Summarisk utförseldeklaration IE 615

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Summarisk utförseldeklaration IE 615"

Transkript

1 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration Version 2.0, Ersätter version 1.0, Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som förs ut ur EU inte har inlämnats en exportdeklaration eller en transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna, ska man för varorna inlämna en elektronisk summarisk utförseldeklaration till Tullen. I denna anvisning beskrivs typiska situationer i vilka en summarisk utförseldeklaration bör inlämnas, samt undantagen till dessa situationer. 1 Allmänt För varor som lämnar EU ska säkerhetsuppgifterna inlämnas innan varorna förs ut ur gemenskapsområdet. Med säkerhetsuppgifter avses de uppgifter som föreskrivs i bilaga 30A i tullkodexens tillämpningskodex. Om en exportdeklaration har inlämnats för gemenskapsvaror som ska föras ut ur EU, ska säkerhetsuppgifterna anges redan i exportdeklarationen. Om en elektronisk transiteringsdeklaration inlämnas för varor som ska föras ut ur EU, kan säkerhetsuppgifterna anges i transiteringsdeklaration. Om det för varor som förs ut ur EU varken har inlämnats en exportdeklaration eller en transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna, ska man för dessa varor inlämna en summarisk utförseldeklaration (IE615) till utfartstullkontoret. I Finland betyder det en elektronisk deklaration till AREX-systemet. Vid utförsel landvägen eller per järnväg ska den summariska utförseldeklarationen inlämnas när varorna fysiskt lämnar EU:s område. När varorna förs ut sjövägen eller med flyg ska deklarationen inlämnas när varorna lastas ombord på det fartyg med vilket de transporteras till ett område utanför EU där de lossas. I version 2.0 av denna anvisning specificeras både situationerna där en summarisk utförseldeklaration måste inlämnas och situationerna där det inte är nödvändigt. Nytt är att en summarisk utförseldeklaration måste inlämnas vid ett finskt utförselställe när varor som skickats från Norge transporteras via Finland till ett område utanför EU, till exempel till Ryssland. Detta förfarande tillämpas från och med den 13 maj Exempel på situationer där en summarisk utförseldeklaration måste inlämnas för varor som förs ut ur EU via Finland Export- eller transiteringsdeklarationer används inte för varor som anländer till utförselstället

2 2 (5) Tomma containrar eller andra transportmedel: En transportfirma transporterar mot ersättning och inom ramen för ett transportavtal tomma transportmedel (t.ex. containrar eller trailrar) som ägs av ett annat företag till ett område utanför EU där de lossas Gemenskapsvaror transporteras från Finland till en annan EU-medlemsstat på så sätt att: o färdvägen delvis går, på järnväg eller landvägen, via ett område utanför EU och en transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna har inte inlämnats; eller o ett fartyg eller luftfartyg som transporterar varor sjövägen eller med flyg avviker till en hamn eller flygplats som ligger utanför gemenskapen där gemenskapsvarorna lossas från transportmedlet för omlastning Varor som tas ut från ett tillfälligt lager eller ett friområde av kontrolltyp I vid utförselstället Varorna lastas från ett tillfälligt lager för en vägtransport Varorna lastas i ett fartyg, flygplan eller tåg efter att varorna har varit i lager över 14 dygn vid utförselstället Varorna anländer till utförselstället med en transiteringsdeklaration som inte innehåller säkerhetsuppgifterna Transitvaror som har omlastats under en EU-transittransport lämnar gemenskapen på järnväg eller landvägen Varor som skickats från Norge förs ut via Finland; saknar betydelse om varorna har omlastats eller inte Transitvaror hänförda till transiteringsförfarandet som anlänt till en hamn, flygplats eller bangård lastas ombord på ett fartyg eller i ett tåg 3 Exempel på situationer där en summarisk utförseldeklaration inte behöver inlämnas för varor som förs ut ur EU via Finland Varor som hänförts till ett exportförfarande i EU men vars exportförfarande redan har avslutats i ett annat EU-land förs ut ur gemenskapen via Finland sjövägen eller med flyg o Transportfirman ska på begäran meddela till Tullen referensnumret för deklarationen gällande den redan avslutade exporten Varor som förs ut ur gemenskapen sjövägen eller med flyg som vid transporten via Finland inte har lossats från transportmedlet (s.k. FROB-last) eller som har lossats tillfälligt på grund av lastningstekniska skäl Ut ur gemenskapen sjövägen eller med flyg utförda varor som har lossats i en hamn eller på en flygplats för att omedelbart lastas ombord på följande fartyg; ingen lagring Varor som förs ut ur EU direkt från ett tillfälligt lager eller ett friområde av kontrolltyp I vid utförselstället Varor som anlänt till en hamn, flygplats eller bangård förs ut efter att varorna varit i tillfälligt lager högst 14 dygn o Undantag: Om man vet att varornas destination eller mottagare har ändrats ska säkerhetsuppgifterna anges; lagringsperiodens längd saknar då betydelse

3 3 (5) Genomfartstransiteringar som anländer till utförselstället under transiteringsförfarande Om varorna transporteras i ett och samma transportmedel genom EU utan att lossas, behöver en summarisk utförseldeklaration inte inlämnas fastän transiteringsdeklarationen inte skulle innehålla säkerhetsuppgifterna (undantag till detta är varor som anländer från Norge, se punkt 2) I EU:s tullagstiftning har det också specificerats andra situationer där en summarisk utförseldeklaration inte inlämnas. Sådana är exempelvis: Export av elström Postförsändelser Personligt bagage Varor upptagna i en ATA-carnet Fartygsleveranser Varor som förs ut till Norge eller Schweiz 4 Ansvarig för summariska utförseldeklarationen Det är i sista hand transportfirman som upprättat transportavtalet och som transporterar varorna ut ur gemenskapen som ansvarar för inlämnandet av den summariska utförseldeklarationen. Deklarationen kan inlämnas av vem som helst som med tillstånd av transportfirman kan uppvisa ifrågavarande varor för Tullen (t.ex. exportören, speditören eller innehavaren av tillfälligt lager). Transportfirman eller en annan aktör som lämnar in deklarationen kan anlita ett ombud. Transportfirman som åtar sig att transportera varorna ut ur EU ska försäkra sig om att lastningstillstånd beviljats för varor för vilka det skulle krävas en summarisk utförseldeklaration. Som lastningstillstånd fungerar en av Tullen godkänd summarisk utförseldeklaration som har inlämnats inom utsatt tid. 5 Tidsfristerna för inlämnande av summarisk utförseldeklaration Deklarationen ska inlämnas senast: varor som förs ut landvägen: 1 timme före avgång från utfartstullkontoret varor som förs ut på järnväg eller via Saima kanal: 2 timmar före transportmedlets avgång från utfartstullkontoret varor som förs ut med flyg: 30 minuter före avgång från sista flygplatsen i gemenskapen varor i containrar som förs ut i oceantrafik: 24 timmar innan containern lastas på det fartyg från vilket varorna lossas utanför gemenskapen varor som förs ut i oceantrafik, annan än containertrafik: 4 timmar innan fartyget lämnar hamnen i gemenskapens tullområde varor som förs ut sjövägen från gemenskapens tullområde till hamnar vid EU:s närhav (t.ex. Östersjön, Medelhavet): 2 timmar innan fartyget lämnar gemenskapens tullområde Deklarationen kan inlämnas tidigast 150 dagar innan transportmedlet lämnar gemenskapens tullområde.

4 4 (5) 6 Deklarationsprocessen Den summariska utförseldeklarationen inlämnas till Tullens AREX-system. Tullen tilldelar en godkänd deklaration ett MRN-nummer och skickar till deklaranten svarsmeddelandet Utförsel ur gemenskapen tillåten (IE525). Sedan ska ännu varorna och deklarationens MRN med därtill hörande varupostnummer uppvisas för utfartstullkontoret. I vägtrafik bekräftar Tullen varornas utförsel efter att varorna och deklarationens MRN har uppvisats vid gränstullkontoret. För utförsel som sker i sjö-, flyg- och tågtrafik uppvisar transportfirman varorna i Tullens AREX-system. Först inlämnas en anmälan om uppvisande vid utförsel (meddelande IE547). I anmälan om uppvisande vid utförsel anges den summariska utförseldeklarationens MRN med därtill hörande varupostnummer. Transportfirman ska sedan bekräfta utförseln genom att inlämna en anmälan om utförsel (meddelande IE590). Om en summarisk utförseldeklaration inlämnas för varor som tas ut från ett tillfälligt lager, och om deklarationen har inlämnats av någon annan än lagerhavaren, ska deklaranten specificera varorna som anmälts i deklarationen till lagerhavaren. Denne ska för det tillfälliga lagrets bokföring tillställa ett dokument över varorna ur vilket framgår varorna, summariska utförseldeklarationens MRN och varupostnumren. En webbdeklarant kan använda dokumentet som sammandragssida för sin deklaration. Vid behov kan deklaranten be utfartstullkontoret skriva ut deklarationens sammandragssida för det tillfälliga lagrets bokföring. 7 Angivande av tidigare handling i summariska utförseldeklarationen Om den summariska utförseldeklarationen föregås av en transiteringsdeklaration som inte innehåller säkerhetsuppgifterna, ska man som nummer för tidigare handling ange transiteringsdeklarations MRN-referensnummer och som handlingens kod Om den summariska utförseldeklarationen föregås av en summarisk införseldeklaration (IE315) eller en summarisk deklaration (IE344), ska man som nummer för tidigare handling ange MRN-referensnumret för ifrågavarande AREX-deklaration. Varupostnumren ska också anmälas, och som handlingens kod anges Om den summariska utförseldeklarationen inte föregås av en tulldeklaration, ska man som nummer för tidigare handling ange koden för något annat transportdokument ur kodförteckning Summarisk utförseldeklaration som deklaration som avslutar tillfällig lagring I situationer där det inte är obligatoriskt att ange säkerhetsuppgifterna kan en summarisk utförseldeklaration också användas som en deklaration som avslutar tillfällig lagring. Exempel på dylika situationer är tillfällig lagring i högst 14 dygn eller ett från Finland avgående transportmedel vars last lossas på EU:s område. Då använder man för deklarationen termen summarisk utförseldeklaration för avslutande av tillfällig lagring. En sådan här deklaration skiljs med hjälp av en tilläggskod från en summarisk utför-

5 5 (5) seldeklaration i vilken det är obligatoriskt att ange säkerhetsuppgifterna. I fältet Varupostens bilagda handlingar anges då tilläggskoden 2YVP för varje varupost och som kodens värde anges innevarande dag (dd.mm.åååå). Mera information ges av Tullens företagsrådgivning. Frågor gällande anmälningen av säkerhetsuppgifter kan skickas per e-post till turvatiedot(at)tulli.fi.

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 6 www.tulli.fi 29.12.2010 Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Att exportera Innehållet i Att exportera bygger i huvudsak på författningsbestämmelser som gällde den 1 januari 2002 Denna broschyr innehåller en översikt över tullbestämmelser om export och andra förfaranden

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 24.2.2015 Ersätter anvisningen av 10.12.2012 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

En ny svensk tullagstiftning

En ny svensk tullagstiftning En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO)

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 28 maj 2014 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

Meddelandetrafik med Tullen

Meddelandetrafik med Tullen Meddelandetrafik med Tullen Introduktion för meddelandetrafik med Tullen Finska Tullen Uppdatering 3.6.2015 Stöd för meddelandedeklarering Innehåll Inledning... 4 1 Tullens elektroniska tjänster... 4 1.1

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015. Välkomna!

Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015. Välkomna! Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015 Välkomna! Agenda (Lunch 12.00-13.00, fika 14.30-14.45) 1. Inledning, information från sponsor / projektledning. 2. Börläge (uppdaterad utkast) normalförfarande

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING PROTOKOLL 1 (7) Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Katarina Brodin 2015-03-16 STY 2013-721 Tel. 040-6613390 Ert datum Er referens katarina.brodin@tullverket.se 2013-03-04 Katarina Brodin MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:71 72, 1:101 102, 1:139 142 d, 1:144 a 150 f, 1:157 (162)164, 1:169 172 b, 1:365 366 b, 1:371 372 b, 1:600 le lf, 1:600 o p, 1:601

Läs mer

Det nya punktskattedirektivet

Det nya punktskattedirektivet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund

Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund Tullens kundanvisning 19 Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund www.tulli.fi 19.2.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i juni 2014 Att beställa varor från utlandet anvisning

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer