Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

2 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet 12 Tävlingsverksamhet 14 Internationell verksamhet 15 Information 16 Ungdomsinflytande 18 Mångfaldsarbete 19 Organisation 20 Statistik 22 Utmärkelser 24 Resultat 25 Samverkansparter 28 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelser 41 Förkortningar RF = Riksidrottsförbundet RS = Riksidrottsstyrelsen SF = Specialidrottsförbund SSIF = Svenska Skolidrottsförbundet DF = Distriktsidrottsförbund SDF = Specialidrottsdistriktsförbund Svenska Skolidrottsförbundet Produktion: Lagrell Information AB Foto: Svenska Skolidrottsförbundets arkiv, Lena Berndtsson, Joanna Bong Lindström, Markus Frendberg, Anna Karlgård, Elin Lindström, Johan Sandler, Skånes Idrottsförbund, Jamie Pettersson Spörndli, Ted Åhs Tryck: KST Infoservice, Växjö 2014

3 Framtidens förbund Framtiden är nu. Ibland känns det som att Skol - idrottsförbundet ligger före. Att vår verksam hets - idé är något som hela samhället borde ta till sig. Strax före jul gick det ut ett pressmeddelande från Riksidrottsförbundet (RF) om att de skrivit på för ett samarbete med Ica och Folkspel. Samarbetet går ut på att göra det enklare för de barn och ungdomar som har svårt att hitta till den traditionella idrotten. Fokus ligger därför på friare former som kanske kan vara ett sätt för dem att hitta sin idrott. Det gemensamma syftet är att med gemensam kraft förbättra barns och ungdomars hälsa. Känner ni igen syftet och formuleringarna? Tänkte väl det. Vi har under de senaste åren ställt in en del av siktet på framtiden. Under perioden har vi ge - nomfört ett flertal aktiviteter med fokus på hur vi ska arbeta i framtiden. Detta har bland annat märkts genom våra SDF-konferenser, där såväl kommunikationsarbete och färd - plan 2025, som diskussioner kring vår organisation varit i centrum. Skolidrottsförbundet har fortsatt att göra avtryck. Till svensk idrotts högsta beslu tan de organ som ses vartannat år, Riksidrotts mötet, lämnade vi in flera motioner. Glädjan de nog togs beslut att rösta igenom vår motion om att fortsätta arbetet med att integrera ungdomar i idrottens styrande rum. Skolidrottsförbundet är ett föredöme i svensk idrott med god ålders sprid - ning inom såväl styrelse som arbetsgrupper. Återstår att se när resten av specialidrottsförbunden ska komma in i matchen och integrera sina ung - domar på riktigt i de styrande rummen. Avtryck gör vi också i Almedalen. Förutom inlägg på seminarier drog armbryterskan Heidi från Ensam heten en hel del publik, vilket gav en god marknadsföring till vårt första skol-sm i armbrytning. Våra minivarianter av Skoljoggen var också populära då parken och strand promenaden lystes upp av springande barn i orangea tröjor. För idrottens och barns och ungas bästa Statistik visar tydligt att många slutar i idrottsföreningar vid års ålder och i stället börjar med egen träning som gym och löpning. Elitsatsning och tidig ut slagning förs fram som en bi dragan - de orsak. Här kan och är skol-if en motverkande kraft. Glädje, glöd och gemenskap är ledordet i många av våra föreningar, där verksamheten leds av barn och ungdomar med hjälp av vuxen - stöd. Det är glädjande att vår verksamhet uppmärksammas i samhället, bland annat genom Klågerup skolans IF, som blev årets förening i Skåne Vi har världens bästa verksamhetsidé. Tillsammans kan vi hjälpas åt att i än högre utsträckning förverkliga och sprida den i sam - hället. Vill ni hänga med in i fram - tiden? Erik Söderberg, ordförande Skolidrottsförbundet svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

4

5 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer Det här ville vi uppnå Skolidrottsförbundet ska verka för att föreningarna bedriver verksamhet enligt gällande riktlinjer (stadgar). Fler beslutsfattare ska känna till nyttan av att ha skolidrottsföreningar. Skol-IF ska använda IdrottOnline. Skolidrottsförbundet ska utbilda unga ledare som leder unga i föreningskunskap och ledarskap samt erbjuda lustfyllda aktiviteter. Visionen som antogs på förbundsmötet 2012 lyder: Vi går före och är en förebild för övriga idrottsrörelsen där vi är idrottens ledande ledarskola. Det här har vi gjort 2013 gjorde den nya utbildningen Unga leder unga entré på skolidrottsscenen. Två certifieringsutbildningar hölls och utbildningen tog fart ute i distrikten. Unga leder unga, som är en nivåuppdelad utbildning, har fått mycket be - röm, såväl inom som utanför förbundet. Förbundet har på alla nivåer de senaste åren lagt ner mycket arbete på att alla föreningar ska ha organisations - nummer. Under 2013 slutfördes uppdraget då alla drygt föreningar har sitt organisationsnummer. Den nya utmaningen som tog vid var att få in alla våra medlemmar i medlemsregistret i IdrottOnline och där återstår en del. För att stärka förbundet, och i förlängningen föreningarna, har vi jobbat med att bli mer kända såväl inom som utanför idrottsrörelsen. Att få komma ut och berätta att Skolidrottsförbundet bidrar till samhällsbygget och folkhälsan. Ett mer utåtriktat arbetssätt och beteende har lett till många nya kontakter och även till konkreta samarbeten. Lobbyarbetet ute i landet har varit av varierad art, där får vi lägga mer kraft framöver. När det handlar om att vara en förebild betyder det att vi föregår med gott exempel vad gäller barn- och ungdoms - verksamhet. Vi lever Idrotten vill och rent spel. Detta är något som förbundets representanter tar upp på träffar med RF och andra specialidrottsförbund. Regionkonsulenter har gjort föreningsbesök, vilket också distrikten själva har gjort för att utveckla och stötta våra föreningar. Konsulenterna har också i flera regioner hållit i inspirationsforum och regionläger. På förbundets hemsida finns mallar och instruktioner för att underlätta användandet av IdrottOnline. Årets vuxenstöd har återinrättats. Ett gott exempel som fått mycket uppmärksamhet under året är Klågerupskolans IF i Svedala som bland annat utsågs till Årets idrottsförening i Skåne svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

6 Organisationsutveckling Det här ville vi uppnå Genom att stärka distrikten ges bättre möjligheter för väl fungerande skolidrottsföreningar. En väl fungerande samverkan där alla distrikt aktivt deltar. Det här har vi gjort SDF-bIDraG Den framåtblickande delen av SDF-bidraget, även kallat distriktsutvecklingspotten Lite mer lite bättre, delades ut två gånger per år under 2012 och På nästa sida redovisas projekt som beviljats bidrag. regionsamverkan Regionsamverkan innebar under 2012 obligatoriska regionläger och inspirationsforum i alla regioner. Med start 2013 förändrades regionsamverkan så att de enda aktiviteterna som är obligatoriska är lobbyarbete och före - ningsbesök. regionläger 2012 I sju regioner genomfördes läger med sammanlagt 197 deltagare. Regionlägren var i samtliga fall en blandning mellan aktivitets- och utbildningsläger som möjliggjordes dels genom bidrag från Skolidrottsför bundet, dels genom bidrag från Idrottslyftet. regionalt inspirationsforum 2012 Under året genomfördes åtta regionala inspirationsforum. Dessa syftade till att inspirera både ungdomar och vuxna 6

7 bidrag till SDF Förbund belopp Projekt 2012, period 1 Skånes Skolidrottsförbund kr Stärka styrelsen, Informationsträff, Reklamfilm Skåne Upplands Skolidrottsförbund kr Uppland på egna ben Dalarnas Skolidrottsförbund kr Ny inspiration Värmlands Skolidrottsförbund kr Mer och fler blir vassare Östergötlands Skolidrottsförbund kr Riktad föreningssatsning och föreningsbesök 2012, period 2 Örebro läns Skolidrottsförbund kr Unga en röst att räkna med Upplands Skolidrottsförbund kr Uppland utvecklar skolidrotten Skånes Skolidrottsförbund kr En skola en ungdomsstyrd skol-if Stockholms Skolidrottsförbund kr Styrelseutveckling Västergötlands Skolidrottsförbund kr Inspirationsdag tävling 2013, period 1 Värmlands Skolidrottsförbund kr Kunskapsutveckling Dalarnas Skolidrottsförbund kr Rekrytera utlandsfödda ledare Stockholms Skolidrottsförbund kr Stöd till efter skolan-aktiviteter Västerbottens Skolidrottsförbund kr Vända trenden Upplands Skolidrottsförbund kr Profilering Uppland, Förbundsutveckling Uppland Östergötlands Skolidrottsförbund kr Skol-IF-träff för gymnasiet Hallands Skolidrottsförbund kr Utbildningsläger 2013, period 2 Kronobergs läns Skolidrottsförbund kr Skol-IF Kronoberg, vi blir fler Jämtl./Härjedalens Skolidrottsförbund kr Geocaching i skolan Skånes Skolidrottsförbund kr Inspirationsdag för aktivitetsledare Jönköpings läns Skolidrottsförbund kr Kompetensbreddning Hallands Skolidrottsförbund kr Unga entusiasmerar mera till nya aktiviteter och verksamheter. Även dessa kunde genomföras tack vare bidrag från Skolidrottsför bun det och genom möjligheten att söka bidrag från Idrotts lyftet. regionkonsulenter 2012 och 2013 Åtta av nio regioner har haft regionkonsulenter under 2012 och Sex av dessa regionkonsulenter har haft ett arvoderat uppdrag och två har varit anställda av ett av distrikten ingående i regionen. Uppdraget har varit att genom föra lobbyarbete och 15 föreningsbesök samt att arbeta med de utvecklingsprojekt som regionerna tagit beslut om. Lobbyarbete Under 2012 och 2013 har lobbyarbete genomförts i regionernas regi mot både skolor och skolledare. Lobby arbetet har utförts genom att politiker bjudits in till regionala inspirationsforum, genom möten och telefonkontakt med poli tiker, tjänstemän och rektorer samt representation på lärarmässor. regionutvecklingspott Inom ramen för regionsamverkan har regionerna haft möjlighet att söka bidrag för regionutvecklingsprojekt. Under 2012, när regionläger och regionala inspirations - forum var obligatoriska, fick distrikten ersättning för att genomföra dessa aktiviteter. När dessa inte längre var obligatoriska 2013 lades de medel som avsatts för detta 2012 till regionutvecklingspotten och därmed var denna större 2013 än På nästa uppslag presenteras projekt som beviljats bidrag i respektive region. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

8 regionutvecklingspott region belopp Projekt 2012, period 1 Region Syd kr Styrelseträff i Skåne-Blekinge Region Sydöst kr Uppväckande av Norra Kalmar, tilläggsansökan Region Södra Norrland kr Den unga kraften 2012, period 2 Region Södra Norrland kr Ställ Gästrikland på egna ben Region Sydöst kr Besök Södra Kalmar Region Mälardalen kr Utveckla och inspirera gymnasieskol-if Region Öst kr Uppstart Gotland 2013, period 1 Region Mellersta Norrland kr Ulvölägret, Regionalt inspirationsforum Region Sydväst kr Regionläger Region Syd kr Regionläger Region Norra Norrland kr North Active Camp Region Mälardalen kr ELIT, Inspirationsforum, Unga ledare Region Väst kr Fortbildning vuxenstöd, Regionalt utbildningsläger 2013, period 2 Region Södra Norrland kr Bygg ungdomsgrupper Region Syd kr Utbilda unga ledare Blekinge Region Sydöst kr Inspirationsforum Region Mälardalen kr Power meeting Mälardalen Föreningsbesök Föreningsbesöken är ett uppskattat inslag bland våra föreningar och under både 2012 samt 2013 har distrikten och regionerna gjort ett antal föreningsbesök ute i landet. Varje besök under 2012 genererade kronor till di - striktet och under 2013 gav varje föreningsbesök 800 kronor plus resekostnad. Dessa medel fungerade som ett incitament för att göra besöken. IDrOTTSLyFTET Regeringen har under sex år gett svensk idrott 500 miljoner kronor årligen för att utveckla barn- och ungdoms - idrotten, öppna dörrarna för fler och se till att behålla tonåringarna i idrotten. Denna satsning, Idrottslyftet mer och fler in leddes den 1 juli Huvudinriktning - en är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet ska utgå från ett jämställd- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Även barnrättsperspektivet samt folkhälsomålen ska beaktas. Antal föreningsbesök Dalarna Gästrikland 20 5 Halland Hälsingland 15 5 Jämtland/Härjedalen 3 0 Norrbotten 5 0 Skåne Stockholm 10 0 Uppland 14 1 Värmland 0 15 Västergötland 0 12 Västmanland 10 0 Ångermanland 10 5 Örebro 10 0 Östergötland 7 5 Totalt

9 Idrottslyftet år 5 Idrottslyftet år 5 pågick från 1 juli 2011 till 31 december Totalt beviljades 327 ärenden bidrag till en total summa av kronor. Idrottslyftet 2013 Från och med 1 januari 2013 följer Idrottslyftet kalenderår. Huvudinriktningen var densamma som tidigare och under 2013 beviljades sammanlagt 180 ärenden bidrag till en total summa av kronor. Demokratiprojektet Demokratiprojektet har genomförts i Region Syd under Projektet anordnas av regionen och regionkonsulenten och syftar till att utveckla tre till fyra föreningar genom samarbete och utbildningsträffar. Möjligheten att genomföra demokratiprojektet har funnits även 2013, men ingen region har drivit projektet under den perioden. FramTIDSkOnFErEnSEn I slutet av januari 2013 anordnades en konferens i Borås med syfte att prata om Skolidrottsförbun dets framtid och samtidigt inleda arbetet med att utforma Färd plan Cirka 60 deltagare samlades för att bland annat diskutera och använda Riksidrottsförbundets material Framtidens idrottsförening och för att resonera om vilka konsekvenser dagens trender ger för Skolidrotts - förbun det. Arbetet under konferensen leddes av Färd - plans gruppen och många tankar och idéer lyftes under helgen. Utöver framtidsarbetet presenterades även Skol - idrottsförbundets nya utbildningsmaterial, Unga leder unga, samt den nya kommunikationsplanen. FärDPLan Under hösten 2012 inledde Färdplansgruppen sitt arbete med att förverkliga förbundsmötesbeslutet Färdplan 2025 vilket innebär att förbundet ska jobba mer lång - siktigt och visionärt. Arbetet började med att planera och genomföra framtidskonferensen för att sedan följa upp med questback-enkäter och dialoger med regionkonsu - lenter. Avslutningsvis skickades ett förslag på Färdplan 2025 på remiss till distrikten och detta diskuterades sedan på SDF-konferensen i september. Arbetet utmynnande slut ligen i en proposition till förbundsmötet svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

10 Breddverksamhet alla kan vara med l Klass 6B på Skattkärrsskolan utanför Karlstad i Värm - land vann Fair Play Trophy och fick åka till Stockholm och träffa herrlandslaget i fotboll på Friends Arena. Det här ville vi uppnå Skolidrottsförbundet ska verka för att fler ska bilda skolidrottsföreningar och att fler barn och ung domar ska bli fysiskt aktiva. breddarrangemangen ska även underlätta för aktiviteter i och i anslutning till skolan, där ledarna får både inspiration och verktyg att kunna genomföra bra breddverksamhet. Förbun dets breddverksamhet syftar även till att skapa partnersamarbeten med relevanta sponsorer för att stärka ekonomin och därmed kunna utveckla vårt förbund ytterligare. Det här har vi gjort SkOLjOGGEn SVErIGES STörSTa motions LOPP För ungdomar Under 2012 sprang cirka elever Skoljoggen. Under 2013 sjönk antalet till drygt Detta är siffror som baseras på att skolorna har rappor terat sitt deltagande på en rapportsida via länk från vår hemsida. 10

11 Springslanten Förmånstagare för Springslanten under perioden är SOS Barnbyar. Under 2012 fick SOS Barnbyar ta emot 1,5 miljon kronor och för 2013 var motsvarande summa 1,1 miljon. Många personer på skolor runt om i Sverige har under 2013 hört av sig och pekat på svårig - heterna med att hantera insamlingen av Springslanten och insättning av kontanter på Skolidrottsförbundets 90-konto. Detta beror på att det är mycket svårt att hitta en bank som tar emot kontanter. Breddgruppen jobbar med att hitta kompletterande betalningslösningar som tillägg till den kontanta hanteringen och sms-betalningar. Även smsinbetalningarna har fått nya rutiner som be grän sat insamlingen för många förbund och organisationer. möten om Skoljoggen Den 23 mars träffades representanter från 12 av våra 26 di strikt inom Skolidrottsförbundet för en konferens/kick off om Skoljoggen. Rebecca Schulze från SOS Barnbyar in formerade om SOS Barnbyar i allmänhet och speciellt kring barnbyn Bouar i Centralafrikanska repub liken. När det gäller presentationen om Bouar fick Rebecca hjälp av Jamie Pettersson Spröndli som varit på plats i Bouar. Rebecca berättade att de pengar (1,5 miljon) som Skol - joggen bidragit med 2012 möjliggjort en fullständig uppbyggnad av en förskola i Bouar för de lite mindre barnen. Vår förmånstagare SOS Barnbyar har nu varit förmånstagare två år till Spring - slanten. Samarbetet fungerar väl och SOS Barnbyar engagerar sig på ett mycket bra och aktivt sätt. Tillsammans med SOS har vi en projektgrupp som består av Skoljoggen - ansvarig och kommunikationsansvarig på SSIF:s kansli tillsammans med skolansvarig och PR-ansvarig på SOS Barnbyar. Även Action Marketingbyrån MNML har varit delaktig som resurs ur ett pro bono-perspektiv. SOS Barn byar har även anlitat sin reklambyrå, MRM Stock - holm, som bland annat stöttat när det gäller uppbyggnad av Skol joggen.nu, vår kampanjsida på nätet. LanDSLaGETS FaIr PLay TrOPhy Tävlingen är en turnering i futsal som spelas distriktsvis mellan elever i årskurs 6 och från och med 2014 även årskurs 7. En uppställning pojkar och en uppställning flickor från varje lag spelar och resultaten läggs samman till ett totalresultat. Syftet är bland annat att stärka arbetet med Fair Play som är vår och Svenska Fotbollförbundets gemensamma värdegrund. Futsal kommer att bli mer framträdande i årets koncept genom att stärka kopplingen till Sveriges futsal-landslag. n Under 2011/2012 har klasser deltagit. n Under 2012/2013 har 770 klasser deltagit. utveckling av SSIF:S breddverksamhet Den stora delen av Skolidrottsförbundets verksamhet baserar sig på Skoljoggen. Under 31 år har Skol joggen varit tongivande i vår verksamhet och än i dag är det Sveriges enskilt största idrotts- och motionsevenemang. Den engagerar cirka skolor och drygt barn och ungdomar som deltar i Skoljoggen i början av höstterminen. I en enkätundersökning riktad till ungefär 700 rektorer och skolledare gällande kännedomen om Skol joggen och Skolidrottsförbundet visar det sig att det råder en hög kännedom om Skoljoggen och detta vill vi nyttja i utveck - lingen av SSIF:s breddverksamheter. övriga aktiviteter Utöver Skoljoggen och Landslagets Fair Play Trophy har vi även haft två andra aktiviteter, nämligen Hälsoresan och Shape. På grund av minskat intresse för Shape har Breddgruppen beslutat att ta en paus med Shape och i stället utveckla konceptet med Hälsoresan. Tanken är att Hälsoresan ska ta vid direkt efter Skoljoggen. Avsikten är att få igång året runt-arrangemang och att öka elevernas medvetenhet om hälsa, fysisk aktivitet och kost. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

12 Utbildningsverksamhet Det här ville vi uppnå Skolidrottsförbundet ville utveckla utbildningsverksamheten för att fler föreningar ska få ett fullgott stöd från distrikten i form av kvalitativa utbildningar anpassade till olika målgrupper. Dessutom ville förbundet öka antalet utbildningar och tillgängligheten till dessa för alla medlemmar i förbundet. Det här har vi gjort nytt utbildningsmaterial 2012 års utbildningsverksamhet bestod, förutom de ut - bildningar som genomfördes av våra distrikt, till stor del av arbetet med nya utbildningsmaterialet Unga leder unga. Sammanlagt 11 författare deltog i arbetet med att utforma boken och utbildningsgruppen utformade efter samråd med utbildningsansvariga även systemet för hur utbildningar ska kvalitetssäkras och genomföras. Under framtidskonferensen i Borås i januari 2013 lanserades det nya utbildningsmaterialet med tillhörande kurser och utbildningssystem. Materialet fick ett varmt välkomnande och har under 2013 sålt i exemplar, vilket är mycket för ett SF-material. Boken har även rönt intresse utanför förbundet, exempelvis har de flesta av SISU Idrottsutbildarnas distrikt köpt in ett eller flera exemplar. Genomförd utbildning Under 2012 genomfördes inga certifieringsutbildningar då hela utbildningssystemet reviderades. Under 2013 genomfördes en certifieringsutbildning i Åre april och en i Vaxholm oktober. Totalt har 42 personer deltagit på certifieringsutbildningarna varav 19 hittills har slutfört certifieringen. n 478 deltagare har genomgått Ung ledare. n 14 deltagare har genomgått Idrottsledaren. n 107 deltagare har genomgått Skolidrottsföreningen. n 14 deltagare har genomgått Vuxenstödsutbildningen. n 17 deltagare har genomgått kursen Bas blå. l Eva Lindgren, Yvonne Stensson, Martin Eriksson och Allan Lindren är fyra av författarna till materialet Unga leder unga. 12

13 Sammanlagt 648 personer har genomgått någon av våra utbildningar. Samtliga utbildningar är fördelade på 12 distrikt (SDF). ny certifieringsutbildning Från och med 2013 finns det en ny certifieringsutbildning. Under 2013 har det funnits två alternativ för att bli certifierad i det nya materialet: n Uppdateringsutbildningen för de som redan är certi - fierade i det gamla materialet. n Certifieringsutbildningen för de som inte är certifie - rade i det gamla materialet. Uppdateringen gäller under åren 2013 och 2014 och ger tidigare certifierade en möjlighet att uppdatera och certifiera sig i det nya materialet. Certifieringsutbildningen är som tidigare en fysisk träff. Erfarna kursledare som är certifierade i det nya Unga leder unga-materialet och som dessutom vill kunna hålla i ovan nämnd Certifieringsutbildning kan gå Plusutbild - ningen. Under 2013 har certifieringsutbildningar genomförts i Åre och i Vaxholm till en kostnad av maximalt kronor per deltagare. För att öka möjligheten för distrikten att kunna utbilda medlemmar har kostnaden för deltagarna subventionerats till 50 procent av Skolidrottsför bundet. Kursdeltagarna har fått en inblick i och diskuterat Skol - idrottsförbundets styrdokument och värdegrunder, olika lärstilar, presentationstekniker samt fördjupning i sitt kursmaterial. Utbildningen har avslutats med en redovisning där deltagarna har fått visa att de har förstått utbildningens innehåll och har den pedagogiska insikt som krävs av en utbildare. Efter genom förd Certifierings ut - bild ning ska varje deltagare hålla en ut bild ning i sitt distrikt och sedan skicka in sina reflektioner kring den utbildningen till Utbildnings gruppen. Först där efter anses deltagaren certifierad och kan få ett intyg. FakTa Skolidrottsförbundets ledarutbildning I januari 2013 lanserade Skolidrottsförbundet ett nytt utbildningsmaterial som är unikt inom idrottsrörelsen. boken Unga leder unga är an - passad för ungdomar mellan 10 och 19 år som vill leda andra och utvecklas som individer och idrotts ledare. Unga leder unga kan dels användas av alla organisationer inom idrottsrörelsen, oavsett idrott, och dels av skolor eller andra lärosäten där unga leder unga. utbil dare, certifierade av Skol idrottsförbundet, finns tillgängliga för förbundets medlemmar runt om i landet för att hålla dessa utbildningar. utbildningarna är indelade i olika spår: bas Grön (för ledare år), bas blå (för ledare år), röd Organisation (för organisationsledare år), röd Ledarskap (för aktivitetsledare år) och Föreningsadministratör (medlemmar som sköter föreningens administration). InSPIraTIOnSFOrum I september 2012 genomfördes inspirationsforum i Umeå för vuxenstöd från hela landet med sammanlagt 72 del ta - gare. Forumet syftade till att inspirera vuxenstöden och att utbilda dem i Skolidrottsförbundets verksamhet och värde - grund. Forumet blev mycket lyckat och bland föreläsarna kan nämnas Mikael Andersson och Gunilla Siljebäck. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

14 Tävlingsverksamhet l Skol-SM i friidrott brukar vara festliga tillställningar. Men det sätts även en hel del personliga rekord då många aktiva ställer upp i grenar som de normalt inte tävlar i. Det här ville vi uppnå Skolidrottsförbundet vill bedriva skol-sm i minst tio idrotter varje år. Tävlingsverksamheten (möjligheten att tävla) oavsett om det handlar om skol-dm, skol-sm eller skol-vm är en viktig faktor i arbetet med att bilda nya och bevara befintliga skolidrottsföreningar. Det här har vi gjort Vi har under 2012 och 2013 bedrivit skol-sm i 13 idrotter. Dessa är badminton, bandy, fotboll, friidrott, futsal, ishockey, orientering, golf, handboll, innebandy, volleyboll, basket och armbrytning som var en succéartad ny - komling 2013 i samarbete med Heidi Andersson. Vi har även deltagit i skol-vm under 2012 och 2013: 14

15 n Futsal i Turkiet n Handboll i Kroatien n Skidor i Italien n Basket på Cypern n Fotboll i Frankrike n Orientering i Portugal Ett samarbete med Stadium har inletts där första steget är att Stadium går in med betydande sponsring när det gäller träningsoveraller till våra lag som deltar i skol-vm. OrGanISaTIOn I slutet av perioden 2012/2013 ändrades organisationen för tävlingsadministration. Från att arbeta med admi nistra - törer som genom avtal med vissa distrikt sköter arbetet med att genomföra skol-sm, arbetar nu medlemmarna i Tävlingsgruppen tillsammans med ansvarig tjänsteman med att administrera våra olika skol-sm. utveckling av SSIF:S TäVLInGSVErkSamhET Deltagarantalet i våra olika skol-sm har sjunkit jämfört med tidigare år. Vi ser dock en trend att idrottsprofileringen av ett betydande antal av Sveriges skolor ökar på både gymnasie- och grundskolenivå. Vi ser även att ett allt större antal NIU-skolor (Natio - nell Idrottsutbildning) och RIG-skolor (Riksidrotts gym - nasier) väljer att arrangera sina egna skol-sm. Ett arbete med att försöka hitta en form på tävlingsverksamheten som lockar ungdomar som vill ägna sig åt både bredd- och elitidrott är viktig. Ett system med skilda klasser (elit/bredd) är under utredning. SSIF:s Tävlingsgrupp jobbar även med frågan hur vi kan utveckla vår tävlingsverksamhet ytterligare. Några av de utvecklingsområden som identifierats är: n Utvecklat samarbete med andra idrottsförbund för att samordna tävlingarna med respektive förbunds interna tävlingskalender. n Förbättrad kommunikation med skolorna. Vi kommer bland annat att gå ut med en enkät till de skolidrotts - föreningar som deltagit i tävlingsverksamheten för att få en bild om vad dessa tycker är bra respektive mindre bra. n Se på förutsättningarna för att arrangera en skol-smhelg i ett antal idrotter Internationell verksamhet Det här ville vi uppnå Skolidrottsförbundet ska verka för svenskt deltagande i tävlingar arrangerade av Internationella Skolidrottsför - bundet, ISF. Vi ska öka antalet föreningar som deltar i kvaltävlingar inför internationella tävlingar. Vi ska delta i det nordiska samarbetet för att skapa mötesplatser för nordiskt skolidrottsutbyte. Vi planerar för att kunna arrangera en internationell tävling i Sverige. Det här har vi gjort Skolidrottsförbundet har deltagit i sex skol-vm med sex skollag under perioden. Även till innebandy 2013 hade Sverige ett intresserat lag, men turneringen ställdes in då det inte fanns någon arrangör. Kvalspel har hållits i fotboll och handboll. Vi har stöttat de föreningar som ska åka till VM skriftligen och ge - nom fysiska möten. Vi har representerats i två av Internationella Skol - idrottsförbundets tekniska kommittéer genom Susanna Radovanovic (handboll) och Bengt Forsgren (fotboll). Möjligheten att arrangera skol-vm i badminton i Täby 2016 undersöktes i samarbete med Stockholms Skol idrotts - förbund. Detta kommer dock inte att kunna realiseras på grund av att kommunen inte ställde upp med förlustgaranti. DEmOkraTIPrOjEkT Stockholms Skolidrottsförbund har under tre år med stöd av Skolidrottsförbundet drivit ett demokratiprojekt i Ukraina. Under 2013 användes den nya utbildningen Unga leder unga som utgångspunkt. Projektet har ge - nomförts med stöd från Riksdrottsförbundets internationella stimulansmedel samt från Forum Syd. Under 2013 har ett läger hållits i en förort till Kiev och ett i Farsta. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

16 Information Det här ville vi uppnå Skolidrottsförbundet ska sprida korrekt och en hetlig information om förbundets verksamheter såväl internt som externt. Vi ska stärka vårt varumärke genom att regelbundet uppdatera hemsidan skolidrott.se och ge ut tidningen Svensk Skolidrott. Vi ska profilera vår logotyp i de sammanhang där vi förmedlar ett budskap och synliggör våra olika verksamheter. Vi ska sprida budskapet enkelt, roligt och nästan gratis. Det här har vi gjort SVEnSk SkOLIDrOTT Tidningen fick en ny form under 2011 och har under den gångna verksamhetsperioden satt sig och utvecklats till en än mer målgruppsanpassad tidning som skildrar vår verksamhet och ger inspiration och konkreta tips. Under året har en rad olika skolidrottsföreningar runt om i landet visat upp sig i tidningen och spridit sina idéer. Tidningen har gått ut till medlemsföreningarna fyra gånger per år och vid två tillfällen per år även adresserad till samtliga skolor i landet. I december 2013 beslutade förbundsstyrelsen att tidningen läggs ner till förmån för andra sätt att kommunicera. SkOLIDrOTT.SE Satsningen på att uppdatera sidan oftare har fortsatt och antalet egna nyheter har ökat. Nyheterna presenteras på ett bättre och mer genomarbetat sätt än tidigare och länkas också i högre grad vidare ut på Facebook och Twitter för att i sin tur bidra till besök på hemsidan. Filmklipp har också fortsatt vara viktiga inslag. Antalet besök på sidan har ökat jämfört med tidigare och ökar stadigt. September och oktober är de populäraste månaderna att be söka sidan tack vare Skoljoggen. Under Skoljoggendagen 2012 hade sidan besök vilket är toppnotering under de här två åren. En tydlig trend är att fler besöker sidan via mobil eller surfplatta. 60 procent fler använde mobilen 2013 än 2012 och ökningen är över 100 procent för andra handhållna enheter. Fortfarande står besök från dator för 75 procent av de totala besöken. besöksstatistik skolidrott.se 1/1 19/ Unika besökare: Sidor per besök: 4,52 4,05 3,90 Tid på sidan (min.): 3,15 3,13 3,03 SOcIaLa medier Förbundet har synts mer på sociala medier som Facebook och Twitter genom enskilda anställdas och förtrondevaldas engagemang och genom strategiskt arbete med att sprida nyheter och berätta om vad som händer i föreningar och förbundet. I samband med konferenser och förbunds - mötet användes Twitter och Facebook för att ge fler möjligheter till engagemang och deltagande i diskussionerna. InFOrmaTIOnS- Och kommunikationsarbete Fokus har under den gångna perioden legat på att öka kännedomen om förbundet och att skapa en tydlighet i hur vi kommunicerar. Under 2012 tog en grupp anställda och förtroendevalda tillsammans med en konsult fram en kommunikationsplan för förbundet. Efter förbundsmötet tillsattes en kommunikationsgrupp med syfte att sätta kommunikationsplanen i verket. Vid framtidskonferensen i januari 2013 presenterades planen för deltagarna från distrikten. Dessvärre drabbades gruppen av avhopp och tappade fart i sitt arbete. Det resulterade i att kommunikationsplanen inte kommunicerats ut på det sätt det var tänkt och heller inte brett tagits i bruk. 16

17 Kommunikationsgruppen hade som ambition att tillsammans med en kommunikationsansvarig i varje distrikt stärka arbetet med kommunikation i förbundet. Då endast ett fåtal distrikt visade intresse avbröts den satsningen. Från centralt håll har delar av kommunikationsplanen satts igång genom ett utökat arbete med att synas i olika sammanhang och få till fler träffar med nyckelpersoner och viktiga organisationer som kan stärka vår position och bidra till ökad kännedom. I enlighet med den grafiska manualen har profilkläder tagits fram främst till styrelse, kansli och arbetsgrupper. Även distriktsförbund har fått möjlighet att beställa kläderna och flera har tagit den chansen. De bidrar därmed till att förbundets representanter ser mer enhetliga ut över landet och också till att de grafiska elementen syns mer och kännedomen om förbundets verksamhet ökar. Förbundet deltog som vanligt under Almedalsveckan både 2012 och 2013 där vi höll i idrottsaktiviteter i Alme - dalsparken i samband med Idrottens dag och informerade om förbundet. Där arrangerades också mindre varianter av Skoljoggen och 2013 var det särskilt lyckat med många springande barn i orangea tröjor. Förbundets representanter besökte också andra organisationers seminarier för att profilera oss och knyta kontakter med andra. Såväl 2012 som 2013 visade Skolidrottsförbundet upp sig i samband med Friends dag mot mobbning på Skansen. Sporterna kinball och armbrytning lockade besökare till förbundets tält där de fick information om verksamheten. Ett digitalt nyhetsbrev har gått ut till distriktsförbunden en gång i månaden. Två gånger per år har också ett nyhetsbrev gått ut till alla skolidrottsföreningar med information om vad som är på gång och med viktig information inför skolans terminsstart. I och med nedläggningen av tidningen Svensk Skol - idrott har ett arbete gjorts för att i enlighet med kommunikationsplanen planera för förbundets kommunikation framöver och bygga det på ökad närvaro på webben och andra sätt att kommunicera med våra målgrupper. EnSkILDa VIkTIGa händelser Skoljoggen Skoljoggen är Skolidrottsförbundets mest uppmärksammade aktivitet och arrangemanget får mycket utrymme i press och media. En hel del kraft läggs på att sprida in formation om Skoljoggen till media. Årets förening Klågerupskolans IF utsågs till årets förening i Skåne 2012: Detta var en enorm händelse för hela Skolidrotts - förbundet och genom att från centralt håll uppmärksamma detta i sociala medier och sprida nyheten till lokala medier fick föreningen stor uppmärksamhet i tv, radio och tidningar lokalt i samband med såväl nyhets - släppet och prisutdelningen. Klågerupskolans IF har därefter uppmärksammats bland annat i Radio sporten i Sveriges Radio och har varit viktig i arbetet för att förmedla bilden av vår verksamhet externt. Årets vuxenstöd Utmärkelsen Årets vuxenstöd är ett bra sätt att uppmärk - samma vår verksamhet samtidigt som en eldsjäl får uppskattning. 2012/2013 delades priset ut igen efter några års uppehåll. l 2012/2013 tilldelades Ted Åhs på Klågerupskolans IF i Svedala kommun utmärkelsen Årets vuxenstöd. Här ses Ted tillsammans med Ella Rosqvist. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

18 Ungdomsinflytande l I Klågerupskolans IF är ungdomsinflytandet stort. Två av medlemmarna är Sabina Levin och Camilla Kockum. Det här ville vi uppnå Skolidrottsförbundet ska skapa stödjande miljöer för alla de unga organisations- och ungdomsledare som finns i våra distrikt och föreningar. ungdomarna ska ta plats i organisationen och vi ska skapa möjligheter för unga och äldre att mötas. Det här har vi gjort Det hålls förmöten för yngre deltagare vid i stort sett alla centrala konferenser. De yngre deltar sedan på samma villkor som äldre deltagare. Titeln ungdomsrepresentant i styrelsen har tagits bort för att jämställa ledamöterna oavsett ålder. Däremot finns nu i stadgarna att fyra ledamöter (därav två supp leanter) ska vara 26 år eller yngre vid inval. Ungdomsgruppen arbetade företrädesvis under 2012 med att kartlägga hur det är med ungdomsinflytandet i distrikten för att därefter erbjuda stöd för ett ökat ungdomsengagemang. Vi är en bit på väg, men måste alltid vara vakna för att förbättra oss när det gäller att välkomna yngre och nya ledamöter. 18

19 Mångfaldsarbete Det här ville vi uppnå Skolidrottsförbundet ska i sitt arbete med mångfald uppmuntra och synliggöra mångfaldsperspektivet i alla våra verksamheter på alla nivåer. Vårt mål är att arbeta efter rf:s likabehandlingsplan. Det här har vi gjort Mångfald avser alla perspektiv; olika åldrar, genus, reli gion, ursprung, sexuell läggning och personer med funktionsnedsättning. I den nya utbildningen Unga leder unga finns ett speciellt avsnitt om normkritik som givetvis syftar till mångfald. Styrelsen har också under perioden antagit en åtgärds - plan mot trakasserier. Vi uppträder både inåt och utåt på ett sätt som främjar mångfald, men har under perioden inte bedrivit något specifikt projekt. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

20 Organisation FörbunDSSTyrELSE, arbetsgrupper Och anställda Förbundsstyrelse Ordförande Erik Söderberg Vice ordförande Anna Lögdberg Yvonne Hagström-Theander Mikael Åsberg Torbjörn Lundin (t.o.m ) Ungdomsledamöter Matilda Andersson Maja Jansson Förste suppleant Jennifer van der Gronden Andre suppleant Sanna Ågestedt Ungdomssuppleanter Emma Jonasson (t.o.m ) Emil Moberg Generalsekreterare Pär Ånell Personalrepresentant Anders Svärdh (2012), Jessika Sundh/Torbjörn Lundin (2013) Hedersordförande Sven Zetterlund Hedersledamöter Bengt Forsgren (utsågs 2012) Eva Eliasson (utsågs 2012) Revisorer BDO Stockholm 2012 Revideco 2013 Valberedning Ordförande arbetsgrupper Tävlingsgruppen Kontaktperson Sekreterare Ungdomsgruppen Kontaktperson Martin Eriksson Djanet Beraki Åsa Edlund (avgick dec då hon nominerades till styrelsen) Erik Vikström Lovisa Röjdh Per Bergljung Tomas Berglund Stina Johansson Per-Ola Olsson Emma Karlsson (fram till sommaren 2013)/Torbjörn Lundin Emma Jonasson Matilda Andersson Sekreterare Breddgruppen Kontaktperson Oskar Isaksson Emma Jonasson Emma Karlsson (fram till sommaren 2013)/Carl-Johan Roshage Emil Moberg Anna Bobäck Klarqvist Yvonne Hagström-Theander Jamie Pettersson Spörndli Anders Wilhelmsson Sekreterare Anders Svärdh (under 2012 därefter Torbjörn Lundin) Utbildningsgruppen Kontaktperson Anna Lögdberg Anton Broström Jonas Nerheden Dennis Sandhu Monika Tilander Sekreterare Allan Lindgren (t.o.m. sommaren 2013)/Anna Karlgård Distriktsutvecklingsgruppen Kontaktperson Sanna Ågestedt Alva Andersson Maja Jansson Erik Söderberg Mikael Åsberg Sekreterare Allan Lindgren (t.o.m. sommaren 2013)/Anna Karlgård Kommunikation och marknad Stina Silander Sandra Nordkvist Kasper Karlsson Sekreterare Johan Sandler Färdplan 2025 Sekreterare Erik Vikström Jennifer van der Gronden Jenny Knookala Anna-Lena Moberg Johan Sandler/ Allan Lindgren 20

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Enkla tips för klubbens hemsida!

Enkla tips för klubbens hemsida! Idrottens verksamhetssystem för kommunikation och administration www.idrottonline.se IFK MORA: Den starka klubbkänslan är viktig för landslagets Anna Haag SÄFFLE FF: Medlemmarna möts på nätet HARNÄS/SKUTSKÄR

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

2013 Verksamhetsberättelse

2013 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning: Ordföranden har ordet 3 Svensk Tennis Stockholm organisation 4 Styrelse, kommittéer, projektgrupper och kansli 2013 5 Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Läs mer

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...7 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012...7

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer