Nyheter/ändringar i 7.1 sedan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter/ändringar i 7.1 sedan 7.1.178"

Transkript

1 Nyheter/ändringar i (sedan ) Ändringar i tandvårdsstödet som träder i kraft Den nya föreskriften TLVFS 2014:6 och information om ändringar finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida: I korta drag gäller förändringar i tandvårdstödet den här gången uppräknad referensprislista, nya åtgärdskoder/tillstånd, justeringar i kombination av åtgärd/tillstånd och ett antal textändringar. I Opus har följande tillägg skett Referensprislista 2014: Referensprislista som gäller från medföljer Prislista FK 2014: Prislista med åtgärder och belopp som baserar sig på den referensprislista som gäller från medföljer Ta även del av den instruktion där vi samlat tips och råd om vad som behöver göras i Opus för att underlätta i samband med förändringarna, den heter Tips-råd inför förändring i tdvstöd Nyheter: SkaPa: Anpassning för att leverera statistikunderlag till kvalitetsregistret SkaPa. För anslutning och mer information, se Organisationsinformation: Tillägg med uppgift om org.kod som tillhandahålls från SkaPa Patientens registerkort: Inställning för att Undanta från SkaPa, för patienter som ej önskar att deltaga Aktivitetslogg: Ny händelse 9500 Patient exporterad till SkaPa Förenklad landstingsfakturering Med den förenklade landstingsfaktureringen går det att skapa specifika inställningar för varje enskilt landsting och koppla patienter till landsting så att parametrarna för det kopplade landstinget automatiskt förs in vid fakturering: Registerkort för landsting: På registerkort för landsting går det att koppla prislista, behandlingslista, hantering av patientavgifter och intygsnummer etc. Det går även att göra inställning för vilka uppgifter som ska hämtas med vid filfakturering mot landsting Koppla patient mot landsting via registerkortet: För landstingspatienter är det nu möjligt att koppla patient mot rätt landsting från registerkortet. När patient är kopplad mot ett landsting hämtas landstingets prislista vid debitering i journalen och i fakturabilden är landstinget redan inhämtat Symfoni Filfakturering: Funktion för att skapa samlingsfaktura på fil från LT-journalen samt möjlighet att bifoga bilagor i fakturafilen till Stockholms Läns Landsting före inläsning i Sida 1 av 7

2 Symfoni. Filfaktureringen sker från Landstingsjournalen, via högerklick på fakturarad väljs Exportera till Symfoni. Röntgeninställningar flyttade från registret: Opus samtliga röntgeninställningar är nu flyttade från registret till databasen Central administration av röntgeninställningar (via Verktyg>Inställningar denna arbetsstation>koppling till digital röntgen): Funktion för central administration av röntgeninställningar, knapparna Kopiera till och Hämta från används för ändamålet Ändringar i funktionen att skicka bilagor till Försäkringskassan: När det finns bilagor med felsvar så uppmärksammas användaren om detta i det meddelande som visas när FK Skicka/ta emot öppnas Tydligare status för ärenden med bifogade filer i FK Skicka/ta emot: Grön: Alla bilagor ok och klarmarkerade Blå: Halvfärdigt inskick av bilagor Röd: En eller flera bilagor med felsvar På FK Skicka/ta emot-listan är det nu möjligt att arkivera både Förhandsprövningar och Efterhandskontroller för att få bättre överblick på ärenden Det går nu att Bifoga fil för Ersättningsbegäran med status MAN (manuell handläggning), t ex för utländska patienter Journalrader visas inte längre i fönstret för efterhandskontroll eftersom raderna var missvisande och inte fyllde någon funktion. Observera att journalutskriften måste alltid bifogas som en pdf-bilaga till ärendet Ny kategori Tandhygienist via Sökknappen: Det går nu att söka fram och registrera på kategori Tandhygienist via Sökknappen Mottagit remiss från Tandhygienist (Statusfilter i journal): Det går att registrera mottagit remiss från tandhygienist Adressera remiss till Tandhygienist (Skrivarknapp i journal): Det går att adressera en remiss till tandhygienist Parodjournal markering av implantat: Tand med implantat visas nu med ljusgrå färg i parodregistreringen för att tydliggöra att det är ett implantat Beläggnings- och Slemhinneindex (BSI): Tandhälsa i journal: Det har nu tillkommit möjlighet att ange Beläggnings- och slemhinneindex. Värden anges med 0-4 Register Patient/Revision (via Listor): Vid urval på tandhälsostatistik så finns ny kolumn BSI Tandhälsostatistik (via Listor): Tillägg för visning av BSI Abonnemangsrisk (har tidigare enbart varit tillgänglig i offentlig version): Tandhälsa i journal: Det finns nu möjlighet att ange Abonnemangsrisk 1-10 Sida 2 av 7

3 Register Patient/Revision (via Listor): Möjlighet att göra urval på abonnemangsrisk Abonnemang (via Listor): Möjlighet att göra urval på abonnemangsrisk Parodstatistik (via Listor >Parodstatistik): Det går nu att ta fram statistik på karies och parod (tandhälsa) samt beräkning av blödningsindex Flytta alla bokningar från en resurs till en annan (via Verktyg>Specialfunktioner): Det går nu att flytta bokningar från en tidboksresurs till en annan, t ex när en behandlare slutar och ny behandlare tar över inbokade tider Förenklad hantering vid ändring/tilldelning av behörigheter (via Verktyg>Behörighetssystem>Användargruppinställning): Nu framgår samtliga användargruppers behörigheter i en och samma bild. Detta medför förenklad hantering vid ändring eller tilldelning av behörigheter för den som är systemansvarig i Opus Ändring i behörigheter per användargrupp (via Listor>Auktoritetstilldelning): Det går nu att ta fram vilka behörighetsändringar som skett per användargrupp Opusinloggning: Vid uppstart går det nu att via inloggningsrutan skriva in både servernamn och databas manuellt Stöd för Opusinloggning med SITHS/PKI (via Verktyg>Behörighetssystem>Användarinställning): Det är nu möjlig att logga in i Opus med SITHS-kort (PKI). Pilottester pågår för närvarande, för mer information kontakta supporten Medspace (Skrivarknapp i journal): Det går att skicka uppgifter från Opus journal till Medspace, tidigare hade enbart Praktikertjänstmottagningar tillgång till denna funktion. För information om anslutning till Medspace, se Ändringar: Registerkort: Ytan för markering av Status (slutat, flyttat och avliden) har minskats ner för att förhindra felregistrering av status för patienten. Tidigare kunde man klicka i fel status t ex Slutat istället för Obs om man klickade lite utanför kryssrutan Landskod Kroatien finns tillgänglig för EU-patienter Nu går det enbart att koppla patienten mot aktiva boenden Det går nu att utläsa även ändring av Status för patienten (t ex Aktiv, Slutat etc) via registerkortets historikknapp Journal: - Optimerat journal: Lagt till nytt index för att snabba upp öppning av journal. I vissa fall kunde det tidigare ta lång tid att öppna journaler för patienter med många journalrader, detta är nu åtgärdat Patientraden uppdateras med Rtg+datum när markering av Uppdatera Rtg sker från Sida 3 av 7

4 Röntgenknappen Nu har inte längre filterknappen för Utfört en markering när man går in på befintliga patienter, markeringen visades trots att ingen filtrering gjordes Det kommer nu ett meddelande vid betala/fakturera markerade rader om annan användare från annan dator har korrigerat belopp på rader som ska betalas eller faktureras Vid återföring av journalrad som saknar belopp sätts nu återföringsradens status till J och får samma status som ursprungsraden (J = fakturerad) Förtydligat meddelandet som användare får när de försöker att ta bort en journalrad som har överförts till kassadagbok/ekonomisystem Via högerklick på en faktura skapad i journal för annan betalare som är företag, går det nu att skriva ut alla tillhörande räkningar dvs fakturaunderlag Tidbok Sök nästa lediga tid. Valet Alla tandläkare och Alla tandhygienister fungerar nu att söka lediga tider för Vid sök nästa lediga tid sker sökning enbart mot behandlarens aktuella arbetstid Vid tidbokning ges rätt förslag på pridebokning (tandläkar- och skötersketid) utifrån de inställningar som gjorts via skiftnyckeln Det går att boka om hel dag på dag som saknar arbetsschema utan att få felmeddelande Nu hämtas rätt behandlarinformation in på SMS-påminnelse när Callcenterinställning används Nu går det att ta bort preblockeringar som används för e-tidboken utan att få ett felmeddelande Finns adress 2 angiven på patientens registerkort så kommer den nu alltid med vid utskrift av kallelsekort och tidlapp - Preblock för Internet (via Verktyg>Inställningar alla behandlare>tidbok>preblock för tidboken): Det kommer ett tydligare meddelande när preblock för internet skapas och användaren inte har fyllt i all nödvändig information Ekonomi: Utestående fordringar: Nu skrivs Utestående fordringar fakturerat/ofakturerat ut rätt även om när man glömmer att trycka Välj innan utskrift Inbetalningsöversikt: Nu visas inbetalningsöversikten korrekt vid val per behandlare när det finns à-kontobetalning el delbetalning och faktura är skapad Skicka LT-statistik (FK Skicka/ta emot): Det går nu att skicka landstingsstatistik som innehåller utbytesåtgärder utan att få ett felmeddelande Sida 4 av 7

5 Listor: Önskar bättre tid (Bevakningslista): Nu försvinner ÖBT från både patientrad och patientens bevakningslista när datum för tidbokning har passerats Patientstatistik: Vid patientstatistik per behandlare presenteras samtliga patienter per åldersgrupp som är registrerade på behandlaren, oavsett företag/klinik, utan att det kommer ett felmeddelande Tandhälsostatistik: Det går nu att spara tandhälsostatistiken till excel Radera SMS från SMS-lista: För att radera SMS från SMS-listan behöver dagens kod anges Pivotrapporter: För rapporttyp Patient och Journal visas nu samtliga fält på svenska Användarinställningar (Verktyg>Behörighetssystem): Vid upphör att gälla hämtas innevarande år/månad in via kalendern Nu fungerar inställningen korrekt för giltighetstid för lösenord Behörigheter (Verktyg>Behörighetssystem>Användargruppsinställning): Vid skapande av ny behörighetsgrupp blev inte vissa behörighetsinställningar aktiverade trots att inställning för detta fanns Användare som inte har behörighet till export, rubrik Patient, har inte längre tillgång till Export till Dentigroup Inställningar via Verktyg: Förhandslagrade journaltexter (Inställningar alla behandlare): Det kommer inte längre ett felmeddelande vid spara ny journaltext när texten inte kopplats till en behandlingslista, gällde enbart de kategorier som inte kan kopplas mot pris Hantera tidboksvyer (Inställningar alla användare>tidbok): Vid ändring av befintliga tidboksvyer försvinner inte längre scrollist när man trycker spara Kommunikationsmallar (Inställning alla behandlare): Mallformatet PM får inte längre med sig skräptext vid utskrift Uppdatera SMS (Inställningar vald behandlare>sms texter): Vid funktion uppdatera SMS återskapas nu SMS korrekt vid de fall flera SMS-påminnelser ska skickas för samma tidbokning Koppling mot Gendex VixWin (Inställning denna arbetsstation>koppling digital röntgen): Uppdaterad koppling mot Gendex VixWin, nu används ny teknik där anrop sker direkt mot Vixwins programfil Inloggning/Omloggning: Vid F10 och byte av behandlare så kommer även val för företag upp när en behandlare är knuten mot fler än ett företag Vid byte av företag/klinik väljs nu den behandlare som inloggad användare är knuten mot. Sida 5 av 7

6 Om inloggad användare inte är knuten mot någon förvald behandlare väljs som tidigare första aktiva behandlare Vid omloggning med Ctrl+F12 så uppdateras nu även användares behörigheter och tidboksvyer korrekt Inaktivering av behandlare via F3: När behandlare inaktiveras (via F3) så visas det en kontrollfråga om registrerade patienter och kopplade revisioner till behandlaren är flyttade Filfakturering (Landstingsjournal) VGR/Exportera till fil: Tillägg med OCR-nummer, tandnummer och käke i filfaktureringen mot Västra Götaland. Filfaktureringen sker från Landstingsjournalen, via högerklick på fakturarad väljs Exportera till fil Tandvårdsfönster Skåne: Generell ändring i fakturafil för Tandvårdsfönster, ändring i första raden i filen för att säkra upp standard för xml Uppdatering av Postnummerregister: Ändringar av postnummer med tillägg/borttag. Uppdatering sker från en dator, via Verktyg>Specialfunktioner. Välj knapp Uppdatera fördefinierade data och Markera Postadressregister. Tryck Uppdatera från standard Nyheter/Ändringar i funktioner som kräver tillägg i licensfil Kopplad betalterminal (Nets): Filen Baxi.dll är utbytt till baxi_dotnet.dll Nu kommer beloppsrutan alltid upp, tidigare uppstod ibland problem i de fall kvittot innehöll moms och där avrundningen inte hanterades korrekt Inläsning TotalIN-filer (via Ekonomi>Automatisk inläsning av inbetalningar): Opus stödjer nu inbetalningstjänsten TotalIN som levereras via Nordea Inläsning BGMAX-fil (via Ekonomi>Automatisk inläsning av inbetalningar): Vid inläsning av inbetalningar med BGMAX-format visas nu en varning om fakturan är exporterad, dvs status=4 Det går att läsa in inbetalningar från banken utan att få meddelande om att filen redan är inläst. Problemet uppstod när banken tilldelat olika filer samma filnummer Det registreras inte längre fel belopp i journalen vid inläsning av inbetalningar från banken när filen innehåller ören. Felet uppstod enbart hos de som läst in version Användare som vid inläsning av inbetalningar inte har behörighet i Windowsinloggningen till den sökväg som angivits hänvisas istället till c:\bibliotek\dokument Det går att läsa in inbetalningar från banken (BGMAX) när filen innehåller olika typer av apostrofer Sida 6 av 7

7 SIE-export (via Ekonomi>Omsättning): När finans 3450 och ränta 8301 förekommer samtidigt blir konteringen i SIE-filen korrekt Användare som vid skapande av SIE-exportfiler inte har behörighet i Windowsinloggningen till den sökväg som angivits, får nu ett meddelande om att behörighet saknas och kan manuellt ändra till valfri sökväg Nyhet i Kassadagbok: De kontonummer som anges för Kontant, Betalkort och Bank (andra än Opus standardkonton) via skiftnyckeln i omsättningen framgår nu med samma kontonummer i Kassadagbok. Ändringen gäller nya poster som överförs till Kassadagbok Kassadagbok med SIE: Vid byte till nytt räkenskapsår har överföring till Kassadagbok och SIE säkrats upp i de fall där det finns data från tidigare räkenskapsår som ännu inte ingår i en SIEfil Ankomstregistrerare: Det är nu möjligt för flera företag i samma Opusdatabas att använda ankomstregisteraren från samma dator Automatisk landstingsfakturering (via Ekonomi): På listan för automatisk landstingsfakturering har det tillkommit en kolumn där patientfakturor som innehåller minusposter framgår med x. I och med att vissa landsting i sin filfakturering inte tar emot minusposter i xml-filer så underlättar denna visning innan landstingsfakturan skapas Avvikelsehantering Funktion för att registrera avvikelser - Registrera avvikelse i journal (Journal>Skrivarknapp>Ny avvikelse) - Avvikelsestatistik (via Listor): Statistik och möjlighet att exportera till excel eller skicka via webbservice - Inställning för webbservice (Verktyg>Inställningar Alla behandlare>externa tjänster): Nyhet Barn2011 (via Listor>Tandhälsostatistik): Barn2011-US exporterar nu endast åtgärd 101 och 102 Urval för risk hämtas fram oberoende av vilken klinik/företag som gjort registreringen Det går att exportera både US- och Epidata till Barn2011 även när kostnadsställenr har angivits med fler än 5 tecken Det fungerar att både skriva ut och exportera Epi-/US-data till excel E-tidbok Säkrat upp så att visning av lediga tider i e-tidbok blir rätt då behandlare delar resurser Sida 7 av 7

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30 PALASSO Egenrapportering Användarhandbok Version 5.30 Rev R 2012-03-30 Användarhandbok EGENRAPPORTERING Sida 0-2 PALASSO EGENRAPPORTERING Revision R Mars 2012 Dokumentbeteckning: Användarhandbok Logica

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering UNIT4 AGRESSO ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 1. OM KURSEN 2 2. ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 3 2.1 Allmänt om elektronisk fakturahantering... 3 2.2 Flödet för elektronisk fakturahantering... 3 2.3 Kortfattat

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Hogia Affärssystem version 2008.2

Hogia Affärssystem version 2008.2 Hogia Affärssystem version 2008.2 En sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Affärssystem Innehåll Sida Favoriter och programfunktioner... 2 Nyheter i betalningsflöden...

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer