SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande..2 Allmänhetens frågestund... 4 Budgetuppföljning per kvartalsrapport... 5 Höglandets Kommunalförbund utökad borgen... 7 Årsredovisning, revisionsberättele för år 2011 med hemställan om ansvarsfrihet Mediacenter Jönköpings län... 9 Samarbetsavtal Olsbergs Arena Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Detaljplan - Linneberg 1: Alternativ till fläskkött i skolmaten, medborgarförslag Efterlevnad och uppföljning av kommunens policy-dokument - granskningsrapport Förslag till utvecklingsberedningens uppdrag - föreskrifter för god ekonomisk hushållning Finansrapport per Rastgård för hundar i Vildparken eller Sjöängen - medborgarförslag Avsägelse av uppdrag Johan Zedig (M) Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Carina Nilsdotter (KD) Avsägelse av politiska uppdrag Diana Laitinen (S) Brottsförebyggande rådets (BRÅ) arbete och trygghetsfrågor i Eksjö kommun - information Översyn av skötsel av gator, vägar, grönområden och parker - medborgarförslag Förbättra Eksjö simhall - medborgarförslag... 28

2 Sammanträdesdatum 2(28) Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshuset, Eksjö, kl ande Anders Gustafsson (M), ordf Agneta Sköldunger (C) förhindrad. Ersättare Erling Johansson (C) GunBritt Henning (S) Amanda Nygren (S) Lennart Bogren (C) Tomas Erazim (M) Bo Bergvall (S) Frank Johan Ahlberg (C) Carina Lindström (M) Håkan Dufva (KD) Eva-Lena Österljung (S) Annelie Hägg (C) Johan Starck (S) Marie-Louise Gunnarsson (M) Mona Augustsson (MP) Anita Karlsson (SD) forts Utses att justera Nils-Åke Friman och Kristofer Martinsson Justeringens plats Stadshuset, Eksjö, , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Ordförande... Anders Gustafsson... Nils-Åke Friman Kristofer Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Kerstin von Wowern

3 Sammanträdesdatum 3(28) forts Mikael Andreasson (S) förhindrad. Ersättare Bertil Granman (S) Sven-Olov Lindahl (FP) Anders Pansell (KD) Stellan Johnsson (C) Göran Persson (M) Malin Jakobsson (S) Marianne Löwgren (C) förhindrad. Ersättare Emeli Olaison (C) Bernhard Issal (C) Björn Alm (M) Diana Laitinen (S) förhindrad. Ersättare Klein Karlsson (S) Shqiprim Murseli (S) förhindrad. Ersättare Viking Ottosson (S) Nils-Gunnar Karlsson (KD) Birgitta Karlsson (M) Lea Petersson (MP) förhindrad. Ersättare Eva Ekenberg (MP) Peter Lindholm (S) Per Sixtensson (C) Raimo Mattsson (SD) Göran Thydén (M) Ronny Jakobsson (S) Birgitta Walett (FP) Ingbritt Martinsson (C) Johannes Schneider (S) Jan Lindholm (M) Magnus Berglund (KD) Bengt Koltman (C) Leif Fransson (S) Ronnie Gustafsson (M) Kent Björk (S) Lennart Henriksson (C) Bahram Kouchakpour (S) Nils-Åke Friman (MP) Kristofer Martinsson (KD) Tobias Hedberg (SD) Övriga deltagare Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, kommundirektör Ronnie Korsberg (MP) kommunrevisionen 88

4 Sammanträdesdatum 4(28) Kf 80 Allmänhetens frågestund Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. Då inga frågor ställs förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.

5 Sammanträdesdatum 5(28) Kf 81 Dnr Budgetuppföljning per kvartalsrapport Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. Budgetuppföljning per har, utifrån respektive sektors uppföljningar, sammanställts vid Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas vid dagens sammanträde. Resultatet efter årets tre första månader är positiva 3,0 mnkr. Sektorerna har förbrukat sammanlagt 24,8% av driftbudgetens 750,0 mnkr. Alla kostnader och intäkter är dock inte periodiserade, varför utfallet inte är helt rättvisande. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse om 2,9 mnkr mot budgetens 7,6 mnkr. Sektorerna överskrider budgeten med 7,3 mnkr, inberäknat den budgeterade resultatfondspotten om 3,5 mnkr. Bland väntade avvikelser noteras - Bistånd, barn och unga; 6,7 mnkr - Hemstjänsten; 3,3 mnkr - Gymnasiet; 0,5 mnkr - Grundskolan, stödinsatser; -0,6 mnkr - KLK, engångsintäkt Campus I 12; +1mnkr Sektorerna räknar med att förbruka 30,6 mnkr av investeringsbudgetens 33,5 mnkr. Pensionskostnaderna beräknas bli 1,7 mnkr högre än budget. Skatteintäkter och utjämningsbidrag blir, enligt SKL:s prognos i februari, 3,3 mnkr bättre än budget. Resultatmålet 1 % av skatteintäkter och utjämning uppnås inte, utan målen stannar på 0,4 %.

6 Sammanträdesdatum 6(28) Målet att självfinansiera investeringarna uppfylls inte. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 70,1 % och ökar i prognosen till 70,3 %. Målet 70 % uppfylls således. Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelas att SKL:s skatteprognos i april redovisar en ökning av skatteintäkterna med 5,4 mnkr, d v s 8,7 mnkr bättre än budget. Det prognostiserade resultatet uppgår därmed till 8,3 mnkr. Kommunstyrelsen har bl a godkänt redovisad rapport. sunderlag Budgetuppföljning per Ledningsutskottets beslut , 56 Kommunstyrelsens beslut , 106

7 Sammanträdesdatum 7(28) Kf 82 Dnr Höglandets Kommunalförbund utökad borgen Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att såsom för egen skuld ingå utökad solidarisk borgen för Höglandets Kommunalförbunds låneförpliktelse upp till ett totalt högsta belopp om 38,0 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. De fem höglandskommunerna har sedan tidigare ingått solidarisk borgen för Höglandets Kommunalförbund upp till ett totalt högsta lånebelopp om 18,0 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Inom Höglandets Kommunalförbund finns en gemensam IT-organisation under namnet Höglandets IT (HIT), vilken svarar för drift och support av de fem kommunernas IT-stöd. Fr o m 2012 finansieras HIT-verksamhet med en tjänstedebitering, vilket innebär att den verksamhet som har behov av förändrat eller utökat IT-stöd får bära sin del av kostnaden. HIT gör investeringarna i stället för kommunerna och debiterar sedan en månadsavgift som ska täcka HIT:s kostnader inkl avskrivning och kapitalkostnad. Nuvarande borgensutrymme medger inte Höglandets Kommunalförbund möjligheter att investera i nya tjänster, eftersom likviditet saknas. För att klara planerade och framtida satsningar behöver kommunalförbundets låneutrymme öka från 18,0 mnkr till 38,0 mnkr. Höglandets Kommunalförbund kommer att söka lån hos Kommuninvest i Sverige AB, varför samtliga medlemskommuner måste besluta om solidarisk borgen för hela lånebeloppet. Direktionen vid Höglandets Kommunalförbund har , 6, beslutat föreslå medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar att, såsom för egen skuld utöka solidarisk borgen för Höglandets Kommunalförbund/Höglandets IT låneförpliktelse upp till ett totalt högsta belopp om 38,0 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8 Sammanträdesdatum 8(28) sunderlag Tjänsteskrivelse från IT-chefen och förbundschefen, daterad i Direktionen för Höglandets Kommunalförbund , 6 Tjänsteskrivelse från ekonom vid ekonomiavdelningen, daterad Kommunstyrelsens beslut , 107 Utdrag Ekavd HKF

9 Sammanträdesdatum 9(28) Kf 83 Dnr Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2011 med hemställan om ansvarsfrihet Mediacenter Jönköpings län Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att bevilja direktionen i Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2011, samt att godkänna årsredovisningen för 2011 för Mediacenter Jönköpings län. Anita Karlsson (SD) deltar inte i beslutet p g a jäv. Mediacenter Jönköpings län är ett kommunalförbund med uppgift att arbeta åt sina medlemmar med teknik- och mediafrågor inom utbildningsområdet. Ägare till förbundet är länets samtliga 13 kommuner. Direktionen för Kommunalförbundet har upprättat verksamhetsoch förvaltningsberättelse för Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse, daterad , att förbundets årsredovisning fastställs och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. sunderlag Årsredovisning, jämte revisionsberättelse, daterad Ledningsutskottets beslut , 60 Kommunstyrelsens beslut , 108 Utdrag Mediacenter Jkpg län

10 Sammanträdesdatum 10(28) Kf 84 Dnr Samarbetsavtal Olsbergs Arena Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att godkänna upprättat förslag till revidering av gällande samarbetsavtal avseende Olsbergs Arena. Kommunfullmäktige har , 3, godkänt upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Eksjö kommun, genom sitt helägda bolag Eksjö Kommunfastigheter AB, och Olsbergs Hydraulic AB angående uppförande och drift av Olsbergs Arena. Vid undertecknande av samarbetsavtalet överenskom parterna att bilagor till avtalet skulle inarbetas efter hand. Efter arenans färdigställande är parterna överens om att justeringar och kompletteringar av samarbetet bör ske i ett samlat dokument. Tilläggsavtal till tidigare samarbetsavtal har upprättats avseende bl a punkterna styrning och ledning, finansiering och driftekonomi. Enligt upprättat förslag till tilläggsavtal ska styrgruppen bestå av sex ledamöter, med två representanter från vardera Olsbergs Hydraulics AB, Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB. Eksjö kommun utser ordföranden. Styrgruppen ska verka t o m Styrgruppens arbetssätt ska liknas vid styrelsen i ett aktiebolag där styrelsen utgörs av styrgruppen, och VD utgörs av evenemangschefen. Styrgruppen ansvarar för all verksamhet i arenan, även intäkter och kostnader avseende detsamma. På sikt är målet att minst en tredjedel av använd tid utgörs av evenemang och övriga två tredjedelar utgörs av skol- och föreningsaktiviteter. Den totala produktionskostnaden för arenafastigheten uppgår till 46,9 mnkr, varav Olsbergs Hydraulic har finansierat 20,0 mnkr, Eksjö kommun 15,0 mnkr och Eksjö Kommunfastigheter AB 11,9 mnkr. Därutöver har Olsbergs Hydraulic AB bidraget med ett omfattande insats för design, konstruktion och inköp.

11 Sammanträdesdatum 11(28) Av tilläggsavtalet framgår vidare att Eksjö kommun år 2012 anslår 2,3 mnkr till styrgruppens förfogande för användande till arenans drift. Beloppet uppräknas därefter årligen med KPI. Beloppets storlek garanteras t o m år Samarbetsavtalet har vidare kompletterats med erforderliga bilagor. Kommunstyrelsen har , 109, beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revidering av gällande samarbetsavtal avseende Olsbergs Arena. Yrkande Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Lennart Bogren (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. sunderlag Ledningsutskottets beslut Förslag till tilläggsavtal, daterat Ledningsutskottets beslut , 73 Kommunstyrelsens beslut , 109 Utdrag KD

12 Sammanträdesdatum 12(28) Kf 85 Dnr Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta upprättat förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen, daterat , enligt 4 kap. 11 plan- och bygglagen (1987:10). Nils-Åke Friman (MP), Eva Ekenberg (MP), Mona Augustsson (MP) och Anita Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Rubricerad plan är framtagen i syfte att ge en samlad bild av kommunens syn och avsikt vad gäller landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen ska översiktligt visa vilka möjligheter, nu och i framtiden, som finns att bebygga områden kring stränderna. Planen ska ingå i den reviderade översiktsplanen. Planförslaget har varit på samråd samt utställd På grund av de betydande revideringarna efter utställningen har planen ställts ut igen under tiden Samhällsbyggnadsutskottet har , 43, bl a beslutat att tillstyrka de kompletteringar och justeringar som angetts i kommentarerna i utlåtande efter utställning Kommunstyrelsen har , 110, efter återremiss av ärendet, då sakfel förelåg i dokumentet, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen, daterat , enligt 4 kap 11 plan- och bygglagen. Yrkande Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Björn Alm (M) bifall till kommunstyrelsens förslag, Nils-Åke Friman (MP), mot bakgrund av Naturskyddsföreningens yttrande i ärendet, avslag på kommunstyrelsens förslag.

13 Sammanträdesdatum 13(28) Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med fullmäktiges godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag mot Nils-Åke Frimans (MP) avslagsyrkande, varvid kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. sunderlag Landbygdsutveckling i strandnära läge samrådshandling daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 36 Samrådshandling daterad Samrådsredogörelse daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 124 Utställningshandling daterad Utlåtande efter utställning daterat Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 248 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 262 Utställningshandling nr 2 daterad Utlåtande efter utställning nr 2 daterat Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 43 Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 66 Kommunstyrelsens beslut , 110 Utdrag SbS

14 Sammanträdesdatum 14(28) Kf 86 Dnr Detaljplan - Linneberg 1:1 Kommunfullmäktige beslutar, beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta upprättad detaljplan för Linneberg 1:1 m.fl. enligt plan- och bygglagen 5 kap. 29. Syftet med rubricerad detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten Linneberg 1:1. Planförslaget är upprättat enligt plan- och bygglagen 5 kap. 20 (1987:10) med normalt planförfarande. Under samrådstiden , har 10 skriftliga synpunkter inkommit. Samhällsbyggnadsutskottet har , 262, uppdragit till samhällsbyggnadssektorn att revidera genomförandebeskrivningen med utgångspunkt att kommunen inte ska vara huvudman för allmän platsmark inom området. Samhällsbyggnadsutskottet har vidare beslutat att godkänna samrådsredogörelsen med redovisade justeringar, samt att låta ställa ut planförslaget med redovisat strandskyddsupphävande. Planförslaget har varit utställt , varvid 23 skriftliga synpunkter framförts. Samhällsbyggnadsutskottet har , 67, därefter bl a beslutat att godkänna de ändringar av planförslaget som framgår av utlåtande efter utställning, samt att begära länsstyrelsens upphävande av strandskydd. Vid dagens sammanträde meddelas att Länsstyrelsen i beslut förordnat att ett skrafferat sandområde i enlighet med planförslaget, inte ska omfattas av strandskydd. et gäller fr o m den dag kommunens beslut att anta detaljplanen vunnit laga kraft.

15 Sammanträdesdatum 15(28) sunderlag Planprogram, daterat Planbeskrivning, daterad Samrådsredogörelse, daterad Utställningshandling, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 264 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 56 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 67 Kommunstyrelsens beslut , 111 Länsstyrelsens beslut Utdrag SbS

16 Sammanträdesdatum 16(28) Kf 87 Dnr Alternativ till fläskkött i skolmaten, medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för utredning huruvida rester kan användas som alternativ när fläskkött serveras i skollunchen. Kommunfullmäktige har , 338, till kommunstyrelsen remitterat rubricerat medborgarförslag från XXX och XXX, XX, representanter för elevrådet vid Norrtullskolan. I medborgarförslaget redovisas att flera elever vid skolan inte äter fläskkött. De är inte nöjda med att det serveras vegetarisk mat som alternativ till fläskkött. Eleverna önskar i stället ett köttalternativ. Av kostchefens yttrande i ärendet framgår att det de flesta dagarna skulle vara möjligt att erbjuda ett annat köttalternativ till elever som inte äter fläskkött. Detta skulle dock medföra en ökad kostnad, vilket inte ryms inom tilldelad budget. Kostenheten föreslår därför att medborgarförslaget avslås. Kommunstyrelsen har , 112, beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, då det medför en ökad kostnad som inte ryms inom tilldelad budget. Yrkande Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Tomas Erazim (M) och Bengt Koltman (C) bifall till kommunstyrelsens förslag, Eva Ekenberg (MP) och Eva-Lena Österljung (S) återremiss av ärendet för utredning huruvida rester kan användas som alternativ när fläskkött serveras som skollunch. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges godkännande, först proposition på Eva Ekenbergs (MP) och Eva-Lena Österljungs (S) återremissyrkande mot avslag, varvid kommunfullmäktige beslutar att bifalla återremissyrkandet.

17 Sammanträdesdatum 17(28) sunderlag Medborgarförslag, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 338 Tjänsteskrivelse från kostchefen, daterad Barn- och ungdomsutskottets beslut , 55 Kommunstyrelsens beslut , 112 Utdrag Bus KostC

18 Sammanträdesdatum 18(28) Kf 88 Dnr Efterlevnad och uppföljning av kommunens policydokument - granskningsrapport Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. På de förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG granskat efterlevandet m m av följande dokument: - inköpspolicy - resepolicy - policy för tjänstebil - lönepolicy Av granskningen framkommer bl a att det finns brister avseende efterlevnad samt vad gäller kommunstyrelsens uppföljning av policydokument. Revisorerna bedömer att följande frågor bör ses över i ett förbättrings-, kvalitets- och effektiviseringssyfte; - Policydokumentens aktualitet bör beaktas och mer konsekvent hållas ájour - Förbättring av dokumentens formella utformning - Av policydokumenten bör framgå fastställda uppföljnings- och utvärderingsrutiner - Lönepolicy åtgärder bör vidtagas i syfte att utjämna konstaterande könsrelaterade löneskillnader - Med bättre uppföljningsrutiner och tillsynsmekanismer kan verkningsgraden av dokumenten avsevärt förbättras - Kommunen bör överväga ett klarläggande avseende begreppsapparaten, policy och villkor vad gäller olika transporter i tjänsten och privat vad avser poolbil, tjänstebil, personalbil, privat tjänstebil och egen bil.

19 Sammanträdesdatum 19(28) På kommunstyrelsens uppdrag har förslag till yttrande framtagits, varav bl a framkommer att kommunstyrelsen delar revisionens synpunkter och förslag på åtgärder. Kommunstyrelsen har , 113, bl a beslutat att godkänna upprättat förslag till yttrande och avge detsamma till kommunrevisionen. Ronnie Korsberg (MP) kommunrevisionen, kommenterar vid dagens sammanträde granskningsrapporten och konstaterar att åtgärder har vidtagits avseende könsrelaterade skillnader i lön. Kommunrevisionen kommer att följa frågan. sunderlag Granskningsrapport fr revisorerna, daterad Ledningsutskottets beslut , 39 Kommunstyrelsen beslut , 84 Ledningsutskottets beslut Förslag till yttrande, daterat Ledningsutskottets beslut Kommunstyrelsens beslut , 113

20 Sammanträdesdatum 20(28) Kf 89 Dnr Förslag till utvecklingsberedningens uppdrag - föreskrifter för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat reviderat uppdrag för utvecklingsberedningen avseende antagande av lokala föreskrifter för Eksjö kommun angående god ekonomisk hushållning i det långa perspektivet, samt att därmed ändra nuvarande formulering i kommunfullmäktiges arbetsordning. Utvecklingsberedningen i Eksjö kommun har, enligt kommunfullmäktiges arbetsordning att, tillsammans med välfärdsberedningen, utarbeta förslag till budgetdirektiv i långsiktigt perspektiv, inkluderat ansvar att redovisa förslag till fullmäktige. Utvecklingsberedningen föreslår, mot bakgrund av den statliga utredningen Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet med förslag att varje fullmäktige ska fastställa lokala föreskrifter för god ekonomisk hushållning, att beredningens uppdrag omformuleras. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att utvecklingsberedningens uppdrag att ta fram långsiktiga budgetdirektiv omformuleras till att föreslå lokala föreskrifter för Eksjö kommun angående god ekonomisk hushållning i det långa perspektivet, varvid nuvarande formulering i kommunfullmäktiges arbetsordning ändras. Arbetet med att framta förslag till lokala föreskrifter ska inledas under våren 2012, med en första delredovisning i kommunfullmäktige i oktober Kommunstyrelsen har , 114, tillstyrkt presidiets förslag. sunderlag Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium, daterad Kommunfullmäktiges beslut , 53 Kommunstyrelsens beslut , 114 Utdrag AdmC Beredningen + uppdraget EKFS

21 Sammanträdesdatum 21(28) Kf 90 Dnr Finansrapport per Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. Finansrapport per har upprättats vid Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas vid dagens sammanträde. Av rapporten framgår att av 2012 års anslag för oförutsedda behov om 1,0 mnkr återstår 975 tkr. sunderlag Finansrapport per Kommunstyrelsens beslut , 115

22 Sammanträdesdatum 22(28) Kf 91 Dnr Rastgård för hundar i Vildparken eller Sjöängen - medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen. XXX, XX, påtalar att såväl gamla som unga hundägare uttrycker önskemål om en rastgård för hundar i Vildparken eller i andra hand Sjöängen. Till medborgarförslaget bifogas 84 namnunderskrifter. sunderlag Medborgarförslag från XXX, XX, daterad Utdrag Sbu

23 Sammanträdesdatum 23(28) Kf 92 Dnr Avsägelse av uppdrag Johan Zedig (M) Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Johan Zedig (M). Kommunfullmäktige beslutar därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att till ny ersättare i Utvecklingsberedningen efter Johan Zedig (M) utse Ulf Björlingsson (M), Skomakaregränd 8 B, Eksjö Johan Zedig (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Utvecklingsberedningen. sunderlag Avsägelse från Johan Zedig (M), daterad Valberedningens förslag , 13 Utdrag J Zedig U Björlingsson Utvecklingsberedn Löne L Davidsson K Nordin Reg

24 Sammanträdesdatum 24(28) Kf 93 Dnr Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Carina Nilsdotter (KD) Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. Kommunfullmäktige har vid sammanträde , 78, godkänt avsägelsen från Carina Nilsdotter (KD) som ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen meddelar i beslut att till ny ersättare i kommunfullmäktige har Gunnar Svensson (KD), Borgmästarängen 1, Eksjö utsetts. sunderlag Avsägelse från Carina Nilsdotter (KD), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 78 Länsstyrelsens beslut Utdrag G Svensson Löne L Davidsson K Nordin Reg

25 Sammanträdesdatum 25(28) Kf 94 Dnr Avsägelse av politiska uppdrag Diana Laitinen (S) Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Diana Laitinen (S), att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot med ersättare i kommunfullmäktige, samt att i övrigt hänskjuta ärendet till valberedningen. Diana Laitinen (S) avsäger sig samtliga sina politiska uppdrag fr o m Diana Laitinen (S) var ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samt sociala utskottet. sunderlag Avsägelse från Diana Laitinen (S), daterad Utdrag Lst ValB Socu D Laitinen Reg

26 Sammanträdesdatum 26(28) Kf 95 Brottsförebyggande rådets (BRÅ) arbete och trygghetsfrågor i Eksjö kommun - information Inga beslut fattas. Tomas Erazim, ordförande i Brottsförebyggande rådet i Eksjö kommun, redovisar vid dagens sammanträde från arbetet i Brottsförebyggande rådet, ett samverkansprojekt mellan polismyndigheten i Jönköpings län och Eksjö kommun. I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun för ett lokalt förenklat polisverksamhet i hela landet. Handlingsplanen ska användas som stöd för att den lokala polisverksamheten långsiktigt ska kunna utvecklas i landets samtliga kommuner. Tillsammans ska polis och kommun tillskapa en gemensam lokal problembild, i syfte att stödja ett effektivare arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet. Utifrån utvalda problem skapas en lokal handlingsplan. I mars 2010 undertecknades ett samverkansavtal mellan Eksjö kommun och polismyndigheten i Eksjö. Av 2011 års handlingsplan framgår att prioriterade område att minska brottsligheten och öka tryggheten är - stölder och inbrott ska minska - den olovliga alkoholförsäljningen ska minska - förekomsten och användande av illegala droger ska upphöra, samt - våld mot kvinnor ska upphöra Uppföljningen av målen görs en gång per år i ett för kommunen s k trygghetsbokslut. Av redovisningen framgår att antalet anmälda inbrott i villa/radhus/lägenhet, narkotikabrott (eget bruk) samt våld mot kvinnor mellan åren har minskat. Inbrott i fritidshus, försäljning av alkohol, samt överlåtelse av narkotika har dock ökat. Två nya områden med grannsamverkan har vidare startat inom Eksjö kommun under år 2011.

27 Sammanträdesdatum 27(28) Kf 96 Dnr Översyn av skötsel av gator, vägar, grönområden och parker - medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen. Jan Forsén, Eksjö, föreslår med anledning av dålig skötsel av gator, vägar, grönområden och parker, att Eksjö kommun ser över organisationen av skötseln för att nå ett bättre skötsel av staden. Ett samarbete med andra höglandskommuner kan skapas för att få en effektiv gemensam förvaltning. Alternativt måste en skattehöjning övervägas för att kunna erbjuda en attraktiv kommun. sunderlag Medborgarförslag från Jan Forsén, Eksjö, daterad Utdrag SbS

28 Sammanträdesdatum 28(28) Kf 97 Dnr Förbättra Eksjö simhall - medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen. Hampus Ingvarsson, Bruzaholm, föreslår i rubricerat medborgarförslag att Eksjö simhall byggs ut och förbättras då den börjar bli gammal och sliten. Ungdomarna behöver något nytt och äventyrligt, t ex ett hopptorn, rutschkana så det mer liknar ett äventyrsbad. sunderlag Medborgarförslag från Hampus Ingvarsson, Bruzaholm, daterad Utdrag SbS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer