Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund"

Transkript

1 Tullens kundanvisning 19 Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund Ersätter anvisningen som publicerades i juni 2014 Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund Denna anvisning fokuserar på inköp som ska förtullas eller för vilka skatt ska betalas i samband med import. Anvisningen behandlar därför inte produkter som laddas ner direkt från Internet, såsom dataprogram och musik. Vi berättar också vilka bestämmelser som man ska beakta och hur man ska gå tillväga när man beställer varor från ett land inom EU:s skatteområde eller från ett land utanför EU:s skatte- eller tullområde. Med EU:s skatteområde avses i den här anvisningen EU:s medlemsländer och deras områden som hör till både EU:s mervärdesskatteområde och punktskatteområde. EU:s mervärdesskatteområde och punktskatteområde avviker till vissa delar från EU:s tullområde. Mera information om EU:s tullområde och skatteområde och en lista över de länder och områden som hör till dem finns på Tullens webbplats > EU:s tullområde och skatteområde. Problem kan undvikas på förhand Att köpa varor är i bästa fall lätt och behändigt. Ibland kan man ändå råka ut för överraskningar. En förmånlig försändelse som beställs från ett land utanför EU orsakar oväntade extra kostnader då Tullen presenterar sin räkning för betalning innan varan överlåts. Vissa varor kan omfattas av importrestriktioner. Ta reda på importskatterna och importrestriktionerna innan du beställer varor. Kontaktuppgifter för mer information finns på nästsista sidan. Vid problemsituationer hjälper den riksomfattande tullrådgivningen: tfn eller webblankett. Köp inte om du är misstänksam En ansvarsfull säljare ger tillräckligt med information om sig själv samt sina avtalsvillkor och produkter före köpet. Om du är det minsta misstänksam om nätbutikens tillförlitlighet är det bäst att låta bli att köpa produkten. Glöm inte eventuell punktskatt Vid köp av vissa varor från EU:s skatteområde eller från utanför detta område, liksom vid import från tredje land, ska man vid behov betala punktskatt. Mera information om punktbeskattning finns på sidan 8.

2 Beställning av varor inom EU:s skatteområde 2 (11) Tullen uppbär skatter på gemenskapsvaror i följande fall: Tullen uppbär punktskatt på vissa produkter produkter (bl.a. alkohol, läskedrycker och tobak). Tullen uppbär mervärdesskatt på gemenskapsinterna förvärv av de punktskattepliktiga (accispliktiga) varor som avses i mervärdesskattelagen, när köparen inte är registrerad som mervärdesskatteskyldig för affärsverksamhet i företags och organisationsdatasystemet (www.ytj.fi). Detta gäller inte situationer där köparen är en privatperson (se Alkohol, tobak och andra punktskattepliktiga produkter). När det är fråga om anskaffning av ett sådant nytt transportmedel som avses i mervärdesskattelagen från en annan medlemsstat till Finland, är köparen skyldig att betala mervärdesskatt på det gemenskapsinterna förvärvet. Tullen uppbär mervärdesskatten på det gemenskapsinterna förvärvet av ett sådant nytt transportmedel genom bilskattebeslutet i samband med bilbeskattningen, om köparen inte registrerats som mervärdesskatteskyldig för annan verksamhet. Det är behändigt att beställa nästan vilka slags varor som helst från ett EU-land. Man behöver inte betala tull på varor som köpts från ett annat EU-land. Vid försäljning av varor mellan mervärdesskatteskyldiga och vid vissa flyttningar av varor från en medlemsstat till en annan tillämpas bestämmelser om gemenskapsintern försäljning (försäljning av varor till EU-länder) och gemenskapsinterna förvärv (köp av varor från EU-länder). Specialbestämmelser tillämpas dock på försäljning till konsumenter distansförsäljning nya transportmedel förvärv gjorda av juridiska personer som inte är näringsidkare samt förvärv gjorda av sådana företag som inte är mervärdesskatteskyldiga. Mervärdesbeskattningen i EU-internhandeln administreras och styrs av skatteförvaltningen. På skatteförvaltningens webbplats finns information om mervärdesbeskattning i en situation där köparen är ett mervärdesskattskyldigt företag (skatteförvaltningens anvisning Mervärdesbeskattningen i EU-varuhandeln). Import från ett område inom EU utanför EU:s skatteområde Importklarering tulldeklaration faktura vid behov ska man betala mervärdesskatt vid behov ska man betala punktskatt. Inom EU finns områden som inte hör till dess skatteområde. Varor som importeras från dessa områden ska tullklareras och mervärdesskatt och punktskatt ska betalas för varorna vid import till EU:s skatteområde. Skatterna tas ut av Tullen. Områden utanför EU:s skatteområde är bl.a. Kanarieöarna i Spanien Kanalöarna i Storbritannien landskapet Åland i Finland. >> Vilka områden som hör till EU:s tullområde och/eller skatteåmrode kan kontrolleras på Tullens webbplats.

3 Import från länder utanför EU 3 (11) Importklarering tulldeklaration faktura eventuellt ursprungsintyg eventuellt importtillstånd e.d. Vid behov ska man betala tull mervärdesskatt punktskatt. Varor som importeras från ett land utanför EU:s tullområde ska förtullas. Då ett meddelande om varans ankomst har mottagits från fraktföraren, till exempel Posten, ska en tulldeklaration avges till Tullen. Olika transportfirmor har olika handlingsmodeller, så det är bäst att fråga transportfirman i fråga om dess praxis. Om ett oförtullat postpaket har levererats till mottagarens adress, ska postpaketet tullklareras i efterhand genom att en fritt formulerad begäran om förtullning av försändelsen skickas till Tullen. Begäran om efterförtullning, till vilken har bifogats ankomstavin, fakturan och ett eventuellt ursprungsintyg, skickas per post till adressen Tullen, PB 512, Helsingfors eller skannad som bilaga till ett e-postmeddelande till e-postadressen kirjaamo(at)tulli.fi. Efter att Tullen har handlagt begäran, skickas beslutet gällande detta till dig till adressen som angetts i förtullningsbeslutet eller begäran. Handläggningstiden för begäran är cirka 1 2 månader. >> Mera information om tullklarering > Tullklarering Ta med ett verifikat på köpet när du besöker Tullen Beskattningen av importvaror grundar sig på det pris som betalats för varan eller på varans värde. När du besöker tullkontoret, ta med fakturan för den vara som du har köpt eller en orderbekräftelse som du har skrivit ut från internet. Ibland medföljer fakturan försändelsen. Så här sköter du tullklareringen När en försändelse som anländer från ett land utanför EU behöver tullklareras, skickar Posten dig en ankomstavi om försändelsen. I avin anges det tullkontor där du kan förtulla försändelsen. Vilka uppgifter behövs för tulldeklarationen? För ifyllandet av en tulldeklaration ska man: ta reda på varans varukod. ta reda på eventuella importförbud eller restriktioner redan innan varorna importeras till tullområdet. skaffa de importtillstånd eller licenser som behövs redan innan varorna importeras. Om de varor som importeras omfattas av importrestriktioner, ska de uppvisas för Tullen samtidigt med tulldeklarationen och fakturan.

4 4 (11) Man kan lämna in en tulldeklaration själv eller anlita ett ombud. Importtulldeklarationer kan lämnas in på följande sätt: 1. Tjänsten Webbimport >> https://asiointi.tulli.fi/nettituonti Om man lämnar in tulldeklarationen på nätet behöver man inte besöka tullkontoret. Upprättandet av deklarationen på nätet förutsätter att företaget har Katso-koder. Tullens kontantkunder kan genast betala förtullningsbeslutet/fakturan på nätbanken. När skatterna har betalats skickas postpaketet till företaget eller till ett närbeläget postkontor. Vid förtullning av fraktförsändelser skapar webbtjänsten efter betalningen ett överlåtelsebeslut med vilket man sedan kan hämta varorna från fraktterminalen. 2. SAD-blankett (SAD = Single Administrative Document = administrativt enhetsdokument) >> SAD blankett och ifyllningsanvisning 1. Lämna in tulldeklarationen till det tullkontor som är närmast den plats där varorna finns. 2. Till tulldeklarationen ska man bifoga de handlingar som behövs, till exempel fakturan. 3. Man kan också fylla i tulldeklarationen på Tullens webbplats och skriva ut den på självkopierande papper. 3. Elektroniskt EDI-meddelande >> Meddelandetrafik EDI-deklarering kräver tillstånd från Tullen. Tulldeklarationen skickas elektroniskt till Tullen. Datainnehållet i deklarationen är nästan detsamma som i SAD-blanketten. Betalning av tull och skatter På basis av importen av en vara betalas vanligtvis tull och mervärdesskatt. Alla andra förutom Tullens registrerade kunder ska betala tull och skatter innan de får varorna i sin besittning. Som betalningsmedel accepteras kontanter, check, bankkort, Visa, Visa Electron, Maestro och MasterCard. Ett ombud, t.ex. en speditör, kan anlitas vid förtullning av varan. Varorna ska tulldeklareras även i det fall att fraktföraren levererar de oförtullade varorna direkt till företaget. Om ombudet redan har förtullat varorna, behöver företaget inte deklarera dem. Tullen bestäms enligt tariff Tullavgiften utgörs oftast av en procentsats som varierar beroende på varan. Tullsatserna finns angivna i EU:s gemensamma tulltariff. En noggrann varubeskrivning är en förutsättning för korrekt tariffering och för fastställande av ett korrekt tullbelopp. Till exempel USA, Japan och Taiwan är länder med vilka EU inte ingått tullförmånsavtal och därför uppbärs en tariffenlig tull alltid för varor med ursprung i dessa länder. För punktskattepliktiga produkter, såsom alkoholdrycker och tobaksprodukter, uppbärs utöver tull och mervärdesskatt också punktskatt. Vissa varor med ursprung i vissa länder kan också omfattas av tilläggs-, antidumpnings- och utjämningstullar.

5 5 (11) Färska frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt en del av viner är bundna till ett ingångsprissystem, dvs. ju högre ingångspriset vid import är, desto lägre är tullen. Fiskeriprodukter omfattas av ett referensprissystem. För vissa bearbetade jordbruksprodukter uppbärs förutom tull även en jordbrukskomponent, en tilläggstull på socker eller en tilläggstull på mjöl. Tullvärde Tullvärdet grundar sig i regel på varornas transaktionsvärde, dvs. det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna i samband med försäljningen för export till EU:s tullområde. Därför ska man vid förtullningen av varorna uppvisa en faktura av vilken framgår bl.a. det pris som betalats för varorna samt leveransvillkoren. I tullvärdet inkluderas också t.ex. transportkostnaderna fram till den plats där varorna förs in i EU. Värdetullen för varor som importeras till EU beräknas på grund av varornas tullvärde. Största delen av de tullar som uppbärs i EU baserar sig på varornas värde. Tullvärdet utgör också utgångspunkten för mervärdesskattegrunden vid import, bortsett från vissa undantag. Tullförmåner på grund av ursprung Tullen kan vara lägre eller lika med noll om varan tillverkats i och importeras från ett land med vilket EU ingått ett tullförmånsavtal och om den omfattas av avtalet. Tullförmånen förutsätter att ett ursprungsintyg enligt avtalet uppvisas i samband med förtullning. Tullfrihet på grund av varornas värde Befrielse från importtull beviljas om totalvärdet på de varor som ingår i försändelsen är högst 150 euro. Denna värdegräns tillämpas dock inte på alkoholprodukter, tobak, tobaksprodukter, parfymer eller eau de toilette-produkter. Bestämning av mervärdesskatt Mervärdesskatten är i allmänhet 24 procent. Undantag utgörs t.ex. av livsmedel (14 %) och böcker (10 %). Vid import beräknas mervärdesskatten, bortsett från vissa undantag, på varans tullvärde, dvs. det pris som betalats för varan, med tillägg för kostnaderna för transport, lastning, lossning och försäkring samt övriga kostnader i anslutning till import fram till första bestämmelseplatsen i Finland eller till en annan bestämmelseplats inom EU enligt transportavtalet, samt de skatter, tullar, importavgifter och andra eventuella avgifter som i samband med förtullning vid import tas ut till staten eller gemenskapen. Också sådana skatter och andra avgifter som tas ut utanför Finland inkluderas i skattegrunden. >> Mera information finns i publikationen Tullens meddelanden, TMD, nr 10/ och 86/ > TMD Tullens meddelanden Ingen mervärdesskatt uppbärs för försändelsen om varornas totalvärde inte överstiger 22 euro. Denna gräns för skattefrihet tillämpas emellertid inte på tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer.

6 Importskatter på de populäraste produkterna från länder utanför EU med vilka det inte finns något tullförmånsavtal 6 (11) Produkt Tull Moms Solglasögon 2,9 % 24 % Bilkarossdelar 4,5 % 24 % Bilmotordelar 2,7 % 24 % Digitalkamera eller Kamerahus och flera objektiv till en digital systemkamera Kameran eller kamerahuset och ett objektiv tullfria tilläggsobjektiven 6,7 % 24 % 24 % Dvd skivor (musik och film) 3,5 % 24 % Golfutrustning 2,7 % 24 % Skor läder 8 %, textil 17 % 24 % Böcker tullfria 10 % Gitarrer 3,2 %, elgitarrer 3,7 % 24 % Kosmetika tullfria eller 6,5 % 24 % Motorcykeldelar 3,7 % 24 % Handväskor i läder 3 % 24 % Dockor Föreställande människor 4,7 %, andra tullfria 24 % Delar och tillbehör till dockor tullfria 24 % Skalenliga modeller tullfria tai 4,7 % beroende på material 24 % Armbandsur 80 cent 24 % Redskap för fiske med rev 3 % 24 % Datorer tullfria 24 % Kläder 12 % 24 % Retur av varor Om du vill returnera varan till avsändaren för utbyte eller för reparation eller slutgiltigt, ska du alltid kontakta Tullen. För varor som returneras avges en exportdeklaration. Så säkerställs en korrekt tullbehandling, när du senare tar emot den utbytta eller reparerade varan. Om du returnerar varorna slutgiltigt, behöver du ett exportbeslut för din ansökan om återbetalning av tull. Om du vill få tillbaka den tull som uppburits för varorna ska du kontakta Tullen innan du returnerar varorna. Mervärdesskatten återbärs inte om den skatt som betalats för den importerade varan har kunnat avdras eller fås som återbäring. Transitering, lagring och andra särskilda förfaranden Vid transiteringsförfarandet kan varor överföras inom transiteringsområdet utan betalning av tullar eller andra avgifter. När varorna har hänförts till lagringsförfarandet uppbärs inga tullavgifter eller andra avgifter av skattenatur för dem. Lagringen möjliggör också bl.a. att det slutliga tullförfarandet väljs senare.

7 7 (11) Med särskilda förfaranden avses tullförfaranden med ekonomisk verkan, vilkas avsikt är att främja konkurrenskraften på internationell nivå för företag som är verksamma i EU samt att förbättra exportmöjligheterna. Särskilda förfaranden är aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import och passiv förädling. Alkohol, tobak och andra punktskattepliktiga produkter Mervärdesbeskattning Förfarandet vid beställning av produkter från EU:s skatteområde Med accispliktiga varor avses i mervärdesskattelagen sådana varor som nämns i 3 i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 2 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), 2 1 mom. i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och 2 2 punkten a och c underpunkten i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996), med undantag för sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät. När andra än privatpersoner förvärvar punktskattepliktiga varor från andra EU-länder till Finland beskattas de här alltid som gemenskapsinterna förvärv. De mervärdesskattskyldiga deklarerar punktskattepliktiga gemenskapsinterna varuförvärv på samma sätt som övriga gemenskapsinterna varuförvärv (mera information finns på webbplatsen >Moms). Likaså är näringsidkare, som bedriver sådan verksamhet som inte till någon del berättigar till avdrag (t.ex. sådana näringsidkare som bedriver affärsverksamhet i liten skala), liksom också andra juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. allmännyttiga samfund) skyldiga att betala mervärdes-skatt på gemenskapsinterna förvärv gällande förvärv av punktskattepliktiga varor från andra EU-länder till Finland. När aktören inte är mervärdesskatteskyldig eller skyldig att betala skatt för andra gemenskapsinterna förvärv, uppbär Tullen mervärdesskatten för gemenskapsinterna förvärv i samband med punktbeskattningen. I dessa fall gäller beträffande betalningen av mervärdesskatten på det gemenskapsinterna förvärvet av de punktskattepliktiga varorna, skattemyndigheter, deklarationsskyldighet, påförande av skatten, förhandsavgörande, sökande av ändring och återbäring av skatt samt vad som övrigt i punktskattelagen (182/2010) stadgas om förfarandet. Skattebelopp Mervärdesskatten på gemenskapsinterna förvärv är 24 % av skattegrunden Skattegrunden är lika med vederlaget utan skatt. Med vederlag avses det pris som säljaren och köparen kommit överens om och som inkluderar alla pristillägg som tas ut av köparen. När vissa förutsättningar uppfylls, kan det gängse marknadsvärdet dock användas som skattegrund (73 2 mom. i MomsL). I skattegrunden inräknas också den punktskatt som den som gemenskapsinternt förvärvar varor ska betala på punktskattepliktiga varor i Finland. Från skattegrunden får dras av den punktskatt som har betalts i det land därifrån varutransporten utgått, om punktskatten har återbetalts åt den som gjort det gemenskapsinterna varuförvärvet. Från skattegrunden på gemenskapsinterna förvärv får dras av rabatter som beviljats av säljaren i samband med det gemenskapsinterna varuförvärvet och andra sådana rättelseposter samt ersättning för återsända förpackningar och transportförnödenheter.

8 Punktbeskattning 8 (11) Förfarandet vid beställning av produkter från EU:s skatteområde De punktskattepliktiga produkter som ett företag sporadiskt beställer kan redan ha frisläppts för konsumtion i avgångslandet eller de kan vara obeskattade och flyttas då under ett uppskovsförfarande. Om verksamheten är regelbunden, kan aktören ansöka hos Tullen om tillstånd att verka som registrerad mottagare. Vid införsel av punktskattepliktiga produkter uppbärs punktskatt även i fråga om produkter som redan frisläppts för konsumtion och för vilka punktskatt redan betalats i en annan medlemsstat. När beställaren är ett företag, är det fråga om flyttning i kommersiellt syfte och inte om distansförsäljning, där distansförsäljaren är skattskyldig. I fråga om flyttningar i kommersiellt syfte är företaget som tar emot produkterna alltid ansvarig för skatten på de punktskattepliktiga produkter som det har anskaffat från ett annat medlemsland. Beställning av skattefria produkter En tillfälligt registrerad mottagare får i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter vid en viss tidpunkt. Tullmyndigheten beviljar rätt att verka som tillfälligt registrerad mottagare, när beställaren har gjort en anmälan om produkterna till tullmyndigheten och ställt säkerhet för betalningen av punktskatt på produkterna. Rätten beviljas för mottagning av en försändelse åt gången. Försändelser som sänds under ett uppskovsförfarande till en tillfälligt registrerad mottagare övervakas genom EMCS-systemet, och flyttningen sker med det elektroniska administrativa dokumentet. Beställning av produkter som frisläppts för konsumtion Innan flyttningen av produkterna påbörjas gör mottagaren en anmälan till tullmyndigheten om de produkter som avsänds till Finland samt ställer säkerhet för betalningen av punktskatter. Vid flyttning av produkter för vilka nationell skatt ska betalas, behöver man inte göra en anmälan till tullmyndigheten om de produkter som avsänds. Då krävs ingen säkerhet. I fråga om harmoniserade punktskattepliktiga produkter (alkohol- och tobaksprodukter, flytande bränslen) ska säljaren förse dem med ett förenklat ledsagardokument innan de avsänds. Deklarering av skatt Beställaren ska avge en skattedeklaration till Tullen inom fyra vardagar från det att produkterna tagits emot, mottagningdagen medräknad. Tullen fattar ett beskattningsbeslut på basis av skattedeklarationen. I praktiken kvittas punktskatten mot säkerheten. >> Skattedeklarationsblanketterna finns på Tullens webbplats, Till exempel företag som tagit emot alkoholdrycker ska fylla i blankett nr 163Br. Den ifyllda blanketten skickas per post till Tullens punktbeskattningskontor. Adresserna till punktbeskattningskontoren finns på Tullens webbplats. Försummelse av deklarationsskyldigheten kan leda till skatteförhöjning eller andra påföljder enligt punktskattelagen.

9 9 (11) Förfarandet vid beställning av produkter från utanför EU Om punktskattepliktiga produkter införs från utanför gemenskapen, tillämpas i regel på verkställandet av beskattningen och på förfarandet i övrigt vad som stadgas och föreskrivs om tull. Tullen uppbär i enlighet med förtullningsbestämmelserna punktskatten vid kontantförtullningsdisken och överlåter varorna till kunden först när kunden har betalat skatten. Undantag utgörs dock av de situationer där den skattskyldige, dvs. den som inlämnar deklarationen i samband med importen eller på vars vägnar deklarationen inlämnas, är registrerad kund hos Tullen. Punktbeskattningen verk-ställs då inte i samband med förtullningen, utan enligt det ovannämnda punktskatteförfarandet på så sätt att en separat skattedeklaration inlämnas inom fyra vardagar och punktskatten betalas inom tio vardagar från det att produkterna har övergått till fri omsättning. Detta förfarande tillämpas t.ex. i situationer där speditören agerar som indirekt ombud. Tull och mervärdesskatt vid import beräknas och uppbäras på de här produkterna på det sätt som beskrivs ovan i punkten "Import från länder utanför EU". Restriktionerna enligt alkohollagen Enligt alkohollagen är detaljhandeln med alkoholdrycker i Finland förbjuden för andra än Alko Ab och dem som har tillstånd till detaljhandel med alkoholdrycker. Dessutom är det i Finland förbjudet att förmedla alkoholdrycker mot betalning. Produkter som införts olagligt i landet kan beslagtas och förstöras. Mera information om tillståndsplikten vid import av alkohol samt om tillämpningen av alkohollagen vid Internet-handel fås från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, valvira.fi. Punktskattesatserna för olika drycker På alkoholdrycker uppbärs punktskatt enligt alkoholhalt och produktgrupp. Följande exempel gäller fr.o.m. den 1 januari Svaga viner Punktskatten på exempelvis viner och övriga drycker som tillverkats genom jäsning med en alkoholhalt på mer än 8 volymprocent men högst 15 volymprocent är 3,39 euro per liter. Starka viner Punktskatten på starka viner såsom portvin och sherry (alkoholhalt över 15 men under 22 volymprocent) är 6,70 euro per liter. Long drink drycker Då drycken är tillverkad genom att blanda samman etylalkohol och läskedryck är punktskatten vanligtvis 0,4555 euro per etylalkoholcentiliter. Då drycken är helt eller delvis tillverkad genom jäsning är skatten 1,69 2,41 euro per liter färdig dryck. Öl och starka alkoholdrycker På öl och starka alkoholdrycker uppbärs punktskatt enligt alkoholhalt i volymprocent. Till exempel på en liter öl vars alkoholhalt är fem volymprocent, uppbärs 1,50 euro i punktskatt på alkoholdryck (5 volymprocent x 1,0 liter x 32,05 cent = 1,625 cent => 1,62 euro). På en enlitersflaska 40 procentig stark alkoholdryck uppbärs 18,22 euro i punktskatt. Läskedrycker Även för läskedrycker uppbärs 11 cent per liter (sockerfria produkter) eller 22 cent per liter (produkter innehållande socker) i punktskatt. För dryckespulver uppbärs 95 cent per kilogram (sockerfritt pulver) eller 1,4 euro per kilogram (pulver innehållande socker).

10 10 (11) Skatt på dryckesförpackningar På förpackningar som innehåller drycker enligt kapitel 22 i tulltariffen uppbärs 0,51 euro per liter i skatt på dryckesförpackningar. Tobaksprodukter Förfarandet vid beställning av tobaksprodukter är detsamma som vid beställning av alkoholdrycker. Tobaksaccisen på cigaretter är minst 161,50 euro per stycken, och tobaksaccisen på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 97,50 euro per kilogram. Detaljhandeln av tobaksprodukter i Finland kräver tillstånd, närmare uppgifter på Import och allt mottagande av snus från länder utanför Finland är förbjudet. Importrestriktioner och förbud >> Tullens restriktionshandbok (endast på finska), som finns på Tullens webbplats, omfattar alla lagstadgade restriktioner gällande import, export och transit, där Tullen är övervakningsmyndighet. Restriktionshandboken består av självständiga delar som har grupperats enligt de varor som omfattas av restriktioner. I varje del beskrivs de restriktioner som varan ifråga omfattas av vid olika tullförfaranden. Läkemedel Import endast med Fimeas tillstånd. Naturläkemedel och näringstillskott samt naturprodukter Med näringstillskott avses färdigt förpackade, energifattiga produkter som säljs som livsmedel, innehåller vitaminer eller mineraler eller dessa båda och som inte är i sedvanlig livsmedelsform. Näringstillskott kan vara i form av piller, kompretter, tabletter, pastiller, pulver eller lösningar. De är avsedda för att komplettera kosten. Vissa av dessa produkter kan inte importeras till Finland trots att de är tillåtna i något annat EU-land. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, klassificerar En naturprodukt eller ett annat preparat kan i Finland klassificeras som läkemedel. Detta sker om produkten innehåller ämnen eller naturläkemedel som nämns i Fimeas läkemedelsförteckning. Då omfattas produkten av samma bestämmelser som gäller import av läkemedel. Fimea klassificerar produkter på begäran. En begäran om klassificering kan lämnas in av en privatperson eller ett företag. På Fimeas webbplats, fimea.fi, finns anvisningar om hur man gör en begäran om klassificering. Klassificeringsbeslutet är avgiftsbelagt. Produkten klassificeras som läkemedel icke läkemedel medicinteknisk produkt eller utrustning. Mer information om naturprodukter och näringstillskott ges av Livsmedelssäkerhetsverket, evira.fi. Mer information om läkemedel, naturläkemedel och medicinska homeopatiska och antroposofiska produkter ges av Fimea. Med näringstillskott avses till exempel sådana vitamin-, mineral-, fiber-, fettsyre- och lecitintillskott samt ört-, vitlöks- och biprodukter som räknas som livsmedel.

11 Övriga importrestriktioner 11 (11) Det saluförs många sådana produkter som kan föras in endast begränsat. Nedan beskrivs några av dessa produktgrupper enligt grunden för restriktionen. Ta reda på restriktionerna innan du beställer dessa produkter. Importrestriktioner gäller bl.a. för vissa livsmedel, textil- och konfektionsvaror samt stålprodukter. För att importera dessa produkter behöver du importlicenser och kontrolldokument. Importlicenser för jordbruksprodukter söker man hos Landsbygdsverket och övriga licenser och kontrolldokument hos Tullstyrelsen. I finska brukstariffen och i DDS/TARIC-söksystemet hittar du uppgifterna om krav på licenser i anslutning till varukoden och ursprungslandet i fråga. Tullaboratoriet undersöker säkerheten av livsmedel och kläder. Livsmedel av animaliskt ursprung ska kontrolleras av en gränsveterinär. Farliga varor För vissa varor har importrestriktioner fastställts på grund av deras farlighet. Sådana varor är bl.a. narkotika, radioaktiva ämnen, skjutvapen och tillbehör samt explosiva ämnen, fyrverkeripjäser, farliga föremål och ämnen som försvagar ozonskiktet. Utrotningshot Import av utrotningshotade växter och djur samt produkter av dem begränsas med bestämmelser. CITES-importtillstånd behövs för bl.a. pälsar av vilda kattdjur, varg och björn samt för elfenben, rov-fåglar, papegojor, koraller, många kräldjur och för produkter av dessa samt nästan alla arter av orkidéer. CITES-produkter kan också användas som utsmyckning på kläder och som råvara i naturläkemedel. Mera information om CITES-regler finns på miljöförvaltningens webbplats, miljo.fi. Tillstånd före beställning Om importen, av t.ex. CITES-produkter, kräver tillstånd ska det skaffas innan varan beställs. Vid import från ett land utanför EU ska importören visa upp tillståndet för Tullen innan han kommer i besittning av varan. Produktförfalskningar Det är förbjudet att importera upptagningar som kränker upphovsrätten, dvs. s.k. piratkopior av cd- och dvd-skivor, dataspel och dataprogram. Mera information Ring tullrådgivningen, tfn eller fråga elektroniskt (bl.a. om importskatter, tullförfaranden och importrestriktioner) (bl.a. om mervärdesbeskattning i internhandeln inom EU) (bl.a. om tillämpningen av alkohollagen vid Internethandel och om tillståndsplikten vid import av alkohol) (bl.a. anvisningar för om hur man gör en begäran om klassificering av ett preparat samt mera information om naturläkemedel, medicinska homeopatiska och antroposofiska produkter) (mera information om naturlivsmedel och näringstillskott) FI (bl.a. om CITES regler) (bl.a. om import av fyrverkeripjäser) Blanketterna på Tullens webbplats > Blanketter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 24.2.2015 Ersätter anvisningen av 10.12.2012 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

Punktbeskattning. Kundanvisning om punktbeskattning 16. Punktbeskattning. www.tulli.fi. Harmoniserade och nationella punktskatter

Punktbeskattning. Kundanvisning om punktbeskattning 16. Punktbeskattning. www.tulli.fi. Harmoniserade och nationella punktskatter Kundanvisning om punktbeskattning 16 Punktbeskattning www.tulli.fi 1.7.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i november 2014 Punktbeskattning Harmoniserade och nationella punktskatter Skattepliktighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2014 505/2014 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande Kundanvisning för transitering 5/2012 www.tulli.fi Reservförfarande vid T- och TIR-transitering 7.11.2012 Reservförfarande vid T och TIR transitering Tullstyrelsen har utfärdat en föreskrift (TMD 170/010/2010)

Läs mer

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Skatteåterbäring för energiintensiva företag Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti 2015 www.tulli.fi Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod

Läs mer

Ifyllningsanvisningar 1 (5) Ansökan om punktskattetillstånd (uppdaterad 1.12.2014)

Ifyllningsanvisningar 1 (5) Ansökan om punktskattetillstånd (uppdaterad 1.12.2014) Ifyllningsanvisningar 1 (5) - tullblankett 480r_1.12.2014 samt - bilageblanketterna 263r_1.4.2010, 481r_1.4.2010, 771r_1.4.2012, 772r_1.4.2012, 773r_1.4.2012 och 774r_1.4.2010 Tillverkning, bearbetning,

Läs mer

Tullens anvisningar till resande 2014

Tullens anvisningar till resande 2014 Gäller fr.o.m. 1.7.2014 Tullens anvisningar till resande 2014 Kommersiell import är alltid skattepliktig Om de varor som en resande för med sig till sin mängd eller art är sådana att de kan anses vara

Läs mer

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder FAKTABLAD Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner?

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner? Import av livsmedel Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera livsmedel yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Det finns en del allmänna bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2012 399/2012 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012 I enlighet med riksdagens beslut ändras i mervärdesskattelagen

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Kundanvisning www.tulli.fi April 2012 8 Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Denna broschyr gäller tull- och bilbeskattning av varor som de inflyttande tar med sig till Finland. Följande

Läs mer

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering Ifyllningsanvisning 1 (7) Ett företag som är registrerat i Finland ansöker om registrering för meddelandedeklarering enligt FO-nummer och ett företag som är registrerat utomlands enligt VAT-nummer. Vanligtvis

Läs mer

Skattefrihet från moms

Skattefrihet från moms Skattefrihet från moms Skatteupplag, tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager Utgiven av Riksskatteverket och Tullverket 1 Nya regler om skattefrihet från moms Den 1 januari 1996 infördes nya regler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Summarisk utförseldeklaration IE 615

Summarisk utförseldeklaration IE 615 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration www.tulli.fi Version 2.0, 12.4.2013 Ersätter version 1.0, 29.12.2011 Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 6 www.tulli.fi 29.12.2010 Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2001:516 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Referensguide till EDImeddelanden. och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället

Referensguide till EDImeddelanden. och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället Referensguide till EDImeddelanden vid export och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REFERENSGUIDE TILL EDI-MEDDELANDEN VID EXPORT 4 1 ALLMÄNT 4 2 MEDDELANDEN

Läs mer

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 Posten Åland Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 SKATTEGRÄNSEN I ETT NÖTSKAL Tullkunder, finns två olika: Hemförtullare och

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen PROPOSITIONENS

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Tyskland Österrike

Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Tyskland Österrike Att importera Inledning Denna broschyr har tagits fram i första hand till dig som vill börja importera. Den handlar om vad som gäller vid import av varor från tredje land, dvs. från ett område som inte

Läs mer

Det nya punktskattedirektivet

Det nya punktskattedirektivet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

När du handlar på distans

När du handlar på distans När du handlar på distans Distanshandel så fungerar det I Sverige har distanshandel en lång tradition. Sedan de första beställningarna gjordes på 1800-talet har distanshandel med varor nått en omsättning

Läs mer

1. Personlig egendom tillhörig fysisk person som flyttar sin normala bostad från ett tredjeland till EU (artiklarna 3 11)

1. Personlig egendom tillhörig fysisk person som flyttar sin normala bostad från ett tredjeland till EU (artiklarna 3 11) Tullfrihet enligt tullfrihetsförordningen Tullfrihet kan basera sig på rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (tullfrihetsförordningen). Följande

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (11) RAPPORT Förstudie 2 Gränshinder 57: Utredning om momsproblematik på förädling av produkter KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (11) 1. SAMMANFATTNING KGH Consulting

Läs mer

STATISTIKDEKLARATIONER ÖVER INTERNHANDEL ÅR 2010

STATISTIKDEKLARATIONER ÖVER INTERNHANDEL ÅR 2010 Tullstyrelsen/Statistikenheten 8.12.2009 16/772/09 Bästa uppgiftslämnare inom EU-internhandeln STATISTIKDEKLARATIONER ÖVER INTERNHANDEL ÅR 2010 Ert företags skyldighet att lämna statistiska uppgifter om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

EU-ägget - regler vid leverans av varor

EU-ägget - regler vid leverans av varor Moms - Internationell varuhandel Tulldagen 2 oktober 2012 Olof Lundqvist, Ernst & Young EU-ägget - regler vid leverans av varor 1. Varan lämnar inte Sverige = svensk moms 2. Om köparen har VAT-nr från

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Export av varor. Vad är export? FAKTABLAD. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? FAKTABLAD. Europeiska Unionen FAKTABLAD Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration

Läs mer

ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013

ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013 ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTINGACADEMY CUSTOMS CUSTOMS

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:40

Regeringens proposition 2009/10:40 Regeringens proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet Prop. 2009/10:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors (Finansdepartementet)

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Godkänd upplagshavare alkoholskatt

Godkänd upplagshavare alkoholskatt Godkänd upplagshavare alkoholskatt Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt 1. Informationen är översiktlig.

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001]

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001] Reklamskatt [5001] 10 Reklamskatt Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam 1 [5001] Skatt (reklamskatt) erlägges enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Småföretagets skatteärenden Startia för Företagare -seminarium Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Skatteförvaltningen i Vasa Handledning och rådgivning, servicenummer

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

RP 109/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

RP 109/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker RP 109/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Interventionsenheten januari 2007 INNEHÅLL Inledning... 3 Produkter inom varuområdet... 4 Tillstånd och registrering...

Läs mer

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Denna ändring innehåller sid. 3:4 a b, 3:9 10, 3:15 16, 3:68 c 70, 3:85 88, 3:98 a 100, 3:103 104, 3:109 112, 3:120 a bb, 3:120 e f, 3:120 i j, 3:120 m 122, 3:124 a

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Mål Skolans mål är att vi skall arbeta för att bli en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång har grundläggande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG

RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG 2008L0118 SV 01.07.2013 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om

Läs mer