Protokoll. Förbundsmöte april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010"

Transkript

1 Protokoll Förbundsmöte april 2010

2 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till Karlstad och Värmland av Jonas Kirvall, ordförande i Värmlands skolidrottsdistrikt. Han inledde med det klassiska citatet "Äntligen stod prästen i predikstolen...'', som även inleder Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf. 1. Öppnande av förbundsmötet 2010 Ordförande Leif Larsson förklarade 2010 års förbundsmöte öppnat och hälsade ombuden, inbjudna gäster och övriga deltagare välkomna, Bilaga A. Parentation Rolf Wessling, ordförande i Gästriklands skolidrottsdistrikt under många år, avled den 18 mars För att hedra honom hölls en tyst minut. Yttranderätt Ordförande föreslår förbundsmötet att bevilja alla ungdomar och nominerade till styrelsen yttranderätt. Att bevilja ungdomsledamöterna och nominerade till styrelsen yttranderätt. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. Anders Svärdh, kansliet, redogjorde för de fullmakter som inkommit och som till antalet var 51 stycken. Förteckningen över registrerade ombud utgör underlag till röstlängd för mötet. Att fastställa röstlängd för mötet enligt ovan. 3. Val av ordförande för mötet. Till mötesordföranden valdes, på förslag av valberedningen, Eva Johansson, Eskilstuna. 4. Val av sekreterare för mötet. Till mötessekreterare valdes, på förslag av valberedningen, förbundets generalsekreterare Agneta Sjöqvist. 5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

3 Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes på förslag av valberedningen Per Öiseth, Göteborg och Jessica Hermansson, Södermanland. 6. Val av redaktionsutskott. Till redaktionsutskott valdes, på förslag av valberedningen, sammankallande Jennifer van der Gronden (styrelsen), Jonas Kirvall (styrelsen), Conny Lindvall (Skåne), Katarina Åkerhielm (Stockholm) och Gunnar Bergman (Bohuslän-Dal). 7. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning. Föredragningslista sidan 5 i häftet. Mötesordföranden framförde styrelsens förslag om att proposition 3 behandlas tillsammans med motion 1 och att motion 7 behandlas tillsammans med motion 9. Att fastställa föredragningslistan och att gemensamt föredra och behandla proposition 3 och motion 1 samt motion 7 tillsammans med motion 9. Att till protokollet införa Thomas Winbergs, Östergötland, inlägg att utskickade möteshandlingar och material var både informativt och pedagogiskt bra. Ett tack till dem i styrelse och kansli som ligger bakom detta. 8. Fråga om mötets behöriga utlysande. Ellika Nyqvist, kansliet, redogjorde för att förbundsmötet har utlysts enligt stadgarna, bland annat genom kungörelse i Svensk Idrott nummer 1, Svensk Skolidrott nummer 1, nyhetsbrev (november, december, januari) samt brev till alla SDF. Möteshandlingarna har skickats ut senast tre veckor före mötet, den 31 mars Att förbundsmötet är behörigt utlyst. 9. Kandidatnominering för val till förbundsstyrelsen. Åsa Edlund i valberedningen redogör för valberedningens arbetssätt och föredrar dess förslag (sidan 71 i häftet). Följande kandidater nominerades av valberedningen och ombud: Val på två år av ordförande i förbundsstyrelsen Nyval Erik Söderberg, Göteborg Nominerad av Dalarna Val på fyra år av två ledamöter i förbundsstyrelsen Nyval Yvonne Hagström-Theander, Borlänge Nominerad av Dalarna Nyval Anna Lögdberg, Stockholm Nominerad av valberedningen Val på två år av två suppleanter i förbundsstyrelsen Nyval Mikael Åsberg, Östersund Nominerad av valberedningen Nyval Thomas Berglund, Sundsvall Nominerad av Medelpad Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

4 Val på två år av två ungdomsrepresentanter Omval Jennifer van der Gronden, Jönköping Nominerad av valberedningen Omval Sanna Ågestedt, Herrljunga Nominerad av valberedningen Val på två år av två ungdomssuppleanter Nyval Maja Jansson, Borlänge Nominerad av Dalarna Nyval Anton Broström, Vislanda Nominerad av valberedningen Revisorer Omval Ove Olsson -ordinarie Nominerad av valberedningen Nyval Malin Nilsson suppleant Nominerad av valberedningen Båda från BDO Nordic Stockholm AB Valberedning Arne Karlsson, Örebro Åsa Edlund, Göteborg Linda Jonefeldt, Dalarna Emil Moberg, Södermanland Göran Aspgren, Stockholm Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerad av BertilThomsson, Stockholm. Att förklara nomineringen avslutad för val enligt punkt Förhandlingarna ajournerades kl Ett åsiktstorg stod uppdukat med propositioner och motioner där mötesdeltagarna fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen och motionärer och skriva upp sig på talarlistor Utmärkelser och tack I samband med fredagens middag gratulerade Leif Larsson Värmlands skolidrottsdistrikt på sitt 75-årsjubileum med en blomma. Leif berättade att en tavla skickas till dem med posten. Skolidrottsförbundets utmärkelser utdelades av Leif Larsson, bilaga B och utmärkelser från Värmlands skolidrottsförbund utdelades av Jonas Kirvall, bilaga C. Leif riktade också ett särskilt tack till vår inbjudne gäst Mikael Dinnetz på DL konsult som detta år avslutar sitt uppdrag för Skolidrottsförbundet som Sponsorjägare Förhandlingarna upptogs på förmiddagen, efter en inspirerande föreläsning av Jim Thuresson om positivt ledarskap, kl den 24 april. Eva Johansson förklarade åter mötet öppnat och inbjöd till bra debatter med viktiga beslut. Röstlängden justerades och antalet röstberättigade var 54 ombud. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

5 Att återuppta förhandlingarna. Att fastställa röstlängd för mötet enligt ovan. 10. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning. a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse Leif Larsson (ordförande) redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för de senaste två verksamhetsåren. (Sidorna 3-28.) b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse Leif Larsson (ordförande) och Linda Astland Orbe (kansliet) redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse för de senaste två verksamhetsåren. (Sidan 29-38) c) revisorernas berättelse Inga revisorer var närvarande och inga frågor på de skriftliga berättelserna uppkom. (Sidan 39.) I debatten under detta avsnitt deltog: Göran Aspgren, Stockholm, angående organisation och tävlingsverksamhet, Leif Larsson, styrelsen, angående internationell tävlingsverksamhet, Linda Jonefeldt, Dalarna, angående rättelse av rubrik på sidan 22, Göran Aspgren, Stockholm, angående ekonomin, Linda Astland Orbe, kansliet, angående ekonomin. Att med godkännande lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008 och 2009 till handlingarna. Att Att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. med godkännande lägga revisorernas berättelser för samma tid till handlingarna. 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. Att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelseledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåren 2008 och Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner Proposition 1, reviderade stadgar (sidan 13 i häftet). Yvonne Hagström Theander, styrelsen, yrkade bifall till föreliggande förslag. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

6 Att bifalla förslaget till nya stadgar att gälla omedelbart. Att följdändringar i normalstadgar för distrikt och föreningar görs Proposition 2, Nytt SDF-bidrag (sidan 16 i häftet). Eva Eliasson, styrelsen, föredrog hela förslaget och yrkade bifall till nytt distriktsbidrag. Bert-Åke Norlin, Dalarna, yrkade på ett tilläggsförslag. Bryta ner den föreslagna potten om 40 % för LOK-stöd till: LOK 10 %, bredd 15 %, tävling 15 %. Göran Aspgren, Stockholm, yrkade bifall till styrelsens förslag. Leif Larsson, styrelsen, yrkar bifall till styrelsens förslag. Mats Svärdsén, Värmland, yrkade på att redaktionsutskottet får i uppdrag att baka ihop förslagen till ett nytt yrkande att ta ställning till. Eva Lindgren, Östergötland, yrkade bifall till Bert-Åkes förslag. Conny Lindvall, Skåne, yrkade avslag på remissen till redaktionsutskottet. Att bordlägga propositionen till efter lunch Proposition 3, Regionsamverkan (sidan 24 i häftet) samt motion 1. Erik Söderberg, styrelsen, föredrog hela förslaget och yrkade bifall till regionsamverkansprojektet. Göran Aspgren, Stockholm, yrkade bifall till motionen. I debatten under detta avsnitt deltog: Johannes Palmqvist, Göteborg (2), Göran Aspgren, Stockholm (2), Yvonne Hagström, styrelsen (1), Leif Larsson, styrelsen (1), Stina Johansson, Västergötland (1), Jessica Hermansson, Södermanland (1), Eva Lindgren, Östergötland (1), Erik Söderberg, styrelsen (3), Matilda Andersson, Norrbotten (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att fortsätta utveckla det regionala distriktssamarbetet under hela verksamhetsperioden Att avsätta medel som möjliggör arvodering av regionskonsulenter samt distriktsoch regionutvecklingsaktiviteter i syfte att stödja skolidrottsföreningar. Att regionsamverkansprojekt utvecklas med ekonomiska incitament utifrån beslutad verksamhetsinriktning. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

7 ---Förhandlingarna ajournerades och återupptogs efter lunch kl Förbundsmötet återupptog förhandlingen om proposition 2, punkt 12.2 i föredragningslistan. Jonas Kirvall, styrelsen, drog tillbaka styrelsens tidigare yrkanden och yrkade i stället på bifall för ett gemensamt förslag från styrelsen, Bert-Åke Norlin, Dalarna, och Eva Lindgren, Östergötland. Det nya förslaget innebär revidering av förslaget till verksamhetsstöd: 20 % skol-if, 30 % LOK-stöd, 30 % utbildning, 10 % tävling och 10 % bredd. I övriga delar bifall till styrelsens proposition 2. I debatten under detta avsnitt deltog: Eva Eliasson, styrelsen (2), Bert-Åke Norlin, Dalarna (3), Jonas Kirvall, styrelsen (3), Göran Aspgren, Stockholm, Leif Larsson, styrelsen (2), Calle Molberg, Västmanland (1), Erik Söderberg, styrelsen (1), Eva Lindgren, Östergötland (2), Conny Linvall, Skåne (1). Att bifalla den reviderade delen för verksamhetsstödet enligt nytt förslag; 20 % skol-if, 30 % LOK-stöd, 30 % utbildning, 10 % tävling och 10 % bredd. Att i övrigt bifalla styrelsens förslag Motion 2, från Östergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Befattningsbeskrivningar Thomas Winberg, Östergötland, yrkade på tillägg till SSIF:s arbetsordning: Styrelsen får i uppdrag att förutom arbetsordning för SSIF" komplettera med ett förväntansdokument för styrelsemedlemmar och ledamöter i arbetsgrupper innehållande: resebestämmelser, idéellt uppdrag men ersättning för förlorad arbetsförtjänstinkomst, förväntad tidsåtgång för uppdraget. Leif Larsson, styrelsen, yrkade avslag på tillägget. I debatten under detta avsnitt deltog: Thomas Winberg, Östergötland (1), Leif Larsson, styrelsen (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att anse motionen besvarad. Att att efter votering med rösträkning med röstsiffrorna 22 röster för Thomas Winbergs yrkande mot 24 röster för styrelsens avslagsyrkande, avslå Thomas Winbergs tilläggsyrkande Motion 3, från Östergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Distriktsgrupp Thomas Winberg, Östergötland, tilläggsyrkande: Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

8 Styrelsen må satsa på distrikten genom en tätare kontakt och starta upp en fadderverksamhet med styrelse och kanslipersonal där behov finns. Att bordlägga frågan och återkomma efter kaffepausen Motion 4, från Östergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Motionstid Thomas Winberg, Östergötland, yrkade på att det även för valberedningen ska stå att de skriftligen ska delge samtliga ombud sitt förslag senast den 28 februari i 19 och 22. Erik Söderberg, styrelsen, yrkar på att det ska stå senast 6 veckor före mötet ska inkomna motioner med styrelsens förslag sändas till SDF och anmälda ombud, i stället för den 28 februari. Även för valberedningen ska det stå 6 veckor före förbundsmötet, vilket innebär ny formulering i 19 och 22. Thomas Winberg, Östergötland, återtog sitt yrkande om datumet den 28 februari och yrkade bifall till styrelsens förslag senast 6 veckor före mötet. I debatten under detta avsnitt deltog: Thomas Winberg, Östergötland (2), Erik Söderberg, styrelsen (1) Arne Karlsson, Örebro (1). Att bifalla styrelsens nya förslag till ny formulering i stadgarna, enligt Erik Söderbergs yrkande Motion 5, från Västergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Universitet och högskolor Göran Aspgren, Stockholm, yrkar bifall till motionen. I debatten under detta avsnitt deltog: Göran Aspgren, Stockholm (1), Johannes Palmqvist, Göteborg (1), Leif Larsson, styrelsen (1). Att bifalla motionen Motion 6, från Dalarnas skolidrottsdistriktsförbund: Maxtid i styrelsen Conny Lindvall, Skåne, yrkar på avslag till motionen. Leif Larsson, styrelsen, yrkar bifall till motionen med tillägget 2 mandatperioder á 4 år. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

9 Göran Aspgren, Stockholm, yrkade avslag på motionen. Dennis Sandhu, Örebro, yrkar avslag till motionen. Bert-Åke Norlin, Dalarna, yrkar bifall till motionen. Eva Eliasson, styrelsen, yrkar bifall till styrelsens förslag. Leif Larsson, styrelsen tar tillbaka sitt yrkande på ändringsförslag. I debatten under detta avsnitt deltog: Conny Lindvall, Skåne (1), Leif Larsson, styrelsen (2), Göran Aspgren, Stockholm (1), Maja Jansson, Dalarna (1), Dennis Sandhu, Örebro (1), Göran Aspgren, Stockholm (1), Bert-Åke Norlin, Dalarna (1), Jennifer van der Gronden, styrelsen (1), Eva Eliasson, styrelsen (1). Att efter acklamation, bifalla motionen med styrelsens förslag till tillägg; maximalt 8 sammanhängande år på samma post (ordförande, ledamot, ungdom eller suppleant). Att uppdra åt styrelsen att göra nödvändiga justeringar i stadgarna att gälla omedelbart för dem som blir valda eller omvalda detta förbundsmöte Motion 7, från Dalarnas skolidrottsdistriktsförbund, och Motion 9, från Örebro skolidrottsdistriktsförbund: Konferenser och centrala SDFträffar Bengt Forsgren, styrelsen, yrkade bifall för styrelsens förslag., i enlighet med styrelsens förslag: Att bifalla motionens andemening och regelbundet mötas för att utveckla förbundets verksamhet och beakta styrelsens utlåtande. Att genomföra följande konferenser under nästa mandatperiod: (okt-nov) distriktskonferens två dagar för att gå igenom fattade beslut på förbundsmötet och utveckla distriktens samverkansprojekt. Tilltänkta regionskonsulenter bjuds in. Ansvariga: Styrelse och organisationsutvecklingsgrupp (jan-feb) verksamhetskonferens en dag för distriktsansvariga i våra tre verksamhetsområden bredd,tävling och utbildning. Även distriktsordförande möts för arbetet med fokusområden och övergripande verksamhet. Ansvariga: arbetsgrupper och förbundsordförande (oktober) distriktskonferens en dag för avstämning av verksamheten och möjlighet att påverka viktiga frågor inför förbundsmötet 2012 men även frågor i tiden som känns angelägna på SDF-nivå. Möjlighet för ordförande att i samband med denna konferens stanna kvar för en ordförande träff. Ansvariga: distriktskonferens- styrelse, ordförandeträff- ett eller två distrikt tillsammans. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

10 Att (april) en form av mötesplats för ungdomar i samband med förbundsmötet Ansvariga: styrelse. utvärdera denna mötesplan under verksamhetsperioden för att därefter skriva in densamma i arbetsordningen för Svenska Skolidrottsförbundet Motion 8, från Örebro skolidrottsdistriktsförbund: Utbildning inom förbundet I debatten under detta avsnitt deltog: Monika Thilander, Dalarna (1), Dennis Sandhu, Örebro (1), Jennifer van der Gronden, styrelsen (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att bifalla andemeningen i motionen, med följande justerade att-satser: Att i motionens första att-sats bifalla motionärens första yrkande att satsa på att omarbeta Ung ledare, men att avslå motionärens två övriga yrkanden i samma att-sats. Att uppdra åt utbildningsgruppen att se över och förnya/verklighetsanpassa de material som finns i dag samt ta fram ett modernt presentationsmaterial till utbildningarna som attraherar målgruppen. Att uppdra åt utbildningsgruppen att skapa en öppen bank som komplement till utbildningsmaterialet med pedagogiska verktyg som en hjälp och handledning för våra föreningar Motion 10, från Skånes skolidrottsdistriktsförbund: Utbildning av funktionärer Anders Sjölin, Skåne, yrkar på bifall till motionen. Anders Sjölin, Skåne, yrkar på tillägg att utbildningsgruppen ska ha funktionärsutbildningsmaterialet klart till 31/ I debatten under detta avsnitt deltog: Bengt Forsgren, styrelsen (3), Anders Sjölin, Skåne (2), Monika Thilander, Dalarna (1), Annelie Bradley, Södermanland (1)., i enlighet med styrelsens förslag, Att bifalla första att-satsen, vid våra funktionärsutbildningar i olika idrottsgrenar ska aktuellt idrottsförbunds regelböcker godkännas för användning. Att avslå andra att satsen att funktionärsutbildningar per automatik blir bidragsgrundande. I stället uppdras det till tävlings- och utbildningsgruppen att ta fram ett material för funktionärsutbildningar. Då dessa används blir funktionärsutbildningar bidragsgrundande. Att avslå Anders Sjölins tilläggsyrkande. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

11 Motion 11, från Skånes skolidrottsdistriktsförbund: Kvalitetssäkra utbildningar Cinny Lindvall, Skåne, yrkade bifall till styrelsens förslag. I debatten under detta avsnitt deltog: Cinny Lindvall, Skåne (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att bifalla andemeningen i att-sats 1-3, men med nya formuleringar enligt nedan. Att skapa en öppen bank som komplement till utbildningsmaterialet med pedagogiska verktyg som hjälp och handledning för våra föreningar. Att ta fram lämpligt presentationsmaterial till aktuella utbildningar. Att ta fram kompletterande material till vuxenstödsutbildningen under förutsättning att det finns en plan att genomföra den typen av utbildning. 13. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer för tiden (häftet sidan 53). Leif Larsson, styrelsen, föredrog styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för tiden Göran Aspgren, Stockholm (även budgetberedningsgruppen) föredrog de ekonomiska riktlinjerna för samma period. Leif Larsson, styrelsen, yrkade på bifall till styrelsens förslag. Thomas Winberg, Östergötland, yrkade på tillägg till verksamhetsinriktningen sidan 57, vi undersöker möjligheten att i ny läroplan för skolan få inskrivet att skol-if ska finnas på varje skola. ---Förhandlingarna ajournerades och återupptogs efter kaffet kl Att återuppta förhandlingarna med verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer för tiden Matilda Andersson, Norrbotten, yrkade tillägg av en punkt Vi skapar en forumsida, under rubriken Ungdomsdelaktighet; det här gör vi för att nå målet, sidan 59. Johannes Palmqvist, Göteborg, yrkade på tillägg av ordet funktionsnedsättning under sista punkten sidan 61, under rubriken Mångfald. I debatten under detta avsnitt deltog: Leif Larsson, styrelsen (2), Lovisa Röjd, Västergötland (1), Thomas Winberg, Östergötland (1), Eva Lindgren, Östergötland (2), Göran Aspgren, Stockholm (1), Johannes Palmqvist, Göteborg (2), Matilda Andersson, Norrbotten (1), Gunnar Bergman, Bohuslän-Dal (1). Att avslå Thomas Winbergs tilläggsyrkande. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

12 Att Att Att bifalla Matilda Anderssons tilläggsyrkande. bifalla Johannes Palmqvists tilläggsyrkande. bifalla styrelsens förslag till inriktning och ekonomiska riktlinjer. Förbundsmötet återupptog förhandlingen om motion 3, punkt 12.5 i föredragningslistan. Yrkande: Erik Söderberg, styrelsen, yrkade bifall till Thomas Winbergs tilläggsyrkande. I debatten under detta avsnitt deltog: Thomas Winberg, Östergötland (1), Erik Söderberg, styrelsen (1). Att avslå motionen. Att bifalla Thomas Winbergs tilläggsyrkande. 14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet. Att bifalla styrelsens förslag om oförändrad årsavgift. 15. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år., enligt valberedningens förslag; Att enhälligt välja Erik Söderberg till förbundsordförande tillika styrelsens ordförande. 16. Val av två ledamöter för en tid av fyra år., enligt valberedningens förslag: Att omvälja Yvonne Hagström -Theander och nyvälja Anna Lögdberg till ledamöter i styrelsen. 17. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år., enligt valberedningens förslag: Att nyvälja Thomas Berglund till förste suppleant och Mikael Åsberg till andre suppleant i styrelsen. 18. Val av två ungdomsrepresentanter jämte två suppleanter för en tid av två år., enligt valberedningens förslag: Att omvälja Jennifer van der Gronden och Sanna Ågestedt till ungdomsrepresentanter. Att nyvälja Maja Jansson till förste suppleant och Anton Broström till andre suppleant i styrelsen. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

13 19. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet., enligt valberedningens förslag: Att omvälja Ove Olsson till revisor och nyvälja Malin Nilsson till personlig suppleant, båda från BDO Nordic Stockholm AB. 20. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen jämte en ungdomsrepresentant för en tid av två år. I pläderingen deltog: Åsa Edlund, valberedningen, Göran Aspgren, Stockhom, som återtog sin kandidatur. Att välja Arne Karlsson till ordförande i valberedningen. Att välja Åsa Edlund och Linda Jonefeldt till ledamöter i valberedningen. Att välja Emil Moberg till ungdomsrepresentant i valberedningen. 21. Anmälan om personalrepresentant jämte suppleant i förbundsstyrelsen. Karin Sundström, kansliet, meddelar att Anders Svärdh utsetts att vara personalrepresentant i styrelsen med Johan Sandler som suppleant. 22. Beslut om val av ombud till RF-stämman och erforderligt antal suppleanter. Att uppdra till styrelsen att utse ombud till RF- och SISU-stämmorna, med suppleanter. 23. Avslutning. Leif Larsson, styrelsen, bytte skepnad från tidigare ordförande i Skolidrottsförbundet till Riksidrottsyrelsens (RS) representant. Han inledde med att gratulera till att mötet valt en duktig pojke till ordförande som har egenskaper som kan föra förbundet långt. Leif presenterade därefter Riksidrottsstyrelsen och dess arbete med visionen Svensk Idrott världens bästa. Avslutningsvis lovade Leif att hälsa till RS att vi fattat många och kloka beslut. Bilaga D. Eva Johansson avslutade förbundsmötesförhandlingarna och tackade för förtroendet att få leda förbundsmötet och önskade all framgång att förverkliga verksamhetsinriktningen. Hon överlämnade därefter ordet och klubban till nye förbundsordförande Erik Söderberg för avtackningar och mötets avslutning. Erik Söderberg, tackade förbundsmötesombuden för förtroendet att få leda förbundet de kommande åren. Alla mötesdeltagare tackades för sin medverkan till ett bra arbete, givande diskussioner, positivt arbete och intressanta dagar. Ett särskilt tack riktades till Dalarnas skolidrottsförbund, där hans karriär började en gång med Premiumlägret och Bert-Åke Norlin och Mats Eriksson i spetsen. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

14 Därefter avtackades och uppvaktades de närvarande ledamöter som i och med detta förbundsmöte lämnade sina uppdrag i styrelsen och valberedningen: Leif Larsson, Beatrice Eriksson och Jonas Kirvall. En hälsning med tack skickades till de icke närvarande Susanna Radovanovic, Evelina Keifer, Jan-Olof Ölverudh, Peter Nordh och Linnea Holm. Ett tack framfördes även till förbundets kanslipersonal för allt arbete före, under och efter förbundsmötet. Detta följdes av en kort presentation av anställd personal och arbetsområden på centrala kansliet. Vidare avtackades presidiet, ordförande Eva Johansson och sekreterare Agneta Sjöqvist för ett väl genomfört arbete. Erik Söderberg riktade med en applåd ett stort tack till Värmlands skolidrottsdistrikt för värdskapet, och särskilt Jonas Kirvall som möjliggjort för oss att hålla detta möte som fungerat väldigt bra i Karlstad. Dennis Sandhu, Örebro skolidrottsdistrikt, tackade Leif Larsson för hans fina arbete med en bok, Där människor möts, Örebro i dag och i morgon och önskade honom samtidigt lycka till i framtiden. Matilda Andersson, Norrbotten, som rest längst tackade för möjligheten att få komma till detta inspirerande möte och tog tillfället i akt att tacka med en applåd. Med dessa tack avslutade därefter Erik Söderberg förbundsmötet 2010 med ett klubbslag. Vid protokollet: Agneta Sjöqvist Justeras: Eva Johansson Per Öiseth Jessica Hermansson Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

15 Bilageförteckning: A. Leif Larssons hälsningsanförande. B. Svenska Skolidrottsförbundets utmärkelser C. Värmlands skolidrottsförbunds förtjänsttecken. D. Riksidrottsstyrelsens presentation.. Handlingar till förbundsmötet 2010, bilagor till protokollet: Följande handlingar (bilaga till orginalprotokollet) förelåg vid förbundsmötet: 1. Häfte med mötesformalia, valberedningens förslag, motioner 1-11 med förbundsstyrelsens utlåtande, förbundsstyrelsens förslag: verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer och proposition Verksamhetsberättelser och årsredovisningar för Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 15 maj 2007 Till F k SDF, Elitföreningar herrar och damer 2006/2007 och 2007/2008 Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer, Disciplingruppen Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 Percy

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 Tisdagen den 3 juli FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Lovisa Lantz Christer Wik Björn Sandal Sekr: Mikaela Bexar Mathias

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer