#Equmenia. Inledning. Bakgrund. - En normkritisk analys av Equmenias användning av sociala medier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#Equmenia. Inledning. Bakgrund. - En normkritisk analys av Equmenias användning av sociala medier"

Transkript

1 #Equmenia - En normkritisk analys av Equmenias användning av sociala medier Inledning Denna rapport är en sammanfattning av den normkritiska granskning Arbetsgruppen för mångfald och inkludering har genomfört under september januari 2018 med fokus på Equmenia och sociala medier. Syftet med undersökningen har varit att synliggöra de normer vi kommunicerar ut genom sociala medier samt utifrån resultatet diskutera hur vi som organisation kan bli ännu bättre på att arbeta med mångfald och inkludering i vår kommunikation. Inledningsvis följer en beskrivning av bakgrund, teologisk utgångspunkt samt metod och tillvägagångssätt. Därefter redogörs och analyseras granskningens resultat. Avslutningsvis följer en Handledning för ökad mångfald i sociala medier där ovanstående resultat och analys blir utgångspunkt för konkreta tips på hur Equmenia kan arbeta vidare på nationell och lokal nivå för att inkludera fler i vår kommunikation. Bakgrund På riksstämman 2015 beslutades att ge styrelsen i uppdrag att starta en grupp som skall granska Equmenia utifrån normer, mångfald och organisationskultur, både nationellt, regionalt och lokalt. Under våren 2017 startade vi, Arbetsgruppen för mångfald och inkludering, upp vårt arbete efter att styrelsen genomfört en rekryteringsprocess. Från början var vi fem personer i gruppen i varierande åldrar, kön och etnicitet. På grund av två avhopp består vår grupp idag av tre medlemmar, tre kvinnor i 25-årsåldern. Vi söker just nu fler medlemmar för att öka representationen i gruppen inför vårt fortsatta arbete. Vi har en fri arbetsbeskrivning eftersom vi har en granskande funktion och därför inte ska styras av någon inom organisationen. För att avgränsa vårt arbete har vi valt att utgå ifrån de diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen (2008:567): kön, sexualitet, religion, ålder, funktionsvariationer och etnicitet.

2 Teologisk utgångspunkt Equmenias vision är att vara en plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus och en mångfaldsrörelse präglad av demokrati, tillgänglighet och delaktighet (Equmenias verksamhetsplan, 2018). Detta är utgångspunkten för vårt arbete tillsammans med vår teologiska övertygelse. Vi tror på en Gud som har skapat alla människor till sin avbild och älskar alla lika mycket (1 Mos 1:26, Joh 3:16-17). En Gud som inte gör skillnad på oss om vi är funktionsvarierade, har olika etniska bakgrund eller beroende på vilken sexuell läggning vi har. Oavsett hur människor kan komma att kategorisera oss så är vi, för Gud, alla ett i Kristus (Gal 3:28). Vi skall inte döma varandra (Luk 6:42), utan göra för andra det vi vill att människor skall göra för oss (Matt 7:12). Jesus budskap är ett kärlekens och befrielsens evangelium. Gud vill göra människor fria från förtryck och utanförskap (1 Kor 12:4-7, 12-28). Därför vill vi arbeta för att Equmenia allt mer blir en mångfaldsrörelse och där alla barn och unga ges möjlighet att växa. Metod Vår arbetsgrupp har granskat sex av Equmenias instagramkonton (Region Nord, Region Mitt, Region Stockholm, Region Öst, Region Väst, Region Syd och Equmenias nationella konto) samt två konton på Facebook (Equmenia Svealand och Equmenia Väst) under perioden 1 september 2017 till 31 januari Vi har gjort en kombinerad bild- och textanalys där vi fokuserat på representation och tillgänglighet. Vi har kartlagt representationen avseende hudfärg, ålder, kön och funktionsvariationer samt bland föreningar som synliggörs. När vi analyserat tillgängligheten har vi kartlagt eventuell översättning, syntolkning eller förklaring av inomkyrkliga begrepp och evenemang. Vid analysen har vi räknat varje inlägg på instagram respektive facebook på samma sätt. Varje foto, collage av flera foton, filmklipp eller evenemang räknas som ett inlägg och har därför analyserats som en bild. Vi har också valt att räkna samma bild flera gånger om motivet berör flera kategorier, tex. kön, ålder och hudfärg. Vi har valt att inte analysera instagram stories. Som bakgrund till vår analys har vi också varit i kontakt med ansvariga för sociala medier på regionerna och nationellt. Detta för att få veta hur de själva beskriver sitt arbete och syfte med att finnas på sociala medier.

3 Vår utgångspunkt vid insamlingen av materialet har varit att sociala medier är en central del av våra föreningars och regionernas verksamheter och att det vi väljer att publicera kommunicerar något till den som följer kontot. Genom att vara medvetna om vad vi vill förmedla och hur olika saker kan uppfattas har vi möjlighet att använda sociala medier på ett medvetet sätt som kan bidra till att Equmenia blir en organisation präglad av inkludering och mångfald. Resultat Regioner om sociala medier Nedan följer en sammanfattning av regionernas svar angående deras användande av sociala medier. Det nationella kontoret har en mer uttalad strategi kring kommunikationen än vad de flesta regionerna har. Där finns anställda som enbart arbetar med kommunikation vilket inte finns på de regionala kontoren. Flera av regionerna samt det nationella kontoret lyfter fram att deras instagram/facebookkontons främsta funktion är att vara ansiktet utåt för verksamheten samt ett sätt att marknadsföra sina arrangemang. Detta gör att en riktar sin kommunikation till aktiva medlemmar; deltagare, ledare, styrelser osv. Många av svaren tyder på att en har en strävan efter att vara inkluderande i sitt bildspråk. En av regionerna har en policy av att inte publicera ansikten på personer under 18 år medan en annan av regionerna alltid är noga med att informera om att bilder som tas kan hamna på sociala medier. Det nationella kontoret har vissa kriterier för om en bild ska komma med på instagram. Dessa är bildkvalitet, nyhetsvärde, relevans, aktuellt, geografisk spridning samt verksamhetsspridning. Utöver detta menar det nationella kontoret att de arbetar för att producera innehåll i sammanhang där alla inte ser likadana ut, att det finns jämn könsfördelning och att en även har en tanke om att bilder från stereotypt feminina aktiviteter som dans också ska innehålla killar för att skapa möjligheter för alla att identifiera sig med aktiviteten på bilden. Även om regionerna menar att de använder sina konton för intern kommunikation inom organisationen är deras konton öppna och kan därför nås av alla. Vi anser därför att det är viktigt att vara medveten om det och på så sätt kunna styra hur bilden av Equmenia förmedlas.

4 Analys av insamlat material De flesta inlägg i granskningen är foton, men det finns även några filmklipp. Det är väldigt olika hur många inlägg som lades upp under perioden samt hur många bilder per inlägg. I snitt la ett konto ut 7-8 inlägg/månad, och ca 1,8 inlägg/vecka. Hudfärg Resultatet visar att på alla konton finns en stark överrepresentation av vita människor. När det förekommer personer med annan hudfärg är det i majoriteten av fallen i sammanhang som handlar om utbyte, internationell mission eller liknande. Orsaken till att det syns flest vita människor på Equmenias sociala medier är inte så oväntat, då det speglar vår organisation. Detta blir problematiskt om vi vill vara en organisation som inkluderar människor med olika bakgrund och med olika färger på huden. Om vi endast synliggör människor med mörkare hudfärg vid internationella missionsprojekt eller liknande, skapar vi en norm som är exkluderande. Är normen att deltagare på scout, konfirmationslägret eller söndagsskolan har vit hudfärg kan det vara svårt för någon som bryter normen att känna sig välkommen och accepterad. För att vi ska kunna vara en trovärdig organisation som inkluderar alla människor oavsett hudfärg och bakgrund behöver vi reflektera kring hur vi kan synliggöra en mångfald av människor på sociala medier. Människors möjligheter att identifiera sig som medlem i Equmenia är avgörande för att de ska kunna känna sig välkomna, delaktiga och självklara i gemenskapen. Ålder Då vi analyserat fotografierna på respektive konto har vi gjort det utifrån rubrikerna Barn, Tonåringar, 20-25, Äldre och Blandat. Utifrån detta har det framkommit att bilder på människor äldre än 25 är i majoritet på samtliga konton. Av sammanlagt 251 granskade bilder är endast 15 på barn och 81 på blandade åldersgrupper. Några konton delas mellan Equmenia och Equmeniakyrkan, vilket kan vara en av flera orsaker till att många äldre människor synliggörs. Bilderna på människor över 25 år föreställer främst anställda, styrelsemedlemmar och bilder från ledarutbildningar eller liknande evenemang. Även när evenemang för alla åldrar synliggörs görs det ofta med bilder på människor över 25 år. Att barn och ungas representation i Equmenias sociala medier är väldigt låg är ett av denna studies viktiga resultat. Då vi är en barn- och ungdomsorganisation är det problematiskt att så få bilder synliggör barn och unga. På samma sätt som representationen är viktig avseende hudfärg, är också en bred representation av åldrar viktig. Om vi tycker att barn och ungas verksamheter är viktiga och värdefulla

5 behöver det synliggöras också genom våra sociala medier. Kanske kan det vara svårt att få tillstånd av vårdnadshavare att få publicera bilder på barns ansikten, men det i sig är inte det viktiga. Bilder som synliggör barns verksamheter, aktiviteter eller ryggtavlor synliggör likväl vår förenings eller regions vardag och visar att barn och unga är en självklar del av vår organisation. Kön När vi analyserade inläggen utifrån kön utgick vi från det kön vi uppfattar att personerna oftast skulle tolkas som. Vilket biologiskt kön eller självupplevt genus personen har kan vi utifrån bilderna inte veta. Ändå anser vi att denna analys är viktig att göra eftersom det är tolkningen av bilderna som är relevant. Vi har sett att det är allra vanligast att det är personer av både manligt och kvinnligt kön på inläggens bilder och fördelningen dessa emellan är också relativt jämn. Region Stockholm och region Svealand har fler kvinnor än män på sina bilder men majoriteten av bilderna i granskningen är blandade. Detta ser vi positivt på eftersom det förmedlar att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika stor plats i Equmenia. Synliga funktionsvariationer Det har inte förekommit någon med synliga funktionsvariationer i något av inläggen under perioden. Det skulle kunna vara så att det beror på att det är vanligare med icke synliga funktionsvariationer så som neuropsykiatriska diagnoser inom Equmenia. Samtidigt ser vi detta som problematiskt då representationen är viktig också inom detta område. Tillgänglighet Vi har granskat användandet av inomkyrkliga begrepp som kan göra det svårt för utomstående att ta del av informationen. Generellt har vi inte sett mycket av detta i de inlägg vi har granskat. Detta ser vi som mycket positivt eftersom det inkluderar fler. Däremot har vi sett det i vissa fall där ord som Markusvandring, nattvard, andakt, delning och lärljunge används utan att förklaras. Detta kan i sin tur bli exkluderande för den som inte vet vad orden betyder. Vi har även undersökt om syntolkning och översättning förekommer i inläggen. Detta har inte varit fallet.

6 Handledning för ökad mångfald i sociala medier Utifrån vår analys ser vi att Equmenia behöver synliggöra den mångfald som finns inom organisationen och nedan följer en rad konkreta tips och råd på hur detta kan göras. Samarbeta! Då många av våra föreningar är homogena avseende människors bakgrund behöver vi samarbeta i regionerna och dela bilder med varandra. På så sätt kan vi arbeta tillsammans för att skapa en större mångfald på sociala medier. Nedanstående bilder är två goda exempel på inkluderande bildspråk från Scouternas material om familjescouting ( Genom att använda illustrerade bilder istället för fotografier skapas möjlighet för fler att identifiera sig med familjescouterna på bilden. Oavsett vilken hudfärg, hårfärg eller familjekonstellation du har, visar bilderna att du och din familj är välkommen att vara med. Att arbeta med illustrerade bilder är något vi tycker att Equmenia ska inspireras av. Ett förslag är att ge någon av Equmenias kommunikatörer i uppdrag att skapa bilder präglade av mångfald och inkludering som kan finnas tillgängliga för alla Equmenias regioner och föreningar att ladda ner och sprida i sin kommunikation.

7 Ett sätt att öka mångfalden på ett konto är att göra det till ett vandringskonto, dvs. att olika personer i regionen (eller på olika platser runt om i Sverige om det gäller det nationella kontot) får posta inlägg under en dag eller kanske en vecka. På Equmenia Svelands facebook-konto fanns många goda exempel på hur de lånat ut sitt konto till flera anställda som fått dela sina egna berättelser. Även Equmenia Stockholm lånade ut sitt instagramkonto (Stories) till olika personer under december månad. Att fler personer postar på kontot måste inte innebära större mångfald på alla plan. Om alla som postar och alla som finns med på bilderna är vita män i 20-årsåldern så ökar exempelvis inte mångfalden gällande kön, hudfärg och ålder. Men om fler personer syns samt postar inlägg på kontot ökar möjligheterna att synliggöra fler perspektiv. Vid större läger eller evenemang kan det vara bra att skapa en hashtag på instagram där alla bilder samlas. Då får fler möjlighet att fota och regionen kan få tillgång till en större mångfald av bilder från fler olika människor. Barn på bild? Hur barn och unga kan få en mer framträdande roll i sociala medier är något som är viktigt att fundera vidare på. Det centrala bör vara att synliggöra barnens aktiviteter och verksamheter. Då blir det inte nödvändigt att vårdnadshavare godkänner publicering av bilder. Här är två goda exempel på hur barn och unga synliggörs i sociala medier utan att ansikten syns.

8 En utmaning att arbeta vidare med är att ge barn och unga möjlighet att berätta sina egna berättelser på Equmenias konton, tex. genom att ta bilder eller filma, göra urval eller skriva bildtexter. Genom att ge barn och unga möjlighet att berätta sina egna berättelser skapas större känsla av delaktighet. För att göra det enkelt för föreningarna att ta bilder på barnen i verksamheterna föreslår vi att Equmenia tar fram ett formulär där föreningarna kan låta vårdnadshavarna skriva under för att ge samtycke till att bilder på deras barn kan publiceras. Scoutförbundet har ett bra exempel på hur ett sådant formulär skulle kunna se ut: pdf. Tillgänglighet Beroende på hur en väljer att använda dessa medier kan de möta personer med olika funktionsvariationer. Har du exempelvis ett filmklipp där samma text som är skriven i inlägget sägs så kan även den som inte ser, men hör, få del av samma information. Det finns hjälpmedel som kan läsa upp text på bl.a. instagram. Men ett inlägg utan text eller där texten bli obegriplig utan bilden/att en ser vad som händer på filmklippet hjälper inte den som inte ser.

9 En möjlighet för att underlätta förståelsen av ett inlägg för den som inte ser/ser dåligt är att under texten till inlägget lägga till en syntolkning. En syntolkning är till för att beskriva det väsentliga i bilden/filmen. Har du exempelvis en bild på en tjej i röd keps som dricker en kopp kaffe, men där texten handlar om det som händer i bakgrunden, då är det inte tjejen som skall beskrivas i syntolkningen, möjligen kan hon nämnas som genom att skriva något i stil med Bakom Namn så följer syntolkningen av det väsentliga efter detta. Genom att använda ett enkelt språk i kommunikationen blir det tillgängligt även för den som har svårt att läsa eller precis lärt sig svenska. Finns det möjlighet att översätta texten till olika språk ökar också det tillgängligheten. Filmklipp är ett bra sätt att inkludera den som har svårt att ta till sig skriven text. Att synliggöra att människor med funktionsvariationer är en självklar del av Equmenia är viktigt att vi hittar former för. Det skulle exempelvis kunna göras genom att visa på att kursen Alla barn är lika olika finns och genomförs inom vår organisation. Även illustrerade bilder likt de som Scouterna använder för familjescouting (se ovan) skulle kunna vara ett sätt att synliggöra funktionsvariationer på ett enkelt sätt. Vid användningen av inomkyrkliga begrepp kan fler inkluderas genom att begreppen förklaras på ett enkelt och tydligt sätt. Här följer ett bra exempel på hur begreppet Kämpalek förklaras.

10 Sammanfattning Bakgrund Denna rapport är en sammanfattning av den normkritiska granskning Arbetsgruppen för mångfald och inkludering har genomfört under september januari 2018 med fokus på Equmenia och sociala medier. Equmenias vision att få vara en plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus har varit utgångspunkten för undersökningen och legat till grund för analysen. Syfte Syftet med undersökningen har varit att synliggöra de normer vi kommunicerar ut genom sociala medier samt utifrån resultatet diskutera hur vi som organisation kan bli ännu bättre på att arbeta med mångfald och inkludering i vår kommunikation. Metod Arbetsgruppen har granskat sex av Equmenias instagramkonton (Region Nord, Region Mitt, Region Stockholm, Region Öst, Region Väst, Region Syd och Equmenias nationella konto) samt två konton på Facebook (Equmenia Svealand och Equmenia Väst) under perioden 1 september 2017 till 31 januari Undersökningen är en normkritisk bild- och textanalys där fokus har varit på representation och tillgänglighet. Resultat och analys Resultatet visar att representationen avseende män och kvinnor är jämn på samtliga konton. Vid några tillfällen förekommer inomkyrkliga begrepp såsom Markusvandring och delning som exkluderar den som inte känner till ordens betydelse. På samtliga konton är det en stark överrepresentation av vita människor och de flesta är vuxna som syns på bilder och i filmklipp. När människor med annan hudfärg förekommer är det främst i sammanhang som rör utbyte och internationell mission. För att vi ska kunna vara en trovärdig organisation som inkluderar alla människor oavsett hudfärg och bakgrund behöver vi reflektera kring hur vi kan synliggöra en mångfald av människor på sociala medier. Människors möjligheter att identifiera sig som medlem i Equmenia är avgörande för att de ska kunna känna sig välkomna, delaktiga och självklara i gemenskapen. Att barn och ungas representation i Equmenias sociala medier är väldigt låg är ett av denna studies viktiga resultat. Då vi är en barn- och ungdomsorganisation är det problematiskt att så få bilder synliggör barn och unga. På samma sätt som

11 representationen är viktig avseende hudfärg, är också en bred representation av åldrar viktig. Om vi tycker att barn och ungas verksamheter är viktiga och värdefulla behöver det synliggöras också genom våra sociala medier. Handledning för ökad mångfald i sociala medier Under rubriken Handledning för ökad mångfald i sociala medier finns många tips och goda exempel på hur vi som organisation kan arbeta vidare för att bli ännu bättre på att synliggöra mångfald och inkludera fler i vår kommunikation på sociala medier.

12

13

14

15

Normutmanande materialgranskning

Normutmanande materialgranskning Föreställningar och maktrelationer kopplade till bland annat genus, religion och funktion speglas i de läromedel vi använder oss av. Genom att strukturerat granska material du använder dig av kan du upptäcka

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

HOS OSS ÄR ALLA VÄLKOMNA!

HOS OSS ÄR ALLA VÄLKOMNA! HOS OSS ÄR ALLA VÄLKOMNA! DAGENS UPPLÄGG Om Make Equal Normer Normkritik => Normkreativitet Intersektionalitet Likvärdighet I praktiken?! REFLEKTION Ni kommer få chansen att reflektera och relatera till

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG SCOUTKÅR

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG SCOUTKÅR FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG SCOUTKÅR FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS AV SCOUTERNA? Vem känner igen sig och tilltalas? STEG

Läs mer

Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fastställd 2018-06-20 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolans personal.

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Att arbeta praktiskt med genus och jämställdhet Hanna Knutsson hanna.knutsson@vo-college.se Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Bakgrund Kort om mig Mina uppdrag för

Läs mer

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar?

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar? 5. O r g a n i s a t i o n e n s o m 40 Att kvalitetssäkra Att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering, men för att få ett helhetsperspektiv måste flera aspekter

Läs mer

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N Innehållsstrategi för Rädda Barnen Instagram Instagram är ett medium där vi förväntar oss att konsumtionen av innehållet ska gå snabbt. Vi föreslår att ni försöker

Läs mer

Mo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd

Mo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd Mo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fastställd 180910 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolans personal. Värdegrundsuppdraget

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Arbetslagen på. Förskolechef. Vår vision På vår förskola

Läs mer

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Ks/2018:353 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga

Läs mer

Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING

Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING 1 Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING 2 Svenska Boxningsförbundets värdegrund All verksamhet sker utifrån ett utövarperspektiv All verksamhet inom Svenska Boxningsförbundet sker med utövarens bästa

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Plan mot kränkande särbehandling

Plan mot kränkande särbehandling Plan mot kränkande särbehandling Bjälbotulls förskola 2017/2018 Förskolans vision, barnsyn och värdegrund: Vision: Visionen är att vara här och nu. Att ge barnen tid att leka, lära och utforska i en miljö

Läs mer

HOS OSS ÄR ALLA VÄLKOMNA

HOS OSS ÄR ALLA VÄLKOMNA HOS OSS ÄR ALLA VÄLKOMNA Denise Beniwa Johnson Skåning i Stockholm Utbildare på Make Equal Samordnare på Agenda: Jämlikhet Stockholm DJ & Bakälskare VILKA ÄR NI? Kort presentation, 30 sek / Namn / Förening

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Musik Förskolan Fridhemsgatan 11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vår vision: Vår målsättning är att med barnen i fokus erbjuda en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. För

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Mariehamns stads bildpolicy RIKTLINJER OCH RÅD

Mariehamns stads bildpolicy RIKTLINJER OCH RÅD Mariehamns stads bildpolicy RIKTLINJER OCH RÅD Uppdaterad 01.06.2017 Innehåll Varför en bildpolicy?... 3 Om bilderna... 3 Bildspråk... 3 Ledord... 4 Motiv... 4 Jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv...

Läs mer

Verksamhets- program 2017

Verksamhets- program 2017 Verksamhetsprogram 2017 Sveriges Arkitekter Studenternas Verksamhetsprogram 2017-2019 Vad är Sveriges Arkitekter Studenterna och varför finns vi? Sveriges Arkitekter Studenterna är studenternas kontaktnät

Läs mer

Förskolans allmänna förebyggande arbete: *Vi arbetar utifrån våra styrdokument, skollag/läroplan.

Förskolans allmänna förebyggande arbete: *Vi arbetar utifrån våra styrdokument, skollag/läroplan. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BJÖRKLIDEN 2015-2016 Förskolans vision: Hos oss på Björkliden känner sig alla barn, vårdnadshavare och pedagoger välkomna och trygga. Alla bemöts och behandlas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

SOCIAL MÅNGFALD-POLICY FÖR FÖRENINGSLIVET INOM KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET

SOCIAL MÅNGFALD-POLICY FÖR FÖRENINGSLIVET INOM KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET SOCIAL MÅNGFALD-POLICY FÖR FÖRENINGSLIVET INOM KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 1 I Karlskrona vill vi att alla föreningar är öppna för alla på lika villkor Öppet för alla innebär att vi visar respekt

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Grafisk profil och plattformar för kommunikation

Grafisk profil och plattformar för kommunikation 2017 Grafisk profil och plattformar för kommunikation Abrahamsbergskyrkans ungdom Abrahamsbergskyrkans ungdom Bävervägen 45, 168 30 Bromma abraung.se Inledning Detta dokument ger några konkreta tips på

Läs mer

Ekeby förskolas likabehandlingsplan

Ekeby förskolas likabehandlingsplan Ekeby förskolas likabehandlingsplan förskolechef Ulrica Strömberg Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulrica Strömberg, förskolechef samt Belinda Lundin

Läs mer

Skarsjö Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Skarsjö Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Skarsjö Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 161201-171130 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Oskuld är ingen skuld

Oskuld är ingen skuld Oskuld är ingen skuld DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Oskuld är ingen skuld problematiseras begreppet oskuld och de värderingar och föreställningar som ordet bär på. Filmen visar också tydligt på vilket utanförskap

Läs mer

Klossdammen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klossdammen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klossdammen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fastställd 2018-10-28 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolans personal. Värdegrundsuppdraget

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan VESSLANS FÖRSKOLA Upprättad December 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Stjärnan förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjärnan förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stjärnan förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Slättaskogen År 2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef Annelie Zandén Pedagoger Karin Stenman, Josefine Sveningsson,

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

ATT FÅ VARA SIG SJÄLV

ATT FÅ VARA SIG SJÄLV ATT FÅ VARA SIG SJÄLV om livsstilar, identitet normer och grupptillhörighet. Mikael C. Svensson LIVSSTIL Livsstil är hur livet levs, vad man tycker om och livsinnehåll som man väljer själva, men som delas

Läs mer

Västergårdarnas förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Västergårdarnas förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Västergårdarnas förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

För mångfald mot diskriminering

För mångfald mot diskriminering För mångfald mot diskriminering Röda Korsets byrå mot diskriminering Startade i maj 2006 Drivs av Röda Korset, region Norra Norrland Finansieras av Ungdomsstyrelsen (f.d. Integrationsverket) samt EU:s

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Skapa en Facebook-sida för er lokala POSK-grupp

Skapa en Facebook-sida för er lokala POSK-grupp Skapa en Facebook-sida för er lokala POSK-grupp 1. Logga in på Facebook För att skapa en sida behöver du en egen personlig Facebook-profil. Har du inte det behöver du skapa en först. 2. Skapa sida Gå till

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

Från snygga till medvetna bilder och filmer

Från snygga till medvetna bilder och filmer Från snygga till medvetna bilder och filmer Från ord till handling. Marie-Louise Andersen Kommunikationsstrateg Gävle kommun - Kultur & fritid Idrott Kulturskola Symfoniorkester Bibliotek Bad Konsument

Läs mer

Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete

Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete 1 (5) Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete Ks 2012:123 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun

Läs mer

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan Kommunikationsplan Innehåll Inledning... 3 Kommunikationsmål... 3 Budskap... 4 Målgrupper... 4 Kanalval... 4 Tonalitet, logga och färger... 6 Uppföljning... 6 Aktivitetsplan... Error! Bookmark not defined.

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling år 2019/20

Plan mot diskriminering & kränkande behandling år 2019/20 Plan mot diskriminering & kränkande behandling år 2019/20 Förskola: Vitsippans förskola och uteförskolan Arnebo Bakgrund och syfte: Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva

Läs mer

What We Want INTRODUKTION

What We Want INTRODUKTION What We Want INTRODUKTION 1844 startade George Williams Young Men s Christian Association, YMCA, en tillflykt från det hårda livet på gatan och ett alternativ till att döva sina sorger på krogen. 1855

Läs mer

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare Karlstads universitet 28 augusti 2018

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare Karlstads universitet 28 augusti 2018 Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare Karlstads universitet 28 augusti 2018 Uppdraget Lärandemål och begrepp som kan upplevas besvärliga normkritik kommunicera professionellt Jämlikhet, jämställdhet

Läs mer

Utbildningscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Utbildningscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildningscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Komvux, svenska för invandrare och lärvux 2018 Gnesta kommun 646 80 Gnesta vxl: 0158-275 000

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

NY BILD?! VERKSAMHETSPLAN 2019 EQUMENIA VÄST

NY BILD?! VERKSAMHETSPLAN 2019 EQUMENIA VÄST NY BILD?! VERKSAMHETSPLAN 2019 EQUMENIA VÄST EQUMENIA VÄST Equmenia Väst 2018 Grafisk form Veronica S Eksmo Bilder Equmenia Väst XX Tryck XX 2018 NY BILD?! VISION Vi vill vara en organisation där barn

Läs mer

Policy för sociala medier i Stockholms stad

Policy för sociala medier i Stockholms stad Stadsledningskontoret Kommunikationsenheten Sida 1 (7) 2017-06-26 Tillämpning Policyn gäller för alla förvaltningar och bolag i Stockholms stad och riktar sig till alla medarbetare i staden. Avsnitten

Läs mer

Tillgänglighet om att kunna delta på lika villkor

Tillgänglighet om att kunna delta på lika villkor Tillgänglighet om att kunna delta på lika villkor Bakgrund: Tillgänglighet kan betyda skillnaden för en person att leva ett liv på lika villkor som andra eller att ständigt vara begränsad. Tillgänglighet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Dellens förskola Upprättad Januari 2019 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Vägen till VO-branschen

Vägen till VO-branschen Vägen till VO-branschen De flesta flickor/kvinnor vi frågade har alltid vetat pojkar/män uttryckte ofta att det var slumpen som avgjorde och att de fick testa på yrket: Jag jobbade som kakelsättare men

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214 Equmeniakyrkans insamlingsdag till equmenia infaller på tacksägelsedagen den 13 oktober. Temat för insamlingen är att Växa Tillsammans. I denna kampanjguide har vi försökt samla lite tankar och idéer för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

HBTQ och hälsa. Skolverkets konferens i Malmö

HBTQ och hälsa. Skolverkets konferens i Malmö HBTQ och hälsa Skolverkets konferens i Malmö 20170828 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Folkhälsomyndighetens hbtquppdrag En av fem hbtq-strategiska myndigheter Uppföljning av hälsan

Läs mer

Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 2015-11-01 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten i Västerås år

Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten i Västerås år Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten i Västerås år 2014 2019 Fritidsgårdsverksamheten i Västerås är en verksamhet att vara stolt över. Varje vecka besöker tusentals ungdomar våra fritidsgårdar, för

Läs mer

Feminism. Vad är vad? - Diskriminering. Grundkort

Feminism. Vad är vad? - Diskriminering. Grundkort Vad är vad? - Diskriminering Syftet med denna övning är att på ett taktilt sett ge deltagarna insikt om de olika diskrimineringsgrunderna, samt Handels definitioner av centrala begrepp för att bekämpa

Läs mer

Vilda: alla scouters läger 2014 vilja - värme - virvel

Vilda: alla scouters läger 2014 vilja - värme - virvel Lägerbrev 1 Vilda: alla scouters läger 2014 vilja - värme - virvel Basf akta Vad: Ett lägerkoncept för alla scouter i Sverige. Vilda kommer att genomföras som många små läger runt om i landet under ett

Läs mer

Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Ordlista. [vc_row][vc_column width= 1/6 ][/vc_column][vc_column width= 2/3 ][vc_column_text]ordlista

Ordlista. [vc_row][vc_column width= 1/6 ][/vc_column][vc_column width= 2/3 ][vc_column_text]ordlista [vc_row][vc_column width= 1/6 ][/vc_column][vc_column width= 2/3 ][vc_column_text]ordlista Här hittar du nyckelbegrepp som återkommer i Lås Upp. Bisexuell: En person som har förmågan att vara känslomässigt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 122 Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur vi ska hantera konton och kommunikation

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

VÄSTERÅS STADS FRITIDSGÅRSPLAN

VÄSTERÅS STADS FRITIDSGÅRSPLAN Program Policy Handlingsplan Riktlinje Antagen av 2014-11-20 VÄSTERÅS STADS FRITIDSGÅRSPLAN 2014-2019 Innehållsförteckning Handlingsplan fritidsgårdsverksamheten i Västerås år 2014 2019... 3 Vision och

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund VI TROR på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Visions guide i sociala medier

Visions guide i sociala medier Datum: 2018-08-28 Visions guide i sociala medier Undrar du hur du kan jobba med sociala medier? Här hittar du tips och råd för att använda sociala medier på ett effektivt sätt. Guiden vänder sig till Visions

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Backlura förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Backlura förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Backlura förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 1(9) Utbildningsförvaltningen 2019-02-20 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Inkluderande jämställdhetsplan 2019/2020 Post Box 500, 343 23 Älmhult. Besök Stortorget 1, Älmhult. Telefon

Läs mer

Vår vision. Vår verksamhetsidé. Självklart teckenspråk!

Vår vision. Vår verksamhetsidé. Självklart teckenspråk! Vårt idéprogram Vi tror på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver på utvecklingen mot ett

Läs mer

Förskolan Prästkragen plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Prästkragen plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Prästkragen plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Maud Carlberg Eva Semlali Cecilia Widemåne Jenny Westman Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran Förskolan Myran 1(5) Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran 2014-2015 2(5) Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter

Läs mer

Förslag till Equmeniakyrkans verksamhetsplan

Förslag till Equmeniakyrkans verksamhetsplan Förslag till Equmeniakyrkans verksamhetsplan 2011 2012 Inledning Följ mig! sa Jesus och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje ny dag. Jesus är centrum och vi vill en kyrka som dras

Läs mer

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande Deltagarmål Ha kännedom om hur normer påverkar vår arbetsmiljö och vårt bemötande

Läs mer