SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN"

Transkript

1 Åbo Akademis styrelse SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN kl Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Antagande av en vuxenutbildningsstrategi för Åbo Akademi 4 Återbesättande av en professur i företagsekonomi, särskilt internationell företagsverksamhet Föredragande Kniivilä: 1 Utseende av medlemmar i Bioteknikcentrums direktion 2 Utseende av medlemmar i direktionen för Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma cyklotron-pet-inrättning Föredragande Nikula: 1 Allmänna grunder för antagning av studerande till grundutbildning 2002 Föredragande Sandell: 1 Införande av interna hyror

2 ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN R. Broo, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet Enligt punkt 2.2. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi (fastställd ) skall kallelse till styrelsens möten utsändas minst tre vardagar före mötet. Kallelsen utsändes Enligt punkt 2.6. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi är sty- relsen beslutför, när mötets ordförande och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande. Beslutsförslag Mötet torde konstateras lagligt och beslutfört R. Broo Beslut

3 ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN R. Broo, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Meddelanden

4 ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN R. Broo, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Antagande av en vuxenutbildningsstrategi för Åbo Akademi Rektor tillsatte i oktober 2000 en arbetsgrupp med studiesekr. Monica Nerdrum som ordförande för att uppgöra ett förslag till vuxenutbildningsstrategi för akademin. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till rektor i slutet av januari Utlåtanden avgavs av tre fakulteter och de två fortbildningscentralerna under våren. Arbetsgruppens rapport inleds med några definitioner och statistik över vuxenutbildningens omfattning, inriktning och finansiering. I den öppna universitetsundervisningen deltar årligen över personer och avläggs över studieveckor. De populäraste ämnena är vårdvetenskap och pedagogik. I fortbildning deltar personer årligen. Verksamheten är alltså omfattande. Akademins marknads-andel inom vuxenutbildningen är större än inom grund- och forskarutbildningen. De två fortbildningscentralerna har ett sextiotal anställda och omsättningen är ca 25 milj.mk. Arbetsgruppen ställer upp målen och strategierna för akademins vuxenutbildning i nio

5 punkter (sid. 8-9), kallade Livslångt lärande, Kvalitetssäkning, Rekrytering osv. Till åtgärdsförslagen hör att antagningen och registreringen bör förenklas och att resultat inom vuxenutbildningen bör beaktas i resursfördelningen inom akademin. I sina utlåtanden stöder HF och TF arbetsgruppens överväganden och förslag, me-dan PF är mera kritisk, bl a ser PF en risk för att vuxenutbildningen inkräktar på grundutbildningen. Antagningsvillkoren bör utgå från de allmänna antagningsförfarandena vid fakulteterna, menar PF, som även framhåller att lärarnas engagemang i vuxenutbildningen inte får äventyra fakulteternas primära uppgift. I den nuvarande arbetsfördelningen där fortbildningscentralerna administrerar vuxenutbildningen blir enligt PF fakulteterna förfördelade. Ett intressant alternativ vore enligt PF att inrätta en vuxenutbildningsenhet vid fakulteten. FC omfattar arbetsgruppens huvudlinjer men gör flera tilläggsförslag, bl a önskar man tydligare ställningstaganden till vuxenstuderandenas roll, ställning och behov (periodstudier, kvällskurser etc). FC föreslår att vissa av arbetsgruppens nio punkter sammanförs. FC/ÖH vill att fakulteternas roll och ansvar för vuxenutbildningen görs tydligare. Särskild uppmärksamhet bör vidare fästas vid behovet av studie-handledning, säger FC/ÖH. Föredragandens bedömning Arbetsgruppens förslag motsvarar långt de rådande förhållandena, t ex att vuxenutbildningen skall administreras av fortbildningscentralerna och att den i huvudsak skall vara externt finansierad. Rapporten ger motiveringar för vuxenutbildningens betydelse, t ex att den främjar rekryteringen till akademin och ökar kontakterna till arbetslivet. Förslagen håller sig i hög grad på en allmän nivå och ställer inga kvantitativa mål för vuxenutbildningens omfattning eller inriktning eller finansiering. Flera punkter utmynnar i förslag om fortsatta utredningar. Detta gäller inte minst fakulteteras roll (punkterna 8-9), vilket också är en central punkt i PF:s kritik. Ar-betet på att förtydliga akademins vuxenutbildningsstrategi har enligt föredragandens åsikt tagit ett gott steg framåt, men fortsatta diskussioner krävs på många punkter. Hit hör inte minst finansieringsfrågorna. Vad strategins formuleringar be-träffar skulle FCs förslag om sammanförande av vissa punkter och omformuleringar göra strategin tydligare. Om styrelsen antar strategin ger det ökad legitimitet åt denna omfattande och viktiga verksamhet. BILAGOR: 1. Arbetsgruppens förslag 2. Remissinstansernas utlsåtanden Beslutsförslag Med de motiveringar som framgår av föredragningen antar styrelsen arbetsgruppens förslag till vuxenutbildningsstrategi (sid 8-9) dock så att punkterna 4-5 resp. 8-9 sammanförs och formuleras i enlighet med Fortbildningcentralens förslag. Likaså formuleras punkt 3 i enlighet med Fortbildningscentralens förslag R. Broo

6 Beslut ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN R. Broo, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Återbesättande av en professur i företagsekonomi, särskilt internationell företagsverksamhet Professuren i företagsekonomi, särskilt internationell företagsverksamhet (tjänst 2008) vid ESF, företagsekonomiska institutionen, blir vakant pga professor Ari Kokkos avgång. ESF anhåller om styrelsens tillstånd att återbesätta professuren (bilaga). Fakulteten motiverar sin anhållan med att företagsekonomiska institutionen har fakultetens högsta mål för antalet grundexamina, 43 ekonomer/år (4 grundexamina per lärartjänst). Tjänsterna bör därför vara besatta. Vid företagsekonomiska institutionen finns utöver den nu aktuella professuren följande tjänster: professor i företagsekonomi, professor i redovisning, särskilt företagsledning och internationell företagsverksamhet, professor i internationell mark-nadsföring, pro-

7 fessor i redovisning, särskilt finansiell redovisning och optimerings-system, professor i företagsekonomi, särskilt företagsadministration, en lektor, två överassistenter, tre assistenter och en byråsekreterare. Den förstnämnda professuren är vakant och löneanslaget används tillfälligt för en lektor och en assistent. Antalet ekonomexamina var under femårsperioden : 54, 56, 55, 75, 42 och antalet ekonomie doktorsexamina totalt fyra, dock ingen inom företagsekonomi. Av ekonomexamina avlades inom internationell markadsföring som den nu ak-tuella professuren främst skulle betjäna : 11, 5, 17, 24, 8. ESF konstaterar sig ha ekonomiska förutsättningar för att besätta professuren. Potentiella kompetenta sökande finns, säger fakulteten, dock utan konkretisering. Föredragandens bedömning Företagsekonomiska institutionen har ett högt ställt mål för grundexamina. Då föregtagsekonomi därtill är ett populärt biämne för studerande från andra fakulteter, blir lärarna hårt belastade. Det är därför angeläget att professurerna är aktiverade och besatta. På grund av ekonomernas goda placeringsmöjligheter på arbetsmarknaden har intresset för forskarstudier varit svagt. Det råder sålunda brist på doktorer i företagsekonomi och särskilt på professorskompetenta sökande till universitetstjänster. Mot denna bakgrund borde man enligt min mening hålla ämnesområdet företagsekonomi med en ganska generell begränsning för att inte utesluta framstående och motiverade sökande med en något annan inriktning än den av fakulteten föreslagna. Mest flexibelt vore därvid att lediganslå professuren i enbart företagsekonomi. Då akademins ekonomutbildning valt den internationella verksamheten som en av sina profileringar och fakulteten varit enig i sitt förslag kan jag dock omfatta benämningen internationell företagsverksamhet. Men i varje händelse bör undvikas den ytterligare insnävning av specialiseringen internationell företagsverksamhet som ingår i ESF förslag. BILAGA: ESF framställning Beslutsförslag Styrelsen ger ESF tillstånd att återbesätta professuren i företagsekonomi, särskilt internationell företagsverksamhet (tjänst 2008) löneklass A 28 med oförändrat om-råde och med oförändrad placering vid ESF, företagsekonomiska institutionen R. Broo

8 Beslut ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN C-E Kniivilä, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Utseende av medlemmar i Bioteknikcentrums direktion Mandatperioden för den nuvarande direktionen utgår vid årsskiftet. Enligt 8 i Bioteknikcentrums instruktion är mandatperioden tre år. Till direktionen hör ord-föran-

9 den och nio övriga medlemmar. Av dessa utser Åbo Akademi viceordföran-den och tre övriga medlemmar jämte suppleanter. Av medlemmarna bör två föreslås av matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. I den verkande direktionen är professor Mark S Johnson viceordförande och professor Pertti Panula, professor Ari Ivaska och FD Annika Brandt ordinarie medlemmar med professor J Peter Slotte, professor Kaj Fagervik samt överassistent Ari Hinkkanen som suppleanter. Ärendet har varit remitterat till matematisk-naturvetenskapliga och kemisk-tekniska fakulteterna som anmodats att inkomma med förslag till viceordförande och medlemmar i direktonen för den treårsperiod som börjar MNF föreslår till viceordförande professor Lea Sistonen och till medlemmar professor Mark S Johnson med överassistent Ari Hinkkanen som suppleant och speciallaboratorie-mästare Annukka Bylund med docent Tom Wiklund som suppleant. KTF föreslår fortsatt mandat för professor Ari Ivaska med professor Kaj Fagervik som suppleant. Beslutsförslag Styrelsen utser professor Lea Sistonen till viceordförande och professor Mark S Johnson med överassistent Ari Hinkkanen som suppleant, speciallaboratoriemästare Annukka Bylund med docent Tom Wiklund som suppleant och professor Ari Ivaska med professor Kaj Fagervik som suppleant till medlemmar i direktionen för Bioteknikcentrum för perioden Beslut C-E Kniivilä

10 ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN C-E Kniivilä, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus A-M Ringwall-Moberg, protokollförare

11 2 Utseende av medlemmar i direktionen för Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma cyklotron-pet-inrättning Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma cyklotron-pet-inrättning har som främsta uppgift att upprätthålla och utveckla produktionen av isotoper samt därtill hörande forskning och att främja och ge utbildning på området. Inrättningen verkar även som nationellt center i Finland. Inrättningens förvaltning handhas av en direktion och en direktör. Direktionens mandatperiod är tre år. Den nuvarande di-rektionens mandatperiod utgår vid årsskiftet. Enligt instruktionens 4 utser Åbo Akademi två medlemmar jämte suppleanter i direktionen. Nuvarande medlemmar och suppleanter är lektor Tom Lönnroth med professor Lea Sistonen som suppleant och direktör Sven-Johan Heselius med planeringschef Bengt Sandell som supp-leant. Alla har utfört ett gott arbete inom direktionen och är väl insatta i inrättningens verksamhet. Samtliga har förklarat sig villiga att fortsätta på sina poster under en kommande period. Beslutsförslag Beslut Styrelsen utser lektor Tom Lönnroth, suppleant professor Lea Sistonen, och direktör Sven-Johan Heselius, suppleant planeringschef Bengt Sandell till Åbo Akademis medlemmar i direktionen för Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma cyklotron-pet-inrättning för perioden C-E Kniivilä

12 ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN J. Nikula, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen Fagervik Suksi Djupsund Ahlström Björkqvist Grönlund Lassus Finne Huvila Meinander Engblom Alanen Honka Forsman Dahlbacka Blomqvist Hansén Uddström Wikman Hagelstam Granfors Lindqvist Zilliacus

13 A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Allmänna grunder för antagning av studerande till grundutbildning 2002 Enligt 1 2 mom. 14 punkten akademins förvaltningsinstruktion beslutar styrelsen om de allmänna grunderna för urvalet av studerande till akademin. Fakulteterna och språktjänsten har uppmanats att senast lämna in sina framställningar i ärendet. Universitetslagen 18 Antagning av studerande De studerande antas av universitetet. Universitetet kan begränsa antalet studerande. Under samma läsår får en studerande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen. När universitetet på grund av begränsning av antalet studerande inte kan anta alla sökande till en utbildning, skall likvärdiga antagningsgrunder tillämpas på de sö-kande. Avvikelse från de likvärdiga antagningsgrunderna kan i begränsad utsträckning göras för att utbildningsbehovet hos någon språkgrupp skall kunna tillgodoses. Antagningen av studerande ordnas med utnyttjande av det antagningsregister som avses i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998), [...] Antagningen av studerande kan ordnas utgående från en gemensam ansökan till flera universitet. Universitetsförordningen mom. Antagning av studerande Behörig för studier som leder till högskoleexamen är den som har avlagt examen enligt studentexamensförordningen (1000/1994). Behörig som studerande är också den som har genomgått yrkeshögskola, yrkesut-bildning på högre nivå, yrkesutbildning på institutnivå eller avlagt en minst treårig yrkesinriktad examen eller har en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behö-righet för motsvarande högskolestudier samt den som har slutfört sådana studier inom den öppna universitetsundervisningen som universitetet förutsätter eller den som universitetet på andra grunder konstaterar ha tillräckliga kunskaper och fär-digheter för studierna.

14 Universitetet beslutar om grunderna för urval av studerande. Ålänningars behörighet för universitetsstudier Styrelsen har (Nikula 1) beslutat bevilja dem som har avlagt gymnasie-examen vid en läroinrättning i landskapet Åland behörighet för studier vid akademin. Studieförvaltningen utarbetar en omräkningstabell för det åländska gymnasie-betyget till betygsskalan i en finländsk studentexamen. Examensstadgan 27 2, 3 mom. Akademins antagning till lägre och högre högskoleexamen är gemensam. Ansökningsförfarandet tillkännages i en gemensam informationsbroschyr. Språktjänsten anordnar ett gemensamt språkprov i svenska för finskspråkiga sökande. Urvalsför-farandet sker i en omgång och samtidigt så att varje sökande tilldelas högst en stu-dieplats vid akademin. Resultatet av antagningen tillkännages gemensamt och sam-tidigt till alla sökande. Vid samantagning med något annat universitet eller högskola skall samma förfarande iakttas så långt som möjligt. Styrelsen beslutar årligen om grunderna för urvalet. Styrelsen kan då undandra vis-sa grupper från den gemensamma antagningen. [...] Allmänna ramar för antagningen Dimensioneringen av antagningen sker i samband med fastställande av verksam-hetsoch ekonomiplanen. Beslutet om antagningsmålen för år 2002 bereds under november månad i diskussioner mellan rektor och fakulteterna. Utgångsförslaget från studieförvaltningen uppgår liksom år 2001 till ca 900 studieplatser. En statistisk sammanställning av antagningen år 2001 bifogas kallelsen. Ansökningstiden för samantagningen löper ut Studieförvaltningen informerar sökandena om de har fått en studieplats eller ger nekande besked. Till sökandena sänds resultatet av antagningen kring 12.7 och senast 19.7 bör alla sökande till landets universitet ha fått sitt besked. Sökandena skall bekräfta mottagandet av stu-dieplats senast Tillkännagivande av antagningsförfarandet

15 Antagningsförfarandet tillkännages i broschyren Att studera vid Åbo Akademi utbildningsstyrelsens broschyrer Universitetsstudier och Universitetens urval 2002 samt via Internet (http://www.abo.fi/fa/antag/ och miss/ ). Sökandena informeras även om ansökningsförfarandet och studieutbudet genom annonsering i dagspressen och i olika tidskrifters temanummer. Vidare informeras abiturienter och andra intresserade om studiemöjligheterna vid akademin vid olika studentmässor och under speciella abiturientdagar. Akademins studerande informerar också bl.a. i sina tidigare skolor. Liksom under tidigare år samarbetar akademin med de åländska utbildningsmyndigheterna om anordnande av urvalsprov på Åland. Språkkraven i antagningen Procedurerna vid akademins antagning är beroende av sökandens skolbildningsspråk. Styrelsen beslut inför 1997 års antagning, Skolutbildningsspråk vid antagning till Åbo Akademi, har genomgått en putsning och återges i bilaga 1. Akademins gemensamma språkprov för finskspråkiga anordnas Antagningskvoter Fakulteterna har inte föreslagit ändringar inför år 2002 i den uppdelning av antag-ningen i kvoter som tillämpades år Vid PF antas år 2002 även fristående studerande till utbildning av yrkeslärare, ämneslärare och, om medel kan uppbringas, av studiehandledare. Rekryteringsunderlaget Akademins rekrytering av svenskspråkiga studerande från de finländska gymnasierna framgår av nedanstående översikt. Våren Svenska Svenska studenter sökande (1 pref.) procent

16 Samantagning med annat universitet Alla universitet deltar i det nationella inträdessökande- och studierättssystemet HA- REK. Åbo Akademis kemisk-tekniska fakultet deltar även i den gemensamma antagningen till diplomingenjörsutbildningen (tidigare den centrala tekniska antag-ningen). En del av studerandena i utbildningen i datateknik antas via Åbo universitet. Generella undantag från samantagningen Styrelsen har beslutat att antagning utanför samantagningen kan uppgå till högst 10 % av antagningsmålsättningen. Styrelsen har vidare beviljat fakulteterna rätt att utanför den gemensamma antag-ningen anta sina egna studerande till de antagningskvoter som styrelsen har fastställt. Förutsättning är dock att sökanden har avklarat minst 35 sv bedömda med goda insikter i ett ämne eller motsvarande som kan vara huvudämne eller på mot-svarande sätt ingå i den avsedda nya utbildningen. Samma rätt gäller en sökande som inom fakulteten har avlagt lägre högskoleexamen eller institutexamen. Styrelsen har beviljat fakulteterna rätt att utanför samantagningen anta sökande som redan har en studieplats vid någon annan av akademins fakulteter under förut-sättning att denna har avklarat minst 120 sv av studier på det utbildningsområde som ansökan avser. Studierna bör kunna ingå i den examen som eftersträvas. Därtill skall minst 35 sv vara avklarade inom ett ämne som kan utgöra huvudämne eller på motsvarande sätt ingå i den avsedda examen och ha fullgjorts med goda insikter. Till farmaceut-, rättsnotarie- och barnträdgårdslärarutbildning kan respektive fakultet utanför samantagningen anta sökande som redan har en studieplats vid någon annan av akademins fakulteter under förutsättning att denna har avklarat minst 80 sv på det utbildningsområde som ansökan avser. Antagning till s.k. fristående studier och andra kortare, kompetensgivande utbild-ningar som inte leder till examen sker utanför samantagningen. Specifika undantag från samantagningen Styrelsens beslut om specifika undantag från samantagningen bifogas kallelsen. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten har (Henriksson 21) beslutat inleda en yrkesinriktad fortbildning inom socialförsäkringssektorn kallad TOPSOS. Utbildningen anordnas gemensamt av Åbo universitet, akademin och Centret för

17 välfärdsforskning i Åbo. Den leder till en yrkesinriktad politices licentiatexamen av det slag som akademin redan har i psykologi. Beslutet har fattats med stöd av 24 1 mom. examensstadgan. Utbildningen är fyraårig på deltid (80 sv) och antagningen sker vartannat år med början år Den är dimensionerad för 24 studerande. En beskrivning av utbildningen bifogas kallelsen. Vinnare i vetenskapstävlingen för gymnasister Finlands Akademi utlyser en vetenskapstävling för gymnasister kallad Viksu (http://www.aka.fi/viksu/sve_main.htm). Målet är att öka ungdomarnas intresse för vetenskaplig forskning. Styrelsen har beslutat att vinnare och pristagare i tävlingen vid antagning till akademin ges företräde framom övriga sökande under förutsättning att de har behörighet för universitetsstudier och att de kan uppvisa de språkkunskaper som förutsätts för inträde till akademin. Antagning av studerande från öppen universitetsutbildning Styrelsen har (Nikula 1) beslutat att fakulteterna bestämmer om den behörighet för universitetsstudier, som kan erhållas genom slutförda studier inom den öppna universitetsundervisningen. Studerandena antas beroende på fakultet i samantagningen eller utanför den. Alla antas utanför den fastställda antagningskvoten. En preliminär översikt över fakulteternas beslut följer nedan: HF 40 sv varav 15 sv i det ämne som avses (undantaget engelska, psykologi) MNF 40 sv till farmaci 30 sv, bör vara studier som passar in ESF 50 sv studier som kan tillgodoräknas, ej urvalsprov, till rättsnotarie 40 sv KTF ej aktuellt TF 60 sv av utbildningsprogrammet PF ej aktuellt SVF 60 sv studier som kan tillgodoräknas Antagning av utländska studerande Ansökningstiden för utländska studerande utgår den Testningen i engelska språkkunskaper äger rum 21 och Styrelsen har fastställt en handledning kallad Antagning av utländska studerande till grundutbildning vid Åbo Akademi. Internationella enheten har föreslagit att ett nytt stycke 9 införs. Ändringen avser att begränsa möjligheten för dem som har status både som

18 Beslutsförslag internationell sökande och inhemsk sökande att ansöka två gånger om studieplats i samma års antagning. Den ändrade texten framgår av bilaga 2. Kemisk-tekniska fakulteten har (Bäckström 6B) beslutat införa ett internationell magistersprogram, Masters in Chemical Engineering, med undervisningsspråket engelska men som en del av det processtekniska utbildningsprogrammet. Programmet föreslås inledas hösten 2002 med studieplatser. Ansökan till programmet sker enligt samma tidtabell som akademins antagning av utländska studerande. Behörighetskrav är det språkkunskapskrav som krävs av akademins utländska studerande samt Bachelor in Chemical Engineering eller motsvarande. Utbildningens broschyr fogas till kallelsen. Styrelsen torde besluta följande: 1. Akademins antagning sker enligt examensstadgan och enligt beslut om antag-ning av (Nikula 1) med hänvisningar om nedan inte annat anges. 2. Antagningen år 2002 via Åbo universitet till utbildningsprogrammet i datateknik, internationell linje, omfattar 50 studieplatser. 3. I den gemensamma antagningen år 2002 antas studerande inom följande kvo ter: HF: MNF: humanistisk utbildning (per huvudämne) psykologi naturvetenskaplig utbildning (per utbildningsprogram) farmaceut ESF: KTF: ekonomi (informationssystem) ekonomi (övriga) samhällsvetenskap rättsnotarie processteknik datateknik

19 TF: PF: SVF: teologi klasslärare barnträdgårdslärare specialpedagogik administrativ pedagogik utvecklingspsykologi socialpolitik övrig samhällsvetenskaplig utbildning (masskommunikation, övriga studier) vårdvetenskap (ej lärarutbildning) 4. Anvisningarna i bilaga 1, Skolutbildningsspråk vid antagning till Åbo Akademi, fastställs. 5. Anvisningarna i bilaga 2, Antagning av internationella studerande till grundut-bildning vid Åbo Akademi, med ett nytt stycke 9 fastställs. 6. Antagningen till den internationella magistersutbildningen i Chemical Engineering sker utanför akademins samantagning. Beslut J. Nikula ÅBO AKADEMI FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN B. Sandell, tel Möte 6/212 Konsistoriesalen torsd kl Närv. Björkstrand Lönnroth Anckar Mattinen

20 Fagervik Djupsund Björkqvist Lassus Huvila Engblom Honka Dahlbacka Hansén Wikman Granfors Zilliacus Suksi Ahlström Grönlund Finne Meinander Alanen Forsman Blomqvist Uddström Hagelstam Lindqvist A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Införandet av interna hyror Statsrådet fattade ett principbeslut om att öka avkastningen av och effektivera användningen av statens fastighets- och byggnadsbestånd. Detta ledde bl.a. till inrättandet av Statens fastighetsverk (numera Senatsfastigheter) som övertog också universitetens fastigheter vilka hyresbelades från och med Ef-tersom utgifterna för de statsägda fastigheterna tidigare betalats centralt av bygg-nadsstyrelsen, innebar reformen att universiteten själva fick det totala ansvaret för sina fastighetsutgifter, som därefter kom att utgöra en betydelsefull del av univer-sitetens utgifter. Fastighetsutgifternas andel av universitetens ordinarie budgetut-gifter uppgick år 1991 till 5,8% och av universitetens totala utgifter (inklusive den externa finansieringen) till 4,5%. Efter genomförandet av fastighetsreformen år 1996 (då övningsskolornas fastighetskostnader ännu ingick i universitetens anslag) uppgick andelen av budgetutgifterna till 20,2% och av de totala utgifterna till 14,1%. År 1998, då utgifterna för övningsskolornas fastigheter överförts till öv-ningsskolornas eget moment, var fastighetsutgifternas andel av budgetutgifterna 19,5% och av de totala utgifterna13,2%. År 2000 var motsvarande siffror 19,1% respektive 12,2%, vilket innebär att den relativa andelen något sjunkit. Situationen vid Åbo Akademi har hela tiden avvikit från den vid de övriga univer-siteten, dels eftersom Stiftelsen för Åbo Akademi i avtalet med Finska staten för-bundit sig att ställa ett antal fastigheter gratis till akademins förfogande, dels eftersom andelen statsägda utrymmen som akademin verkar i är relativt liten (33% jämfört med 76 % för alla universitet sammanlagt). Av de ca m 2 lägenhetsyta akademin idag förfogar över är m 2 (43%) Stiftelsens gratisutrymmen, drygt m 2 (12%) hyrs av Stiftelsen, ca m 2

21 (33%) hyrs av Senatsfastigheter, 2603 m 2 (3%) ställs gratis till förfogande av staden Jakobstad och resterande drygt m 2 (9%) hyrs av övriga hyresvärdar. År 1991 utgjorde de fastighetsutgifter som betalades med budgetmedel 7,2% av de ordinarie budgetutgifterna och 5,2% av akademins totala utgifter. År 1996 var motsvarande andelar 16,7 och 12,4%, år ,3 och 10,7% och år ,2 respektive 9,4%. Då man beaktar att en del av fastighetsutgifterna också betalas med medel som inflyter genom omkostnadspåslaget för exterfinansierad verksamhet eller betalas med övriga externa medel kan man beräkna att fastighetsutgifternas faktiska andel av akademins totala utgifter år 2000 uppgick till 10,8%. Å andra sidan är det också värt att notera att endast ca 12% av fastighetskostnaderna betalas med externa medel, medan den externa finansieringens andel av akademins totala utgifter (Vasa övningsskola inte inkluderad) uppgår till hela 38%. Sammantaget kan dock noteras att fastighetskostnaderna utgör en betydande del av universitetens utgifter; en utgiftskategori som efter löneutgifterna är den nästststörsta utgiftsgruppen. Det är därför ologiskt och inkonsekvent att resultaten-heterna efter införandet av helhetsbudgetering själva svarar för alla andra kostnader utom fastighetskostnaderna som är centralt budgeterade. En del universitet (bl.a. Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Helsingfors handelshögskola) har överfört ansvaret för fastighetsutgifterna på de olika enheterna genom att införa interna hyror. Enligt uppgift av personer som ansvarar för fastighetsfrågor vid de nämnda universiteten har man genom detta bl.a. lyckats effektivera användningen av utrymmena och minska behovet av tilläggsutrymmen. Behovet av ökad kontroll över fastighetskostnadernas utveckling är akut också inom Åbo Akademi med tanke på de stora byggnadsprojekten Arken och Strand-kvarnen och de möjligheter till omdisponering av utrymmen och effektivering av utrymmesanvändningen, som dessa projekt innebär. Den tekniska beredskapen att införa interna hyror är god tack vare att ett nytt dataprogram för Åbo Akademis utrymmesregister, vilket är explicit avsett för intern hyresdebitering, har tagits i bruk. Uppdateringen av registret är i full gång och kan beräknas vara genomförd under höstens lopp. Utrymmesregistret innehåller uppgifter om de olika byggnaderna, enskilda rum, typen av utrymme, rummens areal, grunden för hyresdebiteringen och till vilket ansvarsområde (institution/ laboratorium/enhet) rummet hör. Ett exempel på hur en rapport över en enhets utrymmen kommer att se ut bifogas (bi-laga 1). År 1999 utredde en arbetsgrupp hur interna hyror kunde införas vid Åbo Akademi. Arbetsgruppens överväganden och utredningar erbjuder enligt undertecknad föredragandes uppfattning fortsättningsvis en god grund för införandet av intern hyresdebitering, även om man då inte var beredd att införa systemet bl.a av rädsla för den ökade arbetsbelastningen och man efterlyste ytterligare utredningar av systemets olika konsekvenser. Arbetsgruppen konstaterar bl.a. att fördelarna med införande av interna hyror är att - medvetandet om att utrymmen är förenade med kostnader ökar, - revirtänkandet och tendensen att för säkerhets skull hålla fast vid utrymmen man någon gång fått antagligen minskar, om utrymmena avgiftsbeläggs, - medför intresse för att utrymmen utnyttjas effektivt; detta gäller speciellt undervisningsutrymmena (t.ex. auditorier, seminarierum och övningslaborato-rier) - kan leda till att det totala utrymmesbehovet (och de totala utgifterna) minskar - kan medföra rättvisare och mera ändamålsenlig utrymmesfördelning

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo: PROTOKOLL 3.2.2005 kl. 13.15-17.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska 4 Befrielse från styrelseuppdrag

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET INSTRUKTION 1(19) vid Helsingfors universitet INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av högskolans styrelse Till 40 har fogats ett nytt moment 1.3.2010.

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna.

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna. Protokoll 05.06.2012 Styrelsemöte 9/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.40 Närvarande Studeranderepresentant Lärarrepresentanter Personalrepresentant Kallade Sture Skogberg, ordförande

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer