Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, Välkomna!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015. Välkomna!"

Transkript

1 Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015 Välkomna!

2 Agenda (Lunch , fika ) 1. Inledning, information från sponsor / projektledning. 2. Börläge (uppdaterad utkast) normalförfarande för Tullager. Redovisning av inkomna synpunkter från senaste mötet. Genomgång av uppdaterade processer för upplägg, hantering, övervakning och uttag. Uppläggningsdeklaration och vilka uppgifter enligt UCC. Typer av tullager (privat, allmänt) enligt UCC. Utredning Tullager E. Krav på lagerbokföring enligt UCC. Ombudens roll i Tullagerförfarandet. TORO / Movement. 3. Förenklad tulldeklaration (EIDR) för Tullager. 4. Tillfällig lagring. Avstämning resultat framtagna under analysfasen. Fortsatt arbete drivs därefter som eget projekt. 5. Ny lösning för elektronisk uppgiftslämning Informationsutbytesmodell för XML-meddelanden Specifikation för elektronisk uppgiftslämning (dokumentationsmodell). 6. Fortsatt arbete efter analysfasen (april 2015 ) 7. Övrigt 8. Summering.

3 Agendapunkt 1 Information från sponsor / projektledning

4 Syfte och mål, möte Information om projekt Tullager och UCC:s krav på uppgiftslämning. KOM kommer att skicka ut en uppdaterad version under våren. Huvudfokus på mötet är att göra en avstämning med referensgruppen avseende resultat från analysfasen. o Tullager normalförfarande (upplägg, uttag, hantering och övervakning av tullager). o Förenklad deklaration (EIDR) för Tullager. o Tillfällig lagring (upplägg, uttag, hantering och övervakning av lager), likheter och skillnader jämfört med Tullager. o Specifikation för elektronisk uppgiftslämning, system till system. o Övrigt som är viktigt att stämma av med referensgruppen vid detta möte.

5 Tidsplan - Övergripande Analysfasen, april 2014 april o Framtagning nuläge och börläge för tullager och tillfällig förvaring. o När analysfasen har avslutas kommer en preliminär version av Teknisk specifikation för elektronisk uppgiftslämnande system till system publiceras på Tullverkets webbplats (under april, en del av uppgifterna kommer fortfarande vara under utredning). Mål: En version 1.0 av Teknisk specifikation är planerad att tas fram när synpunktshanteringen för UCC är avslutad (preliminärt juni 2015). Planeringsfasen, april-oktober 2015, och genomförandefasen, oktober 2015 oktober o Detaljerad kravbeskrivning samt införande av processer, rutiner och IT-stöd för Tullager. o Driftstart företagstestmiljön (tjänst för test av uppgiftslämning system till system, första version) för elektronisk uppgiftslämnande Tullager, juni o Driftstart produktionsmiljön för Tullager, , omfattande bl.a. TID för Tullager (webbportal, människa till system) och elektronisk uppgiftslämnande för Tullager, system till system. Avslutsfas, november december 2016.

6 Samverkan med näringslivet m.m. Informationssida Tullager på Tullverkets webbplats. Informationssidan kommer att stegvis uppdateras under projekts gång. Referensgrupp 1 för Tullager. Målgrupp: Aktörer i tillfällig förvaring och tullager. o o Möten som genomförts, 11 september (Stockholm), 3 oktober (Göteborg), 3-4 december (Göteborg), 5 februari (Stockholm) och 26 mars (Stockholm). Nästa möte är planerad till september Huvudfokus på detta möte är presentation och avstämning av resultat framtagna under planeringsfasen. Vid behov inplaneras fler mötet (hösten >). Dialogforum o Deltagarförteckning o Dagordning och minnesanteckningar. Systemleverantörsmöten. Första mötet genomfördes september Nästa möte med systemleverantörerna är planerat att genomföras, maj 2015.

7 Agendapunkt 2 Börläge normalförfarande för Tullager

8 Synpunkter

9 Synpunkter från februari Avvikelserapporter o Svårt då lossning och bokföring sker på olika nivåer (container artiklar). o Läggs upp i samma enhet som tidigare handling (skillnad mot idag!) o Bra att kunna justera felaktigheter i tidigare handlingar Nollsaldo o Får inte justera, men skall anmäla avvikelsen i det förfarande det sker o Inventeringar fungerar bra idag, ser inget behov av nollsaldo rapportering o Om det ska användas nollsaldo per deklaration o Nollsaldo på den nivå ni deklarerat

10 Synpunkter från februari EIDR o Positivt o Förutsättning för plocklager Tullager E o Hänger detta ihop med dagens modell när man lägger upp i uttagsenheten? o Behov finns av externa lagringsplatser Ombudens roll o Vilka regler gäller kring lagerbokföringen vem får göra den och var ska den finnas? o Ansvaret ligger alltid hos tillståndshavaren TORO (Överföring) o Använda TORO istället för transit? Ja, mellan olika tillståndshavare och ansvariga för förfarandet!

11 Börläge normalförfarandet Upplägg, hantering, övervakning, uttag och ombudens roll (utkast)

12 Tullproceduren vid införsel till tullunionen SID Ankomst Presentation Tillf. förvar Tulldeklaration Ekonomiska aktörer mm SID Förhandsanmälan Manifest - Manifest - Anmälan om ankomst - Anmälan om att gods ska presenteras -Fartygsdeklaration inkl. bilagor - Deklaration tf förvaring Tulldeklaration - Upplägg tullager Scenario: Införselformaliteter Tulldeklaration - Fri omsättning Lossning medges alt. Generellt lossningsmedgivande Gods frigjort Tullverket SE Hantera Summarisk införsel deklaration Hantera ankomst och presentation Hänföra till tullförfarande (tullager) Hänföra till tullförfarande (fri omsättning) Tillfällig lagring Andra MS

13 Tullager börläge- Normalförfarande Processens namn: Lagra varor under tullövervakning Syfte: Skjuta upp betalningen genom lagring på tullager Undvika att betala skatt och avgifter genom lagring på tullager tills varan är återexporterad Kunna lagra varor som omfattas av handelspolitiska restriktioner Anmäla varor för lagring Besluta om lagring Fysisk kontroll av varor Ta emot varor Rapportera avvikelser Hantera lagrade varor Begära uttag av varor Fysisk kontroll av varor Besluta om uttag av varor Lämna ut varor

14 Översikt tullager Normalförfarandet Privat tullager

15 Händelser och uttag under tullagerförfarandet En vara förs tillfälligt bort från tullagret o Tillstånd till bortförande fattas för denna händelse (normalfallet) o Tillstånd till bortförande inskrivet i tillståndet En vara skadas En vara försvinner Vanliga former av hantering

16 Händelser och uttag under tullagerförfarandet Hantering och tillfälligt bortförande skall godkännas av Tullverket När hanteringen är klar ska detta meddelas Tullverket Undantag kan medges om det ansöks i tullagertillståndet

17 Uppgiftslämning

18 Obligatoriska uppgifter Tullager DEKLARATION Deklaration Signatur Summarisk deklaration/tidigare handling * Identifiering av lager Importör Deklarant Ombud Tillståndshavare Bestämmelseland * Godsets förvaringsplats Anmälningstullkontor Övervakningstullkontor Bruttovikt (kg) * Container (Ja/Nej) Container id * Säkerhet: typ, referens VARUPOST Varupostnummer Förfarande Summarisk deklaration/tidigare handling * Särskilda upplysningar/bilagda handlingar/certifikat och tillstånd Bestämmelseland * Ursprungsland Extra mängdenheter Bruttovikt (kg) * Varubeskrivning Typ av förpackning Antal förpackningar Märkning Container id * * Anges ANTINGEN på deklarations ELLER varupost

19 Frivilliga att ange- Tullager DEKLARATION Referensnummer/UCR* Aktör i tredjeland och roll ex Tullagerhavare * VARUPOST Referensnummer/UCR* CUS-kod (kemikalier) Varukod fortfarande under utredning Aktör i tredjeland och roll ex Tullagerhavare* * Anges ANTINGEN på deklarations ELLER varupost nivå

20 Avvikelserapport uppgiftslämning Varupost Tidigare handling Typ (Manko, överloss, avslut (nollsaldo)) Datum Bruttovikt (faktisk vikt) Varubeskrivning Samt komplett förpackningsinformation o Typ av förpackning o Antal förpackningar o Godsmärkning

21 Typer av tullager

22 Typer av lager Privata lager o Tillståndshavare och deklarant/importör är samma person Allmänna lager o Typ I (typ A idag) Tillståndshavare och deklarant/importör har delat ansvar o Typ II (typ B idag, sällan förekommande) Deklarant/importör har ensidigt ansvar

23 Drift av tullager En aktör driver en anläggning för förvaring av varor under tullagerförfarandet. Det krävs tillstånd för att driva en sådan anläggning. En anläggning kan vara en lokal eller annan plats som godkänts av tullmyndigheten. Tillståndshavaren behöver inte äga anläggningen där varorna förvaras men ska sköta driften. Tillståndshavaren ska säkerställa att regler och villkor följs.

24 Drift av tullager Det krävs att tillståndshavaren har full kontroll över varorna som finns på anläggningen för lagring av varor. Tillståndshavaren tar emot och bokför varor senast vid ankomsten och lämnar ut varor efter att dessa hänförts till annat förfarande och uttaget bokförts med referens till detta. En person som innehar ett tillstånd att driva en anläggning för lagring kan givetvis ha flera anställda som kan hantera varorna. Tillståndshavaren ska hålla en bokföring som uppfyller kraven enligt UCC för den verksamhet som bedrivs

25 Uppgifter i tullagerbokföringen Artiklar och bilaga som definierar kraven på uppgifterna i bokföringen är inte detaljerade eller fastställda än Alla uppgifter är inte aktuella för bokföringen om inte verksamheten omfattas av uppgifterna

26 Krav på tullagerbokföring Bokföringen ska underlätta tullövervakning Liknade krav på bokföring på tillfällig lagring och tullager Bokföring ska ske senast vid ankomst till tullagret De varor och den hantering som görs av varorna på lagret ska gå att spåra i tullagerbokföringen Spårbarheten mellan processerna (föregående och nästa förfarande) ska framgå Lätt att identifiera varor och deras tullstatus Förflyttning av varor ska framgå Överföring av rättigheter och skyldigheter ska framgå

27 Krav på tullagerbokföring Alla händelser i bokföringen ska initieras av tillståndshavaren. Tillståndshavaren ska ha kontroll över att uppdrag utförs korrekt. Bokföringen ska vid varje tidpunkt kunna visa aktuellt saldo.

28 Hur påverkar UCC Tillstånd krävs för att driva en lagringsanläggning Det krävs inget tillstånd för att tillämpa förfarandet Dagens tillämpning uttrycks i nya tillämpningsbestämmelserna o Anläggningen ska drivas av tillståndshavaren o Artikeln borttagen men tillämpningen baseras på grundkravet om att tillståndshavaren ska kunna garantera ett korrekt genomförande av verksamheten

29 Hur påverkar UCC Varor ska lagras på den plats som godkänts i och med tillståndet. Platsen måste inte vara ett traditionell lager, men den måste göra det möjligt för tillståndshavaren att uppfylla kravet på att ha kontroll över varorna.

30 Vad blir konsekvenserna? Alla måste förr eller senare ansöka om ett nytt tullagertillstånd Troligen ökar antalet eller åtminstone användningen av, allmänna tullager Största förändringen består i att nuvarande förenklingar försvinner (KSF01, KSF03)

31 Troligen så här Nuläge Framtid Importör med egen lagringsplats Privat tullager Importör med extern lagringsplats Tullombud med egen lagringsplats Använda annan aktörs allmänna tullager Allmänt tullager Tullombud med extern lagringsplats Inget motsvarande

32 Ombudens roll

33 Tullombud - Ombud Projekt tullagers syn på tullombudsrollen kopplat till tullagerförfarandet

34 Tullombud Ett tullombud är varje person som av en annan person har utsetts att genomföra de åtgärder och formaliteter som enligt tullagstiftningen erfordras vid den senares kontakter med tullmyndigheter.

35 Direkt/Indirekt tullombud Varje person får utse ett tullombud. Vid direkt ombudskap handlar ombudet i annan persons namn (deklarantens) och för dennes räkning. Deklaranten är gäldenär dvs betalningsansvarig för tullskulden. Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerat gäldenär, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden. Ref: UCC Art 18, Art 204

36 Gäldenär/betalningsansvarig Frågan om vad ett tullombud kan/får göra hänger också samman med vem som är gäldenär. Enligt UCC anses gäldenär vara varje person som är skyldig att betala en tullskuld. Deklaranten är gäldenär. Vid indirekt ombudskap ska också den person för vars räkning tulldeklarationen görs vara gäldenär. Om tullombudet saknar fullmakt räknas den som deklarant dvs fullt eget ansvar, som om den agerar i eget namn och för egen räkning. Ref: UCC Art 77.3

37 Vad kan ett tullombud göra inom tullagerförfarandet? Ett tullombud kan upprätta tulldeklarationer, deklarationer och andra dokument som krävs i kommunikationen med tullmyndigheten. Slutsatsen blir därmed att tullombud kan anlitas av deklaranten för att skicka in tulldeklarationer till Tullverket.

38 Översikt Tullombud Privat lager

39 Översikt Tullombud Allmänt lager

40 Överföring och flytt av varor

41 Överföring av rättigheter och skyldigheter (TORO) Det går att överföra rättigheter/skyldigheter till en annan ansvarig så länge den nya ansvarige uppfyller villkoren för förfarandet. Det går att byta Ansvarig för förfarandet (HoP) och Tillståndshavare (HoA) Tullverket måste godkänna överföringen Ofta innebär TORO även en förflyttning av varan. TO kommer att förtydliga och ytterligare reglera överföring Ref: UCC Art 218 samt IA-VII-1-11b

42 Uppgifter vid TORO, ett första förslag Deklarationstyp samma som vid tullagerdeklarationen Förfarandekoder samma som vid tullagerdeklarationen Tidigare handling pekar på tullagerdeklarationen (den senaste) Nytt LRN/MRN Varupostnummer Ev ny identitet på lager Nya aktörer (HoA, HoP) Varubeskrivning Övrig varubeskrivning justeras till det man vill föra över

43 Flytt av varor (Movement) Ref: UCC Art 219, DA- VII-1-17, DA-VII-1-13 e) Varorna måste vara under tullagerförfarandet innan man får påbörja förflyttningen. Flytt får ske utan tullformaliteter i följande fall: o o o o Mellan olika lagringsplatser som ingår i samma tullagertillstånd Mellan det tullkontor som har möjlighet att frigöra varan till tullagerförfarandet och till tullagret. Mellan tullagret och det tullkontor som har möjlighet att avsluta tullagerförfarandet eller utförseltullkontoret. Tullagerbokföringen ska innehålla uppgifter om förflyttningen och var varorna befinner sig. Förflyttningen ska vara avslutad inom 30 dagar. Vid behov kan man begära att få förlängd tidsfrist av Tullverket.

44 Agendapunkt 3 Börläge förenklad tulldeklaration och förenklingar enligt UCC

45 Förenkling inom Tullagerförfarandet förenklad deklaration Ref: UCC Art 182, DA-V-2-20, 1A-V-2-20) EIDR = Entry in the declarants record (Registrering i deklarantens bokföring) Som tillståndshavare kan man få möjlighet att använda sig av en förenklad deklaration i form av en registrering i bokföringen. Det krävs en ansökan för att få göra detta. Idag måste man ha AEO-status för att få göra en registrering i bokföringen. Ej beslutat vad som kommer krävas i framtiden. Om man är AEO, enligt UCC, är man dock garanterad att få använda sig av EIDR (Artikel 39 a,b,d, DA-V-2-20)

46 Förenklad deklaration - EIDR Det innebär att tillståndshavaren lämnar begränsat antal uppgifter. Uppgifterna ska göras tillgängliga för Tullverket via avisering Tullverket ska fatta beslut om frigörande på aviseringen Utöver aviseringen så gäller samma regler för vad som ska föras in i tullagerbokföringen som om man använder en standarddeklaration.

47 Uppgifter EIDR avisering Tidigare handling (Deklaration eller VP-nivå) LRN Tillståndshavarens ID nr Person som presenterar varorna ID nr Godsets förvaringsplats Anmälningstullkontor (endast vid centraliserad klarering) Varupostnummer (VP-nivå) Bruttovikt (Deklaration eller VP-nivå) Typ av förpackning, Antal förpackningar, Container id(vp-nivå)

48 Översikt - EIDR

49 Förenklingar enligt UCC Centraliserad klarering EIDR - Registrering i deklarantens bokföring Self-assessment

50 Agendapunkt 4 Börläge för tillfällig lagring

51 Obligatoriska uppgifter Tillfällig lagring DEKLARATION Signatur Referensnummer Identifiering av lager Deklarant Ombud Godsets förvaringsplats Bruttovikt (kg) Transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen Containerid VARUPOST Varupostnummer Särskilda upplysningar/bilagda handlingar/certifikat och tillstånd Referensnummer Bruttovikt (kg) Varubeskrivning/Varukod Typ av förpackning Antal förpackningar Märkning Containerid

52 Frivilliga att ange Tillfällig lagring DEKLARATION Referensnummer/UCR VARUPOST CUS-kod (kemikalier) Referensnummer/UCR

53 Tillfällig lagring Nyheter Längre lagringstid Möjlighet till omlastning så länge inte förpackningar bryts och packas om Möjlighet att lämna deklaration i förväg Vissa lagerhavare kommer att kunna övergå till att bara ha ett tillfälligt lager

54 Tillfällig lagring

55 Skillnader i lagstiftningen mot tullager Tidsbegränsning på 90 dagar därefter kan åtgärd krävas av Tullverket Ingen tulldeklaration, ett antal olika dokument kan användas som deklaration och det krävs färre uppgifter Fler aktörer kan lämna in deklarationen Inget myndighetsbeslut krävs för upplägg Olika krav för att driva lagret, bland annat tillåts ingen hantering av godset Gods anses vara i tillfällig lagring i samband med presentationen

56 Personer som kan lämna deklaration för tillfällig lagring Den person som för in varorna i unionens tullområde. Den person i vars namn eller för vars räkning den person som för in varorna i unionens tullområde agerar. Den person som tar på sig ansvaret för att transportera varorna efter det att de förts in i unionens tullområde. UCC Artikel ELLER Varje person som omedelbart hänför varorna till ett tullförfarande. Innehavaren av ett tillstånd till drift av lagringsanläggningar eller varje person som bedriver verksamhet i en frizon. UCC Artikel 139.3

57 Till deklaration för tillfällig lagring kan följande dokument användas Icke-unionsvaror som har anmälts till tullen ska omfattas av en deklaration för tillfällig lagring UCC Artikel En hänvisning till en summarisk införseldeklaration som ingetts för varorna i fråga, kompletterad av uppgifterna i en deklaration för tillfällig lagring. UCC Artikel Ett manifest eller annat transportdokument, om det innehåller uppgifterna i en deklaration för tillfällig lagring inbegripet en hänvisning till eventuella summariska införseldeklarationer för varorna i fråga. UCC Artikel Uppgifterna i en transit som anmäls på destinationstullkontor avseende den berörda transiteringen anses vara en deklaration för tillfällig lagring, förutsatt att de uppfyller kraven för detta ändamål. UCC Artikel Tulldeklaration

58 Likheter mellan tullager/tillfällig lagring i lagstiftningen Bokföringsskyldighet och innehåll i bokföring Förvaring av gods på platser godkända av Tullverket Kontroll och övervakning av Tullverket Varan ska vara ankommen Garanti krävs för lagertillståndet Kraven för den som söker tillstånd för tillfällig lagring Möjligheten att ogiltigförklara en deklaration

59 Skillnader i processen mot tullager Inget myndighetsbeslut Frigivande meddelande saknas Tidsbegränsningen Ingen vanlig hantering eller möjlighet att tillfälligt föra bort varor under lagringen

60 Agendapunkt 5 Ny lösning för elektronisk uppgiftslämning

61 Specifikation för uppgiftslämning Arbete pågår o Tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet o Första versionen av svar, kvittens och felutpekning o Första version av Avvikelserapport Fastslagen version planeras under våren

62 Agendapunkt 6 Fortsatt arbete efter analysfasen (april 2015 )

63 Planering April September/Oktober 2015 Huvudaktiviteter i planeringsfasen: Fortsatt detaljering av processer, aktiviteter och meddelandeutformning Första versionen av mottagning och validering av tulldeklaration, system till system. Första versionen av kvittens. Driftstart företagstestmiljön (tjänst för test av uppgiftslämning system till system, första version) för elektronisk uppgiftslämnande Tullager. Påbörja arbetet med ny webbportal (TID för Tullager, några tjänster).

64 Agendapunkt 7 Övrigt

65 Agendapunkt 8 Summering och nästa möte

Referensgruppsmöte, 5 februari, 2015

Referensgruppsmöte, 5 februari, 2015 Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 5 februari, 2015 Välkomna! Agenda (Lunch 12.00-13.00, fika 14.30-14.45) 1. Inledning / Information från sponsor / projektledning 2. Börläge (uppdaterad utkast) normalförfarande

Läs mer

Framtidens tullager. Innehåll

Framtidens tullager. Innehåll Framtidens tullager Jenny Jensen, Tord Lindfors och Katarian Spolén Tullverket Innehåll Begrepp och definitioner Tillstånd och krav på tullagerbokföringen Kontroll och övervakning Nya tullagerförfarandet,

Läs mer

Referensgruppsmöte, 30 september 2015. Välkomna!

Referensgruppsmöte, 30 september 2015. Välkomna! Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 30 september 2015 Välkomna! Agenda (Lunch 12.00-13.00, fika 14.30-14.45) 1. Inledning, information från sponsor / projektledning. - Syfte och mål med mötet - Ombudens

Läs mer

Projekt Tullager fra gesta llningar vid referensgruppsmo tet den 23 oktober

Projekt Tullager fra gesta llningar vid referensgruppsmo tet den 23 oktober Projekt Tullager, Frågeställningar 23 oktober 2014 Sida 1 Projekt Tullager fra gesta llningar vid referensgruppsmo tet den 23 oktober Presenterade processkarta och uppgiftslämning för Tullager normalförfarande,

Läs mer

Referensgruppsmöte, 3-4 december, 2014

Referensgruppsmöte, 3-4 december, 2014 Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 3-4 december, 2014 Agenda, 4 december 09:00-09:05 Inledning. 09:05 09:20 Information från sponsor / projektledning 09:20 09:45 Börläge (utkast) för tillfällig lagring:

Läs mer

2 Information från sponsor / projektledning

2 Information från sponsor / projektledning Projekt Tullager Datum Dnr 2015-02-06 STY 2014-389 Ert datum Er referens 1 PROJEKT TULLAGER 1.1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE Tid: 2015-02-05 kl. 10:00-15:30 Plats: Tullverket, Tegeluddsvägen

Läs mer

2014-11-05. Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 23 oktober, 2014. Välkomna! Agenda

2014-11-05. Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 23 oktober, 2014. Välkomna! Agenda Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 23 oktober, 2014 Välkomna! Agenda 1 Agendapunkt 1 Information från sponsor / projektledning Referensgrupp arbetsformer? Hur skall vi arbeta i referensgruppen (Tullverket

Läs mer

1 Information från sponsor/projektledning

1 Information från sponsor/projektledning Projekt Tullager Datum Dnr 2015-03-30 STY 2014-389 Ert datum Er referens PROJEKT TULLAGER MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE Tid: 2015-03-26 kl. 10:00-15:30 Plats: Tullverket, Tegeluddsvägen 98,

Läs mer

1 Information från sponsor/projektledning

1 Information från sponsor/projektledning Projekt Tullager Datum Dnr 2015-09-30 STY 2014-389 Ert datum Er referens PROJEKT TULLAGER MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE Tid: 2015-09-30 kl. 10:00-15:30 Plats: Tullverket, konferensrum Morups

Läs mer

Normalförfarande - översikt

Normalförfarande - översikt Normalförfarande - översikt Anmäla varor till förfarande upplägg på lager varor på lager under Anmäla avslut av förfarandet avslut av förfarandet Avsluta tullagerförfarandet - översikt Anmäla varor till

Läs mer

Tillfällig lagring. Jenny Jensen och Anne Törnqvist, Tullverket

Tillfällig lagring. Jenny Jensen och Anne Törnqvist, Tullverket Tillfällig lagring Jenny Jensen och Anne Törnqvist, Tullverket Vad kommer vi att prata om i dag? Processgenomgång Information om projektarbete Digital uppgiftslämning Tillståndsförändringar (anläggning

Läs mer

Referensgruppsmöte, 11 september, Nuläge - Övergripande genomgång av upplägg, hantering av gods på lager samt uttag.

Referensgruppsmöte, 11 september, Nuläge - Övergripande genomgång av upplägg, hantering av gods på lager samt uttag. Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 11 september, 2014 Välkomna! Agenda 10:00-10:15 Inledning & presentationer av deltagare. 10:15 11:00 Information om projekt Tullager - Övergripande elektronisk tull,

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015

Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015 Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015 Välkomna! Agenda (Lunch 12.00-13.00, fika 14.30-14.45) 1. Inledning, information från sponsor / projektledning. 2. Börläge (uppdaterad utkast) normalförfarande

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Välkomna! VÄLKOMNA TILL EXTERNT REFERENSGRUPPSMÖTE

Välkomna! VÄLKOMNA TILL EXTERNT REFERENSGRUPPSMÖTE Välkomna! VÄLKOMNA TILL EXTERNT REFERENSGRUPPSMÖTE 2016-06-14 AGENDA 09.00 09.30 Introduktion till dagen 09.30 10.20 Varans förvaringsplats 10.20 10.40 Fika 10.40 11.10 Anmälan av varans ankomst - scenarier

Läs mer

Projekt Tullager MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE

Projekt Tullager MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE Projekt Tullager Datum 2014-10-27 Ert datum Dnr Er referens PROJEKT TULLAGER MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE Tid: 2014-10-23 kl. 10:00-15:30 Plats: Tullverket, Spannmålsgatan 19, Göteborg Närvarande:

Läs mer

Projekt Tullager MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE - DAG 2

Projekt Tullager MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE - DAG 2 Projekt Tullager Datum 2014-12-08 Ert datum Dnr Er referens PROJEKT TULLAGER MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE - DAG 2 Tid: 2014-12-04 kl. 09:00-15:30 Plats: Tullverket, Spannmålsgatan 19, Göteborg

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

1 Information från sponsor/projektledning

1 Information från sponsor/projektledning Projekt Tullager Datum Dnr 2016-03-10 STY 2014-389 Ert datum Er referens PROJEKT TULLAGER MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE Tid: 2016-03-09 kl. 10:00-15:30 Plats: Scandic Ariadne, Stockholm Närvarande:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING PROTOKOLL 1 (7) Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Katarina Brodin 2015-03-16 STY 2013-721 Tel. 040-6613390 Ert datum Er referens katarina.brodin@tullverket.se 2013-03-04 Katarina Brodin MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer

Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer AREX-kundanvisning nr 14 Korrigering och ogiltigförklaring av deklarationer www.tulli.fi version 1.1, 4.4.2012 ersätter version 1.0, 24.10.2011 Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer Innehåll

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring. Beskrivning av testfallet

Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring. Beskrivning av testfallet Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, med begäran om klarering Version 2.0.1 Beskrivning

Läs mer

Framtidens export. Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket

Framtidens export. Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket Framtidens export Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket Export Tidsplan Själva exportprocessen hur delarna hänger ihop och när saker görs Vem gör vad? Var gör man vad? Digitalt Hur ska uppgiftslämningen

Läs mer

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 1. Omprövning av tillstånd till förenklade förfaranden 2. Projekt Avi_ImEx elektronisk anmälan import / underrättelse export Berör alla företag som efter omprövning får

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering.

Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering. 2015-12-21 1(6) Testfall 7 för nya Tulltaxan, Version 1.0.0 Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering. Meddelande DNK - Tulldeklaration

Läs mer

Referensgruppsmöte, 9 mars Välkomna!

Referensgruppsmöte, 9 mars Välkomna! Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 9 mars 2016 Välkomna! Agenda (Lunch 12.00-13.00, fika 14.30-14.45) 1. Inledning, information från sponsor / projektledning. -Syfte och mål med mötet - Plan och status

Läs mer

Martin Karlsson, Susanna Tiberg, Claudia Andreasson och Karolina Lönnqvist Duras, samtliga från Tullverket.

Martin Karlsson, Susanna Tiberg, Claudia Andreasson och Karolina Lönnqvist Duras, samtliga från Tullverket. Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Karolina Lönnqvist Duras 2016-11-10 EXT 2016-1098 Tel. 040-6613164 Ert datum Er referens karolina.lonnqvist.duras@tullverket.se MINNESANTECKNINGAR FRÅN FOKUSGRUPP Tid:

Läs mer

Deklarationshjälp (version )

Deklarationshjälp (version ) 2017-03-16 1(17) Deklarationshjälp (version 2017-03-16) Hjälp vid uppgiftslämning av tulldeklaration för hänförande av varor till tullagerförfarandet (deklarant, HoP). Dataelementgrupper Grupp 1 Meddelandeinformation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Förlag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Nya tullregler i EU 1 maj 2016

Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Oslo den 19 oktober 2015 Kenneth Persson Tullverket Fyra huvudspår UCC (Unionstullkodexen) är beslutad Tillämpningsföreskrifterna (UCC DA/GA) beslut förväntas under hösten

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Testfall 5 DNK med B00 för momsregistrerat företag

Testfall 5 DNK med B00 för momsregistrerat företag Testfall 5 DNK med B00 för momsregistrerat företag Version 1.0.0 Svarskod 826 ska genereras Avgiftskod 1MT samt monetärt tullvärde ska alltid anges för företag momsregistrerat i Sverige. Svarskod 827 ska

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR 1 (7) Effektiv Handel Datum Dnr Cecilia Olsson 2015-01-29 Tel: 040-661 32 79 Ert datum Er referens cecilia.olsson@tullverket.

MINNESANTECKNINGAR 1 (7) Effektiv Handel Datum Dnr Cecilia Olsson 2015-01-29 Tel: 040-661 32 79 Ert datum Er referens cecilia.olsson@tullverket. MINNESANTECKNINGAR 1 (7) Effektiv Handel Datum Dnr Cecilia Olsson 2015-01-29 Tel: 040-661 32 79 Ert datum Er referens cecilia.olsson@tullverket.se DIALOGMÖTE MED OMBUD Tid: 28 januari 2015 kl. 10-15 Plats:

Läs mer

Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m.

Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m. TO Bilaga B Inledande bestämmelser [22] Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2009:6.

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 433 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Summarisk utförseldeklaration IE 615

Summarisk utförseldeklaration IE 615 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration www.tulli.fi Version 2.0, 12.4.2013 Ersätter version 1.0, 29.12.2011 Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som

Läs mer

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll ( ; COM( final)

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll ( ; COM( final) YTTRANDE Effektiv handel Datum Dnr Annika Boström 2013-09-23 STY-2013-524 Tel. 031-63 37 21 Ert datum Er referens annika.bostrom@tullverket.se 2013-07-05 Dnr 2120/2013 Saknr 6.1 Livsmedelsverket Box 622

Läs mer

DNK - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning, normalförfarande, med begäran om klarering.

DNK - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning, normalförfarande, med begäran om klarering. Testfall nya valideringar; Avslut_aktiv_förädling_DNK2_OK Import efter Aktiv förädling enligt Tullkodex art. 85 DNK - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning, normalförfarande,

Läs mer

Meddelande DNU /DNK- Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan/med begäran om klarering. Ärende OK

Meddelande DNU /DNK- Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan/med begäran om klarering. Ärende OK 2016-04-11 1(6) Testfall beräkningsenhet DTN, dvs avgift per hundra kilo Meddelande DNU /DNK- Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan/med begäran om klarering. Ärende OK

Läs mer

Teknisk test 2 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör. Beskrivning av testfallet

Teknisk test 2 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör. Beskrivning av testfallet Teknisk test 2 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Version 1.5 Beskrivning av testfallet Flera ärenden i en överföring. Testfallet utförs genom att följande UGE repeteras 5 gånger i samma överföring.

Läs mer

2. UPPGIFTER OM SÖKANDEN

2. UPPGIFTER OM SÖKANDEN 1 (7) 1. ANSÖKAN Ange namn och kod för det/de tillstånd som söks: tillstånd till förenkling av varornas tullvärde CVA, tillstånd till status som godkänd utfärdare ACP, tillstånd till användning av förenklad

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Transitvaror och deklarationer vid utförsel i sjö- och flygtrafik. Bilaga 2/ TSb 204/010/

Transitvaror och deklarationer vid utförsel i sjö- och flygtrafik. Bilaga 2/ TSb 204/010/ Transitvaror och deklarationer vid utförsel i sjö- och flygtrafik Bilaga 2/ TSb 204/010/10 30.12.2010 Allmänna anmärkningar 1. Denna presentation beskriver deklarationskedjan vid hamnar och flygplatser

Läs mer

Vad händer den 1 maj 2016?

Vad händer den 1 maj 2016? Vad händer den 1 maj 2016? Status i arbetet med UCC Stefan Björkencrona & Kenneth Persson Från planering till införande Fyra huvudspår UCC är beslutad Tillämpningsföreskrifter (UCC DA/GA) beslut förväntas

Läs mer

Så ska UCC tillämpas

Så ska UCC tillämpas Så ska UCC tillämpas Utgångspunkt Allt informationsutbyte ska ske elektroniskt från 1 maj 2016 såvida inte motsatsen sägs i arbetsprogrammet övergångsbestämmelserna särskilt beslut av KOM MASP och arbetsprogrammet

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 477 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tullförordning; utfärdad den 17 mars 2016. SFS 2016:287 Utkom från trycket den 31 mars 2016 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna förordning

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter om viss införsel, utförsel och återutförsel av

Läs mer

Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens

Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson 2014-05-16 STY 2014-203 Tel. 040-66 13 182 Ert datum Er referens bengt.mansson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas Skattegränsen 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 Rättslig grund Mervärdesskattelagen (1501/1993) särskilt kapitel

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring

Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring Bilaga 3 Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) 8 kap Nuvarande lydelse 47 En ansökan om

Läs mer

TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341]

TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341] TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341] 6 kap. Tillfälliga lager 1 [2341] I 3 kap. 6 11 [1820 1825] tullagen (2000:1281) och 14 19 [2014 2019] tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om tillfälliga

Läs mer

ARBETSGRUPPEN TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA

ARBETSGRUPPEN TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA Minnesanteckningar 1 (16) Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-03-05 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se ARBETSGRUPPEN TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA Tid: 26-27 februari 2014 Plats:

Läs mer

Test av valideringar för åtgärd 476, Exporttillstånd (övervakning) och 473, Exporttillstånd

Test av valideringar för åtgärd 476, Exporttillstånd (övervakning) och 473, Exporttillstånd 2015-11-27 1(7) Testfall 17 Test av valideringar för åtgärd 476, Exporttillstånd (övervakning) och 473, Exporttillstånd Testfallets deklarerade KN-nummer omfattas av nedanstående åtgärder där åtgärdernas

Läs mer

Framtidens uppgiftslämnande för fartyg

Framtidens uppgiftslämnande för fartyg Framtidens uppgiftslämnande för fartyg Framtidens uppgiftslämnande för fartyg 1 juni 2015 1 maj 2016 Fartygsrapporteringsdirektivet Nya procedurer och nytt uppgiftslämnande på tullområdet ELEKTRONISKT

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

Slutprov för meddelande UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Version 3.0.4

Slutprov för meddelande UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Version 3.0.4 Slutprov för meddelande UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Version 3.0.4 Slutprovet utgör även underlag för: - att generera meddelande ZEM (Elektroniskt exportmedgivande), samt - utskrift av EAD

Läs mer

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR Avdelning I Uppgifter som skall anges i ansökningsformulärets olika fält Allmän anmärkning: Hänvisningarna avser tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen om inte annat anges.

Läs mer

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008 6.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 329/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr

Läs mer

TULLAG, TULLFÖRORDNING, TULLORDNING M.M.

TULLAG, TULLFÖRORDNING, TULLORDNING M.M. Tullag 1 kap. [1801] TULLAG, TULLFÖRORDNING, TULLORDNING M.M. 1 Tullag Tullag (2000:1281) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 [1801] Bestämmelser om tull som ska tas ut vid import från eller export till tredje

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR EXTERN REFERENSGRUPP ELEKTRONISK TULL. Tullverkets huvudkontor, Alströmergatan 39, Stockholm

MINNESANTECKNINGAR EXTERN REFERENSGRUPP ELEKTRONISK TULL. Tullverkets huvudkontor, Alströmergatan 39, Stockholm PROTOKOLL 1 (9) Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Katarina Brodin 2015-10-12 STY 2013-721 Tel. 040-6613390 Ert datum Er referens katarina.brodin@tullverket.se 2015-09-10 Katarina Brodin MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:126

Regeringens proposition 1999/2000:126 Regeringens proposition 1999/2000:126 En ny tullag Prop. 1999/2000:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens

Läs mer

Slutprov 2 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör

Slutprov 2 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Slutprov 2 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Utgör även underlag för slutprov av: - meddelande ZEM, samt - utskrift av EAD (Export Accompanying Document) och ELoI (Export List of Items). Observera

Läs mer

Exporttulldeklaration på Internet Presentation

Exporttulldeklaration på Internet Presentation Exporttulldeklaration på Internet Presentation 10.8.2009 10.8.2009 1 Webbdeklarering vid export 1. Sidor och funktioner för alla användare Som oidentifierad användare får deklaranten ett referensnummer

Läs mer

Slutprov 1 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör

Slutprov 1 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Slutprov 1 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Utgör även underlag för slutprov av: - meddelande ZEM, samt - utskrift av EAD (Export Accompanying Document) och ELoI (Export List of Items). Observera

Läs mer

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1

Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1 1 [8861] BILAGA II GEMENSAM HANDLING VID INFÖRSEL (CED) 2 3 Anvisningar för ifyllande av CED-handlingen Allmänt CED-handlingen ska fyllas i med versaler. Anvisningarna numreras efter motsvarande fält i

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer 1 (8) ny ansökan ansökan om ändring* Se Ifyllningsanviningen för ansökan UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn FO-nummer EORI-nummer Företagets postadress Postnummer och postanstalt Företagets besöksadress

Läs mer

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m. 2018 Mariehamn 8.12.2017 Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå jonas.jalava@vero.fi Ändringar gällande importmoms fr.o.m. 1.1.2018 Punktbeskattning,

Läs mer

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN Nr 727 2875 Bilaga 9 Endast behöriga myndigheter får ändra detta intyg INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN 2 430301/114 2876 Nr 727 Nr

Läs mer

Dialogmöte, omgång 4 (tidigare 5), varors tullstatus och särskilda förfaranden den 22 april 2014

Dialogmöte, omgång 4 (tidigare 5), varors tullstatus och särskilda förfaranden den 22 april 2014 Dialogmöte, omgång 4 (tidigare 5), varors tullstatus och särskilda förfaranden den 22 april 2014 Inledning Lars-Gunnar Nilsson inleder med att presentera agendan och syftet med dagen. Tullverket har identifierat

Läs mer

Förenklade förfaranden för utfärdande av dokument som styrker varors gemenskapsstatus Anm. Rubriken har fått sin ändrade lydelse enligt TFS 2003:4.

Förenklade förfaranden för utfärdande av dokument som styrker varors gemenskapsstatus Anm. Rubriken har fått sin ändrade lydelse enligt TFS 2003:4. TO 9 kap. Varors tullstatus och transitering [2466] 9 kap. Varors tullstatus och transitering Varors tullstatus 1 [2466] Bestämmelser om varors tullstatus finns i artiklarna 313 336 [822 845] i förordning

Läs mer

Förordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets

Förordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets 1 [1539] BILAGA 72-04 KONTINUITETSPLAN (BCP) FÖR UNIONSTRANSITERING DEL I KAPITEL I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser för användning av kontinuitetsplanen enligt

Läs mer

Testfall_4_åtgärder_Dual_use_samt_Varor/teknik_som_omfattas_av _restriktioner

Testfall_4_åtgärder_Dual_use_samt_Varor/teknik_som_omfattas_av _restriktioner Testfall_4_åtgärder_Dual_use_samt_Varor/teknik_som_omfattas_av _restriktioner Innehåller exempel på varuposter där deklarerat KN-nummer har åtgärder: - 478, Varor med dubbla användningsområden (Dual use),

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande Kundanvisning för transitering 5/2012 www.tulli.fi Reservförfarande vid T- och TIR-transitering 7.11.2012 Reservförfarande vid T och TIR transitering Tullstyrelsen har utfärdat en föreskrift (TMD 170/010/2010)

Läs mer

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807 Lager, Avsnitt 38 807 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Med anledning av EG:s andra förenklingsdirektiv (95/7/EG) infördes den 1 januari 1996 nya bestämmelser vad gäller skattefrihet

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV - kvalificerare MFT. Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV - kvalificerare FFT

Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV - kvalificerare MFT. Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV - kvalificerare FFT Tullverket 2015-11-23, version 4.3 OBS! Denna lista innehåller svarskoder av typerna MFT och FFT. Övriga kodtyper som förekommer i CUSRES-IEKV finns förtecknade i TDR050, bilaga C. Applikationsspecifika

Läs mer

Resultat kronor Information om. 11000 1 20 280 1027000 regleringen

Resultat kronor Information om. 11000 1 20 280 1027000 regleringen Bilaga 1 17 (22) Aktivitet Population Frekvens Tidsåtgång minuter Timlön 1 kronor Resultat kronor Information om 11000 1 20 280 1027000 regleringen Anmälan tillgång till 1 1 10 380 63 Mina sidor och anmälan

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 034-510 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 154, 11 9 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 000:0) om

Läs mer

Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import

Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU13 Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import Sammanfattning Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition 2013/14: 16 Förändrad hantering

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se

Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se Minnesanteckningar 1 (6) Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se IMPORTMOMS TILL SKATTEVERKET Tid: 19 februari 2014, kl 13-16 Plats:

Läs mer

Införsel- och utförseldeklarationer: Aktuella frågor och svar (FAQ)

Införsel- och utförseldeklarationer: Aktuella frågor och svar (FAQ) 1 Upprättad och uppdaterad av: Kundprojektet för säkerhetsuppgifter Uppdaterad 23.1.2012 Införsel- och utförseldeklarationer: Aktuella frågor och svar (FAQ) I detta dokument har samlats frågor som ofta

Läs mer

Lena Gustafson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lena Gustafson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En ny svensk tullagstiftning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 november 2015 Magdalena Andersson Lena Gustafson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

SYSTEMLEVERANTÖRSMÖTE

SYSTEMLEVERANTÖRSMÖTE PROTOKOLL 1 (6) Effektiv Handel Datum Dnr Cecilia.Olsson 2015-05-22 Ert datum Er referens SYSTEMLEVERANTÖRSMÖTE Tid: 19-20 maj 2015 Plats: Närvarande: Bosön hotell och konferens, Stockholm Mikael Boke,

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Att betala SEK därav mervärdesskatt Betalas via bankgiro

Att betala SEK därav mervärdesskatt Betalas via bankgiro Box 796, 851 22 SUNDSVALL ARA TEST AB TULLVÄGEN 10 190 45 STOCKHOLM ARLANDA TULLRÄKNING samt underrättelse om vissa beslut Sida 1(17) Regnr 5961142527 00 EORI nr SE5961142527 Oss tillhanda 2014 11 04 Att

Läs mer