SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande..2 Allmänhetens frågestund... 4 Budgetuppföljning per kvartalsrapport... 5 Höglandets Kommunalförbund utökad borgen... 7 Årsredovisning, revisionsberättele för år 2011 med hemställan om ansvarsfrihet Mediacenter Jönköpings län... 9 Samarbetsavtal Olsbergs Arena Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Detaljplan - Linneberg 1: Alternativ till fläskkött i skolmaten, medborgarförslag Efterlevnad och uppföljning av kommunens policy-dokument - granskningsrapport Förslag till utvecklingsberedningens uppdrag - föreskrifter för god ekonomisk hushållning Finansrapport per Rastgård för hundar i Vildparken eller Sjöängen - medborgarförslag Avsägelse av uppdrag Johan Zedig (M) Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Carina Nilsdotter (KD) Avsägelse av politiska uppdrag Diana Laitinen (S) Brottsförebyggande rådets (BRÅ) arbete och trygghetsfrågor i Eksjö kommun - information Översyn av skötsel av gator, vägar, grönområden och parker - medborgarförslag Förbättra Eksjö simhall - medborgarförslag... 28

2 Sammanträdesdatum 2(28) Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshuset, Eksjö, kl ande Anders Gustafsson (M), ordf Agneta Sköldunger (C) förhindrad. Ersättare Erling Johansson (C) GunBritt Henning (S) Amanda Nygren (S) Lennart Bogren (C) Tomas Erazim (M) Bo Bergvall (S) Frank Johan Ahlberg (C) Carina Lindström (M) Håkan Dufva (KD) Eva-Lena Österljung (S) Annelie Hägg (C) Johan Starck (S) Marie-Louise Gunnarsson (M) Mona Augustsson (MP) Anita Karlsson (SD) forts Utses att justera Nils-Åke Friman och Kristofer Martinsson Justeringens plats Stadshuset, Eksjö, , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Ordförande... Anders Gustafsson... Nils-Åke Friman Kristofer Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Kerstin von Wowern

3 Sammanträdesdatum 3(28) forts Mikael Andreasson (S) förhindrad. Ersättare Bertil Granman (S) Sven-Olov Lindahl (FP) Anders Pansell (KD) Stellan Johnsson (C) Göran Persson (M) Malin Jakobsson (S) Marianne Löwgren (C) förhindrad. Ersättare Emeli Olaison (C) Bernhard Issal (C) Björn Alm (M) Diana Laitinen (S) förhindrad. Ersättare Klein Karlsson (S) Shqiprim Murseli (S) förhindrad. Ersättare Viking Ottosson (S) Nils-Gunnar Karlsson (KD) Birgitta Karlsson (M) Lea Petersson (MP) förhindrad. Ersättare Eva Ekenberg (MP) Peter Lindholm (S) Per Sixtensson (C) Raimo Mattsson (SD) Göran Thydén (M) Ronny Jakobsson (S) Birgitta Walett (FP) Ingbritt Martinsson (C) Johannes Schneider (S) Jan Lindholm (M) Magnus Berglund (KD) Bengt Koltman (C) Leif Fransson (S) Ronnie Gustafsson (M) Kent Björk (S) Lennart Henriksson (C) Bahram Kouchakpour (S) Nils-Åke Friman (MP) Kristofer Martinsson (KD) Tobias Hedberg (SD) Övriga deltagare Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, kommundirektör Ronnie Korsberg (MP) kommunrevisionen 88

4 Sammanträdesdatum 4(28) Kf 80 Allmänhetens frågestund Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. Då inga frågor ställs förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.

5 Sammanträdesdatum 5(28) Kf 81 Dnr Budgetuppföljning per kvartalsrapport Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. Budgetuppföljning per har, utifrån respektive sektors uppföljningar, sammanställts vid Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas vid dagens sammanträde. Resultatet efter årets tre första månader är positiva 3,0 mnkr. Sektorerna har förbrukat sammanlagt 24,8% av driftbudgetens 750,0 mnkr. Alla kostnader och intäkter är dock inte periodiserade, varför utfallet inte är helt rättvisande. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse om 2,9 mnkr mot budgetens 7,6 mnkr. Sektorerna överskrider budgeten med 7,3 mnkr, inberäknat den budgeterade resultatfondspotten om 3,5 mnkr. Bland väntade avvikelser noteras - Bistånd, barn och unga; 6,7 mnkr - Hemstjänsten; 3,3 mnkr - Gymnasiet; 0,5 mnkr - Grundskolan, stödinsatser; -0,6 mnkr - KLK, engångsintäkt Campus I 12; +1mnkr Sektorerna räknar med att förbruka 30,6 mnkr av investeringsbudgetens 33,5 mnkr. Pensionskostnaderna beräknas bli 1,7 mnkr högre än budget. Skatteintäkter och utjämningsbidrag blir, enligt SKL:s prognos i februari, 3,3 mnkr bättre än budget. Resultatmålet 1 % av skatteintäkter och utjämning uppnås inte, utan målen stannar på 0,4 %.

6 Sammanträdesdatum 6(28) Målet att självfinansiera investeringarna uppfylls inte. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 70,1 % och ökar i prognosen till 70,3 %. Målet 70 % uppfylls således. Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelas att SKL:s skatteprognos i april redovisar en ökning av skatteintäkterna med 5,4 mnkr, d v s 8,7 mnkr bättre än budget. Det prognostiserade resultatet uppgår därmed till 8,3 mnkr. Kommunstyrelsen har bl a godkänt redovisad rapport. sunderlag Budgetuppföljning per Ledningsutskottets beslut , 56 Kommunstyrelsens beslut , 106

7 Sammanträdesdatum 7(28) Kf 82 Dnr Höglandets Kommunalförbund utökad borgen Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att såsom för egen skuld ingå utökad solidarisk borgen för Höglandets Kommunalförbunds låneförpliktelse upp till ett totalt högsta belopp om 38,0 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. De fem höglandskommunerna har sedan tidigare ingått solidarisk borgen för Höglandets Kommunalförbund upp till ett totalt högsta lånebelopp om 18,0 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Inom Höglandets Kommunalförbund finns en gemensam IT-organisation under namnet Höglandets IT (HIT), vilken svarar för drift och support av de fem kommunernas IT-stöd. Fr o m 2012 finansieras HIT-verksamhet med en tjänstedebitering, vilket innebär att den verksamhet som har behov av förändrat eller utökat IT-stöd får bära sin del av kostnaden. HIT gör investeringarna i stället för kommunerna och debiterar sedan en månadsavgift som ska täcka HIT:s kostnader inkl avskrivning och kapitalkostnad. Nuvarande borgensutrymme medger inte Höglandets Kommunalförbund möjligheter att investera i nya tjänster, eftersom likviditet saknas. För att klara planerade och framtida satsningar behöver kommunalförbundets låneutrymme öka från 18,0 mnkr till 38,0 mnkr. Höglandets Kommunalförbund kommer att söka lån hos Kommuninvest i Sverige AB, varför samtliga medlemskommuner måste besluta om solidarisk borgen för hela lånebeloppet. Direktionen vid Höglandets Kommunalförbund har , 6, beslutat föreslå medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar att, såsom för egen skuld utöka solidarisk borgen för Höglandets Kommunalförbund/Höglandets IT låneförpliktelse upp till ett totalt högsta belopp om 38,0 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8 Sammanträdesdatum 8(28) sunderlag Tjänsteskrivelse från IT-chefen och förbundschefen, daterad i Direktionen för Höglandets Kommunalförbund , 6 Tjänsteskrivelse från ekonom vid ekonomiavdelningen, daterad Kommunstyrelsens beslut , 107 Utdrag Ekavd HKF

9 Sammanträdesdatum 9(28) Kf 83 Dnr Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2011 med hemställan om ansvarsfrihet Mediacenter Jönköpings län Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att bevilja direktionen i Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2011, samt att godkänna årsredovisningen för 2011 för Mediacenter Jönköpings län. Anita Karlsson (SD) deltar inte i beslutet p g a jäv. Mediacenter Jönköpings län är ett kommunalförbund med uppgift att arbeta åt sina medlemmar med teknik- och mediafrågor inom utbildningsområdet. Ägare till förbundet är länets samtliga 13 kommuner. Direktionen för Kommunalförbundet har upprättat verksamhetsoch förvaltningsberättelse för Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse, daterad , att förbundets årsredovisning fastställs och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. sunderlag Årsredovisning, jämte revisionsberättelse, daterad Ledningsutskottets beslut , 60 Kommunstyrelsens beslut , 108 Utdrag Mediacenter Jkpg län

10 Sammanträdesdatum 10(28) Kf 84 Dnr Samarbetsavtal Olsbergs Arena Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att godkänna upprättat förslag till revidering av gällande samarbetsavtal avseende Olsbergs Arena. Kommunfullmäktige har , 3, godkänt upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Eksjö kommun, genom sitt helägda bolag Eksjö Kommunfastigheter AB, och Olsbergs Hydraulic AB angående uppförande och drift av Olsbergs Arena. Vid undertecknande av samarbetsavtalet överenskom parterna att bilagor till avtalet skulle inarbetas efter hand. Efter arenans färdigställande är parterna överens om att justeringar och kompletteringar av samarbetet bör ske i ett samlat dokument. Tilläggsavtal till tidigare samarbetsavtal har upprättats avseende bl a punkterna styrning och ledning, finansiering och driftekonomi. Enligt upprättat förslag till tilläggsavtal ska styrgruppen bestå av sex ledamöter, med två representanter från vardera Olsbergs Hydraulics AB, Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB. Eksjö kommun utser ordföranden. Styrgruppen ska verka t o m Styrgruppens arbetssätt ska liknas vid styrelsen i ett aktiebolag där styrelsen utgörs av styrgruppen, och VD utgörs av evenemangschefen. Styrgruppen ansvarar för all verksamhet i arenan, även intäkter och kostnader avseende detsamma. På sikt är målet att minst en tredjedel av använd tid utgörs av evenemang och övriga två tredjedelar utgörs av skol- och föreningsaktiviteter. Den totala produktionskostnaden för arenafastigheten uppgår till 46,9 mnkr, varav Olsbergs Hydraulic har finansierat 20,0 mnkr, Eksjö kommun 15,0 mnkr och Eksjö Kommunfastigheter AB 11,9 mnkr. Därutöver har Olsbergs Hydraulic AB bidraget med ett omfattande insats för design, konstruktion och inköp.

11 Sammanträdesdatum 11(28) Av tilläggsavtalet framgår vidare att Eksjö kommun år 2012 anslår 2,3 mnkr till styrgruppens förfogande för användande till arenans drift. Beloppet uppräknas därefter årligen med KPI. Beloppets storlek garanteras t o m år Samarbetsavtalet har vidare kompletterats med erforderliga bilagor. Kommunstyrelsen har , 109, beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revidering av gällande samarbetsavtal avseende Olsbergs Arena. Yrkande Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Lennart Bogren (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. sunderlag Ledningsutskottets beslut Förslag till tilläggsavtal, daterat Ledningsutskottets beslut , 73 Kommunstyrelsens beslut , 109 Utdrag KD

12 Sammanträdesdatum 12(28) Kf 85 Dnr Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta upprättat förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen, daterat , enligt 4 kap. 11 plan- och bygglagen (1987:10). Nils-Åke Friman (MP), Eva Ekenberg (MP), Mona Augustsson (MP) och Anita Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Rubricerad plan är framtagen i syfte att ge en samlad bild av kommunens syn och avsikt vad gäller landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen ska översiktligt visa vilka möjligheter, nu och i framtiden, som finns att bebygga områden kring stränderna. Planen ska ingå i den reviderade översiktsplanen. Planförslaget har varit på samråd samt utställd På grund av de betydande revideringarna efter utställningen har planen ställts ut igen under tiden Samhällsbyggnadsutskottet har , 43, bl a beslutat att tillstyrka de kompletteringar och justeringar som angetts i kommentarerna i utlåtande efter utställning Kommunstyrelsen har , 110, efter återremiss av ärendet, då sakfel förelåg i dokumentet, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen, daterat , enligt 4 kap 11 plan- och bygglagen. Yrkande Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Björn Alm (M) bifall till kommunstyrelsens förslag, Nils-Åke Friman (MP), mot bakgrund av Naturskyddsföreningens yttrande i ärendet, avslag på kommunstyrelsens förslag.

13 Sammanträdesdatum 13(28) Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med fullmäktiges godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag mot Nils-Åke Frimans (MP) avslagsyrkande, varvid kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. sunderlag Landbygdsutveckling i strandnära läge samrådshandling daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 36 Samrådshandling daterad Samrådsredogörelse daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 124 Utställningshandling daterad Utlåtande efter utställning daterat Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 248 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 262 Utställningshandling nr 2 daterad Utlåtande efter utställning nr 2 daterat Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 43 Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 66 Kommunstyrelsens beslut , 110 Utdrag SbS

14 Sammanträdesdatum 14(28) Kf 86 Dnr Detaljplan - Linneberg 1:1 Kommunfullmäktige beslutar, beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta upprättad detaljplan för Linneberg 1:1 m.fl. enligt plan- och bygglagen 5 kap. 29. Syftet med rubricerad detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten Linneberg 1:1. Planförslaget är upprättat enligt plan- och bygglagen 5 kap. 20 (1987:10) med normalt planförfarande. Under samrådstiden , har 10 skriftliga synpunkter inkommit. Samhällsbyggnadsutskottet har , 262, uppdragit till samhällsbyggnadssektorn att revidera genomförandebeskrivningen med utgångspunkt att kommunen inte ska vara huvudman för allmän platsmark inom området. Samhällsbyggnadsutskottet har vidare beslutat att godkänna samrådsredogörelsen med redovisade justeringar, samt att låta ställa ut planförslaget med redovisat strandskyddsupphävande. Planförslaget har varit utställt , varvid 23 skriftliga synpunkter framförts. Samhällsbyggnadsutskottet har , 67, därefter bl a beslutat att godkänna de ändringar av planförslaget som framgår av utlåtande efter utställning, samt att begära länsstyrelsens upphävande av strandskydd. Vid dagens sammanträde meddelas att Länsstyrelsen i beslut förordnat att ett skrafferat sandområde i enlighet med planförslaget, inte ska omfattas av strandskydd. et gäller fr o m den dag kommunens beslut att anta detaljplanen vunnit laga kraft.

15 Sammanträdesdatum 15(28) sunderlag Planprogram, daterat Planbeskrivning, daterad Samrådsredogörelse, daterad Utställningshandling, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 264 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 56 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 67 Kommunstyrelsens beslut , 111 Länsstyrelsens beslut Utdrag SbS

16 Sammanträdesdatum 16(28) Kf 87 Dnr Alternativ till fläskkött i skolmaten, medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för utredning huruvida rester kan användas som alternativ när fläskkött serveras i skollunchen. Kommunfullmäktige har , 338, till kommunstyrelsen remitterat rubricerat medborgarförslag från XXX och XXX, XX, representanter för elevrådet vid Norrtullskolan. I medborgarförslaget redovisas att flera elever vid skolan inte äter fläskkött. De är inte nöjda med att det serveras vegetarisk mat som alternativ till fläskkött. Eleverna önskar i stället ett köttalternativ. Av kostchefens yttrande i ärendet framgår att det de flesta dagarna skulle vara möjligt att erbjuda ett annat köttalternativ till elever som inte äter fläskkött. Detta skulle dock medföra en ökad kostnad, vilket inte ryms inom tilldelad budget. Kostenheten föreslår därför att medborgarförslaget avslås. Kommunstyrelsen har , 112, beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, då det medför en ökad kostnad som inte ryms inom tilldelad budget. Yrkande Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Tomas Erazim (M) och Bengt Koltman (C) bifall till kommunstyrelsens förslag, Eva Ekenberg (MP) och Eva-Lena Österljung (S) återremiss av ärendet för utredning huruvida rester kan användas som alternativ när fläskkött serveras som skollunch. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges godkännande, först proposition på Eva Ekenbergs (MP) och Eva-Lena Österljungs (S) återremissyrkande mot avslag, varvid kommunfullmäktige beslutar att bifalla återremissyrkandet.

17 Sammanträdesdatum 17(28) sunderlag Medborgarförslag, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 338 Tjänsteskrivelse från kostchefen, daterad Barn- och ungdomsutskottets beslut , 55 Kommunstyrelsens beslut , 112 Utdrag Bus KostC

18 Sammanträdesdatum 18(28) Kf 88 Dnr Efterlevnad och uppföljning av kommunens policydokument - granskningsrapport Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. På de förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG granskat efterlevandet m m av följande dokument: - inköpspolicy - resepolicy - policy för tjänstebil - lönepolicy Av granskningen framkommer bl a att det finns brister avseende efterlevnad samt vad gäller kommunstyrelsens uppföljning av policydokument. Revisorerna bedömer att följande frågor bör ses över i ett förbättrings-, kvalitets- och effektiviseringssyfte; - Policydokumentens aktualitet bör beaktas och mer konsekvent hållas ájour - Förbättring av dokumentens formella utformning - Av policydokumenten bör framgå fastställda uppföljnings- och utvärderingsrutiner - Lönepolicy åtgärder bör vidtagas i syfte att utjämna konstaterande könsrelaterade löneskillnader - Med bättre uppföljningsrutiner och tillsynsmekanismer kan verkningsgraden av dokumenten avsevärt förbättras - Kommunen bör överväga ett klarläggande avseende begreppsapparaten, policy och villkor vad gäller olika transporter i tjänsten och privat vad avser poolbil, tjänstebil, personalbil, privat tjänstebil och egen bil.

19 Sammanträdesdatum 19(28) På kommunstyrelsens uppdrag har förslag till yttrande framtagits, varav bl a framkommer att kommunstyrelsen delar revisionens synpunkter och förslag på åtgärder. Kommunstyrelsen har , 113, bl a beslutat att godkänna upprättat förslag till yttrande och avge detsamma till kommunrevisionen. Ronnie Korsberg (MP) kommunrevisionen, kommenterar vid dagens sammanträde granskningsrapporten och konstaterar att åtgärder har vidtagits avseende könsrelaterade skillnader i lön. Kommunrevisionen kommer att följa frågan. sunderlag Granskningsrapport fr revisorerna, daterad Ledningsutskottets beslut , 39 Kommunstyrelsen beslut , 84 Ledningsutskottets beslut Förslag till yttrande, daterat Ledningsutskottets beslut Kommunstyrelsens beslut , 113

20 Sammanträdesdatum 20(28) Kf 89 Dnr Förslag till utvecklingsberedningens uppdrag - föreskrifter för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat reviderat uppdrag för utvecklingsberedningen avseende antagande av lokala föreskrifter för Eksjö kommun angående god ekonomisk hushållning i det långa perspektivet, samt att därmed ändra nuvarande formulering i kommunfullmäktiges arbetsordning. Utvecklingsberedningen i Eksjö kommun har, enligt kommunfullmäktiges arbetsordning att, tillsammans med välfärdsberedningen, utarbeta förslag till budgetdirektiv i långsiktigt perspektiv, inkluderat ansvar att redovisa förslag till fullmäktige. Utvecklingsberedningen föreslår, mot bakgrund av den statliga utredningen Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet med förslag att varje fullmäktige ska fastställa lokala föreskrifter för god ekonomisk hushållning, att beredningens uppdrag omformuleras. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att utvecklingsberedningens uppdrag att ta fram långsiktiga budgetdirektiv omformuleras till att föreslå lokala föreskrifter för Eksjö kommun angående god ekonomisk hushållning i det långa perspektivet, varvid nuvarande formulering i kommunfullmäktiges arbetsordning ändras. Arbetet med att framta förslag till lokala föreskrifter ska inledas under våren 2012, med en första delredovisning i kommunfullmäktige i oktober Kommunstyrelsen har , 114, tillstyrkt presidiets förslag. sunderlag Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium, daterad Kommunfullmäktiges beslut , 53 Kommunstyrelsens beslut , 114 Utdrag AdmC Beredningen + uppdraget EKFS

21 Sammanträdesdatum 21(28) Kf 90 Dnr Finansrapport per Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. Finansrapport per har upprättats vid Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas vid dagens sammanträde. Av rapporten framgår att av 2012 års anslag för oförutsedda behov om 1,0 mnkr återstår 975 tkr. sunderlag Finansrapport per Kommunstyrelsens beslut , 115

22 Sammanträdesdatum 22(28) Kf 91 Dnr Rastgård för hundar i Vildparken eller Sjöängen - medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen. XXX, XX, påtalar att såväl gamla som unga hundägare uttrycker önskemål om en rastgård för hundar i Vildparken eller i andra hand Sjöängen. Till medborgarförslaget bifogas 84 namnunderskrifter. sunderlag Medborgarförslag från XXX, XX, daterad Utdrag Sbu

23 Sammanträdesdatum 23(28) Kf 92 Dnr Avsägelse av uppdrag Johan Zedig (M) Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Johan Zedig (M). Kommunfullmäktige beslutar därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att till ny ersättare i Utvecklingsberedningen efter Johan Zedig (M) utse Ulf Björlingsson (M), Skomakaregränd 8 B, Eksjö Johan Zedig (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Utvecklingsberedningen. sunderlag Avsägelse från Johan Zedig (M), daterad Valberedningens förslag , 13 Utdrag J Zedig U Björlingsson Utvecklingsberedn Löne L Davidsson K Nordin Reg

24 Sammanträdesdatum 24(28) Kf 93 Dnr Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Carina Nilsdotter (KD) Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. Kommunfullmäktige har vid sammanträde , 78, godkänt avsägelsen från Carina Nilsdotter (KD) som ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen meddelar i beslut att till ny ersättare i kommunfullmäktige har Gunnar Svensson (KD), Borgmästarängen 1, Eksjö utsetts. sunderlag Avsägelse från Carina Nilsdotter (KD), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 78 Länsstyrelsens beslut Utdrag G Svensson Löne L Davidsson K Nordin Reg

25 Sammanträdesdatum 25(28) Kf 94 Dnr Avsägelse av politiska uppdrag Diana Laitinen (S) Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Diana Laitinen (S), att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot med ersättare i kommunfullmäktige, samt att i övrigt hänskjuta ärendet till valberedningen. Diana Laitinen (S) avsäger sig samtliga sina politiska uppdrag fr o m Diana Laitinen (S) var ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samt sociala utskottet. sunderlag Avsägelse från Diana Laitinen (S), daterad Utdrag Lst ValB Socu D Laitinen Reg

26 Sammanträdesdatum 26(28) Kf 95 Brottsförebyggande rådets (BRÅ) arbete och trygghetsfrågor i Eksjö kommun - information Inga beslut fattas. Tomas Erazim, ordförande i Brottsförebyggande rådet i Eksjö kommun, redovisar vid dagens sammanträde från arbetet i Brottsförebyggande rådet, ett samverkansprojekt mellan polismyndigheten i Jönköpings län och Eksjö kommun. I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun för ett lokalt förenklat polisverksamhet i hela landet. Handlingsplanen ska användas som stöd för att den lokala polisverksamheten långsiktigt ska kunna utvecklas i landets samtliga kommuner. Tillsammans ska polis och kommun tillskapa en gemensam lokal problembild, i syfte att stödja ett effektivare arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet. Utifrån utvalda problem skapas en lokal handlingsplan. I mars 2010 undertecknades ett samverkansavtal mellan Eksjö kommun och polismyndigheten i Eksjö. Av 2011 års handlingsplan framgår att prioriterade område att minska brottsligheten och öka tryggheten är - stölder och inbrott ska minska - den olovliga alkoholförsäljningen ska minska - förekomsten och användande av illegala droger ska upphöra, samt - våld mot kvinnor ska upphöra Uppföljningen av målen görs en gång per år i ett för kommunen s k trygghetsbokslut. Av redovisningen framgår att antalet anmälda inbrott i villa/radhus/lägenhet, narkotikabrott (eget bruk) samt våld mot kvinnor mellan åren har minskat. Inbrott i fritidshus, försäljning av alkohol, samt överlåtelse av narkotika har dock ökat. Två nya områden med grannsamverkan har vidare startat inom Eksjö kommun under år 2011.

27 Sammanträdesdatum 27(28) Kf 96 Dnr Översyn av skötsel av gator, vägar, grönområden och parker - medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen. Jan Forsén, Eksjö, föreslår med anledning av dålig skötsel av gator, vägar, grönområden och parker, att Eksjö kommun ser över organisationen av skötseln för att nå ett bättre skötsel av staden. Ett samarbete med andra höglandskommuner kan skapas för att få en effektiv gemensam förvaltning. Alternativt måste en skattehöjning övervägas för att kunna erbjuda en attraktiv kommun. sunderlag Medborgarförslag från Jan Forsén, Eksjö, daterad Utdrag SbS

28 Sammanträdesdatum 28(28) Kf 97 Dnr Förbättra Eksjö simhall - medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen. Hampus Ingvarsson, Bruzaholm, föreslår i rubricerat medborgarförslag att Eksjö simhall byggs ut och förbättras då den börjar bli gammal och sliten. Ungdomarna behöver något nytt och äventyrligt, t ex ett hopptorn, rutschkana så det mer liknar ett äventyrsbad. sunderlag Medborgarförslag från Hampus Ingvarsson, Bruzaholm, daterad Utdrag SbS

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-01-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: EKSJÖ Plats: Landstatshuset, Hamngatan 4 Dnr: 201-4914-10 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-28

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-28 2014-08-28 Sida 1 (25) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-28 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-04-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (35) 2011-11-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2011-11-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-22

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-22 2015-01-22 Sida 1 (16) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-22 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-12-09 1 (24) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09 Innehåll Anmälan om uppräkning av taxorna för brandskyddskontroll och rengöring... 3 Modernisering och uppfräschning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (17) 2012-08-15 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (18) 2008-12-09 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2008-12-09 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (36) 2011-06-16 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-16 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-27

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-27 2014-02-27 Sida 1 (30) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-27 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (25) 2012-01-17 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (47) 2013-01-08 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-08 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (19) 2009-04-28 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-04-28 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18. Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18. Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18 Innehållsförteckning ande... 2 Rutiner för anmälan Lex Sarah...3 Rapportering enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunala funktionshinder rådet, KFR

Kommunala funktionshinder rådet, KFR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (12) 2012-05-22 Sammanträdesprotokoll för Kommunala funktionshinder rådet, KFR Plats och tid Samhällsbyggnadssektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-16.30 ande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare Jan Fransson, Mediacenter Jönköping 98. Bruno Poulsen (S) och Mats Hermansson (M)

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare Jan Fransson, Mediacenter Jönköping 98. Bruno Poulsen (S) och Mats Hermansson (M) Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 19 oktober 2015 klockan 19.00 20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Marie Svensson (C), Lena Persson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2013-12-10 1 (17) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10 Innehåll Regional samverkan kring Ungas Uppväxt i Kalmar län och Eksjö kommun 2014-2016.4 Budgetuppföljning

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 Sida 1 (33) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer