Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen"

Transkript

1 TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den instruktioner om deklarations- och importbeskattningsförfaranden med anledning av den åländska skattegränsen (TMD 324/96). Refererande till punkt 6 (Vissa specialsituationer) i nämnda meddelande ger Tullstyrelsen nedan närmare instruktioner om förfarandet i situationer då man levererar varor från landskapet Åland till det övriga Finland eller från övriga Finland till landskapet Åland i avsikt att a) till andra sidan skattegränsen exportera en vara för förädling där samt att efter bearbet ningen returnera den förädlade eller annars bearbetade varan (passiv förädling), b) importera en vara från andra sidan skattegränsen för förädling samt att efter bearbetningen returnera den förädlade eller annars bearbetade varan (aktiv förädling), c) importera en vara från andra sidan skattegränsen för temporärt bruk samt att efter användningen returnera varan i oförändrat skick (temporär import) eller d) överföra en vara som importerats från andra sidan skattegränsen till ett tillfälligt lager för en viss tid eller till ett tullager eller friområde eller till frilager för en viss tid eller tills vidare (förfarande för lagring). I dessa instruktioner behandlas utom det som framförs i TMD 324/96 också e)synpunkter på vissa situationer vid förfarande för transitering, f)skattegränsens inverkan på bilbeskattningen och g) tullmyndighetens befogenhet att ge noggrannare råd eller bestämmelser. 2 Export över skattegränsen i förädlingssyfte 2.1 Stadganden om beskattning av passiv förädling Vad som stadgas i 90 mervärdesskattelagen tillämpas enligt 19 lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen också på varor som importeras till landskapet Åland och som har utsatts för bearbetning i övriga Finland eller i någon annan medlemsstat samt på varor som importeras till övriga Finland efter bearbetning i landskapet Åland. Enligt 90 1 mom. mervärdesskattelagen är skattegrunden för en vara som sänts utanför gemenskapen för reparation, framställning eller annan bearbetning, liksom för en vara som importerats för att ersätta en motsvarande vara som sänts för reparation, det belopp som inkluderar reparations-, behandlings- eller

2 motsvarande övriga kostnader samt fraktkostnaderna och värdet på de delar som fogats till varan utanför gemenskapen. -Stadgandet tillämpas likväl inte om en vara skattefritt har sålts ut från gemenskapen eller om en vara som i Finland varit i avdragsgill användning har sålts utanför gemenskapen. En tullbehandling som till grunden motsvarar tullbehandling enligt tullagstiftningen beviljas, när man vid returnering till gemenskapen av en vara som bearbetats utanför gemenskapen kan påvisa att varan vid export för bearbetning hänförts till förfarandet för passiv förädling. 2.2 Begreppet passiv förädling Vid skattegränsproceduren tillämpas förfarandet för passiv förädling också när varor exporteras till andra sidan skattegränsen för att där genomgå förädlingsåtgärder. Förfarandet är av nöden för att man på varan skall kunna tillämpa 90 mervärdesskattelagen: då en vara efter förädling returneras från andra sidan skattegränsen. Om förfarandet inte skulle tillämpas i samband med exporten, skulle man för den förädlade varan då den returneras, vara tvungen att uppbära mervärdesskatt inte bara för förädlingskostnaderna, utan också för värdet på varan som exporterats för bearbetning. Att sända en vara över skattegränsen för förädling innebär alltså situationer, då en exporterad vara undergår bearbetningsåtgärder av olika slag. Det kan t.ex. vara fråga om reparation, iståndsättning eller annan översyn, rengöring eller fortsatt framställning. S.k. normal bearbetning är emellertid inte förädling, dvs. verksamhet för att bevara eller underhålla en vara eller verksamhet som är nödvändig för att få en vara i säljbart skick, dvs. en verksamhet som inte förändrar varan eller dess värde. 2.3 Skattebehandling vid passiv förädling Då en vara exporteras för bearbetning under förfarande för passiv förädling berättigar detta inte till momsfri export eller till återbäring av mervärdesskatt på grund av exporten. I Skattestyrelsens publikation om skattegränsen finns närmare information om skattefri export och förutsättningarna för denna. Då en förädlad vara returneras till sin avgångsort och det påvisas att förutsättningarna för passiv förädling har uppfyllts, uppbärs moms för värdet på det förädlingsarbete som utförts på andra sidan skattegränsen och på de delar som eventuellt där fogats till varan. 2.4 Förfarande vid passiv förädling Parterna vid förädlingsverksamhet Om exportören respektive förädlaren av en vara är en momsskyldig kund som samtidigt är registrerad kund vid tullverket, kan stadganden som berör förenklat beskattningsförfarande tillämpas på förädlingsverksamheten. Om både exportören och den som utför förädlingsarbetet är kontantkunder vid tullverket, skall varan deklareras och beskattas enligt nedan nämnda förfaranden Leverans för förädling (export)

3 Den som gett uppdrag om förädlingsarbete överlämnar själv som exportör eller genom sitt ombud i samband med varuleveransen över skattegränsen till tullmyndigheten som förenklad exportdeklaration en fraktsedel, som i sig själv eller tillsammans med annan bifogad dokumentation (förädlingsutredning)visar att varan endast temporärt exporteras över skattegränsen för att bearbetas och att den efter bearbetningen återsänds till 'exportsidan'. Av utredningen skall framgå vart varan levereras vilka åtgärder varan skall utsättas för vem som vidtar de planerade åtgärderna, samt när varan kommer att returneras. Om både den som gett uppdraget om förädlingsarbetet och den som utfört förädlingsarbetet är kontantkunder vid tullverket,kan som gränsövergångsdeklaration godkännas en fraktsedel med innesluten eller separat förädlingsutredning, ifall fraktsedeln eller den separata förädlingsutredningen innefattar en förbindelse om betalning av moms för varan i det fall att varan inte på behörigt sätt - i förädlat eller oförädlat skick - returneras till avgångsorten på andra sidan skattegränsen. Ifall kontantkunden inte ingår en dylik förbindelse, skall uppdragsgivaren eller den som utfört förädlingsarbetet, beroende på vilkendera som verkar som varudeklarant, i egenskap av importör betala den moms som påförts varan Förädlingsutredning En separat förädlingsutredning kan vara ett fritt formulerat dokument som upptar de erforderliga uppgifterna. Som utredning duger också en kopia av ordern på reparations- eller förädlingsarbetet eller av uppdragsgivandet som berör detta eller av ett förädlingsverksamhets- eller annat motsvarande avtal mellan parterna Returnering av en förädlad vara Då en vara efter förädling eller motsvarande bearbetning returneras, kan man som förenklad deklaration på motsvarande sätt använda sig av en fraktsedel som i sig själv eller tillsammans med bifogad dokumentation upplyser om att det är fråga om returnering av en förädlad eller på annat sätt bearbetad vara. Såsom utredning kan samma förädlingsutredning användas som den som företeddes för tullmyndigheterna då varan sändes till förädling. I dess ställe kan tullmyndigheten som utredning godkänna en faktura utställd av den som utfört förädlingsarbetet, en proformafaktura eller något annat dokument där det framgår på uppdrag av vem och på vilket sätt varan har förädlats eller annars bearbetats. Om både den som gett uppdrag om förädlingsarbetet och den som utfört förädlingsarbetet är kontantkunder vid tullverket, används som deklaration vid returnering av en vara huvudsakligen faktura eller något annat tillbörligt verifikat utställt av den som utfört förädlingen, vilket utvisar hur varan har förädlats eller i övrigt bearbetats samt värdet på dessa åtgärder. Ifall den som utför förädlingen är momsskyldig, deklarerar han arbetets värde som momsfritt. Vid export av en vara skall den företedda förädlingsutredningen också bifogas till returdeklarationen ifall tullmyndigheten inte anser sig kunna godkänna deklarationen utan utredning.

4 2.4.5 Deklaration vid returnering av en vara Den som utfört förädlingsarbetet kan för sin egen och uppdragsgivarens (den ursprungliga exportören) del avge ovan nämnda deklaration, men uppdragsgivaren kan sköta om deklarationen också vid returneringen, om parterna har kommit överens om det. En kompletterande sammandragsdeklaration görs av samma part som haft hand om den förenklade deklarationen vid returneringstillfället. Av denna deklaration skall framgå det skattefria värdet på den utförda förädlingen eller bearbetningen, likaså beskattningsvärdet på arbetet och den skattegrund som tillämpas. Om båda parterna är kontantkunder vid tullverket, är det uppdragsgivaren som i egenskap av importör avger deklaration och beskattningsbeslutet utskrivs på honom som kontantkund. Ifall den som utfört förädlingsarbetet är momsskyldig, är en kopia av detta beskattningsbeslut nödvändig för honom som verifikat på en skattefri arbetsinsats. 3 Import över skattegränsen i förädlingssyfte 3.1 Stadganden om beskattning av aktiv förädling Vad som stadgas i kapitel 9 mervärdesskattelagen tillämpas enligt 18 lagen om undantag för Åland också på en vara som importeras till landskapet Åland från övriga Finland, från en annan medlemsstat eller från ett område utanför gemenskapen och också på en vara som importeras från landskapet Åland till övriga Finland. Om vid import till gemenskapens tullområde på en vara tillämpats en tullklareringsform eller ett tullförfarande som nämns i 86 a 2 mom. mervärdesskattelagen anses tidpunkten för importen enligt nämnda paragraf infalla då ifrågavarande förfarande upphör, om varan då befinner sig i Finland. När en vara importeras över skattegränsen till landskapet Åland respektive till det övriga Finland för förädling, är importen enligt detta momsfri, ifall man vid införseln under suspensionsarrangemang tillämpar förfarandet föraktiv förädling. 3.2 Begreppet aktiv förädling Vid förfarande för aktiv förädling utsätts en vara för sådana iståndsättnings-, reparations-, service-, bearbetnings- eller fortsatta förädlingsåtgärder, som avses i punkt 2.2 ovan. Förfarande för aktiv förädling kan inte tillämpas om varan utsätts för åtgärder som endast avser normal bearbetning. 3.3 Skattebehandling vid aktiv förädling För en vara som under förfarande för aktiv förädling importeras från andra sidan skattegränsen med tillämpande av suspensionssystemet, uppbärs inte mervärdesskatt för importen. På motsvarande sätt är ett arbete som berör en vara under ett sådant förfarande, likaså eventuella delar som tillsätts eller fogas till varan, jämförbara med export och således skattefria vid momsbeskattning så som närmare beskrivs i Skattestyrelsens instruktioner om skattegränsen.

5 3.4 Förfarande vid aktiv förädling Leverans för förädling (import) Exportören av en vara som sänds till bearbetning kan samtidigt som han deklarerar varan för export, verka som ombud för den som utför förädlingsarbetet, varvid deklarationen således täcker både export (passiv förädling) och import till andra sidan av skattegränsen (aktiv förädling). Deklarationen skall innehålla motsvarande uppgifter som det i punkt ovan står föreskrivet om förfarande för passiv förädling. Tullmyndigheten kan emellertid, om det befinns nödvändigt, föreskriva en kortare tidsfrist än deklarationen utvisar, för returnering av varan till andra sidan skattegränsen. Om exportören ( den som gett förädlingsarbetet i uppdrag) avger skattedeklarationen också för importörens (den som utför förädlingsarbetet) del, inkluderar exportören sin export för ifrågavarande kalendermånad enligt nollskattesats i den skattedeklaration som han avgett för importörens del, eftersom import för aktiv förädling är momsfri. I den kompletterande deklarationen kan man i stället för fakturauppgifter ange proformafakturans nummer och andra uppgifter, som anger det skattefria värdet på varan som exporterats för förädling. Om både uppdragsgivaren och den som utfört förädlingsarbetet är kontantkunder vid tullverket, utgör en deklaration med en förbindelse om returnering av varan, avgiven i samband med importen, en tillfredsställande utredning för att tullmyndigheten skall kunna övervaka returneringen av varan och vid behov skriva ut ett beskattningsbeslut Förlängning av tidsfristen Om en vara som sänts för förädling inte kan returneras till andra sidan skattegränsen inom anmäld eller utsatt tid, skall importören för att undgå beskattningspåföljder vid Åbo eller Mariehamns disriktstullkammare anhålla om förlängning av tidsfristen. En fritt formulerad, motiverad ansökan till- ställs tullmyndigheten innan den ursprungliga tidsfristen gått ut Underlåtenhet att returnera en vara Om en vara som sänts för förädling inte returneras till andra sidan skattegränsen inom anmäld, utsatt eller förlängd tid, är varuimportören skyldig att anmäla varan för tullmyndigheterna för fastställande av mervärdesskatten på importen. Deklaration skall avges utan dröjsmål då tidsfristen har gått ut, om anhållan om förlängning inte har gjorts före detta. 4 Temporär import 4.1 Stadganden om beskattning av temporär import Med stöd av 86 a 3 mom. 4 punkten mervärdesskattelagen, sker importen i Finland, om varan befinner sig i landet när förfarandet för temporär import med fullständig befrielse från tullar enligt artikel i tullkodexen upphör.

6 4.2 Begreppet temporär import Med temporär import avses leveranser av varor som är avsedda att importeras till ett område för att användas där och att efter användningen föras ut från området i oförändrat skick med undantag av den normala värdeminskning som förorsakas av användningen. En vara kan med befrielse från skatt temporärt befinna sig i landet under den tid som en planerad användning förutsätter, men dock högst 24 månader. Tullmyndigheten kan på begäran förlänga tidsfristen. 4.3 Beskattning av temporär import Temporär export av en vara till andra sidan skattegränsen berättigar inte till skatteåterbäring. Temporär import av andra varor än av transportmedel är med stöd av artikel i tillämpningsförordningen till tullkodexen helt befriad från tull, ifall grunden för importen är t.ex. att en vara sänds för demonstration, utställning, tävling, på prov eller för något annat motsvarande ändamål. -Temporär import för annat ändamål är enligt tullkodexen partiellt tullfri. Med stöd av mervärdesskattelagen beviljas emellertid inte skattebehandling som motsvarar dylik partiell tullfrihet. Tullfrihetsstadganden som berör temporär import av transportmedel finns upptagna i artikel i tillämpningsförordningen. 4.4 Förfarande i samband med temporär import Deklarationsskyldig Den som med temporär import som grund importerar en vara över skattegränsen eller den på vars uppdrag varan importeras, är i första hand skyldig att avge deklaration. Också i dessa fall kan avsändaren emellertid verka som ombud, ifall han är registrerad kund vid tullverket Deklaration Som deklarationsdokument för andra varor än transportmedel kan t.ex. proformafaktura, frakt- eller annan följesedel användas. Deklaration avges i två exemplar, varav det ena förblir i tullens förvar som kontrollexemplar. Deklarationen skall utöver varuspecificering innefatta åtminstone följande fakta: användningssyfte under tiden för temporär import användningssätt och -plats under tiden för temporär import den som använder eller annars disponerar över varan dag som har utsatts för returnering av varan till andra sidan skattegränsen För transportmedel kan deklaration med tullmyndighetens medgivande avges muntligen eller på annat tillbörligt sätt.

7 I en kontantkunds deklaration skall inneslutas eller till den bifogas en separat förbindelse, enligt vilken importören förbinder sig att betala den mervärdesskatt som påförs varan, ifall varan inte inom utsatt tid returneras från landskapet Åland respektive övriga Finland Bestämmande av tidsfrist Tullmyndigheten daterar och stämplar de två deklarationsexemplaren samt förser dem med det datum då den temporärt importerade varan senast skall föras ut från landskapet Åland eller från det övriga Finland. Det ena exemplaret av deklarationen ges tillbaka till deklaranten Returnering av varan Då en temporärt importerad vara returneras, skall tullmyndigheterna meddelas därom. Deklaration avges på samma sätt som man avger deklaration vid temporär import. Till deklarationen om returnering av varan bifogas deklarationen om temporär import i original eller en kopia av denna. 5 Förfaranden för lagring 5.1 Allmänt om förfaranden för lagring Stadganden om förfaranden för lagring Med stöd av 86a 3 mom. 1-3 punkten mervärdesskattelagen sker varuimporten i Finland om varan befinner sig här då a) den tillfälliga förvaring som avses i artikel i tullkodexen eller b) den överföring av en vara till frilager eller till friområde som avses i artikel 166 i tullkodex en eller c) det tullagerförfarande som avses i artikel i tullkodexen upphör. Gemenskapsvaror som rör sig på den inre marknaden, dvs. på gemenskapens skatteområde, kan i allmänhet inte med beskattningsverkan överföras till ett lager för tillfällig förvaring, inte heller hänföras till förfarande för lagring i tullager eller överföras till frilager eller friområde. Då skattegränsstadganden tillämpas kan beskattning på grund av import emellertid uppskjutas genom att man tillämpar dessa förfaranden för lagring, även om en vara enligt tullkodexen har en gemenskapsvaras tullstatus Godkända lager Varor som importeras till landskapet Åland respektive övriga Finland kan överföras till en tullterminal, ett tullager, frilager eller friområde som godkänts av tullmyndigheten. Tullmyndigheten kan också med tillämpande av tullagring i lager av typ E som avses i artikel 504 i tilllämpningsförordningen till tullkodexen, ge tillstånd till överföring av en vara till något annat av tullmyndigheten godkänt lager eller förvaringsställe. Härvid bör lagerhållaren för betalning av eventuell tullskuld, ställa en säkerhet som godkänns av tullmyndigheten.

8 Också ett tullager av typ E berörs huvudsakligen av samma stadganden som övriga tullager; enligt detta är med tillstånd av tullmyndigheten bara s.k. normal behandling av varan tillåten. En vara i lager får t.ex. inte ges på prov till en eventuell köpare eller annars användas Tidsgräns vid lagring Varor som importerats genom sjötransport kan förvaras i en tullterminal högst 45 dagar från det de anmäldes till tullmyndigheten för överföring till terminalen. För varor som transporterats på annat sätt är längsta förvaringstid däremot 20 dagar. Förvaringstiden för en vara i tullager är inte begränsad, men tullmyndigheten kan ifall bevarandet av skattesäkerheten så förutsätter, utsätta en tidsgräns för förvaringen. Förvaringstiden för en vara på friområde eller i frilager är inte heller begränsad, men tullmyndigheten kan också i detta fall, ifall bevarandet av skattesäkerheten så förutsätter, utsätta en tidsgräns för förvaringen. 5.2 Lagringsförfarande Deklaration vid lagerinsättning Tullmyndigheten skall meddelas om insättning av en vara i lager, deklarationen skall innefatta åtminstone följande uppgifter varans handelsnamn varans värde adress till lagret lagerhållarens namn och adress Som deklaration vid insättning i lager kan användas faktura, proformafaktura, följesedel eller annat slag av fraktsedel eller något annat av tullmyndigheten godtaget dokument. Tullmyndigheten kan ifall bevarandet av skattesäkerheten så förutsätter, dessutom bestämma att deklarationen skall innehålla också andra uppgifter. Lagerhållaren behöver inte förutom denna deklaration, inlämna någon kompletterande sammandrags- eller annan perioddeklaration beträffande de varor som förvaras i lager Lagerbokföring Tullmyndigheten skall godkänna lagerbokföringen och i den skall alla lagerinsättningar och -uttag finnas införda. Av bokföringen skall framgå åtminstone de varor som lagras varans värde varans mervärdesskattesats beteckningen "MO" för varans momsstatus Deklarationerna gällande lagerinsättningar och -uttag skall såsom bilagor till lagerbokföringen förvaras i sådan ordning att de utan dröjsmål står till tullmyndighetens förfogande för eventuell granskning.

9 Lagerbokföringsmaterialet skall bevaras åtminstone den minimitid som bokföringslagen stadgar om, men skyldigheten att bevara deklarationer beträffande lagerinsättning och lageruttagning är tre år, om inte något annat stadgande eller någon annan bestämmelse föreskriver en längre förvaringstid. 6 Transiteringsförfarande 6.1 Allmänt om transitering Intern och extern transitering Intern transitering (T 2) kan användas a) när man vill bibehålla en gemenskapsvaras tullstatus då den på gemenskapens tullområde genom tredjelands område levereras från en plats till en annan eller b) när en vara transiteras från gemenskapen till ett Efta-land eller till ett annat medlemsland som omfattas av SAD-Transit-konventionen. Extern transitering (T 1) kan användas a) när oförtullat tredjelandsgods transporteras inom gemenskapens tullområde eller b) när en gemenskapsvara under exportförfarande transporteras till yttergränsen av gemenskapens tullområde för att exporteras till andra länder än Efta-länder eller länder som omfattas av SAD-Transitkonventionen Bruket av transiteringsförfarande Förfarande för extern gemenskapstransitering skall enligt tullkodexens stadganden användas när man vill transportera importvaror på gemenskapens tullområde tullfritt eller när man med export till tredje land som grund ämnar framföra krav på tullåterbäring, exporttull, exportbidrag eller någon annan liknande förmån. Förfarande för intern gemenskapstransitering skall enligt artikel 311 i tillämpningsförordningen till tullkodexen användas bl.a. då varor sänds över en skattegräns inom gemenskapens tullområde. Enligt artikel 33 a i det sjätte mervärdesskattedirektivet om harmoniserad indirekt beskattning inom gemenskapen kan man emellertid avstå från fordran om transitering när en vara rör sig bara inom en medlemsstats område. Enligt detta är man inte i regel tvungen att tillämpa transiteringsförfarande när enbart momspliktiga varor sänds från landskapet Åland till det övriga Finland eller från övriga Finland till landskapet Åland. Accispliktiga varor däremot transporteras under transiteringsförfarande när transporten inte kan garanteras genom ledsagardokument. Detta betyder i praktiken att en accispliktig vara måste transiteras från skattegränsen till sin destinationsort, eftersom tullmyndigheten kvitterar det ledsagardokument som medföljer transporten från landskapet Åland respektive övriga Finland, då varorna överskrider skattegränsen; tullmyndigheten har inte befogenhet att från skattegränsen framåt fortsätta förfarandet med ledsagardokument eller att påbörja ett nytt. 6.2 Bruket av transitering

10 6.2.1 Att påbörja transitering Då transitering skall användas, kan man på leverantörens begäran påbörja transiteringen vid den tullanstalt variifrån varan egentligen avsänds. Eftersom accispliktiga produkter transporteras med ledsagardokument, påbörjas transiteringen av dem emellertid i regel först vid skattegränsen. Härvid kan avgångsstället vara antingen den tullanstalt, som varan passerar före gränsövergången eller den tullanstalt som varan anländer till från andra sidan gränsen. Vid påbörjan av transitering kan tullmyndigheten bestämma längs vilken rutt varorna skall transporteras. Likaså kan tullmyndigheten utsätta en tidsgräns för när varupartiet skall vara framme på sin destinationsort Transiteringsdokument Som transiteringsdokument kan enligt förenklat inhemskt transiteringsförfarande användas fraktsedel, manifest, följesedel eller något annat godtagbart dokument. Vid skattegränsförfarandet kan som transiteringsdokument också godkännas en kopia av det ledsagardokument som har följt med varupartiet från avgångsorten till skattegränsen. Transiteringsdokumentet skall vid avgångstullanstalten i två exemplar företes för den tullmyndighet som påbörjar transiteringen. En accisbelagd produkt kan således i praktiken på enklaste sätt transporteras accisfritt från avgångsorten till destinationsorten så att varan (1) från en auktoriserad lagerhållares lager levereras till skattegränsen försedd med ett ledsagardokument, som vid skattegränsen stämplas av tullmyndigheten (som returnerar det till den auktoriserade lagerhållare som avsänt varan), varefter varan under transiteringsförfarande transporteras (2) från skattegränsen antingen till en auktoriserad lagerhållares lager eller till en registrerad näringsidkare, varvid ett exemplar av samma ledsagardokument används som transiteringsdokument. Transiteringsdokumentet kan vid skattegränsövergång samtidigt användas som förenklad deklaration ifall de uppgifter som föreskrivs i TMD 324/96 finns upptagna på dokumentet Transiteringsansvar Den som svarar för transiteringen från skattegränsen till destinationsorten kan vara auktoriserad lagerhållare, registrerad näringsidkare eller någon annan kund registrerad vid tullverket Transiteringsäkerhet När accispliktiga produkter sänds under accisfrihet med tillämpande av transiteringsförfarande, bör den som ansvarar för transiteringen ställa en tryggande säkerhet. Vid precisering av säkerheten följs i tillämpliga delar de stadganden och bestämmelser som också i övrigt gäller ifrågavarande varor. Tullmyndigheten kan som säkerhet godkänna en samlad säkerhet som ställts av en auktoriserad lagerhållare, registrerad näringsidkare eller en annan kund registrerad vid tullverket, om säkerheten täcker accisen på den produkt som transporteras Att avsluta transitering

11 Transitering av accispliktiga produkter under accisfrihet avslutas i en auktoriserad lagerhållares eller en registrerad näringsidkares lager eller på något annat ställe som godkänns av tullmyndigheten. Om tullmyndigheten har beviljat mottagaren det tillstånd som avses i artikel 406 i tillämpningsförordningen till tullkodexen gällande rätten att själv avsluta ett transiteringsförfarande (godkänd mottagare), så har den som ansvarar för transiteringen uppfyllt de skyldigheter som nämns i artikel 96 1a när de med leveransen följande exemplaren av transiteringsdokumentet och varorna i oförändrat skick, inom utsatt tid har lämnats till den godkända mottagaren i hans lokaler eller på ett ställe som preciseras i tillståndet med hänsyn till de åtgärder som vidtagits för att säkerställa identifiering. 7 Bilbeskattning Den åländska skattegränsen föranleder inga ändringar i praxis beträffande verkställandet av bilbeskattning. Skattegränsbestämmelserna berör inte heller den mervärdesskatt som uppbärs på bilskatten, eftersom den bestäms med stöd av stadgandena i lagen om bilskatt. 8 Befogenheter för Åbo och Mariehamns distriktstullkammare Åbo och Mariehamns distriktstullkammare kan vid behov ge närmare råd och bestämmelser om tilllämpningen av skattegränsförfaranden.

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas Skattegränsen 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 Rättslig grund Mervärdesskattelagen (1501/1993) särskilt kapitel

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 477 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

Lag. om ändring av mervärdesskattelagen

Lag. om ändring av mervärdesskattelagen Lag om ändring av mervärdesskattelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 72 h 2 mom., sådant det lyder i lag 1767/1995, ändras den svenska språkdräkten i 18 b

Läs mer

AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer 2760 Bilaga I TULLÅTGÄRDER 1. Fordonsklarering Flygtrafik AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:

Läs mer

Nr 1129 4607 AVGIFTSTABELL. om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Nr 1129 4607 AVGIFTSTABELL. om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer Nr 1129 4607 AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer Bilaga I TULLÅTGÄRDER 1. Fordonsklarering Flygtrafik Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

Provianteringsanvisning

Provianteringsanvisning Anvisning 1 (20) Tullverkets regionalförvaltning, proviantörer, rederier, flygbolag Provianteringsanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 Vad är proviantering 1.2 Proviantering i inskränkt bemärkelse

Läs mer

Förordning (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Uppdaterad:

Förordning (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Uppdaterad: Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Nordiskt tullavtal [8801] Förordning (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt Det avtal

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 12 kap. Export m.m. Inledande bestämmelser 1 [2620] I 4 kap. 12 [1838] tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om export m.m. I 33 [2033] tullförordningen

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:126

Regeringens proposition 1999/2000:126 Regeringens proposition 1999/2000:126 En ny tullag Prop. 1999/2000:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2001:517 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

RP 97/2009 rd. i sådana fall där den skattskyldige inte har kunnat dra av skatten i mervärdesbeskattningen.

RP 97/2009 rd. i sådana fall där den skattskyldige inte har kunnat dra av skatten i mervärdesbeskattningen. RP 97/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tullförordning; utfärdad den 17 mars 2016. SFS 2016:287 Utkom från trycket den 31 mars 2016 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna förordning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2012:677 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2011:286 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 7

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-12

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-12 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-12 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Förändrad hantering av mervärdesskatt vid

Läs mer

Alands skattegräns. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

Alands skattegräns. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst. RP 102/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med f"~rslag till lag om ändring av lagen om undantag rör landskapet Aland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 4 a kap. Lufttrafik Allm. anm. Luftfartsbestämmelser, se Särskilda trafikförfattningar m.m. [3701] o.f. 1 [2332 A] Detta kapitel behandlar utrikestrafik

Läs mer

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 24.2.2015 Ersätter anvisningen av 10.12.2012 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-07 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lennart Hamberg samt justitierådet Agneta Bäcklund. En ny svensk tullagstiftning Enligt en

Läs mer

meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824

meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824 Ombud: Advokaten Peter Berggren Advokataktiebolaget

Läs mer

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott 1 [9381] Det

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 433 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0428 SV 31.12.2014 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. Skatter m.m./skatter m.m. 1 1 kap. Inledande bestämmelser [2001] I denna lag finns bestämmelser om frihet från och återbetalning av annan skatt än tull vid import av varor från tredje land i vissa fall.

Läs mer

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [4001] Denna lag innehåller

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 302, 19/10/1992 s. 0001-0050 Finsk specialutgåva

Läs mer

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008 6.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 329/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

Finansminister Eero Heinäluoma

Finansminister Eero Heinäluoma Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (beskattning av personbilar) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Regeringens proposition 1993/94:151

Regeringens proposition 1993/94:151 Regeringens proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Prop. 1993/94:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 februari 1994 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet)

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Servicebilaga för brevtjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Servicebilaga för brevtjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution för brevtjänster POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1.9.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BREVTJÄNSTER TILL FINLAND 2. BREVTJÄNSTER TILL SVERIGE 3. INTERNATIONELLA BREVTJÄNSTER 1 4 5 1 Pack & Distribution

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2000:1225) om straff för smuggling Smugglingslagen m.m./smuggling m.m. 1 Allm. anm. 1. Översändande av domar i vissa fall till Tullverket, se [201]. Allm. anm. 2. Bestämmelser om belastningsregister, se [3301] o.f. Allm. anm. 3. Vissa bestämmelser

Läs mer

Lena Gustafson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lena Gustafson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En ny svensk tullagstiftning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 november 2015 Magdalena Andersson Lena Gustafson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 13.1.2016 Ersätter anvisningen av 24.2.2015 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index 1

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

Deklarationer för utförsel av exportvaror anvisningar för reservförfarande

Deklarationer för utförsel av exportvaror anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Deklarationer för utförsel av exportvaror anvisningar för reservförfarande 1. Tillämpningsområde Denna anvisning gäller elektroniska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1127/2014 Lag om ändring av narkotikalagen Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTKÖP OCH MONTERING AV TIMMERHUSPAKET OCH TIMMERPRODUKTER Denna anvisning innehåller allmänna avtalsvillkor för konsumentköp

Läs mer

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll Fi2002/2346 Promemoria Vissa mervärdesskattefrågor Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian läggs fram förslag till ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483).

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 Målnummer: 4800-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-12-16 Rubrik: Lagrum: Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska

Läs mer

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m. 2018 Mariehamn 8.12.2017 Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå jonas.jalava@vero.fi Ändringar gällande importmoms fr.o.m. 1.1.2018 Punktbeskattning,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1992L0012 SV 24.12.2004 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV av den 25 februari 1992 om allmänna regler

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA V UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

(EGT L 302, 19.10.1992, s. 1)

(EGT L 302, 19.10.1992, s. 1) 1992R2913 SV 01.05.2004 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Allmänna bestämmelser 1 [8261] Denna författning innehåller bestämmelser

Läs mer

RP 210/2010 rd. Lagen avses träda i kraft samtidigt med de ändringar som för närvarande görs i postlagstiftningen

RP 210/2010 rd. Lagen avses träda i kraft samtidigt med de ändringar som för närvarande görs i postlagstiftningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att mervärdesskattelagen ändras i enlighet

Läs mer

Förordning (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge

Förordning (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge Tullkodex m.m./gränstullsamarbete 1 Allm. anm. Om tillämpningen, se [5181]. 1 [5201] Denna förordning innehåller bestämmelser för genomförande av överenskommelsen mellan Sverige och Norge angående gränstullsamarbete

Läs mer

DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt

DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagomändringavtullagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det till tulllagen fogas en bestämmelse som gäller tullmyndighetens

Läs mer

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807 Lager, Avsnitt 38 807 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Med anledning av EG:s andra förenklingsdirektiv (95/7/EG) infördes den 1 januari 1996 nya bestämmelser vad gäller skattefrihet

Läs mer

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8 YTTRANDE Rättssekretariatet Datum Dnr Torgny Johansson 2008-06-03 TV0-2008-255 Tel. 040-6613075 Ert datum Er referens torgny.johansson@tullverket.se 2008-03-19 N2008/2346/TR Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN Nr 727 2875 Bilaga 9 Endast behöriga myndigheter får ändra detta intyg INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN 2 430301/114 2876 Nr 727 Nr

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Införsel- och utförseldeklarationer: Aktuella frågor och svar (FAQ)

Införsel- och utförseldeklarationer: Aktuella frågor och svar (FAQ) 1 Upprättad och uppdaterad av: Kundprojektet för säkerhetsuppgifter Uppdaterad 23.1.2012 Införsel- och utförseldeklarationer: Aktuella frågor och svar (FAQ) I detta dokument har samlats frågor som ofta

Läs mer

Skattefrihet från moms

Skattefrihet från moms Skattefrihet från moms Skatteupplag, tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager Utgiven av Riksskatteverket och Tullverket 1 Nya regler om skattefrihet från moms Den 1 januari 1996 infördes nya regler

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95

Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95 1 Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95 Den 1 januari 1995 blev som bekant Sverige medlem i den europeiska unionen (EU) och med detta följde en del förändringar

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Vicelantråd Roger Nordlund

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Vicelantråd Roger Nordlund PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum 49 25.9.2015 Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Avdelningsjurist

Läs mer

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen,

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen PROPOSITIONENS

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr 2015-03-02 RR-2015-0058 STY 2014-904, STY 2014-905 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Energiunderstöd Ansökan, beviljande, betalning och tillsyn över användningen av statsbidrag Det första syftet med revisionen var att utreda

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den

Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den Utkast 2.7.2015 Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-09-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. EG:s förordning om förbud mot utsläppande på

Läs mer

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Introduktion Juridikboken är en del i det utbildningspaket som Svenska Kennelklubben (SKK) erbjuder uppfödare och andra hundintresserade.

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om brottsbekämpning inom Tullen Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas, utöver vad

Läs mer

Förenklat ledsagardokument

Förenklat ledsagardokument 1 EUROPEISKA UNIONEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR 1 Leverantör Förenklat ledsagardokument Transport inom unionen av beskattade varor 2 3 Beskattningsmyndighet i destinationslandet Leverantörens exemplar 4

Läs mer

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun.

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska skattegränsen

Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska skattegränsen Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska

Läs mer

9 Beskattning av viss privatinförsel

9 Beskattning av viss privatinförsel Lag om beskattning av viss privatinförsel [4321] 9 Beskattning av viss privatinförsel Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter Inledande bestämmelser 1 [4321] En enskild person

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1255/2013 Lag om kraftverksskatt Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Nr AVGIFTSTABELL

Nr AVGIFTSTABELL Nr 1212 3257 AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer Bilaga I TULLÅTGÄRDER 1. Fordonsklarering Flygtrafik Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:

Läs mer

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning.

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Arbetsordning för Finansinspektionen Inledning Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Bankfullmäktige ska 1) övervaka den allmänna

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer