Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, Välkomna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015. Välkomna!"

Transkript

1 Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015 Välkomna!

2 Agenda (Lunch , fika ) 1. Inledning, information från sponsor / projektledning. 2. Börläge (uppdaterad utkast) normalförfarande för Tullager. Redovisning av inkomna synpunkter från senaste mötet. Genomgång av uppdaterade processer för upplägg, hantering, övervakning och uttag. Uppläggningsdeklaration och vilka uppgifter enligt UCC. Typer av tullager (privat, allmänt) enligt UCC. Utredning Tullager E. Krav på lagerbokföring enligt UCC. Ombudens roll i Tullagerförfarandet. TORO / Movement. 3. Förenklad tulldeklaration (EIDR) för Tullager. 4. Tillfällig lagring. Avstämning resultat framtagna under analysfasen. Fortsatt arbete drivs därefter som eget projekt. 5. Ny lösning för elektronisk uppgiftslämning Informationsutbytesmodell för XML-meddelanden Specifikation för elektronisk uppgiftslämning (dokumentationsmodell). 6. Fortsatt arbete efter analysfasen (april 2015 ) 7. Övrigt 8. Summering.

3 Agendapunkt 1 Information från sponsor / projektledning

4 Syfte och mål, möte Information om projekt Tullager och UCC:s krav på uppgiftslämning. KOM kommer att skicka ut en uppdaterad version under våren. Huvudfokus på mötet är att göra en avstämning med referensgruppen avseende resultat från analysfasen. o Tullager normalförfarande (upplägg, uttag, hantering och övervakning av tullager). o Förenklad deklaration (EIDR) för Tullager. o Tillfällig lagring (upplägg, uttag, hantering och övervakning av lager), likheter och skillnader jämfört med Tullager. o Specifikation för elektronisk uppgiftslämning, system till system. o Övrigt som är viktigt att stämma av med referensgruppen vid detta möte.

5 Tidsplan - Övergripande Analysfasen, april 2014 april o Framtagning nuläge och börläge för tullager och tillfällig förvaring. o När analysfasen har avslutas kommer en preliminär version av Teknisk specifikation för elektronisk uppgiftslämnande system till system publiceras på Tullverkets webbplats (under april, en del av uppgifterna kommer fortfarande vara under utredning). Mål: En version 1.0 av Teknisk specifikation är planerad att tas fram när synpunktshanteringen för UCC är avslutad (preliminärt juni 2015). Planeringsfasen, april-oktober 2015, och genomförandefasen, oktober 2015 oktober o Detaljerad kravbeskrivning samt införande av processer, rutiner och IT-stöd för Tullager. o Driftstart företagstestmiljön (tjänst för test av uppgiftslämning system till system, första version) för elektronisk uppgiftslämnande Tullager, juni o Driftstart produktionsmiljön för Tullager, , omfattande bl.a. TID för Tullager (webbportal, människa till system) och elektronisk uppgiftslämnande för Tullager, system till system. Avslutsfas, november december 2016.

6 Samverkan med näringslivet m.m. Informationssida Tullager på Tullverkets webbplats. Informationssidan kommer att stegvis uppdateras under projekts gång. Referensgrupp 1 för Tullager. Målgrupp: Aktörer i tillfällig förvaring och tullager. o o Möten som genomförts, 11 september (Stockholm), 3 oktober (Göteborg), 3-4 december (Göteborg), 5 februari (Stockholm) och 26 mars (Stockholm). Nästa möte är planerad till september Huvudfokus på detta möte är presentation och avstämning av resultat framtagna under planeringsfasen. Vid behov inplaneras fler mötet (hösten >). Dialogforum o Deltagarförteckning o Dagordning och minnesanteckningar. Systemleverantörsmöten. Första mötet genomfördes september Nästa möte med systemleverantörerna är planerat att genomföras, maj 2015.

7 Agendapunkt 2 Börläge normalförfarande för Tullager

8 Synpunkter

9 Synpunkter från februari Avvikelserapporter o Svårt då lossning och bokföring sker på olika nivåer (container artiklar). o Läggs upp i samma enhet som tidigare handling (skillnad mot idag!) o Bra att kunna justera felaktigheter i tidigare handlingar Nollsaldo o Får inte justera, men skall anmäla avvikelsen i det förfarande det sker o Inventeringar fungerar bra idag, ser inget behov av nollsaldo rapportering o Om det ska användas nollsaldo per deklaration o Nollsaldo på den nivå ni deklarerat

10 Synpunkter från februari EIDR o Positivt o Förutsättning för plocklager Tullager E o Hänger detta ihop med dagens modell när man lägger upp i uttagsenheten? o Behov finns av externa lagringsplatser Ombudens roll o Vilka regler gäller kring lagerbokföringen vem får göra den och var ska den finnas? o Ansvaret ligger alltid hos tillståndshavaren TORO (Överföring) o Använda TORO istället för transit? Ja, mellan olika tillståndshavare och ansvariga för förfarandet!

11 Börläge normalförfarandet Upplägg, hantering, övervakning, uttag och ombudens roll (utkast)

12 Tullproceduren vid införsel till tullunionen SID Ankomst Presentation Tillf. förvar Tulldeklaration Ekonomiska aktörer mm SID Förhandsanmälan Manifest - Manifest - Anmälan om ankomst - Anmälan om att gods ska presenteras -Fartygsdeklaration inkl. bilagor - Deklaration tf förvaring Tulldeklaration - Upplägg tullager Scenario: Införselformaliteter Tulldeklaration - Fri omsättning Lossning medges alt. Generellt lossningsmedgivande Gods frigjort Tullverket SE Hantera Summarisk införsel deklaration Hantera ankomst och presentation Hänföra till tullförfarande (tullager) Hänföra till tullförfarande (fri omsättning) Tillfällig lagring Andra MS

13 Tullager börläge- Normalförfarande Processens namn: Lagra varor under tullövervakning Syfte: Skjuta upp betalningen genom lagring på tullager Undvika att betala skatt och avgifter genom lagring på tullager tills varan är återexporterad Kunna lagra varor som omfattas av handelspolitiska restriktioner Anmäla varor för lagring Besluta om lagring Fysisk kontroll av varor Ta emot varor Rapportera avvikelser Hantera lagrade varor Begära uttag av varor Fysisk kontroll av varor Besluta om uttag av varor Lämna ut varor

14 Översikt tullager Normalförfarandet Privat tullager

15 Händelser och uttag under tullagerförfarandet En vara förs tillfälligt bort från tullagret o Tillstånd till bortförande fattas för denna händelse (normalfallet) o Tillstånd till bortförande inskrivet i tillståndet En vara skadas En vara försvinner Vanliga former av hantering

16 Händelser och uttag under tullagerförfarandet Hantering och tillfälligt bortförande skall godkännas av Tullverket När hanteringen är klar ska detta meddelas Tullverket Undantag kan medges om det ansöks i tullagertillståndet

17 Uppgiftslämning

18 Obligatoriska uppgifter Tullager DEKLARATION Deklaration Signatur Summarisk deklaration/tidigare handling * Identifiering av lager Importör Deklarant Ombud Tillståndshavare Bestämmelseland * Godsets förvaringsplats Anmälningstullkontor Övervakningstullkontor Bruttovikt (kg) * Container (Ja/Nej) Container id * Säkerhet: typ, referens VARUPOST Varupostnummer Förfarande Summarisk deklaration/tidigare handling * Särskilda upplysningar/bilagda handlingar/certifikat och tillstånd Bestämmelseland * Ursprungsland Extra mängdenheter Bruttovikt (kg) * Varubeskrivning Typ av förpackning Antal förpackningar Märkning Container id * * Anges ANTINGEN på deklarations ELLER varupost

19 Frivilliga att ange- Tullager DEKLARATION Referensnummer/UCR* Aktör i tredjeland och roll ex Tullagerhavare * VARUPOST Referensnummer/UCR* CUS-kod (kemikalier) Varukod fortfarande under utredning Aktör i tredjeland och roll ex Tullagerhavare* * Anges ANTINGEN på deklarations ELLER varupost nivå

20 Avvikelserapport uppgiftslämning Varupost Tidigare handling Typ (Manko, överloss, avslut (nollsaldo)) Datum Bruttovikt (faktisk vikt) Varubeskrivning Samt komplett förpackningsinformation o Typ av förpackning o Antal förpackningar o Godsmärkning

21 Typer av tullager

22 Typer av lager Privata lager o Tillståndshavare och deklarant/importör är samma person Allmänna lager o Typ I (typ A idag) Tillståndshavare och deklarant/importör har delat ansvar o Typ II (typ B idag, sällan förekommande) Deklarant/importör har ensidigt ansvar

23 Drift av tullager En aktör driver en anläggning för förvaring av varor under tullagerförfarandet. Det krävs tillstånd för att driva en sådan anläggning. En anläggning kan vara en lokal eller annan plats som godkänts av tullmyndigheten. Tillståndshavaren behöver inte äga anläggningen där varorna förvaras men ska sköta driften. Tillståndshavaren ska säkerställa att regler och villkor följs.

24 Drift av tullager Det krävs att tillståndshavaren har full kontroll över varorna som finns på anläggningen för lagring av varor. Tillståndshavaren tar emot och bokför varor senast vid ankomsten och lämnar ut varor efter att dessa hänförts till annat förfarande och uttaget bokförts med referens till detta. En person som innehar ett tillstånd att driva en anläggning för lagring kan givetvis ha flera anställda som kan hantera varorna. Tillståndshavaren ska hålla en bokföring som uppfyller kraven enligt UCC för den verksamhet som bedrivs

25 Uppgifter i tullagerbokföringen Artiklar och bilaga som definierar kraven på uppgifterna i bokföringen är inte detaljerade eller fastställda än Alla uppgifter är inte aktuella för bokföringen om inte verksamheten omfattas av uppgifterna

26 Krav på tullagerbokföring Bokföringen ska underlätta tullövervakning Liknade krav på bokföring på tillfällig lagring och tullager Bokföring ska ske senast vid ankomst till tullagret De varor och den hantering som görs av varorna på lagret ska gå att spåra i tullagerbokföringen Spårbarheten mellan processerna (föregående och nästa förfarande) ska framgå Lätt att identifiera varor och deras tullstatus Förflyttning av varor ska framgå Överföring av rättigheter och skyldigheter ska framgå

27 Krav på tullagerbokföring Alla händelser i bokföringen ska initieras av tillståndshavaren. Tillståndshavaren ska ha kontroll över att uppdrag utförs korrekt. Bokföringen ska vid varje tidpunkt kunna visa aktuellt saldo.

28 Hur påverkar UCC Tillstånd krävs för att driva en lagringsanläggning Det krävs inget tillstånd för att tillämpa förfarandet Dagens tillämpning uttrycks i nya tillämpningsbestämmelserna o Anläggningen ska drivas av tillståndshavaren o Artikeln borttagen men tillämpningen baseras på grundkravet om att tillståndshavaren ska kunna garantera ett korrekt genomförande av verksamheten

29 Hur påverkar UCC Varor ska lagras på den plats som godkänts i och med tillståndet. Platsen måste inte vara ett traditionell lager, men den måste göra det möjligt för tillståndshavaren att uppfylla kravet på att ha kontroll över varorna.

30 Vad blir konsekvenserna? Alla måste förr eller senare ansöka om ett nytt tullagertillstånd Troligen ökar antalet eller åtminstone användningen av, allmänna tullager Största förändringen består i att nuvarande förenklingar försvinner (KSF01, KSF03)

31 Troligen så här Nuläge Framtid Importör med egen lagringsplats Privat tullager Importör med extern lagringsplats Tullombud med egen lagringsplats Använda annan aktörs allmänna tullager Allmänt tullager Tullombud med extern lagringsplats Inget motsvarande

32 Ombudens roll

33 Tullombud - Ombud Projekt tullagers syn på tullombudsrollen kopplat till tullagerförfarandet

34 Tullombud Ett tullombud är varje person som av en annan person har utsetts att genomföra de åtgärder och formaliteter som enligt tullagstiftningen erfordras vid den senares kontakter med tullmyndigheter.

35 Direkt/Indirekt tullombud Varje person får utse ett tullombud. Vid direkt ombudskap handlar ombudet i annan persons namn (deklarantens) och för dennes räkning. Deklaranten är gäldenär dvs betalningsansvarig för tullskulden. Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerat gäldenär, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden. Ref: UCC Art 18, Art 204

36 Gäldenär/betalningsansvarig Frågan om vad ett tullombud kan/får göra hänger också samman med vem som är gäldenär. Enligt UCC anses gäldenär vara varje person som är skyldig att betala en tullskuld. Deklaranten är gäldenär. Vid indirekt ombudskap ska också den person för vars räkning tulldeklarationen görs vara gäldenär. Om tullombudet saknar fullmakt räknas den som deklarant dvs fullt eget ansvar, som om den agerar i eget namn och för egen räkning. Ref: UCC Art 77.3

37 Vad kan ett tullombud göra inom tullagerförfarandet? Ett tullombud kan upprätta tulldeklarationer, deklarationer och andra dokument som krävs i kommunikationen med tullmyndigheten. Slutsatsen blir därmed att tullombud kan anlitas av deklaranten för att skicka in tulldeklarationer till Tullverket.

38 Översikt Tullombud Privat lager

39 Översikt Tullombud Allmänt lager

40 Överföring och flytt av varor

41 Överföring av rättigheter och skyldigheter (TORO) Det går att överföra rättigheter/skyldigheter till en annan ansvarig så länge den nya ansvarige uppfyller villkoren för förfarandet. Det går att byta Ansvarig för förfarandet (HoP) och Tillståndshavare (HoA) Tullverket måste godkänna överföringen Ofta innebär TORO även en förflyttning av varan. TO kommer att förtydliga och ytterligare reglera överföring Ref: UCC Art 218 samt IA-VII-1-11b

42 Uppgifter vid TORO, ett första förslag Deklarationstyp samma som vid tullagerdeklarationen Förfarandekoder samma som vid tullagerdeklarationen Tidigare handling pekar på tullagerdeklarationen (den senaste) Nytt LRN/MRN Varupostnummer Ev ny identitet på lager Nya aktörer (HoA, HoP) Varubeskrivning Övrig varubeskrivning justeras till det man vill föra över

43 Flytt av varor (Movement) Ref: UCC Art 219, DA- VII-1-17, DA-VII-1-13 e) Varorna måste vara under tullagerförfarandet innan man får påbörja förflyttningen. Flytt får ske utan tullformaliteter i följande fall: o o o o Mellan olika lagringsplatser som ingår i samma tullagertillstånd Mellan det tullkontor som har möjlighet att frigöra varan till tullagerförfarandet och till tullagret. Mellan tullagret och det tullkontor som har möjlighet att avsluta tullagerförfarandet eller utförseltullkontoret. Tullagerbokföringen ska innehålla uppgifter om förflyttningen och var varorna befinner sig. Förflyttningen ska vara avslutad inom 30 dagar. Vid behov kan man begära att få förlängd tidsfrist av Tullverket.

44 Agendapunkt 3 Börläge förenklad tulldeklaration och förenklingar enligt UCC

45 Förenkling inom Tullagerförfarandet förenklad deklaration Ref: UCC Art 182, DA-V-2-20, 1A-V-2-20) EIDR = Entry in the declarants record (Registrering i deklarantens bokföring) Som tillståndshavare kan man få möjlighet att använda sig av en förenklad deklaration i form av en registrering i bokföringen. Det krävs en ansökan för att få göra detta. Idag måste man ha AEO-status för att få göra en registrering i bokföringen. Ej beslutat vad som kommer krävas i framtiden. Om man är AEO, enligt UCC, är man dock garanterad att få använda sig av EIDR (Artikel 39 a,b,d, DA-V-2-20)

46 Förenklad deklaration - EIDR Det innebär att tillståndshavaren lämnar begränsat antal uppgifter. Uppgifterna ska göras tillgängliga för Tullverket via avisering Tullverket ska fatta beslut om frigörande på aviseringen Utöver aviseringen så gäller samma regler för vad som ska föras in i tullagerbokföringen som om man använder en standarddeklaration.

47 Uppgifter EIDR avisering Tidigare handling (Deklaration eller VP-nivå) LRN Tillståndshavarens ID nr Person som presenterar varorna ID nr Godsets förvaringsplats Anmälningstullkontor (endast vid centraliserad klarering) Varupostnummer (VP-nivå) Bruttovikt (Deklaration eller VP-nivå) Typ av förpackning, Antal förpackningar, Container id(vp-nivå)

48 Översikt - EIDR

49 Förenklingar enligt UCC Centraliserad klarering EIDR - Registrering i deklarantens bokföring Self-assessment

50 Agendapunkt 4 Börläge för tillfällig lagring

51 Obligatoriska uppgifter Tillfällig lagring DEKLARATION Signatur Referensnummer Identifiering av lager Deklarant Ombud Godsets förvaringsplats Bruttovikt (kg) Transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen Containerid VARUPOST Varupostnummer Särskilda upplysningar/bilagda handlingar/certifikat och tillstånd Referensnummer Bruttovikt (kg) Varubeskrivning/Varukod Typ av förpackning Antal förpackningar Märkning Containerid

52 Frivilliga att ange Tillfällig lagring DEKLARATION Referensnummer/UCR VARUPOST CUS-kod (kemikalier) Referensnummer/UCR

53 Tillfällig lagring Nyheter Längre lagringstid Möjlighet till omlastning så länge inte förpackningar bryts och packas om Möjlighet att lämna deklaration i förväg Vissa lagerhavare kommer att kunna övergå till att bara ha ett tillfälligt lager

54 Tillfällig lagring

55 Skillnader i lagstiftningen mot tullager Tidsbegränsning på 90 dagar därefter kan åtgärd krävas av Tullverket Ingen tulldeklaration, ett antal olika dokument kan användas som deklaration och det krävs färre uppgifter Fler aktörer kan lämna in deklarationen Inget myndighetsbeslut krävs för upplägg Olika krav för att driva lagret, bland annat tillåts ingen hantering av godset Gods anses vara i tillfällig lagring i samband med presentationen

56 Personer som kan lämna deklaration för tillfällig lagring Den person som för in varorna i unionens tullområde. Den person i vars namn eller för vars räkning den person som för in varorna i unionens tullområde agerar. Den person som tar på sig ansvaret för att transportera varorna efter det att de förts in i unionens tullområde. UCC Artikel ELLER Varje person som omedelbart hänför varorna till ett tullförfarande. Innehavaren av ett tillstånd till drift av lagringsanläggningar eller varje person som bedriver verksamhet i en frizon. UCC Artikel 139.3

57 Till deklaration för tillfällig lagring kan följande dokument användas Icke-unionsvaror som har anmälts till tullen ska omfattas av en deklaration för tillfällig lagring UCC Artikel En hänvisning till en summarisk införseldeklaration som ingetts för varorna i fråga, kompletterad av uppgifterna i en deklaration för tillfällig lagring. UCC Artikel Ett manifest eller annat transportdokument, om det innehåller uppgifterna i en deklaration för tillfällig lagring inbegripet en hänvisning till eventuella summariska införseldeklarationer för varorna i fråga. UCC Artikel Uppgifterna i en transit som anmäls på destinationstullkontor avseende den berörda transiteringen anses vara en deklaration för tillfällig lagring, förutsatt att de uppfyller kraven för detta ändamål. UCC Artikel Tulldeklaration

58 Likheter mellan tullager/tillfällig lagring i lagstiftningen Bokföringsskyldighet och innehåll i bokföring Förvaring av gods på platser godkända av Tullverket Kontroll och övervakning av Tullverket Varan ska vara ankommen Garanti krävs för lagertillståndet Kraven för den som söker tillstånd för tillfällig lagring Möjligheten att ogiltigförklara en deklaration

59 Skillnader i processen mot tullager Inget myndighetsbeslut Frigivande meddelande saknas Tidsbegränsningen Ingen vanlig hantering eller möjlighet att tillfälligt föra bort varor under lagringen

60 Agendapunkt 5 Ny lösning för elektronisk uppgiftslämning

61 Specifikation för uppgiftslämning Arbete pågår o Tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet o Första versionen av svar, kvittens och felutpekning o Första version av Avvikelserapport Fastslagen version planeras under våren

62 Agendapunkt 6 Fortsatt arbete efter analysfasen (april 2015 )

63 Planering April September/Oktober 2015 Huvudaktiviteter i planeringsfasen: Fortsatt detaljering av processer, aktiviteter och meddelandeutformning Första versionen av mottagning och validering av tulldeklaration, system till system. Första versionen av kvittens. Driftstart företagstestmiljön (tjänst för test av uppgiftslämning system till system, första version) för elektronisk uppgiftslämnande Tullager. Påbörja arbetet med ny webbportal (TID för Tullager, några tjänster).

64 Agendapunkt 7 Övrigt

65 Agendapunkt 8 Summering och nästa möte

2 Information från sponsor / projektledning

2 Information från sponsor / projektledning Projekt Tullager Datum Dnr 2015-02-06 STY 2014-389 Ert datum Er referens 1 PROJEKT TULLAGER 1.1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE Tid: 2015-02-05 kl. 10:00-15:30 Plats: Tullverket, Tegeluddsvägen

Läs mer

1 Information från sponsor/projektledning

1 Information från sponsor/projektledning Projekt Tullager Datum Dnr 2015-03-30 STY 2014-389 Ert datum Er referens PROJEKT TULLAGER MINNESANTECKNINGAR FRÅN REFERENSGRUPPSMÖTE Tid: 2015-03-26 kl. 10:00-15:30 Plats: Tullverket, Tegeluddsvägen 98,

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO)

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 28 maj 2014 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING PROTOKOLL 1 (7) Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Katarina Brodin 2015-03-16 STY 2013-721 Tel. 040-6613390 Ert datum Er referens katarina.brodin@tullverket.se 2013-03-04 Katarina Brodin MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

En ny svensk tullagstiftning

En ny svensk tullagstiftning En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Minnesanteckningar extern referensgrupp Importmoms till Skatteverket

Minnesanteckningar extern referensgrupp Importmoms till Skatteverket Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Karolina Lönnqvist 2014-05-08 karolina.lonnqvist@tullverket.se Ert datum Er referens Minnesanteckningar extern referensgrupp Importmoms till Skatteverket Tid: 8 maj

Läs mer

Att exportera Innehållet i Att exportera bygger i huvudsak på författningsbestämmelser som gällde den 1 januari 2002 Denna broschyr innehåller en översikt över tullbestämmelser om export och andra förfaranden

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer

Ömsesidigt erkännande av AEO-program

Ömsesidigt erkännande av AEO-program Kommerskollegium 2010:3 Ömsesidigt erkännande av AEO-program Säkerhet i leveranskedjan och handelsprocedurförenkling lägesrapport hösten 2010 2010 08 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar

Läs mer

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (11) RAPPORT Förstudie 2 Gränshinder 57: Utredning om momsproblematik på förädling av produkter KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (11) 1. SAMMANFATTNING KGH Consulting

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Bilaga till dnr 131 420079-08/113. Månadsuppgift och skattedeklaration

Bilaga till dnr 131 420079-08/113. Månadsuppgift och skattedeklaration Bilaga till dnr 131 420079-08/113 Månadsuppgift och skattedeklaration 30 juni 2008 Sammanfattning Enligt gällande regler ska arbetsgivare lämna uppgift om arbetstagares bruttolön, förmåner och kostnadsersättningar

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:71 72, 1:101 102, 1:139 142 d, 1:144 a 150 f, 1:157 (162)164, 1:169 172 b, 1:365 366 b, 1:371 372 b, 1:600 le lf, 1:600 o p, 1:601

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag Page 1 (20) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag KGH Presentation

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer