Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund"

Transkript

1 Tullens kundanvisning 19 Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund Ersätter anvisningen som publicerades i juni 2014 Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund Denna anvisning fokuserar på inköp som ska förtullas eller för vilka skatt ska betalas i samband med import. Anvisningen behandlar därför inte produkter som laddas ner direkt från Internet, såsom dataprogram och musik. Vi berättar också vilka bestämmelser som man ska beakta och hur man ska gå tillväga när man beställer varor från ett land inom EU:s skatteområde eller från ett land utanför EU:s skatte- eller tullområde. Med EU:s skatteområde avses i den här anvisningen EU:s medlemsländer och deras områden som hör till både EU:s mervärdesskatteområde och punktskatteområde. EU:s mervärdesskatteområde och punktskatteområde avviker till vissa delar från EU:s tullområde. Mera information om EU:s tullområde och skatteområde och en lista över de länder och områden som hör till dem finns på Tullens webbplats > EU:s tullområde och skatteområde. Problem kan undvikas på förhand Att köpa varor är i bästa fall lätt och behändigt. Ibland kan man ändå råka ut för överraskningar. En förmånlig försändelse som beställs från ett land utanför EU orsakar oväntade extra kostnader då Tullen presenterar sin räkning för betalning innan varan överlåts. Vissa varor kan omfattas av importrestriktioner. Ta reda på importskatterna och importrestriktionerna innan du beställer varor. Kontaktuppgifter för mer information finns på nästsista sidan. Vid problemsituationer hjälper den riksomfattande tullrådgivningen: tfn eller webblankett. Köp inte om du är misstänksam En ansvarsfull säljare ger tillräckligt med information om sig själv samt sina avtalsvillkor och produkter före köpet. Om du är det minsta misstänksam om nätbutikens tillförlitlighet är det bäst att låta bli att köpa produkten. Glöm inte eventuell punktskatt Vid köp av vissa varor från EU:s skatteområde eller från utanför detta område, liksom vid import från tredje land, ska man vid behov betala punktskatt. Mera information om punktbeskattning finns på sidan 8.

2 Beställning av varor inom EU:s skatteområde 2 (11) Tullen uppbär skatter på gemenskapsvaror i följande fall: Tullen uppbär punktskatt på vissa produkter produkter (bl.a. alkohol, läskedrycker och tobak). Tullen uppbär mervärdesskatt på gemenskapsinterna förvärv av de punktskattepliktiga (accispliktiga) varor som avses i mervärdesskattelagen, när köparen inte är registrerad som mervärdesskatteskyldig för affärsverksamhet i företags och organisationsdatasystemet (www.ytj.fi). Detta gäller inte situationer där köparen är en privatperson (se Alkohol, tobak och andra punktskattepliktiga produkter). När det är fråga om anskaffning av ett sådant nytt transportmedel som avses i mervärdesskattelagen från en annan medlemsstat till Finland, är köparen skyldig att betala mervärdesskatt på det gemenskapsinterna förvärvet. Tullen uppbär mervärdesskatten på det gemenskapsinterna förvärvet av ett sådant nytt transportmedel genom bilskattebeslutet i samband med bilbeskattningen, om köparen inte registrerats som mervärdesskatteskyldig för annan verksamhet. Det är behändigt att beställa nästan vilka slags varor som helst från ett EU-land. Man behöver inte betala tull på varor som köpts från ett annat EU-land. Vid försäljning av varor mellan mervärdesskatteskyldiga och vid vissa flyttningar av varor från en medlemsstat till en annan tillämpas bestämmelser om gemenskapsintern försäljning (försäljning av varor till EU-länder) och gemenskapsinterna förvärv (köp av varor från EU-länder). Specialbestämmelser tillämpas dock på försäljning till konsumenter distansförsäljning nya transportmedel förvärv gjorda av juridiska personer som inte är näringsidkare samt förvärv gjorda av sådana företag som inte är mervärdesskatteskyldiga. Mervärdesbeskattningen i EU-internhandeln administreras och styrs av skatteförvaltningen. På skatteförvaltningens webbplats finns information om mervärdesbeskattning i en situation där köparen är ett mervärdesskattskyldigt företag (skatteförvaltningens anvisning Mervärdesbeskattningen i EU-varuhandeln). Import från ett område inom EU utanför EU:s skatteområde Importklarering tulldeklaration faktura vid behov ska man betala mervärdesskatt vid behov ska man betala punktskatt. Inom EU finns områden som inte hör till dess skatteområde. Varor som importeras från dessa områden ska tullklareras och mervärdesskatt och punktskatt ska betalas för varorna vid import till EU:s skatteområde. Skatterna tas ut av Tullen. Områden utanför EU:s skatteområde är bl.a. Kanarieöarna i Spanien Kanalöarna i Storbritannien landskapet Åland i Finland. >> Vilka områden som hör till EU:s tullområde och/eller skatteåmrode kan kontrolleras på Tullens webbplats.

3 Import från länder utanför EU 3 (11) Importklarering tulldeklaration faktura eventuellt ursprungsintyg eventuellt importtillstånd e.d. Vid behov ska man betala tull mervärdesskatt punktskatt. Varor som importeras från ett land utanför EU:s tullområde ska förtullas. Då ett meddelande om varans ankomst har mottagits från fraktföraren, till exempel Posten, ska en tulldeklaration avges till Tullen. Olika transportfirmor har olika handlingsmodeller, så det är bäst att fråga transportfirman i fråga om dess praxis. Om ett oförtullat postpaket har levererats till mottagarens adress, ska postpaketet tullklareras i efterhand genom att en fritt formulerad begäran om förtullning av försändelsen skickas till Tullen. Begäran om efterförtullning, till vilken har bifogats ankomstavin, fakturan och ett eventuellt ursprungsintyg, skickas per post till adressen Tullen, PB 512, Helsingfors eller skannad som bilaga till ett e-postmeddelande till e-postadressen kirjaamo(at)tulli.fi. Efter att Tullen har handlagt begäran, skickas beslutet gällande detta till dig till adressen som angetts i förtullningsbeslutet eller begäran. Handläggningstiden för begäran är cirka 1 2 månader. >> Mera information om tullklarering > Tullklarering Ta med ett verifikat på köpet när du besöker Tullen Beskattningen av importvaror grundar sig på det pris som betalats för varan eller på varans värde. När du besöker tullkontoret, ta med fakturan för den vara som du har köpt eller en orderbekräftelse som du har skrivit ut från internet. Ibland medföljer fakturan försändelsen. Så här sköter du tullklareringen När en försändelse som anländer från ett land utanför EU behöver tullklareras, skickar Posten dig en ankomstavi om försändelsen. I avin anges det tullkontor där du kan förtulla försändelsen. Vilka uppgifter behövs för tulldeklarationen? För ifyllandet av en tulldeklaration ska man: ta reda på varans varukod. ta reda på eventuella importförbud eller restriktioner redan innan varorna importeras till tullområdet. skaffa de importtillstånd eller licenser som behövs redan innan varorna importeras. Om de varor som importeras omfattas av importrestriktioner, ska de uppvisas för Tullen samtidigt med tulldeklarationen och fakturan.

4 4 (11) Man kan lämna in en tulldeklaration själv eller anlita ett ombud. Importtulldeklarationer kan lämnas in på följande sätt: 1. Tjänsten Webbimport >> https://asiointi.tulli.fi/nettituonti Om man lämnar in tulldeklarationen på nätet behöver man inte besöka tullkontoret. Upprättandet av deklarationen på nätet förutsätter att företaget har Katso-koder. Tullens kontantkunder kan genast betala förtullningsbeslutet/fakturan på nätbanken. När skatterna har betalats skickas postpaketet till företaget eller till ett närbeläget postkontor. Vid förtullning av fraktförsändelser skapar webbtjänsten efter betalningen ett överlåtelsebeslut med vilket man sedan kan hämta varorna från fraktterminalen. 2. SAD-blankett (SAD = Single Administrative Document = administrativt enhetsdokument) >> SAD blankett och ifyllningsanvisning 1. Lämna in tulldeklarationen till det tullkontor som är närmast den plats där varorna finns. 2. Till tulldeklarationen ska man bifoga de handlingar som behövs, till exempel fakturan. 3. Man kan också fylla i tulldeklarationen på Tullens webbplats och skriva ut den på självkopierande papper. 3. Elektroniskt EDI-meddelande >> Meddelandetrafik EDI-deklarering kräver tillstånd från Tullen. Tulldeklarationen skickas elektroniskt till Tullen. Datainnehållet i deklarationen är nästan detsamma som i SAD-blanketten. Betalning av tull och skatter På basis av importen av en vara betalas vanligtvis tull och mervärdesskatt. Alla andra förutom Tullens registrerade kunder ska betala tull och skatter innan de får varorna i sin besittning. Som betalningsmedel accepteras kontanter, check, bankkort, Visa, Visa Electron, Maestro och MasterCard. Ett ombud, t.ex. en speditör, kan anlitas vid förtullning av varan. Varorna ska tulldeklareras även i det fall att fraktföraren levererar de oförtullade varorna direkt till företaget. Om ombudet redan har förtullat varorna, behöver företaget inte deklarera dem. Tullen bestäms enligt tariff Tullavgiften utgörs oftast av en procentsats som varierar beroende på varan. Tullsatserna finns angivna i EU:s gemensamma tulltariff. En noggrann varubeskrivning är en förutsättning för korrekt tariffering och för fastställande av ett korrekt tullbelopp. Till exempel USA, Japan och Taiwan är länder med vilka EU inte ingått tullförmånsavtal och därför uppbärs en tariffenlig tull alltid för varor med ursprung i dessa länder. För punktskattepliktiga produkter, såsom alkoholdrycker och tobaksprodukter, uppbärs utöver tull och mervärdesskatt också punktskatt. Vissa varor med ursprung i vissa länder kan också omfattas av tilläggs-, antidumpnings- och utjämningstullar.

5 5 (11) Färska frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt en del av viner är bundna till ett ingångsprissystem, dvs. ju högre ingångspriset vid import är, desto lägre är tullen. Fiskeriprodukter omfattas av ett referensprissystem. För vissa bearbetade jordbruksprodukter uppbärs förutom tull även en jordbrukskomponent, en tilläggstull på socker eller en tilläggstull på mjöl. Tullvärde Tullvärdet grundar sig i regel på varornas transaktionsvärde, dvs. det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna i samband med försäljningen för export till EU:s tullområde. Därför ska man vid förtullningen av varorna uppvisa en faktura av vilken framgår bl.a. det pris som betalats för varorna samt leveransvillkoren. I tullvärdet inkluderas också t.ex. transportkostnaderna fram till den plats där varorna förs in i EU. Värdetullen för varor som importeras till EU beräknas på grund av varornas tullvärde. Största delen av de tullar som uppbärs i EU baserar sig på varornas värde. Tullvärdet utgör också utgångspunkten för mervärdesskattegrunden vid import, bortsett från vissa undantag. Tullförmåner på grund av ursprung Tullen kan vara lägre eller lika med noll om varan tillverkats i och importeras från ett land med vilket EU ingått ett tullförmånsavtal och om den omfattas av avtalet. Tullförmånen förutsätter att ett ursprungsintyg enligt avtalet uppvisas i samband med förtullning. Tullfrihet på grund av varornas värde Befrielse från importtull beviljas om totalvärdet på de varor som ingår i försändelsen är högst 150 euro. Denna värdegräns tillämpas dock inte på alkoholprodukter, tobak, tobaksprodukter, parfymer eller eau de toilette-produkter. Bestämning av mervärdesskatt Mervärdesskatten är i allmänhet 24 procent. Undantag utgörs t.ex. av livsmedel (14 %) och böcker (10 %). Vid import beräknas mervärdesskatten, bortsett från vissa undantag, på varans tullvärde, dvs. det pris som betalats för varan, med tillägg för kostnaderna för transport, lastning, lossning och försäkring samt övriga kostnader i anslutning till import fram till första bestämmelseplatsen i Finland eller till en annan bestämmelseplats inom EU enligt transportavtalet, samt de skatter, tullar, importavgifter och andra eventuella avgifter som i samband med förtullning vid import tas ut till staten eller gemenskapen. Också sådana skatter och andra avgifter som tas ut utanför Finland inkluderas i skattegrunden. >> Mera information finns i publikationen Tullens meddelanden, TMD, nr 10/ och 86/ > TMD Tullens meddelanden Ingen mervärdesskatt uppbärs för försändelsen om varornas totalvärde inte överstiger 22 euro. Denna gräns för skattefrihet tillämpas emellertid inte på tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer.

6 Importskatter på de populäraste produkterna från länder utanför EU med vilka det inte finns något tullförmånsavtal 6 (11) Produkt Tull Moms Solglasögon 2,9 % 24 % Bilkarossdelar 4,5 % 24 % Bilmotordelar 2,7 % 24 % Digitalkamera eller Kamerahus och flera objektiv till en digital systemkamera Kameran eller kamerahuset och ett objektiv tullfria tilläggsobjektiven 6,7 % 24 % 24 % Dvd skivor (musik och film) 3,5 % 24 % Golfutrustning 2,7 % 24 % Skor läder 8 %, textil 17 % 24 % Böcker tullfria 10 % Gitarrer 3,2 %, elgitarrer 3,7 % 24 % Kosmetika tullfria eller 6,5 % 24 % Motorcykeldelar 3,7 % 24 % Handväskor i läder 3 % 24 % Dockor Föreställande människor 4,7 %, andra tullfria 24 % Delar och tillbehör till dockor tullfria 24 % Skalenliga modeller tullfria tai 4,7 % beroende på material 24 % Armbandsur 80 cent 24 % Redskap för fiske med rev 3 % 24 % Datorer tullfria 24 % Kläder 12 % 24 % Retur av varor Om du vill returnera varan till avsändaren för utbyte eller för reparation eller slutgiltigt, ska du alltid kontakta Tullen. För varor som returneras avges en exportdeklaration. Så säkerställs en korrekt tullbehandling, när du senare tar emot den utbytta eller reparerade varan. Om du returnerar varorna slutgiltigt, behöver du ett exportbeslut för din ansökan om återbetalning av tull. Om du vill få tillbaka den tull som uppburits för varorna ska du kontakta Tullen innan du returnerar varorna. Mervärdesskatten återbärs inte om den skatt som betalats för den importerade varan har kunnat avdras eller fås som återbäring. Transitering, lagring och andra särskilda förfaranden Vid transiteringsförfarandet kan varor överföras inom transiteringsområdet utan betalning av tullar eller andra avgifter. När varorna har hänförts till lagringsförfarandet uppbärs inga tullavgifter eller andra avgifter av skattenatur för dem. Lagringen möjliggör också bl.a. att det slutliga tullförfarandet väljs senare.

7 7 (11) Med särskilda förfaranden avses tullförfaranden med ekonomisk verkan, vilkas avsikt är att främja konkurrenskraften på internationell nivå för företag som är verksamma i EU samt att förbättra exportmöjligheterna. Särskilda förfaranden är aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import och passiv förädling. Alkohol, tobak och andra punktskattepliktiga produkter Mervärdesbeskattning Förfarandet vid beställning av produkter från EU:s skatteområde Med accispliktiga varor avses i mervärdesskattelagen sådana varor som nämns i 3 i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 2 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), 2 1 mom. i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och 2 2 punkten a och c underpunkten i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996), med undantag för sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät. När andra än privatpersoner förvärvar punktskattepliktiga varor från andra EU-länder till Finland beskattas de här alltid som gemenskapsinterna förvärv. De mervärdesskattskyldiga deklarerar punktskattepliktiga gemenskapsinterna varuförvärv på samma sätt som övriga gemenskapsinterna varuförvärv (mera information finns på webbplatsen >Moms). Likaså är näringsidkare, som bedriver sådan verksamhet som inte till någon del berättigar till avdrag (t.ex. sådana näringsidkare som bedriver affärsverksamhet i liten skala), liksom också andra juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. allmännyttiga samfund) skyldiga att betala mervärdes-skatt på gemenskapsinterna förvärv gällande förvärv av punktskattepliktiga varor från andra EU-länder till Finland. När aktören inte är mervärdesskatteskyldig eller skyldig att betala skatt för andra gemenskapsinterna förvärv, uppbär Tullen mervärdesskatten för gemenskapsinterna förvärv i samband med punktbeskattningen. I dessa fall gäller beträffande betalningen av mervärdesskatten på det gemenskapsinterna förvärvet av de punktskattepliktiga varorna, skattemyndigheter, deklarationsskyldighet, påförande av skatten, förhandsavgörande, sökande av ändring och återbäring av skatt samt vad som övrigt i punktskattelagen (182/2010) stadgas om förfarandet. Skattebelopp Mervärdesskatten på gemenskapsinterna förvärv är 24 % av skattegrunden Skattegrunden är lika med vederlaget utan skatt. Med vederlag avses det pris som säljaren och köparen kommit överens om och som inkluderar alla pristillägg som tas ut av köparen. När vissa förutsättningar uppfylls, kan det gängse marknadsvärdet dock användas som skattegrund (73 2 mom. i MomsL). I skattegrunden inräknas också den punktskatt som den som gemenskapsinternt förvärvar varor ska betala på punktskattepliktiga varor i Finland. Från skattegrunden får dras av den punktskatt som har betalts i det land därifrån varutransporten utgått, om punktskatten har återbetalts åt den som gjort det gemenskapsinterna varuförvärvet. Från skattegrunden på gemenskapsinterna förvärv får dras av rabatter som beviljats av säljaren i samband med det gemenskapsinterna varuförvärvet och andra sådana rättelseposter samt ersättning för återsända förpackningar och transportförnödenheter.

8 Punktbeskattning 8 (11) Förfarandet vid beställning av produkter från EU:s skatteområde De punktskattepliktiga produkter som ett företag sporadiskt beställer kan redan ha frisläppts för konsumtion i avgångslandet eller de kan vara obeskattade och flyttas då under ett uppskovsförfarande. Om verksamheten är regelbunden, kan aktören ansöka hos Tullen om tillstånd att verka som registrerad mottagare. Vid införsel av punktskattepliktiga produkter uppbärs punktskatt även i fråga om produkter som redan frisläppts för konsumtion och för vilka punktskatt redan betalats i en annan medlemsstat. När beställaren är ett företag, är det fråga om flyttning i kommersiellt syfte och inte om distansförsäljning, där distansförsäljaren är skattskyldig. I fråga om flyttningar i kommersiellt syfte är företaget som tar emot produkterna alltid ansvarig för skatten på de punktskattepliktiga produkter som det har anskaffat från ett annat medlemsland. Beställning av skattefria produkter En tillfälligt registrerad mottagare får i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter vid en viss tidpunkt. Tullmyndigheten beviljar rätt att verka som tillfälligt registrerad mottagare, när beställaren har gjort en anmälan om produkterna till tullmyndigheten och ställt säkerhet för betalningen av punktskatt på produkterna. Rätten beviljas för mottagning av en försändelse åt gången. Försändelser som sänds under ett uppskovsförfarande till en tillfälligt registrerad mottagare övervakas genom EMCS-systemet, och flyttningen sker med det elektroniska administrativa dokumentet. Beställning av produkter som frisläppts för konsumtion Innan flyttningen av produkterna påbörjas gör mottagaren en anmälan till tullmyndigheten om de produkter som avsänds till Finland samt ställer säkerhet för betalningen av punktskatter. Vid flyttning av produkter för vilka nationell skatt ska betalas, behöver man inte göra en anmälan till tullmyndigheten om de produkter som avsänds. Då krävs ingen säkerhet. I fråga om harmoniserade punktskattepliktiga produkter (alkohol- och tobaksprodukter, flytande bränslen) ska säljaren förse dem med ett förenklat ledsagardokument innan de avsänds. Deklarering av skatt Beställaren ska avge en skattedeklaration till Tullen inom fyra vardagar från det att produkterna tagits emot, mottagningdagen medräknad. Tullen fattar ett beskattningsbeslut på basis av skattedeklarationen. I praktiken kvittas punktskatten mot säkerheten. >> Skattedeklarationsblanketterna finns på Tullens webbplats, Till exempel företag som tagit emot alkoholdrycker ska fylla i blankett nr 163Br. Den ifyllda blanketten skickas per post till Tullens punktbeskattningskontor. Adresserna till punktbeskattningskontoren finns på Tullens webbplats. Försummelse av deklarationsskyldigheten kan leda till skatteförhöjning eller andra påföljder enligt punktskattelagen.

9 9 (11) Förfarandet vid beställning av produkter från utanför EU Om punktskattepliktiga produkter införs från utanför gemenskapen, tillämpas i regel på verkställandet av beskattningen och på förfarandet i övrigt vad som stadgas och föreskrivs om tull. Tullen uppbär i enlighet med förtullningsbestämmelserna punktskatten vid kontantförtullningsdisken och överlåter varorna till kunden först när kunden har betalat skatten. Undantag utgörs dock av de situationer där den skattskyldige, dvs. den som inlämnar deklarationen i samband med importen eller på vars vägnar deklarationen inlämnas, är registrerad kund hos Tullen. Punktbeskattningen verk-ställs då inte i samband med förtullningen, utan enligt det ovannämnda punktskatteförfarandet på så sätt att en separat skattedeklaration inlämnas inom fyra vardagar och punktskatten betalas inom tio vardagar från det att produkterna har övergått till fri omsättning. Detta förfarande tillämpas t.ex. i situationer där speditören agerar som indirekt ombud. Tull och mervärdesskatt vid import beräknas och uppbäras på de här produkterna på det sätt som beskrivs ovan i punkten "Import från länder utanför EU". Restriktionerna enligt alkohollagen Enligt alkohollagen är detaljhandeln med alkoholdrycker i Finland förbjuden för andra än Alko Ab och dem som har tillstånd till detaljhandel med alkoholdrycker. Dessutom är det i Finland förbjudet att förmedla alkoholdrycker mot betalning. Produkter som införts olagligt i landet kan beslagtas och förstöras. Mera information om tillståndsplikten vid import av alkohol samt om tillämpningen av alkohollagen vid Internet-handel fås från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, valvira.fi. Punktskattesatserna för olika drycker På alkoholdrycker uppbärs punktskatt enligt alkoholhalt och produktgrupp. Följande exempel gäller fr.o.m. den 1 januari Svaga viner Punktskatten på exempelvis viner och övriga drycker som tillverkats genom jäsning med en alkoholhalt på mer än 8 volymprocent men högst 15 volymprocent är 3,39 euro per liter. Starka viner Punktskatten på starka viner såsom portvin och sherry (alkoholhalt över 15 men under 22 volymprocent) är 6,70 euro per liter. Long drink drycker Då drycken är tillverkad genom att blanda samman etylalkohol och läskedryck är punktskatten vanligtvis 0,4555 euro per etylalkoholcentiliter. Då drycken är helt eller delvis tillverkad genom jäsning är skatten 1,69 2,41 euro per liter färdig dryck. Öl och starka alkoholdrycker På öl och starka alkoholdrycker uppbärs punktskatt enligt alkoholhalt i volymprocent. Till exempel på en liter öl vars alkoholhalt är fem volymprocent, uppbärs 1,50 euro i punktskatt på alkoholdryck (5 volymprocent x 1,0 liter x 32,05 cent = 1,625 cent => 1,62 euro). På en enlitersflaska 40 procentig stark alkoholdryck uppbärs 18,22 euro i punktskatt. Läskedrycker Även för läskedrycker uppbärs 11 cent per liter (sockerfria produkter) eller 22 cent per liter (produkter innehållande socker) i punktskatt. För dryckespulver uppbärs 95 cent per kilogram (sockerfritt pulver) eller 1,4 euro per kilogram (pulver innehållande socker).

10 10 (11) Skatt på dryckesförpackningar På förpackningar som innehåller drycker enligt kapitel 22 i tulltariffen uppbärs 0,51 euro per liter i skatt på dryckesförpackningar. Tobaksprodukter Förfarandet vid beställning av tobaksprodukter är detsamma som vid beställning av alkoholdrycker. Tobaksaccisen på cigaretter är minst 161,50 euro per stycken, och tobaksaccisen på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 97,50 euro per kilogram. Detaljhandeln av tobaksprodukter i Finland kräver tillstånd, närmare uppgifter på Import och allt mottagande av snus från länder utanför Finland är förbjudet. Importrestriktioner och förbud >> Tullens restriktionshandbok (endast på finska), som finns på Tullens webbplats, omfattar alla lagstadgade restriktioner gällande import, export och transit, där Tullen är övervakningsmyndighet. Restriktionshandboken består av självständiga delar som har grupperats enligt de varor som omfattas av restriktioner. I varje del beskrivs de restriktioner som varan ifråga omfattas av vid olika tullförfaranden. Läkemedel Import endast med Fimeas tillstånd. Naturläkemedel och näringstillskott samt naturprodukter Med näringstillskott avses färdigt förpackade, energifattiga produkter som säljs som livsmedel, innehåller vitaminer eller mineraler eller dessa båda och som inte är i sedvanlig livsmedelsform. Näringstillskott kan vara i form av piller, kompretter, tabletter, pastiller, pulver eller lösningar. De är avsedda för att komplettera kosten. Vissa av dessa produkter kan inte importeras till Finland trots att de är tillåtna i något annat EU-land. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, klassificerar En naturprodukt eller ett annat preparat kan i Finland klassificeras som läkemedel. Detta sker om produkten innehåller ämnen eller naturläkemedel som nämns i Fimeas läkemedelsförteckning. Då omfattas produkten av samma bestämmelser som gäller import av läkemedel. Fimea klassificerar produkter på begäran. En begäran om klassificering kan lämnas in av en privatperson eller ett företag. På Fimeas webbplats, fimea.fi, finns anvisningar om hur man gör en begäran om klassificering. Klassificeringsbeslutet är avgiftsbelagt. Produkten klassificeras som läkemedel icke läkemedel medicinteknisk produkt eller utrustning. Mer information om naturprodukter och näringstillskott ges av Livsmedelssäkerhetsverket, evira.fi. Mer information om läkemedel, naturläkemedel och medicinska homeopatiska och antroposofiska produkter ges av Fimea. Med näringstillskott avses till exempel sådana vitamin-, mineral-, fiber-, fettsyre- och lecitintillskott samt ört-, vitlöks- och biprodukter som räknas som livsmedel.

11 Övriga importrestriktioner 11 (11) Det saluförs många sådana produkter som kan föras in endast begränsat. Nedan beskrivs några av dessa produktgrupper enligt grunden för restriktionen. Ta reda på restriktionerna innan du beställer dessa produkter. Importrestriktioner gäller bl.a. för vissa livsmedel, textil- och konfektionsvaror samt stålprodukter. För att importera dessa produkter behöver du importlicenser och kontrolldokument. Importlicenser för jordbruksprodukter söker man hos Landsbygdsverket och övriga licenser och kontrolldokument hos Tullstyrelsen. I finska brukstariffen och i DDS/TARIC-söksystemet hittar du uppgifterna om krav på licenser i anslutning till varukoden och ursprungslandet i fråga. Tullaboratoriet undersöker säkerheten av livsmedel och kläder. Livsmedel av animaliskt ursprung ska kontrolleras av en gränsveterinär. Farliga varor För vissa varor har importrestriktioner fastställts på grund av deras farlighet. Sådana varor är bl.a. narkotika, radioaktiva ämnen, skjutvapen och tillbehör samt explosiva ämnen, fyrverkeripjäser, farliga föremål och ämnen som försvagar ozonskiktet. Utrotningshot Import av utrotningshotade växter och djur samt produkter av dem begränsas med bestämmelser. CITES-importtillstånd behövs för bl.a. pälsar av vilda kattdjur, varg och björn samt för elfenben, rov-fåglar, papegojor, koraller, många kräldjur och för produkter av dessa samt nästan alla arter av orkidéer. CITES-produkter kan också användas som utsmyckning på kläder och som råvara i naturläkemedel. Mera information om CITES-regler finns på miljöförvaltningens webbplats, miljo.fi. Tillstånd före beställning Om importen, av t.ex. CITES-produkter, kräver tillstånd ska det skaffas innan varan beställs. Vid import från ett land utanför EU ska importören visa upp tillståndet för Tullen innan han kommer i besittning av varan. Produktförfalskningar Det är förbjudet att importera upptagningar som kränker upphovsrätten, dvs. s.k. piratkopior av cd- och dvd-skivor, dataspel och dataprogram. Mera information Ring tullrådgivningen, tfn eller fråga elektroniskt (bl.a. om importskatter, tullförfaranden och importrestriktioner) (bl.a. om mervärdesbeskattning i internhandeln inom EU) (bl.a. om tillämpningen av alkohollagen vid Internethandel och om tillståndsplikten vid import av alkohol) (bl.a. anvisningar för om hur man gör en begäran om klassificering av ett preparat samt mera information om naturläkemedel, medicinska homeopatiska och antroposofiska produkter) (mera information om naturlivsmedel och näringstillskott) FI (bl.a. om CITES regler) (bl.a. om import av fyrverkeripjäser) Blanketterna på Tullens webbplats > Blanketter

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder FAKTABLAD Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Tullens anvisningar till resande 2014

Tullens anvisningar till resande 2014 Gäller fr.o.m. 1.7.2014 Tullens anvisningar till resande 2014 Kommersiell import är alltid skattepliktig Om de varor som en resande för med sig till sin mängd eller art är sådana att de kan anses vara

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

När du handlar på distans

När du handlar på distans När du handlar på distans Distanshandel så fungerar det I Sverige har distanshandel en lång tradition. Sedan de första beställningarna gjordes på 1800-talet har distanshandel med varor nått en omsättning

Läs mer

Gör rätt från början. Matolja som affärsidé. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning

Gör rätt från början. Matolja som affärsidé. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning 7. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning 3 Gör rätt från början 3 Första kunskapslistan 5 Handel med länder utanför EU 9 Dokument 13 Leveransvillkor 14 Försäkringar 15 Betalningsformer 16 Produktregler

Läs mer

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare:

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

En ny svensk tullagstiftning

En ny svensk tullagstiftning En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER EGET KAPITAL Verksamheten i ett företag drivs i någon juridisk bolagsform (företagsform). Denna kan vara t ex enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Bland annat ägarnas ansvar

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer