Revisionsrapport Granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets hus"

Transkript

1 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning. Revisionen emotser svar senast den 15 september För s revisorer Anna-Lisa Lindström Ordförande Mats Eriksson Vice ordförande

2 Granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets Hus Revisionsrapport Advisory KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: 1 Rapport avtal med Folkets.docx

3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Bakgrund och beslut Hyresavtal Avstämning mellan avtal och utbetalningar Alternativa beräkningar av hyresgrundande kapitalkostnader Fördelar och nackdelar med förhyrda lokaler Köp av tjänster lokalvård och post-och vaktmästeritjänst Avstämning mellan avtal och utbetalningar Lagen om offentlig upphandling ställer krav Köp av tjänst måltider till skola, äldreomsorg m fl Avstämning mellan avtal och utbetalningar Verksamhetsnära nyckeltal och nationell jämförelse Nyckeltal för byggnader och lokaler Nyckeltal för lokalvård Nyckeltal för mat och måltider Rutiner för dokumenthantering, uppföljning och gemensam planering 10 Rapport avtal med Folkets.docx

4 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att följa upp att kommunens avtal med Bräcke Folkets Hus efterlevs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Under hösten 2014 har avtalet med Folkets Hus varit föremål för uppmärksamhet i media. Kommunrevisorerna bedömer att det kan finnas en risk för att avtalet inte efterlevs, och bedömer att det är väsentligt att i varje fall delar av den kritik som riktats mot kommunen utreds. Granskningen syftar till att bedöma om ingångna avtal med Folkets efterlevs, om de utbetalningar som gjorts kan härledas till avtal, om kostnaderna för lokaler, lokalvård och måltidstjänsten är rimliga samt om tjänsterna har upphandlats i konkurrens. Vår sammanfattande bedömning är att de betalningar som gjorts till Folkets går att härleda till undertecknade avtal. Mellan kommunen och Folkets finns 11 avtal som omfattar lokaler, lokalvård, måltidstjänst och post- och vaktmästeritjänst. Det sker omkring 350 faktureringar varje år från Folkets. Kommunen har ingen samordning utan Folkets har avtal och kontakter med många inom kommunen. Metoden som kommunen och Folkets har valt för att beräkna ingående kapitalkostnader med rak avskrivning innebär förmodligen att hyresnivån är högre än vad den skulle varit om man valt beräkning enligt annuitetsmetoden. Vi bedömer också att den årliga kostnaden för lokaler är högre för på grund av extern förhyrning. Däremot ger det en flexibilitet för organisationen om lokalbehovet ändras utifrån ändrat verksamhetsbehov. Kommunen upphandlade under år 2014 måltidstjänsten. Bräcke Folkets var enda anbudslämnaren trots att kommunen genom geografisk indelning försökt intressera mindre leverantörer att lämna anbud. Kommunen köper också lokalvård och post-och vaktmästeritjänster av Folkets, vilket inte har upphandlats i konkurrens. Sammanfattning av våra rekommendationer: att att att att till avtalen bifoga ritningar över de lokaler som avtalen omfattar, för att säkerställa att en lokal inte hyrs flera gånger, se avsnitt 10 begära slutredovisning av kostnaderna för ombyggnationen av entrén (genomförd under 2009) från Folkets och om kostnaden skiljer jämfört med den preliminära beräkningen, upprätta ett nytt hyresavtal, se avsnitt 10.1 i samband med förhandling om lokalförhyrning överväga att kräva att den årliga kapitalkostnaden beräknas med hjälp av annuitetsmetoden för att bättre spegla kostnadsutvecklingen i hyresavtalet, se avsnitt 10.2 säga upp avtalen som rör lokalvård och post- och vaktmästeritjänst omgående och upphandla tjänsterna enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, se avsnitt Rapport avtal med Folkets.docx 1

5 att att att att kommunens avtal bör samlas på ett ställe, tillsammans med ritningar och andra underlag som ger information om vad avtalen omfattar, se avsnitt 14. fastställ program för insyn och uppföljning av privata utförare utifrån kommunallagens krav, se avsnitt 14. formalisera relationen mellan kommunen och Folkets. Inrätta en samordnande funktion vad det gäller avstämning av mer övergripande karaktär och avtalsuppföljning med Folkets, se avsnitt 14. tydliggöra i rutinerna för attest av hyresavtal att det ingår att kontrollräkna årliga hyresjusteringar, se avsnitt Bakgrund 3. Syfte Vi har av s revisorer fått i uppdrag att följa upp att kommunens avtal med Bräcke Folkets Hus efterlevs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Under hösten har avtalet med Folkets Hus varit föremål för uppmärksamhet i media. s revisorer bedömer att det kan finnas en risk för att avtalet inte efterlevs, och bedömer att det är väsentligt att i varje fall delar av den kritik som riktats mot kommunen utreds. Syftet med granskningen är att bedöma om avtal samt att det beslut som fattades i samband med att avtalet tecknades med Folkets Hus, efterlevs. Vi har därför granskat om kommunens utbetalningar till Folkets Hus överensstämmer med gällande avtal. Vi har som en del av granskningen kartlagt vad avtalen omfattar, och i möjliga fall jämfört och bedömt om till exempel hyror och portionskostnader är rimliga. Vi har översiktligt granskat upphandling av måltidstjänster och andra köp av tjänster som bör konkurrensutsättas regelbundet. 4. Avgränsning Granskningen omfattar avtalen med Folkets Hus. Perioden omfattar hela avtalsperioden men med fokus på de senaste tre åren. Granskningen omfattar inte beslutet att flytta skolan 2006, inte heller bedömning av alternativkostnader vid beslutstillfället. Upphandlingen av måltidstjänsten har endast granskats övergripande. Ritningar har inkommit sent under granskningen och någon kontroll av ytor för avstämning mot avtal och för nyckeltalsberäkning har inte gjorts. Rapport avtal med Folkets.docx 2

6 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna och verksamheten uppfyller avtalen med Folkets Hus lagen om offentlig upphandling Fullmäktigebeslut att ingå avtal med Folkets om förhyrning av lokaler 6. Ansvarig styrelse Granskningen har avsett kommunstyrelsen. Rapporten är saklighetsgranskad av kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Draxten, kommunchef Bengt Flykt, ekonom Ingrid Strandberg och ekonom Camilla Samuelsson. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av avtal, beslutsprotokoll, ritningar och skriftlig kommunikation som rör relationen mellan kommunen och Folkets. Intervjuer med Bengt Flykt och Sven-Åke Draxten, samt André Norberg, Folkets Avstämning och analys av kostnader utbetalda från kommunen till Folkets Hus genom fakturagranskning. Jämförelse av kostnader med hjälp av nationell statistik 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Helene Ersson, kommunal revisor under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal revisor. 9. Bakgrund och beslut I mitten av 00-talet påbörjades diskussioner om förändring av lokalbeståndet i Bräcke centralort. Den befintliga högstadieskolan behövde bland annat moderniseras och tillgänglighetsanpassas. Sedan tidigare fanns kommun, låg-och mellanstadieskola och Folkets placerade på grannfastigheter i centralt läge. Kommunen hyrde lokaler för bibliotek i Folkets. Efter utredningar och förhandlingar beslutades att gå vidare med förslaget att göra en mindre tillbyggnad av Folkets och därigenom länka samman de tre byggnadskropparna till en. I tillbyggnaden skapades lokaler för bland annat bibliotek och entré för skola, bibliotek, fritidsgård och Folkets. Rapport avtal med Folkets.docx 3

7 Fullmäktige gav samtidigt delegation till produktionsnämnden att teckna ett preliminärt hyresavtal, vilket gjordes gällande lokaler för skola, bibliotek, ungdomsgård. Ett slutgiltigt avtal tecknades utifrån faktiska kostnader (Bilaga 1, avtal 1). Samtidigt tecknades ett separat avtal om lokalvård av högstadiets och ungdomsgårdens lokaler. Ett avtal om lokalvård av bibliotekets lokaler tecknades också (Bilaga 1, avtal 8 & 9). År 2009 ändrades avtalet om förhyrning av Gillestugan, loger och teaterlokalen från att tidigare debiteras per bokat tillfälle till ett avtal med årlig hyra på kr för kommunens verksamheter under måndag till och med fredag (Bilaga 1, avtal 2). Under år 2009 inträffade några incidenter av hotfull karaktär i kommunet och diskussioner påbörjades om att höja säkerhetsnivån i kommunets entré och reception. Diskussionerna fördes också med länsstyrelsen i Jämtland och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som uppmärksammat behovet av att stärka ledningsförmågan vid extraordinär händelser och därmed ledningsplatsen i. Efter utredning och förhandling beslutade fullmäktige att flytta nuvarande entré och samordna den med Folkets, samt att efter ombyggnation använda bibliotekets reception som kommunreception. Ombyggnationen måste till viss del ske i Folkets fastighet och avtal tecknades med Folkets, dels för hyra av den gemensamma entrén och dels för den ombyggnadskostnad som uppstod i Folkets fastighet (Bilaga 1, avtal 3 & 4). Avtalet för ombyggnadskostnaden är fortfarande ett preliminärt avtal då någon slutavstämning av kostnaderna inte är gjord (se avsnitt 10.1). År 2014 upphandlades måltidstjänsten för skola, barnomsorg, äldreomsorg och dagcenter i hela kommunen. Bräcke Folkets vann upphandlingen och nya avtalet började gälla (Bilaga 1, avtal 11). 10. Hyresavtal Huvudavtalet tecknades 2007 och omfattar de villkor som övriga avtal hänvisar till. Huvudavtalet gäller förhyrning av lokaler för bibliotek, ungdomsgård, skola och del i aula/teaterlokal Avtalet omfattar m2 för tkr per år med en avtalstid på 15 år. Avtalet upphör , men i bilaga 2 fastställs att kommunen ersätter Bräcke Folkets för eventuellt restvärde om avtalet sägs upp före Det tidigare avtalet för biblioteket övergick till att bli en del i det nya avtalet. Den samlade hyreskostnaden för 2014 är 4,8 mkr. Någon kontroll av ytstorlek har inte kunnat göras då vi sent fick tillgång till ritningarna. Rapport avtal med Folkets.docx 4

8 Vi rekommenderar kommunen att till avtalen bifoga ritningar över de lokaler som avtalen omfattar, för att säkerställa att en lokal inte hyrs flera gånger Avstämning mellan avtal och utbetalningar Det finns sju hyreskontrakt för de lokaler som kommunen hyr i Folkets. Samtliga utbetalningar som rör hyreskostnader går att härleda till avtal. Hyran för ombyggnationen av entrén debiteras enligt ett preliminärt avtal upprättat , där justering av hyran ska ske efter slutredovisning av den faktiska byggkostnaden. Kostnaden för ombyggnationen beräknades 2009 till 714 tkr och enligt avtalet ska hyresberäkningen ske enligt samma principer som huvudavtalet. Vi rekommenderar kommunen att begära slutredovisning av kostnaderna för ombyggnationen av entrén och om kostnaden skiljer jämfört med den preliminära beräkningen, upprätta ett nytt hyresavtal Alternativa beräkningar av hyresgrundande kapitalkostnader Den totala investeringen inklusive restvärde för befintliga byggnader beräknades till drygt 19 mkr. Boverket beviljade stöd till samlingslokaler motsvarande 2,8 mkr och kommunen lämnade ett bidrag på 4 mkr vilket medförde att hyresgrundande investering beräknades till 13,8 mkr. Kalkylräntan fastställdes till 5 procent och avskrivningstiden är 25 år. Vid beräkning av den hyresgrundande årliga kapitalkostnaden har rak avskrivning används. Det innebär för Folkets att kostnaden för räntan och därmed den totala kostnaden minskar varje år. Kontraktet är utformat med indexklausul där 70 procent utgör bashyra som ökar med konsumentprisindex för att kompensera för hyresvärdens löne- och driftkostnadsökningar. Någon sänkning av hyran görs inte vid deflation. För att kostnaden för lokalen på ett bättre sätt ska återspeglas i hyreskontraktet brukar beräkningar av hyresgrundande kapitalkostnad ske enligt annuitetsmetoden. Annuitetsmetoden ger samma kapitalkostnad varje år, men andelen räntekostnad och avskrivningskostnad skiljer mellan åren. Den totala kapitalkostnaden är lägre år 1 med annuitetsmetoden men högre år 25, jämfört med rak avskrivning. Diagrammet nedan redovisar skillnaden i kostnadsutveckling för den årliga kapitalkostnaden om beräkningen skett med rak avskrivning jämfört med annuitetsmetoden. Det aktuella hyresavtalet utgår från att kapitalkostnaden är tkr per år. Om beräkningen gjorts utifrån annuitetsmetoden hade kapitalkostnaden blivit 980 tkr per år, det vill säga 350 tkr lägre per år. För ett femtonårigt kontrakt betyder det en merkostnad på mkr, jämfört om annunitetsmetoden hade använts. Rapport avtal med Folkets.docx 5

9 kr kr kr kr kr kr kr - kr Rak avskrivning och annuitet jämfört med hyreskontrakt kr kr kr kr - kr Annuitet Rak avskrivning + ränta Hyresavtal Diagram 1. Vänster y-axel visar kostnadsutveckling för rak avskrivning jämfört med annuitetsberäkning. Höger y-axel visar kostnadsutveckling för hyreskontraktet med inflation på 0 procent. Vi konstaterar att såsom hyresavtalet är tecknat, med utgångspunkt från kapitalkostnaden år 1, så minskar kostnaden varje år under kontraktstidens längd utan att kommunen får del av denna kostnadsminskning. Vi rekommenderar kommunen att i samband med förhandling om lokalförhyrning överväger att kräva att den årliga kapitalkostnaden beräknas med hjälp av annuitetsmetoden för att bättre spegla kostnadsutvecklingen i hyresavtalet Fördelar och nackdelar med förhyrda lokaler Den ekonomiska avskrivningstakten ska motsvara fastighetens tekniska värde. För många kommunala lokaler har det tidigare varit 33 år som gällt men med ny lagstiftning ska fastigheter skrivas av utifrån komponenternas nyttjandeperiod. Normalt sett har kommuner genom sin beskattningsrätt bra kreditvärdighet och därmed tillgång till bra lånevillkor till exempel låg ränta. Detta sammantaget gör det svårt för annan fastighetsägare att konkurrera med lägre kapitalkostnad. Kommunen har inte heller krav på avkastning till ägare eller avsättning för risktagande vilket påverkar det ekonomiska underlaget för hyressättning. Om kommunen väljer att själv investera så binds kapitalet under 33 år och kommunen har ingen möjlighet att undkomma kapitalkostnaden med mindre än att fastigheten och byggnaden säljs, ofta med risk för realisationsförluster och direktavskrivning som följd. Att äga fastigheter ger ofta ingen möjlig att snabbt anpassa kostnaden vid hastiga förändringar. Rapport avtal med Folkets.docx 6

10 Om- och tillbyggnationen av Bräcke Folkets har en avskrivningstid på 25 år. Kommunen har förbundit sig att svara för eventuellt restvärde om hyresavtalet sägs upp före Vi bedömer att den årliga kostnaden för lokalerna i Folkets är högre för på grund av extern förhyrning. Däremot ger det en flexibilitet för organisationen om lokalbehovet ändras utifrån ändrat verksamhetsbehov. 11. Köp av tjänster lokalvård och post-och vaktmästeritjänst I samband med att de nya lokalerna togs i bruk tecknades avtal med Folkets om lokalvård och post-och vaktmästeritjänst. Avtalen tecknades 2006 och gäller tills vidare med sex månaders uppsägning. Under 2014 betalades 385 tkr för lokalvård och 148 tkr för post- och vaktmästeritjänst. Någon kontroll av ytstorlek har inte kunnat göras då vi sent fick tillgång till ritningarna. Vi rekommenderar kommunen att till avtalen bifoga ritningar över de lokaler som avtalen omfattar, för att säkerställa att inte betalning sker flera gånger för städning av samma lokal Avstämning mellan avtal och utbetalningar Det finns två avtal för lokalvård och ett avtal för köp av post- och vaktmästeritjänst. Samtliga utbetalningar som rör lokalvård och post- och vaktmästeritjänsten går att härleda till avtal Lagen om offentlig upphandling ställer krav Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar kommuners köp av tjänster och ställer krav på att upphandling ska föregå köp. Från och med 1 januari 2014 gäller nya regler. För B-tjänster det vill säga tjänster som normalt utförs av leverantörer inom det egna landet finns tre upphandlingsförfaranden: Direktupphandling. Kravet på riktlinjer för direktupphandlingar gäller från 1 januari 2014 och omfattar i den händelse att kommunen vill använda direktupphandling som upphandlingsförfarande. Förenklat förfarande Urvalsförfarande Rapport avtal med Folkets.docx 7

11 Vi bedömer att kommunens köp av lokalvård och post- och vaktmästeritjänster lyder under LOU. Vi konstaterar att tjänsterna inte har upphandlats varför vi rekommenderar kommunen att säga upp avtalen omgående och upphandla tjänsterna enligt någon av de tre möjliga förfaringssättet. Vi rekommenderar kommunen att fastställa riktlinjer för direktupphandling för att kunna använda detta upphandlingsförfarande. 12. Köp av tjänst måltider till skola, äldreomsorg m fl Under år 2014 genomfördes en upphandling av måltider till kommunal verksamhet i hela kommunen. Kommunen delades i fem geografiska områden och varje område utgjorde ett upphandlingsområde där anbudsgivare kunde lämna anbud på ett eller flera områden. Det var andra gången kommunen genomförde en upphandling bestående av fem geografiska områden. Förra gången var år Tilldelningskriterierna var att anta det anbud som lämnade lägst pris. Endast ett anbud inkom för samtliga områden. Anbudslämnaren var Bräcke Folkets. Kommunen tecknade avtal med Folkets om måltidstjänsten Avtalet gäller två år med möjlighet till ett års förlängning. Utbetalningarna för 2014 gäller dels enligt tidigare avtal, dels enligt det nya. Utbetalningarna för måltidstjänsten är sammanlagt 5,8 mkr fördelat på skolan (2,5 mkr), barnomsorg (1,2 mkr), dagcenter (0,1 mkr) och äldreomsorg (1,9 mkr). Vi bedömer utifrån vår övergripande granskning att kommunen följt LOU vid upphandlingen av tjänsten. Vi anser vidare att kommunen genom att dela in kommunen i flera mindre geografiska områden har försökt skapa förutsättningar för små och medelstora leverantörer att uppfylla kraven och därmed ges möjlighet att lämna anbud. Trots detta har det inte tillkommit ytterligare anbudsgivare. Vi rekommenderar kommunen att fördjupa förståelsen om vad som hindrar leverantörer att lämna anbud och därefter ta ställning om anbudsförfarandet kan ändras vid nästa upphandling. Om bedömning görs att det inte går att få en fungerande marknad bör alternativet att bedriva verksamheten i egen regi övervägas Avstämning mellan avtal och utbetalningar Det finns ett avtal för måltidstjänsten. Samtliga utbetalningar som rör måltidstjänsten går att härleda till avtal. Rapport avtal med Folkets.docx 8

12 13. Verksamhetsnära nyckeltal och nationell jämförelse Genom att identifiera och beräkna nyckeltal samt jämföra med andra kommuner eller liknande verksamheter inom kommunen går det att göra en bedömning om verksamhetens kostnader är rimliga eller om det i något fall finns anledning att göra en fördjupad översyn. Det finns dock ingen öppen nationell statistik att tillgå som rör lokal- eller lokalvårdskostnader för skolor eller måltidskostnader, vilket gör det svårt att jämföra dessa kostnader med andra kommuner Nyckeltal för byggnader och lokaler Det ursprungliga hyresavtalet ger kommunen rätt att ensamma nyttja lokalerna. Den årliga kostnaden 4,1 mkr fördelat på m2 ger kr/m2. Uppvärmning, vatten, el sophämtning, trappstädning, snöröjning, underhåll och reparationer ingår i hyran. Den samlade hyreskostnaden för år 2014 är 4,8 mkr. I hyresavtalet för gillestuga, loger och teater saknas uppgifter om lokalens storlek och avtalet för ny entré är till stor del ersättning för en ombyggnadskostnad, varför det är svårt att beräkna kostnad per kvadratmeter på ett rättvisande sätt. Intressanta nyckeltal för att mäta effektivitet vad det gäller skollokaler kan vara hyreskostnad per kvadratmeter, lokalkostnad per elev och kvadratmetrar per elev. Någon nationell statistik finns inte att tillgå för att göra jämförelser mellan Bräcke skola och andra skolor, kommuner eller nationellt genomsnitt. I det aktuella fallet kan det vara svårt att räkna fram rättvisande nyckeltal. Byggnaderna ägs till en del av kommunen och till en del av Folkets vilket gör att en sammanslagning av bådas lokalkostnader måste göras för att kunna beräkna lokalkostnaden per elev. Det är dessutom svårt att jämföra med andra då flera målgrupper använder lokalerna under olika tider under dygnet och veckan. Ett nyckeltal som kan vara intressant för medborgare och skattebetalare är kostnaden per utnyttjad timme i lokalen. Ju fler timmar som lokalerna används, desto större medborgarnytta kan antas. Med ett högt användande av lokalerna sjunker kostnaden per utnyttjad timme. Utan närmare analys av bokningsliggare gör vi bedömningen att denna typ av anläggning har hög nyttjandegrad, jämfört med byggnader som är mer anpassade för endast en typ av verksamhet till exempel undervisning, matsal och aula Nyckeltal för lokalvård Det mest etablerade nyckeltalet för lokalvård i skollokaler är kostnaden per kvadratmeter. Ungdomsgård och högstadium, totalt 884 m2 kostar 290 tkr per år att städa, vilket blir 328 kr per kvadratmeter. Rapport avtal med Folkets.docx 9

13 Biblioteket omfattar 487 m2 och lokalvården kostar 128 tkr per år, vilket ger 262 kr per kvadratmeter. Någon nationell statistik finns inte att tillgå för att göra jämförelser mellan Bräcke skola och andra skolor, kommuner eller nationellt genomsnitt Nyckeltal för mat och måltider Under 2014 betalade Bräcke cirka 5,9 mkr för måltidtjänsten. Totalt antal portioner är beräknat till per år vilket ger ett genomsnittligt portionspris på 46 kronor per portion. I priset ingår tillagning och i vissa fall transporter och servering. Någon nationell statistik finns inte att tillgå för att göra jämförelser mellan Bräcke skola och andra skolor, kommuner eller nationellt genomsnitt. 14. Rutiner för dokumenthantering, uppföljning och gemensam planering Det finns sammanlagt 11 avtal som reglerar relationen mellan kommunen och Folkets. Antal leverantörsfakturor uppgår till mer än 350 stycken per år för köp av tjänster och varor från Folkets. Kommunen köpte under år 2014 tjänster och varor av Folkets för totalt 10,9 mkr. Folkets gör årliga prisjusteringar utifrån avtalsvillkoren. Dessa kontrolleras av attesterande tjänsteman genom överslagsräkning. Hyreskontraktens höjningar är kopplade till utvecklingen av konsumentprisindex, KPI och det har varit väldigt små justeringar de senaste åren på grund av låg eller ingen inflation. I avtalet för måltidstjänsten finns det reglerat hur och när kommunen ska lämna uppgifter om förändringar som påverkar antalet portioner. Större förändringar kan medföra prisjusteringar. I avtalet för måltidstjänsten finns också avtalsuppföljning reglerat. Enligt avtalet ska parterna träffas en gång per år för att diskutera följsamheten i avtalet både från entreprenör- och beställarhåll. Kommunen har inte avtalen samlade på ett ställe. Det finns inte heller någon samordnande funktion för kontinuerliga avstämningar med Folkets. De praktiska frågor som uppstår löses ofta genom direktkontakt mellan respektive verksamhetsansvarig på kommunen och företrädare för Folkets. Vid intervjuer upplever båda parter att samarbetet fungerar bra och ledordet för båda organisationerna är att tillhandahålla god service till medborgare, brukare och elever. Rapport avtal med Folkets.docx 10

14 Kommunallagen ställer sedan årsskiftet krav på fullmäktige att varje mandatperiod fastställa ett program för insyn och uppföljning av privata utförare 1. Vi anser att kommunens avtal bör samlas på ett ställe, tillsammans med ritningar och andra underlag som ger information om vad avtalen omfattar. Vi rekommenderar kommunen att utser en samordnande funktion med uppdraget att stämma av frågor av mer övergripande karaktär och avtalsuppföljning med Folkets. Vi rekommenderar kommunen att formalisera relationen mellan kommunen och Folkets. Under årens lopp byts företrädare ut hos båda parter och det finns stor risk att uppgifter faller mellan stolarna eller att avtalsvillkoren inte följs. Vi rekommenderar kommunen att fastställa ett program för insyn och uppföljning av privata utförare, i enlighet med kommunallagen. Vi rekommenderar parterna att fastställa en arbetsordning med tydliga roller och aktiviteter för att säkerställa att avtalen följs. Dokumenterade överenskommelser och rutiner underlättar för efterträdare att fullfölja avtalen. Vi rekommenderar kommunen att tydliggöra i rutinerna för attest av hyresavtal att det ingår att kontrollräkna årliga hyresjusteringar. KPMG, dag som ovan Helene Ersson Kommunal revisor Lena Medin Certifierad kommunal yrkesrevisor 1 Ändring fr o m 1 januari 2015: KL 3 kap 19a, 19b Rapport avtal med Folkets.docx 11

15 Bilaga 1 - Gällande avtal Följande avtal mellan och Bräcke Folkets har identifierats: Nr Avtal och datum för överenskommelse Ursprunglig ersättning Utbetalning 2014 Kommentar 1 Hyreskontrakt nr 3, Tillägg fjärrvärme, tkr tkr tkr Lokaler för bibliotek, ungdomsgård, högstadium, del i aula, 3166 m2. Uppvärmning, vatten, el sophämtning, trappstädning, snöröjning, underhåll och reparationer ingår i hyran. Inklusive förändring av fjversättning 2 Tillägg - lokaler, Tillägg - entréhall, Tillägg ombyggnad av entréhall, 100 tkr 102 tkr Gillestuga, loger och teater måndag fredag. 100 tkr 108 tkr Hyra entréhall och utställningsyta. Inventarier, lokalvård och tillsyn ingår i hyran. 60 tkr 61 tkr Ombyggnad av entréhall. Kostnad beräknad till 714 tkr. Prel.avtal Ej slutredovisat. 5 Tillägg Lilla konferensen , samt ombyggnad, tkr + 3 tkr 53 tkr Hyra och ombyggnad av lärarrum och lilla konferensen, 35 m2 6 Hyreskontrakt Postrum Hyreskontrakt kontor Köp av tjänst - Lokalvård 9 Köp av tjänst - Lokalvård 23 tkr 24 tkr Del av postrum, 50 % av 32 m2 30 tkr 32tkr Kontor för Lärarförbundet + Syo, 41 m2 217 tkr 290 tkr Lokaler för ungdomsgård och högstadium, 884 m2 99 tkr 128 tkr Lokaler för bibliotek, 487 m2 Rapport avtal med Folkets.docx 12

16 10 Köp av tjänst post och vaktmästeri 11 Köp av tjänst måltider Upphandlat 2014 Köp av tjänst måltider Upphandlat 2014 Köp av tjänst måltider Upphandlat 2014 Köp av tjänst måltider Upphandlat 2014 Övriga köpta tjänster 115 tkr 148 tkr 12,5 timmar per vecka, motsvarande 30 procents tjänst tkr Måltider till skola tkr Måltider till barnomsorg. 111 tkr Måltider till dagcenter tkr Måltider till äldreomsorgen (hemtjänst och boende). 124 tkr Bland annat intern och extern representation och konferenser Kulturbidrag, barnteater mm Summa tkr Rapport avtal med Folkets.docx 13

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden.

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Sida 1 (6) Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Alingsås kommun inbjuder Er att lämna skriftligt anbud

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Arboga kommun. Städning i skolor Projektplan. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-18 Antal sidor: 5

Arboga kommun. Städning i skolor Projektplan. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-18 Antal sidor: 5 Städning i skolor Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 1 6. Metod 2 7. Projektorganisation 2

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Interna transporter vid Ljungby lasarett 2002-06-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Kronoberg Kristina Lindstedt Ernst & Young AB Sammanfattning

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Granskningspromemoria 2013

Granskningspromemoria 2013 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Februari 2013 DNR 360-4/2013 Granskningspromemoria 2013 Stockholm Stadshus AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer