Protokoll. Förbundsmöte april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010"

Transkript

1 Protokoll Förbundsmöte april 2010

2 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till Karlstad och Värmland av Jonas Kirvall, ordförande i Värmlands skolidrottsdistrikt. Han inledde med det klassiska citatet "Äntligen stod prästen i predikstolen...'', som även inleder Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf. 1. Öppnande av förbundsmötet 2010 Ordförande Leif Larsson förklarade 2010 års förbundsmöte öppnat och hälsade ombuden, inbjudna gäster och övriga deltagare välkomna, Bilaga A. Parentation Rolf Wessling, ordförande i Gästriklands skolidrottsdistrikt under många år, avled den 18 mars För att hedra honom hölls en tyst minut. Yttranderätt Ordförande föreslår förbundsmötet att bevilja alla ungdomar och nominerade till styrelsen yttranderätt. Att bevilja ungdomsledamöterna och nominerade till styrelsen yttranderätt. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. Anders Svärdh, kansliet, redogjorde för de fullmakter som inkommit och som till antalet var 51 stycken. Förteckningen över registrerade ombud utgör underlag till röstlängd för mötet. Att fastställa röstlängd för mötet enligt ovan. 3. Val av ordförande för mötet. Till mötesordföranden valdes, på förslag av valberedningen, Eva Johansson, Eskilstuna. 4. Val av sekreterare för mötet. Till mötessekreterare valdes, på förslag av valberedningen, förbundets generalsekreterare Agneta Sjöqvist. 5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

3 Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes på förslag av valberedningen Per Öiseth, Göteborg och Jessica Hermansson, Södermanland. 6. Val av redaktionsutskott. Till redaktionsutskott valdes, på förslag av valberedningen, sammankallande Jennifer van der Gronden (styrelsen), Jonas Kirvall (styrelsen), Conny Lindvall (Skåne), Katarina Åkerhielm (Stockholm) och Gunnar Bergman (Bohuslän-Dal). 7. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning. Föredragningslista sidan 5 i häftet. Mötesordföranden framförde styrelsens förslag om att proposition 3 behandlas tillsammans med motion 1 och att motion 7 behandlas tillsammans med motion 9. Att fastställa föredragningslistan och att gemensamt föredra och behandla proposition 3 och motion 1 samt motion 7 tillsammans med motion 9. Att till protokollet införa Thomas Winbergs, Östergötland, inlägg att utskickade möteshandlingar och material var både informativt och pedagogiskt bra. Ett tack till dem i styrelse och kansli som ligger bakom detta. 8. Fråga om mötets behöriga utlysande. Ellika Nyqvist, kansliet, redogjorde för att förbundsmötet har utlysts enligt stadgarna, bland annat genom kungörelse i Svensk Idrott nummer 1, Svensk Skolidrott nummer 1, nyhetsbrev (november, december, januari) samt brev till alla SDF. Möteshandlingarna har skickats ut senast tre veckor före mötet, den 31 mars Att förbundsmötet är behörigt utlyst. 9. Kandidatnominering för val till förbundsstyrelsen. Åsa Edlund i valberedningen redogör för valberedningens arbetssätt och föredrar dess förslag (sidan 71 i häftet). Följande kandidater nominerades av valberedningen och ombud: Val på två år av ordförande i förbundsstyrelsen Nyval Erik Söderberg, Göteborg Nominerad av Dalarna Val på fyra år av två ledamöter i förbundsstyrelsen Nyval Yvonne Hagström-Theander, Borlänge Nominerad av Dalarna Nyval Anna Lögdberg, Stockholm Nominerad av valberedningen Val på två år av två suppleanter i förbundsstyrelsen Nyval Mikael Åsberg, Östersund Nominerad av valberedningen Nyval Thomas Berglund, Sundsvall Nominerad av Medelpad Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

4 Val på två år av två ungdomsrepresentanter Omval Jennifer van der Gronden, Jönköping Nominerad av valberedningen Omval Sanna Ågestedt, Herrljunga Nominerad av valberedningen Val på två år av två ungdomssuppleanter Nyval Maja Jansson, Borlänge Nominerad av Dalarna Nyval Anton Broström, Vislanda Nominerad av valberedningen Revisorer Omval Ove Olsson -ordinarie Nominerad av valberedningen Nyval Malin Nilsson suppleant Nominerad av valberedningen Båda från BDO Nordic Stockholm AB Valberedning Arne Karlsson, Örebro Åsa Edlund, Göteborg Linda Jonefeldt, Dalarna Emil Moberg, Södermanland Göran Aspgren, Stockholm Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerad av BertilThomsson, Stockholm. Att förklara nomineringen avslutad för val enligt punkt Förhandlingarna ajournerades kl Ett åsiktstorg stod uppdukat med propositioner och motioner där mötesdeltagarna fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen och motionärer och skriva upp sig på talarlistor Utmärkelser och tack I samband med fredagens middag gratulerade Leif Larsson Värmlands skolidrottsdistrikt på sitt 75-årsjubileum med en blomma. Leif berättade att en tavla skickas till dem med posten. Skolidrottsförbundets utmärkelser utdelades av Leif Larsson, bilaga B och utmärkelser från Värmlands skolidrottsförbund utdelades av Jonas Kirvall, bilaga C. Leif riktade också ett särskilt tack till vår inbjudne gäst Mikael Dinnetz på DL konsult som detta år avslutar sitt uppdrag för Skolidrottsförbundet som Sponsorjägare Förhandlingarna upptogs på förmiddagen, efter en inspirerande föreläsning av Jim Thuresson om positivt ledarskap, kl den 24 april. Eva Johansson förklarade åter mötet öppnat och inbjöd till bra debatter med viktiga beslut. Röstlängden justerades och antalet röstberättigade var 54 ombud. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

5 Att återuppta förhandlingarna. Att fastställa röstlängd för mötet enligt ovan. 10. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning. a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse Leif Larsson (ordförande) redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för de senaste två verksamhetsåren. (Sidorna 3-28.) b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse Leif Larsson (ordförande) och Linda Astland Orbe (kansliet) redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse för de senaste två verksamhetsåren. (Sidan 29-38) c) revisorernas berättelse Inga revisorer var närvarande och inga frågor på de skriftliga berättelserna uppkom. (Sidan 39.) I debatten under detta avsnitt deltog: Göran Aspgren, Stockholm, angående organisation och tävlingsverksamhet, Leif Larsson, styrelsen, angående internationell tävlingsverksamhet, Linda Jonefeldt, Dalarna, angående rättelse av rubrik på sidan 22, Göran Aspgren, Stockholm, angående ekonomin, Linda Astland Orbe, kansliet, angående ekonomin. Att med godkännande lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008 och 2009 till handlingarna. Att Att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. med godkännande lägga revisorernas berättelser för samma tid till handlingarna. 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. Att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelseledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåren 2008 och Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner Proposition 1, reviderade stadgar (sidan 13 i häftet). Yvonne Hagström Theander, styrelsen, yrkade bifall till föreliggande förslag. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

6 Att bifalla förslaget till nya stadgar att gälla omedelbart. Att följdändringar i normalstadgar för distrikt och föreningar görs Proposition 2, Nytt SDF-bidrag (sidan 16 i häftet). Eva Eliasson, styrelsen, föredrog hela förslaget och yrkade bifall till nytt distriktsbidrag. Bert-Åke Norlin, Dalarna, yrkade på ett tilläggsförslag. Bryta ner den föreslagna potten om 40 % för LOK-stöd till: LOK 10 %, bredd 15 %, tävling 15 %. Göran Aspgren, Stockholm, yrkade bifall till styrelsens förslag. Leif Larsson, styrelsen, yrkar bifall till styrelsens förslag. Mats Svärdsén, Värmland, yrkade på att redaktionsutskottet får i uppdrag att baka ihop förslagen till ett nytt yrkande att ta ställning till. Eva Lindgren, Östergötland, yrkade bifall till Bert-Åkes förslag. Conny Lindvall, Skåne, yrkade avslag på remissen till redaktionsutskottet. Att bordlägga propositionen till efter lunch Proposition 3, Regionsamverkan (sidan 24 i häftet) samt motion 1. Erik Söderberg, styrelsen, föredrog hela förslaget och yrkade bifall till regionsamverkansprojektet. Göran Aspgren, Stockholm, yrkade bifall till motionen. I debatten under detta avsnitt deltog: Johannes Palmqvist, Göteborg (2), Göran Aspgren, Stockholm (2), Yvonne Hagström, styrelsen (1), Leif Larsson, styrelsen (1), Stina Johansson, Västergötland (1), Jessica Hermansson, Södermanland (1), Eva Lindgren, Östergötland (1), Erik Söderberg, styrelsen (3), Matilda Andersson, Norrbotten (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att fortsätta utveckla det regionala distriktssamarbetet under hela verksamhetsperioden Att avsätta medel som möjliggör arvodering av regionskonsulenter samt distriktsoch regionutvecklingsaktiviteter i syfte att stödja skolidrottsföreningar. Att regionsamverkansprojekt utvecklas med ekonomiska incitament utifrån beslutad verksamhetsinriktning. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

7 ---Förhandlingarna ajournerades och återupptogs efter lunch kl Förbundsmötet återupptog förhandlingen om proposition 2, punkt 12.2 i föredragningslistan. Jonas Kirvall, styrelsen, drog tillbaka styrelsens tidigare yrkanden och yrkade i stället på bifall för ett gemensamt förslag från styrelsen, Bert-Åke Norlin, Dalarna, och Eva Lindgren, Östergötland. Det nya förslaget innebär revidering av förslaget till verksamhetsstöd: 20 % skol-if, 30 % LOK-stöd, 30 % utbildning, 10 % tävling och 10 % bredd. I övriga delar bifall till styrelsens proposition 2. I debatten under detta avsnitt deltog: Eva Eliasson, styrelsen (2), Bert-Åke Norlin, Dalarna (3), Jonas Kirvall, styrelsen (3), Göran Aspgren, Stockholm, Leif Larsson, styrelsen (2), Calle Molberg, Västmanland (1), Erik Söderberg, styrelsen (1), Eva Lindgren, Östergötland (2), Conny Linvall, Skåne (1). Att bifalla den reviderade delen för verksamhetsstödet enligt nytt förslag; 20 % skol-if, 30 % LOK-stöd, 30 % utbildning, 10 % tävling och 10 % bredd. Att i övrigt bifalla styrelsens förslag Motion 2, från Östergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Befattningsbeskrivningar Thomas Winberg, Östergötland, yrkade på tillägg till SSIF:s arbetsordning: Styrelsen får i uppdrag att förutom arbetsordning för SSIF" komplettera med ett förväntansdokument för styrelsemedlemmar och ledamöter i arbetsgrupper innehållande: resebestämmelser, idéellt uppdrag men ersättning för förlorad arbetsförtjänstinkomst, förväntad tidsåtgång för uppdraget. Leif Larsson, styrelsen, yrkade avslag på tillägget. I debatten under detta avsnitt deltog: Thomas Winberg, Östergötland (1), Leif Larsson, styrelsen (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att anse motionen besvarad. Att att efter votering med rösträkning med röstsiffrorna 22 röster för Thomas Winbergs yrkande mot 24 röster för styrelsens avslagsyrkande, avslå Thomas Winbergs tilläggsyrkande Motion 3, från Östergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Distriktsgrupp Thomas Winberg, Östergötland, tilläggsyrkande: Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

8 Styrelsen må satsa på distrikten genom en tätare kontakt och starta upp en fadderverksamhet med styrelse och kanslipersonal där behov finns. Att bordlägga frågan och återkomma efter kaffepausen Motion 4, från Östergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Motionstid Thomas Winberg, Östergötland, yrkade på att det även för valberedningen ska stå att de skriftligen ska delge samtliga ombud sitt förslag senast den 28 februari i 19 och 22. Erik Söderberg, styrelsen, yrkar på att det ska stå senast 6 veckor före mötet ska inkomna motioner med styrelsens förslag sändas till SDF och anmälda ombud, i stället för den 28 februari. Även för valberedningen ska det stå 6 veckor före förbundsmötet, vilket innebär ny formulering i 19 och 22. Thomas Winberg, Östergötland, återtog sitt yrkande om datumet den 28 februari och yrkade bifall till styrelsens förslag senast 6 veckor före mötet. I debatten under detta avsnitt deltog: Thomas Winberg, Östergötland (2), Erik Söderberg, styrelsen (1) Arne Karlsson, Örebro (1). Att bifalla styrelsens nya förslag till ny formulering i stadgarna, enligt Erik Söderbergs yrkande Motion 5, från Västergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Universitet och högskolor Göran Aspgren, Stockholm, yrkar bifall till motionen. I debatten under detta avsnitt deltog: Göran Aspgren, Stockholm (1), Johannes Palmqvist, Göteborg (1), Leif Larsson, styrelsen (1). Att bifalla motionen Motion 6, från Dalarnas skolidrottsdistriktsförbund: Maxtid i styrelsen Conny Lindvall, Skåne, yrkar på avslag till motionen. Leif Larsson, styrelsen, yrkar bifall till motionen med tillägget 2 mandatperioder á 4 år. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

9 Göran Aspgren, Stockholm, yrkade avslag på motionen. Dennis Sandhu, Örebro, yrkar avslag till motionen. Bert-Åke Norlin, Dalarna, yrkar bifall till motionen. Eva Eliasson, styrelsen, yrkar bifall till styrelsens förslag. Leif Larsson, styrelsen tar tillbaka sitt yrkande på ändringsförslag. I debatten under detta avsnitt deltog: Conny Lindvall, Skåne (1), Leif Larsson, styrelsen (2), Göran Aspgren, Stockholm (1), Maja Jansson, Dalarna (1), Dennis Sandhu, Örebro (1), Göran Aspgren, Stockholm (1), Bert-Åke Norlin, Dalarna (1), Jennifer van der Gronden, styrelsen (1), Eva Eliasson, styrelsen (1). Att efter acklamation, bifalla motionen med styrelsens förslag till tillägg; maximalt 8 sammanhängande år på samma post (ordförande, ledamot, ungdom eller suppleant). Att uppdra åt styrelsen att göra nödvändiga justeringar i stadgarna att gälla omedelbart för dem som blir valda eller omvalda detta förbundsmöte Motion 7, från Dalarnas skolidrottsdistriktsförbund, och Motion 9, från Örebro skolidrottsdistriktsförbund: Konferenser och centrala SDFträffar Bengt Forsgren, styrelsen, yrkade bifall för styrelsens förslag., i enlighet med styrelsens förslag: Att bifalla motionens andemening och regelbundet mötas för att utveckla förbundets verksamhet och beakta styrelsens utlåtande. Att genomföra följande konferenser under nästa mandatperiod: (okt-nov) distriktskonferens två dagar för att gå igenom fattade beslut på förbundsmötet och utveckla distriktens samverkansprojekt. Tilltänkta regionskonsulenter bjuds in. Ansvariga: Styrelse och organisationsutvecklingsgrupp (jan-feb) verksamhetskonferens en dag för distriktsansvariga i våra tre verksamhetsområden bredd,tävling och utbildning. Även distriktsordförande möts för arbetet med fokusområden och övergripande verksamhet. Ansvariga: arbetsgrupper och förbundsordförande (oktober) distriktskonferens en dag för avstämning av verksamheten och möjlighet att påverka viktiga frågor inför förbundsmötet 2012 men även frågor i tiden som känns angelägna på SDF-nivå. Möjlighet för ordförande att i samband med denna konferens stanna kvar för en ordförande träff. Ansvariga: distriktskonferens- styrelse, ordförandeträff- ett eller två distrikt tillsammans. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

10 Att (april) en form av mötesplats för ungdomar i samband med förbundsmötet Ansvariga: styrelse. utvärdera denna mötesplan under verksamhetsperioden för att därefter skriva in densamma i arbetsordningen för Svenska Skolidrottsförbundet Motion 8, från Örebro skolidrottsdistriktsförbund: Utbildning inom förbundet I debatten under detta avsnitt deltog: Monika Thilander, Dalarna (1), Dennis Sandhu, Örebro (1), Jennifer van der Gronden, styrelsen (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att bifalla andemeningen i motionen, med följande justerade att-satser: Att i motionens första att-sats bifalla motionärens första yrkande att satsa på att omarbeta Ung ledare, men att avslå motionärens två övriga yrkanden i samma att-sats. Att uppdra åt utbildningsgruppen att se över och förnya/verklighetsanpassa de material som finns i dag samt ta fram ett modernt presentationsmaterial till utbildningarna som attraherar målgruppen. Att uppdra åt utbildningsgruppen att skapa en öppen bank som komplement till utbildningsmaterialet med pedagogiska verktyg som en hjälp och handledning för våra föreningar Motion 10, från Skånes skolidrottsdistriktsförbund: Utbildning av funktionärer Anders Sjölin, Skåne, yrkar på bifall till motionen. Anders Sjölin, Skåne, yrkar på tillägg att utbildningsgruppen ska ha funktionärsutbildningsmaterialet klart till 31/ I debatten under detta avsnitt deltog: Bengt Forsgren, styrelsen (3), Anders Sjölin, Skåne (2), Monika Thilander, Dalarna (1), Annelie Bradley, Södermanland (1)., i enlighet med styrelsens förslag, Att bifalla första att-satsen, vid våra funktionärsutbildningar i olika idrottsgrenar ska aktuellt idrottsförbunds regelböcker godkännas för användning. Att avslå andra att satsen att funktionärsutbildningar per automatik blir bidragsgrundande. I stället uppdras det till tävlings- och utbildningsgruppen att ta fram ett material för funktionärsutbildningar. Då dessa används blir funktionärsutbildningar bidragsgrundande. Att avslå Anders Sjölins tilläggsyrkande. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

11 Motion 11, från Skånes skolidrottsdistriktsförbund: Kvalitetssäkra utbildningar Cinny Lindvall, Skåne, yrkade bifall till styrelsens förslag. I debatten under detta avsnitt deltog: Cinny Lindvall, Skåne (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att bifalla andemeningen i att-sats 1-3, men med nya formuleringar enligt nedan. Att skapa en öppen bank som komplement till utbildningsmaterialet med pedagogiska verktyg som hjälp och handledning för våra föreningar. Att ta fram lämpligt presentationsmaterial till aktuella utbildningar. Att ta fram kompletterande material till vuxenstödsutbildningen under förutsättning att det finns en plan att genomföra den typen av utbildning. 13. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer för tiden (häftet sidan 53). Leif Larsson, styrelsen, föredrog styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för tiden Göran Aspgren, Stockholm (även budgetberedningsgruppen) föredrog de ekonomiska riktlinjerna för samma period. Leif Larsson, styrelsen, yrkade på bifall till styrelsens förslag. Thomas Winberg, Östergötland, yrkade på tillägg till verksamhetsinriktningen sidan 57, vi undersöker möjligheten att i ny läroplan för skolan få inskrivet att skol-if ska finnas på varje skola. ---Förhandlingarna ajournerades och återupptogs efter kaffet kl Att återuppta förhandlingarna med verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer för tiden Matilda Andersson, Norrbotten, yrkade tillägg av en punkt Vi skapar en forumsida, under rubriken Ungdomsdelaktighet; det här gör vi för att nå målet, sidan 59. Johannes Palmqvist, Göteborg, yrkade på tillägg av ordet funktionsnedsättning under sista punkten sidan 61, under rubriken Mångfald. I debatten under detta avsnitt deltog: Leif Larsson, styrelsen (2), Lovisa Röjd, Västergötland (1), Thomas Winberg, Östergötland (1), Eva Lindgren, Östergötland (2), Göran Aspgren, Stockholm (1), Johannes Palmqvist, Göteborg (2), Matilda Andersson, Norrbotten (1), Gunnar Bergman, Bohuslän-Dal (1). Att avslå Thomas Winbergs tilläggsyrkande. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

12 Att Att Att bifalla Matilda Anderssons tilläggsyrkande. bifalla Johannes Palmqvists tilläggsyrkande. bifalla styrelsens förslag till inriktning och ekonomiska riktlinjer. Förbundsmötet återupptog förhandlingen om motion 3, punkt 12.5 i föredragningslistan. Yrkande: Erik Söderberg, styrelsen, yrkade bifall till Thomas Winbergs tilläggsyrkande. I debatten under detta avsnitt deltog: Thomas Winberg, Östergötland (1), Erik Söderberg, styrelsen (1). Att avslå motionen. Att bifalla Thomas Winbergs tilläggsyrkande. 14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet. Att bifalla styrelsens förslag om oförändrad årsavgift. 15. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år., enligt valberedningens förslag; Att enhälligt välja Erik Söderberg till förbundsordförande tillika styrelsens ordförande. 16. Val av två ledamöter för en tid av fyra år., enligt valberedningens förslag: Att omvälja Yvonne Hagström -Theander och nyvälja Anna Lögdberg till ledamöter i styrelsen. 17. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år., enligt valberedningens förslag: Att nyvälja Thomas Berglund till förste suppleant och Mikael Åsberg till andre suppleant i styrelsen. 18. Val av två ungdomsrepresentanter jämte två suppleanter för en tid av två år., enligt valberedningens förslag: Att omvälja Jennifer van der Gronden och Sanna Ågestedt till ungdomsrepresentanter. Att nyvälja Maja Jansson till förste suppleant och Anton Broström till andre suppleant i styrelsen. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

13 19. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet., enligt valberedningens förslag: Att omvälja Ove Olsson till revisor och nyvälja Malin Nilsson till personlig suppleant, båda från BDO Nordic Stockholm AB. 20. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen jämte en ungdomsrepresentant för en tid av två år. I pläderingen deltog: Åsa Edlund, valberedningen, Göran Aspgren, Stockhom, som återtog sin kandidatur. Att välja Arne Karlsson till ordförande i valberedningen. Att välja Åsa Edlund och Linda Jonefeldt till ledamöter i valberedningen. Att välja Emil Moberg till ungdomsrepresentant i valberedningen. 21. Anmälan om personalrepresentant jämte suppleant i förbundsstyrelsen. Karin Sundström, kansliet, meddelar att Anders Svärdh utsetts att vara personalrepresentant i styrelsen med Johan Sandler som suppleant. 22. Beslut om val av ombud till RF-stämman och erforderligt antal suppleanter. Att uppdra till styrelsen att utse ombud till RF- och SISU-stämmorna, med suppleanter. 23. Avslutning. Leif Larsson, styrelsen, bytte skepnad från tidigare ordförande i Skolidrottsförbundet till Riksidrottsyrelsens (RS) representant. Han inledde med att gratulera till att mötet valt en duktig pojke till ordförande som har egenskaper som kan föra förbundet långt. Leif presenterade därefter Riksidrottsstyrelsen och dess arbete med visionen Svensk Idrott världens bästa. Avslutningsvis lovade Leif att hälsa till RS att vi fattat många och kloka beslut. Bilaga D. Eva Johansson avslutade förbundsmötesförhandlingarna och tackade för förtroendet att få leda förbundsmötet och önskade all framgång att förverkliga verksamhetsinriktningen. Hon överlämnade därefter ordet och klubban till nye förbundsordförande Erik Söderberg för avtackningar och mötets avslutning. Erik Söderberg, tackade förbundsmötesombuden för förtroendet att få leda förbundet de kommande åren. Alla mötesdeltagare tackades för sin medverkan till ett bra arbete, givande diskussioner, positivt arbete och intressanta dagar. Ett särskilt tack riktades till Dalarnas skolidrottsförbund, där hans karriär började en gång med Premiumlägret och Bert-Åke Norlin och Mats Eriksson i spetsen. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

14 Därefter avtackades och uppvaktades de närvarande ledamöter som i och med detta förbundsmöte lämnade sina uppdrag i styrelsen och valberedningen: Leif Larsson, Beatrice Eriksson och Jonas Kirvall. En hälsning med tack skickades till de icke närvarande Susanna Radovanovic, Evelina Keifer, Jan-Olof Ölverudh, Peter Nordh och Linnea Holm. Ett tack framfördes även till förbundets kanslipersonal för allt arbete före, under och efter förbundsmötet. Detta följdes av en kort presentation av anställd personal och arbetsområden på centrala kansliet. Vidare avtackades presidiet, ordförande Eva Johansson och sekreterare Agneta Sjöqvist för ett väl genomfört arbete. Erik Söderberg riktade med en applåd ett stort tack till Värmlands skolidrottsdistrikt för värdskapet, och särskilt Jonas Kirvall som möjliggjort för oss att hålla detta möte som fungerat väldigt bra i Karlstad. Dennis Sandhu, Örebro skolidrottsdistrikt, tackade Leif Larsson för hans fina arbete med en bok, Där människor möts, Örebro i dag och i morgon och önskade honom samtidigt lycka till i framtiden. Matilda Andersson, Norrbotten, som rest längst tackade för möjligheten att få komma till detta inspirerande möte och tog tillfället i akt att tacka med en applåd. Med dessa tack avslutade därefter Erik Söderberg förbundsmötet 2010 med ett klubbslag. Vid protokollet: Agneta Sjöqvist Justeras: Eva Johansson Per Öiseth Jessica Hermansson Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

15 Bilageförteckning: A. Leif Larssons hälsningsanförande. B. Svenska Skolidrottsförbundets utmärkelser C. Värmlands skolidrottsförbunds förtjänsttecken. D. Riksidrottsstyrelsens presentation.. Handlingar till förbundsmötet 2010, bilagor till protokollet: Följande handlingar (bilaga till orginalprotokollet) förelåg vid förbundsmötet: 1. Häfte med mötesformalia, valberedningens förslag, motioner 1-11 med förbundsstyrelsens utlåtande, förbundsstyrelsens förslag: verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer och proposition Verksamhetsberättelser och årsredovisningar för Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 13/11-12, avseende 194 219 Plats: Villa Brevik, Lidingö Dag: 4 5 februari, 2012 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande (endast 4 februari) Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet och anslutet till International Schoolsport Federation (ISF).

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet och anslutet till International Schoolsport Federation (ISF). STADGAR för Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) 01 Sammansättning Förbundet är en sammanslutning av idrottsföreningar bland eleverna vid grundskolan och gymnasiet eller med dessa jämförliga skolor, vilka

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

VALBEREDNINGENS förslag

VALBEREDNINGENS förslag VALBEREDNINGENS förslag Karlstad 23-25 april 2010 BAKGRUND Vid Svenska Skolidrottsförbundets årsmöte den 24-25 april i Karlstad går följande personers mandatperioder i förbundsstyrelsen ut: Ordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 PROTOKOLL (Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 Tid: Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-ca 19.00 Plats: Kungsholmen,

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Stadgar för Göteborgs Skidförbund Normalstadgar för specialdistriktsförbunden 1998. KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Göteborgs Skidförbund (GSF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer