Ifyllningsanvisningar 1 (5) Ansökan om punktskattetillstånd (uppdaterad )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ifyllningsanvisningar 1 (5) Ansökan om punktskattetillstånd (uppdaterad 1.12.2014)"

Transkript

1 Ifyllningsanvisningar 1 (5) - tullblankett 480r_ samt - bilageblanketterna 263r_ , 481r_ , 771r_ , 772r_ , 773r_ och 774r_ Tillverkning, bearbetning, innehav, avsändning och mottagning av punktskattepliktiga produkter inom ramen för ett uppskovsförfarande kräver tillstånd. Tillståndet beviljas av Tullen på ansökan. Tillverkning, bearbetning och innehav av produkter för vilka punktskatt inte betalats ska ske i ett skatteupplag. För ett skatteupplag behövs också tillstånd av Tullen. Villkor för beviljande av tillstånd Ansökan (tullblankett nr 480r) Tillståndet att verka som godkänd upplagshavare beviljas sökande som i sin affärsverksamhet - tillverkar eller bearbetar punktskattepliktiga produkter - kontinuerligt och i en betydande omfattning bedriver partihandel med punktskattepliktiga produkter - kontinuerligt och i en betydande omfattning använder eller levererar punktskattepliktiga produkter för ändamål som enligt lagstiftningen om punktbeskattning är skattefria - driver en skattefri butik för punktskattepliktiga varor - hyr ut lagerlokaler och lagertjänster för ovan nämnda verksamhet - bedriver annan verksamhet som kan jämställas med ovan nämnda verksamhet Tillstånd för skatteupplag beviljas för upplag, lokaler eller områden som är i tillståndssökandens besittning och kan övervakas av tullmyndigheten och som lämpar sig för och kommer att användas för sådan verksamhet som avses ovan. I skatteupplaget kan bara sådan verksamhet bedrivas som tillståndet har beviljats för. Tillståndssökanden ska ha ett godtagbart och motiverat behov att driva ett skattupplag. Tillstånd att hålla skatteupplag beviljas inte för den del av ett upplag som används som lager eller plats för minutförsäljning av punktskattepliktiga produkter, som serveringslokal eller för liknande ändamål. Tillstånd att verka som registrerad mottagare beviljas personer som i sin affärsverksamhet tar emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland. Tillstånd att verka som registrerad avsändare beviljas personer som i sin affärsverksamhet avsänder punktskattepliktiga produkter efter att dessa övergått till fri omsättning. Tillstånd att verka som skatterepresentant beviljas en person som en distansförsäljare i en annan medlemsstat har befullmäktigat att i Finland verka som sin skatterepresentant för produkter som distansförsäljaren sålt på distans. Övriga villkor för beviljande av tillstånd Övriga villkor för beviljande av tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare och skatterepresentant är att - sökanden enligt vad som utretts anses vara tillförlitlig - sökanden anses ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar för den verksamhet som avses i tillståndet och att sökanden inte försatts i konkurs - sökanden har uppnått myndig ålder och att hans handlingsbehörighet inte har begränsats, om sökanden är en fysisk person - sökanden ställt sådan säkerhet som avses i 28 i punktskattelagen för betalning av punktskatterna. En ansökan om att bli godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, skatterepresentant eller registrerad avsändare görs med tullblankett nr 480r. Ansökan ska skickas till adressen: Tullens tillståndscentral, PB 56, ULEÅBORG. Det är skäl att lämna in ansökan i god tid innan den tilltänkta verksamheten börjar för att handläggningstiden ska bli tillräcklig lång. Den genomsnittliga handläggningstiden är ca tre månader, men det lönar sig också att vara beredd på en längre handläggningstid.

2 Ifyllningsanvisningar 2 (5) I början av ansökan ska man ange om det är fråga om ett nytt tillstånd eller om en ändring av ett gällande tillstånd. I ansökan ska man specificera vilka produkter som omfattas av ansökan. Med en och samma ansökan kan man ansöka om flera olika tillstånd, t.ex. tillstånd att verka som godkänd upplagshavare och tillstånd att verka som registrerad avsändare. I ansökan finns ett fält där man ska ange en e-postadress för EMCS-meddelanden. Detta fält ska fyllas i av tillståndssökanden som i sin verksamhet använder eller kommer att använda sig av EMCS-systemet. Till den e-postadress som anges i detta fält skickas meddelanden från EMCS-systemet bl.a. när sökanden har mottagit ett elektroniskt ledsagardokument (e-ad). I ansökan sätts ett kryss i en eller flera punkter som beskriver sökandens affärsverksamhett. Närmare beskrivning av företagets verksamhet anges i punkten Beskrivning av sökandens punktskattepliktiga verksamhet. Beskrivningen kan innehålla t.ex. följande uppgifter som är väsentliga med tanke på ansökan: - är det fråga om t.ex. egen tillverkning, anskaffning från EU-länder eller tredje länder - till vem säljs produkter (restauranger/innehavare av utskänkningstillstånd, partiaffärer, industriföretag osv.) - vilka typer av skattefria leveranser företaget har (t.ex. flyttningar mellan skatteupplag, försäljning till diplomater, industrin eller för export) - tillverkarens korta beskrivning av tillverkningsprocessen - hur och varifrån kommer man (andra än tillverkare) att anskaffa produkter - är det fråga om uthyrning av lagerutrymmen till andra - i fråga om agerande som skatterepresentant som utsetts av en distansförsäljare: hur beställs, transporteras, distribueras produkterna i Finland osv. - andra uppgifter som är väsentliga med tanke på beviljande av tillstånd. Punkten Ytterligare uppgifter Bilagor till ansökan - I en ändringsansökan anges i denna punkt vilken ändring som söks och hur sökandens verksamhet skiljer sig från den tidigare verksamheten - Om ansökan gäller tillståndet att verka som skatterepresentant vid distansförsäljning, ska man i denna punkt ange namn, kontaktuppgifter och hemstat för det företag som utsett skatterepresentanten. Dessutom ska man till ansökan bifoga avtalet om utnämningen till skatterepresentant vid distansförsäljning. - Andra ytterligare uppgifter som är av betydelse för ansökan. Ansökan ska förses med sökandens officiella underskrift, dvs. sökandens (företagets) namn och den persons (de personers) underskrift och namnförtydligande som har rätt att teckna firman. Vilka personer som i företaget har rätt att teckna firman framgår av handelsregisterutdraget. Till ansökan bifogas - utdrag ur handelsregistret (högst 3 månader gammalt) eller motsvarande - senaste balansbok (inkl. resultaträkning, balansräkning, verksamhetsberättelse, ev. finansieringsanalys, bokslutets bilageuppgifter och revisionsberättelse) samt motsvarande koncernbokslutsuppgifter, om sökanden är ett moderbolag eller dotterbolag i en koncern. Andra bilageuppgifter till balansboken än resultaträkningen och balansräkningen ska bifogas till ansökan om sökanden enligt bokföringslagen varit skyldig att upprätta sådana bilagor. Skyldigheten att lämna bilageuppgifter beror på företagets storlek och bolagsform. - fullmakt, om ett ombud anlitas. Med separata blanketter lämnas en redogörelse för - punktskattepliktiga produktmängder (tullblanketterna nr 771r - 774r) - bokföringssystemet (tullblankett nr 263r) Vid ansökan om tillstånd att verka som godkänd upplagshavare ska man för varje utrymme som är avsett som skatteupplag också lämna - redogörelse för utrymmen avsedda som skatteupplag (tullblankett nr 481r)

3 Ifyllningsanvisningar 3 (5) - planritning över upplaget där utrymmet som är avsett som skatteupplag är tydligt avgränsat (planritningens storlek A4 eller A3) - hyreskontrakt, on utrymmet är hyrt. Uppskattning av punktskattepliktiga produktmängder (Tullblanketterna nr 771r - 774r) Godkända upplagshavare, registrerade mottagare, registrerade avsändare och skatterepresentanter fyller i skilda blanketter för uppskattning av produktmängderna. Om man ansöker om tillstånd för godkänd upplagshavare och tillstånd för registrerad avsändare, ska man således fylla i två olika blanketter för uppskattning av produktmängderna. Uppskattningen ska avse produktmängderna under ett (kalender)år. Om verksamheten börjar mitt under året, kan mängderna uppskattas kalkylmässigt som om verksamheten hade pågått redan sedan början av året. Mängderna som uppges i samband med ansökan gäller också för följande kalenderår om ändring av tillståndet inte söks till följd av ändrade mängder. Till följd av EMCS-systemet som den 1 april 2010 börjar användas vid flyttning av punktskattepliktiga produkter ska man för viner, tobaksprodukter och flytande bränslen i blanketten också ange sammanlagda mängder för dessa produktgrupper. Mängderna ska dock också anges skilt för varje produkt. I fråga om tobaksprodukter ska man beakta att cigarrer och cigariller anges i sitt eget fält i styck men i fältet för den sammanlagda mängden tobaksprodukter är deras enhet tusen stycken (1000 st). Om man t.ex. beräknar att man under kalenderåret tar emot 250 cigarrer under uppskovsförfarandet, är andelen cigarrer i den sammanlagda mängden tobaksprodukter 0,25. Redogörelse för sökandens bokföringssystem (tullblankett nr 263r) Enligt punktskattelagen ska godkända upplagshavare för punktbeskattningen ha sådan bokföring varav framgår kvantiteterna av produkter som tillverkats, bearbetats, lagrats, tagits för eget bruk och mottagits, helt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i ett skatteupplag samt de kvantiteter av produkter som avsänts och frisläppts för konsumtion från upplaget, de kvantiteter av produkter som tagits emot vid direkt leverans samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatt och övervakning av beskattningen. Bokföringsmaterialet för skatteupplaget ska förvaras i Finland. Skatteupplaget ska inventeras regelbundet och verifikationerna över inventeringen ska förvaras i samband med skatteupplagets bokföring. Registrerade mottagare och skatterepresentanter ska föra sådan bokföring varav framgår kvantiteterna av produkter som tagits emot, innehafts, flyttats och sålts samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatten och övervakning av beskattningen. Godkända upplagshavare och registrerade mottagare ska i kronologisk ordning också förvara sådana dokument som följt med produkter som tagits emot under uppskovsförfarandet och som inte har registrerats i EMCS- systemet. Registrerade avsändare ska föra sådan bokföring varav framgår kvantiteterna av produkter som avsänts under uppskovsförfarandet samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatten och övervakning av beskattningen. Bokföringsmaterialet, vilket inkluderar såväl verifikat som ledsagar- och säkerhetsdokument med bilagor, samt andra uppgifter och dokument som behövs för beskattningen, t.ex. recept och produktförteckningar, ska förvaras i fyra kalenderår. Bokföringsmaterialet i maskinläsbar form omfattas av samma förvaringsskyldigheter som materialet i pappersform. Om materialet finns både i läsbar skriftlig form och i ett maskinläsbart datamedium ska det förvaras i båda formerna under den tid som föreskrivs ovan. Bara godkända upplagshavare kan tillverka varor i skatteupplaget. Om sökanden inte har tillverkningsverksamhet, besvarar han bara de frågor som gäller affärs- och lagerbokföring (delarna A och B). Om tillverkning förekommer, ifylls också punkterna som gäller bokföring av tillverkning (del C).

4 Ifyllningsanvisningar 4 (5) Del A Affärsbokföring (ifylls av godkända upplagshavare, registrerade mottagare, registrerade avsändare och skatterepresentanter) Punkterna 1 3 I dessa punkter ska man ange var sökandens affärsbokföring handhas och vem som är bokförare / svarar för bokföringen. Man ska också ange var bokföringsutskrifterna och - verifikationerna förvaras och var de arkiveras. Del B Lagerbokföring (ifylls av godkända upplagshavare) 4. Punkt 4 Här ska man ange om sökandens lagerbokföring upprättas på traditionellt vis i pappersform eller om den görs med dator, t.ex. med ett kalkylprogram som man planerat för eget bruk eller med hjälp av ett program för lagerbokföring som köpts från utomstående leverantörer. Om lagerbokföringen upprättas med ett färdigt program, ska sökanden ange programmets namn och tillverkare. Punkterna 5 7 I dessa punkter anges person- och kontaktuppgifter för den person som har hand om lagerbokföringen och för dennes ersättare. Platsen där lagerbokföringen förvaras, dvs. där bokföringsuppgifterna vid behov kan granskas, ska också anges. 8. Punkt 8 Här ska man ange på basis av vilka verifikationer de affärstransaktioner som nämns i punkten registreras i lagerbokföringen. Med eget bruk avses att produkter tas ut för den skattskyldiges egen konsumtion. Eget bruk och produktprover beskattas på samma sätt som produkter som frisläppts för konsumtion. Med export avses leveranser till länder utanför gemenskapen och med proviantering leveranser av produkter till fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik så att produkterna kommer att säljas eller förbrukas ombord på fartygen. Annan skattefri leverans avser leverans eller användning av punktskattepliktiga produkter för ändamål som enligt lagstiftningen om punktbeskattning är skattefria. Om någon av de punkskattepliktiga eller punktskattefria leveranser som nämns i denna punkt inte ingår i sökandens verksamhet, anges Förekommer inte vid affärstransaktionen i fråga. I fråga om de verifikationer som registreringarna baserar sig på ska man också ange verifikationens förvaringsplats (skatteupplag, kontor, revisionsbyrå osv.). Tullen behöver denna uppgift bl.a. för planering av kontrollåtgärder. Punkterna 9 14 Med dessa punkter vill tullen reda ut hur ofta sökandens lagerbokföring uppdateras och vilka uppgifter (och på vilken nivå) som finns i den. I punkt 10 ska sökanden ange huruvida uppgifter om uppläggningar på skatteupplaget, uttag ur skatteupplaget och returneringar till skatteupplaget kan fås per affärstransaktion och produkt. Tullmyndigheten behöver skilda uppgifter om skattefria leveranser som skett som flyttningar mellan upplag, som exportleveranser, som proviantering och som andra skattefria leveranser. Inventarieskillnaderna i punkt 13 omfattar också svinn på grund av att produkterna gått sönder eller på grund av annat samt förstöring av produkter osv. En detaljerad redogörelse för svinn och förstöring ska alltid bifogas till bokföringen för att säkerställa eventuell skattefrihet för händelsen. Sökanden skickas i samband med registreringen separata anvisningar om punktbeskattningen av svinn och förstörda produkter. Del C Bokföring över tillverkning (ifylls av godkända upplagshavare) Punkterna I dessa punkter vill tullen få uppgifter om hur sökandens bokföring över tillverkningen är organiserad. Om bokföringen av tillverkningen sköts med ett färdigt bokföringsprogram, ska bokföringsprogrammets namn och tillverkare anges i punkt 15.

5 Ifyllningsanvisningar 5 (5) I punkt 16 beskrivs bokföringen i korthet: uppföljning och bokföring i samband med olika arbetsmoment (råvaruanvändning, tillverkning, tappning osv.). Sker uppföljningen per tillverkningssats? Vem registrerar och på basis av vilka verifikationer? 20. Punkt 20 Sökandens eller en av denna befullmäktigade persons (t.ex. bokförare) underskrift. Ändringar i tillståndet Ändring till gällande tillstånd söks med samma ansökningsblankett. Då ska man i punkten för ytterligare uppgifter ange vilka ändringar som söks. Till ansökan bifogas bara utredningar som gäller ändringen i fråga samt handelsregisterutdraget och ev. fullmakt. En uppskattning av produktmängderna ska också bifogas om det gått mer än tre månader då tillståndet senast förnyats. Om en godkänd upplagshavare ansöker om flyttning av skatteupplaget till en ny adress eller om utvidgning av upplaget, ska en redogörelse för utrymmen avsedda som skatteupplag, planritningen över upplaget samt vid behov hyreskontraktet bifogas till ansökan. I ansökan ska också anges om det gamla skatteupplaget blir i kraft som sådant eller om någon del av det gamla upplaget på samma adress tas ur bruk. Ange också hur mycket tid som behövs för flyttningen från det gamla upplaget till ett nytt, dvs. hur länge man vill att tillståndet för det gamla upplaget är i kraft samtidigt som tillståndet för det nya upplaget. Om tillstånd söks för en ny produktgrupp, ska ansökan åtföljas av en uppskattning av punktskattepliktiga produktmängder. Ändringar i bolagsform och andra företagsarrangemang förutsätter vanligen att en ansökan om ett helt nytt tillstånd lämnas in. På myndighetens begäran ska godkända upplagshavare, registrerade mottagare, skatterepresentanter eller registrerade avsändare fylla i blanketten Redogörelse för den sökandes bokföringssystem också i samband med ansökan om ändring. Anmälningsskyldighet under tillståndets giltighetstid I tillståndsbeslutet förpliktas tillståndshavaren att omedelbart till Tullen skriftligen anmäla om väsentliga ändringar skett i adressuppgifter, FO-nummer, verksamhetens omfattning eller i andra uppgifter som lämnats i ansökan. Ändringarna anmäls med samma ansökningsblankett till vilken utredningar gällande ändringen ska bifogas. När de produktmängder som anges i tillståndsbeslutet ändras ska ansökningsblanketten åtföljas av en uppskattning av punktskattepliktiga produktmängder. Om ändringen endast gäller ändrade produktmängder, kan ändringen av uppskattningen av produktmängderna anmälas med tullblankett nr 861r.

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2001:516 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2011:285 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2001:517 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2011:286 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 7

Läs mer

Punktbeskattning. Kundanvisning om punktbeskattning 16. Punktbeskattning. www.tulli.fi. Harmoniserade och nationella punktskatter

Punktbeskattning. Kundanvisning om punktbeskattning 16. Punktbeskattning. www.tulli.fi. Harmoniserade och nationella punktskatter Kundanvisning om punktbeskattning 16 Punktbeskattning www.tulli.fi 1.7.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i november 2014 Punktbeskattning Harmoniserade och nationella punktskatter Skattepliktighet

Läs mer

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig NAA SKATTEDEKLARATION 1 (5) Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig Skatterepresentant Den skattskyldiges namn Postadress

Läs mer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer 1 (8) ny ansökan ansökan om ändring* Se Ifyllningsanviningen för ansökan UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn FO-nummer EORI-nummer Företagets postadress Postnummer och postanstalt Företagets besöksadress

Läs mer

190 - Produkter avsedda för försäljning/konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik 18 Befrielse från punktskatt

190 - Produkter avsedda för försäljning/konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik 18 Befrielse från punktskatt NAA SKATTEDEKLARATION Godkänd upplagshavare Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker 1/7 Den skattskyldiges namn Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsuppgifter Skatteperiod FO-nummer /

Läs mer

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig NAA SKATTEDEKLARATION Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker 1/5 Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig Skatterepresentant Den skattskyldiges namn Postadress

Läs mer

NVA. SKATTEFRIA MÄNGDER - anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod

NVA. SKATTEFRIA MÄNGDER - anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod NVA SKATTEDEKLARATION Godkänd upplagshavare Punktskatt på läskedrycker 1/5 Den skattskyldiges namn Postadress för beslutet och begäranden om tilläggsuppgifter Skatteperiod FO-nummer / personbeteckning

Läs mer

Det nya punktskattedirektivet

Det nya punktskattedirektivet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:40

Regeringens proposition 2009/10:40 Regeringens proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet Prop. 2009/10:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors (Finansdepartementet)

Läs mer

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Kundanvisning om punktbeskattning 3 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker www.tulli.fi 25.6.2014 Ersätter anvisningen från februari 2014 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Sedan början

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Juni 2011 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Lagförslag...5 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2012:677 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Förordning (2010:173) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [4071] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning har

Läs mer

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 maj Anders Borg Monica Falck

Läs mer

Nya bestämmelser om alkoholskatt

Nya bestämmelser om alkoholskatt NYHETSBREV 2001:2 punktskatter Nya bestämmelser om alkoholskatt Försäkranssystemet upphör den 1 oktober 2001 och ersätts av godkännande som skattebefriad förbrukare. Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:2 punktskatter Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt över

Läs mer

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Skatteåterbäring för energiintensiva företag Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti 2015 www.tulli.fi Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod

Läs mer

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering Ifyllningsanvisning 1 (7) Ett företag som är registrerat i Finland ansöker om registrering för meddelandedeklarering enligt FO-nummer och ett företag som är registrerat utomlands enligt VAT-nummer. Vanligtvis

Läs mer

NVA. Registrerad mottagare Skatterepresentant Oregistrerad skattskyldig

NVA. Registrerad mottagare Skatterepresentant Oregistrerad skattskyldig NVA SKATTEDEKLARATION 1/5 Registrerad mottagare Skatterepresentant Oregistrerad skattskyldig Den skattskyldiges namn Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsuppgifter Skatteperiod Datum då

Läs mer

NYHETSBREV 1999:1. punktskatter. Förfaranderegler för upplagshavare och införande av Early Warning System (EWS) Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:1. punktskatter. Förfaranderegler för upplagshavare och införande av Early Warning System (EWS) Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:1 punktskatter Förfaranderegler för upplagshavare och införande av Early Warning System (EWS) Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt

Läs mer

Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig

Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig NPA SKATTEDEKLARATION Punktskatt på flytande bränslen och 1/11 Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig Skatterepresentant Den skattskyldiges namn Postadress för

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

NSB. Naturgasnätsinnehavare. Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsutredning Skatteperiod Datum då produkterna mottogs.

NSB. Naturgasnätsinnehavare. Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsutredning Skatteperiod Datum då produkterna mottogs. NSB SKATTEDEKLARATION på vissa bränslen /5 Godkänd upplagshavare Registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig Registrerad användare av naturgas Den skattskyldiges namn Naturgasnätsinnehavare Registrerad

Läs mer

punktskatter NYHETSBREV 2000:3 Riksskatteverket

punktskatter NYHETSBREV 2000:3 Riksskatteverket NYHETSBREV 2000:3 punktskatter Förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga varor mellan Sverige och Danmark Riksskatteverket 1 Nyhetsbreven är

Läs mer

Provianteringsanvisning

Provianteringsanvisning Anvisning 1 (20) Tullverkets regionalförvaltning, proviantörer, rederier, flygbolag Provianteringsanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 Vad är proviantering 1.2 Proviantering i inskränkt bemärkelse

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand och justitierådet Margit Knutsson. Vissa frågor om förfarandet

Läs mer

Godkänd upplagshavare alkoholskatt

Godkänd upplagshavare alkoholskatt Godkänd upplagshavare alkoholskatt Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt 1. Informationen är översiktlig.

Läs mer

Godkänd upplagshavare tobaksskatt

Godkänd upplagshavare tobaksskatt Godkänd upplagshavare tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om att bli godkänd som upplagshavare enligt lagen om tobakskatt för cigaretter, cigarrer,

Läs mer

Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1.

Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1. Alkoholskattelag [4001] 6 Alkoholskatt Lag (1994:1564) om alkoholskatt Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1. Lagens tillämpningsområde 1 [4001] För öl, vin och andra jästa drycker,

Läs mer

AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer 2760 Bilaga I TULLÅTGÄRDER 1. Fordonsklarering Flygtrafik AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Skatter m.m./skatter m.m. 2. Lag (1994:1776) om skatt på energi Uppdaterad: 2016-01-12

Skatter m.m./skatter m.m. 2. Lag (1994:1776) om skatt på energi Uppdaterad: 2016-01-12 Skatter m.m./skatter m.m. 1 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m. Lagens tillämpningsområde 1 [3001] Skatt skall betalas till staten enligt denna lag för bränslen och elektrisk kraft. 2 [3002] Energiskatt

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR Avdelning I Uppgifter som skall anges i ansökningsformulärets olika fält Allmän anmärkning: Hänvisningarna avser tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen om inte annat anges.

Läs mer

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU8 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Sammanfattning I detta betänkande tillstyrker utskottet regeringens

Läs mer

Nr 1129 4607 AVGIFTSTABELL. om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Nr 1129 4607 AVGIFTSTABELL. om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer Nr 1129 4607 AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer Bilaga I TULLÅTGÄRDER 1. Fordonsklarering Flygtrafik Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Lagerhållare skatt på energi

Lagerhållare skatt på energi Lagerhållare skatt på energi Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om att bli godkänd som lagerhållare enligt lagen om skatt på energi. Informationen är översiktlig.

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

RP 263/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 263/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 263/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till punktskattelag och till lag om ändring av 27 i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Läs mer

Lag (1994:1563) om tobaksskatt

Lag (1994:1563) om tobaksskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [3501] Tobaksskatt ska betalas till staten enligt denna lag. Skatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. För beskattningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2002:422 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas Inledning Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar i glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:86

Regeringens proposition 1998/99:86 Regeringens proposition 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Prop. 1998/99:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

Skattefrihet från moms

Skattefrihet från moms Skattefrihet från moms Skatteupplag, tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager Utgiven av Riksskatteverket och Tullverket 1 Nya regler om skattefrihet från moms Den 1 januari 1996 infördes nya regler

Läs mer

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den 5.12.1996 instruktioner om deklarations-

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Förordning (2010:178) om skatt på energi

Förordning (2010:178) om skatt på energi Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [3151] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1776) om skatt på energi ([3001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten PB Skatteförvaltningen

SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten PB Skatteförvaltningen SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten 00052 Skatteförvaltningen 16.10.2015 Arbetslöshetskassor, försäkringsanstalter och deras ADB-servicecentraler

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1992L0012 SV 24.12.2004 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV av den 25 februari 1992 om allmänna regler

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ny instansordning i regelsystemet för exportbutiker

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ny instansordning i regelsystemet för exportbutiker Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ny instansordning i regelsystemet för exportbutiker Mars 2014 1 Innehållsförteckning 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445)

Läs mer

Lag. om ändring av punktskattelagen

Lag. om ändring av punktskattelagen Lag om ändring av punktskattelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i punktskattelagen (182/2010) 111, sådan den lyder i lag 869/2011, ändras 4, 6 13 punkten, 9 2 mom., 10, 11 3 och 5 7 mom., 16

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2001:518 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Allmänt om tillståndsplikten för detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor samt om anmälningsplikt för partihandel

Allmänt om tillståndsplikten för detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor samt om anmälningsplikt för partihandel 1 Allmänt om tillståndsplikten för detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor samt om anmälningsplikt för partihandel Enligt 44 tobakslagen (549/2016) får tobaksprodukter och nikotinvätskor säljas

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

ANSÖKAN 1 (6) gällande meddelandedeklarering. Ifylls av Tullen Ansökans datum och diarienummer. Ny ansökan Ansökan om ändring

ANSÖKAN 1 (6) gällande meddelandedeklarering. Ifylls av Tullen Ansökans datum och diarienummer. Ny ansökan Ansökan om ändring ANSÖKAN 1 (6) Ny ansökan Ansökan om ändring Ifylls av Tullen Ansökans datum och diarienummer A. GRUNDUPPGIFTER OM FÖRETAGET Verksamhetsställenas tilläggsdelsnummer som finska tullen tilldelat sökanden

Läs mer

Lag (1994:1564) om alkoholskatt

Lag (1994:1564) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxan. Lagens tillämpningsområde 1 [4001] För öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter samt för etylalkohol ska alkoholskatt

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet

Läs mer

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande Kundanvisning för transitering 5/2012 www.tulli.fi Reservförfarande vid T- och TIR-transitering 7.11.2012 Reservförfarande vid T och TIR transitering Tullstyrelsen har utfärdat en föreskrift (TMD 170/010/2010)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2015:747 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Godkänd upplagshavare skatt på energi

Godkänd upplagshavare skatt på energi Godkänd upplagshavare skatt på energi Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om att bli godkänd som upplagshavare enligt lagen om skatt på energi. Informationen

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om påförande av accis

Beslut. Lag. om ändring av lagen om påförande av accis RIKSDAGENS SVAR 77/2003 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om påförande av accis samt lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.; SFS 2008:1413 Utkom från trycket den 30 december 2008 utfärdad den 18 december 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Kundanvisning om punktbeskattning 27 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar www.tulli.fi Februari 2013 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd. proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen. Beredning i utskott. Ärende.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd. proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen. Beredning i utskott. Ärende. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen

Läs mer

RP 30/2014 rd. I denna proposition föreslås det att punktskattelagen våer till ledning för bevisningen.

RP 30/2014 rd. I denna proposition föreslås det att punktskattelagen våer till ledning för bevisningen. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av punktskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att punktskattelagen ändras. våer till ledning

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807 Lager, Avsnitt 38 807 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Med anledning av EG:s andra förenklingsdirektiv (95/7/EG) infördes den 1 januari 1996 nya bestämmelser vad gäller skattefrihet

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer