Skattefrihet från moms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattefrihet från moms"

Transkript

1 Skattefrihet från moms Skatteupplag, tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager Utgiven av Riksskatteverket och Tullverket 1

2 Nya regler om skattefrihet från moms Den 1 januari 1996 infördes nya regler för skattefrihet från moms vid import, omsättning och gemenskapsinternt förvärv av följande varor: Tenn Koppar Zink Nickel Aluminium Bly Indium Spannmål Oljeväxter och oljehaltiga frukter Spannmål och utsäde, inklusive sojabönor Kaffe, inte rostat Te Kakaoböner Råsocker Gummi Ull Kemikalier i bulk Mineraloljor, inklusive propan och butan samt råpetrolleumoljor Silver Platina Potatis Se vidare på sidan 8. Vegetabiliska oljor och fetter Villkor för skattefrihet Förutsättningen för skattefrihet från moms på dessa varor är att de är placerade eller ska placeras i ett skatteupplag. Skattefriheten kan även omfatta omsättning av tjänster som avser dessa varor. I vissa fall kan man få skattefrihet från moms vid omsättning av en vara som finns i ett tillfälligt lager, tullager, frilager eller en frizon, och vid omsättning av tjänster som avser sådana varor. För att skattefrihet över huvud taget ska kunna komma ifråga krävs att importen, omsättningen eller det gemenskapsinterna förvärvet inte syftar till slutlig konsumtion eller förbrukning. Varan ska alltså vara avsedd att säljas vidare till t.ex. en grossist. Detta innebär att en detaljist inte kan ha varor placerade i ett skatteupplag. Däremot kan en detaljist lagra sina varor i ett tillfälligt lager, tullager, frilager eller en frizon. Säljer han varan är dock omsättningen inte undantagen från skatteplikt. Detsamma gäller även omsättning av tjänst som avser varan. Skattefriheten är inte slutgiltig Skattefriheten för omsättningen är inte slutgiltig utan endast uppskjuten. Det innebär att man i princip ska betala moms när man tar ut varan från upplaget, lagret eller frizonen. Från denna huvudregel finns dock vissa undantag. Om man flyttar varan mellan skatteupplag i Sverige skjuts beskattningen upp. Svensk moms tas inte alls ut om varan levereras till tredje land (exportförsäljning) eller flyttas till annat EG-land med anledning av en gemenskapsintern försäljning. De nya bestämmelserna om skattefrihet finns införda i 9 c kap. mervärdesskattelagen (1994:200) ML, och 18 a och 18 b mervärdesskatteförordningen (1994:223). Skattefriheten ska dokumenteras Säljaren ska dokumentera skattefriheten för omsättning av en vara eller tjänst genom att i fakturan hänvisa till relevant lagrum i 9 c kap. ML. Säljaren ska i sin bokföring även ha andra handlingar som styrker skattefriheten. Som exempel kan nämnas ett intyg som är utfärdat av köparen där det framgår att förvärvet/importen av varan inte syftar till slutlig användning eller förbrukning om inte detta klart framgår av andra handlingar, t.ex. transportdokument. Återbetalning av moms Den vars omsättning av varor och tjänster är skattefri enligt bestämmelserna i 9 c kap. ML har rätt till återbetalning av ingående moms trots att utgående moms inte ska redovisas. Punktskatter När det gäller punktskatter (punktskattelager) finns det särskilda regler som inte tas upp i den här broschyren. För närmare information kontakta Särskilda skattekontoret i Ludvika. 2

3 Skatteupplag I ett skatteupplag får man lagra såväl gemenskapsvaror som icke-gemenskapsvaror under förutsättning att det rör sig om sådana varor som räknas upp på sidan 8. Ansökan Skatteupplag och upplagshavare ska godkännas av Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Ansökan görs på blankett RSV 5937 för godkännande av upplagshavare och RSV 5938 för godkännande av skatteupplag. Upplagshavaren ska också vara momsregistrerad för lagringsverksamheten. Ansökan om momsregistrering görs hos skattemyndigheten i hemortskommunen. För att godkännas som upplagshavare ska man i större omfattning yrkesmässigt lagra varor som räknas upp på sidan 8. Skattemyndigheten tar även hänsyn till ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Om förutsättningarna ändras kan skattemyndigheten återkalla ett godkännande. Gemenskapsvaror Med gemenskapsvaror avses varor som är framställda inom EG eller som kommer från platser utanför EG, men som övergått till fri omsättning. Att en vara från tredje land övergår till fri omsättning innebär att eventuell tull tas ut. Varans tullstatus ändras därmed från att vara en ickegemenskapsvara till att bli en gemenskapsvara som fritt kan förflyttas inom EG:s tullområde. Att en vara från tredje land övergår till fri förbrukning innebär att även andra eventuella skatter och avgifter (t. ex. moms) tas ut vid importen, om det inte finns något särskilt undantag från detta i exempelvis ML. Skattefri omsättning Omsättning och gemenskapsinternt förvärv av en sådan vara som finns uppräknad på sidan 8 och som är placerad i eller ska placeras i godkänt skatteupplag, är skattefria. Det gäller även omsättning av de tjänster som avser sådan vara, vilka utförs antingen innan varan placerats i upplaget eller under lagringstiden. Import för placering i skatteupplag När en vara importeras för att placeras i ett skatteupplag övergår den i princip i fri omsättning och därmed även i fri förbrukning. Detta innebär att både eventuell tull och andra eventuella skatter eller avgifter (t. ex. moms) ska tas ut. Tullmyndigheten kan dock medge skattefrihet från momsen. En importör som vill ha skattefrihet från moms för en vara ska ansöka om detta i fält 44 i enhetsdokumentet. Upplagshavarens namn, adress och momsregistreringsnummer ska fyllas i. Efter avslutad tulltaxering skickar tullmyndigheten ett meddelande (dvs. utskrift av ärendet ur tulldatasystemet) till den skattemyndighet där skatteupplaget finns. Vara som tas ut från skatteupplag Moms ska betalas när en vara tas ut från skatteupplaget. Från denna huvudregel finns dock följande undantag: En vara beskattas inte om den tas ut från ett skatteupplag för att direkt flyttas till ett annat skatteupplag i Sverige eller i ett annat EG-land. När en vara tas ut för att direkt föras till en plats utanför EG och ML:s regler om export är tillämpliga uppkommer aldrig någon skattskyldighet enligt bestämmelserna i 9 c kap. ML. Om en vara tas ut för att levereras till ett annat EG-land kan reglerna om gemenskapsintern försäljning tillämpas. Detta innebär att om säljaren är momsregistrerad i Sverige och köparen åberopar ett momsregistreringsnummer i ett annat EG-land beskattas inte varan i Sverige. Säljaren ska då redovisa leveransen i sin moms- eller självdeklaration och även lämna en kvartalsredovisning. Även vissa fall av överföringar mellan EG-länder, utan att varan säljs, jämställs med en gemenskapsintern försäljning. 3

4 Momsregistrering Den som tar ut en vara från ett skatteupplag behöver inte momsregistera sig om varan ska transporteras direkt till en plats utanför EG. Ska däremot varan omsättas i Sverige eller transporteras till ett annat EG-land måste momsregistrering ske. Detta innebär att om den som tar ut varan är utländsk företagare måste han momsregistrera sig och företrädas av en representant. Momsregistrering görs hos Skattemyndigheten i Stockholms län. Tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager Gemensamt för tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager är att icke-gemenskapsvaror kan läggas upp och förvaras där utan att tull eller moms tas ut. Till skillnad mot vad som gäller för skatteupplag kan alla sorters varor lagras i dessa lager och frizoner. Begränsad lagringstid Ett tillfälligt lager används uteslutande för korttidslagring, dvs. 45 dagar om varan kommer med fartyg och 20 dagar om varan kommer med annat transportmedel. Tullmyndigheten i den tullregion där lagret ska finnas ger tillstånd att inrätta lagret och godkänner lokalen. Dessutom ska man ställa säkerhet för tull på minst kronor. Vidare ställs särskilda krav på lagerhavarens redovisning. För närmare information kontakta närmaste tullmyndighet. Obegränsad lagringstid I ett tullager är lagringstiden obegränsad. Tullmyndigheten i den tullregion där lagret ska finnas ger tillstånd att inrätta tullagret. Motsvarande krav som gäller för tillfälligt lager gäller för tullager. Även i en frizon eller i ett frilager är lagringstiden obegränsad. Tillstånd att inrätta frizon eller frilager ges av regeringen. Varor i lager eller i frizon Moms tas inte ut när en vara placeras i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager. Det är alltså ingen ändring i förhållande till vad som gällde före den 1 januari Momsfri omsättning Omsättning av icke-gemenskapsvaror och av tjänster som avser sådana varor är momsfri under den tid varorna är placerade i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager. En förutsättning för denna skattefrihet är att omsättningen/ gemenskapsinterna förvärvet inte syftar till slutlig användning eller förbrukning. Övergång till fri omsättning När en vara, som inte omsatts under lagringen i lagret eller frizonen anmäls till övergång till fri omsättning, tar tullmyndigheten ut tull och moms. Det är alltså ingen ändring i förhållande till vad som gällde före den 1 januari Har varan däremot omsatts under lagringstiden ska man i stället redovisa momsen till skattemyndigheten (se sidan 5 under Beskattningsmyndighet). Momsfri import Importören (eller någon annan) måste lämna uppgift om att omsättning har skett för att tullmyndigheten inte ska ta ut moms. Säljarens och köparens namn, adress och momsregistreringsnummer ska lämnas i fält 44 i enhetsdokumentet, eller i motsvarande fält om dokumentet lämnas i form av ett elektroniskt dokument. Om flera omsättningar har skett ska uppgifterna avse den senaste omsättningen. Om man lämnar förenklad tulldeklaration (hemtagningsanmälan) gör tullmyndigheten, när varan övergår i fri omsättning, en anteckning i

5 tulldatasystemet om köparens och säljarens namn, adress och momsregistreringsnummer. Efter avslutad tulltaxering skickar tullmyndigheten ett meddelande (dvs. en utskrift av ärendet ur tulldatasystemet) till närmaste skattemyndighet. Leverans utanför EG Om en vara som omsatts under lagringstiden tas ut för att direkt föras till en plats utanför EG kan ML:s allmänna regler om export tillämpas. Är det fråga om export uppkommer aldrig någon skattskyldighet enligt bestämmelserna i 9 c kap. ML. Leverans inom EG Om en vara tas ut för att levereras till ett annat EG-land kan bestämmelserna om gemenskapsintern försäljning tillämpas. Detta gäller oberoende av om varan omsatts eller inte under lagringstiden. Bestämmelserna om gemenskapsintern försäljning innebär att om säljaren är momsregistrerad i Sverige och köparen åberopar ett momsregistreringsnummer i ett annat EGland sker inte någon beskattning i Sverige. Säljaren måste redovisa leveransen i sin momseller självdeklaration och lämna en kvartalsredovisning. I och med att varan anmälts till övergång till fri omsättning ska dock eventuell tull tas ut. Uppskjuten tullbeskattning Om en vara tas ut från ett lager eller en frizon och anmäls till annat godkänt tullförfarande än övergång till fri omsättning, skjuts beskattningen upp tills dess varan anmäls till övergång till fri omsättning. Exempel på godkända tullförfaranden är transitering, temporär import, passiv förädling, aktiv förädling, export samt uppläggning på tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager. Uppskjuten momsbeskattning Om en vara har omsatts under lagringstiden ska i princip moms tas ut när varan lämnar lagret eller frizonen. Momsbeskattningen skjuts dock upp tills dess varan anmäls till övergång till fri omsättning. Detta innebär att en vara får föras mellan olika lager/frizoner i Sverige eller från ett lager/ en frizon i Sverige till ett lager/en frizon i ett annat EG-land utan att varan momsbeskattas. Momsregistrering Den som tar ut en vara som har omsatts under lagringstiden behöver inte momsregistrera sig här om varan ska transporteras direkt till en plats utanför EG eller till ett tillfälligt lager, tulllager, frizon eller frilager i ett annat EG-land. Ska varan däremot omsättas i Sverige, utan att läggas upp i ett lager eller frizon, måste momsregistrering ske. Detta innebär att en utländsk företagare ska momsregistrera sig och företrädas av en representant. Momsregistrering sker hos Skattemyndigheten i Stockholms län. Beskattningsmyndighet Skattemyndigheten är beskattningsmyndighet för varor som tas ut från ett skatteupplag och tjänster som avser sådana varor. När det gäller varor som tas ut från tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager är tullmyndigheten alltid beskattningsmyndighet om varan inte har omsatts under lagringstiden. 5

6 Skattskyldighet När momsen ska betalas till skattemyndigheten är den skattskyldig som föranleder att vara tas ut från skatteupplaget, det tillfälliga lagret, tullagret, frizonen eller frilagret. Det är endast den köpare/ägare eller säljare som föranleder att varan lämnar lagret som kan vara skattskyldig. Detta innebär att köparen/ägaren är skattskyldig om han själv hämtar ut varan, säljaren är skattskyldig om han själv tar ut varan, som upplags-/lagerhavaren fakturerar för transporten, skattskyldig är den som gett fraktföraren i uppdrag att föra ut varan, dvs. den som fraktföraren fakturerar för transporten. När momsen ska betalas till tullmyndigheten är det den tullskyldige som ska göra detta. Tullskyldig är den som är skyldig att betala importtull för varan, eller som skulle varit det om varan hade varit tullbelagd. skattskyldig är den som gett upplags-/lagerhavaren i uppdrag att föra ut varan, dvs. den Underlag för beskattning Är tullmyndigheten beskattningsmyndighet ska man redovisa skatten på det sätt som gäller för tull. Om skattemyndigheten är beskattningsmyndighet ska man redovisa skatten enligt de regler som gäller för moms. Vara tas ut från skatteupplag Om varan inte har omsatts under lagringstiden ska skatten beräknas till den moms som skulle ha tagits ut för den import, omsättning eller gemensamskapsinternt förvärv som föranledde att varan placerades i upplaget, och den moms som skulle ha tagits ut vid omsättning av tjänst om omsättningen inte varit undantagen enligt bestämmelserna om skatteupplag i 9 c kap. ML. Om varan har omsatts under lagringstiden ska skatten beräknas till den moms som skulle ha tagits ut för den sista av de undantagna omsättningarna som gjordes medan varan låg i lagret, och den moms som skulle ha tagits ut vid omsättning av tjänst och som utförts efter den sista omsättningen men när varan fortfarande var placerad i lagret. Vara tas ut från tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager Om varan inte omsatts under lagringstiden ska skatten beräknas till den moms som skulle ha beräknats för importen, se under rubriken Import av vara. den moms som skulle tagits ut vid omsättning av tjänst, som utförts under tid varan var placerad i lagret eller frizonen, om omsättningen inte varit undantagen enligt reglerna i 9 c kap. ML. Import av vara Beskattningsunderlaget vid import är varans tullvärde med tillägg av tull eller annan statlig skatt, utom moms, eller avgift (enligt 7 kap. 8 ML). I underlaget ska även ingå frakt- och försäkringskostnader och andra omkostnader 6

7 som uppkommer fram till första bestämmelseorten här i landet. I vissa fall ska även transportkostnader till annan ort än första bestämmelseorten ingå. Exempel Ett parti bly importeras från USA. Beskattningsunderlaget för importen är kr. Blyet placeras i tullager. Under den tid varan finns i lagret utförs en rengöringstjänst av varan på kr exklusive moms. För lagringstjänsten tar lagerhavaren ut kr exklusive moms. Den skatt som skulle ha tagits ut, om importen inte undantagits från beskattning, är kr( x 0,25 ). Den skatt som skulle ha tagits ut vid omsättningen av rengöringstjänsten och lagringstjänsten, om dessa inte undantagits, är kr (7 500 x 0,25) respektive kr ( x 0,25 ). Den skatt som tullmyndigheten ska ta ut blir totalt kr. Om varan omsatts under lagringstiden ska skatten beräknas på samma sätt som om varan omsatts i ett skatteupplag. Exempel: Företaget A säljer ett parti polska cyklar, som ligger i ett tullager, till B för kr exklusive moms. B säljer i sin tur partiet till D för kr. Två månader därefter ger D speditören Y i uppdrag att föra ut cyklarna från lagret. Y tar kr inklusive moms för transporten. Lagerhavaren debiterar D kr exklusive moms för lagringen. Den skatt som skulle ha tagits ut på omsättningen av varan, om omsättningen till D inte undantagits från beskattning, är kr ( x 0,25). Den skatt som skulle ha tagits ut vid omsättningen av lagringstjänsten är kr (8000 x 0,25). Den skatt som ska redovisas till skattemyndigheten blir totalt kr. Beloppet redovisas i den ordning som gäller för tull. Hade blyet istället placerats i ett skatteupplag skulle kr redovisats i den ordning som gäller för moms, dvs. i den skattskyldiges momsdeklaration eller självdeklaration. Avdragsrätt Den som är skattskyldig pga. att varan tas ut från ett upplag, lager eller en frizon ska redovisa skatten som utgående moms. Är han fullt ut skattskyldig, dvs. inte bedriver s.k blandad verksamhet, har han rätt att göra avdrag med ett belopp som motsvarar den utgående momsen. För den som bedriver s.k. blandad verksamhet kan i vissa fall avdragsrätten vara begränsad. Mer information finns i Riksskatteverkets momsbroschyr (RSV 552). 7

8 Reglerna om skatteupplag i 9 c kap. ML gäller varor med följande nummer i Kombinerade Nomenklaturen (KN-nr). Dessa regler gäller enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. Momsfri vara KN-nr Tenn 8001 Koppar 7402, 7403, 7405 eller 7408 Zink 7901 Nickel 7502 Aluminium 7601 Bly 7801 Indium eller Spannmål , Obehandlat ris 1006 Oljeväxter och olje haltiga frukter Kokosnöt, brasiliansk nöt 0801 och cashewnöt Andra nötter 0802 Oliver Spannmål och utsäde, inklusive sojabönor Kaffe, inte rostat eller Te 0902 Momsfri vara KN-nr Kakaobönor, hela eller 1801 sönderslagna, råa eller rostade Råsocker eller Gummi i ursprungliga 4001 eller former eller som plattor, 4002 ark eller remsor Ull 5101 Kemikalier i bulk kapitel 28 och 29 Mineraloljor, inklusive 2709, 2710, propan och butan: också inklusive eller råpetroleumoljor Silver 7106 Platina: palladium, rhodium , eller Potatis 0701 Vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner, oavsett om de är raffinerade eller inte, dock inte kemiskt modifierade GENERALTULLSTYRELSEN 8

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807 Lager, Avsnitt 38 807 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Med anledning av EG:s andra förenklingsdirektiv (95/7/EG) infördes den 1 januari 1996 nya bestämmelser vad gäller skattefrihet

Läs mer

Lager, Avsnitt

Lager, Avsnitt Lager, Avsnitt 38 905 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Bestämmelser om skattefrihet i vissa fall finns införda i 9 c kap. ML samt i 18 a och 18 b MF. Bestämmelserna motsvarar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 1998:346 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Hemställan om lagändring tillägg av vissa biobränslen till 9 c kapitlet i mervärdesskattelagen

Hemställan om lagändring tillägg av vissa biobränslen till 9 c kapitlet i mervärdesskattelagen 1 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter (S2) 103 33 Stockholm Stockholm den 13 juni 2012 Hemställan om lagändring tillägg av vissa biobränslen till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2016:261 Utkom från trycket den 31 mars 2016 utfärdad den 17 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2011:285 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:50 Utkom från trycket den 11 februari 2014 utfärdad den 30 januari 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2001:517 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 477 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 433 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2001:516 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsföreläsning 1 Grundläggande om moms Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsprinciper Generell skatt på konsumtion -Indirekt skatt -Flerledsskatt Bakgrund till momsbeskattning Rättskällor

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2011:286 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 7

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Nya bestämmelser om alkoholskatt

Nya bestämmelser om alkoholskatt NYHETSBREV 2001:2 punktskatter Nya bestämmelser om alkoholskatt Försäkranssystemet upphör den 1 oktober 2001 och ersätts av godkännande som skattebefriad förbrukare. Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

Läs mer

Kommittédirektiv. Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor. Dir. 2011:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2011

Kommittédirektiv. Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor. Dir. 2011:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2011 Kommittédirektiv Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor Dir. 2011:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och lämna förslag

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer,

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, Skattefrihet för utländska beskickningar, Avsnitt 39 771 39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. 39.1 Utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. som

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Juni 2011 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Lagförslag...5 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen

Läs mer

Skatter m.m./skatter m.m. 2. Lag (1994:1776) om skatt på energi Uppdaterad: 2016-01-12

Skatter m.m./skatter m.m. 2. Lag (1994:1776) om skatt på energi Uppdaterad: 2016-01-12 Skatter m.m./skatter m.m. 1 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m. Lagens tillämpningsområde 1 [3001] Skatt skall betalas till staten enligt denna lag för bränslen och elektrisk kraft. 2 [3002] Energiskatt

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Förlag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:86

Regeringens proposition 1998/99:86 Regeringens proposition 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Prop. 1998/99:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2012:677 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:2 punktskatter Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt över

Läs mer

Det nya punktskattedirektivet

Det nya punktskattedirektivet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95

Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95 1 Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95 Den 1 januari 1995 blev som bekant Sverige medlem i den europeiska unionen (EU) och med detta följde en del förändringar

Läs mer

Fakturering och internationell handel

Fakturering och internationell handel Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den 5.12.1996 instruktioner om deklarations-

Läs mer

NYHETSBREV 1999:1. punktskatter. Förfaranderegler för upplagshavare och införande av Early Warning System (EWS) Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:1. punktskatter. Förfaranderegler för upplagshavare och införande av Early Warning System (EWS) Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:1 punktskatter Förfaranderegler för upplagshavare och införande av Early Warning System (EWS) Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt

Läs mer

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll Fi2002/2346 Promemoria Vissa mervärdesskattefrågor Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian läggs fram förslag till ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

1 Definitioner och begrepp

1 Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp Avsnitt 1 33 1 Definitioner och begrepp ADB-program Arbetsbeting Avdragsrätt Avdragsrättens inträde Tillämpningen av bestämmelserna i ML torde i praktiken kräva att vissa förenklade

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:40

Regeringens proposition 2009/10:40 Regeringens proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet Prop. 2009/10:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors (Finansdepartementet)

Läs mer

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1 Innehåll 38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.... 1 38.1 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. verksamma inom landet...1 38.1.1 Undantag för import och unionsinterna förvärv...1 38.1.1.1

Läs mer

KGH CUSTOMS SERVICES AB

KGH CUSTOMS SERVICES AB KGH CUSTOMS SERVICES AB FÖRÄNDRAD HANTERING AV IMPORTMOMS I SVERIGE 1 JANUARI 2015 CUSTOMS CUSTOMS DECLARATION REPRESENTATION A&V SERVICES CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

39 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

39 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. Utländska beskickningar, organisationer m.fl., Avsnitt 39 917 39 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. 39.1 Utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. som är verksamma inom landet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

meddelad i Stockholm den 24 juni 2008

meddelad i Stockholm den 24 juni 2008 REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 juni 2008 KLAGANDE Stadsgården Investmentbolag AB, 556125-6644 (tidigare Margell Shipping Service AB) Föreningsvägen 4 191 33 Sollentuna MOTPART Skatteverket

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

EU-ägget - regler vid leverans av varor

EU-ägget - regler vid leverans av varor Moms - Internationell varuhandel Tulldagen 2 oktober 2012 Olof Lundqvist, Ernst & Young EU-ägget - regler vid leverans av varor 1. Varan lämnar inte Sverige = svensk moms 2. Om köparen har VAT-nr från

Läs mer

Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import

Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU13 Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import Sammanfattning Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition 2013/14: 16 Förändrad hantering

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1.

Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1. Alkoholskattelag [4001] 6 Alkoholskatt Lag (1994:1564) om alkoholskatt Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1. Lagens tillämpningsområde 1 [4001] För öl, vin och andra jästa drycker,

Läs mer

1 Definitioner och begrepp

1 Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp, Avsnitt 1 31 1 Definitioner och begrepp ADB-program Arbetsbeting Avdragsrätt Tillämpningen av bestämmelserna i ML torde i praktiken kräva att vissa förenklade begrepp används

Läs mer

När kan jag använda transaktionsvärdet? För att använda dig av transaktionsvärdet måste du uppfylla ett antal villkor:

När kan jag använda transaktionsvärdet? För att använda dig av transaktionsvärdet måste du uppfylla ett antal villkor: Den här texten vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet på. Vi kommer att ge exempel på kostnader som ska

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Skatteverket 1(7) Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Nedan följer en sammanställning över de förändringar av lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Nya omsättningslandsregler för tjänster Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Sammanfattning av momspaketet Gränsöverskridande tjänsteomsättningar ska i större omfattning momsbeskattas hos

Läs mer

34 Marginalbeskattning Begagnade varor m.m.

34 Marginalbeskattning Begagnade varor m.m. Marginalbeskattning Begagnade varor m.m., Avsnitt 34 849 34 Marginalbeskattning Begagnade varor m.m. Sjätte direktivet 9 a kap. ML 34.1 Allmänt Vid handel med begagnade varor m.m. kan en särskild form

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Björn Forssén, jur.kand. och skattekonsult, ger här en översikt av de nya reglerna.

Björn Forssén, jur.kand. och skattekonsult, ger här en översikt av de nya reglerna. 1 Ny Juridik 1 1995, s. 25-50 Mervärdesskatten och EU Det svenska medlemskapet i EU förutsatte vissa ändringar i den svenska mervärdesskattelagstiftningen. Dessa förändringar trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:126

Regeringens proposition 1999/2000:126 Regeringens proposition 1999/2000:126 En ny tullag Prop. 1999/2000:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens

Läs mer

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR Avdelning I Uppgifter som skall anges i ansökningsformulärets olika fält Allmän anmärkning: Hänvisningarna avser tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen om inte annat anges.

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

Lag. om ändring av mervärdesskattelagen

Lag. om ändring av mervärdesskattelagen Lag om ändring av mervärdesskattelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 72 h 2 mom., sådant det lyder i lag 1767/1995, ändras den svenska språkdräkten i 18 b

Läs mer

De flesta tullsatser är i procent, vilket innebär att du beräknar tullen som en procentuell andel av tullvärdet på dina varor.

De flesta tullsatser är i procent, vilket innebär att du beräknar tullen som en procentuell andel av tullvärdet på dina varor. Den här texten vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet på. Vi kommer att ge exempel på kostnader som ska

Läs mer

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m. 2018 Mariehamn 8.12.2017 Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå jonas.jalava@vero.fi Ändringar gällande importmoms fr.o.m. 1.1.2018 Punktbeskattning,

Läs mer

SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg

SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg 1 SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg Jag har noterat ett par frågor om skattetillägg som kan vara intressanta, och då framförallt för de företag som tidigare

Läs mer

Lena Odelberg, AB Volvo Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv

Lena Odelberg, AB Volvo Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv 2009-03-25 Till: Från: Finansminister Anders Borg Näringsminister Maud Olofsson Lena Odelberg, AB Volvo Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv Ärende: Hemställan om förenklad momshantering vid import

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning Juni 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Promemorians

Läs mer

Lagerhållare skatt på energi

Lagerhållare skatt på energi Lagerhållare skatt på energi Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om att bli godkänd som lagerhållare enligt lagen om skatt på energi. Informationen är översiktlig.

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas Skattegränsen 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 Rättslig grund Mervärdesskattelagen (1501/1993) särskilt kapitel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) SFS 2016:1208 Utkom från trycket den 13 december 2016 utfärdad den 1 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:232. Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och punktskatter

Regeringens proposition 1995/96:232. Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och punktskatter Regeringens proposition 1995/96:232 Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och punktskatter Prop. 1995/96:232 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

31 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster

31 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster, Avsnitt 31 417 31 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster EG-rätt Riktlinjer Beskattningsordning för tjänster enligt 5 kap. 7 ML 31.1 Allmänt

Läs mer

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll ( ; COM( final)

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll ( ; COM( final) YTTRANDE Effektiv handel Datum Dnr Annika Boström 2013-09-23 STY-2013-524 Tel. 031-63 37 21 Ert datum Er referens annika.bostrom@tullverket.se 2013-07-05 Dnr 2120/2013 Saknr 6.1 Livsmedelsverket Box 622

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 Målnummer: 4800-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-12-16 Rubrik: Lagrum: Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska

Läs mer

4 Deklaration. 4.1 Allmänt

4 Deklaration. 4.1 Allmänt Deklaration, Avsnitt 4 63 4 Deklaration EG-rätt 4.1 Allmänt I 10 kap. SBL behandlas skyldighet att lämna deklaration. Preliminär självdeklaration tas upp i 1 8, skalbolagsdeklaration tas upp i 8 a 8 c,

Läs mer

Hur man fyller i kvartalsredovisningen

Hur man fyller i kvartalsredovisningen Utgiven 2000 av Riksskatteverket RSV 557 utgåva 4 Skattemyndigheten informerar Hur man fyller i kvartalsredovisningen Moms vid varuhandel mellan EU-länder Uppgiftsskyldighet Kvartalsredovisningen är en

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:63

Regeringens proposition 2009/10:63 Regeringens proposition 2009/10:63 Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning Prop. 2009/10:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

TULLAG, TULLFÖRORDNING, TULLORDNING M.M.

TULLAG, TULLFÖRORDNING, TULLORDNING M.M. Tullag 1 kap. [1801] TULLAG, TULLFÖRORDNING, TULLORDNING M.M. 1 Tullag Tullag (2000:1281) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 [1801] Bestämmelser om tull som ska tas ut vid import från eller export till tredje

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Importmoms till Skatteverket

Importmoms till Skatteverket Importmoms till Skatteverket Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket Skatteverket tar över importmomsen från Tullverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i

Läs mer

Importmoms till Skatteverket. Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket

Importmoms till Skatteverket. Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket Importmoms till Skatteverket Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket Skatteverket tar över importmomsen från Tullverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:368 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.; SFS 2008:1413 Utkom från trycket den 30 december 2008 utfärdad den 18 december 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer