Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter"

Transkript

1 Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter 2 Yta för bild

2 Dokumenttitel: [Dokumenttitel] Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID: Ärendenummer: [Ärendenummer] Projektnummer: [Projektnummer] Version: 1.0 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Uppdragsansvarig: Tryck: Distributör: Trafikverket, Adress, Post nr Ort, telefon:

3 Innehåll 2.1 Inledning IT som ersättning för persontransporter Beskrivning Resfria möten E-handel Kostnader Effekter Referenser IT som ersättning för godstransporter Beskrivning Kostnader Effekter Referenser Logistikanalyser Beskrivning Exempel på genomförande av logistikanalyser Kostnader Effekter Sammanfattande bedömning - påverkan på transportpolitiska mål Referenser... 14

4 2.1 Inledning Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik går mycket fort och idag har en stor andel av Sveriges befolkning tillgång till såväl datorer i hemmet som telefoner med möjlighet till internet och ett stort utbud av tjänster. Även den tekniska utvecklingen av utrustning för exempelvis möten på distans är stadd i snabb utveckling och tillämpas i allt större utsträckning. Denna utveckling kommer med största sannolikhet att fortsätta utvecklas både vad gäller omfattning och utbredning och ske utan behov av stöd från samhället. 4

5 2.2 IT som ersättning för persontransporter Beskrivning Åtgärden innebär att resor ersätts med kommunikation genom olika former av informationsteknik. Fysiska resor och transporter kan ersättas av exempelvis följande: Distansarbete Resfria möten Elektronisk handel (e-handel), dvs handel av varor och tjänster via Internet Distansutbildning Telemedicin, t.ex. konsultationer och diagnostik över nätet, digital röntgen... Utvecklingen av IT-teknik ger möjlighet till nya former för kommunikation och därmed även påverkan på konsumtions- och resmönster. IT kan både ersätta och alstra transporter. En stor del av utvecklingen drivs av företagen som ser olika former av ekonomiska vinster i användandet av IT. Den enskilde kan, med tillgång till dator eller telefon och Internet, få tillgång till varor och tjänster utan resande. Detta kan upplevas som att IT ger tillgång till större marknader samtidigt som insatsen i form av restid för att nå marknaden minskar. Myndigheter kan svara för att stötta utvecklingen genom t.ex. kunskapsspridning. Regeringen beslutar om regelverk och incitamentsstrukturer. För arbetstagaren är incitamenten för resfria möten och distansarbete såväl insparade reskostnader som minskad tidsåtgång, och bättre möjligheter att kombinera arbete och fritid. Det finns också andra incitament, t ex minskad stress, ökad effektivitet, förbättrad arbetsmiljö. För arbetsgivaren finns utomordentliga ekonomiska incitament med att minska personalens resande, såväl personalkostnader (restidsersättning, traktamente, lön) som rena resekostnader (bilkostnad/biljett), samt ökad effektivitet/minskad tidsåtgång och förbättrad arbetsmiljö, vilket i sin tur leder till att arbetsgivaren uppfattas som mer attraktiv. Det är viktigt att notera att tekniken för resfria möten är en sak, att få acceptans för att använda den en helt annan. Utan användare uppstår ingen effekt, även för de mest avancerade systemen. Även det interna arbetet för att införa resfria möten behöver metodbeskrivas. En sådan metod behöver vara konkret och detaljerad Resfria möten Tjänsteresor utgör ca 12 % av det totala personresandet i km. 7 Alla tjänsteresor kan inte bytas mot virtuella möten, men olika studier visar på en möjlig substitutionsgrad på mellan % (kommer att uppdateras). Till viss del kan tele- och videokonferenser naturligtvis även utgöra ett komplement till ordinarie tjänsteresor Användandet av Resfria möten har ökat kraftigt på senare år, liksom telemöten och distansarbete. Ett flertal mogna och användarvänliga program för Resfria möten, Webbinarier och Web-konferenser finns idag på marknaden, och används flitigt. 5

6 Många aktörer har passerat introduktionsstadiet och implementerar nu tekniken på en bredare bas E-handel Hushållens inköpsresor av livsmedel står för 6 % av hela transportsektorns energianvändning vilket motsvarar 25 % av övriga godstransporters energianvändning 9. Här kan alltså finnas en stor potential för minskade transporter. Potentialen inom livsmedelsområdet bedöms som större än inom övriga områden för e-handel av varor och tjänster. Ju fler som nyttjar e-handel desto större möjligheter finns det att samordna transporterna till hushållen effektivt. Under senare år har flera genombrott skett t.ex. när det gäller matkassar för hushåll som beställs elektroniskt och sedan antingen levereras direkt till kund. Genom att kassarna har ett genomtänkt innehåll för hela veckan finns ändå goda skäl att anta att antalet inköpsresor härigenom kan minskas, har man hämtat sin kasse så har man vad man behöver för hela veckan. Däremot är det även viktigt att påpeka att under e-handelns uppbyggnad har fysiska transporter och e-handel varit komplementära varor snarare än ömsesidiga substitut. Den ökade globaliseringen och kraftigt ökade transport- och reslängder har bland annat sin grund i den ökade tillgängligheten till ett geografiskt mer spritt utbud av varor och tjänster än tidigare. I en analys av potentialen för minskat biltrafikarbete i Stockholms län till följd av att e-handel för livsmedelsinköp bedömdes denna till 0,3 % på 10 års sikt Kostnader Kostnaderna varierar stort utifrån exempelvis vald tekniklösning. För företag finns stor besparingspotential då IT-åtgärderna till stor del innebär effektiviseringar av den befintliga verksamheten Effekter Trafiksäkerhet Minskningen av antalet trafikolyckor till följd av ett minskat trafikarbete torde leda till att antalet dödade och skadade minskar. 1. Effekten bedöms därför generellt vara positiv för trafiksäkerheten, särskilt om minskningen sker på hårt trafikerade vägavsnitt i storstadsområdena Tillgänglighet Beskrivna delåtgärder ger främst minskat trafikarbete vilket är positivt för fordonskostnader, trafiksäkerheten och miljön. IT-tekniken ger också tillgänglighet till olika funktioner utan att det krävs en fysisk tillgänglighet vilket bl.a. innebär minskade restider. Substituering av resor till IT medför även utvidgade arbetsmarknader och förbättrade möjligheter för människor att kombinera arbete och familj. IT kan även bland grupper som äldre och funktionshindrade öka möjligheterna för dessa att självständigt sköta olika servicebehov. Dessa grupper har dock större behov än andra av personlig service varför effekterna är begränsade. Då arbets- och tjänsteresor ersätts av IT innebär det att många av näringslivets verksamheter kan effektiviseras och att arbetstiden kan ägnas åt annat än resor. Om 1 Det grundläggande sambandet mellan trafikarbete och antal trafikolyckor betraktas som ett axiom i trafiksäkerhetsforskningen. 6

7 denna substituering blir utbredd får även den kvarvarande trafiken förbättringar i form av minskad trängsel. IT ökar möjligheterna för glesbygdsområden att konkurrera och hävda sig gentemot andra områden, bl.a. beroende på att nackdelen med långa avstånd minskar. Flera högskolor bedriver t ex webb- baserad utbildning på distans. Åtgärder för att överföra persontransporter till kommunikation med IT kan ha en positiv inverkan på delmålet jämställdhet. Möjlighet till distansarbete samt att ersätta tjänsteresor med virtuella möten kan för vissa grupper vara en förutsättning för att t.ex. kunna kombinera arbete med familjesituation Miljö Minskat resande på grund av substituering till IT har positiva effekter på de flesta miljöfaktorerna som t.ex. luftföroreningar och buller. Ett minskat trafikarbete minskar också behovet av nya infrastrukturutbyggnader. Även IT-produkternas miljömässiga belastning (från produktion till avfallshantering) bör beaktas likväl som effekterna av eventuellt förändrade konsumtionsmönster. Utsläpp av luftföroreningar och klimatgaser I arbetet med att ta fram Trafikverkets klimatstrategi har effekterna skattats av olika åtgärder för att minska koldioxidutsläppen se tabellen nedan. Effekter av åtgärder för att minska koldioxidutsläppen jmf med om inga åtgärder vidtas: Åtgärd milj. ton CO2 milj. ton CO2 milj. ton CO2 Virtuella resor ersätter fysiska 0,17 0,56 0,88 E-handel 0,01 0,05 0,13 Utsläpp av luftföroreningar (kväveoxider, svaveldioxider, kolväten och partiklar) minskar också givet minskade resor och transporter. Hälsoeffekter av luftföroreningar Totalt sett bedöms åtgärden bidra positivt till möjligheterna att nå hälsomålen. Färre personresor ger minskat trafikarbete med personbil, färre kallstarter och minskat däck- och vägslitage. Ett mera utjämnat resande över tiden (distansarbete, flexiblare arbetstider osv) kan ge minskad belastning i högtrafik, vilket lokalt kan minska maxnivåerna för vissa hälsofarliga ämnen. Åtgärden berör både tätort och landsbygd. Minskade störningar från trafik i form av förorening av luft, mark och vatten samt i form av buller, vibrationer och ljus innebär att skadorna på natur- och kulturvärden minskar. Minskat behov av nya vägtrafikanläggningar ger färre nya intrång i natur- och kulturmiljöer och färre nya barriärer Referenser 8 WSP, 2007, Effekter av Mobility Management åtgärder. 9 Steen P, m fl, 1997, Färder i framtiden, KFB-rapport 1997:7, Stockholm 10 WSP, 200, Effekter av Mobility Management åtgärder. 7

8 2.3 IT som ersättning för godstransporter Beskrivning Åtgärden innebär att godstransporter ersätts eller effektiviseras genom kommunikation med hjälp av olika former av informationsteknik (IT). Att helt ersätta själva transporten av godset, t.ex. brev, musik, tidningar och böcker, med kommunikation med IT är de åtgärder som främst behandlas här. Beställning av varor via Internet med samlad distribution diskuteras under åtgärden ITkommunikation som ersättning för persontransporter. De sätt som IT direkt kan ersätta godstransporter är t ex: e-post istället för brev musikdistribution över Internet distribution av böcker via Internet, distribution av blanketter via Internet distribution av fakturor via Internet, Åtgärderna kan alltså till stor del sägas handla om avmaterialisering. Genomförandet av denna åtgärd pågår för fullt redan idag. Man kan förmodligen tänka sig allt fler tillämpningar framöver. Det är främst företag och enskilda som ser till att så sker. Utan större ansträngningar från samhällets sida kommer ändå e-post samt distribution av böcker och musik via nätet att öka. För att effekterna av åtgärderna ska uppstå krävs att ett stort antal enskilda transportörer ersätter biltransporter, eller effektiviserar dem, med kommunikation med IT. Trafikverket kan bidra med kunskapsspridning som påskyndar utvecklingen Kostnader En stor del av kostnaderna och vinsterna - för att minska godstransporter med hjälp av ökad kommunikation genom IT faller på företag och enskilda. Det finns stora pengar att spara genom ökad distribution av varor och tjänster via Internet, och därför kommer denna åtgärd till stor del att kunna ske utan särskilda insatser från samhällets sida. Hur stora dessa effektivitetsvinster bli kan inte beräknas på något tillförlitligt sätt i dag. Myndigheter kan påskynda processen genom kunskapsspridning och genom att anslå medel till forskning för att prova fram nya effektiva lösningar som särskilt inriktar sig på att minska transportbehovet Effekter De samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärden Ersätta godstransporter med IT är svåra att uppskatta då kunskapen om såväl kostnader som miljöeffekter är dålig. Åtgärden har bedömts ha positiv effekt i förhållande till flera av de transportpolitiska målen. Eftersom företag och enskilda står för kostnaderna och dessa bedöms täckas av de besparingar som görs, bedöms även den samhällsekonomiska effekten totalt som positiv 8

9 Tillgänglighet Åtgärden har endast begränsad påverkan på delmålet om tillgänglighet. Ökad användning av IT kan göra det lättare att tillfredsställa olika praktiska behov som att skicka och ta emot post, betala räkningar, köpa litteratur eller CD-skivor osv. Åtgärden kommer varken positivt eller negativt påverka möjligheterna till fysiska förflyttningar. Att ersätta godstransporter med IT ger nya möjligheter att nå kunder utan att behöva vidta fysiska transporter (en ökad tillgänglighet till fler leverantörer kan dock ge längre transportavstånd för sådana produkter som ej kan distribueras elektroniskt). IT ökar möjligheterna för glesbygdsområden att konkurrera och hävda sig gentemot andra områden, bl.a. beroende på att nackdelen med långa avstånd minskar Trafiksäkerhet Ett minskat trafikarbete, särskilt med tung trafik, ger generellt sett en högre trafiksäkerhet. Detta gäller särskilt länkar där belastningen är nära kapacitetsgränsen, t.ex. i och omkring storstadsregionerna. Minskningen av antalet trafikolyckor till följd av ett minskat trafikarbete torde leda till att antalet dödade och skadade minskar Miljö Minskade transporter genom användning av IT har positiva effekter på de flesta miljöfaktorerna som t.ex. luftföroreningar och buller. Ett minskat trafikarbete innebär också att behovet av nya infrastrukturutbyggnader minskar. Det finns idag inte tillräckligt med kunskap om effekterna. Teoretiskt sett finns dock en stor potential. Natur- och kulturvärden. Minskade störningar från trafik i form av förorening av luft, mark och vatten samt i form av buller, vibrationer och ljus ger mindre skador på naturoch kulturvärden. Minskat behov av nya vägtrafikanläggningar ger färre nya intrång i natur- och kulturmiljöer och färre nya barriärer. Att minska trafiken med tunga fordon är, generellt sett, särskilt viktigt för bevarande och skydd av natur- och kulturvärden Referenser Åtgärdsanalys av miljöåtgärder inom vägtransportsektorn. Trivector AB. Vägverkets publikation 1999:133 Åtgärder för att uppnå ett miljöanpassat transportsystem 9

10 2.4 Logistikanalyser Beskrivning Logistik betyder läran om flödet och omfattar flödet av råvaror, flödet inom en tillverkningsprocess, flödet mellan olika anläggningar och ut till kund. Den delen som är synlig är oftast själva transporten och omfattar förflyttning av gods. Förändringar i omvärlden påverkar ofta företagets logistik och transporter men det är inte alltid som denna påverkan resulterar i förändringar i företagets logistik. Det krävs ofta analyser för att hitta effektiviseringar och dessa bör göras vid större förändringar. Det kan också vara befogat att se över logistiken med jämna mellanrum för att fånga upp de många små förändringar som var för sig kanske inte har så stor betydelse men som tillsammans kan innebära betydande suboptimeringar. Exempel på sådana förändringar kan vara; prispress på marknaden, ökade priser på inköp, strukturförändringar, hög takt i produktförändringen, förändring av marknaden, höga logistikkostnader eller förändringar i leverantörsledet. Det finns således en mängd anledningar till att se över sin logistik Exempel på genomförande av logistikanalyser Logistema och Miljölots har genomfört två uppdrag åt dåvarande Vägverket där 2 företag analyserades i respektive uppdrag. Det första uppdraget genomfördes hos Atlet och Spendrups. Det andra uppdraget genomfördes hos Electrolux Laundry och ITT Water & Wastewater. Huvudfokus för uppdraget har varit att hitta besparingsmöjligheter, såväl ekonomiskt som miljömässigt, framförallt inom godstransportflödet som går från företagens svenska fabriker. Analysen har i båda uppdragen resulterat i framtagning av nya arbetssätt och förslag på åtgärdsplaner i respektive företag. För att uppnå bästa möjliga effekt av förbättringsåtgärderna och för att få en så smidig implementering som möjligt lades stort arbete på att gemensamt göra en bedömning av utkomsten av varje enskild åtgärd. Här samlades tvärfunktionella arbetsgrupper för att få den nödvändiga helhetssynen i varje delmoment och tillsammans gjordes även en uppskattning av besparingspotentialen i den aktuella åtgärden, vilken validerades i såväl kronor och ören som mängden minskat kolidioxidutsläpp. För att ge ett så stort värde för företaget som helhet var den grundläggande principen i logistikanalysen att se till hela företaget i alla delar. Att säkerställa bilden av den totala logistikkostnaden var en av delarna som genomfördes, liksom att hitta en anpassning mellan belöningssystem och målbilder. Åtgärdsförslagen som kom på bordet var exempelvis: Samordning av hemtagning av artiklar i geografiska områden. Flytta vissa containerflöden från väg till tåg. Nya principer och styrning av leveranser av såväl produkter som reservdelar till kunder (minska andelen flygfrakter, till förmån för sjö- och vägtransporter). Ökad saldosäkerhet för ökad leveransprecision och bättre anpassning av emballage för ökad fyllnadsgrad i transporterna. För dessa åtgärder uppskattades besparingspotentialen på respektive delmoment till mellan procent minskade koldioxidutsläpp och procent minskade transportkostnader. 10

11 Pågående studie över Effekten av logistikanalyser Just nu pågår ett FoI projekt för att höja kunskapen om effekter för miljöpåverkan och trafiksäkerhet av logistikanalyser i företag. Nedan följer en kort beskrivning av projektet och hittills framtagna resultat. Inledning I företagens strävan att effektivisera sin verksamhet är det allt vanligare att de genomför logistikanalyser2 inom ramen för sitt förbättringsarbete. Syftet med analyserna är att uppnå en effektivare logistik dvs. ökad lönsamhet och förbättrad servicegrad. Denna studie syftar till att utreda om företagens logistikanalyser nu sker oftare i syfte att uppnå ökad resurseffektivitet och reducerad miljöpåverkan eller om detta endast är en bieffekt av målet om ökad lönsamhet och förbättrad servicegrad. Tidigare studier visar att det finns reella och stora potentialer kring minskad miljöpåverkan vid effektiviserad transportlogistik, men frågan är vad som verkligen blir genomfört och vilka de varaktiga effekterna blir av dessa logistikanalyser. Syfte Denna studie syftar till att fördjupa och framförallt bredda kunskaperna kring hur logistikanalysernas identifierade förbättringspotentialer ska kunna uppnås och vidmakthållas i verkligheten och vilka incitament som fordras för att detta ska ske mer automatiskt av marknadens aktörer inom samtliga betydande branscher i Sverige. Projektmål Att utreda logistikanalysernas användning i företag verksamma i Sverige. Målet är att identifierade goda exempel på hur företag genom logistikanalyser skapar lönsamhet samtidigt som miljöpåverkan från transporter minskar. Studien ska även studera eventuella skillnader mellan de branscher företagen är verksamma inom. Metod Studien inkluderar en inledande kvantitativ studie samt en kompletterande kvalitativ studie. Den inledande kvantitativa studien bestod av en enkät som sändes ut via till logistikansvarig, samt i vissa fall miljöansvarig, på många av de mest logistikintensiva företagen verksamma i Sverige. Totalt sändes 131 enkäter ut. Svarsfrekvensen var 15,2 %. Som ett komplement till den kvantitativa studien genomfördes kvalitativa telefonintervjuer med 10 respondenter. Urvalet till dessa intervjuer skedde genom att de som önskade deltaga i en sådan intervju fick delge sina kontaktuppgifter i en avslutande fråga av enkäten. Utöver dessa kompletterades med respondenter ur de branscher som de frivilliga respondenterna inte representerade. Preliminär sammanfattning av genomförd enkät och genomförda djupintervjuer De genomförda djupintervjuerna visar på ett flertal olika exempel på hur logistikanalyser används, och framförallt hur ett flödesperspektiv har lett till positiva effekter för såväl lönsamhet som för minskad miljöpåverkan. Genomgående för de goda exemplen är att de omfattar en samverkan mellan flera parter i syfte att åstadkomma en totalt sett mer resurseffektiv lösning. Många av de intervjuade företagen genomför även analyser över sina leverantörer där de bedömer leverantörernas miljöprestanda, säkerhetsprestanda och till viss del etik och moral. De klassar sina leverantörer och använder denna klassning för att påverka 2 I denna studie avses främst transportlogistik 11

12 leverantörerna att bli bättre och att ge kunden möjlighet att välja vilken klass av transportörer de önskar använda. Gemensamt för de genomförda intervjuerna är respondenternas bild av kundernas miljömedvetenhet. Nästan alla respondenter menade att miljömedvetenheten och miljökraven hos kunderna ständigt ökar. Till viss del vittnar respondenterna om att finanskrisen hade negativ inverkan på miljöintresset. I vissa företag var följden dock tvärtom, finanskrisen ökade vissa kunders strävan att minska bränslekostnader, vilket ledde till minskad miljöpåverkan. Generellt visar den genomförda enkäten att betydelsen av miljöfrågorna har ökat markant vid val av transportföretag. Idag svarar 94 % att miljöfrågorna är viktiga vid val av transportföretag medan motsvarande siffra 1994 var 26 % och 1998 angav 51 % att miljöfrågorna var viktiga. Trots detta så bekräftade telefonintervjuerna den kvantitativa studiens resultat som visade att miljö var det minst betydelsefulla logistikkravet av de sju logistikkrav som respondenterna fick värdera. Leveransprecision var det mest betydelsefulla logistikkravet. Respondenternas svar var inte entydiga avseende de drivkrafter som fordras för att miljö- och trafiksäkerhetsarbetet ska prioriteras högre av företagen och för att detta ska inkluderas automatiskt vid framtida logistikanalyser. Många respondenter förespråkade skatt på drivmedel, några andra var mer inriktade på en ökad allmän debatt och ökad information. Rapportering Rapport kommer att färdigställas skriftligen senast 30 juni. Utförare Conlogic AB - Andreas Peterson - Magnus Swahn Kostnader I logistikkostanden ingår kostnaderna för transporter, kostnaderna för lagring och hantering och kapitalkostnader. Dessa tre delar omfattar i korthet: Transportkostnader: kostnader för förflyttning av gods mellan anläggningar kostnader för förpackning av gods kostnader för transportskador på gods Lager och hantering: personalkostnader för hantering och administration, truckkörning, plock och pack lastning, arbetsledning m. m kostnader för utrustning och anläggning kapitalkostnader för utrustning och anläggning Kapitalkostnader: kapitalkostnader för gods i lager kapitalkostnader för gods i transport 12

13 Transportkostnadens andel av en varas pris varierar mellan olika varugrupper men utgör ofta runt 4 procent medan den totala logistikkostnaden ofta uppgår till runt 10 procent. Kostnaden för att genomföra en logistikanalys varierar beroende på verksamhetens omfattning och hur djupt man väljer att gå i analysen. Analyserna i Vägverkets andra uppdrag uppgick till ca 250 tkr för respektive företag. Ett av företagen genomförde ganska omgående en åtgärd som medförde en ekonomisk besparing på 1,5 mnkr Effekter Flera erfarna logistikkonsulter menar att bara genom att titta på hur ett företags transporter ser ut och göra enkla åtgärder kan man spara 5 procent i minskade kostnader. Om företag sedan genomför en logistikutredning och gör de förbättringar som föreslås ger det ofta ekonomiska besparingar på 30 procent men också minskad miljöpåverkan genom minskat trafikarbete Tillgänglighet Om åtgärderna som genomförs medför minskat trafikarbete påverkas tillgängligheten positivt Trafiksäkerhet Om åtgärderna som genomförs medför minskat trafikarbete påverkas tillgängligheten positivt Miljö För de hittills fyra genomförda logistikanalyserna visar att för de åtgärder som föreslogs uppskattades besparingspotentialen på respektive delmoment till mellan procent minskade koldioxidutsläpp. Se ovan för en beskrivning av delmomenten. 2.5 Sammanfattande bedömning - påverkan på transportpolitiska mål FUNKTIONSMÅL Tillgänglighet Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle. Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafik miljöer, ökar. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. Påverkan kan inte bedömas Påverkas positivt Påverkas troligen positivt i viss mån Berörs inte Berörs inte Påverkan kan inte bedömas Påverkan kan inte bedömas 13

14 HÄNSYNSMÅL Säkerhet, miljö och hälsa Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport området och luftfartsområdet minskar fortlöpande. Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa Påverkas troligen positivt i viss mån Berörs inte Berörs inte Påverkas positivt Påverkan kan inte bedömas Referenser Publikation 2009:57, Vägverket, Logistikarbete på Atlet och Spendrups analys genomförande och utvärdering. Publikation 2010:041, Trafikverket, Logistikanalyser på företagen Electrolux Laundry och ITT Water & Wastewater. Utkast från projekt Logistikanalyser, Conlogic AB,

15 Trafikverket, XXX XX Ort. Besöksadress: Gata XX. Telefon: , Texttelefon:

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Färdplan High Capacity Transports - Väg

Färdplan High Capacity Transports - Väg Färdplan High Capacity Transports - Väg 2 Dokumenttitel: Färdplan High Capacity Transports - Väg Skapat av: Helena Kyster-Hansen Tetraplan och Jerker Sjögren- CLOSER Dokumentdatum: 2013-04-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

SAMTRA - samordning av godstransporter:

SAMTRA - samordning av godstransporter: SAMTRA - samordning av godstransporter: Undersökning av möjligheter och hinder för samordnad varudistribution i centrala Uppsala David Ljungberg Girma Gebresenbet Henrietta Eriksson Publ nr 2002:45, ISSN

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2014-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 8 Regional utveckling Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer