Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008. Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet

2 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning Hotell- och restaurangprogrammet (HR) Livsmedelsprogrammet (LP) PRESENTATION Verksamheten inom Hotell- och restaurangprogrammet och Livsmedelsprogrammet präglas av att de båda är yrkes- och studieförberedande. Hotell- och restaurangprogrammet Programmet har ca 60 elever i varje årskurs. Klasstorleken är elever i årskurs 1 och 2, i årskurs 3 är elevantalet 25 elever. Undervisningen i årskurs 1 består av grundläggande kurser som är gemensamma för alla klasser. Inför årskurs 2 väljer eleverna mellan de två nationella inriktningarna Hotell eller Restaurang och måltidsservice. Elever som valt inriktningen Restaurang och måltidsservice väljer inför årskurs 3 att inrikta sig mot arbete i kök eller matsal. Lärarna har ett tätt samarbete kring eleven, vilket skapar trygghet och samhörighet för eleverna. Arbetsveckan för eleverna består av två praktiska dagar och tre dagar då det är mestadels teoretisk undervisning. Möjligheten till infärgning och ämnesövergripande undervisning har ökat då huvudparten av lärarna nu har hela sin undervisning på programmet, och vi arbetar i lärarlag. En stor del av undervisningen sker i vår övningsrestaurang Gesällen som är öppen för allmänheten både lunch- och kvällstid. Under året har två elever fått möjlighet att läsa HR-programmet som lärling. Eleverna studerar kärnämneskurserna tillsammans med elever från andra yrkesprogram under två dagar per vecka. Yrkesutbildningen ges i samarbete med yrkesläraren och huvuddelen förläggs på arbetsplatsen 2,5-3 dagar per vecka. Aktiviteter som genomfördes under läsåret Gemensamt studiebesök för alla elever i årskurs 1. Hotell Gothia, Hotell Rubinen, Hotell Elite Park Avenue, Hotell Scandinavia samt Jul på Liseberg. En temavecka KRAV, med fokus på miljöfrågor för årskurs 1. 2

3 Årskurs 3 besökte Inter Foodmässa Göteborg, Svenska mässan. Gör Sverige godare i samarbete med svenska kocklandslaget och Jordbruksverket. Hotellinriktningen var på ett flertal studiebesök, bl.a Turmässan i Göteborg, Kongresscenter Svenska Mässan, Smögens Havsbad, Sea Lodge och Resia Resebyrå. Samarbete med Elite Park Avenue där eleverna arbetar med hotellbokningssystemet Fidelio. Sex elever var i Swansea en vecka för att förstärka sina kunskaper i engelska. Kökseleverna i åk 3 besökte Västsvenska kocklandslagets pressvisning av VM-bidraget. Serveringseleverna i åk 3 var på studiebesök i Göteborg på ett flertal restauranger. Eleverna deltog i arrangemang vid Öppet hus och Projektmässan där hotelleleverna guidade. Vid studentavslutningen tillagade och serverade åk 2 lunch i Gesällen till studenterna på Hotell- och restaurangprogrammet och Livsmedelsprogrammet. Deltagande i tävlingar Västsvenska gastronomiska sällskapet anordnade VGS Trofén (tävling i matlagning) Eleverna fick en hedersvärd 1:a placering Livsmedelsprogrammet Livsmedelsprogrammet har höstterminen 2007 en klass i varje årskurs. Elevantalet i klasserna är högst 18 elever. Undervisningen i årskurs 1 är gemensam och eleverna har både bageri, konditori, kött charkuteri och färskvaror. Inför årskurs 2 väljer eleverna inriktning, Bageri/Konditori eller Delikatess/Butik. Vi ser en tydlig tendens under senare år att eleverna i högre utsträckning väljer Bageri/Konditori trots att arbetsmarknaden inom Delikatess/Butik är mycket god. Uddevalla Gymnasieskola är ensam om att erbjuda båda inriktningarna på Livsmedelsprogrammet. Våra elever kommer därför från ett stort upptagningsområde, hela Bohuslän, Dalsland och delar av Västergötland. 3

4 Arbetet på Livsmedelsprogrammet präglas av tätt samarbete i lärarlag kring eleverna. Detta skapar trygghet i klasserna och samarbetet mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare ger en helhet i utbildningen. Den årliga utvärderingen visar att eleverna är mycket nöjda och att deras förväntningar på utbildningen är väl uppfyllda. En stor del av utbildningen är praktisk och eleverna tillverkar allt från bröd, tårtor, kondisbitar och praliner till prinskorv, choritzo, grillade revben, smörgåstårtor och landgångar. Eleverna lär sig också grunderna inom styckning av nöt och gris. Varorna som produceras används i undervisningen i metodköken, restaurangköken och i skolmåltidsverksamheten och säljs i skolans elevcafé. Vi tar också emot beställningar bl.a. från kommunens förvaltningar. Vi har ett gott samarbete med livsmedelsbranschen och ordnar aktiviteter tillsammans. Aktiviteter under läsåret Kobia (grossist inom bageribranschen) bakade italienskt bröd tillsammans med eleverna. KåKå (grossist inom bageribranschen) och Livsmedelsprogrammet ordnade en minimässa för branschen på skolan. LP-dagen anordnades där alla elever inom programmet samarbetar och visar sitt kunnande för anhöriga Cateringuppdrag i kursen kallkök. Eleverna visade sina fina projektarbeten under Projektmässan. Näringslivsenheten beställer tårtchecker, som används som uppmuntran till arbetsplatser som skapat möjlighet till sommarjobb för elever i år 9 och åk 1 på gymnasiet. Studiebesök på Dahlbergs och Varekils slakteri. Studiebesök på ICA:s centralpackeri av kött i Västerås för eleverna som valt Kött-Chark. En lärlingsutbildning inom Delikatess/Butik ordnades i samarbete med Vuxenutbildningen. Deltagande i tävlingar Skol-SM för unga bagare, där resultatet blev ett fint SM-silver. 4

5 Personal Lärarna består av 23 personer varav 6 behöriga kärnämneslärare och 17 karaktärsämneslärare. Lärargruppen har ämneskompetens inom alla ämnen utom, naturkunskap och samhällskunskap. Kompetensutvecklingstiden har under året i stor utsträckning ägnats åt fortbildning inom data och IT. Huvuddelen av lärargruppen har nått nivå 3 i PIM. Lokaler I lektionssalar för undervisning i kärnämnen samt teoretiska delar pågår ett utbyte till mer moderna möbler. Korridorsytorna i E-huset målades och slitna golv byttes ut. En satsning gjordes på mjuka soffor för att skapa fler umgängesplatser för eleverna. Tillgången på datorer och standarden på annan utrustning är relativt god. Bärbara datorer finns nu för utlåning till eleverna i biblioteket och sex elevdatorer finns nu i E-husets korridor. Ett nytt brandlarmssystem har installerats. Lokaler för praktiskt arbete inom Hotell och restaurangprogrammet Restaurangen Gesällen har under året renoverats. Lokalen och inredningen har fått en modernare stil. Vi har också kompletterat med en bar inne i restaurangen. Denna har byggts av Byggprogrammet Östrabo Yrkes i samarbete med oss. Lokaler för praktiskt arbete inom Livsmedelsprogrammet Bageri och lokal för styckning och charkproduktion. I alla lokaler där det bedrivs undervisning med livsmedel krävs en strikt hygien och livsmedelslagens krav gäller. Arbetsmiljö Personalen har fungerande arbetsplatser samlade i Sockerbrukshuset. Merparten av undervisningen på Livsmedelsprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet sker i mindre grupper vilket upplevs mycket positivt av både elever och personal. APU Eleverna har under sin utbildning 15 veckors praktik på hotell, restauranger, inom storhushåll, bageri, butik eller charkuteri. Huvuddelen sker i årskurs tre. 5

6 Under detta läsår har 11 elever praktiserat utomlands fyra veckor. Under APU följer eleverna en handledares arbetsschema, vilket innebär både dag-, kvällssamt i vissa fall nattarbete. Genom Internationella Programkontorets projekt Leornardo da Vinci finansieras platser i bla. Spanien och Österrike. Övriga praktikplatser i Wales har skapats med hjälp av kontakter i skolan eller av eleverna själva. Elever som fått denna möjlighet, kommer tillbaka med stärkt självförtroende och många erfarenheter rikare. Den kontakt med arbetslivet som våra elever får via praktiken genererar ofta möjlighet till arbete efter avslutad utbildning. Trvsel och Trygghet I de utvärderingar och enkäter vi gjort med eleverna ser vi att eleverna trivs och är nöjda med sin utbildning. De studieavbrott som skett på Hotell och restaurangprogrammet och Livsmedelsprogrammet beror oftast på att eleverna inte känt till programmets innehåll och upplägg innan de valde utbildningsväg. Under läsåret har vi arbetat med att utforma en likabehandlingsplan. Arbetet med denna ger ökad medvetenhet och bättre rutiner för att motverka alla former av kränkande behandling. En handlingsplan har formats där vi under det kommande året satsar utbildningsåtgärder på integrationsfrågor och öka kunskapen kring ungdomars sexualitet. Mycket tid har ägnats åt att diskutera fram de ordningsregler som skall gälla på skolan. Vi har nu enats och skapat Agnebergsandan som belyser detta. Andra åtgärder som bidrar till en god miljö i skolan är: Ett samarbete finns med polis, socialtjänst och fältenheten. Kameraövervakning på utsatta platser. Elevcaféet där elever och personal möts. Bemanning i receptionen under hela dagen. Anti-rök-kampanj vid skolstarten. Stöd Elevhälsan bestående av skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog samt rektor har möten med klassföreståndarna regelbundet. Det medför att information och planerade åtgärder genomförs snabbare. Satsningen på en specialpedagog har inneburit att lärarna under läsåret kunnat utforma undervisningen, så att elever i behov av stöd får det inom ramen för undervisning i klassen. 6

7 En studieverkstad finns dit elever på raster och håltimmar kan gå utan föranmälan. Riktat stöd i matematik har erbjudits elever på HR och LP. Vi har haft många elever som tagit vara på denna möjlighet. Vi ser ett problem vad gäller elever som pendlar eftersom stödet läggs av schematekniska skäl efter ordinarie skoltid och då saknas buss- och tågförbindelser. Vi är öppna för individuella lösningar för elever som av olika anledningar kan fullfölja sin studieplan. Svenska som andra språk har erbjudits till eleverna. Undervisningen har skett efter ordinarie skoltid, vilket innebär att en del elever avstått. Under läsåret fick sex elever som inte hade godkänt betyg i engelska möjlighet att börja på HR och LP som PRIV- elever. Eleverna har fått undervisning två tillfällen per vecka och dessutom följt undervisningen i EN A. För att öka intresset för engelska genomfördes en veckolång resa till Wales i oktober Vi kan nu konstatera att förberedelse och genomförd resa varit mycket betydelsefull för dessa elever. Eleverna har fått ett stärkt självförtroende och de har blivit mer intresserade av engelska. De fortsätter nu mot att nå målen för Engelska A. Inflytande och delaktighet Elevernas inflytande och delaktighet sker dels via de formella vägarna; klassråd, elevråd, och programråd, men också inom undervisningen tillsammans med läraren. Programråden som består av en elevrepresentant från varje klass, lärarrepresentanter, programansvarig och rektor har utvecklats till ett forum för att utveckla programmen. Hussamverkansgruppen, HSG, består av företrädare från alla personalkategorier samt elevrepresentanter. Målet med HSG är att är att knyta samman och ge inflytande i frågor som berör all personal och elever. Den dagliga verksamheten och lokalfrågor har präglat dagordningen. Arbetsplatsträffarna samordnas tids och innehållsmässigt men hålls rektorsvis. Regelbundna möten sker nu mellan rektorer och assistenter samt mellan rektorer och elevhälsan. 7

8 Mål- Uppfyllelse Ett samlat informationsmatrial om skolan har tagits fram och finns nu i en broschyr Agneberg ABC. Antal slutbetyg/samlat betygsdokument HR 72 % av eleverna avslutade sin utbildning med slutbetyg, 28% fick samlat betygsdokument. 22% av eleverna har inte nått godkänt betyg i matematik 21% av eleverna har inte nått godkänt betyg i engelska LP 92 % av eleverna avslutade sin utbildning med slutbetyg. 8 % fick samlat betygsdokument. 8 % av eleverna har inte nått godkänt betyg i matematik Alla elever hade godkänt eller högre betyg i engelska. Miljö Elevernas lärande kring hållbar utveckling kommer naturligt i den dagliga undervisningssituationen. Källsortering ingår som en självklar del i karaktärsämneskurserna. Ett aktivt samarbete råder mellan lärarna i naturkunskap och karaktärsämneskurserna kring elevernas lärande om miljö och hållbar utveckling. En temavecka genomfördes i åk 1 på HR där lärarna arbetade ämnesövergripande runt KRAV. Föreläsare från Globala skolan har engagerats som inspiratör kring hur man engagerar eleverna i miljöfrågor. En miljögrupp har bildats. Ekonomi Det underskott som uppkom 2007 beror på: I juni pekade intresset för Hotell- och restaurangutbildningen mot att 80 platser behövdes. Vi organiserade och anställde personal för att möta detta behov. Dock visade det sig i augusti att det saknades elever på 8

9 uppropet och att 6-8 elever gjort ett felval och hoppade av utbildningen i ett tidigt skede. En omorganisation gjordes men en stor del av personalkostnaden var då bunden. Livsmedelsprogrammet känsligt ekonomiskt p.g.a sitt låga elevtal. Det finns inte något utrymme för felval eller att eleverna endast väljer ena inriktningen. ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING Område Åtgärd Verksamhet Samarbete med Vuxenutbildningen om lärlingsutbildning inom Delikatess och butik på Livsmedelsprogrammet. Utveckla lärlingsutbildningen. Utvärdera inriktningsförändringen inom LP Arbeta för att ge fler elever möjlighet till APU utomlands. Utveckla kontakterna med branscherna Personal Lärarlagen inom programmen blir kompletta så att det finns företrädare för alla ämnen. Lokaler Fortsätta arbetet för att förbättra ventilationen. Byta ut gamla klassrumsmöbler till för eleven sittriktiga möbler. Arbetsmiljö Arbeta med inflytande frågor för personal och elever, för personalen t ex genom HSG. Utveckla våra informationskanaler. Fortsätta driva anti-rök-kampanj. Förbättra omklädningsmöjligheter för elever. 9

10 Inflytande och delaktighet Att öka delaktigheten så att lärare och övrig personal också känner ansvar för hela Agnebergs miljö och verksamhet. Att öka Elevrådstjänstemannens roll på Agneberg. Öka medverkan på ungdomsfullmäktige. Stödjande Arbete Öka måluppfyllelsen på HR i matematik och engelska Förbättra förutsättningarna för elever att studera svenska som andra språk. Arbeta för att ge elever med annat modersmål studiehandledning på sitt eget språk. Organisera stöd gruppvis inom rektorsansvaret för PRIV- elever och för de elever som inte uppnått godkänt betyg. Miljö Starta upp ett systematiskt miljöarbete både inom programmet och hela Agneberg Formulera fem miljömål Arbeta för ett ökat miljötänkande och en ökad användning av ekologiska varor i vår egen produktion. Arbeta för att Gesällen blir en förebild med ekologiska råvaror och ger ett lärande i miljöfrågor. Ekonomi Att klarlägga varför det varit obalans ekonomisk. Är det för låg resurstilldelning eller går det organisera verksamheten klokare? Nina Södergren 10

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 3 Välkommen till vår skola Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium är skolan för dig som vill utbilda dig inom ett yrke redan i gymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning enhetsnivå Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Ansvarig för denna kvalitetsredovisning är Jörgen Norman, samordnande rektor Detta är skolans kvalitetsredovisning

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer