Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?"

Transkript

1 Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Håkan Sköldberg, Profu Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och avfallsområdet som etablerades Företaget har 18 anställda och har sitt kontor i Mölndals Kvarnby.

2 Bakgrunden till projektet Profu har gjort ett antal scenarioarbeten kring omställningen av transportsystemet mot mindre användning av fossila drivmedel Vårt uppdrag: en övergripande analys av transportsektorn i Västra Götaland & Halland (litteraturstudie och nedskalning av nationella data/resultat). Specialfall: Göteborgs Stads vägtransporter med avseende på energianvändning och utsläpp av koldioxid.

3 Bakgrund: Profus tidigare transportarbeten på nationell nivå

4 år 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.?

5 Framtidsscenarier för transportsystemet Utgångspunkt: Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030, Elforsk rapport 12:68. Avser Sverige, inrikes transporter och arbetsmaskiner. Resultat skalats ned till Västra Götaland och Halland (i förhållande till befolkning). Scenariot utsträckt till Inledande preliminära resultat har tagits fram för vägtransporter i Göteborgs kommun utifrån trafikarbetsdata. Samma åtgärdsmix och ambitionsnivå som ovan. Startår 2012 istället för 2007.

6 Transportsektorn i Sverige - systemgräns

7 Transportsektorns energianvändning i Sverige Roadmapscenariot TWh Överflyttning Transportbehovsminskning Effektivisering Energiminskning byte El Förnybart Fossilt

8 Användning av fossila drivmedel för vägtransporter utveckling med redan beslutade åtgärder Beslutade åtgärder, hög Beslutade åtgärder, referens Källa: Trafikverket, underlag till Färdplan 2050, rapport 2012:224

9 Exempel på åtgärder som ingår i scenariot - minskat transportbehov (2007 -> 2030) Stadsplanering för minskat bilberoende: 5 % personbil Bilpool: 3 % personbil Resfria möten, distansarbete, e handel, m.m.: 2 % personbil Trängselskatt, p policy och p avgifter: 5 % personbil [TWh] Överflyttning Transportbehovsminskning Effektivisering Energiminskning byte El Förnybart Fossilt Ruttplanering för personbilsflottor: 1 % Logistik för lastbilar (ruttplanering, mindre tomkörning, längre fordon, m.m.): 15 % Logistik för fartyg: 15 %

10 Exempel på åtgärder som ingår i scenariot - överflyttning (2007 -> 2030) [TWh] Attraktiv kollektivtrafik (fördubbling): 6 % personbil Lastbil till tåg: 10 % lastbil Överflyttning Transportbehovsminskning Effektivisering Energiminskning byte El Förnybart Fossilt Personbil till cykel & gång: 1 % personbil

11 Exempel på åtgärder som ingår i scenariot - effektivisering (2007 -> 2030) Teknisk fordonseffektivisering: % ( 40 % för personbilar) Sparsam körning: 0 15 % ( 10 % för personbilar) [TWh] Överflyttning Transportbehovsminskning Effektivisering Energiminskning byte El Förnybart Fossilt Intelligenta transportsystem (ITS): 5 % för vägfordon

12 El i transportsystemet [TWh] 140 Elanvändningen ökar totalt från 2,9 TWh (2007), via 4,5 TWh (2020) till 8,8 TWh (2030) År 2030 ca 1 miljon elbilar. Dessa använder 2,5 TWh el (år 2020 ca elbilar) El Biodrivmedel Fossilt Även tunga fordon ökar elanvändning används 1,8 TWh el (både batteri och elektrifierade vägar )

13 Potentialuppskattning till år för användning i svenska transportsektorn BIOGAS FRÅN ÅKERGRÖDOR 7 TWh FLYTANDE BIODRIVMEDEL 1:A GENERATIONEN 9 TWh BIOGAS FRÅN RESTPRODUKTER 6 TWh 31 TWh BIODRIVMEDEL 2:A GENERATIONENS BIODRIVMEDEL FRÅN SKOGSRÅVARA 9 TWh

14 Transportsektorns växthusgasutsläpp i Sverige Roadmapscenariot 45 Mton CO2 ekv Minskning jmf framskrivning El Förnybart Fossilt

15 Resultatsammanfattning Möjligt att minska fossila drivmedel med 80 % Alla åtgärder behövs Utvecklingen går inte spontant En mix av styrmedel har identifierats Utvecklingen begränsas delvis av omvärlden Omställningen ger positiva bieffekter Många vill bidra till omställningen

16 Två andra scenarioarbeten på samma tema FFF utredningen (Fossilfri fordonstrafik) Statlig utredning SOU 2013:84 Utredare Thomas B. Johansson, huvudsekreterare prof. Per Kågeson Uppdrag att kartlägga möjliga handlingsalternativ samt identifiera åtgärder för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser och dess beroende av fossila bränslen Färdplan 2050 Underlagsrapport från Trafikverket (Rapportnr. 2012:224) för Naturvårdsverkets arbete med Färdplan 2050 Utredningen ska ge underlag för hur det svenska transportsystemet kan utvecklas fram till 2050 så att det bidrar till uppsatta klimatmål inom miljö och transportpolitiken. Båda utredningarna ger resultat som liknar Profus Roadmapsarbete 80 % minskning av användningen av fossila drivmedel möjlig till 2030 Delvis olika balans mellan åtgärdsgrupperna Många likartade slutsatser

17 FFF-utredningen - sammanfattande åtgärdspotential Med en medelpotential inom alla områden och 20 TWh biodrivmedel nås en total åtgärdspotential på 80 % reduktion av användningen av fossila bränslen inom vägtrafiken mellan 2010 och 2030.

18 Färdplan målbild, scenario 1

19 Nedskalning till svenska KASK-regionen: Västra Götaland och Halland

20 Metod Utgångspunkt: Profus Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030, Elforsk rapport 12:68 Resultaten nedskalas i förhållande till folkmängd Sverige: 9,6 miljoner invånare Svenska KASK regionen: 1,9 miljoner invånare => 20 % Scenariot utsträcks till 2050, då all användning av fossila drivmedel upphört Antagit tillgång till proportionell andel av inhemska biodrivmedel Energianvändning och klimatgasutsläpp redovisas CO 2 ekv, well to wheel CO 2

21 Transportsektorns energianvändning i Västra Götaland & Halland ett klimatscenario 35 TWh Överflyttning Transportbehovs minskning Effektivisering Energiminskning byte El Förnybart Fossilt

22 Transportsektorns växthusgasutsläpp i Västra Götaland & Halland ett klimatscenario

23 Resultatdiskussion Utsläppsstatistik från RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) Stämmer mycket bra med Roadmapsresultat på nationell nivå Enligt RUS utgör andelen växthusgasutsläpp i svenska KASK regionen 19 % av nationella utsläpp => nedskalningen med hänsyn till invånarantal fungerar väl

24 Vägtransporter i Göteborg en möjlig framtidsbild?

25 Utgångspunkt för nuläge: Trafikarbete Totala trafikarbetet per vardagsmedeldygn inom Göteborgs Stad: ca 7,3 miljoner fordonskm (Mfkm) Källa: Mätningar inför planeringen av västsvenska paketet, situationen våren 2013 (WSP rapport). Siffra verifierad av Trafikkontoret som omfattande både lätta och tunga fordon. Omräknat till ÅDT med hjälp av omräkningsfaktor från Trafikkontoret: 6,4 Mfkm. Totalt trafikarbete per år inom Göteborgs Stad: Mfkm

26 Fördelning av trafikarbete per fordonsslag Fördelning verifierad av Trafikkontoret som rimlig Befolkningsmässigt utgör Göteborg ca 5,5 % av Sveriges befolkning

27 Från trafikarbete till energianvändning Utgått från Göteborgs andelar av det totala trafikarbetet i Sverige för respektive fordonsgrupp. Relaterat dessa andelar med den energianvändning som fordonsgrupperna i Sverige totalt sett står för. Fördelning av drivmedelsmixen utifrån nationell statistik. Eftersom utgångsåret för vårt roadmapsarbete var 2007 justerades siffrorna till 2012 års nivå (både vad gäller total drivmedelsanvändning för vägtransporterna och drivmedelsmixen). Dessutom antagit att biogasanvändningen ökat mer i Göteborg än nationellt.

28

29 Energianvändning för vägtransporter i Göteborg ett framtidsscenario 3,0 TWh 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Överflyttning Transportbehovsminskning Effektivisering Energiminskning byte El Biodrivmedel, gas Biodrivmedel, flytande 0,0 Idag Framskrivning Roadmap 2030 Fossilt

30 El i Göteborgs vägtransporter 2030 Elanvändningen ökar totalt till 110 GWh. Personbilar använder 60 GWh el. Det motsvarar år 2030 ca elbilar (med normal körsträcka). Även tunga fordon ökar elanvändningen används 50 GWh el (både batteri och elektrifierade vägar ).

31 Biodrivmedel i Göteborgs vägtransporter 2030 Biodrivmedelsanvändningen ökar till drygt 750 GWh. Av detta utgör biogas drygt 300 GWh. Denna baseras både på restprodukter och åkergrödor. Resten, 450 GWh, utgörs av flytande biodrivmedel. Dessa utgörs av etanol, FAME, HVO och andra generationens biodrivmedel från skogsråvara (DME, FT diesel och metanol).

32 Växthusgasutsläpp från vägtransporter i Göteborg ett framtidsscenario CO2 (kton) Idag Framskrivning Roadmap 2030 (CO 2 ekv, well to wheel ) Minskning jmf Framskrivning El Biodrivmedel, gas Biodrivmedel, flytande Fossilt Den beräknade utsläppsnivån för dagsläget stämmer väl med RUS data

33 Håkan Sköldberg,

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Roadmap for a fossil-independent transport system by 2030 Profu NEPP report Maj 2013 Roadmap for a fossil independent transport system by 2030 Summary of

Läs mer

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030?

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Juli 2014 Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Sammanfattning Idag uppgår den svenska användningen av biobränslen, avfall och torv för energiändamål

Läs mer

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige RAPPORT Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige Uppdatering och utvidgning av studien Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 av Grahn och Hansson, 2010 Julia Hansson, IVL Maria Grahn,

Läs mer

Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030

Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 hur långt når fordonstekniken? Slutrapport 2011-11-23 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1 Bakgrund, syfte och läsanvisning... 7 2 Energianvändning och

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030

Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 Ett visionsprojekt för Svensk Energi och rapport 10:55 Håkan Sköldberg, Ebba Löfblad, David Holmström och Bo Rydén juni 2010 Ett fossilbränsleoberoende

Läs mer

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 2012-06-04 Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 Bakgrund Den tekniska utvecklingen för fordon, fartyg

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Skogsägartinget 6-7 februari 2014, Sånga Säby. Thomas B Johansson

Fossilfrihet på väg. Skogsägartinget 6-7 februari 2014, Sånga Säby. Thomas B Johansson Fossilfrihet på väg Skogsägartinget 6-7 februari 2014, Sånga Säby Thomas B Johansson Uppdraget i korthet Identifiera åtgärder och styrmedel så att viktiga steg tas mot en fossiloberoende fordonsflotta

Läs mer

Index för hållbar bilism

Index för hållbar bilism Index för hållbar bilism 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle.

Läs mer

Klimatomställning Göteborg 2.0 Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar

Klimatomställning Göteborg 2.0 Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Mistra Urban Futures Reports 2014:02 Klimatomställning Göteborg 2.0 Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Jörgen Larsson, Chalmers Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Mistra Urban

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn. Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu

Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn. Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu Tolv slutsatser från projektet 1. Möjligt att minska fossila drivmedel med 80 % 2. Klarlägg begreppet

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke förnybar kraft Chalmers Uthålliga energisystem och Profu NEPP report Maj

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Klimatneutral trafik i Göteborg

Klimatneutral trafik i Göteborg Klimatneutral trafik i Göteborg Att minska klimatpåverkan från vägtrafiken till en globalt hållbar och rättvis nivå Rapport 1:2012 Trafikkontoret Strategisk planering ISSN 1103-1530 Innehåll Inledning.

Läs mer

Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 www.stockholm.se/vaxthuseffekten MILJÖFÖRVALTNINGEN Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 En rapport från Miljöförvaltningen

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Underlag till kontrollstation 2015

Underlag till kontrollstation 2015 Underlag till kontrollstation 2015 Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020 Naturvårdsverkets och Energimyndighetens redovisning av uppdrag

Läs mer

Styrmedel för ökad biogasproduktion

Styrmedel för ökad biogasproduktion Mattias Bisaillon Hanna Hellström Johan Andersson David Holmström Håkan Sköldberg Johan Torén Anna Widerberg Policy instruments for increased biogas production Mattias Bisaillon, Profu Hanna Hellström,

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 143 Klimat- och energistrategi för Stockholms län - antagande (KS 2013.179)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 143 Klimat- och energistrategi för Stockholms län - antagande (KS 2013.179) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 143 Klimat- och energistrategi för Stockholms län - antagande (KS 2013.179)

Läs mer

SxH SOLLENTUNA KOMMUN V \ Kommunledning

SxH SOLLENTUNA KOMMUN V \ Kommunledning SxH SOLLENTUNA KOMMUN V \ Kommunledning Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande 2012-08-07 Sidan 1 av 1 Dnr KS 2011/328-16 Kommunstyrelsen Godkännande av klimat- och energistrategi för Stockholms län Förslag

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer