SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN"

Transkript

1 Åbo Akademis styrelse SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN kl Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Antagande av en vuxenutbildningsstrategi för Åbo Akademi 4 Återbesättande av en professur i företagsekonomi, särskilt internationell företagsverksamhet Föredragande Kniivilä: 1 Utseende av medlemmar i Bioteknikcentrums direktion 2 Utseende av medlemmar i direktionen för Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma cyklotron-pet-inrättning Föredragande Nikula: 1 Allmänna grunder för antagning av studerande till grundutbildning 2002 Föredragande Sandell: 1 Införande av interna hyror

2 ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN R. Broo, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet Enligt punkt 2.2. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi (fastställd ) skall kallelse till styrelsens möten utsändas minst tre vardagar före mötet. Kallelsen utsändes Enligt punkt 2.6. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi är sty- relsen beslutför, när mötets ordförande och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande. Beslutsförslag Mötet torde konstateras lagligt och beslutfört R. Broo Beslut

3 ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN R. Broo, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Meddelanden

4 ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN R. Broo, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Antagande av en vuxenutbildningsstrategi för Åbo Akademi Rektor tillsatte i oktober 2000 en arbetsgrupp med studiesekr. Monica Nerdrum som ordförande för att uppgöra ett förslag till vuxenutbildningsstrategi för akademin. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till rektor i slutet av januari Utlåtanden avgavs av tre fakulteter och de två fortbildningscentralerna under våren. Arbetsgruppens rapport inleds med några definitioner och statistik över vuxenutbildningens omfattning, inriktning och finansiering. I den öppna universitetsundervisningen deltar årligen över personer och avläggs över studieveckor. De populäraste ämnena är vårdvetenskap och pedagogik. I fortbildning deltar personer årligen. Verksamheten är alltså omfattande. Akademins marknads-andel inom vuxenutbildningen är större än inom grund- och forskarutbildningen. De två fortbildningscentralerna har ett sextiotal anställda och omsättningen är ca 25 milj.mk. Arbetsgruppen ställer upp målen och strategierna för akademins vuxenutbildning i nio

5 punkter (sid. 8-9), kallade Livslångt lärande, Kvalitetssäkning, Rekrytering osv. Till åtgärdsförslagen hör att antagningen och registreringen bör förenklas och att resultat inom vuxenutbildningen bör beaktas i resursfördelningen inom akademin. I sina utlåtanden stöder HF och TF arbetsgruppens överväganden och förslag, me-dan PF är mera kritisk, bl a ser PF en risk för att vuxenutbildningen inkräktar på grundutbildningen. Antagningsvillkoren bör utgå från de allmänna antagningsförfarandena vid fakulteterna, menar PF, som även framhåller att lärarnas engagemang i vuxenutbildningen inte får äventyra fakulteternas primära uppgift. I den nuvarande arbetsfördelningen där fortbildningscentralerna administrerar vuxenutbildningen blir enligt PF fakulteterna förfördelade. Ett intressant alternativ vore enligt PF att inrätta en vuxenutbildningsenhet vid fakulteten. FC omfattar arbetsgruppens huvudlinjer men gör flera tilläggsförslag, bl a önskar man tydligare ställningstaganden till vuxenstuderandenas roll, ställning och behov (periodstudier, kvällskurser etc). FC föreslår att vissa av arbetsgruppens nio punkter sammanförs. FC/ÖH vill att fakulteternas roll och ansvar för vuxenutbildningen görs tydligare. Särskild uppmärksamhet bör vidare fästas vid behovet av studie-handledning, säger FC/ÖH. Föredragandens bedömning Arbetsgruppens förslag motsvarar långt de rådande förhållandena, t ex att vuxenutbildningen skall administreras av fortbildningscentralerna och att den i huvudsak skall vara externt finansierad. Rapporten ger motiveringar för vuxenutbildningens betydelse, t ex att den främjar rekryteringen till akademin och ökar kontakterna till arbetslivet. Förslagen håller sig i hög grad på en allmän nivå och ställer inga kvantitativa mål för vuxenutbildningens omfattning eller inriktning eller finansiering. Flera punkter utmynnar i förslag om fortsatta utredningar. Detta gäller inte minst fakulteteras roll (punkterna 8-9), vilket också är en central punkt i PF:s kritik. Ar-betet på att förtydliga akademins vuxenutbildningsstrategi har enligt föredragandens åsikt tagit ett gott steg framåt, men fortsatta diskussioner krävs på många punkter. Hit hör inte minst finansieringsfrågorna. Vad strategins formuleringar be-träffar skulle FCs förslag om sammanförande av vissa punkter och omformuleringar göra strategin tydligare. Om styrelsen antar strategin ger det ökad legitimitet åt denna omfattande och viktiga verksamhet. BILAGOR: 1. Arbetsgruppens förslag 2. Remissinstansernas utlsåtanden Beslutsförslag Med de motiveringar som framgår av föredragningen antar styrelsen arbetsgruppens förslag till vuxenutbildningsstrategi (sid 8-9) dock så att punkterna 4-5 resp. 8-9 sammanförs och formuleras i enlighet med Fortbildningcentralens förslag. Likaså formuleras punkt 3 i enlighet med Fortbildningscentralens förslag R. Broo

6 Beslut ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN R. Broo, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Återbesättande av en professur i företagsekonomi, särskilt internationell företagsverksamhet Professuren i företagsekonomi, särskilt internationell företagsverksamhet (tjänst 2008) vid ESF, företagsekonomiska institutionen, blir vakant pga professor Ari Kokkos avgång. ESF anhåller om styrelsens tillstånd att återbesätta professuren (bilaga). Fakulteten motiverar sin anhållan med att företagsekonomiska institutionen har fakultetens högsta mål för antalet grundexamina, 43 ekonomer/år (4 grundexamina per lärartjänst). Tjänsterna bör därför vara besatta. Vid företagsekonomiska institutionen finns utöver den nu aktuella professuren följande tjänster: professor i företagsekonomi, professor i redovisning, särskilt företagsledning och internationell företagsverksamhet, professor i internationell mark-nadsföring, pro-

7 fessor i redovisning, särskilt finansiell redovisning och optimerings-system, professor i företagsekonomi, särskilt företagsadministration, en lektor, två överassistenter, tre assistenter och en byråsekreterare. Den förstnämnda professuren är vakant och löneanslaget används tillfälligt för en lektor och en assistent. Antalet ekonomexamina var under femårsperioden : 54, 56, 55, 75, 42 och antalet ekonomie doktorsexamina totalt fyra, dock ingen inom företagsekonomi. Av ekonomexamina avlades inom internationell markadsföring som den nu ak-tuella professuren främst skulle betjäna : 11, 5, 17, 24, 8. ESF konstaterar sig ha ekonomiska förutsättningar för att besätta professuren. Potentiella kompetenta sökande finns, säger fakulteten, dock utan konkretisering. Föredragandens bedömning Företagsekonomiska institutionen har ett högt ställt mål för grundexamina. Då föregtagsekonomi därtill är ett populärt biämne för studerande från andra fakulteter, blir lärarna hårt belastade. Det är därför angeläget att professurerna är aktiverade och besatta. På grund av ekonomernas goda placeringsmöjligheter på arbetsmarknaden har intresset för forskarstudier varit svagt. Det råder sålunda brist på doktorer i företagsekonomi och särskilt på professorskompetenta sökande till universitetstjänster. Mot denna bakgrund borde man enligt min mening hålla ämnesområdet företagsekonomi med en ganska generell begränsning för att inte utesluta framstående och motiverade sökande med en något annan inriktning än den av fakulteten föreslagna. Mest flexibelt vore därvid att lediganslå professuren i enbart företagsekonomi. Då akademins ekonomutbildning valt den internationella verksamheten som en av sina profileringar och fakulteten varit enig i sitt förslag kan jag dock omfatta benämningen internationell företagsverksamhet. Men i varje händelse bör undvikas den ytterligare insnävning av specialiseringen internationell företagsverksamhet som ingår i ESF förslag. BILAGA: ESF framställning Beslutsförslag Styrelsen ger ESF tillstånd att återbesätta professuren i företagsekonomi, särskilt internationell företagsverksamhet (tjänst 2008) löneklass A 28 med oförändrat om-råde och med oförändrad placering vid ESF, företagsekonomiska institutionen R. Broo

8 Beslut ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN C-E Kniivilä, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Utseende av medlemmar i Bioteknikcentrums direktion Mandatperioden för den nuvarande direktionen utgår vid årsskiftet. Enligt 8 i Bioteknikcentrums instruktion är mandatperioden tre år. Till direktionen hör ord-föran-

9 den och nio övriga medlemmar. Av dessa utser Åbo Akademi viceordföran-den och tre övriga medlemmar jämte suppleanter. Av medlemmarna bör två föreslås av matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. I den verkande direktionen är professor Mark S Johnson viceordförande och professor Pertti Panula, professor Ari Ivaska och FD Annika Brandt ordinarie medlemmar med professor J Peter Slotte, professor Kaj Fagervik samt överassistent Ari Hinkkanen som suppleanter. Ärendet har varit remitterat till matematisk-naturvetenskapliga och kemisk-tekniska fakulteterna som anmodats att inkomma med förslag till viceordförande och medlemmar i direktonen för den treårsperiod som börjar MNF föreslår till viceordförande professor Lea Sistonen och till medlemmar professor Mark S Johnson med överassistent Ari Hinkkanen som suppleant och speciallaboratorie-mästare Annukka Bylund med docent Tom Wiklund som suppleant. KTF föreslår fortsatt mandat för professor Ari Ivaska med professor Kaj Fagervik som suppleant. Beslutsförslag Styrelsen utser professor Lea Sistonen till viceordförande och professor Mark S Johnson med överassistent Ari Hinkkanen som suppleant, speciallaboratoriemästare Annukka Bylund med docent Tom Wiklund som suppleant och professor Ari Ivaska med professor Kaj Fagervik som suppleant till medlemmar i direktionen för Bioteknikcentrum för perioden Beslut C-E Kniivilä

10 ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN C-E Kniivilä, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare

11 2 Utseende av medlemmar i direktionen för Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma cyklotron-pet-inrättning Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma cyklotron-pet-inrättning har som främsta uppgift att upprätthålla och utveckla produktionen av isotoper samt därtill hörande forskning och att främja och ge utbildning på området. Inrättningen verkar även som nationellt center i Finland. Inrättningens förvaltning handhas av en direktion och en direktör. Direktionens mandatperiod är tre år. Den nuvarande di-rektionens mandatperiod utgår vid årsskiftet. Enligt instruktionens 4 utser Åbo Akademi två medlemmar jämte suppleanter i direktionen. Nuvarande medlemmar och suppleanter är lektor Tom Lönnroth med professor Lea Sistonen som suppleant och direktör Sven-Johan Heselius med planeringschef Bengt Sandell som supp-leant. Alla har utfört ett gott arbete inom direktionen och är väl insatta i inrättningens verksamhet. Samtliga har förklarat sig villiga att fortsätta på sina poster under en kommande period. Beslutsförslag Beslut Styrelsen utser lektor Tom Lönnroth, suppleant professor Lea Sistonen, och direktör Sven-Johan Heselius, suppleant planeringschef Bengt Sandell till Åbo Akademis medlemmar i direktionen för Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma cyklotron-pet-inrättning för perioden C-E Kniivilä

12 ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN J. Nikula, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus

13 A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Allmänna grunder för antagning av studerande till grundutbildning 2002 Enligt 1 2 mom. 14 punkten akademins förvaltningsinstruktion beslutar styrelsen om de allmänna grunderna för urvalet av studerande till akademin. Fakulteterna och språktjänsten har uppmanats att senast lämna in sina framställningar i ärendet. Universitetslagen 18 Antagning av studerande De studerande antas av universitetet. Universitetet kan begränsa antalet studerande. Under samma läsår får en studerande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen. När universitetet på grund av begränsning av antalet studerande inte kan anta alla sökande till en utbildning, skall likvärdiga antagningsgrunder tillämpas på de sö-kande. Avvikelse från de likvärdiga antagningsgrunderna kan i begränsad utsträckning göras för att utbildningsbehovet hos någon språkgrupp skall kunna tillgodoses. Antagningen av studerande ordnas med utnyttjande av det antagningsregister som avses i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998), [...] Antagningen av studerande kan ordnas utgående från en gemensam ansökan till flera universitet. Universitetsförordningen mom. Antagning av studerande Behörig för studier som leder till högskoleexamen är den som har avlagt examen enligt studentexamensförordningen (1000/1994). Behörig som studerande är också den som har genomgått yrkeshögskola, yrkesut-bildning på högre nivå, yrkesutbildning på institutnivå eller avlagt en minst treårig yrkesinriktad examen eller har en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behö-righet för motsvarande högskolestudier samt den som har slutfört sådana studier inom den öppna universitetsundervisningen som universitetet förutsätter eller den som universitetet på andra grunder konstaterar ha tillräckliga kunskaper och fär-digheter för studierna.

14 Universitetet beslutar om grunderna för urval av studerande. Ålänningars behörighet för universitetsstudier Styrelsen har (Nikula 1) beslutat bevilja dem som har avlagt gymnasie-examen vid en läroinrättning i landskapet Åland behörighet för studier vid akademin. Studieförvaltningen utarbetar en omräkningstabell för det åländska gymnasie-betyget till betygsskalan i en finländsk studentexamen. Examensstadgan 27 2, 3 mom. Akademins antagning till lägre och högre högskoleexamen är gemensam. Ansökningsförfarandet tillkännages i en gemensam informationsbroschyr. Språktjänsten anordnar ett gemensamt språkprov i svenska för finskspråkiga sökande. Urvalsför-farandet sker i en omgång och samtidigt så att varje sökande tilldelas högst en stu-dieplats vid akademin. Resultatet av antagningen tillkännages gemensamt och sam-tidigt till alla sökande. Vid samantagning med något annat universitet eller högskola skall samma förfarande iakttas så långt som möjligt. Styrelsen beslutar årligen om grunderna för urvalet. Styrelsen kan då undandra vis-sa grupper från den gemensamma antagningen. [...] Allmänna ramar för antagningen Dimensioneringen av antagningen sker i samband med fastställande av verksam-hetsoch ekonomiplanen. Beslutet om antagningsmålen för år 2002 bereds under november månad i diskussioner mellan rektor och fakulteterna. Utgångsförslaget från studieförvaltningen uppgår liksom år 2001 till ca 900 studieplatser. En statistisk sammanställning av antagningen år 2001 bifogas kallelsen. Ansökningstiden för samantagningen löper ut Studieförvaltningen informerar sökandena om de har fått en studieplats eller ger nekande besked. Till sökandena sänds resultatet av antagningen kring 12.7 och senast 19.7 bör alla sökande till landets universitet ha fått sitt besked. Sökandena skall bekräfta mottagandet av stu-dieplats senast Tillkännagivande av antagningsförfarandet

15 Antagningsförfarandet tillkännages i broschyren Att studera vid Åbo Akademi utbildningsstyrelsens broschyrer Universitetsstudier och Universitetens urval 2002 samt via Internet (http://www.abo.fi/fa/antag/ och miss/ ). Sökandena informeras även om ansökningsförfarandet och studieutbudet genom annonsering i dagspressen och i olika tidskrifters temanummer. Vidare informeras abiturienter och andra intresserade om studiemöjligheterna vid akademin vid olika studentmässor och under speciella abiturientdagar. Akademins studerande informerar också bl.a. i sina tidigare skolor. Liksom under tidigare år samarbetar akademin med de åländska utbildningsmyndigheterna om anordnande av urvalsprov på Åland. Språkkraven i antagningen Procedurerna vid akademins antagning är beroende av sökandens skolbildningsspråk. Styrelsen beslut inför 1997 års antagning, Skolutbildningsspråk vid antagning till Åbo Akademi, har genomgått en putsning och återges i bilaga 1. Akademins gemensamma språkprov för finskspråkiga anordnas Antagningskvoter Fakulteterna har inte föreslagit ändringar inför år 2002 i den uppdelning av antag-ningen i kvoter som tillämpades år Vid PF antas år 2002 även fristående studerande till utbildning av yrkeslärare, ämneslärare och, om medel kan uppbringas, av studiehandledare. Rekryteringsunderlaget Akademins rekrytering av svenskspråkiga studerande från de finländska gymnasierna framgår av nedanstående översikt. Våren Svenska Svenska studenter sökande (1 pref.) procent

16 Samantagning med annat universitet Alla universitet deltar i det nationella inträdessökande- och studierättssystemet HA- REK. Åbo Akademis kemisk-tekniska fakultet deltar även i den gemensamma antagningen till diplomingenjörsutbildningen (tidigare den centrala tekniska antag-ningen). En del av studerandena i utbildningen i datateknik antas via Åbo universitet. Generella undantag från samantagningen Styrelsen har beslutat att antagning utanför samantagningen kan uppgå till högst 10 % av antagningsmålsättningen. Styrelsen har vidare beviljat fakulteterna rätt att utanför den gemensamma antag-ningen anta sina egna studerande till de antagningskvoter som styrelsen har fastställt. Förutsättning är dock att sökanden har avklarat minst 35 sv bedömda med goda insikter i ett ämne eller motsvarande som kan vara huvudämne eller på mot-svarande sätt ingå i den avsedda nya utbildningen. Samma rätt gäller en sökande som inom fakulteten har avlagt lägre högskoleexamen eller institutexamen. Styrelsen har beviljat fakulteterna rätt att utanför samantagningen anta sökande som redan har en studieplats vid någon annan av akademins fakulteter under förut-sättning att denna har avklarat minst 120 sv av studier på det utbildningsområde som ansökan avser. Studierna bör kunna ingå i den examen som eftersträvas. Därtill skall minst 35 sv vara avklarade inom ett ämne som kan utgöra huvudämne eller på motsvarande sätt ingå i den avsedda examen och ha fullgjorts med goda insikter. Till farmaceut-, rättsnotarie- och barnträdgårdslärarutbildning kan respektive fakultet utanför samantagningen anta sökande som redan har en studieplats vid någon annan av akademins fakulteter under förutsättning att denna har avklarat minst 80 sv på det utbildningsområde som ansökan avser. Antagning till s.k. fristående studier och andra kortare, kompetensgivande utbild-ningar som inte leder till examen sker utanför samantagningen. Specifika undantag från samantagningen Styrelsens beslut om specifika undantag från samantagningen bifogas kallelsen. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten har (Henriksson 21) beslutat inleda en yrkesinriktad fortbildning inom socialförsäkringssektorn kallad TOPSOS. Utbildningen anordnas gemensamt av Åbo universitet, akademin och Centret för

17 välfärdsforskning i Åbo. Den leder till en yrkesinriktad politices licentiatexamen av det slag som akademin redan har i psykologi. Beslutet har fattats med stöd av 24 1 mom. examensstadgan. Utbildningen är fyraårig på deltid (80 sv) och antagningen sker vartannat år med början år Den är dimensionerad för 24 studerande. En beskrivning av utbildningen bifogas kallelsen. Vinnare i vetenskapstävlingen för gymnasister Finlands Akademi utlyser en vetenskapstävling för gymnasister kallad Viksu (http://www.aka.fi/viksu/sve_main.htm). Målet är att öka ungdomarnas intresse för vetenskaplig forskning. Styrelsen har beslutat att vinnare och pristagare i tävlingen vid antagning till akademin ges företräde framom övriga sökande under förutsättning att de har behörighet för universitetsstudier och att de kan uppvisa de språkkunskaper som förutsätts för inträde till akademin. Antagning av studerande från öppen universitetsutbildning Styrelsen har (Nikula 1) beslutat att fakulteterna bestämmer om den behörighet för universitetsstudier, som kan erhållas genom slutförda studier inom den öppna universitetsundervisningen. Studerandena antas beroende på fakultet i samantagningen eller utanför den. Alla antas utanför den fastställda antagningskvoten. En preliminär översikt över fakulteternas beslut följer nedan: HF 40 sv varav 15 sv i det ämne som avses (undantaget engelska, psykologi) MNF 40 sv till farmaci 30 sv, bör vara studier som passar in ESF 50 sv studier som kan tillgodoräknas, ej urvalsprov, till rättsnotarie 40 sv KTF ej aktuellt TF 60 sv av utbildningsprogrammet PF ej aktuellt SVF 60 sv studier som kan tillgodoräknas Antagning av utländska studerande Ansökningstiden för utländska studerande utgår den Testningen i engelska språkkunskaper äger rum 21 och Styrelsen har fastställt en handledning kallad Antagning av utländska studerande till grundutbildning vid Åbo Akademi. Internationella enheten har föreslagit att ett nytt stycke 9 införs. Ändringen avser att begränsa möjligheten för dem som har status både som

18 Beslutsförslag internationell sökande och inhemsk sökande att ansöka två gånger om studieplats i samma års antagning. Den ändrade texten framgår av bilaga 2. Kemisk-tekniska fakulteten har (Bäckström 6B) beslutat införa ett internationell magistersprogram, Masters in Chemical Engineering, med undervisningsspråket engelska men som en del av det processtekniska utbildningsprogrammet. Programmet föreslås inledas hösten 2002 med studieplatser. Ansökan till programmet sker enligt samma tidtabell som akademins antagning av utländska studerande. Behörighetskrav är det språkkunskapskrav som krävs av akademins utländska studerande samt Bachelor in Chemical Engineering eller motsvarande. Utbildningens broschyr fogas till kallelsen. Styrelsen torde besluta följande: 1. Akademins antagning sker enligt examensstadgan och enligt beslut om antag-ning av (Nikula 1) med hänvisningar om nedan inte annat anges. 2. Antagningen år 2002 via Åbo universitet till utbildningsprogrammet i datateknik, internationell linje, omfattar 50 studieplatser. 3. I den gemensamma antagningen år 2002 antas studerande inom följande kvo ter: HF: MNF: humanistisk utbildning (per huvudämne) psykologi naturvetenskaplig utbildning (per utbildningsprogram) farmaceut ESF: KTF: ekonomi (informationssystem) ekonomi (övriga) samhällsvetenskap rättsnotarie processteknik datateknik

19 TF: PF: SVF: teologi klasslärare barnträdgårdslärare specialpedagogik administrativ pedagogik utvecklingspsykologi socialpolitik övrig samhällsvetenskaplig utbildning (masskommunikation, övriga studier) vårdvetenskap (ej lärarutbildning) 4. Anvisningarna i bilaga 1, Skolutbildningsspråk vid antagning till Åbo Akademi, fastställs. 5. Anvisningarna i bilaga 2, Antagning av internationella studerande till grundut-bildning vid Åbo Akademi, med ett nytt stycke 9 fastställs. 6. Antagningen till den internationella magistersutbildningen i Chemical Engineering sker utanför akademins samantagning. Beslut J. Nikula ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN B. Sandell, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen

20 Fagervik Djupsund Björkqvist Lassus Huvila Engblom Honka Dahlbacka Hansén Wikman Granfors Zilliacus Suksi Ahlström Grönlund Finne Meinander Alanen Forsman Blomqvist Uddström Hagelstam Lindqvist A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Införandet av interna hyror Statsrådet fattade ett principbeslut om att öka avkastningen av och effektivera användningen av statens fastighets- och byggnadsbestånd. Detta ledde bl.a. till inrättandet av Statens fastighetsverk (numera Senatsfastigheter) som övertog också universitetens fastigheter vilka hyresbelades från och med Ef-tersom utgifterna för de statsägda fastigheterna tidigare betalats centralt av bygg-nadsstyrelsen, innebar reformen att universiteten själva fick det totala ansvaret för sina fastighetsutgifter, som därefter kom att utgöra en betydelsefull del av univer-sitetens utgifter. Fastighetsutgifternas andel av universitetens ordinarie budgetut-gifter uppgick år 1991 till 5,8% och av universitetens totala utgifter (inklusive den externa finansieringen) till 4,5%. Efter genomförandet av fastighetsreformen år 1996 (då övningsskolornas fastighetskostnader ännu ingick i universitetens anslag) uppgick andelen av budgetutgifterna till 20,2% och av de totala utgifterna till 14,1%. År 1998, då utgifterna för övningsskolornas fastigheter överförts till öv-ningsskolornas eget moment, var fastighetsutgifternas andel av budgetutgifterna 19,5% och av de totala utgifterna13,2%. År 2000 var motsvarande siffror 19,1% respektive 12,2%, vilket innebär att den relativa andelen något sjunkit. Situationen vid Åbo Akademi har hela tiden avvikit från den vid de övriga univer-siteten, dels eftersom Stiftelsen för Åbo Akademi i avtalet med Finska staten för-bundit sig att ställa ett antal fastigheter gratis till akademins förfogande, dels eftersom andelen statsägda utrymmen som akademin verkar i är relativt liten (33% jämfört med 76 % för alla universitet sammanlagt). Av de ca m 2 lägenhetsyta akademin idag förfogar över är m 2 (43%) Stiftelsens gratisutrymmen, drygt m 2 (12%) hyrs av Stiftelsen, ca m 2

21 (33%) hyrs av Senatsfastigheter, 2603 m 2 (3%) ställs gratis till förfogande av staden Jakobstad och resterande drygt m 2 (9%) hyrs av övriga hyresvärdar. År 1991 utgjorde de fastighetsutgifter som betalades med budgetmedel 7,2% av de ordinarie budgetutgifterna och 5,2% av akademins totala utgifter. År 1996 var motsvarande andelar 16,7 och 12,4%, år ,3 och 10,7% och år ,2 respektive 9,4%. Då man beaktar att en del av fastighetsutgifterna också betalas med medel som inflyter genom omkostnadspåslaget för exterfinansierad verksamhet eller betalas med övriga externa medel kan man beräkna att fastighetsutgifternas faktiska andel av akademins totala utgifter år 2000 uppgick till 10,8%. Å andra sidan är det också värt att notera att endast ca 12% av fastighetskostnaderna betalas med externa medel, medan den externa finansieringens andel av akademins totala utgifter (Vasa övningsskola inte inkluderad) uppgår till hela 38%. Sammantaget kan dock noteras att fastighetskostnaderna utgör en betydande del av universitetens utgifter; en utgiftskategori som efter löneutgifterna är den nästststörsta utgiftsgruppen. Det är därför ologiskt och inkonsekvent att resultaten-heterna efter införandet av helhetsbudgetering själva svarar för alla andra kostnader utom fastighetskostnaderna som är centralt budgeterade. En del universitet (bl.a. Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Helsingfors handelshögskola) har överfört ansvaret för fastighetsutgifterna på de olika enheterna genom att införa interna hyror. Enligt uppgift av personer som ansvarar för fastighetsfrågor vid de nämnda universiteten har man genom detta bl.a. lyckats effektivera användningen av utrymmena och minska behovet av tilläggsutrymmen. Behovet av ökad kontroll över fastighetskostnadernas utveckling är akut också inom Åbo Akademi med tanke på de stora byggnadsprojekten Arken och Strand-kvarnen och de möjligheter till omdisponering av utrymmen och effektivering av utrymmesanvändningen, som dessa projekt innebär. Den tekniska beredskapen att införa interna hyror är god tack vare att ett nytt dataprogram för Åbo Akademis utrymmesregister, vilket är explicit avsett för intern hyresdebitering, har tagits i bruk. Uppdateringen av registret är i full gång och kan beräknas vara genomförd under höstens lopp. Utrymmesregistret innehåller uppgifter om de olika byggnaderna, enskilda rum, typen av utrymme, rummens areal, grunden för hyresdebiteringen och till vilket ansvarsområde (institution/ laboratorium/enhet) rummet hör. Ett exempel på hur en rapport över en enhets utrymmen kommer att se ut bifogas (bi-laga 1). År 1999 utredde en arbetsgrupp hur interna hyror kunde införas vid Åbo Akademi. Arbetsgruppens överväganden och utredningar erbjuder enligt undertecknad föredragandes uppfattning fortsättningsvis en god grund för införandet av intern hyresdebitering, även om man då inte var beredd att införa systemet bl.a av rädsla för den ökade arbetsbelastningen och man efterlyste ytterligare utredningar av systemets olika konsekvenser. Arbetsgruppen konstaterar bl.a. att fördelarna med införande av interna hyror är att - medvetandet om att utrymmen är förenade med kostnader ökar, - revirtänkandet och tendensen att för säkerhets skull hålla fast vid utrymmen man någon gång fått antagligen minskar, om utrymmena avgiftsbeläggs, - medför intresse för att utrymmen utnyttjas effektivt; detta gäller speciellt undervisningsutrymmena (t.ex. auditorier, seminarierum och övningslaborato-rier) - kan leda till att det totala utrymmesbehovet (och de totala utgifterna) minskar - kan medföra rättvisare och mera ändamålsenlig utrymmesfördelning

PROTOKOLL. 9.3.2006 kl. 13.15-15.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 9.3.2006 kl. 13.15-15.05. Föredragande Broo: 9.3.2006 kl. 13.15-15.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Indragning av en professur i sjöfartsrätt 4 Godkännande av ändrat reglemente för IAMSR 5

Läs mer

RESULTATAVTAL MELLAN ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2001-2003

RESULTATAVTAL MELLAN ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2001-2003 UNDERVISNINGSMINISTERIET 6.9.2000 RESULTATAVTAL MELLAN ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2001-2003 MÅL FÖR VERKSAMHETEN Universitetens gemensamma mål Universitetens uppgifter anges i universitetslagen.

Läs mer

1 Kvantitativa målsättningar för avtalsperioden 2004-2006

1 Kvantitativa målsättningar för avtalsperioden 2004-2006 PROTOKOLL 12.12.2002 kl. 9.15-12.00 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Beslut om tjänstestrukturen (lärartjänsterna) 4 Utseende av medlemmar till direktionen

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

PROTOKOLL. 11.9.2003 kl. 13.15-13.45. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 11.9.2003 kl. 13.15-13.45. Föredragande Broo: PROTOKOLL 11.9.2003 kl. 13.15-13.45 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Beviljande av befrielse från uppdrag i kemisk-tekniska fakultetens fakultetsråd

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

PROTOKOLL. 12.9.2002 kl. 13.15-16.50. Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden. Föredragande Nygård:

PROTOKOLL. 12.9.2002 kl. 13.15-16.50. Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden. Föredragande Nygård: PROTOKOLL 12.9.2002 kl. 13.15-16.50 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden Föredragande Nygård: 1 Disciplinärt ärende Föredragande Broo: 3 Ändring av förvaltningsinstruktionen

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland med campus i Åbo,

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN Åbo Akademis styrelse SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 23.3.2005 kl. 13.15- Föredragande Lindberg: 1 Initiativ rörande fördelningsprinciperna

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

PROTOKOLL kl Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden. Föredragande Vainio:

PROTOKOLL kl Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden. Föredragande Vainio: PROTOKOLL 13.11.2003 kl. 13.15-14.25 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden Föredragande Vainio: 1 Beviljande av tjänstledighet åt byråchef Pia Södergård

Läs mer

PROTOKOLL kl Föredragande Broo:

PROTOKOLL kl Föredragande Broo: PROTOKOLL 25.3.2002 kl. 13.15-15.50 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Besättande av en deltidsprofessur 2003-2007 4 Återbesättande av en professur

Läs mer

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den 2.3.2005 kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

PROTOKOLL. 21.10.2004 kl. 13.15-16.20. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 21.10.2004 kl. 13.15-16.20. Föredragande Broo: PROTOKOLL 21.10.2004 kl. 13.15-16.20 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Omorganisering av Sibeliusmuseum och godkännande av ett reglemente för museet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer:

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: 5 Den interna fördelningen

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH ÅBO AKADEMI OM RESURSERNA ÅR RESULTATAVTALET HÄNFÖR SIG TILL PERIODEN

AVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH ÅBO AKADEMI OM RESURSERNA ÅR RESULTATAVTALET HÄNFÖR SIG TILL PERIODEN UNDERVISNINGSMINISTERIET 29.1.2003 AVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH ÅBO AKADEMI OM RESURSERNA ÅR 2003. RESULTATAVTALET HÄNFÖR SIG TILL PERIODEN 2001-2003 ÅBO AKADEMIS RESURSER ÅR 2003 Mål Universitetens

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen och till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen Ärende Regeringen

Läs mer

Möte 10, rum C305 måndagen den 17 december 2001 kl

Möte 10, rum C305 måndagen den 17 december 2001 kl , sekr. LIR 10, ärende 1: Konstaterande av mötets beslutförhet Enligt Instruktionen för behandling av ärenden vid Åbo Akademi skall kallelse till lärarutbildningsinstitutionens institutionsråds möte delges

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades.

Beslut: Förslaget omfattades. ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.4.2011 Styrelsemöte 7/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 15.30 17.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Inger Rosenberg-Mattsson, viceordförande Tony Asumaa Karin Holmberg Anita

Läs mer

TILL ÅLANDS FÖRVALTNINGSDOMSTOL BEMÖTANDE AV KOMMUNALBESVÄR. Hänvisning: ÅFD Ärende dnr 2016/8

TILL ÅLANDS FÖRVALTNINGSDOMSTOL BEMÖTANDE AV KOMMUNALBESVÄR. Hänvisning: ÅFD Ärende dnr 2016/8 BILAGA FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 1.4.2016 / till kännedom Förbundsstyrelsens bemötande av kommunalbesvär inlämnat mot förbundsfullmäktiges beslut av den 30.12.2015/ 39 DEBITERING AV GRUNDAVGIFT TILL ÅLANDS FÖRVALTNINGSDOMSTOL

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den 15.12.2004 kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Åbo Akademi STUDIER VID ÅBO AKADEMI. Studievägledning

Åbo Akademi STUDIER VID ÅBO AKADEMI. Studievägledning STUDIER VID ÅBO AKADEMI 5 Åbo Akademi Åbo Akademi (grundad 1918) är det enda svenskspråkiga universitetet i Finland. Akademin är indelad i sju fakulteter, Humanistiska fakulteten (HF), Matematisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Undervisnings-och kulturministeriets förordning

Undervisnings-och kulturministeriets förordning Undervisnings-och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 49 6 mom.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2012-03-12 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH Gäller fr o m 2001-06-07 Ändrad fr o m 2008-12-03, 2012-03-12 fastställd av universitetsstyrelsen 2008-12-03

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

http://www.minedu.fi/opm/koulutus/yliopistokoulutus/ohjausjarjestelma.html

http://www.minedu.fi/opm/koulutus/yliopistokoulutus/ohjausjarjestelma.html DD 4/02, bilaga 4a ÅBO 25.9.2002 NR 287/20/02 TILL FAKULTETERNA OCH DE FRISTÅENDE INSTITUTIONERNA HÄNVISNING INITIATIV ÄRENDE BEREDNINGEN AV DE AKADEMI-INTERNA RESULTATDISKUSSIONERNA HÖSTEN 2002 OCH DISKUSSIONERNA

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 Arbetsordning för styrelsen för Högskolan på Åland Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 1 Inledande bestämmelser Enligt reglemente för Högskolan på Åland 5, bör styrelsen anta en arbetsordning för sitt

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Tankar kring Åbo Akademis reformarbete 2014 19.2.2014

Tankar kring Åbo Akademis reformarbete 2014 19.2.2014 Tankar kring Åbo Akademis reformarbete 2014 19.2.2014 Påverka som studerande I kontakt till ordförande i arbetsgruppen för utbildningsplanering för den egna linjen https://www.abo.fi/personal/framtid_2013

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Validering i gymnasieskolor Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

UTLÅTANDE OM FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR I EXAMENSSTADGAN OCH TENTAMENSINSTRUKTIONEN

UTLÅTANDE OM FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR I EXAMENSSTADGAN OCH TENTAMENSINSTRUKTIONEN Åbo Akademi direktör Johan Nikula Enheten för forskning och utbildning UTLÅTANDE OM FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR I EXAMENSSTADGAN OCH TENTAMENSINSTRUKTIONEN Åbo Akademis studentkår tackar för möjligheten att lämna

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Åbo Akademi STUDIER VID ÅBO AKADEMI. Studievägledning

Åbo Akademi STUDIER VID ÅBO AKADEMI. Studievägledning STUDIER VID ÅBO AKADEMI 5 Åbo Akademi Åbo Akademi (grundad 1918) är det enda svenskspråkiga universitetet i Finland. Akademin är indelad i sju fakulteter, Humanistiska fakulteten (HF), Matematisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1040/2013 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens

Läs mer

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Rektor Lärarhögskolan i Stockholm Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Anmälan Lärarhögskolans studentkår

Läs mer

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30 Protokoll 2014.09.08 Styrelsemöte 9/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.30 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Kari

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser 1/10 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) 1 Tillämpningsområde Kapitel I Allmänna bestämmelser Detta reglemente tillämpas vid val av studentrepresentanter i

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018.

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

UTVÄRDERING AV SYSTEMET MED TRE TERMINER VID ÅBO AKADEMI

UTVÄRDERING AV SYSTEMET MED TRE TERMINER VID ÅBO AKADEMI UTVÄRDERING AV SYSTEMET MED TRE TERMINER VID ÅBO AKADEMI Preliminär rapport 20.9 2004 Bakgrund En av rektor tillsatt arbetsgrupp presenterade sin rapport Strukturförändringar 26.5 2000 där det bl.a. ingick

Läs mer

PROTOKOLL kl Föredragande Broo:

PROTOKOLL kl Föredragande Broo: PROTOKOLL 20.2.2003 kl. 13.15-15.20 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Procedurerna för val av rektor och uppställande av kanslerskandidater 4 Undervisningsspråket

Läs mer

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo: PROTOKOLL 3.2.2005 kl. 13.15-17.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska 4 Befrielse från styrelseuppdrag

Läs mer