Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter"

Transkript

1 Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter 2 Yta för bild

2 Dokumenttitel: [Dokumenttitel] Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID: Ärendenummer: [Ärendenummer] Projektnummer: [Projektnummer] Version: 1.0 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Uppdragsansvarig: Tryck: Distributör: Trafikverket, Adress, Post nr Ort, telefon:

3 Innehåll 2.1 Inledning IT som ersättning för persontransporter Beskrivning Resfria möten E-handel Kostnader Effekter Referenser IT som ersättning för godstransporter Beskrivning Kostnader Effekter Referenser Logistikanalyser Beskrivning Exempel på genomförande av logistikanalyser Kostnader Effekter Sammanfattande bedömning - påverkan på transportpolitiska mål Referenser... 14

4 2.1 Inledning Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik går mycket fort och idag har en stor andel av Sveriges befolkning tillgång till såväl datorer i hemmet som telefoner med möjlighet till internet och ett stort utbud av tjänster. Även den tekniska utvecklingen av utrustning för exempelvis möten på distans är stadd i snabb utveckling och tillämpas i allt större utsträckning. Denna utveckling kommer med största sannolikhet att fortsätta utvecklas både vad gäller omfattning och utbredning och ske utan behov av stöd från samhället. 4

5 2.2 IT som ersättning för persontransporter Beskrivning Åtgärden innebär att resor ersätts med kommunikation genom olika former av informationsteknik. Fysiska resor och transporter kan ersättas av exempelvis följande: Distansarbete Resfria möten Elektronisk handel (e-handel), dvs handel av varor och tjänster via Internet Distansutbildning Telemedicin, t.ex. konsultationer och diagnostik över nätet, digital röntgen... Utvecklingen av IT-teknik ger möjlighet till nya former för kommunikation och därmed även påverkan på konsumtions- och resmönster. IT kan både ersätta och alstra transporter. En stor del av utvecklingen drivs av företagen som ser olika former av ekonomiska vinster i användandet av IT. Den enskilde kan, med tillgång till dator eller telefon och Internet, få tillgång till varor och tjänster utan resande. Detta kan upplevas som att IT ger tillgång till större marknader samtidigt som insatsen i form av restid för att nå marknaden minskar. Myndigheter kan svara för att stötta utvecklingen genom t.ex. kunskapsspridning. Regeringen beslutar om regelverk och incitamentsstrukturer. För arbetstagaren är incitamenten för resfria möten och distansarbete såväl insparade reskostnader som minskad tidsåtgång, och bättre möjligheter att kombinera arbete och fritid. Det finns också andra incitament, t ex minskad stress, ökad effektivitet, förbättrad arbetsmiljö. För arbetsgivaren finns utomordentliga ekonomiska incitament med att minska personalens resande, såväl personalkostnader (restidsersättning, traktamente, lön) som rena resekostnader (bilkostnad/biljett), samt ökad effektivitet/minskad tidsåtgång och förbättrad arbetsmiljö, vilket i sin tur leder till att arbetsgivaren uppfattas som mer attraktiv. Det är viktigt att notera att tekniken för resfria möten är en sak, att få acceptans för att använda den en helt annan. Utan användare uppstår ingen effekt, även för de mest avancerade systemen. Även det interna arbetet för att införa resfria möten behöver metodbeskrivas. En sådan metod behöver vara konkret och detaljerad Resfria möten Tjänsteresor utgör ca 12 % av det totala personresandet i km. 7 Alla tjänsteresor kan inte bytas mot virtuella möten, men olika studier visar på en möjlig substitutionsgrad på mellan % (kommer att uppdateras). Till viss del kan tele- och videokonferenser naturligtvis även utgöra ett komplement till ordinarie tjänsteresor Användandet av Resfria möten har ökat kraftigt på senare år, liksom telemöten och distansarbete. Ett flertal mogna och användarvänliga program för Resfria möten, Webbinarier och Web-konferenser finns idag på marknaden, och används flitigt. 5

6 Många aktörer har passerat introduktionsstadiet och implementerar nu tekniken på en bredare bas E-handel Hushållens inköpsresor av livsmedel står för 6 % av hela transportsektorns energianvändning vilket motsvarar 25 % av övriga godstransporters energianvändning 9. Här kan alltså finnas en stor potential för minskade transporter. Potentialen inom livsmedelsområdet bedöms som större än inom övriga områden för e-handel av varor och tjänster. Ju fler som nyttjar e-handel desto större möjligheter finns det att samordna transporterna till hushållen effektivt. Under senare år har flera genombrott skett t.ex. när det gäller matkassar för hushåll som beställs elektroniskt och sedan antingen levereras direkt till kund. Genom att kassarna har ett genomtänkt innehåll för hela veckan finns ändå goda skäl att anta att antalet inköpsresor härigenom kan minskas, har man hämtat sin kasse så har man vad man behöver för hela veckan. Däremot är det även viktigt att påpeka att under e-handelns uppbyggnad har fysiska transporter och e-handel varit komplementära varor snarare än ömsesidiga substitut. Den ökade globaliseringen och kraftigt ökade transport- och reslängder har bland annat sin grund i den ökade tillgängligheten till ett geografiskt mer spritt utbud av varor och tjänster än tidigare. I en analys av potentialen för minskat biltrafikarbete i Stockholms län till följd av att e-handel för livsmedelsinköp bedömdes denna till 0,3 % på 10 års sikt Kostnader Kostnaderna varierar stort utifrån exempelvis vald tekniklösning. För företag finns stor besparingspotential då IT-åtgärderna till stor del innebär effektiviseringar av den befintliga verksamheten Effekter Trafiksäkerhet Minskningen av antalet trafikolyckor till följd av ett minskat trafikarbete torde leda till att antalet dödade och skadade minskar. 1. Effekten bedöms därför generellt vara positiv för trafiksäkerheten, särskilt om minskningen sker på hårt trafikerade vägavsnitt i storstadsområdena Tillgänglighet Beskrivna delåtgärder ger främst minskat trafikarbete vilket är positivt för fordonskostnader, trafiksäkerheten och miljön. IT-tekniken ger också tillgänglighet till olika funktioner utan att det krävs en fysisk tillgänglighet vilket bl.a. innebär minskade restider. Substituering av resor till IT medför även utvidgade arbetsmarknader och förbättrade möjligheter för människor att kombinera arbete och familj. IT kan även bland grupper som äldre och funktionshindrade öka möjligheterna för dessa att självständigt sköta olika servicebehov. Dessa grupper har dock större behov än andra av personlig service varför effekterna är begränsade. Då arbets- och tjänsteresor ersätts av IT innebär det att många av näringslivets verksamheter kan effektiviseras och att arbetstiden kan ägnas åt annat än resor. Om 1 Det grundläggande sambandet mellan trafikarbete och antal trafikolyckor betraktas som ett axiom i trafiksäkerhetsforskningen. 6

7 denna substituering blir utbredd får även den kvarvarande trafiken förbättringar i form av minskad trängsel. IT ökar möjligheterna för glesbygdsområden att konkurrera och hävda sig gentemot andra områden, bl.a. beroende på att nackdelen med långa avstånd minskar. Flera högskolor bedriver t ex webb- baserad utbildning på distans. Åtgärder för att överföra persontransporter till kommunikation med IT kan ha en positiv inverkan på delmålet jämställdhet. Möjlighet till distansarbete samt att ersätta tjänsteresor med virtuella möten kan för vissa grupper vara en förutsättning för att t.ex. kunna kombinera arbete med familjesituation Miljö Minskat resande på grund av substituering till IT har positiva effekter på de flesta miljöfaktorerna som t.ex. luftföroreningar och buller. Ett minskat trafikarbete minskar också behovet av nya infrastrukturutbyggnader. Även IT-produkternas miljömässiga belastning (från produktion till avfallshantering) bör beaktas likväl som effekterna av eventuellt förändrade konsumtionsmönster. Utsläpp av luftföroreningar och klimatgaser I arbetet med att ta fram Trafikverkets klimatstrategi har effekterna skattats av olika åtgärder för att minska koldioxidutsläppen se tabellen nedan. Effekter av åtgärder för att minska koldioxidutsläppen jmf med om inga åtgärder vidtas: Åtgärd milj. ton CO2 milj. ton CO2 milj. ton CO2 Virtuella resor ersätter fysiska 0,17 0,56 0,88 E-handel 0,01 0,05 0,13 Utsläpp av luftföroreningar (kväveoxider, svaveldioxider, kolväten och partiklar) minskar också givet minskade resor och transporter. Hälsoeffekter av luftföroreningar Totalt sett bedöms åtgärden bidra positivt till möjligheterna att nå hälsomålen. Färre personresor ger minskat trafikarbete med personbil, färre kallstarter och minskat däck- och vägslitage. Ett mera utjämnat resande över tiden (distansarbete, flexiblare arbetstider osv) kan ge minskad belastning i högtrafik, vilket lokalt kan minska maxnivåerna för vissa hälsofarliga ämnen. Åtgärden berör både tätort och landsbygd. Minskade störningar från trafik i form av förorening av luft, mark och vatten samt i form av buller, vibrationer och ljus innebär att skadorna på natur- och kulturvärden minskar. Minskat behov av nya vägtrafikanläggningar ger färre nya intrång i natur- och kulturmiljöer och färre nya barriärer Referenser 8 WSP, 2007, Effekter av Mobility Management åtgärder. 9 Steen P, m fl, 1997, Färder i framtiden, KFB-rapport 1997:7, Stockholm 10 WSP, 200, Effekter av Mobility Management åtgärder. 7

8 2.3 IT som ersättning för godstransporter Beskrivning Åtgärden innebär att godstransporter ersätts eller effektiviseras genom kommunikation med hjälp av olika former av informationsteknik (IT). Att helt ersätta själva transporten av godset, t.ex. brev, musik, tidningar och böcker, med kommunikation med IT är de åtgärder som främst behandlas här. Beställning av varor via Internet med samlad distribution diskuteras under åtgärden ITkommunikation som ersättning för persontransporter. De sätt som IT direkt kan ersätta godstransporter är t ex: e-post istället för brev musikdistribution över Internet distribution av böcker via Internet, distribution av blanketter via Internet distribution av fakturor via Internet, Åtgärderna kan alltså till stor del sägas handla om avmaterialisering. Genomförandet av denna åtgärd pågår för fullt redan idag. Man kan förmodligen tänka sig allt fler tillämpningar framöver. Det är främst företag och enskilda som ser till att så sker. Utan större ansträngningar från samhällets sida kommer ändå e-post samt distribution av böcker och musik via nätet att öka. För att effekterna av åtgärderna ska uppstå krävs att ett stort antal enskilda transportörer ersätter biltransporter, eller effektiviserar dem, med kommunikation med IT. Trafikverket kan bidra med kunskapsspridning som påskyndar utvecklingen Kostnader En stor del av kostnaderna och vinsterna - för att minska godstransporter med hjälp av ökad kommunikation genom IT faller på företag och enskilda. Det finns stora pengar att spara genom ökad distribution av varor och tjänster via Internet, och därför kommer denna åtgärd till stor del att kunna ske utan särskilda insatser från samhällets sida. Hur stora dessa effektivitetsvinster bli kan inte beräknas på något tillförlitligt sätt i dag. Myndigheter kan påskynda processen genom kunskapsspridning och genom att anslå medel till forskning för att prova fram nya effektiva lösningar som särskilt inriktar sig på att minska transportbehovet Effekter De samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärden Ersätta godstransporter med IT är svåra att uppskatta då kunskapen om såväl kostnader som miljöeffekter är dålig. Åtgärden har bedömts ha positiv effekt i förhållande till flera av de transportpolitiska målen. Eftersom företag och enskilda står för kostnaderna och dessa bedöms täckas av de besparingar som görs, bedöms även den samhällsekonomiska effekten totalt som positiv 8

9 Tillgänglighet Åtgärden har endast begränsad påverkan på delmålet om tillgänglighet. Ökad användning av IT kan göra det lättare att tillfredsställa olika praktiska behov som att skicka och ta emot post, betala räkningar, köpa litteratur eller CD-skivor osv. Åtgärden kommer varken positivt eller negativt påverka möjligheterna till fysiska förflyttningar. Att ersätta godstransporter med IT ger nya möjligheter att nå kunder utan att behöva vidta fysiska transporter (en ökad tillgänglighet till fler leverantörer kan dock ge längre transportavstånd för sådana produkter som ej kan distribueras elektroniskt). IT ökar möjligheterna för glesbygdsområden att konkurrera och hävda sig gentemot andra områden, bl.a. beroende på att nackdelen med långa avstånd minskar Trafiksäkerhet Ett minskat trafikarbete, särskilt med tung trafik, ger generellt sett en högre trafiksäkerhet. Detta gäller särskilt länkar där belastningen är nära kapacitetsgränsen, t.ex. i och omkring storstadsregionerna. Minskningen av antalet trafikolyckor till följd av ett minskat trafikarbete torde leda till att antalet dödade och skadade minskar Miljö Minskade transporter genom användning av IT har positiva effekter på de flesta miljöfaktorerna som t.ex. luftföroreningar och buller. Ett minskat trafikarbete innebär också att behovet av nya infrastrukturutbyggnader minskar. Det finns idag inte tillräckligt med kunskap om effekterna. Teoretiskt sett finns dock en stor potential. Natur- och kulturvärden. Minskade störningar från trafik i form av förorening av luft, mark och vatten samt i form av buller, vibrationer och ljus ger mindre skador på naturoch kulturvärden. Minskat behov av nya vägtrafikanläggningar ger färre nya intrång i natur- och kulturmiljöer och färre nya barriärer. Att minska trafiken med tunga fordon är, generellt sett, särskilt viktigt för bevarande och skydd av natur- och kulturvärden Referenser Åtgärdsanalys av miljöåtgärder inom vägtransportsektorn. Trivector AB. Vägverkets publikation 1999:133 Åtgärder för att uppnå ett miljöanpassat transportsystem 9

10 2.4 Logistikanalyser Beskrivning Logistik betyder läran om flödet och omfattar flödet av råvaror, flödet inom en tillverkningsprocess, flödet mellan olika anläggningar och ut till kund. Den delen som är synlig är oftast själva transporten och omfattar förflyttning av gods. Förändringar i omvärlden påverkar ofta företagets logistik och transporter men det är inte alltid som denna påverkan resulterar i förändringar i företagets logistik. Det krävs ofta analyser för att hitta effektiviseringar och dessa bör göras vid större förändringar. Det kan också vara befogat att se över logistiken med jämna mellanrum för att fånga upp de många små förändringar som var för sig kanske inte har så stor betydelse men som tillsammans kan innebära betydande suboptimeringar. Exempel på sådana förändringar kan vara; prispress på marknaden, ökade priser på inköp, strukturförändringar, hög takt i produktförändringen, förändring av marknaden, höga logistikkostnader eller förändringar i leverantörsledet. Det finns således en mängd anledningar till att se över sin logistik Exempel på genomförande av logistikanalyser Logistema och Miljölots har genomfört två uppdrag åt dåvarande Vägverket där 2 företag analyserades i respektive uppdrag. Det första uppdraget genomfördes hos Atlet och Spendrups. Det andra uppdraget genomfördes hos Electrolux Laundry och ITT Water & Wastewater. Huvudfokus för uppdraget har varit att hitta besparingsmöjligheter, såväl ekonomiskt som miljömässigt, framförallt inom godstransportflödet som går från företagens svenska fabriker. Analysen har i båda uppdragen resulterat i framtagning av nya arbetssätt och förslag på åtgärdsplaner i respektive företag. För att uppnå bästa möjliga effekt av förbättringsåtgärderna och för att få en så smidig implementering som möjligt lades stort arbete på att gemensamt göra en bedömning av utkomsten av varje enskild åtgärd. Här samlades tvärfunktionella arbetsgrupper för att få den nödvändiga helhetssynen i varje delmoment och tillsammans gjordes även en uppskattning av besparingspotentialen i den aktuella åtgärden, vilken validerades i såväl kronor och ören som mängden minskat kolidioxidutsläpp. För att ge ett så stort värde för företaget som helhet var den grundläggande principen i logistikanalysen att se till hela företaget i alla delar. Att säkerställa bilden av den totala logistikkostnaden var en av delarna som genomfördes, liksom att hitta en anpassning mellan belöningssystem och målbilder. Åtgärdsförslagen som kom på bordet var exempelvis: Samordning av hemtagning av artiklar i geografiska områden. Flytta vissa containerflöden från väg till tåg. Nya principer och styrning av leveranser av såväl produkter som reservdelar till kunder (minska andelen flygfrakter, till förmån för sjö- och vägtransporter). Ökad saldosäkerhet för ökad leveransprecision och bättre anpassning av emballage för ökad fyllnadsgrad i transporterna. För dessa åtgärder uppskattades besparingspotentialen på respektive delmoment till mellan procent minskade koldioxidutsläpp och procent minskade transportkostnader. 10

11 Pågående studie över Effekten av logistikanalyser Just nu pågår ett FoI projekt för att höja kunskapen om effekter för miljöpåverkan och trafiksäkerhet av logistikanalyser i företag. Nedan följer en kort beskrivning av projektet och hittills framtagna resultat. Inledning I företagens strävan att effektivisera sin verksamhet är det allt vanligare att de genomför logistikanalyser2 inom ramen för sitt förbättringsarbete. Syftet med analyserna är att uppnå en effektivare logistik dvs. ökad lönsamhet och förbättrad servicegrad. Denna studie syftar till att utreda om företagens logistikanalyser nu sker oftare i syfte att uppnå ökad resurseffektivitet och reducerad miljöpåverkan eller om detta endast är en bieffekt av målet om ökad lönsamhet och förbättrad servicegrad. Tidigare studier visar att det finns reella och stora potentialer kring minskad miljöpåverkan vid effektiviserad transportlogistik, men frågan är vad som verkligen blir genomfört och vilka de varaktiga effekterna blir av dessa logistikanalyser. Syfte Denna studie syftar till att fördjupa och framförallt bredda kunskaperna kring hur logistikanalysernas identifierade förbättringspotentialer ska kunna uppnås och vidmakthållas i verkligheten och vilka incitament som fordras för att detta ska ske mer automatiskt av marknadens aktörer inom samtliga betydande branscher i Sverige. Projektmål Att utreda logistikanalysernas användning i företag verksamma i Sverige. Målet är att identifierade goda exempel på hur företag genom logistikanalyser skapar lönsamhet samtidigt som miljöpåverkan från transporter minskar. Studien ska även studera eventuella skillnader mellan de branscher företagen är verksamma inom. Metod Studien inkluderar en inledande kvantitativ studie samt en kompletterande kvalitativ studie. Den inledande kvantitativa studien bestod av en enkät som sändes ut via till logistikansvarig, samt i vissa fall miljöansvarig, på många av de mest logistikintensiva företagen verksamma i Sverige. Totalt sändes 131 enkäter ut. Svarsfrekvensen var 15,2 %. Som ett komplement till den kvantitativa studien genomfördes kvalitativa telefonintervjuer med 10 respondenter. Urvalet till dessa intervjuer skedde genom att de som önskade deltaga i en sådan intervju fick delge sina kontaktuppgifter i en avslutande fråga av enkäten. Utöver dessa kompletterades med respondenter ur de branscher som de frivilliga respondenterna inte representerade. Preliminär sammanfattning av genomförd enkät och genomförda djupintervjuer De genomförda djupintervjuerna visar på ett flertal olika exempel på hur logistikanalyser används, och framförallt hur ett flödesperspektiv har lett till positiva effekter för såväl lönsamhet som för minskad miljöpåverkan. Genomgående för de goda exemplen är att de omfattar en samverkan mellan flera parter i syfte att åstadkomma en totalt sett mer resurseffektiv lösning. Många av de intervjuade företagen genomför även analyser över sina leverantörer där de bedömer leverantörernas miljöprestanda, säkerhetsprestanda och till viss del etik och moral. De klassar sina leverantörer och använder denna klassning för att påverka 2 I denna studie avses främst transportlogistik 11

12 leverantörerna att bli bättre och att ge kunden möjlighet att välja vilken klass av transportörer de önskar använda. Gemensamt för de genomförda intervjuerna är respondenternas bild av kundernas miljömedvetenhet. Nästan alla respondenter menade att miljömedvetenheten och miljökraven hos kunderna ständigt ökar. Till viss del vittnar respondenterna om att finanskrisen hade negativ inverkan på miljöintresset. I vissa företag var följden dock tvärtom, finanskrisen ökade vissa kunders strävan att minska bränslekostnader, vilket ledde till minskad miljöpåverkan. Generellt visar den genomförda enkäten att betydelsen av miljöfrågorna har ökat markant vid val av transportföretag. Idag svarar 94 % att miljöfrågorna är viktiga vid val av transportföretag medan motsvarande siffra 1994 var 26 % och 1998 angav 51 % att miljöfrågorna var viktiga. Trots detta så bekräftade telefonintervjuerna den kvantitativa studiens resultat som visade att miljö var det minst betydelsefulla logistikkravet av de sju logistikkrav som respondenterna fick värdera. Leveransprecision var det mest betydelsefulla logistikkravet. Respondenternas svar var inte entydiga avseende de drivkrafter som fordras för att miljö- och trafiksäkerhetsarbetet ska prioriteras högre av företagen och för att detta ska inkluderas automatiskt vid framtida logistikanalyser. Många respondenter förespråkade skatt på drivmedel, några andra var mer inriktade på en ökad allmän debatt och ökad information. Rapportering Rapport kommer att färdigställas skriftligen senast 30 juni. Utförare Conlogic AB - Andreas Peterson - Magnus Swahn Kostnader I logistikkostanden ingår kostnaderna för transporter, kostnaderna för lagring och hantering och kapitalkostnader. Dessa tre delar omfattar i korthet: Transportkostnader: kostnader för förflyttning av gods mellan anläggningar kostnader för förpackning av gods kostnader för transportskador på gods Lager och hantering: personalkostnader för hantering och administration, truckkörning, plock och pack lastning, arbetsledning m. m kostnader för utrustning och anläggning kapitalkostnader för utrustning och anläggning Kapitalkostnader: kapitalkostnader för gods i lager kapitalkostnader för gods i transport 12

13 Transportkostnadens andel av en varas pris varierar mellan olika varugrupper men utgör ofta runt 4 procent medan den totala logistikkostnaden ofta uppgår till runt 10 procent. Kostnaden för att genomföra en logistikanalys varierar beroende på verksamhetens omfattning och hur djupt man väljer att gå i analysen. Analyserna i Vägverkets andra uppdrag uppgick till ca 250 tkr för respektive företag. Ett av företagen genomförde ganska omgående en åtgärd som medförde en ekonomisk besparing på 1,5 mnkr Effekter Flera erfarna logistikkonsulter menar att bara genom att titta på hur ett företags transporter ser ut och göra enkla åtgärder kan man spara 5 procent i minskade kostnader. Om företag sedan genomför en logistikutredning och gör de förbättringar som föreslås ger det ofta ekonomiska besparingar på 30 procent men också minskad miljöpåverkan genom minskat trafikarbete Tillgänglighet Om åtgärderna som genomförs medför minskat trafikarbete påverkas tillgängligheten positivt Trafiksäkerhet Om åtgärderna som genomförs medför minskat trafikarbete påverkas tillgängligheten positivt Miljö För de hittills fyra genomförda logistikanalyserna visar att för de åtgärder som föreslogs uppskattades besparingspotentialen på respektive delmoment till mellan procent minskade koldioxidutsläpp. Se ovan för en beskrivning av delmomenten. 2.5 Sammanfattande bedömning - påverkan på transportpolitiska mål FUNKTIONSMÅL Tillgänglighet Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle. Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafik miljöer, ökar. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. Påverkan kan inte bedömas Påverkas positivt Påverkas troligen positivt i viss mån Berörs inte Berörs inte Påverkan kan inte bedömas Påverkan kan inte bedömas 13

14 HÄNSYNSMÅL Säkerhet, miljö och hälsa Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport området och luftfartsområdet minskar fortlöpande. Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa Påverkas troligen positivt i viss mån Berörs inte Berörs inte Påverkas positivt Påverkan kan inte bedömas Referenser Publikation 2009:57, Vägverket, Logistikarbete på Atlet och Spendrups analys genomförande och utvärdering. Publikation 2010:041, Trafikverket, Logistikanalyser på företagen Electrolux Laundry och ITT Water & Wastewater. Utkast från projekt Logistikanalyser, Conlogic AB,

15 Trafikverket, XXX XX Ort. Besöksadress: Gata XX. Telefon: , Texttelefon:

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2. Tänk om och optimera. Kapitel 1 Introduktion.

Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2. Tänk om och optimera. Kapitel 1 Introduktion. Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 1 Introduktion Yta för bild Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion Birgitta Aava-Olsson Hållbar utveckling Social Ekologisk Hållbar Ekonomisk Brundtlandrapporten, Our Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Varför styra godstransporter?

Varför styra godstransporter? 1 2 Varför styra godstransporter? Några orsaker: Antalet transporter ökar Konkurrensen om utrymmet ökar Konflikter mellan trafikantgrupper ökar Effektiviteten minskar 3 Aktörer 4 Hur kan man styra? Påverka

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser

Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser Version 2015-04-01 Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser Kapitel 1 Introduktion Yta för bild 2 Innehåll Förord... 4 1 Introduktion... 5 1.1 Transportpolitikens mål och Trafikverkets

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution - En distributionslösning i Halmstads kommun Michael Elofsson, Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare

Trafikverkets arbete med fotgängare Trafikverkets arbete med fotgängare Vad gör Trafikverket när det gäller fotgängare? Vi gör en hel del men vi gör även en hel del för lite. Vi kan göra mer Uppmärksamma fotgängares skaderisker Uppmärksamma

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Håkan Sköldberg, Profu 2015 05 13 Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket KNEG..? Bildades 2006 med den gemensamma målsättningen att: Halvera utsläppen

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se Resfria möten Kristina Appelqvist 1 Världens CO 2 -utsläpp kan minskas med 15% - genom användning av tele- och datakommunikation* och tele- och datakommunikation står för mindre än 2 procent av världens

Läs mer

Tomas Olsson. Gunnar Ljungberg

Tomas Olsson. Gunnar Ljungberg AM/QM dag 2012-04-24 Tomas Olsson och Gunnar Ljungberg Agenda Hur vi bibehåller en trygg svensk luftfart Målbild Våra verktyg Våra förbättringsområden Ett strategiskt viktigt förbättringsområde Vad har

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljöaspekt Befolkning

Miljöaspekt Befolkning Miljöaspekt Befolkning - Reviderat förslag av miljöbedömningsgrund för Nationell plan 20170116 Definition Miljöaspekten Befolkning kan vara mycket bred. I denna miljöbedömningsgrund är aspekten reducerad

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Styrmedel och styrning för transportsnål bebyggelse (Att förklara val av styrmedel för att minska klimatpåverkan från transportsektorn)

Styrmedel och styrning för transportsnål bebyggelse (Att förklara val av styrmedel för att minska klimatpåverkan från transportsektorn) Styrmedel och styrning för transportsnål bebyggelse (Att förklara val av styrmedel för att minska klimatpåverkan från transportsektorn) Bakgrund & syfte Det finns många förslag på styrmedel för att minska

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

Egenkontrollkampanj transportföretag 2008

Egenkontrollkampanj transportföretag 2008 MILJÖFÖRVALTNINGEN Egenkontrollkampanj transportföretag 2008 Tillsyn av transporter En rapport från Miljöförvaltningen Katarina Olsson och Emma Nordling Juni 2009, dnr: 2008-003085-206 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN 2016-02-26 1 (5) Vår beteckning Dnr 55/2015 Er beteckning/diarienummer N2015/4305/TIF Yttrande Kontaktperson i detta ärende John Woxström Näringsdepartementet 070-936 07 99 n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1 Citylogistik Godskollektivtrafik i stadsmiljö Schenker Consulting AB 1 Innehåll Vad är citylogistik? Nuläge Vision Schenkers lösning Schenker Consulting AB 2 Vad är citylogistik? Kortfattad beskrivning

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman 1 Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS Petter Åsman Trender-Transportsystemets digitalisering Självkörande fordon Samverkande system (fordon- infrastruktur) Reglering av tillträde

Läs mer

Kostnadseffektiva samt

Kostnadseffektiva samt Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMAavstängningar vid fasta vägarbeten. TMA-fordon med trafikledningsbudskap. Andreas Bäckström Verksamhetutvecklare, Svevia AB Exportgatan 81 SE-422 46 Hisings

Läs mer

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik 2012-03-29 Trafikverket och tjälforskning Per Andersson Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik Från infrastrukturförvaltare till samhällsutvecklare 2 2012-04-24 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Travel planning? Varför då? ...därför att energiomställningen redan är här Besparingspotential i 53 CERO-analyser:

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

MILJÖASPEKT KLIMATFAKTORER

MILJÖASPEKT KLIMATFAKTORER MILJÖASPEKT KLIMATFAKTORER Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. Definition Begreppet klimatfaktorer definieras som begränsad klimatpåverkan

Läs mer

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle Vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen och samhällsbyggandet? Om Trafikverkets klimatscenario med fokus på möjligheter i samspelet mellan kommuner,

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

VÄLKOMMEN till Kick-Off för FARA

VÄLKOMMEN till Kick-Off för FARA VÄLKOMMEN till Kick-Off för FARA Kick-Off för FARA Program 27 januari 2011 8.30 Kaffe och smörgås står framdukat 9.00 Välkomna och introduktion till projektet FARA Britt Carlsson-Green, Hållbar Mobilitet

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Transporternas prognosticerade framtida emissioner. Svenska luftvårdsförbundet 20 oktober Martin Juneholm Nationell samordnare luftkvalitet

Transporternas prognosticerade framtida emissioner. Svenska luftvårdsförbundet 20 oktober Martin Juneholm Nationell samordnare luftkvalitet Transporternas prognosticerade framtida emissioner Svenska luftvårdsförbundet 20 oktober 2016 Martin Juneholm Nationell samordnare luftkvalitet Regeringens förutsättningar Trafikverket har i uppdrag att

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Lena Smidfelt Rosqvist

KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Lena Smidfelt Rosqvist Trivector KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Lena Smidfelt Rosqvist Denna figur finns i underlagsrapporten om klimatscenariot till Kapacitetsutredningen Underlagsrapport

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo Jan Lindgren 2017-05-23 Var är vi? Åtgärdsvalsstudie - vad är det? Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att med 4-stegsprincipen

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Från mål till verklighet så blir det som det var tänkt

Från mål till verklighet så blir det som det var tänkt Från mål till verklighet så blir det som det var tänkt Lena Smidfelt Rosqvist Sveriges transportpolitiska mål Infrastrukturplanering i Sverige har som övergripande mål att säkerställa en samhällsekonomiskt

Läs mer

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 1 (6) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Äldre är överrepresenterade i skadestatistiken, men inte i brottsstatistiken. Olyckor, skador och otrygghet bland äldre medför

Äldre är överrepresenterade i skadestatistiken, men inte i brottsstatistiken. Olyckor, skador och otrygghet bland äldre medför Uppdraget Att ge förslag på en handlings-och åtgärdsplan för äldres säkerhet (fall, trafik, brand, drunkning, suicid, våld och andra brott) Ett regeringsuppdrag i samverkan mellan Socialstyrelsen, MSB,

Läs mer

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Tydliga ambitioner från regeringen Sverige ska vara ett av de första

Läs mer