Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011"

Transkript

1 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både yrkes- och studieförberedande. Undervisningen i år 1 består av grundläggande kurser i både kärnämnen och karaktärsämnen. Inför år 2 väljer eleverna mellan de två nationella inriktningarna Hotell eller Restaurang och måltidsservice. Elever som valt Restaurang och måltidsservice väljer i år 3 att specialisera sig inom antingen Servering eller Restaurang. Elevernas arbetsvecka består av tre dagar med mestadels teoretisk undervisning och två dagar med praktisk undervisning i kök och/eller matsal. Hotellelevernas karaktärsämnen är både praktiska och teoretiska. Hotell- och restaurangprogrammet har elever i varje årskurs. I år 1 delades eleverna in i två klasser med elever i varje. Eleverna i år 2 fördelades inledningsvis på tre klasser där HR09A bestod av både elever som valt hotellinriktningen och elever som valt inriktningen Restaurang och måltidsservice och följaktligen delades under karaktärsämnespassen. De två restaurangklasserna slogs emellertid samman till HR09BC (med totalt 22 elever) på kärnämnesdagarna, men genomförde kurser i kök respektive matsal i sina ursprungliga klasser. I år 3 var eleverna fördelade på tre klasser, en hotellklass (med 12 elever) och två restaurang- och måltidsserviceklasser (med 16 resp. 26 elever). Under året har också 13 elever läst HR inom ramen för GLU gymnasial lärlingsutbildning, vilket innebär att merparten av karaktärsämneskurserna förläggs till en praktikplats under tre dagar per vecka. Yrkeslärare på programmet ansvarar för kontakt med praktikplatserna och för betygssättning av elevernas kunskaper. Kärnämnen har GLU-eleverna läst i en klass på Margretgärde. En elev gjorde färdigt sin gymnasieutbildning som en sk. fjärdeårselev fram till och med november Lärarna på Hotell- och restaurangprogrammet har ett tätt samarbete kring eleverna, vilket skapar trygghet och samhörighet för eleverna. Lärargruppen möts kring pedagogiska, elevsociala eller organisatoriska frågor varje vecka. Hela arbetsgruppen har också deltagit i arbetet med utvecklings- och kvalitetsarbete samt utvärdering utifrån förra årets verksamhetsberättelse. Verksamhetsutveckling och resultat Under året har en rad viktiga insatser och aktiviteter genomförts utifrån kvalitetsredovisningen 2009/2010 och utifrån uppsatta mål. 1

2 Verksamhet Några ämnesövergripande arbeten har genomförts: I Svenska A och datakunskap genomfördes under hösten 2010 flera samarbeten. Eleverna skrev ned intervjuer de gjort med varandra, de gjorde faktasökningar samt skrev korta rapporter om tillsatser i mat. I en av HR-ettorna jobbade eleverna i Svenska A, Servering A och Engelska A med temaarbetet Min restaurang, som bl.a. innebar rapportskrivning. I Svenska A och Hotell A gjordes landskapsarbeten där informationen sammanställdes och redovisades i form av PPT samt Word-dokument. I Svenska B och Ansvarsfull alkoholhantering skrevs debattartiklar under temat Alkohol och hälsa och i en av klasserna hölls även en debatt i ämnet. I ett samarbete mellan Svenska B och Livsmedelskunskap B arbetade eleverna med konsumtion av fisk och miljömedvetenhet, redovisade muntligt med stöd av PPT samt lämnade in talmanus och veckomenyer med fokus på fisk och skaldjur. För eleverna i HR 3 har en programöverskridande temadag anordnats. Då inbjöds kommunens konsumentvägledare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En studieresa för årskurs 1 till Göteborg genomfördes. Fokus låg på att besöka olika hotell och efter resan sammanställde eleverna PM som bedömdes i Hotellkunskap, Svenska A och Engelska A. Elever från årskurs 3 deltog inom ramen för Restaurang i en matlagningstävling i Göteborg och en klass i år 2 fick möjlighet att se treorna tävla. Hotell- och restaurangelever i år 2 resp. år 3 har inom ramen för sina karaktärsämneskurser deltagit i tävlingarna VGS-trofén och Unga Ekokockar. Eleverna i år 1 hade tre veckors APU och eleverna i år 3 hade tolv veckor. Fyra elever på inriktning restaurang- och måltidsservice gjorde under läsåret fyra till sex veckor av sin APU utomlands, närmare bestämt i Italien och Frankrike. De tre elever som genomförde sin APU i Rimini, Italien förberedde sig genom en 20-timmars språkkurs inför och under utlandsvistelsen. APU-perioden i Italien möjliggjordes genom medel från Internationella programkontoret och projektet ATLAS praktik. I Frankrike samarbetar vi med Langley Travel för utbildning inom matlagning. Förutom att utvecklas inom yrket var målet för läsårets internationella praktik att eleverna skulle lära sig mer om hur det fungerar att resa, bo och arbeta inom EU. Dessa kunskaper spreds till andra elever på skolan genom muntliga presentationer och bildspel. 2

3 Under läsåret har samtliga lärare på programmet arbetat med att planera innehåll och organisation för våra nya gymnasieprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet. Utveckling av lärlingsutbildningen inom programmet pågår också. I detta arbete har bl.a. kontakten med branscherna vidareutvecklats och två lärlingsråd, där även handledare deltar, har genomförts. Stödjande arbete I syfte att öka måluppfyllelsen i matematik och engelska erbjöds samtliga elever som inte nått G i Ma1201 eller En1201 att göra om kursen. Gymnasiegemensamma diagnoser genomfördes i Svenska, Engelska och Matematik under de första veckorna i år 1. En specialpedagog finns och studieverkstan har byggts ut. En elev erbjuds även att läsa igen kurser under ett fjärde år inom ramen för studieverkstan. Extra stöd erbjöds även i bl.a. kurserna Matematik och Svenska. Programmets PRIV-elever har fått stöd. Personal Lärarlaget inom programmet bestod under året av ämneskompetenser som behövs för kurserna i elevernas studieplan. Endast företrädare för samhällskunskap saknas. Lärargruppen använder och visar stort intresse för att använda IT som ett verktyg i undervisning och för eget arbete. Kompetensutveckling inom IT har fortsatt och lärargruppen har förberett sig för att arbeta med bärbara datorer och med One-to-onedatorer med våra kommande ettor. Lokaler Ett nytt omklädningsrum för elever har iordningställts och personalrummet har renoverats. Växling av salar, i och med Gymnasiesärskolans växande lokalbehov, har förberetts och sal 127, 128 och 532 kommer att bli programmets salar. Arbetsmiljö Höstterminen inleddes med en hus-gemensam arbetsplatsträff. Agnebergs-ABC innehållande information och regler finns sedan tidigare och används i arbetet med eleverna. En träningslokal för personal har gjorts i ordning. Skolans ventilationssystem är inte dimensionerat för den verksamhet som bedrivs och det stora antal datorer som finns påverkar systemet. Frågan arbetas med av tekniska kontoret och BUN. Miljö Miljöarbete på skolan och programmet har fortsatt utifrån skolans miljömål. Krav-bananer och krav-kaffe säljs i caféet. Det finns en matvåg i matsalen, med display, så att varje elev kan se hur mycket han/hon slänger. En anslagstavla avsedd enbart för information avseende miljö finns. I Gesällen integreras miljötänkande och arbete för en hållbar utveckling i verksamheten. Detta gäller också övrig undervisning på programmet. Hotellinriktningen har arbetat med svanen-märkta hotell. Samtliga lärare anser att de kopierar dubbelsidigt och att e-post utnyttjas i större utsträckning, som en åtgärd för att nå minskad pappersförbrukning. 3

4 Entreprenörskap Inom ramen för projektarbetet har några elever tagit chansen att öva sitt entreprenörskap. Samtliga elever på programmet övas i entreprenörskap när de arbetar i kök och servering i den egna restaurangen Gesällen och levererar maträtter till Agnebergsbutiken. Ekonomi Bokslutet visade ett underskott på -300' kr för Hotell- och restaurangprogrammet och Livsmedelsprogrammet tillsammans. Det underskott som uppstod beror på svårigheten att ställa om personalbemanningen vid den elevminskning som skett. Elevinflytande Tre programråd har genomförts. Klassföreståndare har arbetat aktivt med att få eleverna att delta i programråd för HR. Klassråd har genomförts på klassföreståndartid, som funnits schemalagd i vissa klasser, men saknas på schemat i flera klasser. En övergripande utvärdering har genomförts med eleverna i år 3. Vårdnadshavares delaktighet Vårdnadshavare till elever i år 1 inbjöds till föräldramöte. Samtliga vårdnadshavare inbjuds att delta vid utvecklingssamtal. Föräldrar till såväl omyndiga som myndiga elever deltar i stor utsträckning. Hälsa och livsstil Elevhälsans anti-rök kampanj har fortsatt. Inom ramen för livskunskap har föreläsningar och aktiviteter rörande ämnen som sex och samlevnad, dopning och droger genomförts. Arbetslaget startade vårterminen en kick-off i hälsans tecken där tre olika träningsformer provades. Motion och friskvård subventioneras från 2011 av arbetsgivaren. Uppföljning av likabehandlingsplanen Under vårterminen genomfördes en digital enkät utifrån likabehandlingsplanen. Med utgångspunkt i ett material utarbetat av elevhälsan fokuserades likabehandlingslagen på klassföreståndartid i HR09 och HR10 under en halvdag. Kunskapsresultat Slutbetyg 78 % av avgångseleverna fick slutbetyg Andel elever som avslutade sin utbildning med slutbetyg % 76% 81 % 78 % 72 % Av avgångseleverna 2011 fick 12 elever, motsvarande 22 % ett samlat betygsdokument och av dem valde en elev att slutföra sin utbildning under ett s.k. fjärde år. 4

5 Betyg Den elev som antog erbjudandet om att läsa om Ma1201 nådde godkänt och i Sv1201 klarade en av fem elever kraven för godkänt och i Sv1202 klarade en av tre godkänt. En av programmets PRIV-elever har blivit klar med sin PRIV-svenska. Omval och avbrott Sammanlagt 11 elever avbröt sina studier på HR under läsåret 10/11. Under läsåret har sammanlagt 6 elever tillkommit från andra skolor eller program. Antal avbrott 10/11 Antal avbrott 09/10 Antal avbrott 08/09 Antal avbrott 07/08 HR HR HR

6 Uppföljning och analys Uppföljning och analys av förbättringsområden Under läsåret 10/11 utnyttjade fyra elever, jämfört med åtta föregående år, möjligheten att göra delar av sin APU utomlands. HR med inriktning Restaurang och måltidsservice hade fem platser att erbjuda och fick således lämna tillbaka en plats. Elever på hotellinriktningen kunde inte erbjudas internationell APU, då skolan inte erhöll medel från Leonardo da Vinci, vilket passat med hotellelevernas praktikperiod. Årets APU finansierades delvis genom Internationella programkontorets projekt ATLAS. En elev genomförde APU i franska alperna som ett led i vårt samarbete med researrangören Langley Travels. Den efterföljande utvärderingen visar att eleverna upplever utlandsvistelsen som positiv och lärorik, både när det gäller utveckling inom yrkesområdet och på ett personligt plan. De upptäcker likheter och skillnader i jämförelse med svenska förhållanden. Utvärderingen visar också att eleverna inte i tillräckligt stor utsträckning kan ta till sig informationen från de förberedande mötena inför APU:n. Fler elever går Hotell- och restaurangprogrammet som lärlingar. Ansvarfördelning och rutiner förbättras kontinuerligt liksom studieplansdokumentation. En förutsättning för detta har varit stort engagemang från programmets yrkeslärare. Resultat från elevenkäten Utvärderingen utifrån läroplan och programmål, genomförd av avgångsklasserna visar bl.a. att majoriteten av eleverna trivs på sitt program och att de är nöjda med undervisningen och det kursutbud de erbjudits. De flesta eleverna är nöjda eller ganska nöjda med det stöd de fått. Elevernas svar visar också att APU upplevs som viktigt och givande. Vidare visar avgångselevernas utvärdering att utbildningens innehåll inte präglas av internationalisering i den grad som styrdokumenten förordar. Analys av årets resultat och måluppfyllelse Måluppfyllelse Det är glädjande att resultaten vad beträffar slutbetyg pekar i positiv riktning. Vi konstaterar att måluppfyllelsen med tanke på slutbetyg i stort följer snittet för riket. För att förbättra resultatet önskar vi utarbeta ett förebyggande stöd och att struktur och organisation för stöd kan förbättras ytterligare. Omval och avhopp Antalet avhopp, 11 elever, var under läsåret 10/11 ungefär detsamma som under tidigare läsår. Enligt statistik från programmets studie- och yrkesvägledare anger fyra elever personliga orsaker som skäl till sitt avbrott, tre elever hoppade av då de fått jobb och tre elever avbröt sina studier på Uddevalla gymnasieskola p.g.a. flytt. En elev skrevs ut av rektor. Att sex elever tillkommit tyder också på en viss rörlighet mellan program och kommuner. 6

7 Åtgärder för utveckling Gymnasieskola 2011: Nya gymnasieprogram - RL och HT MÅL: Att forma en så bra utbildning som möjligt. Lärare och elever utvärderar kontinuerligt arbetet i Gy11-kurserna. Lärare dokumenterar enligt nya direktiv för Elevuppföljning vid Uddevalla gymnasieskola. Lärargruppen arbetar tillsammans fram en timplan för programmens andra och tredje år. Lärare arbetar med bedömning och betyg enlig kunskapskrav i Gymnasieskola Entreprenörskap MÅL: Alla elever ska få delta i entreprenörsskapande aktiviteter. Elever arrangerar temakvällar i Gesällen. Elever deltar i arbetet i Gesällen och tränar samt förbereder då entreprenörskap. Lärarlaget stimulerar till entreprenörskap genom att bjuda in gästkockar, arrangera kaffeskola etc. Lärarlaget stimulerar till entreprenörskap genom att uppmuntra autentiska uppgifter som projektarbeten. Miljö Mål: Öka elevernas och personalens miljötänkande i syfte att arbeta för en hållbar utveckling samt ansöka om sk. grön flagg för Agneberg. Miljögruppen arbetar vidare, nu med elevrepresentation. Vi lärare ska fortsätta att skicka uppgifter till eleven och ange länkar via e-post till eleverna i syfte att minska kopieringen. Vi ska alltid kopiera dubbelsidigt. Förbättra stödet för elever som är i behov av stöd. Mål: Att alla elever når minst G i sina kurser. Att alla elever upplever att de erbjuds den hjälp de behöver för att klara sina kurser. Samliga elever gör i början av år 1 diagnoser i svenska, engelska och matematik och därigenom identifieras elever i behov av stöd. Vi ska finna former för förebyggande stöd, så att eleven når G. Vi vill hitta en struktur och organisation för stödet, gärna i form av studiepass, se till att det blir schemalagt och att närvaron ska dokumenteras i dexter. Ökad ordning och reda (fr vuv) Mål: Det skall råda arbetsro i klassrummen och eleverna skall prioritera sina studier. Vi skall tillsammans med programråd och klassråd diskutera och arbeta för en bra arbetsmiljö. 7

8 Internationalisering Mål: Elever som gör APU utomlands skall utveckla kunskaper och erfarenheter av hur det är att leva och arbeta i en främmande kultur. Elever som gör APU utomlands skall utveckla förmågan att anpassa sig för att själva få en positiv erfarenhet av arbetsorganisation och kultur på arbetsplatsen, samt av den totala vistelsen i värdlandet. Vi på skolan skall tillsammans med mottagande organisation stödja och handleda eleven till en positiv upplevelse av sin APU. Vi skall vidareutveckla förberedelsearbetet, samt arbetet med spridning av tidigare erfarenheter för elever som gör internationell APU. 8

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning enhetsnivå Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Ansvarig för denna kvalitetsredovisning är Jörgen Norman, samordnande rektor Detta är skolans kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer