratmeter på ett rättvisande sätt. Intressanta nyckeltal för att mäta effektivitet vad det gäller skollokaler kan vara hyreskostnad per kvadratmeter, lokalkostnad per elev och kvadratmetrar per elev. Någon nationell statistik finns inte att tillgå för att göra jämförelser mellan Bräcke skola och andra skolor, kommuner eller nationellt genomsnitt. I det aktuella fallet kan det vara svårt att räkna fram rättvisande nyckeltal. Byggnaderna ägs till en del av kommunen och till en del av Folkets vilket gör att en sammanslagning av bådas lokalkostnader måste göras för att kunna beräkna lokalkostnaden per elev. Det är dessutom svårt att jämföra med andra då flera målgrupper använder lokalerna under olika tider under dygnet och veckan. Ett nyckeltal som kan vara intressant för medborgare och skattebetalare är kostnaden per utnyttjad timme i lokalen. Ju fler timmar som lokalerna används, desto större medborgarnytta kan antas. Med ett högt användande av lokalerna sjunker kostnaden per utnyttjad timme. Utan närmare analys av bokningsliggare gör vi bedömningen att denna typ av anläggning har hög nyttjandegrad, jämfört med byggnader som är mer anpassade för endast en typ av verksamhet till exempel undervisning, matsal och aula Nyckeltal för lokalvård Det mest etablerade nyckeltalet för lokalvård i skollokaler är kostnaden per kvadratmeter. Ungdomsgård och högstadium, totalt 884 m2 kostar 290 tkr per år att städa, vilket blir 328 kr per kvadratmeter. Rapport avtal med Folkets.docx 9

13 Biblioteket omfattar 487 m2 och lokalvården kostar 128 tkr per år, vilket ger 262 kr per kvadratmeter. Någon nationell statistik finns inte att tillgå för att göra jämförelser mellan Bräcke skola och andra skolor, kommuner eller nationellt genomsnitt Nyckeltal för mat och måltider Under 2014 betalade Bräcke cirka 5,9 mkr för måltidtjänsten. Totalt antal portioner är beräknat till per år vilket ger ett genomsnittligt portionspris på 46 kronor per portion. I priset ingår tillagning och i vissa fall transporter och servering. Någon nationell statistik finns inte att tillgå för att göra jämförelser mellan Bräcke skola och andra skolor, kommuner eller nationellt genomsnitt. 14. Rutiner för dokumenthantering, uppföljning och gemensam planering Det finns sammanlagt 11 avtal som reglerar relationen mellan kommunen och Folkets. Antal leverantörsfakturor uppgår till mer än 350 stycken per år för köp av tjänster och varor från Folkets. Kommunen köpte under år 2014 tjänster och varor av Folkets för totalt 10,9 mkr. Folkets gör årliga prisjusteringar utifrån avtalsvillkoren. Dessa kontrolleras av attesterande tjänsteman genom överslagsräkning. Hyreskontraktens höjningar är kopplade till utvecklingen av konsumentprisindex, KPI och det har varit väldigt små justeringar de senaste åren på grund av låg eller ingen inflation. I avtalet för måltidstjänsten finns det reglerat hur och när kommunen ska lämna uppgifter om förändringar som påverkar antalet portioner. Större förändringar kan medföra prisjusteringar. I avtalet för måltidstjänsten finns också avtalsuppföljning reglerat. Enligt avtalet ska parterna träffas en gång per år för att diskutera följsamheten i avtalet både från entreprenör- och beställarhåll. Kommunen har inte avtalen samlade på ett ställe. Det finns inte heller någon samordnande funktion för kontinuerliga avstämningar med Folkets. De praktiska frågor som uppstår löses ofta genom direktkontakt mellan respektive verksamhetsansvarig på kommunen och företrädare för Folkets. Vid intervjuer upplever båda parter att samarbetet fungerar bra och ledordet för båda organisationerna är att tillhandahålla god service till medborgare, brukare och elever. Rapport avtal med Folkets.docx 10

14 Kommunallagen ställer sedan årsskiftet krav på fullmäktige att varje mandatperiod fastställa ett program för insyn och uppföljning av privata utförare 1. Vi anser att kommunens avtal bör samlas på ett ställe, tillsammans med ritningar och andra underlag som ger information om vad avtalen omfattar. Vi rekommenderar kommunen att utser en samordnande funktion med uppdraget att stämma av frågor av mer övergripande karaktär och avtalsuppföljning med Folkets. Vi rekommenderar kommunen att formalisera relationen mellan kommunen och Folkets. Under årens lopp byts företrädare ut hos båda parter och det finns stor risk att uppgifter faller mellan stolarna eller att avtalsvillkoren inte följs. Vi rekommenderar kommunen att fastställa ett program för insyn och uppföljning av privata utförare, i enlighet med kommunallagen. Vi rekommenderar parterna att fastställa en arbetsordning med tydliga roller och aktiviteter för att säkerställa att avtalen följs. Dokumenterade överenskommelser och rutiner underlättar för efterträdare att fullfölja avtalen. Vi rekommenderar kommunen att tydliggöra i rutinerna för attest av hyresavtal att det ingår att kontrollräkna årliga hyresjusteringar. KPMG, dag som ovan Helene Ersson Kommunal revisor Lena Medin Certifierad kommunal yrkesrevisor 1 Ändring fr o m 1 januari 2015: KL 3 kap 19a, 19b Rapport avtal med Folkets.docx 11

15 Bilaga 1 - Gällande avtal Följande avtal mellan och Bräcke Folkets har identifierats: Nr Avtal och datum för överenskommelse Ursprunglig ersättning Utbetalning 2014 Kommentar 1 Hyreskontrakt nr 3, Tillägg fjärrvärme, tkr tkr tkr Lokaler för bibliotek, ungdomsgård, högstadium, del i aula, 3166 m2. Uppvärmning, vatten, el sophämtning, trappstädning, snöröjning, underhåll och reparationer ingår i hyran. Inklusive förändring av fjversättning 2 Tillägg - lokaler, Tillägg - entréhall, Tillägg ombyggnad av entréhall, 100 tkr 102 tkr Gillestuga, loger och teater måndag fredag. 100 tkr 108 tkr Hyra entréhall och utställningsyta. Inventarier, lokalvård och tillsyn ingår i hyran. 60 tkr 61 tkr Ombyggnad av entréhall. Kostnad beräknad till 714 tkr. Prel.avtal Ej slutredovisat. 5 Tillägg Lilla konferensen , samt ombyggnad, tkr + 3 tkr 53 tkr Hyra och ombyggnad av lärarrum och lilla konferensen, 35 m2 6 Hyreskontrakt Postrum Hyreskontrakt kontor Köp av tjänst - Lokalvård 9 Köp av tjänst - Lokalvård 23 tkr 24 tkr Del av postrum, 50 % av 32 m2 30 tkr 32tkr Kontor för Lärarförbundet + Syo, 41 m2 217 tkr 290 tkr Lokaler för ungdomsgård och högstadium, 884 m2 99 tkr 128 tkr Lokaler för bibliotek, 487 m2 Rapport avtal med Folkets.docx 12

16 10 Köp av tjänst post och vaktmästeri 11 Köp av tjänst måltider Upphandlat 2014 Köp av tjänst måltider Upphandlat 2014 Köp av tjänst måltider Upphandlat 2014 Köp av tjänst måltider Upphandlat 2014 Övriga köpta tjänster 115 tkr 148 tkr 12,5 timmar per vecka, motsvarande 30 procents tjänst tkr Måltider till skola tkr Måltider till barnomsorg. 111 tkr Måltider till dagcenter tkr Måltider till äldreomsorgen (hemtjänst och boende). 124 tkr Bland annat intern och extern representation och konferenser Kulturbidrag, barnteater mm Summa tkr Rapport avtal med Folkets.docx 13

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden.

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Sida 1 (6) Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Alingsås kommun inbjuder Er att lämna skriftligt anbud

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Bakgrund o syfte. Gagnefsbostäder AB (GBAB) har köpt fastigheten Monteliusgården

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge 2013-09-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/112 Fritidsnämnden Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att avtalsperioden för kommande upphandling

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Granskning av hantering av tilläggsbeställningar Rapport KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Innehåll Sammanfattning ii 1. Uppdrag 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Genomförande 1 5. Finns en rutin för hantering

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2108 Antaget av fullmäktige 2016-09-15, 104, Dnr 2016/0042 KS.103 Innehållsförteckning 1. Lagstiftningen samt dess syfte och

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx Projektplan KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5 Projektplan nyckelhantering.docx Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens styrning genom mål och riktlinjer för verksamheten

Revisionsrapport Granskning av kommunens styrning genom mål och riktlinjer för verksamheten Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG har granskat kommunens styrning genom mål och riktlinjer för verksamheten. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Checklista för upphandling av väghållningstjänster

Checklista för upphandling av väghållningstjänster Checklista för upphandling av väghållningstjänster Upphandling Måste vi som väghållare göra upphandlingar, är en berättigad och återkommande fråga till REV. Generellt så skall man nog i görligaste mån

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun Styrdokument Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun Fastställd av kommunfullmäktige, 174 Giltighetstid 2019-12-31 2 (5) Vår handläggare Beslutshistorik Gäller från Antagen av

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden KPMG Antal sidor: 11 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Program för mål och uppföljning av privata utförare

Program för mål och uppföljning av privata utförare Styrande dokument Senast ändrad 2015-09-15 Program för mål och uppföljning av privata utförare Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Utvecklingsenheten Dokumentnamn Program för mål och uppföljning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av avtal och bidrag till föreningslivet

Revisionsrapport Granskning av avtal och bidrag till föreningslivet Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av avtal och bidrag till föreningslivet KPMG har av s revisorer fått i uppdrag att

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR UTBILDNING OCH ADMINISTRATION ÄN DNR 40402-433/2013 SOF SID 1 (7) 2013-10-02 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Patrik Simonsson Telefon: 08-508

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Drift och underhåll av kommunens webbsida

Drift och underhåll av kommunens webbsida Drift och underhåll av kommunens webbsida Granskningsrapport Tingsryds kommun KPMG AB 2017-06-26 Antal sidor 10 Antal bilagor 0 Granskningsrapport Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx Tingsryds

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

KF MARS Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

KF MARS Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). KF 47 25 MARS 2013 Nr 47. Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KSN-2013-0323 Kommunfullmäktige Förslag

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Utförandeentreprenad inom lokalvård och övriga servicetjänster. Uppdraget omfattar främst

Frågor och svar. Beskrivning: Utförandeentreprenad inom lokalvård och övriga servicetjänster. Uppdraget omfattar främst Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Lidingö Stad Namn: Lokalvård 2011 Handläggare: Kerstin Thuresson Referensnr: 11/129 Telefon: 08-731 32 25 Beskrivning: Utförandeentreprenad inom lokalvård och

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer