Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting"

Transkript

1 Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 9 september 2011 Tid: 2 timmar Plats: I samband med studieresa till Champagne-Ardenne, Frankrike 1(5) Beslutande: Ulla Persson, ordf Elisabeth Salomonsson Olle Ytterberg Per-Olov Rapp Denise Norström Peter Ristikartano Juha Rundgren Marléne Andersson Elisabeth Unell Hans Strandlund Mikael Damsgaard Tomas Högström Birgitta Andersson Torsten Källberg Maria Lindelöf (ersätter Stig Henriksson) (ersätter Anders Röhfors) (ersätter Carola Gunnarsson) Ersättare: Åsa Eriksson Lars Andersson Pelle Strengbom Britt-Inger Fröberg Lars Eriksson Rigmor Åkesson Stellan Lund Maria Dellham Ragnhild Källberg Övriga: Monika Eriksson Bertilsson VKL Ing-Marie Enkvist VKL 1 Justering av protokoll Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Elizabeth Salomonsson. INFORMATIONSÄRENDEN 2 Uppföljning Kollektivtrafikmyndighet Denise Norström informerar om att en projektledare är tillsatt för det fortsatta arbetet med organisationen av kollektivtrafikmyndigheten samt att arbeta fram avtalsförslag mellan kommunerna och landstinget, klart senast 1 januari Landstinget ansvarar för förvaltningen. Monika E Bertilsson meddelar att VKL har gett PwC i uppdrag att värdera VL:s bolag. Besluten om skatteväxling i kommuner och landsting samlas ihop på VKL och tillställs finansdepartementet i en gemensam skrivelse.

2 2(5) 3 Uppföljning - Hemsjukvården Monika Eriksson Bertilsson informerar om att VKL har i uppdrag att under hösten ta fram förslag till avtal mellan landstinget och länets kommuner om den övergångsperiod som kommunerna ska ersätta landstinget för utförande av hemsjukvård dvs från den 1 januari t o m den 31 augusti Skatteväxling sker redan 1 januari 2012 och även i denna fråga upprättas en gemensam skrivelse från VKL till finansdepartementet om skatteväxling i ärendet. Denise Norström understryker att det är viktigt att vi snarast kommer överens om hur själva verksamhetsövergången ska utformas och det är en prioriterad fråga för projektet. Projektledare är tillsatt av VKL och kommer troligtvis att kunna börja under oktober månad. 4 Avrapportering från presidiekonferensen Mälardalen Ulla Persson informerar om att årets presidiekonferens ägde rum den 9-10 augusti 2011 i Vaxholm. Följande stod på agendan, Lena Eriksson tf generaldirektör Trafikverket om kapacitetsbrister i järnvägsnätet, EU - Strukturfondernas framtid, Håkan Sörman direktör, SKL, aktuella ärenden från förbundet och Mälardalsrådets inventering av kunskapsregionen inom ramen för Stjärnbildning. 5 Avrapportering från konferens om Mälaren Ulla Persson lämnar en kort redogörelse från Mälarkonferensen som arrangerades av Länsstyrelserna kring Mälaren och har sin upprinnelse i Ingemar Skogös uppdrag att komma med förslag kring finansiering av ombyggnad av slussen i Stockholm. Information om programmet finns på Länsstyrelsens hemsida. 6 Inventering av Ensamkommande barn och ungdomar En inventering och uppföljning av avsiktsförklaring angående mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Västmanland var utsänd med handlingarna. Sammanställningen är sammanställd inom vård och omsorgsberedningens arbete. BESLUTSÄRENDEN 7 Arkivutredning: Enskilda arkiv i Västmanland: Hur? Var? Vem? Varför? VKL:s styrelse beslöt 10, , att genomföra en arkivutredning enligt framlagt direktiv och att utredningen ska genomföras med en fördelning av konsultkostnaderna, 1/3 på landstinget och 2/3 på kommunerna. Utredningen Enskilda arkiv i Västmanland: Hur? Var? Vem? Varför? genomfördes under våren och överlämnades till VKL (dnr VKL ). Utredningens syfte var att tydliggöra dagens situation för de enskilda arkiven i länet och att utifrån detta peka på möjligheter och vägar till en väl fungerande arkivsituation. Utredningen föreslår flera förslag till planer hur man stegvis når fram till en väl fungerande arkivsituation.

3 3(5) En delrapport presenterades på kulturberedningens sammanträde den 23 mars och utredningens resultat presenterades av utredarna på remisskonferensen för den regionala kulturplanen i Ramnäs den 9 maj. Regionala arkivfrågor är en del av förslaget till Regional kulturplan Västmanlands län Utredarnas analys visar på vikten av att situationen för länets enskilda arkiv behöver förbättras såväl vad gäller lokaler som kompetens. Utredarna pekar på olika förslag vad gäller lokalfrågan som har den gemensamma nämnaren att föreningen Arkiv Västmanland bör förstärkas beträffande t ex personal och arkivdepåer. Arkiv Västmanlands verksamhet har en hög grad av egen finansiering, som består av medlemsavgifter, hyllhyror och konsultuppdrag. Arkiv Västmanland erhåller dessutom bidrag från kulturdepartementet, samt från Landstinget Västmanland. Under 2010 har Arkiv Västmanland dessutom erhållit ekonomiskt stöd av sju av länets kommuner. Dessa kommuner är Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Västerås. Utredarna föreslår avslutningsvis en tidplan för ett stegvis genomförande under perioden Kostnaden för utredningen ligger väl inom given ram med ett mindre överskott. En lösning av frågan om enskilda arkiv bygger på att samtliga kommuner och landstinget behöver delta i finansieringen, t ex utifrån ovan använd fördelningsnyckel vad gäller utredningens genomförande. Kostnaden för utredningen ligger väl inom given ram med ett mindre överskott. I näst sista stycket i missivet stryks t ex utifrån ovan använd fördelningsnyckel vad gäller utredningens genomförande Meningen lyder därefter: En lösning av frågan om enskilda arkiv bygger på att samtliga kommuner och landstinget behöver delta i finansieringen. : att i näst sista stycket i missivet stryks t ex utifrån ovan använd fördelningsnyckel vad gäller utredningens genomförande Meningen lyder därefter: En lösning av frågan om enskilda arkiv bygger på att samtliga kommuner och landstinget behöver delta i finansieringen. att att kulturberedningen konkretiserar genomförandet av ett professionellt omhändertagande och tillgängliggörande av enskilda arkiv i länet, kulturberedningen ger förslag på en bred finansiering av föreslagna åtgärder där samtliga kommuner och landstiget deltar. 8 Kriscentrum för män En framställan om länsstöd till Kriscentrum för män i Västmanland (KMV) har inkommit till VKL, landstinget och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har tidigare grundfinansierat denna verksamhet och något beslut om fortsatt finansiering har inte getts från Länsstyrelsen. Kommunerna och landstinget avvaktar Länsstyrelsens beslut för att vidare bereda och besluta i ärendet.

4 4(5) att uppdrar till VKL:s vård- och omsorgsberedning att ytterligare bereda ärendet och presentera förslag till beslut. 9 Resultaträkning per 30 juni 2011 Ärendet utgår och återkommer på styrelsesammanträdet den 7 oktober Attest- och utanordningsuppdrag att godkänna framlagda attest- och utanordningsuppdrag för Västmanlands Kommuner och Landsting att gälla fr o m 1 september Sammanträdesdagar 2012 att godkänna framlagda (bilaga 1) förslag på sammanträdesdatum, tider och plats för förbundsmöte, styrelsemöten och temamöten för Arbetsmöte styrelsen 2012 Enligt 11 ovan beslutades att ett arbetsmöte ska äga rum den januari Plats och program kommer att presenteras på kommande styrelsesammanträde. ÖVRIGT 13 Övriga ärenden a) Yttrande över remiss Kapacitetsbrister i järnvägsnätet Trafikverket Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, , efter planerade åtgärder. VKL är inte formell remissinstans men anser att regeringsuppdraget har sådan vikt för Västmanland och angränsande län att VKL avger ett yttrande genom ordförande och direktör. b) Avsiktsförklaring Champagne-Ardenne Presidiet tillsammans med Monika Eriksson Bertilsson och Camilla Blomqvist träffade ledande politiker från regionen för att diskutera ett förslag till avsiktsförklaring. Man kom fram till att under hösten ta fram ett förslag till Letter of Intent inom områdena skola/utbildning och turism ekoturism. Andra frågor som diskuterades var jämställdhet och äldrevård samt infrastruktur.

5 5(5) c) Rapport om effekterna av förseningar av utbygganden av Mälarbanan Ulla Persson informerar om att Västerås stad inom ramen för ABCU-samarbetet, tillsammans med Stockholms läns landsting, Regionförbundet i Uppsala län, Storstockholms Lokaltrafik samt Stockholms stad, Sundbybergs stad, Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun, Håbo kommun och Enköpings kommun genom Sweco tagit fram en rapport om effekterna av en försening av en utbyggnad till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll. Rapporten beskriver konsekvenser för resenärer och företag, konsekvenser för den regionala tillväxten dvs ekonomiska konsekvenser samt drar slutsatser av intervjuer med ett antal berörda företag. Om vi får en försening av utbyggnaden i 13 år kostar det 13,5 miljarder kronor. Rapporten läggs ut på VKL:s hemsida, d) Regionmöte Olle Ytterberg rapporterar från ett möte i Sörmland angående regionfrågan. Man kan konstatera att Sörmland drar åt olika håll men att Västmanland är en tänkbar partner kanske också Uppsala och Örebro. Ärendet återkommer vid kommande styrelsesammanträde. e) Läsplattor Det bör undersökas om en gemensam lösning för inköp av läsplattor och dess stödsystem är möjligt i länet. De flesta KS au och ledningsgrupper har köpt på prov och innan man går in i enskilda långa och dyra avtal bör vi gemensamt göra en analys om samordning kan ske. VKL kontaktar SKL i frågan. att uppdra till direktören att tillsammans med kommuncheferna analysera möjligheterna till gemensamma aktiviteter i frågan. f) Miljöpolicy Peter Ristikartano efterlyser en miljöpolicy på VKL. Direktören svarar att det är lämpligt att hantera frågan på styrelsens kommande arbetsmöte. 14 Nästa sammanträde att nästa sammanträde ska äga rum den 7 oktober 2011 i Arboga. Vid protokollet Monika Eriksson-Bertilsson Ing-Marie Enkvist Justerat: Ulla Persson Elizabeth Salomonsson

6 Ing-Marie Enkvist BILAGA 1, styrelseprotokoll 9 sept 2011 Sammanträdesdatum, tider och plats för förbundsmöte, styrelsemöten o temamöten 2012 Aktivitet Datum Tid Plats Anm Styrelse januari lunch-lunch? Arbetsmöte 3 febr Norberg 30 mars Hallstahammar Bokslut 4 maj Västerås Förbundsmöte fm 13 juni Fagersta OBS Onsdag f.m. 5-7 sept? Studieresa 12 okt Kungsör 23 nov Skinnskatteberg Förbundsmöte 4 maj Västerås inkl. lunch (styrelse e.m.) Temamöte 3 febr Norberg 30 mars Hallstahammar 12 okt Kungsör 23 nov Skinnskatteberg , L:\STYRELSE\STYRELSEPROTOKOLL\2011\7-9 september\bilaga 1 - Sammanträdesdagar 2012 styrelse, förbundsmöte, tema

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 18 november 2011 Tid: 13.00-15.00 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Bålsta 1(5) Beslutande: Ulla Persson, ordf Åsa

Läs mer

Bilaga 1 Styrelseprot 12 okt 2012 Protokollsanteckning med anledning av beslutet i VKL:s styrelse ärende 5 Vafabutredningen den 12 oktober 2012. Jag delar inte styrelsens uppfattning att den bästa framtida

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län

Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län Bilaga KS 2011/144/1 2011-08-01 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län Västmanlands Kommuner och Landsting,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 366, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE måndagen den 10 mars 2014 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer