Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande"

Transkript

1 Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande 1 Tillämpningsområde Denna anvisning tillämpas på deklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU och för vilka säkerhetsuppgifter inte kan lämnas in elektroniskt på grund av driftavbrott i Tullens eller kundens elektroniska system med följande deklarationer: transiteringsdeklaration (transiteringssystemet) summarisk utförseldeklaration (AREX-systemet) Denna anvisning tillämpas således på oförtullade varor som förs ut ur EU och på gemenskapsvaror som transporteras genom ett område utanför EU till ett annat EUland. Denna anvisning gäller inte: varor för vilka en export- eller återexportdeklaration har lämnats in. Anvisningar för reservförfarande gällande exportdeklarering finns i kundanvisningarna för export (nr 19 och 20). varor som förs ut ur EU hänförda till transiteringsförfarandet för vilka man som föregående förfarande angett en elektronisk export- eller återexportdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna varor som förs ut ur EU vilkas bestämmelseland är Schweiz eller Norge (säkerhetsuppgifter förutsätts inte anges för varor som förs till dessa länder) Anvisningen omfattar också reservförfarande för anmälan om uppvisande vid utförsel som lämnas in i AREX-systemet för andra varor än exportdeklarerade varor som förs ut sjövägen, med flyg eller på järnväg. Däremot har anvisningar för reservförfarande för deklarationer gällande fysisk utförsel av exportdeklarerade varor kundanvisning 1 Deklarationer för utförsel av exportvaror publicerats bland AREX-kundanvisningarna. (Man måste skilja mellan deklarationer gällande varors fysiska utförsel och säkerhetsuppgiftsdeklarationerna; vad gäller detta inverkar inte bestämmelseländerna Schweiz eller Norge på förfarandena alls.) Denna anvisning gäller från och med den 1 januari 2011 tills vidare.

2 2 2 Allmänt Blanketterna som ska användas i undantagssituationer har fastställts i EU:s lagstiftning. Blanketter och ifyllningsanvisningar finns på Tullens webbplats: Blanketter för undantagssituationer. Det är inte ännu obligatoriskt att använda de nya blanketterna, utan tills vidare kan man under förfarandespecifika förutsättningar också använda andra dokument som innehåller motsvarande uppgifter. Om användningen av reservförfarandet beror på ett driftavbrott i Tullens system ska deklarationerna i dokumentform lämnas in till Tullen inom samma tidsfrister som gäller elektronisk deklarering: varor som förs ut landvägen: 1 timme före avgång varor som förs ut på järnväg eller via Saima kanal: 2 timmar före tågets avgång från gränsen eller fartygets avgång från hamnen varor som förs ut med flyg: 30 minuter innan flyget avgår varor i containrar som direkt förs ut i oceantrafik: 24 timmar innan containern lastas varor som direkt förs ut i oceantrafik, annan än containertrafik: 4 timmar före fartygets avgång varor som förs ut sjövägen till hamnar i Östersjön: 2 timmar före fartygets avgång Om användningen av reservförfarandet beror på ett driftavbrott i kundens system ska deklarationerna i dokumentform lämnas in till Tullen senast 4 timmar före avgång. För varor i containrar som direkt förs ut i oceantrafik ska även anmälan om övergång till reservförfarande lämnas in 24 timmar innan containern lastas. Den summariska utförseldeklarationen i dokumentform lämnas in till det tullkontor som ligger närmast utförselstället. Deklarationer gällande transiteringsförfarande lämnas in till det tullkontor som övervakar påbörjandet av transiteringen (i enlighet med T- och TIR-reservförfarandena). Om ifrågavarande tullkontor inte är öppet kan deklarationerna skickas till Elektroniska förtullningscentralen per e-post till adressen: 3 Varor som anländer till utförselstället under transiteringsförfarande 3.1 Driftavbrott vid godkännande av TIR-transiteringsdeklaration för vägtrafik Om man för en TIR-transport som förs ut över EU:s gräns inte kan lämna in en elektronisk transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna använder man en TIR-carnet som transiteringsdeklarationsblankett och anger säkerhetsuppgifterna på ett dokument för säkerhets- och skyddsuppgifter (SSD) eller på ett administrativt eller kommersiellt dokument eller transportdokument som innehåller motsvarande uppgifter (till exempel fraktsedel). En ifylld SSD-blankett eller ett motsvarande dokument ska visas upp för tullen vid utförselstället eller redan på avgångsstället, där dokumentet som också ska visas upp för tullen vid utförselstället stämplas.

3 3 Om TIR-carneten har godkänts och påbörjats vid avgångstullkontoret under reservförfarande utan en elektronisk transiteringsdeklaration och TIR-carneten visas upp vid utfartstullkontoret utan en SSD-blankett med säkerhetsuppgifterna och Tullens stämpel (eller ett annat dokument med motsvarande uppgifter) krävs det att man på utfartstullkontoret lämnar in säkerhetsuppgifterna med en summarisk utförseldeklaration. 3.2 Driftavbrott vid godkännande av T-transiteringsdeklaration, transiteringen avslutas när varorna förs ut ur EU Denna punkt tillämpas om varor transporteras under T-transiteringsförfarandet till EU:s gräns för att föras ut från EU och varorna som avslutning av transiteringen förs ut ur EU. Utförseln kan ske antingen så att en väg- eller järnvägstransport fortsätter direkt över gränsen eller att transiterade varor lastas direkt på ett fartyg eller luftfartyg utan att varorna först antecknas i ett tillfälligt lagers bokföring vid utförselstället. Om man för varorna som transporteras till gränsen då inte kan lämna in en elektronisk transiteringsdeklaration används transiteringsföljedokumentet med säkerhetsuppgifter (TSAD) som reservförfarandeblankett. När säkerhetsuppgifterna inkluderas i transiteringsdeklarationen visas TSAD-blanketten och varorna upp vid utfartstullkontoret. Den huvudansvarige för transiteringen kan också använda ett transiteringsföljedokument (TAD) där man inte anger säkerhetsuppgifter. Då ska säkerhetsuppgifterna lämnas in elektroniskt med en skild summarisk utförseldeklaration. Denna deklaration uppmanas lämnas in redan innan transiteringsförfarandet inleds så att referensnumret för ifrågavarande summariska utförseldeklaration kan anges som tidigare handling för transiteringen i fält 40 Summarisk deklaration/tidigare handling. Om det på utfartstullkontoret konstateras att inga säkerhetsuppgifter alls har lämnats in för varorna ska en summarisk utförseldeklaration lämnas in till gränstullkontoret innan varorna tillåts föras ut ur EU. 4 Driftavbrott vid godkännande av summarisk utförseldeklaration Om man inte på någon elektronisk tulldeklaration angett säkerhetsuppgifter för varor som förs ut över EU:s gräns ska säkerhetsuppgifterna anges i en elektronisk summarisk utförseldeklaration i Tullens AREX-system om man för varorna inte har lämnat in sådana reservförfarandedeklarationer innehållande säkerhetsuppgifter som är tillåtna i transiteringsförfarandet. Ifall man inte kan lämna in den summariska utförseldeklarationen elektroniskt ska säkerhetsuppgifterna lämnas in med en SSD-blankett. Tills vidare godkänns också andra transportdokument som reservförfarandedeklarationer, om dokumenten innehåller motsvarande uppgifter som SSD-blanketten.

4 4 För varor, för vilka en summarisk utförseldeklaration med SSD-blankett (eller ett dokument som innehåller motsvarande uppgifter) har godkänts, krävs inte heller i efterhand någon elektronisk summarisk utförseldeklaration. 5. Reservförfarandedeklarationer i utförselskedet för varor som förs ut ur EU sjövägen, med flyg eller på järnväg 5.1 Säkerhetsuppgifterna har lämnats in elektroniskt, AREX-driftavbrott i utförselskedet För varor som förs ut ur EU från en hamn, flygplats eller bangård vid gränsen ska man antingen lämna in en anmälan om uppvisande vid utförsel eller ansöka om lastningstillstånd på annat sätt. I anmälan om uppvisande vid utförsel hänvisar man till den föregående tulldeklarationen som innehöll säkerhetsuppgifterna (summarisk utförseldeklaration eller transiteringsdeklaration). Vid ett driftavbrott i Tullens AREX-system kan man inte ansöka om lastningstillstånd för ett fartyg eller luftfartyg (eller tillstånd för utförsel ur gemenskapen på järnväg) med en anmälan om uppvisande vid utförsel som lämnas in före avgång. Då beviljas lastningstillstånd genom att visa upp transiteringsföljedokumentet med säkerhetsuppgifter (TSAD) samt dess referensnummer eller referensnumret (MRN) för den summariska utförseldeklarationen vid det tullkontor som ligger närmast utförselstället (det tullkontor som övervakar hamnen, flygplatsen eller bangården). Om ifrågavarande tullkontor inte är öppet, kan deklarationerna skickas till Elektroniska förtullningscentralen per e-post till adressen: Om deklarationen har inlämnats till Tullen i pappersform godkänner Tullen deklarationerna genom att stämpla dokumenten. Om deklarationen har lämnats in per e-post godkänner Tullen dokumenten genom ett e-postsvar. För Tullens efterhandstillsyn ska kunden arkivera dokumentet som Tullen stämplat eller Tullens e-postsvar. När man ansökt om lastningstillstånd manuellt ska man i en reservförfarandesituation lämna in anmälan om uppvisande vid utförsel samt därtill hörande anmälan om utförsel i efterhand efter att driftavbrottet upphört. 5.2 Säkerhetsuppgifterna har lämnats in under reservförfarandet, AREX fungerar eller fungerar inte i utförselskedet Om man har lämnat in säkerhetsuppgifterna för varorna med en reservförfarandeblankett ska man också ansöka om lastningstillstånd manuellt enligt beskrivningen i punkt 5.1. Dokumentet som visas upp vid utfartstullkontoret är en SSD-blankett eller ett dokument som innehåller motsvarande uppgifter (till exempel TSAD, om säkerhetsuppgifterna och uppgifterna i transiteringsdeklarationen lämnas in med samma blankett). För sådana varor lämnas inte anmälan om uppvisande vid utförsel in i efterhand.

5 5 6. Övergång till reservförfarandet 6.1. Reservförfarande vid transiteringsförfarandet Anvisningar om övergång till reservförfarande vid transiteringsförfarandet har publicerats skilt i Tullstyrelsens föreskrift 170/010/2010 som finns på Tullens webbplats under Tullstyrelsens meddelanden (TMD) AREX-reservförfarandet Det är tillåtet att övergå till AREX-reservförfarandet då Tullen har informerat om driftavbrott i AREX-systemet. Meddelandena om driftavbrott finns på startsidan för AREX-webbtjänsten, till vilken det finns en länk på Tullens webbplats bland annat under Internettjänster. När driftavbrottet är över informerar Tullen om detta genom att ta bort meddelandet om driftavbrott från webbdeklareringstjänsternas startsidor. Efter detta är det inte längre tillåtet att använda reservförfarandet. Om ett driftavbrott uppstår i meddelandedeklarantens eget datasystem, ska meddelandedeklaranten för att beviljas tillstånd att använda reservförfarandet till Elektroniska förtullningscentralen anmäla att man övergår till reservförfarandet av en orsak som beror på meddelandedeklaranten själv. När driftavbrottet är över ska detta anmälas till samma e-postadress. Meddelandedeklaranter kan också alltid använda webbdeklarering som reservförfarande utan separat tillstånd. Om en webbdeklarant inte kan lämna in en summarisk utförseldeklaration eller anmälan om uppvisande vid utförsel och därtill hörande anmälan om utförsel på grund av ett driftavbrott i den Internetanslutning som deklaranten använder, ska deklaranten för att beviljas tillstånd att använda reservförfarandet anmäla till Elektroniska förtullningscentralen övergången till reservförfarandet av en orsak som beror på deklaranten själv. Eftersom man bara kan ansöka om tillstånd för en eller flera specificerade händelser behöver man inte skilt anmäla till Tullen att driftavbrottet upphört.

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Tullens anvisningar till resande 2014

Tullens anvisningar till resande 2014 Gäller fr.o.m. 1.7.2014 Tullens anvisningar till resande 2014 Kommersiell import är alltid skattepliktig Om de varor som en resande för med sig till sin mängd eller art är sådana att de kan anses vara

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 Allmänna villkor för lotsningstjänster för aktörerna inom fartygstrafiken. Innehåll 1. Inledning... 3 2. Tillämpande av servicevillkoren och

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS: 2009:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer