Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting"

Transkript

1 Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 18 november 2011 Tid: Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Bålsta 1(5) Beslutande: Ulla Persson, ordf Åsa Eriksson (ersätter Elizabeth Salomonsson) Lars Andersson (ersätter Olle Ytterberg) Per-Olov Rapp Denise Norström Stig Henriksson Peter Ristikartano (ersätter Juha Rundgren) Marléne Andersson Mikael Damsgaard (ersätter Elisabeth Unell) Maria Dellham 1-4 (ersätter Hans Strandlund) Hans Strandlund 5-13 Birgitta Andersson (ersätter Anders Röhfors) Tomas Högström Carola Gunnarsson Torsten Källberg Maria Lindelöf Ersättare: Pelle Strengbom Britt-Inger Fröberg Rigmor Åkesson Maria Dellham 5-13 Ragnhild Källberg 5-13 Anna Lundberg Övriga: Sofia Wallström Länsstyrelsen Eva Myrin Vafab Åke Jansson () Tommy Levinsson VL Mats Gunnarsson Landstinget Anders Åkerström Landstinget Christina Persson Monika Eriksson Bertilsson Ing-Marie Enkvist Håkan Johansson Åsa Erikols Johan Lunner /Taltidningen 1 Justering av protokoll Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Torsten Källberg.

2 2(5) INFORMATIONSÄRENDEN 2 Länsstyrelsen informerar om kommande användning av 1/1-medel Sofia Wallström, Länsstyrelsen, informerar om regionala tillväxtmedel och inriktning för miljoner sek i beslutsram för 2012 (ca 15 miljoner sek redan preliminärt intecknade till fleråriga projekt). Användningen utgår från Nationella strategin RUP (länets Regionala UtvecklingsProgram) och RTP (länets Regionala TillväxtProgram). Utvecklingsmedlen på 35 miljoner sek blir med hjälp av medfinansiering av olika slag 225 miljoner sek. Sofia Wallström kommer att presentera en delrapport på styrelsesammanträdet den 3 februari Sofia Wallström ger också en kort lägesrapport av arbetet med Länsplanen och som ett strategiskt dokument kan vara ledande för både utvecklingsmedel och dess koppling till strukturfond och socialfond. 3 Information om arbetet med Kollektivtrafikmyndighet och lägesrapport från VL Denise Norström informerar om det fortskridande arbetet med Kollektivtrafikmyndigheten. - Avtal mellan kommuner och landsting pågår - Brev har skickats till kommunerna om representation i landstingets beredning - Utredning av bolagsstruktur samt fastigheternas hantering - Utredning om Länstrafiken Mälardalen och dess framtida roll - Värdering av åkeriet pågår utifrån att myndigheten äger Västerås lokaltrafik Tommy Levinsson, ordf. VL, ger en lägesrapport om VL VL är nu helt kontantlöst vilket är en trygghet både för passagerare och medarbetare BIM gemensamt biljettsystem ännu ej klart efter många års utredande Brattheden dvs dubbelspår i Ramnäs är prioriterat och det finns en järnvägsplan och gruvnäringens entré kan vara ett argument för prioritering av utbyggnaden. BioGas satsningen fortsätter ny anläggning invigs i Köping hösten Information om Vafab Miljö AB-utredningen Eva Myrin, Vafab Miljö AB och Åke Jansson informerar om den pågående utredningen utifrån ägaruppdraget till Vafab Miljö AB att arbeta vidare med en utökad regional samordning inom avfallsområdet. presenterade ett ägaruppdrag om fortsatt utredning av samordning inom avfallsområdet, bilaga utskickad med handlingarna. 5 Information lägesrapport trafikpolitiska frågor inkl. Citybanan Håkan Johansson,, informerar om kommande trafikpolitiska propositioner och efterfrågar politiskt deltagande vid Trafikverkets hearings om kapacitetsuppdraget den 28 och 29 november. Politisk representation från Västmanland finns båda dagarna. Bengt-Åke Nilsson är utsedd som representant i En bättre sits. Bengt-Åke kommer att bjudas in till styrelsesammanträdet den 3 februari 2012 för att ge information om det fortsatta politiska arbetet.

3 6 Nomineringar Strukturfondsparnerskapet Länsstyrelsens nomineringar till Strukturfondspartnerskapet är som ordf. Carola Gunnarsson (c) Västmanland och vice ordf. Greger Tidlund (s) Sörmland. 3(5) 7 SEU Yttrande angående utvärdering av EU:s strategi för Östersjöregionen Västmanlands Kommuner och Landsting har erhållit yttrandet angående utvärdering av EU:s strategi för Östersjöregionen som har sänts från Stockholmsregionens Europaförening (SEF) för påseende från EU. Bakom dokumentet står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), en ideell förening med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms läns landsting som konstituerande medlemmar. Övriga medlemmar i SEF är: Regionförbunden i Uppsala och Sörmlands län, Västmanlands Kommuner och Landsting, Mälardalsrådet samt Region Gotland. Yttrandet sammanfattar Stockholmsregionens åsikter om och erfarenheter av genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och har tagits fram med anledning av utvärderingen av strategin under det polska ordförandeskapet. BESLUTSÄRENDEN 8 Regionalt styrdokument för missbruks- och beroendevården i Västmanland Med utgångspunkt från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården och med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utvecklingsarbetet Kunskap till praktik pågått sedan 2009, alla landets län/regioner deltar. Arbetet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SKL. SKL har sedan i sin tur tecknat överenskommelse med och Landstinget Västmanland med syfte att stödja kommuner och landsting att genomföra ett utvecklingsarbete rörande missbruksoch beroendevård. Ett krav för deltagande var bland annat att länet åtog sig att arbeta fram ett gemensamt styrdokument. Det har nu resulterat i förslaget till Regionalt styrdokument för missbruks- och beroendevården i Västmanlands län Styrdokumentets syfte är att stödja huvudmännens arbete med att förankra riktlinjerna så att de får genomslag i samtliga verksamheter som arbetar med riskbruk, missbruksoch beroendevård i Västmanlands län. Samverkan mellan huvudmännen har en central och viktig roll i arbetet med att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende. Myndigheterna har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka med stöd av 6 förvaltningslagen. Det är angeläget att samverkan och ansvar utvecklas och regleras så att resurserna kan tillvaratas på bästa sätt. För att det ska bli långsiktigt och hållbart måste samverkan integreras och förankras i de ordinarie verksamheterna. Styrdokumentet ska revideras med två års mellanrum och ansvaret för att initiera arbetet föreslås ligga på Västmanlands Kommuner och Landsting (). Länets kommuner har olika befolkningsstruktur, organisation och förutsättningar. Det innebär att behovet av insatser kan skilja sig åt inom länet. Varje kommun förväntas därför tillsammans med landstinget och övriga samarbetspartners besluta hur de ska arbeta i enlighet med det regionala styrdokumentet och utforma lokala styrdokument.

4 4(5) I det regionala styrdokumentet framhålls att utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i Västmanland behöver fortsätta. Tolv angelägna utvecklingsområden har preciserats i styrdokumentets kap. 10 (sid 20-21). För att kunna genomföra denna utveckling av riskbruks-, missbruks- och beroendevården krävs förändringar. Vissa utvecklingsområden ryms i befintlig budget men vissa behöver ekonomiskt resurstillskott. Bedömningen är att det inte är möjligt att uppfylla alla utvecklingsområden under perioden men att den utveckling som föreslås på sikt kommer att underlätta arbetet, ge samverkansvinster och minskade vårdkostnader. Ärendets beredning - Styrgruppen för Kunskap till praktik ställde sig bakom Regionalt styrdokumentet för missbruks- och beroendevården i Västmanland och Västmanlands läns Tjänstemannaberedning Västmanlands Vård- och omsorgsberedning ställde sig bakom Regionalt styrdokument för missbruks- och beroendevården Bilagor i detta ärende var utsända med handlingarna. På Vård- och omsorgsberedningen förslag beslutar styrelsen att anta Regionalt styrdokument för missbruks- och beroendevården i Västmanland att rekommendera kommuner och landsting att anta Regionalt styrdokument för missbruks- och beroendevården i Västmanland samt att utarbeta lokala styrdokument. 9 Förslag till avtal mellan kommuner och landsting angående Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland Anders Åkerström, Landstinget, delar ut och informerar om ett nytt förslag till avtal daterat Förslaget skickas ut digitalt till kommunerna för att inkomma med synpunkter senast 28 november. Utifrån eventuella synpunkter kommer ett omarbetat förslag till avtal att tas upp för beslut på styrelsesammanträdet den 9 december Styrelsen beslutar att nytt omarbetat förslag till avtal angående Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland skickas till styrelsen och tas upp för beslut på styrelsesammanträdet den 9 december Ansökan från Kriscentrum för Män i Västmanland (KMV) Kriscentrum för män i Västmanland (KMV) ansöker om kr/år för sin mobila verksamhet. Deras basverksamhet i Västerås för Västmanland finansieras för närvarande av statsbidrag på kr. För närmare information om KMV, se KMV s hemsida, När Vård- och omsorgsberedningen(vob) behandlade ansökan den 14/10 fanns det delade uppfattningar om möjligheten att ge stöd till KMV. Ungefär hälften av de närvarande var beredda att stötta verksamheten ekonomiskt, emedan den andra hälften inte ansåg sig ha ekonomiska förutsättningar att ge dem stöd. Vikten av deras verksamhet tror jag de flesta ställer upp på. Ansökan innebär permanent årligt bidrag och det anses inte realistiskt med tanke på osäkerheten med statsbidragen i framtiden. Förslaget från VOB gäller i dagsläget bara för år 2012 och sedan bör frågan utredas ytterligare för framtiden.

5 5(5) Länsstyrelsen gör just nu en uppföljning av samverkansdokumentet om Kvinnofrid i Västmanland och förhoppningsvis kommer den eventuellt långsiktiga lösningen att kunna presenteras i samband med detta. Utvecklingsstrategen för sociala frågor på har efter beredningens sammanträde förmedlat kontakter mellan KMV och intresserade kommuner och landsting. Processen med lokala/regionala träffar har påbörjats med ambition att på lämpligt sätt komma överens. Bilagor i detta ärende var utsända med handlingarna. På Vård- och omsorgsberedningens föreslag beslutar styrelsen att rekommendera att intresserade kommuner/landsting tecknar avtal direkt med KMV för år Mälardalsrådets inbjudan till bench-markingresa till München Styrelsen informeras om att Ulla Persson och Stig Henriksson deltar på benchmarkingresan till München den 8-10 februari 2012 som anordnas av Mälardalsrådet i samarbete med Stockholm Business Alliance, handelskamrarna i Stockholm-Mälarregionen och Stockholms Akademiska Forum. Aktiviteten sker inom Mälardalsrådets verksamhetsplan. 12 Övriga ärenden a) Regionfrågan Denise Norström ger en lägesrapport gällande regionfrågan. 13 Nästa sammanträde Styrelsen beslutar att nästa sammanträde ska äga rum den 9 december Vid protokollet Monika Eriksson-Bertilsson Ing-Marie Enkvist Justerat: Ulla Persson Torsten Källberg

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå 2011 Ärende 31-43 Deltagare: Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå Lotta Svärd, Ordförande Ewa Klingefors David Grahn Marie-Louise

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus -3, KF 2011-05-05 08:30 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05 kl 08.30 i PB-hallen, Folkets Hus 1, KF 2011-05-05 08:30 KS: 9/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige 2011-05-05 Dnr 9-2011 Meddelanden

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer