Nyheter och ändringar i 7.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter och ändringar i 7.1"

Transkript

1 Rättelser i (sedan ) Utskrift av betalkortskvitto i A5 format: Är förbättrad så den inte ska komma ut på så många sidor - gäller främst vid koppling till betalterminal Utskrift kontantkvitto: Öresavrundning kommer återigen med på utskrift Tidbok krypterade tidbokstexter: Funktionen Uppdatera SMS ger nu inte längre krypterade tidbokstexter, felet kunde uppstå hos vissa mottagningar Journal: Felmeddelande kunde komma i vissa journaler där det förekom autokorrigeringsrader från FK PTJ Kassadagbok: Går återigen att ange datum vid via Registrera och fliken Intäkter Rättelser i (sedan ) Parodjournal: Det går nu återigen att spara inställningar för Registrera yta och Mätordning Rättat det felmeddelande som visades när parodjournal öppnades, uppstod hos vissa mottagningar/kliniker Grafik: Nu visas rätt journalgrafik efter registrering i journal för de som använder gammal journalgrafik, tidigare behövde man trycka på F5 för att uppdatera journalen med korrekt information Nyheter/ändringar i (sedan ) Ändringar i tandvårdsstödet hos FK i juni 2013 som påverkar Opus Försäkringskassan genomför 8-9 juni förändringar i hanteringen av hur STB/ATB ska avräknas från högkostnadsskyddet, vilket medför anpassningar i Opus. Den nya beräkningen gäller för ersättningsbegäran där STB/ATB används och inträffar enbart i vissa specifika fall (avräkning sker per åtgärdsrad enligt en viss turordningsprincip). Anledningen har att göra med införandet av STB och att patienter i vissa fall tidigare har fått för lågt högkostnadsskydd. Journal Återföring av journalrad som ingår i ersättningsbegäran: Meddelandet som visas när användare försöker återföra en journalrad som ingår i en ersättningsbegäran har förtydligats med vad användaren istället ska göra Ersättningsbegäran: Två nya kolumner har tillkommit för att visa vilken/vilka rader som ATB respektive STB har beräknats på Sida 1 av 20

2 Utskrift av tandteknikeranvisning: Patientens personnr kommer nu alltid med vid utskrift av tandteknikeranvisning Utskrift av kallelsepåminnelse: Nu hanteras kallelsepåminnelser korrekt även vid inställning av företagsspecifika rapporttexter, tidigare kunde det skrivas ut dubbla kallelsepåminnelser Inloggad användare: Nu framgår det vilken inloggad användare som registrerat en journalrad via kostnadsför landsting (Halland) Ekonomi Kontant- och Kortbetalning: Vid utskrift av kontantfaktura (kontant- eller kortbetalning) framgår Allmänt och Särskilt tandvårdsbidrag separat Faktura: Vid utskrift av faktura framgår Allmänt och Särskilt tandvårdsbidrag separat Inbetknapp: NY: Kolumn Efter förfallodatum har tillkommit som visar antalet dagar sedan fakturan förfallit till betalning NY: Det är nu möjligt att exportera uppgifter via Inbetalningsknappen till excel Landstingsstatistik (FK Skicka/ta emot): Vid hämta landstingsstatistiken har det tillkommit en markering i vänster nederkant av rapporten, när all statistik är färdiginhämtad är hela stapeln grön Registrering på mjölktänder hämtas inte längre in till landstingsstatistiken eftersom de orsakade felmeddelande i samband med inskickande av statistik Kvitto vid överföring till SIE (Omsättning>Överför): Vid överföring till SIE kommer är nu överföringskvittot tillbaka för överförda transaktioner Faktura till annan betalare: Säkrat upp funktionen vid fakturering till annan betalare (landsting) så att inte följdfel kan uppstå vid automatfakturering till landstinget (Oralcare) Övrigt Register-Patient/Revision (Listor): STB Patientgrupp: Det är nu möjligt att söka fram vilken STB-patientgrupp patienten tillhör STB: Det är nu möjligt att söka fram patienter som via registerkortet markerats med STB Pivotrapporter (Listor): Pivotrapporter tar inte felaktigt med återförda journalrader SMS: Användare som inte har behörighet att skicka SMS har inte längre åtkomst att välja Skicka SMS direkt även om patient via registerkortet har markering Önskar SMS Prislistor (Verktyg>Inställningar alla behandlare): Vid avmarkering av prislistor behöver man inte längre spara och avmarkera flera gånger för att ändringen ska slå igenom Sida 2 av 20

3 Teknisk Flyttat opusinställningar från registret: Samtliga inställningar, förutom för röntgen, har flyttats från registret till databasen i enlighet med övriga inställningar i Opus Hallands röntgenkoppling mot Dimaxis/Romexis: Uppdaterat och säkrat upp personnummerhanteringen för röntgenkoppling till Dimaxis/Romexis för Halland Sida 3 av 20

4 Nyheter/ändringar i (sedan ) Nyheter Till målsman för på Uteblivande brev: Vid utskrift av uteblivandebrev till patienter under 18 år skrivs nu tillägget Till målsman för ovanför patientens adress Journal Tillstånd 5071: Kan kombineras med åtgärder 864, 867 och 877 Öppna journal: Det kommer inte längre ett felmeddelande när journalen öppnas för vissa patienter. Felet beror på att man tidigare har gjort två identiska ersättningsbegäran (t ex från två rum samtidigt) och sedan har tagit bort den ena Bifoga filer (hämta via scanner): Det går nu att avbryta inscanningen utan att Opus behöver startas om efter avbryt Grafik: Nu visas rätt journalgrafik i terapiplanen även för de som använder gammal journalgrafik, tidigare hämtades grafiken som ortodontister använder Ortodontister behöver inte längre trycka på uppdatera -knappen när de växlar till terapiplanen för att rätt grafik ska visas (kräver speciellt tillägg i licensfilen) Ekonomi Kontant- och Kortbetalning: Det går nu att registrera minusbelopp för del- resp förskottsbetalningar som sker via kontant eller kort utan att få meddelande om att Beloppet måste vara större än 0 Förhandsprövning (FK Skicka/ta emot): Knappen för bifoga filer aktiveras nu när FHP fått svarsresultat = O (omgörning) från Försäkringskassan Inläsning OCR: Det kommer nu ett tydligare meddelande vid avsaknad av korrekt OCRnummer Export till SIE (Omsättning>Överför): Kostnadsföring av landstingsandel konteras vid överföring till SIE (fungerar enbart tillsammans med offentlig licensfil/halland) Faktura till Landsting (Faktura annan betalare): Vid fakturering för patient med kopplat landsting och där frikort går ut samma dag så blir det inte längre felaktigt en patientavgift. Funktionen kräver tillägg i licensfil (Oralcare) Export till tandvårdsfönster/landstingsfaktura: Journalrader med 0 kronor som ingår i en patientfaktura och som överförts till landstinget kommer inte längre med i XML-fil vid fakturaexport av landstingsfaktura till Tandvårdsfönster (Oralcare) Sida 4 av 20

5 Övrigt Utskrift av minitidlapp: Löst rättighetsproblem med utskrift av tidlapp vid användande av miniskrivare Abonnemang: När makulering av faktura sker i journal för patient med pågående abonnemang så kvarstår nu datumet för Delfaktura 2 resp 3 på Listor>Abonnemang om de är fakturerade Rapporttexter (Verktyg>Inställningar alla behandlare/vald behandlare): Rättat så att rapporttexter hämtas in korrekt, då det i vissa fall kunde saknas rapporttexter helt om det fanns felaktiga värden för företag i databasen Kommunikationsmall (Verktyg>Inställningar alla behandlare): För nya mallar som skapas visas kopplingsfält i mallen på svenska istället för på engelska. Mallar som är skapade sedan tidigare behåller engelska kopplingsfält, om man önskar att få svensk text i kopplingsfält på dessa då måste kopplingsfält infogas på nytt Röntgeninställningar: Tidigare sparade röntgeninställningar på datorn behålls nu vid uppdatering till ny version DBTool: DBTool fungerar enbart när SQL2008/2008R2 finns installerat på huvuddator/server. Det visas ett tydligare meddelande till användare om detta saknas Nyheter/ändringar i (sedan ) Revision Felaktigt kopplade revisionstider ger varning: Ett meddelande visas nu när man trycker på revisionsknappen om patienten har en felaktigt kopplad revisionstid. Dvs patient har en revisionstid till en behandlare som inte är kopplad mot företaget/kliniken som revisionen är kopplad till, eller en inaktiverad/slutad behandlare. Revisionstid som berörs framgår med rött och går att koppla om till rätt företag/klinik. OBS! Patienter som ligger felkopplade enligt ovan beskrivning kommer inte med på standardvalet för revisionslista, val Rev aktiv behandlare, alla företag måste göras istället Anteckning: Ett meddelande visas när man anger fler än 50 tecken i anteckningsfältet för en enskild revision Journal Grafik: Tandgrafik för rotrest i kombination med apikal parodontit (via Endo) visas nu korrekt Ändra belopp: Det går nu att högerklicka och välja ändra belopp på journalrader som registerats med arvode via tidboken (Utebliven och Avbokad) utan att få ett felmeddelande Sida 5 av 20

6 Makro: Makro fungerar oavsett om den förhandslagrade journaltexten ingår i vald behandlingslista eller ej Visningsfel: FK-ersättning och Patientavgift visas med rätt belopp när man har en ersättningsbegäran som innehåller både ATB och STB samt att referenspriset för åtgärden är lägre än patientavgiften Journalrad som förhandsprövats med avslag: Det går att både ta bort och återföra journalrader som har förhandsprövats och fått status avslag Ersättningsbegäran med förhandsprövade åtgärder: Nu framgår texten att ersättningsbegäran innehåller åtgärder som tidigare godkänts via Förhandsprövning Återföra ersättningsbegäran med förhandsprövade åtgärder: Vid återföring av ersättningsbegäran som innehåller förhandsprövade åtgärder behövs dagens kod eftersom detta inte kan hanteras automatiskt hos Försäkringskassan (hanteras på motsvarande sätt som ersättningsbegäran med manuell hantering) Abonnemang: Abonnemanget raderas korrekt när frisktandvårdsåtgärden (registrerad via Hygien) tas bort Ekonomi À-kontofaktura: Det går inte längre att skapa en à-kontofaktura med minusbelopp Faktura till anhörig: Faktura till anhörig skrivs nu ut korrekt och inte med texten Till målsman för Export till tandvårdsfönster/landstingsfaktura: Tillägg i XML-fil för fakturaexport av landstingsfakturor till Tandvårdsfönster avseende hantering av patientavgift. PATX har ändrats till PAT1 för allmäntandläkare, PAT2 för speciallisttandläkare och PAT4 för tandhygienist (Oralcare) Landstingsstatistik (via FK Skicka/ta emot): Terapiplanerade åtgärder kommer inte längre med när Landstingsstatistiken hämtas in Historikknappen (Omsättning): Historiska data från tidigare överföringar från 7.0 och tidigare hämtas in och visas korrekt Kassadagbok PTJ: Vid utskrift av Översiktsrapport visas datum och konto i sin helhet Tidbok NY Automatisk kallelse med bokningskategori: Vid automatisk kallelse går det nu att ange bokningskategori för att få rätt behandlingsfärg i tidboken. Valet sker enbart för revisioner som inte är kopplade mot en bokningsmall Dölj patientupplysningar: Klockslag och resursnamn visas när man trycker Dölj patientupplysningar och det finns övriga bokningar (preblockeringar, post-it etc) i tidboken Sida 6 av 20

7 Dagens datum/e: Nu hoppar inte längre tidboksvisningen tillbaka till dagens datum så snart bokstaven e används som tidbokstext (e= kortkommando för gå till dagens datum) Ändra bokning: Det går nu att via tidboken högerklicka och ändra en preblockering som är skapad i schemaläggningen utan att den försvinner från arbetsschemat Tidbokstext: Tidbokstexten hanteras korrekt även när bokstäverna f och o förekommer i position 4 och 5 Registrering av Utebliven med arvode: Nu går det att använda Entertangenten vid registrering av Utebliven i tidboken utan att inlagt arvode försvinner Utskrifter Revisionslista (via Listor>Patient-Revision): Utskriften av revisionslista efter automatisk kallelse, dvs som innehåller inbokade tider, har nu mindre tomrum Patientstatistik (via Listor): Utskriften av patientstatistik tillsammans med urval slutat innehåller inte längre norsk text Inbetknapp/Alla patienter: Snabbat upp utskriften av sammandrag av obetalda fakturor Kallelsekort: Nu kommer det en fråga om man vill skriva ut kallelsekort till de patienter där SMS inte blir skickat vid utskrift av kallelser Kallelsekort/Historik: Nu visas tidbokstexten korrekt för tidigare utskrivna kallelsekort Tidlapp: Minitidlapp skrivs ut rätt och rapporttext skrivs ut om sådan finns inlagd Trög utskrift Windows XP: Korrigerat problem med tröga utskrifter för faktura och tidlapp om man hade Nej för skrivardialog via skrivarinställning och använde operativsystem Windows XP Övrigt NY: Rapporttext per företag (Verktyg>Inställningar vald behandlare>företagsinformation): Det går nu att använda företagsspecifika rapporttexter. Inställningen för detta sker via företagsinformationen Prestandaförbättringar: Byte av behandlare via listen går snabbare och att journalen inte laddas fler gånger än nödvändigt vid växling mellan olika fönster Förbättring av kommunikationsmall (Verktyg>Inställning alla behandlare): Det går att kopiera en tidigare skapad kommunikationsmall Det går att förhandsgranska och göra testutskrift av kommunikationsmallar Det går att infoga patientens personnr i en mall via kopplingsfält Patient visat personnr Ett meddelande visas när användare försöker klistra in mer text än vad som ryms i själva mallen Abonnemang (via Listor): Slutdatum för abonnemang visas nu med rätt datum Sida 7 av 20

8 Journalstatistik (via Listor): Det går återigen att göra urval på födelsedatum Mottagna SMS (via Listor): Det finns nu möjlighet att göra urval på behandlare via Skickade och Mottagna SMS. För att filtrering ska fungera behöver även Opus SMS-service uppdateras till version Specialfunktioner (via Verktyg): Flytt av väntelista är ändrad till att flytta samtliga bevakningslistor från en behandlare till en annan Avisering: Aviserade patienter (nya) som hanteras manuellt blir inte längre dubbelregistrerade (Halland) Förhandslagrade journaltexter (Verktyg>Inställningar alla behandlare): Nu kommer frågan om att koppla journaltext till en behandlingslista enbart när man sparar en text som inte är tidigare är kopplad mot någon behandlingslista Prislista (Verktyg>Inställningar alla behandlare): Det kommer inte längre ett felmeddelande när man söker på en priskod som inte finns i vald prislista Betalterminal: Point betalterminal är nu integrerad med Opus Digital röntgen: Uppdaterad integration med Romexis, dvs det går nu att dubbelklicka på röntgenbilderna från Opus och de öppnas i Romexis Backup: Den automatiska backupen är nu satt till standardtidpunkt 07:00 istället för 08:00 Sök via Master/Befolkningsregister (Halland): Vid registrering av patient via Master kommer det inte längre ett felmeddelande Vid registrering av patient via Master kommer även kön med Nyheter/ändringar i (sedan ) Journal Högkostnadsskydd: Nu visas rätt högkostnadsskydd i journalen, med samma belopp som hos FK, när 2 ATB á 300 kr används på samma Ersättningsbegäran Abonnemang: Nu tas inte abonnemanget bort från patientens registerkort när man tar bort faktura som avser förlängning av abonnemang, skapad via Listor>Abonnemang Ta bort via Papperskorg: Nu får man inte längre ett felmeddelande när man försöker att ta bort en journalrad som saknar arvode genom att använda papperskorgen Zoom på bifogade filer: Vid förhandsgranskning av bifogade filer så går det återigen att zooma genom att använda scrollknapp på mus Sida 8 av 20

9 Ekonomi FK Skicka/ta emot: Nu går det att Uppdatera status utan att få ett felmeddelande, anledningen var att det fanns återförda ersättningsbegäran skickade i 7.0 och där svaret inhämtades i 7.1 Landstingsstatistik (via FK Skicka/ta emot): Vid Hämta LT-statistik så hämtas nu statistik in för samtliga behandlare som tillhör valt företag. I och med att statistiken kan ta en stund att hämta in så har det tillkommit ett informationsmeddelande om det Export till SIE (Omsättning): Konto för Tandteknik konteras korrekt Vid samma kontonr till olika konteringar så hanteras de korrekt Rätt räkenskapsår skrivs till SIE-filen, enligt inställning via skiftnyckeln Numrering av SIE-fil hanteras nu som tidigare, dvs samma nummerserie oavsett företag Det går att spara SIE-filen även när sökvägen till vald mapp överstiger 50 tecken Historikknappen (Omsättning): Nu visas tidigare skapade filer (till SIE el Ekonomimodul) från 7.0 eller tidigare versioner och det går att återskapa gamla filer Automatfakturering Landstinget: Nu blir det korrekt fakturanummer vid automatfakturering mot landstinget (Kräver tillägg i licensfil, gäller OralCare) Export till tandvårdsfönster/landstingsfaktura: Ändringar i XML-filen pga förändringar i det mottagande gränssnittet hos Region Skåne (OralCare) Övrigt Revision: Nu visas behandlare som tillhör andra företag med namn istället för med siffra Utskrift Revisionslista (Listor>Register Patient/Revision): Anpassat utskrift av revisionslista så att utskriften ska skrivas ut på så få sidor som möjligt Vid vissa urval anges dessa i rubriken istället för i separat kolumn (t ex Företag) Vid utskrift som blir på 2 sidor el fler i sidled så används enbart patientnr som patientidentifikation Tandhälsostatistik (Listor>Tandhälsostatistik): Vid val på Behandlare el Klinik/Företag tas nu alla patienter som tillhör respektive Behandlare/Klinik med i urvalet av patienter. DMFST-tal visas enbart på patienter som är undersökta och/eller färdigbehandlade i rapportperioden Förhandslagrade journaltexter (Verktyg>Inställning alla behandlare): När man lägger till ett nytt pris för en journaltext så visas nu priset direkt Sida 9 av 20

10 Nyheter/ändringar i (sedan ) FK Skicka/ta emot: Nu går det att Uppdatera status utan att få felmeddelande när det finns ohanterade ersättningsbegäran på listan från 2009 och 2010 Journal: Prestandauppdatering i journalen i samband med förändringar i tandvårdsstödet som infördes 2013 Nets Betalterminal: Det går nu att använda omloggning med F12 utan att få felmeddelande Nyheter/ändringar i (sedan ) Journal Förhandsprövning STB (via Terapiplan): Det går nu att öppna Förhandsprövning STB utan att få ett felmeddelande Landstingsstatistik: Till landstingsstatistiken sparas nu enbart information när journalregistreringen innehåller både åtgärds- och tillståndskoder Utbytesåtgärder med högre referenspris: Nu visas även det högre referenspriset när en specialist som har inställning Använd högre referenspris väljer utbytesåtgärder Ekonomi Fakturautskrift: Vid utskrift av betalningsplan och delfakturor så hanteras nu fakturanr och förfallodatum korrekt för delfaktura 2 och följande Vid utskrift av betalningspåminnelser blir det nu rätt inbetalningstalong i nederkant även när man har inställning för plusgiro FK Skicka/ta emot: Nu går det att uppdatera status och hämta meddelande från Försäkringskassan utan att få felmeddelande. Felmeddelandet förekom hos de användare som inte uppdaterat status sedan innan årsskiftet Det går nu att skicka en tidigare sparad ersättningsbegäran utan att få felmeddelande Tidbok Ombokning/Avbokning: Rättat så att ombokade/avbokade tider ska kunna återuppstå, detta kunde tidigare inträffa vid enstaka tillfällen Övrigt Nets betalterminal: Löst problem med koppling till Nets multiterminal (flera företag) Sida 10 av 20

11 Testa Skicka/ta emot till Försäkringkassan (via Företagsinformation): Nu fungerar det att Testa Skicka/ta emot utan att få ett felmeddelande. Funktionen används för att kontrollera att kommunikationen mot Försäkringskassan fungerar med installerat certifikat och företagets klinikid Kommunikationsmall: Nu går det att skriva ut kommunikationsmallar både med och utan förhandsgranskning Bildskärmsinställning (1024x768): Visningen i journalen visar nu all information även vid skärmupplösning 1024x768 Sida 11 av 20

12 Nyheter och ändringar i (sedan ) Patient/Sök/Hälsodeklaration Registerkort Patient: NY: Val för Patientgrupp som avser Särskilt tandvårdsbidrag (STB) Patientkategorier (via Landsting) har kompletterats med de patientgrupper som avser landstingsstatistik. När koder för landstingsstatistik väljs blir det automatiskt fördelning Patient 100% NY: Det går nu att skriva ut patientens registerkort NY: Tillägg med val för koppling till boende/avdelning NY: Tillägg med val för vårdmodeller (K1, P1, M1-M3) Det går nu att spara patient med samordningsnummer från Försäkringskassan FK-knappen: Visning av Särskilt tandvårdsbidrag (STB), information lämnas från Försäkringskassan först när STB nyttjas första gången Registerkort Specialist: Tillägg med specialitet Endodonti NY: Registerkort Boende/Avdelning: Det går nu att registrera boende/avdelning per landsting/kommun (för nödvändig tandvård) för att sedan koppla till patientens registerkort Sök-knappen: I fält för adress går det nu även att söka på mailadress I fält för telefonnummer har sökning av mobilnummer förbättrats NY: Varna om anteckning när patient väljs (Patient>Anteckningar): Nu går det att välja om man per patient vill att anteckningsrutan ska öppnas när patienten söks fram Hälsodeklaration: Det står nu Bruxism (pressar/gnisslar), gäller både i formulär och utskrift Det står nu Gravid, beräknad nedkomst (istället för BP) både i formulär och utskrift Utskriften av hälsodeklaration har anpassats så att nu skrivs allt ut korrekt För avliden patient går det inte att uppdatera en hälsodeklaration, ett meddelande visas Sida 12 av 20

13 Journal NY: Färgmarkera journalrad: Nyheter och ändringar i 7.1 Det finns nu möjlighet att färgmarkera journalrad. Via högerklicka i #-kolumnen så visas färgval Röd, Grön, Blå eller Ingen. Färgmarkering av journalrad sker enbart i #-kolumnen. Funktionen kan användas för t ex journaltexter som är extra viktiga och för sådant som behöver kontrolleras ytterligare. Valet Ingen används för att återställa journalraden tillbaka till standard Nya filterknappar: Fördeln/Refpris: En ny filterknapp nedanför Alla kolumner har tillkommit för att visa information som rör nuvarande tandvårdsstöd. När knappen är intryckt visas den med gul markering Per behandlare: Det går nu att filtrera vald behandlares registrerade journalrader. När filterknapp är aktiv går det inte att göra registreringar i journalen Återställ filtrering: Tillägg med knapp för att återställa filtrering i journalen NY: Ctrl+Filterknapp: Det går nu att filtrera på fler än en filterknapp genom att använda Ctrlknapp. En blå ram visas på den/de filterknappar som är aktiverade NY: Filterknapp Per företag i Andra betalares journaler: Nu finns filterknapparna Per företag och Per behandlare även i andra betalares journaler (landsting, socialkontor etc) Ersättningsbegäran: NY: Kunna använda och debitera Särskilt tandvårdsbidrag (STB) En ersättningsbegäran som har status manuell hantering går inte längre att återföra utan att använda dagens kod. Anledningen är att man ändå alltid måste kontakta Försäkringskassan för att återta en ersättningsbegäran som hanteras manuellt Sida 13 av 20

14 Via högerklick på en Ersättningsbegäran så går det återigen att utläsa antal tänder när ATB har nyttjats Ny journalregistrering: NY: Journal färdigförd idag: Nu finns val för att ange att journal är färdigförd idag. Via dagens patienter visas patienten med mörkgrön färg. Vid dagens slut kan man snabbt kontrollerat att journalföring är färdig för samtliga av dagens patienter NY: Inrapportering av landstingsstatistik: När patienten via registerkortet har patientgrupper som avser landstingskoder ( el ) via patientkategori och fördelning är P=Patient 100% så sparas journalrader för inskick av landstingsstatistik NY: Högre referenspris för specialist: Kunna använda högre referenspris för specialist. Det är enbart behandlare som har markerat detta på sitt registerkort som det fungerar för och det förutsätter att patienten har remitterats. Markering av högre referenspris sker per journalrad NY: Åsidosätta abonnemang: Det går nu att åsidosätta Abonnemang vid till exempel Arbetsskada eller Olycksfall, dvs det går att ange tillståndskoder som ingår i Abonnemanget tillsammans med Normal fördelning. Dessa åtgärder ska skickas med en egen Ersättningsbegäran till Försäkringskassan Terapiplan: Vid gör utfört från terapiplanen så hanteras nu återutskrift av kostnadsberäkning korrekt Förhandsprövning (Terapiplan): NY: Förhandsprövningen har utökats med ett fält för att Ange orsak till förhandsprövning NY: Det går nu att till Försäkringskassan skicka en förhandsprövning som avser flera behandlingstillfällen, tidigare kunde inte Försäkringskassan hantera detta NY: En åtgärd som via förhandsprövning har avslagits av Försäkringskassan får fördelning P=Patient 100% vid Gör utförd NY: Förhandsprövning STB (Terapiplan): Kunna skicka förhandsprövning till Försäkringskassan för Särskilt tandvårdsbidrag (STB), observera att det måste finnas en journalrad i terapiplanen för att valen via skrivarknappen ska bli tillgängliga Filhantering/Bifoga fil: Det går att lägga till fler bifogade filer utan att behöva spara mellan varje inlagt dokument Skapa tänder automatiskt: För nya patienter så skapas nu även visdomständerna (åttorna) automatiskt Remiss: Det går inte längre att ändra på en remiss på datum bakåt i tiden, dvs den kan bara ändras på dagens datum Inställning (skiftnyckeln): NY: Varna om anteckning för alla patienter: Det finns nu en inställning för Varna om Sida 14 av 20

15 anteckning för alla patienter. När det finns en anteckning registerad via Patient>Anteckningar visas en fråga Det finns en viktig anteckning på patienten, vill du läsa anteckningen nu? (Ja resp Nej) NY: Varning om Röntgen: Inställning för Varning om röntgen inte har uppdaterats/tagits på x veckor Vid inställning gammal journalgrafik så hamnar man nu återigen längst ner i journalen Skrivarknappen i journal: Supportutskrift av journal: Det finns nu möjlighet att göra en utskrift av journalen som enbart innehåller patientnumret, dvs en anonym supportutskrift utan personnr och namn Kallelsepåminnelse: Det går nu att skriva ut ett brev om kallelsepåminnelse (revisionspåminnelse) till vald patient direkt från patientens journal. Motsvarande funktion finns även via skrivarknappen i Listor>Register Patient/Revision, där revisionspåminnelse kan skrivas till flera patienter samtidigt Remissregistrering Hämta mediciner vid Remissregistrering: Det går nu att via Remissregistrering hämta in patientens registrerade mediciner från Hälsodeklarationen Tandteknikeranvisning: Nu kommer personnr med till tandteknikeranvisningen igen Alt+O växling Ortodontijournal/vanlig: Tangentkombinationen Alt+O kan nu användas för att på ett enklare sätt växla mellan Ortodontijournal och vanlig journal, fungerar för inloggade användare som är kopplad mot ortodontist Parodregistreringar: Nu visas tidigare parodregistreringar med den inställning som var vald vid registreringstillfället Diagnos har ändrat begrepp till Tillstånd Utskrift traumaundersökning: Rubrik Traumaundersökning skrivs nu ut korrekt Abonnemang: NY: Vid nytecknande av abonnemang går det att använda Särskilt tandvårdsbidrag (STB) NY: Det går nu att använda Särskilt tandvårdsbidrag (STB) även för patienter med befintligt abonnemang. Sker via högerklick på abonnemangsraden i journalen. För att det ska fungera krävs att patientgrupp för STB har angivits på patientens registerkort. Motsvarande funktion finns även via Listor> Abonnemang Vid Använd ATB och Använd STB via högerklick på abonnemangsrad så sker nu en uppdatering mot Försäkringskassan om aktuell högkostnad, använt ATB respektive STB Tidbok/Tider/Revision Helgdagar via kalendern: Helgdagar framgår nu med lite fetare text i kalendern till tidboken (Dölj patientupplysningar): Nu finns det en knapp för att visa enbart tidbokstext och få patientupplysningar dolda Sida 15 av 20

16 NY: Idag-knapp nås via tangenten e : Idag-knappen nås nu även via tangenten e Sök nästa lediga tid: Förbättrad funktionalitet för att söka nästa lediga tid Ångra registrering av Utebliven: Patient registrerad som utebliven går nu att ångra genom att högerklicka på tiden och markera Patienten har anlänt. Tilläggsfråga visas om man även önskar att ta bort ev journalrader kring uteblivandet från journalen Registrera Utebliven med Callcenterinställning: Nu registreras rad för utebliven i journalen på den behandlaren som tiden är registerad på när man använder Callcenterinställning Patienten har anlänt: När man i journalen har markerat en journaltext med Journal färdigförd idag går det inte att välja patienten har anlänt. Användaren får ett meddelande om det Ta bort repeterad blåbokning: Det går nu att ta bort repeterad blåbokning #Paus Ändra tidbokning bakåt i tid: Det går inte längre att ändra pridebokningen på tidbokningar med förflutet datum Det går inte längre att flytta en tidbokning på förfluten tid via drag-and-drop Tooltip i personlig tidbok: Nu visas det inte längre ett felmeddelade när man i visningsläget personlig tidbok för muspekaren över namnet på den som personlig tidbok tillhör. Felet uppstod enbart i databaser med stora mängder tidboksregistreringar Avliden patient: Patient som har avlidit visas i tidboken med rosa text och istället för patientens namn visas ***Avliden***, behandlaren måste själv avboka/ta bort dessa tider. För avliden patient gäller: Det går inte att boka in ny tid i tidboken, ett meddelande visas Ändra en tidbokning (men det går att titta på ursprungsbokningen) eller boka om tiden Skicka SMS-påminnelse, Skicka SMS direkt eller Skicka e-post Lägga in ny revisionstid, ett meddelande visas. Befintliga revisionstider finns kvar, de måste tas bort manuellt Utskrift tidlapp: Vid utskrift av tidlapp kommer nu rätt rapporttext med på utskriften Dagens patienter: NY: Nu framgår mörkgrön markering när funktion Journal färdigförd idag har använts i journalen Nu stängs Dagens patienter automatiskt även när man använder tangentbordet för att välja patienter Tider: Nu framgår det via Tider när tid ursprungligen registrerades in, kolumn heter Regdatum/tid För avbokade tider kan man nu se vilken inloggad användare som har tagit bort en patients tid och vilket datum det skedde, kolumner Raderad av och Raderaddatum (gäller inte Sida 16 av 20

17 avbokad permanent) Vid utskrift av tidlapp kommer nu rätt rapporttext med på utskriften Revision: Vid registrering av revisionstid går det nu enbart att välja de behandlare som är kopplade mot valt företaget. Det går inte längre att registrera revision på ett företag som behandlaren inte är kopplad mot NY: Det går nu att registrera anteckning per inlagd revisionstid som ett komplement till Revisionsanteckningen som gäller generellt för patienten Sida 17 av 20

18 Ekonomi Periodiserad Saldolista: En ny rapport som visar hur länge utestående fakturor varit obetalda Omsättningen: Genomgång och ändrad funktionalitet för SIE-exporten i och med anpassning för tilläggsfunktionen Kassadagbok Varningsmeddelande om att det finns filer att skicka till Praktikertjänst visas nu enbart för tandläkare som använder Kassadagbok för PTJ Fakturering till Landsting: Nu visas det en varning om patienten inte har ett intygsnummer ifyllt på registerkortet vid fakturering till landsting Nu blir det förvalt att debiteringen ska vara 100 % på annan betalare (landsting) Nu fungerar det att avmarkera journalrader vid fakturering till landstinget NY: Det går nu att även exportera fakturor till Tandbågen (Region Skåne) FK-skicka/ta emot: Vid Status MAN (manuell hantering) kan Försäkringskassan bifoga mer information, dessa framgår via ett utropstecken i kolumnen till höger om Status, gäller både Ersättningsbegäran och Förhandsprövning Betalspecifikationen har kompletterats med information om claimnummer även för abonnemangspatienter Ny kolumn för att visa om förhandsprövning avser Åtgärd eller STB Varningen som kommer när man öppnar listan har förtydligats med vad exakt som inte är inskickat till Försäkringskassan NY: Landstingsstatistik (via FK Skicka/ta emot): Ny funktion för att skicka statistik till Socialstyrelsens tandhälsoregister. Patienter som inhämtas för statistik är de som har rätt patientkategori för landsting samt att åtgärden är debiterad med patient 100% i journalen. Man väljer Hämta LT-statistik och därefter Skicka LT-statistik FK Abonnemang Skicka/Ta emot: Tillägg på listan för att visa Claimnummer Listor Register Patient/Revision: Nu kommer det inte ut tomma papper vid utskrift av revisionslista samt att långa revisionsanteckningar skrivs ut i sin helhet NY: Tillägg för att söka fram Patientkategori i perioden NY: Tillägg för att söka fram Slutat/Flyttat i perioden NY: Tillägg för att söka fram Boende/avdelning Bevakningslista: Nu visas pridebokningen i egen kolumn Pride Sida 18 av 20

19 Journalstatistik: Nu går det återigen att hämta statistik för urval Alla samt att det återigen är samma princip för att ange lösenord som via omsättningsrapporten (signeringslösenordet används när en enskild behandlare ska ta fram sin egen statistik) Patientstatistik: Användare som inte har behörighet till patientstatistik kommer inte längre åt Patientstatistik via knappen som finns i Patientlojalitet Remisser/Epikriser/FHP osv: För Epikris/Remissvar Kirurgi så visas det nu ett datum i kolumn Svar när Remissvaret har registrerats Pivotrapport: Nu går det att söka fram Riskfördelning på barn Inställningar via Verktyg Förhandslagrade journaltexter (Inställningar alla behandlare): Nu visas enbart aktiva prislistor i meny för prislistor, tidigare visades även inaktiva Bokningsmallar (Inställningar alla behandlare>tidbok): Nu går det att sortera visningsordningen på bokningsmallar Rapporttexter (Inställningar alla behandlare): När man ändrar Utskriftens rubrik till egen text för t ex påminnelse så skrivs nu den egna texten ut på påminnelsefakturan samt även sparas i journaltexten Nu kommer alternativet tidlapp upp som val i rapporttexter NY: Inställning för utökad barntandvård (Inställning vald behandlare> Företagsinformation): Det går nu att ange att barn- och ungdomstandvård ska gälla upp till 23 år. Via flik Ekonomi finns val Utökad barntandvård, här går det att ange 20, 21, 22 el 23 beroende på upp till vilken ålder landstinget ersätter barn- och ungdomstandvård NY: Inställning för använd specialist referenspris (Inställning vald behandlare>registerkort): För behandlare som är specialister går det nu att markera använda specialist referenspris, tillsammans med behandlarens personnr på registerkortet sker kontroller hos FK att behandlaren ifråga är specialist NY: Inställning för utskriftsdatum på kallelsekort (Inställningar vald behandlare> Tidbok> Behandlare-inställning): Vald behandlare kan nu själv välja om utskriftsdatumet ska skrivas ut på kallelsekortet E-postinställning Smtp kräver SSL (Inställn vald behandlare>inställningar epost): I e-postinställningar finns det nu möjlighet att göra inställning för Smtp-servern kräver SSL Sida 19 av 20

20 Utskrifter Miniskrivare: Det går nu att skriva ut på miniskrivare från klientmaskiner Löst problem med att utskrifter av tidlapp och kvitton med både lång och kort text på miniskrivare kom på 2 sidor Vid utskrift av tidlapp på miniskrivare hanteras nu Telefon direkt korrekt Övrigt Uppdatering av Postnummerregister: Ändringar av postnummer med tillägg/borttag Uppdatering sker från en dator, via Verktyg>Specialfunktioner. Välj knapp Uppdatera fördefinierade data och Markera Postadressregister. Tryck Uppdatera från standard Referensprislista 2013: Referensprislista som gäller från medföljer och uppdateras automatiskt Avisering (Verktyg): Det går nu att högerklicka och välja Radera på listan över inlästa aviseringsfiler från befolkningsregister. Funktionen Autouppdatera fungerar också. För att nå funktionen krävs tillägg i licensfil Databas: Nu hanteras alla typer av tecken (Unicode) för kryptering av databasen Manual: Tillägg och ändringar i F1-hjälpen Nya funktioner som kräver tillägg i licensfil och är tilläggstjänster Förbättrad hantering vid landstingsfakturering (Läs mer i F1-hjälpen i avsnitt automatfakturering ): Registerkort Landsting: Tillägg med inställningar för att per landsting koppla prislista (tandläkare resp tandhygienist), behandlingslista, hantering av intygsnummer etc Patientens registerkort: Tillägg med val för koppling mot landsting. När patient kopplas mot ett landsting ändras automatiskt fördelningen till Patient100%. Faktura till Landsting (via Faktura): För patienter som kopplats mot landsting väljs nu landstinget direkt vid faktureringen. Register Patient/Revision (via Listor): Tillägg med val för att söka fram patienter som är kopplade mot landsting Automatfakturering av landsting (via Ekonomi): Tillägg med funktion för att kunna automatfakturera landstingsfakturor Kassadagbok: Funktion för att kunna göra dagliga avstämningar av kontanter och betalkort. Här går också att registrera inköp. Funktionen erbjuds tillsammans med export till SIE-fil Sida 20 av 20

Nyheter/ändringar i 7.1 sedan 7.1.178

Nyheter/ändringar i 7.1 sedan 7.1.178 Nyheter/ändringar i 7.1.253 (sedan 7.1.178) Ändringar i tandvårdsstödet som träder i kraft 2014-09-01 Den nya föreskriften TLVFS 2014:6 och information om ändringar finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Versionshistoria Optitec RS

Versionshistoria Optitec RS Versionshistoria Optitec RS Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.21 Återkallning Ny funktion i återkallningen: Avancerad direktmarknadsföring Möjlighet att ställa egna frågor i databasen. Sökfönstret Visar

Läs mer

FÖRBEREDANDE ARBETE...

FÖRBEREDANDE ARBETE... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERHANTERING... - 4 - Innehåll i Entré Orderhantering... - 4 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 5 - Viktiga register och inställningar... - 6 - Ordertyper... - 6 - Registreringsmallar...

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Manual. för Mekonomen. MekoEasy Verkstad. Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35. Sida 1 av 116

Manual. för Mekonomen. MekoEasy Verkstad. Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35. Sida 1 av 116 Manual för Mekonomen MekoEasy Verkstad Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35 Sida 1 av 116 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1. Generellt om användning av MekoEasy... 4 1.2.

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister. Alina System AB

Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister. Alina System AB Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister Alina System AB Innehåll 1 Inledning 3 2 ASoft 3 3 Förberedelser 3 3.1 Starta programmet............................ 3 3.2 Öppna företag...............................

Läs mer

Sida 1 (8) Nyheter / ändringar i nya versioner 2013-12-06

Sida 1 (8) Nyheter / ändringar i nya versioner 2013-12-06 Version 10.2.2 (2013-12-05) 1. Möjligt att söka på Bokningsnummer vid fakturabetalning 2. Ordningen på summorna i foten på förskottsfakturan har ändrats till anm.avgift,slutlikvid,totalt alternativt inbetalt,slutlikvid

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Manual Svevac 2015-02-18

Manual Svevac 2015-02-18 Manual Svevac 2015-02-18 SVEVAC Informationssystem för vaccinationer med ordinationsmodul Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo /

Läs mer