USA, MN, Regions Studied (Källa: Utvecklad från och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "USA, MN, Regions Studied (Källa: Utvecklad från http://web66.coled.umn.edu/schools/maps/usa.gif och www.irrrb.org)"

Transkript

1 USA, MN, Regions Studied (Källa: Utvecklad från och

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Version av... Fel! Bokmärket är inte definierat. Turism för rika Ett nätverksperspektiv... 3 Sammanfattning... 3 Bakgrund och problem... 4 Syfte... 5 Metod... 5 Grund för analysmetod för insamlat material... 8 Metod och bakgrund LTTA Lutsen-Tofte Tourism Association... 9 Enkät till Ely... 9 Teori Vad är ett nätverksperspektiv? Försiktig definition av framgångsrika nätverk Lutsen-Tofte Tourism Association (LTTA) Institutionella och naturliga förutsättningar Att man finns Var man finns Varför man finns Hur man finns När man finns Om organisationen enkät svar hitintills Slutsatser Diskussion Tack Referenser Elektroniska källor Diagram, Tabell och figurer Diagram 1: Utgifter för normal-turisten i Norra Minnesota Diagram 2: Utgifter för normal-turisten i Sverige Diagram 3: Vilka typer av organisationer finns Diagram 4: Priser på boende LTTA Tabell 1: NLTA Lodging Tax Tabell 2: Fakta om Norra Minnesota Tabell 3: Fakta om Minnesota och USA Tabell 4: Förutsättningar för företagande och bakgrundsdata i Minnesota Figur 1: Karta av Region of Arrowhead 2

3 Turism för rika Ett nätverksperspektiv Doktorand Ossi Pesämaa Sammanfattning Den här rapporten sammanfattar intryck av sex framgångsrika turismnätverk i Norra Minnesota. Rapporten ingår som en del i en bredare studie som syftar till att identifiera, beskriva och förstå framgångsrika 1 turism 2 nätverk 3 i petrifiera 4 regioner. Ramen för denna studie syftar till att på basis av enkätstudier, observationer, intervjuer och sekundärdata ge en bild av hur fokuserad turismsatsning kan bidra till en hållbar samhällsutveckling i en region som av urbanisering och industriellt skifte skapar ekonomiska strukturella hål/sår. Rapporten anvisar uppdrag och idéer som möjligen kan uppfattas om etiskt eller moralisk diskutabla, till exempel etablering av casinoverksamhet men som också kan tjäna som bränsle för en utvecklad och framgångsrik turism. Studien utröner källor till framgång till exempel i vilken utsträckning komplementerande företag kan upprätthålla en uthållig framgångsrik turism. Observationerna kanaliseras i denna rapport ut med praktiska exempel på hur olika nischer tillsammans skapar en rik variation som är inbyggd i ett komplext system av företag. Enkäten ligger till grund för rapporten som syftar till att klarläggas relationer och hur systemen av relationer är uppbyggda. Enkäten jämför företagens motiv för att initialt gå med i nätverk; hur en framtida nätverkspartner väljs; och slutligen hur nätverket fungerar idag. Enkäten kan således 1 Framgång kan identifieras genom mätbara data såsom ökad försäljning, vinst eller ett ökat antal anställda (Kaplan och Norton, 1999) men även förstås utifrån överlevnadsförmåga (Axelrod, 1984; Nelson och Winter, 1982) Nelson och Winter (1982) menar att traditionell ekonomisk teori ofta förlitar sig på modeller som klarar matematiska och strikta antaganden som kan preciseras i en modell, men har ofta också endast ett förklaringsvärde som klarar generaliseringar på låg mikronivå utan större framgång för komplexa fenomen. Denna studie ansluter sig till samma anda på en vid grund förstå vad framgång, baserar sig på, utan att för den skull ge avkall på de krav som finns på hur en modell och definition av framgång sätts upp. Studien försöker därför trycka på framgång som överlevnad, eftersom glesbyggda regioner ofta lider av en nedåtgående trend på grund av urbanisering och/eller industrialiseringsskiften (Pettersson, 2002). Min övertygelse är utifrån ett nätverksperspektiv att framgång ofta kan spåras till strategier som tagits fram för att positionera sig på en marknad som och som döljer en komplex struktur a av ett specifikt värde som är knapp, svår att kopiera och ej substituerbar (Barney, 1991) 2 För att definiera turism kommer internationellt vedertagna definitioner att användas. Turism omfattar människors aktiviteter när de reser och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortar tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften (Turismdelegationen, 1995 sid 5). 3 Övergripande definition för nätverket består enligt min mening av noder (aktörer, företag, organisationer) och relationer som förbinder dem se också (Hörte, 1995; Bruzelius och Skärvad, 1995). Ett framgångsrikt nätverk förstås således av starka relationer som binds samman av starka noder. 4 Perifera regioner används här som regioner med en avtagande befolkning som ofta också ofta kännetecknar ett industriskifte med nedläggningar och effektiviseringar av traditionell industri såsom skog och gruvnäring. (Pettersson, 2002) 3

4 fånga tre tidsdimensioner imperfekt, futurum och presens. Sekundärdata återspeglar publika källor såsom kartböcker, statistik och intervjuer som framhäver olika aspekter av dessa nätverk. Enkätdata är för närvarande under insamling och redovisas därför i huvudsak i kommande rapporter. Bakgrund och problem Människan har genom alla tider rest och ur ett historiskt perspektiv kan vi se hur uppblandning av kulturer inte bara skapat kaos utan även i stor utsträckning bidragit till den allmänna samhällsutvecklingen. Vikingarna skapade på sin tid kaos genom erövringar men var också viktiga kulturbärare för hela Europa. Vikingarna lämnade viktiga avtryck på flera ställen och bar även hem skatter från Europa som avslöjar hur vår kultur utvecklades. Ur ett religiöst perspektiv kan vi se hur korstågen fick konsekvenser för inte bara Europa, utan hela världen. Med kyrkan som finansiär möjliggjordes Columbus upptäckt av Amerika och de rotade traditioner i ett land som var mycket glest befolkat. I slutet på 1800 talet dränerades Europa på folk genom emmigrationer till Nordamerika. Ofta försvann driftigt folk i sina bästa år och lämnade efter sig länder i stark misär. Irland var ett av de länder som drabbades hårdast, men även Sverige och övriga nordiska länder fick se flera unga som vände förhoppningarna till kontinenten på andra sidan Atlanten. Med ny teknologi och nya transportmedel kunde turismen utvecklas till något som vi alla kan ta del av. Efter 1950 talet har flygandet ökat stadigt och kunnat möjliggöra ett utbyte som någon knappast kunnat drömma om tidigare. Människor rör sig nu fritt och kan nästan obehindrat och med kort varsel, till en relativt låg kostnad på egen hand utforska världen. Ekonomin och kulturen och samhällsutvecklingen påverkas även stadigt av att inrikes färdmedel förbättrats avsevärt på grund av bättre vägar, bilar och allmänna transportmedel. Turismen tar därför idag en naturlig särställning som världens största industri (Goeldner, Richties och McIntosh, 2000). Knappast någon modern människa tvivlar heller längre på dess inverkan och dess betydelse för ekonomin. Efter den 11:e september har vi vid ett flertal tillfällen blivit påminda om hur turismen och besöksnäringen på många olika sätt bidrar till samhällsutvecklingen. Den oro som idag sprider sig över världen idag kan knytas till krig och allmän depression och också en ansträngd ekonomi till följd av flygbolagens förluster, som kraftigt riskerar att påverka även andra branscher såsom banker och resebyråer. Den ökade osäkerheten får också kulturella följder. Minskat resande kommer även att bidra till en minskad öppenhet i samhället, vilket indirekt påverkar ekonomi och välfärd negativt. Turismen är därför naturligt i fokus direkt eller indirekt hos våra politiska ankare. Stimulans av turismen påverkar inte bara ekonomin utan fungerar även som kultur- och kunskapsbärare. Turism kan också fungera som alternativ försörjningskälla i områden som brottas med strukturella problem på grund av rationalisering och omstöpning av traditionell industri (Pettersson, 2002). Turismen kan erbjuda nya ekonomiska strukturer för lokalbefolkningen att hitta sin utkomst i. Turismen får som en relativt arbetsintensiv bransch återverkningar även för andra industrier och kan möjligen även fungera som mental brygga till andra branscher inom den nya ekonomin, såsom media, musik och filmindustri. Det stora intresset för turism har också gjort att vi idag mycket mer fokuserar och professionellt försöker hitta vägar för hur turismen kan utvecklas på ett sätt som får långsiktiga positiva konsekvenser för samhället. 4

5 Porter (1998) exemplifierar med den så kallande diamanten hur samhällsstrukturer byggs och vilka förutsättningar som är särskilt avgörande för ett samhälle och exemplifierar här mycket tydligt om nätverkets betydelse för en väl fungerande turismindustri. Ett nätverk är funktionellt starkare än självstyrda organisationer, eftersom ett nätverksperspektiv mycket mer tydligt kan tillmötesgå alla krävande behov som enskilda turister kan tänkas ha. Fortfarande är det så att en ort eller en entreprenör knappast kan tillmötesgå alla kunder, inte ens med ett nätverk. En ort kan inte både ha is och solbad, kombinationen gör det hela nästan omöjligt. Ett nätverk kan dock mycket tydligt sikta in sig på ett eller ett fåtal segment och skapa en struktur som täcker in behov hos en viss kundgrupp. Ett segmenterat marknadssynsätt kan till exempel vara att en ort inriktar sig på att fånga samtliga inom en viss åldersgrupp, som tillhör en viss samhällsklass och har ett antal givna mönster i sin struktur av behov. Syfte Syfte med denna rapport är att förstå och beskriva faktorer som är särskilt avgörande i framgångsrika turismnätverk i Norra Minnesota. Metod Jag skall kortfattat beskriva lite om hur jag valde urvalsenhet. För att göra beskrivningen så precis som möjligt är det lämpligt att gå tillbaka till min övergripande forskningsfråga. Fyra bärande element skulle finnas inom det nätverk jag studerade. Det starkaste kriteriet var förstås att det var ett nätverk som formellt eller informellt arbetade för att stärka eller på annat sätt bidra till ett gemensamt syfte. Framgången var en annan fråga som var mycket viktig. Framgång är svår att mäta och identifiera, eftersom konjunkturella och marknadsmässiga aspekter kan spegla mått som ligger utanför indikatorerna. Jag valde dock i detta fall att först och främst se till försäljningen, eller det mått som avspeglar de individuella företagens inrapporterade inkomst som bas för skatteuttag. Basen för skatteuttag fanns tillgängligt för samtliga nätverken i Norra Minnesota, dessa uppgifter föreföll därför som mest representativ data. Dessa data speglade olika inomindustriella branscher, med det menar jag att det fanns både restaurang, aktivitetsföretag och så kallade lodging 5 företag inom branschen turism. 5 Lodging syftar här till företag som hyr ut rum, stugor, hotellrum eller på annat sätt inhyser turister. 5

6 Fördeling av utgifter för "normal" turisten i Minnesota Lodging; 34% Mat och dryck; 21% Övrigt; 15% Transport; 13% Nöje och rekreation; 17% Diagram 1: Fördelning av utgifter för normal-turisten (Källa: Valet av lodging företag var för mig naturligt, eftersom logdging representerar den klart högsta aggregerade utgiften för gästande turister (se diagram 1 ovan). Samma figur finns även i Sverige med följande utseende: Fördelning Utigfter för "normal" turisten i Sverige Shopping 23% Övrigt 11% Taxi 3% Kultur och nöje 4% Boende 10% Stugor 8% Bränsle och besin 12% Flygtrafik 15% Restaurang 14% Figur 2: Fördelning Utgifter för normal-turisten i Sverige (Källa: 6

7 Lämpliga nätverk ur ett framgångsperspektiv valdes med en så kallad snöbollsprincip 6. Intresset för nätverken i Minnesota växte fram utifrån en enkät som våren 2002 gick ut till 103 företag i Östra Norrbotten. Denna pilotstudie genomfördes i Östra Norrbotten tillsammans med Anna-Karin Qvist, där en slutsats var att jag mer fokuserat skulle inrikta mig på att hämta hem data från framgångsrika nätverk i andra regioner. Olika förslag kom in på framgångsrika regioner, bland annat nämndes Ishotellet i Kiruna och nätverket Levi i Finland och Minnesota i USA. En studie i USA kräver ett stort mått av förberedelser. Inbjudan till Universitetet föregicks av en period av kontaktskapande som tog ungefär ett år. Samtliga studier med beteende aspekter som även denna studie täcker måste även passera en nämnd som granskar etik och risk med studien. Ansvaret från universitetets sida kräver en rapport som omfattar risken i de enskilda frågorna. Jag fick därför i min förberedelsetid även preparera den här typen av problematik som inte är vanlig i den svenska kulturen. Förberedelser inför besöket i USA bestod även i ansträngningar att få kontakt med viktiga personer inom turismnäringen. Under min vistelse har jag kontor i ett litet kontorslandskap som bedrivit mycket forskning i Norra Minnesota och speciellt kring turism. Utifrån den samlade erfarenhet mina kollegor i USA representerar, fick jag tips om Mary Somnis, som är chef och ansvarig för turismutveckling i Norra Minnesota. Under ett flertal intervjuer och otalig brevväxling via e-post kom vi fram till att områdena Lutsen-Tofte och Ely bör vara de områden som utifrån ett framgångsrikt perspektiv är mest representativa. Dessa nätverk visade också på en tydlig tillväxt under åren (se tabell 1). Network Dec 1995 Dec 1996 Dec 1997 Dec 1998 Dec 1999 Dec 2000 Dec 2001 Total change Lutsen $ $ $ $ $ $ $ 21,1% Tofte Ely $ $ $ $ $ $ $ 51,5% Tabell 1: NLTA Lodging Tax Tabellen ovan med försäljningsutveckling kan dock inte ensamt spegla ett framgångsperspektiv. Försäljningen ovan speglar inte det senaste året (2002) som inte var tillgängligt under min första intervju. Inte heller kan försäljningen spegla säsongsvariationer som visar på en stor framgång under sommarhalvåret och en negativ utveckling under vinterhalvåret från 1999, som troligen kan förklaras av en enorm snöbrist under dessa år. En av de ledande turismföretagarna i Lutsen-Tofte ville rekommendera mig att bortse från siffrorna i termer av försäljning och istället se till faktorer som livskvalitet, som speglas av kvalitativ personal som bärs fram av goda relationer. En annan företagare i området Lutsen-Tofte lyfte fram det faktum att hela området uteslutande arbetar med turister och är helt turistfokuserade. Området lider dock av bristen på andra branscher, eftersom lönerna är låga och inte kan konkurrera med löner i storstaden, inte heller kan området erbjuda variationen av arbeten som ofta locka unga till att flytta från regionen. I termer av löner har regionen Norra Minnesota överlag lägre 6 Snöbollsprincip syftar här till hur korrespondent söker representativa personer som hänvisar vidare till andra representativa personer i syfte att till exempel avslöja strukturer i ett nätverk (Miles och Huberman, 1994). 7

8 genomsnittslön än genomsnittslön för totala Minnesota (www.implan.com). Ett helhetsperspektiv på branschen i stort är ett måste för att förstå hur framgång skapas och utvecklas (Nelson och Winter, 1982). Framgång kan i detta område som är att beteckna som ett så kallat glesbyggt område med vikande befolkning att beteckna som områden med starkt behov av nya näringar och nya impulser. Turismen ses som ett starkt alternativ till bland annat Ely som så sent som i början av 1980-talet starkt led på grund av att ett känt gruvföretag lades ned. Bakom försäljningssiffrorna finns även en stor mängd investeringar som snarare speglar utvecklingen av balansomslutningen hos de enskilda företagen. Turismen är också en ung bransch, speciellt Incentive turism som finns i dessa områden.. Denna studie av Minnesota kommer förutom Ely och Lutsen-Tofte Tourism Association (LTTA) även att beröra fyra andra nätverk. Ett sådant nätverk är Grand Marais som är mycket intressant att beskriva eftersom det är mycket strategiskt placerat vid Lake Superior, med stor hamn och ett centrum med turistbyrå. Gun Flint nätverket är intressant eftersom dess vandringsleder erbjuder något helt unikt och mycket väl kan beskriva hur vildmarksturism fokuseras av specifika äventyrsguider, som anpassar resan upp i bergen. Grand Portage är intressant eftersom det utifrån spel och nöje strategiskt placerad vid gränsen till Canada drar turism från de övriga orterna. Nätverket Grand Portage är slutligen intressant utifrån att en traditionell lokalbefolkning, indianer som erbjuder speciell mat och speciella produkter. GunFlint och GrandPortage har också ett intressant samarbete kring fågelskådare. Ely och Lutsen-Tofte kommer emellertid att utgöra kärnan eftersom dessa nätverk även är berörda av den enkät som skickats ut. Grund för analysmetod för insamlat material Min överordnade syn på nätverk följer ett evolutionsperspektiv. För att få en heltäckande bild har jag även försökt att triangulera evolutionsperspektivet med ett resursbaserat och ett spelteoretiskt perspektiv. Jag använder även stöttande teorier för att förstå kontrakt genom Transaktionskostnadsperspektivet, och ett socialt nätverksperspektiv för att kunna beskriva beståndsdelarna i nätverket. Jag kom därför att bygga upp mitt frågepaket efter ett mönster som skall hjälpa mig att analysera materialet. Första delen av enkäten ger så kallad bakgrundsdata som endast syftar till att ge bakgrundinformation av det som skall analyseras. I den andra delen kommer det sociala nätverksperspektivet in, där jag försöker beskriva mellan noderna/aktörerna. I den tredje och fjärde delen av enkäten tydliggörs mitt evolutionsperspektiv. Nelson och Winter (1982) lyfter i sina analogier till biologisk utveckling fram specifika beteenden som går igen hos starka aktörer. Starka, eller framgångsrika entreprenörer som jag väljer att kalla dem, är mycket syftesstyrda. I enlighet med Nelson och Winter (1982) såg jag därför syftet för nätverket som synnerligen viktigt. Syftet och val av en potentiell partner var också vägledande i andra studier som sökt så kallade framgångsfaktorer (Benassi, 1995; Volery, 1995; Nordisk Industrifond, 1997). Hur framgångsrika aktörer väljer sina samarbetspartners har visat sig vara synnerligen signifikant hos överlevnadsstyrda och syftestyrda aktörer (Nelson och Winter, 1982). I den femte delen av mitt frågepaket har jag närmat mig företagen genom att försöka spåra hur samarbetet fungerar idag. Hur gör företagen för att överleva? Finns viktiga förutsättningar som bland annat spelteori lyfter fram, såsom inslag av ömsesidighet, eller är framgången baserad på samma slutsatser som jag nådde fram till i 8

9 min spelteoretiska studie, nämligen att spelet med konkurrensinslag skulle ersättas av förtroendebaserade relationer? En utvidgning av mina studier av förtroende som fenomen är också att analysera om relationer baseras på enkla kontrakt eller på långsiktiga förtroendebaserade relationer. För att mer tydligt spåra varje särskild faktor som jag försöker vikta betydelsen av finns en utvecklad modell i min framgångskonstitutionella studie. I studien om framgångsdeterminanter försöker jag förbereda en viktning av tänkbara faktorer. Metod och bakgrund LTTA Lutsen-Tofte Tourism Association LTTA är en organisation uppbyggd kring ett formell struktur med medlemsavgift som baserar sig på de inkomster företagen har. Patric Christopherson är ledare för nätverket. Patric säger att LTTA startades för 22 år sedan och hade initialt 6-7 företag. LTTA baseras på en form av avgift om 3 % som läggs på varje försåld turismkrona. LTTA använder dessa medel till att göra riktade satsningar i regionen, som att ge ut broschyrer och tidningar samt bidra till att dela information. LTTA gör också riktade satsningar mot speciella grupper såsom golfare, som kommer till regionen för rekreation och golfkurs. Urvalet för respondenter för enkäten till de båda fokuserade nätverken, Ely och LTTA har samma urvalsprocedur men behandling av respondenter var mer problematisk än så. Företagen i LTTA besöktes enskilt var för sig, eftersom det inte fanns någon allmängiltig lista att följa. I Lutsen-Tofte sattes gruppen av respondenter ihop genom fyra olika listor och dessutom följdes dessa listor upp av intervjuer beträffande hur mycket de var med i nätverket LTTA eller ej. Säkerställandet av medlemskap blev därför i hög grad beroende av respondentens egen uppfattning om delaktighet, varvid problem identifierades såsom: medlemmar utan betald medlemsavgift, free-riders med sporadiska men ej regelbundna inbetalningar, företag var lokaliserade utanför det geografiska området och att de kändes igen som inaktiva på grund av hög ålder eller pågående flytt/stängning. Enkäten innehåller också företrädare som representerar flera företag, där de i egenskap av managers ledde flera företag. Flera företag var också familjeföretag med en stark kontroll. Det fanns också tre så kallade supporterande organisationer, icke vinstdrivande, men som dock påverkade strukturen i stort. Totalt gick enkäten ut till 65 företag. Sex företag fick enkäten både via mail och via personlig kontakt. Totalt 37 företag fick enkäten i samband med intervjuer där antingen manager, ägare eller anställd intervjuades. 9 företag var ej bemannade och fick sitt utskick via post. Resterande bestod av företag där jag ej var i någon kontakt med. Resterande 20 företag är så kallade multiple heads där en och samma ledare centralstyr flera enheter och styr således kontakterna med intressenter såsom nätverkskontakter. För närvarande har 38 svar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på XX %. Inom dessa 38 svar finns partiellt bortfall, det vill säga att de ej svarat på vissa frågor på grund av slarv eller att frågan kan upplevas känslig. Vid genomgång av enkäten tillsammans med respondenter fanns röster som betygade att de inte skulle svara på vissa frågor, vilket naturligtvis respekterades. Enkät till Ely Ely är slutet på en väg i Norra Minnesota. Stora delar av historien kring Ely är uppbyggd kring den rika naturen och de otaliga sjöar som återfinns i området. Det finns också en dyster historia i den gruvindustri som lämnade området på 1980-talet på grund av effektiviseringar. Idag blomstrar emellertid orten igen mycket på basis av den kraft som 9

10 finns hos folket som befolkar Ely och turism som alternativ näring. Ely är framgångsrika på att locka turister till området genom en rad olika aktiviteter. Aktiviteter som är särskilt framträdande rör områden som: att förse turister med kanoter; proviant och nödvändig utrustning för vildmarksliv; guidning i natur mot jakt och fiske; uthyrning och underhåll av skoterturism; turister med lokalt knutna shopping behov; turister delvis eller helt attraherade av skidåkning eller slalom; turister med rekreation äventyr kopplade till hundslädar; turister med rekreation kopplat till en modern anläggning med spa, bastu, pool eller annan facilitet. På hemsidan (www.ely.org) kan man finna vägar till bland annat casinon, antikt, juvelerare och övrig shopping vilket gör att mönstret från LTTA känns igen. Ely har bland annat en rad personligheter som lyfts fram, de mest betydande för turismen är två arktiska vandrare (Paul Schurke och Will Steger), som idag har byggt upp en industri kring de kläder som möjliggjorde deras expedition till Nord Polen. Idag säljs dessa kläder direkt från fabrik i Ely, där främst skorna är ett känt varumärke och kallas för Mukluks. I Ely finns också den berömde Jim Brandenburger som bland annat fotograferat för National Geographics. Nätverket i Ely är liksom LTTA baserat på en avgift om 3 % som läggs på varje förtjänad turismkrona. Enkäten till Ely planerar att följa samma procedur som LTTA. Även nätverket i Ely som består av över 200 företag kommer att få enkäten via mail, post och personlig kontakt. Min planering för uppsamling av enkätdata och intervjuer i Ely ligger i april. Ely kommer därför inte att behandlas desto mer i denna preliminära version. Teori Under avsnittet skall jag försöka upprätthålla en liten diskussion kring olika sätt att närma sig ett nätverksperspektiv och belysa olika aspekter på nätverk. Föreslog redan inledningsvis en definition på nätverk men kommer nu att mera tydligt försöka komma ner på olika definitioner som mer precist definierar begreppet nätverk. Vad är ett nätverksperspektiv? Schumpeter (1934) reste frågan om vem som samordnar resurser och tydliggör entreprenörsrollen som samordnare av resurser och lyfter fram individen bakom (entreprenören) innovationer som ofta tar sig uttryck i ny organisation av resurser eller skapande av konkurrensfördelar i form av monopolliknande organisationer. Entreprenören enligt Schumpeter (1934) karakteriseras av att antingen helt nya innovationer skapas eller att gamla uppfinningar ges liv i nya kläder. Nätverk som definition och organisationsform har en lång tradition som kan spåras till ett definitionsproblem. Coase (1937) ställde frågan om vad som egentligen var ett företag och gjorde generella jämförelser mellan företaget som utgångspunkt för samordning och andra sidan den fria marknaden som samordnare. Penrose (1959) kom istället för att se företaget som en administrativ enhet att fokusera intresset mot företaget. Istället vändes fokus mot resurserna och frågan blev vilka resurser som fanns inom räckhåll för företaget. Nätverk som begrepp är omfattande och kan tekniskt sett beskriva system av olika slag. Nätverk på hög beskrivningsnivå kan användas för att visa på relationer mellan olika enheter i antingen en teknisk beskrivning eller visa på ett heltäckande nät av olika aktörer som samverkar medvetet eller utan vetskap om andra aktörens betydelse. Ett nätverksperspektiv kan därför i sin enklaste tappning beskriva en relation mellan två 10

11 punkter (noder) där noden står för aktören och relationen är det som förbinder de båda parterna. En abstrakt beskrivning som fångar samtliga typer av nätverk kan därför sägas vara en funktion av olika noder som sammanbinds av relationer (Hörte, 1995; Bruzelius och Skärvad, 1995). I min undersökning har detta varit den allomfattande definitionen och utgångspunkten för att identifiera samarbete Till detta har jag lagt en utvidgning som förstår dessa samarbeten utifrån framgång. Framgång enligt min övergripande definition består i styrkan hos de enskilda noderna och styrkan i relationen. För att sedan få mer precisa data och spinna vidare på den definition som bland annat förespråkas av Bruzelius och Skärvad (1995) blir kopplingen till ett systemperspektiv ofrånkomlig. Systemperspektivet eller i företagsekonomiska termer intressentperspektivet försöker förstå maktförhållanden mellan de olika noderna (Donaldsson och Preston, 1995; Post och Preston, 2002). Maktförhållande har varit en tung utgångspunkt för både forskare och praktiker när de i sina strävanden försökt kartlägga hur systemet kring olika företag är uppbyggda. Maktförhållandet var också bärande i den så kallade femkraftsmodellen hos Porter (1980), som också tydligt försökte spåra hur konkurrensfördelar skapas hos enskilda företag. Porter hade redan tidigare tillsammans med Caves identifierat maktpositionen som central för hur olika sammanslutningar skapas i syfte att skapa barriärer mot andra grupper (Caves och Porter, 1977). Utgångspunkterna om barriärer som enligt Caves och Porter (1977) finns på två nivåer, marknad och en grupp företag som utgör kärnan i en viss position på marknaden. Hur starka barriärerna är avgör också vilken typ av definition som skall användas. Eftersom ett ökat antal aktörer ofta även medför att komplexiteten ökar är det inte ovanligt att forskare och andra intresserade använder sig av en mängd definitioner för att förstå de olika nätverk som finns gömda i en stor helhet. En mängd definitioner och en mängd olika metoder att närma sig ett nätverk på medför också att observatören med större framgång förmodligen kan avslöja mer än ett nätverk, det vill säga att den formella strukturen även avslöjar inneboende relationer som finns inbyggda i den undersökta gruppen. En strikt definition och en medvetenhet beträffande analysenhet är därför viktig för att förstå vilka relationer som hör samman. Easton och Håkansson (1996) trycker därför starkt på betydelsen av rätt analysenhet och argumenterar för möjligheten att kombinera olika analysenheter. Den intresserade forskaren eller praktikern är många gånger tvingad att skifta mellan olika analysenheter för att få en helhetsbild av hur nätverket fungerar. Att skifta mellan olika analysenheter visar också på den komplexitet som ofta finns inbyggd i en relation. Forskaren eller konsulten måste därför mycket försiktigt uttala sig om de svar som en studie eventuellt avslöjar. Olika metodböcker såsom Yin (1992), Miles och Huberman (1994), Denzin och Lincoln (1994) förespråkar därför metoder för att förstärka validitet 7 och reliabilitet 8 i de svar som en studie fångar. Att antingen kombinera olika teorier (synsätt) eller metoder brukar framhävas som förstärkande av svarens trovärdighet och kallas i metodspråk för triangulering (Yin, 1994; Denzin och Lincoln, 1994). Tanken med triangulering är att pröva resultaten i sken av 7 God validitet tillskriver resultat faktum som är tillförlitliga och försäkrar att mätmetoderna håller på ett tillförlitligt sätt vad de lovar (Holme och Sovang, 1997) 8 Reliabilitet syftar till hur väl bearbetningsfel såsom intervjuteknik och införande av svar sker med minimerade förluster av de utsagor som respondenten avlämnat (Holme och Solvang, 1997) 11

12 olika synsätt alternativt olika metoder. Genom att kombinera kan olika problem och olika inslag av slumpmässighet förhoppningsvis reduceras. Nätverk med band som påminner om en gemensam delad struktur, liknande dem i stora företag brukar kopplas till allianser (Hagedoorn, 1993) Alliansen brukar ofta kännetecknas av en enkel struktur av två företag som mycket starkt är förbundna till varandra genom olika formella avtal. Ett sådant nätverk har också generellt ofta betydande monetära åtaganden som grund för samarbetet. Annars brukar även Joint Venture vara ett begrepp som starkt förknippas med grupperingar som har som syfte att dela på ett åtagande eller en risk (Murto, Koivisto och Vesalainen, 1996). Joint Venture går naturligt nog tillbaka till corporate finance och corporate strategy som starkt betonar fördelar i att fördela risk, möjliggöra finansiering och dela finansiering (Dess och Lumpkin, 2002). Strukturella karaktäristika med svagare formella band brukar annars spåras till så kallade strategiska grupper. Strategiska grupper kan identifieras med statistiska metoder såsom clusteranalys. Strategiska grupper brukar härledas till specifika karaktäristika som delas av ett fåtal aktörer inom samma bransch i syfte att skapa en konkurrensfördel. Inom strategiska grupper försöker man utvinna fördelar som gör att de enskilda antingen delar eller komplementerar kritiska resurser eller genom samarbetet försäkrar sig om att få access till en kritisk resurs som finns hos någon, några eller tillsammans. McGee och Thomas (1986) som i sin artikel kartlägger olika karakteristika för strategiska grupper räknar upp följande kriterier som bärare och attribut hos dessa: (1) Det finns ett likartat beteende som tar sig uttryck i att beroende av gruppens styrka och framgång kommer också den gemensamma och delade viljan ta sig uttryck i ett beteende som närmast är att beteckna som en konform grupp med tighta förbindelser med nästan total avsaknad av läckage. Istället kan grupper mer liknas av att gruppsammansättningen hålls samman av en lojalitetsliknande pakt med nästan familjärt beteende. (2) Beroende på styrka och mognad i gruppen så finns också en tydlig formell eller informell struktur (McGee och Thomas, 1986). (3) Den strategiska gruppens strävanden kan tydligt spåras till ett oligopolistiskt oberoende eller en strävan efter sådan (Ibid). (4) De delade syftet utgör en kärna för de strävanden som samtliga grupper går emot (Ibid). Även i ett turismperspektiv blir den strategiska gruppen speciellt fördelaktig då den genom de samlade resurserna kan skapa strukturer som liknar samhällen speciellt anpassade för att tillgodose ett viss känsligt köpbeteende. Porter som är en av våra största strateger i modern tid exemplifierar detta genom följande citat: In a typical tourism cluster for example, the quality of a visitor s experience depends not only on the appeal of the primary attraction but also on the quality and efficiency of complementary businesses such as hotels, restaurants, shopping outlets, and transportation facilities. Because members of the cluster are mutually dependent, good performance by one can boost the success of the others (Porter, 1998). Försiktig definition av framgångsrika nätverk Min argumentation ovan kan användas för att förstå de företagsgrupper som skall identifieras i denna studie. Strukturen, är antingen baserad på en formell eller informell basis. Nätverken kommer sedan vidare att knytas till ett framgångsperspektiv. Framgång kan mätas på olika sätt och återfinns som attribut i många olika sammanhang. Nelson och Winter (1982) betonar att just framgång är ett begrepp som kan sakna de krav som ett 12

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

All inclusive, ett hållbart koncept?

All inclusive, ett hållbart koncept? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Turismvetenskap Vårterminen 2010 (Frivilligt: Programmet för xxx) All inclusive, ett hållbart koncept? -en studie kring

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Madeleine Eklund & Eva-Lena Örtengren Kandidatuppsats 15 Hp Hösttermin 2009 Handledare: Roland Almqvist och Olle Högberg English title:

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Hur samarbetar konkurrenter?

Hur samarbetar konkurrenter? ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan Kurs: Självständigt arbete 30 HP avancerad nivå Handledare: Gabriella Wennblom Examinator: Johan Kask VT-2013 2013-05-31 Hur samarbetar konkurrenter? En studie om hur

Läs mer

Ett försvagat kollektiv?

Ett försvagat kollektiv? Ett försvagat kollektiv? - Lokala ordförandens erfarenheter av en lägre facklig organisationsgrad Anders Pettersson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2011 Handledare: Fredrik

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen. Kampen om studenten. Kund och råvara på samma gång

Företagsekonomiska institutionen. Kampen om studenten. Kund och råvara på samma gång Företagsekonomiska institutionen Kampen om studenten Kund och råvara på samma gång Uppsala Universitet Kandidatuppsats Höstterminen 2008 Författare: Samir Belaid Marcus Pilblad Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Kandidatuppsats. Bachelor s thesis. Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism. Kulturgeografi VT 2011. en fallstudie av SÖT-regionen

Kandidatuppsats. Bachelor s thesis. Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism. Kulturgeografi VT 2011. en fallstudie av SÖT-regionen Kandidatuppsats Bachelor s thesis Kulturgeografi VT 2011 Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism en fallstudie av SÖT-regionen Hanna Hirvelä MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap

Läs mer

Strategi för e-handel

Strategi för e-handel En studie av fem svenska företag inom den modeinriktade detaljhandeln som infört e-handel som komplement till sin traditionella handel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen

Läs mer

Klusterdynamik och design

Klusterdynamik och design School of Business STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 p Hösten 2003 Handledare: Lisbeth Svengren Holm Klusterdynamik och design Etablering av industridesign i life science klustret i Stockholm/Uppsala

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

EXAMENSARBETE. Revisorns nätverk - ett nödvändigt verktyg?

EXAMENSARBETE. Revisorns nätverk - ett nödvändigt verktyg? EXAMENSARBETE 2005:140 SHU Revisorns nätverk - ett nödvändigt verktyg? Lena Kristoffersson Roger Mäkitaavola Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer