Exportdeklaration för fartygsleverans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exportdeklaration för fartygsleverans"

Transkript

1 Kundanvisning för export 33 version 1.1 av ersätter version 1.0 av Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet. 1 Deklarationer som lämnas in för fartygsleveranser Med fartygsleverans avses skattefria och tullfria leveranser av följande varor från Finland till fartyg och luftfartyg som är i yrkesmässig internationell trafik och som befinner sig i EU-området. a) reservdelar och utrustning till fartyg b) bränslen och smörjmedel till fartyg c) varor avsedda att säljas till passagerare ombord på fartyg d) varor avsedda att konsumeras av passagerare eller personal ombord på fartyg. Vid fartygsleveranser är mottagaren den transportfirma som ansvarar för fartyget. Passagerare eller medlemmar av personalen kan inte begära att varor ska levereras till dem som skattefria fartygsleveranser. För varor som levererats skattefritt till fartyg ska en deklaration inlämnas till Tullen oberoende av fartygets nationalitet eller om fartygets destination är i EU eller utanför EU. Fartygsleveransdeklarationen ska inlämnas elektroniskt till exportsystemet om varuleverantören, dvs. fartygsleverantören, inte har Tullens tillstånd till förenklat deklarationsförfarande, dvs. hemförtullningstillstånd. Hemförtullningstillståndet gäller enbart för regelbundna varuleveranser till fartyg som befinner sig i Finland. Tillståndet söks med tullblankett nr 692r_08. Vid hemförtullningsförfarandet antecknar fartygsleverantören omedelbart i sin bokföring varje varuleverans till fartyg och deklarerar i efterhand alla leveranserna under en kalendermånad för Tullen med en sammanfattande deklaration. För fartygsleveranser vars värde underskrider euro behöver en deklaration inte inlämnas, om varuförsäljaren inte behöver ett av Tullen godkänt dokument för sin skattebokföring. En deklaration krävs dock i fall där varorna omfattas av någon restriktion (se 2.3). En fartygsleveransdeklaration som godkänts av Tullen fungerar som tillstånd att lasta varorna på fartyget. Också i fråga om leveranser från andra länder till ett fartyg i Finland behöver man få lastningstillstånd från finska tullen innan varorna lastas på fartyget. Man begär lastningstillstånd genom att visa upp t.ex. ett exportföljedokument (EAD) eller något annat dokument som godkänts av Tullen. Om man inte har sådana dokument att visa upp, ska man lämna in en fartygsleveransdeklaration i Finland innan varorna levereras till fartyget. Man behöver inte lämna in en fartygsleveransdeklaration om fartyget befinner sig utanför EU. De varor som levereras till fartyget deklareras då elektroniskt med en normal exportdeklaration.

2 1.2 Leverans av oförtullade varor till fartyg 2 (5) När oförtullade varor levereras till fartyg, ska varorna transiteras om det avsändande lagret inte är beläget i samma hamn eller på samma flygplats som fartyget eller flygplanet till vilket varorna ska levereras. Från ett tullager kan varor dock flyttas utan transiteringsförfarande också från ett längre avstånd förutsatt att lagerhavaren har fått tillstånd till det. Om varorna inte behöver transiteras på ovannämnda grunder, krävs det en fartygsleveransdeklaration för flyttning av varor från ett tullager och i övriga fall ett lastningstillstånd som godkänts av det lokala tullkontoret. 2. Fartygsleveransdeklaration 2.1 Meddelande- eller webbdeklaration En fartygsleveransdeklaration kan inlämnas till exportsystemet med ett meddelande eller med en webbdeklaration. Fartygsleverantören eller dennes ombud ska lämna in deklarationen före transportmedlets avgång för att tullformaliteterna för varorna ska kunna skötas. Deklarationen kan inlämnas i god tid på förhand, när det deklarerade varupartiet är färdigt att levereras till fartyget och att granskas av Tullen. Meddelandedeklaranten ska ha tillstånd att verka som EDI-avsändare och vara registrerad som exportkund hos Tullen. 2.2 Skillnader i deklarationsuppgifterna jämfört med en normal exportdeklaration I en fartygsleveransdeklaration anges alla de uppgifter som är obligatoriska i en fullständig exportdeklaration, med där ska också anges vissa särskilda uppgifter. Det finns också skillnader mellan meddelanddeklarationer och webbdeklarationer vad gäller inlämnande av deklarationsuppgifter. I en meddelandedeklaration ska man ange tilläggskoden för särskild upplysning FIXFI Fartygsleveranser (export), medan i en webbdeklaration visas koden automatiskt när man väljer Ny fartygsleveransdeklaration. I webbdeklarationen anges också automatiskt några av de följande tilläggsuppgifter som krävs i en fartygsleveransdeklaration. Tre sammanfattande Taric-nummer från följande varugrupper: varor ur KN-kapitel 1 24 (livsmedel) varor ur KN-kapitel 27 (bränslen) varor som är klassificerade på andra ställen (andra varor, främst varor som har att göra med utrustande). Som bestämmelseland anges: QR = vid handel inom EU (EU-fartyg) eller QS = vid export till tredjeland (ett fartyg som är registrerat i ett land utanför EU) Annat att beakta i deklarationen: Uppgifterna om fartygsleverantören anges i punkten exportör/säljare. I uppgifterna om mottagaren anges ifrågavarande fartyg eller transportfirma, på basis av uppgifter om landet där fartyget befinner sig i (registreringsland, leasingland); mottagaren av ett visst varuparti kan inte anges. Tillåtna tullförfarandekoder är 1000, 1040, 3171 och Som nationell förfarandekod anges 999*.

3 Som transaktionskod anges 11* (försäljning); det är frivilligt att ange denna kod om tullförfarandekoden är förfarandekoden vid återexport 3171 eller (5) Transportuppgifter vid gränsen: som kod för transportsätt anges 1 (sjö), 4 (flyg) eller 8 (inre vattenvägar (Saima kanal)), och som uppgifter om transportmedlet anges fartygets identitet (IMO-nummer), flygplanets registreringsnummer samt transportmedlets nationalitet. Som leveransvillkor anges Fartygsleverans* (alternativt Incoterms-villkor). FI* (eller någon annan kod) kan anges som ort enligt leveransvillkor. * Obs! Med webbdeklarationen behöver deklaranten inte ange den nationella förfarandekoden, transaktionskoden, uppgifter om inrikes transportsätt eller uppgifter om leveransvillkor. Som förvaringsplats (plats där Tullen kan granska varorna före överlåtelse) anges till exempel hamn, lager eller tullkontor. Skriftlig beskrivning per varupost anges på en nivå där varorna lätt kan specificeras. Totalvikt (brutto) kan anges uppskattningsvis (samt som frivillig uppgift på varupostnivå). Verklig nettovikt är en obligatorisk uppgift bara för Taric-nummer ; i övrigt anges eller verklig nettovikt. 2.3 Restriktioner Fartygsleverantörerna ska se till att de iakttar förbuden, restriktionerna och tillståndsvillkoren. Om det i fartygsleveransen ingår varor som omfattas av restriktioner och har tillbörligt tillstånd, ska fartygsleverantören ange en sådan vara som en separat varupostuppgift (ett av de tre Taric-numren) och därtill ange numret och datumet på tillståndet. Tillståndet ska visas upp för Tullen före överlåtelsen för att tillståndsvillkoren ska kunna kontrolleras. Tillståndet ska också visas upp i hamnen eller på flygplatsen om tillståndsvillkoren så kräver. 3. Överlåtelse till exportförfarande 3.1 Meddelandedeklarant (EDI) eller identifierad deklarant (webbdeklaration) När Tullen har godkänt fartygsleveransdeklarationen får deklaranten ett elektroniskt överlåtelsebeslut gällande fartygsleveransen och ett elektroniskt följedokument (EAD). Följedokumentet som skrivits ut av deklaranten ska åtfölja varorna till fartyget. En fraktsedel eller en varuförteckning kan bifogas till följedokumentet. 3.2 Oidentifierad deklarant (webbdeklaration) Efter att ha skapat en webbdeklaration får deklaranten ett referensnummer för sin deklaration. Referensnumret, fakturan och varorna visas upp vid närmaste tullkontor, där villkoren för leveransen kontrolleras och varorna överlåts till exportförfarandet. Tullen skriver ut överlåtelsebeslutet gällande fartygsleveransen och exportföljedokumentet, som åtföljer varorna till fartyget. En fraktsedel eller en varuförteckning kan bifogas till följedokumentet. 4. Leverans till fartyg och bekräftande av utförsel 4.1 Leverans till fartyg Varorna och det åtföljande följedokumentet visas upp för mottagaren av varorna på fartyget. Mottagaren undertecknar följedokumentet som bevis på mottagandet av leveransen. Fartygsleverantören ska bevara detta bevis.

4 4.2 Utförselbekräftelse när varorna levereras till ett fartyg i Finland 4 (5) Skattemyndigheten och Tullens eftergranskning godkänner det av mottagaren underskrivna följedokumentet som bevis på utförsel av varorna. Det är inte nödvändigt att begära elektronisk utförselbekräftelse hos Tullen. Fartygsleverantören kan också få ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för sin bokföring genom att för Tullen uppvisa följedokumentet som undertecknats av mottagaren. Följedokumenten kan visas upp vid vilket tullkontor som helst i Finland. 4.3 Utförselbekräftelse när varorna levereras till ett fartyg i en annan EU-medlemsstat Om det deklarerade utfartstullkontoret för exporten är beläget i ett annat EU-land, dvs. fartyget befinner sig i en hamn i ett annat EU-land, bekräftar det faktiska utförsellandet utförseln och förmedlar uppgiften om utförseln till det finska exportsystemet. Fartygsleverantören (identifierad webb- eller EDI-deklarant) får automatiskt ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut. En oidentifierad webbdeklarant får inte en utförselbekräftelse automatiskt utan ska vid behov begära den hos Tullen. Deklaranten kan begära utförselbekräftelse hos vilket tullkontor som helst i Finland. 4.4 Möjlighet att lämna in elektroniska deklarationer och anmälningar gällande utförsel Om fartygsleverantören vill få utförselbekräftelsen elektroniskt, kan denne be att den som ansvarar för lastningen av fartyget och den transportfirma som ansvarar för fartyget ska ge deklarationerna och anmälningarna gällande utförsel för varor som levererats till fartyget och för vilka en elektronisk fartygsleveransdeklaration har inlämnats. För att kunna lämna in anmälan om ankomst till utförselstället krävs Tullens tillstånd. Anmälan lämnas in till exportsystemet. Anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel kan lämnas till Tullens AREX-system av transportfirman eller av ett ombud som befullmäktigats av firman. Vid fartygsleveranser kan man inte åberopa regeln om ett enda transportavtal. 5. Restriktioner gällande fartygsleveranser Tullförfaranden med ekonomisk verkan Fartygsleveransförfarandet tillämpas inte på tullförfaranden med ekonomisk verkan. Ett undantag utgör dock tullagring. Fartygsleveransförfarandet tillämpas inte heller om varorna har överlåtits till fri omsättning på grund av användning för särskilda ändamål (s.k. end use-förfarande) före fartygsleverans. Export med exportbidrag (Feoga) Fartygsleveransförfarandet tillämpas inte vid export med exportbidrag, utan då agerar man enligt särskilda Feoga-anvisningar (export och proviantering). Fartyg under byggnad Ingen fartygsleveransdeklaration inlämnas om mottagaren av varorna är ett varv eller en annan entreprenör som deltar i fartygsbygget. Fartygsleveransförfarandet kan tillämpas först när ett nytt fartyg i slutfasen av fartygsbygget börjar utrustas och mottagaren av varorna är rederiet.

5 5 (5) 6. Reservförfarande eller tillstånd till avvikande förfarande Om en elektronisk fartygsleveransdeklaration inte kan lämnas in på grund av störningar i Tullens eller kundens system, ska kundanvisningen nr 37 för reservförfarandet vid export tillämpas. I undantagsfall ges tillstånd att avvika från ovannämnda anvisningar av (under tjänstetid, dvs. kl ) och (utanför tjänstetid). 7 Korrigering, rättelse och ogiltigförklaring Fartygsleverantören ska se till att de uppgifter som angetts i deklarationen är riktiga. Om uppgifter har ändrats, ska Tullen informeras om dessa ändringar. Uppgifterna kan korrigeras före överlåtelse i enlighet med kundanvisning för export nr 1. Efter överlåtelse begär man rättelse och ogiltigförklaring enligt kundanvisning nr 35. Mera information: Tullens föreskrift om förfaranden vid fartygsleveranser, TMD 3/ (Sjöfartens informationssystem, IMO-nummer)

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 6 www.tulli.fi 29.12.2010 Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 24.2.2015 Ersätter anvisningen av 10.12.2012 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index

Läs mer

Att exportera Innehållet i Att exportera bygger i huvudsak på författningsbestämmelser som gällde den 1 januari 2002 Denna broschyr innehåller en översikt över tullbestämmelser om export och andra förfaranden

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund

Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund Tullens kundanvisning 19 Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund www.tulli.fi 19.2.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i juni 2014 Att beställa varor från utlandet anvisning

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

En ny svensk tullagstiftning

En ny svensk tullagstiftning En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO)

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 28 maj 2014 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:71 72, 1:101 102, 1:139 142 d, 1:144 a 150 f, 1:157 (162)164, 1:169 172 b, 1:365 366 b, 1:371 372 b, 1:600 le lf, 1:600 o p, 1:601

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Punktskatt vid import

Punktskatt vid import Punktskatt vid import Tv nr 790.114 1(30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Vilka punktskatter ska betalas vid import? 1.2 När uppstår skattskyldighet för punktskatt? 1.3 Vem ska betala punktskatt vid

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK

GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK 1 (22) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 2 GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER PÅ FINLANDS BANK... 3 2.1 Transaktionernas

Läs mer