Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteåterbäring för energiintensiva företag"

Transkript

1 Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod på ansökan få skatteåterbäring för de energiskatter de betalat. Återbäringen förutsätter att de skatter som företaget själv betalat under räkenskapsperioden och de punktskatter som ingått i priset på anskaffade produkter utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde. Med förädlingsvärde avses det sammanlagda beloppet av rörelsevinst (-förlust), avskrivningar, värdenedgång och personalkostnader enligt det bokslut som fastställts för företagets räkenskapsperiod. Denna skatteåterbäring beaktas inte vid fastställande av förädlingsvärdet. Med företagets räkenskapsperiod avses en räkenskapsperiod enligt 1 kap. 4 i bokföringslagen (136/1997). När de punktskatter som ett företag under räkenskapsperioden betalat för sådan elström, stenkol, naturgas, bränntorv och tallolja som används i industri samt för sådan lätt och tung brännolja och biobrännolja som används i industri för annat ändamål än som motorbränsle samt de punktskatter som ingått i anskaffningspriset på dessa produkter som företaget skaffat under sin räkenskapsperiod utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalats för produkterna eller som ingått i anskaffningspriset på dessa ska återbäras. Av detta återbäringsbelopp utbetalas dock endast den andel som överskrider euro. Vid beräkning av det betalade skattebeloppet kan företaget beakta de punktskatter som ingår i priset på köpt fjärrvärme och processånga. Vid beräkning av beloppet av betalda punktskatter avdras de skatteåterbäringar som avses i 14 och 22 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen de skatteåterbäringar som avses i 9 a i lagen om punktskatt på flytande bränslen de skatteåterbäringar enligt 1 i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) som företaget är berättigad till under sin räkenskapsperiod, förutsatt att de inte har beaktats i företagets punktbeskattning. Om företaget under räkenskapsperioden överlåtit vidare produkter som avses här, beaktas de skatter som företaget betalat för dessa produkter inte vid beräkning av beloppet av de betalda skatterna. Om företaget efter räkenskapsperiodens utgång till någon annan överlåtit produkter för vilka företaget fått den återbäring som avses här, återkrävs återbäringen. Företaget ska utan dröjsmål göra en anmälan om överlåtelsen till Tullen bl.a. för att Tullen ska kunna återkräva återbäringen och fastställa eventuell skattehöjning. Ansökan om skatteåterbäring ska lämnas till Tullen inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden.

2 2 (5) Inverkan av andra återbäringar på skatteåterbäringen för energiintensiva företag Ett energiintensivt företag ska i sin ansökan om återbäring specificera andra eventuella återbäringar som företaget ansökt eller kommer att ansöka om. Företaget ska samtidigt uppge var dessa skatteåterbärings- eller rättelseansökningar handläggs. Betalningstidpunktens inverkan Punktskatter som utgör grund för en ansökan om skatteåterbäring kan fastställas enligt prestationsprincipen eller enligt betalningsprincipen, dock så att de punktskatter som betalats under en månad inte beaktas vid återbäringen under två år i rad. På motsvarande sätt avdras den återbäring som företaget får genom rättelse från de skatter företaget betalat under den räkenskapsperiod då rättelse betalas. Andra energiskatteåterbäringar beaktas däremot vid återbäringen för den räkenskapsperiod då företaget är berättigat till återbäringen i fråga. Elskatteklassens betydelse För återbäring godkänns endast elskatter som betalats enligt skatteklass II. Förutsättningen är dock att företaget självt förbrukat elströmmen och inte överlåtit anskaffad elström vidare. Ett undantag är dock elström som använts för produktion av köpt fjärrvärme och processånga; skatt som betalats för detta enligt skatteklass I godkänns också för återbäring. Försörjningsberedskapsavgift Skatteåterbäringen till energiintensiva företag gäller bara punktskatter. Således får försörjningsberedskapsavgiften inte räknas in i ansökan om återbäring. Bestämning av sökande Ansökan om återbäring får inte göras per bransch eller verksamhetsställe, utan det sökande bolaget ska behandlas som en helhet. Punktskatter som berättigar till återbäring ska ingå i priset på de produkter som bolaget självt anskaffat och förbrukat eller så ska bolaget ha betalat skatterna självt. Fastställt bokslut Ett bokslut är fastställt först när bolagsstämman har fastställt det. I praktiken blir det i allmänhet inga ändringar i ett (av styrelsen och vd:n) undertecknat bokslut. Eftersom bokslutet ska fastställas inom sex månader efter utgången av räkenskapsperioden, vilket också är deadline för inlämning av företags återbäringsansökningar, kan energiintensiva företag som underlag för återbäringen också använda uppgifter ur ett bokslut som ännu inte fastställts. Återbäringen kan utbetalas dock först när sökanden lämnat in det fastställda bokslutet till Tullen. Negativt förädlingsvärde Om förädlingsvärdet som beräknas utgående från företagets bokslut är negativt, ska detta vid beräkning av återbäringen tolkas så att förädlingsvärdet är noll.

3 Beräkning av förädlingsvärde Vid beräkning av förädlingsvärde används följande belopp: rörelsevinst (-förlust), avskrivningar, personalkostnader och värdenedgång. Dessa fås direkt ur bokslutet. Med skatteåterbäring som dras av från förädlingsvärdet avses här den skatteåterbäring som söks, om den har antecknats i företagets bokslut. Som skatteåterbäring som dras av används det belopp som antecknats i bokslutet, även om beloppet inte är exakt detsamma som den återbäring som faktiskt söks. 3 (5) Skatter som ingått i köpvärme I punktskattebeloppet som ska återbetalas beaktas också de punktskatter som ingått i priset på köpvärme och som betalats av värmeproducenten. Dessa fastställs på basis av medeltalet av de punktskatter som den värmeproducerande anläggningen under skatteperioden har betalat för värmeproduktionen. Sökanden ska dock förete en tillförlitlig och fullständig redogörelse för de skattebelopp som ingått i priset på köpvärme. Då värmeproducenten granskar det punktskattebelopp som ingått i priset på värme bör denna granskning alltid göras per skatteperiod, dvs. kalendermånadsvis. I fråga om köpvärme kan den som söker återbäring till sin ansökan bifoga en redogörelse för köpvärmens sammansättning om sökanden har fått en sådan av värmeproducenten. Den som söker återbäring kan dock också komma överens med värmeproducenten om att denna lämnar in redogörelsen för de punktskatter som ingått i köpvärmen direkt till Tullen med hänvisning till sökanden. Av redogörelsen ska också framgå de beskattade komponenterna i lätt brännolja och biobrännolja, om den lätta brännoljan innehåller mer än 7 % biobrännolja. Om andelen biobrännolja har varit mindre än detta så använder man som återbäringsnivå de genomsnittliga återbäringsnivåer som publicerats av Tullen. Obs! Den som söker återbäring ska i båda fallen redan i sin ansökan ange det sammanlagda skattebeloppet. Om redogörelsen inte fås på något av dessa två sätt, beaktas de punktskatter som ingår i köpvärme inte vid beräkningen av återbäring. Återbäringar vid jordbruk Om sökanden av återbäringen hos Skatteförvaltningen söker återbäring av punktskatter som använts inom jordbruket, ska dessa återbäringar anges i en fritt formulerad bilaga till ansökan. Mottagare av återbäring, definitioner av industri Som mottagare av återbäring har i 8 a i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen definierats företag. I 2 7 punkten i lagen avses med företag en näringsidkare inom industrin med sådan rörelse eller yrkesutövning som avses i lagen om beskattning av näringsinkomst (360/1968). På motsvarande sätt definieras industri i 2 6 punkten i lagen som verksamhet som hör till huvudgrupp C (Tillverkning) i Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008 samt anrikning av gruvmineraler även om den sker i samband med verksamhet som hör till huvudgrupp B (Utvinning av mineral). Annan gruvdrift som hör till huvudgrupp B är inte berättigad till återbäring. Med industri jämställs också utövande av till industrin hörande stödverksamhet av ringa omfattning samt yrkesmässig växthusodling. Beaktande av lätt brännolja och biobrännolja vid återbäring Lätt brännolja och biobrännolja beaktas vid återbäring om företaget självt har förbrukat dem och också om köpvärme har producerats med dem. Lätt brännolja som använts som motorbränsle får inte beaktas vid återbäring.

4 De skatter för lätt brännolja som beaktas vid återbäring fastställs enligt skatternas betalningstidpunkt. Tullen har beräknat de genomsnittliga återbäringsnivåerna i halvårsperioder fr.o.m Dessa återbäringsnivåer får tillämpas om den lätta brännoljan har innehållit högst 7 volymprocent biobrännolja. I annat fall ska det i fråga om lätt brännolja och biobrännolja till ansökan bifogas en redogörelse av den som överlåtit oljan till förbrukning för hur stor del av det som sålts som lätt brännolja har bestått av biobrännolja. Av redogörelsen ska också framgå den produktgrupp för biobrännolja som den berörda biobrännoljan hör till. 4 (5) Om det inte finns någon redogörelse fastställs skattesatsen för lätt brännolja och biobrännolja enligt produktgrupp 64, och då anses punktskatterna för lätt brännolja utgöra 6.65 cent/liter. Förbud mot statligt stöd till företag i svårigheter I lagens 26 a bestäms om inverkan av den allmänna gruppundantagsförordningen på skatteåterbäringen till energiintensiv industri. Skatteåterbäringen till energiintensiv industri är ett av de statsstöd som baserar sig på kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 (allmän gruppundantagsförordning). Dessa skattestöd kan inte tillämpas på företag som har ekonomiska svårigheter på det sätt som avses i artikel 1.6 c i allmänna gruppundantagsförordningen eller som har i artikel 1.6 b avsedda återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarat stödet olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden. En ny kommissionsförordning publicerades i juni I art. 1.4 c i den allmänna gruppundantagsförordningen (651/2014) förbjuds det uttryckligen att stöd enligt denna förordning skulle beviljas till företag i svårigheter. Enligt EU:s regler om statligt stöd har ett företag svårigheter, om åtminstone ett av villkoren nedan uppfylls. Om det är fråga om ett litet eller medelstort företag som funnits i mindre än tre år så tillämpas endast punkt 3 i utvärderingen. 1) I fallet med aktiebolag, om över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Detta är fallet om avdrag för ackumulerade förluster från reserver (och alla andra element som vanligtvis betraktas som en del av företagets egna medel) leder till ett negativt ackumulerat belopp som överstiger hälften av det tecknade aktiekapitalet. 2) I fallet med öppna bolag eller kommanditbolag, om över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. 3) Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insolvens på sina fordringsägares begäran. Om det är fråga om ett litet eller medelstort företag som funnits i mindre än tre år så tillämpas endast denna punkt i utvärderingen. Ifyllande av bränsleförbrukningsuppgifterna i återbäringsansökan De skattebelagda förbrukade mängderna av elström och bränslen ska vara ifyllda på sidan 2 av återbäringsansökan innan ansökan börjar handläggas. Man kan också lämna in en halvfärdig ansökan, förutsatt att de uppgifter som krävs anges i efterhand. Om man har använt bränslen som inte nämns i blanketten, ska man ange dem i en kolumn som annars förblir tom och korrigera rubriken för hand. Allmänna uppgifter Ansökningsblanketter för skatteåterbäring för energiintensiva företag fås från Tullen. De kan också skrivas ut från Tullens webbplats.

5 5 (5) >> > Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Punktskatteblanketter > Ansökningar om stöd och återbäring > 161r - Ansökan om skatteåterbäring - energiintensiva företag (pdf) >> Frågor gällande skatteåterbäring för energiintensiva företag Punktskatterådgivning för företag tfn (9 15) / avfalls- och energibeskattning punktskatteradgivning(at)tulli.fi

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 24.2.2015 Ersätter anvisningen av 10.12.2012 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund

Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund Tullens kundanvisning 19 Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund www.tulli.fi 19.2.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i juni 2014 Att beställa varor från utlandet anvisning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om fritt finansierade bostadsrättsbostäder och annat utvecklande av bostadsrättssystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag till

Läs mer

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING 1 (18) ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING AV PENNINGAUTOMATUNDERSTÖD 1 ALLMÄNT... 1 2 UNDERSTÖD SOM SKALL REDOVISAS... 2 3 BOKSLUTSHANDLINGAR... 3 3.1 Understödstagare...

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag 1.1.2015 1 (8) Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag Innehåll 1... 2 1.1 Lagar som tillämpas på finansieringen... 2 1.2 Finansieringens offentlighet och utbyte av information...

Läs mer

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid RP 364/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 22 ADVOKATENS BOKFÖRINGSHANDBOK (18.6.2004, ändr. 12.5.2014)

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 22 ADVOKATENS BOKFÖRINGSHANDBOK (18.6.2004, ändr. 12.5.2014) B 22 ADVOKATENS BOKFÖRINGSHANDBOK (18.6.2004, ändr. 12.5.2014) INNEHÅLL sida 1 Inledning... 2 2 Periodisering av en advokats inkomster... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Advokatbyråns prestation... 3 2.3 Engångstjänster,

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer