Protokoll. Förbundsmöte april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010"

Transkript

1 Protokoll Förbundsmöte april 2010

2 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till Karlstad och Värmland av Jonas Kirvall, ordförande i Värmlands skolidrottsdistrikt. Han inledde med det klassiska citatet "Äntligen stod prästen i predikstolen...'', som även inleder Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf. 1. Öppnande av förbundsmötet 2010 Ordförande Leif Larsson förklarade 2010 års förbundsmöte öppnat och hälsade ombuden, inbjudna gäster och övriga deltagare välkomna, Bilaga A. Parentation Rolf Wessling, ordförande i Gästriklands skolidrottsdistrikt under många år, avled den 18 mars För att hedra honom hölls en tyst minut. Yttranderätt Ordförande föreslår förbundsmötet att bevilja alla ungdomar och nominerade till styrelsen yttranderätt. Att bevilja ungdomsledamöterna och nominerade till styrelsen yttranderätt. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. Anders Svärdh, kansliet, redogjorde för de fullmakter som inkommit och som till antalet var 51 stycken. Förteckningen över registrerade ombud utgör underlag till röstlängd för mötet. Att fastställa röstlängd för mötet enligt ovan. 3. Val av ordförande för mötet. Till mötesordföranden valdes, på förslag av valberedningen, Eva Johansson, Eskilstuna. 4. Val av sekreterare för mötet. Till mötessekreterare valdes, på förslag av valberedningen, förbundets generalsekreterare Agneta Sjöqvist. 5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

3 Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes på förslag av valberedningen Per Öiseth, Göteborg och Jessica Hermansson, Södermanland. 6. Val av redaktionsutskott. Till redaktionsutskott valdes, på förslag av valberedningen, sammankallande Jennifer van der Gronden (styrelsen), Jonas Kirvall (styrelsen), Conny Lindvall (Skåne), Katarina Åkerhielm (Stockholm) och Gunnar Bergman (Bohuslän-Dal). 7. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning. Föredragningslista sidan 5 i häftet. Mötesordföranden framförde styrelsens förslag om att proposition 3 behandlas tillsammans med motion 1 och att motion 7 behandlas tillsammans med motion 9. Att fastställa föredragningslistan och att gemensamt föredra och behandla proposition 3 och motion 1 samt motion 7 tillsammans med motion 9. Att till protokollet införa Thomas Winbergs, Östergötland, inlägg att utskickade möteshandlingar och material var både informativt och pedagogiskt bra. Ett tack till dem i styrelse och kansli som ligger bakom detta. 8. Fråga om mötets behöriga utlysande. Ellika Nyqvist, kansliet, redogjorde för att förbundsmötet har utlysts enligt stadgarna, bland annat genom kungörelse i Svensk Idrott nummer 1, Svensk Skolidrott nummer 1, nyhetsbrev (november, december, januari) samt brev till alla SDF. Möteshandlingarna har skickats ut senast tre veckor före mötet, den 31 mars Att förbundsmötet är behörigt utlyst. 9. Kandidatnominering för val till förbundsstyrelsen. Åsa Edlund i valberedningen redogör för valberedningens arbetssätt och föredrar dess förslag (sidan 71 i häftet). Följande kandidater nominerades av valberedningen och ombud: Val på två år av ordförande i förbundsstyrelsen Nyval Erik Söderberg, Göteborg Nominerad av Dalarna Val på fyra år av två ledamöter i förbundsstyrelsen Nyval Yvonne Hagström-Theander, Borlänge Nominerad av Dalarna Nyval Anna Lögdberg, Stockholm Nominerad av valberedningen Val på två år av två suppleanter i förbundsstyrelsen Nyval Mikael Åsberg, Östersund Nominerad av valberedningen Nyval Thomas Berglund, Sundsvall Nominerad av Medelpad Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

4 Val på två år av två ungdomsrepresentanter Omval Jennifer van der Gronden, Jönköping Nominerad av valberedningen Omval Sanna Ågestedt, Herrljunga Nominerad av valberedningen Val på två år av två ungdomssuppleanter Nyval Maja Jansson, Borlänge Nominerad av Dalarna Nyval Anton Broström, Vislanda Nominerad av valberedningen Revisorer Omval Ove Olsson -ordinarie Nominerad av valberedningen Nyval Malin Nilsson suppleant Nominerad av valberedningen Båda från BDO Nordic Stockholm AB Valberedning Arne Karlsson, Örebro Åsa Edlund, Göteborg Linda Jonefeldt, Dalarna Emil Moberg, Södermanland Göran Aspgren, Stockholm Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerade av Bert-Åke Norlin, Dalarna Nominerad av BertilThomsson, Stockholm. Att förklara nomineringen avslutad för val enligt punkt Förhandlingarna ajournerades kl Ett åsiktstorg stod uppdukat med propositioner och motioner där mötesdeltagarna fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen och motionärer och skriva upp sig på talarlistor Utmärkelser och tack I samband med fredagens middag gratulerade Leif Larsson Värmlands skolidrottsdistrikt på sitt 75-årsjubileum med en blomma. Leif berättade att en tavla skickas till dem med posten. Skolidrottsförbundets utmärkelser utdelades av Leif Larsson, bilaga B och utmärkelser från Värmlands skolidrottsförbund utdelades av Jonas Kirvall, bilaga C. Leif riktade också ett särskilt tack till vår inbjudne gäst Mikael Dinnetz på DL konsult som detta år avslutar sitt uppdrag för Skolidrottsförbundet som Sponsorjägare Förhandlingarna upptogs på förmiddagen, efter en inspirerande föreläsning av Jim Thuresson om positivt ledarskap, kl den 24 april. Eva Johansson förklarade åter mötet öppnat och inbjöd till bra debatter med viktiga beslut. Röstlängden justerades och antalet röstberättigade var 54 ombud. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

5 Att återuppta förhandlingarna. Att fastställa röstlängd för mötet enligt ovan. 10. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning. a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse Leif Larsson (ordförande) redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för de senaste två verksamhetsåren. (Sidorna 3-28.) b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse Leif Larsson (ordförande) och Linda Astland Orbe (kansliet) redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse för de senaste två verksamhetsåren. (Sidan 29-38) c) revisorernas berättelse Inga revisorer var närvarande och inga frågor på de skriftliga berättelserna uppkom. (Sidan 39.) I debatten under detta avsnitt deltog: Göran Aspgren, Stockholm, angående organisation och tävlingsverksamhet, Leif Larsson, styrelsen, angående internationell tävlingsverksamhet, Linda Jonefeldt, Dalarna, angående rättelse av rubrik på sidan 22, Göran Aspgren, Stockholm, angående ekonomin, Linda Astland Orbe, kansliet, angående ekonomin. Att med godkännande lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008 och 2009 till handlingarna. Att Att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. med godkännande lägga revisorernas berättelser för samma tid till handlingarna. 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. Att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelseledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåren 2008 och Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner Proposition 1, reviderade stadgar (sidan 13 i häftet). Yvonne Hagström Theander, styrelsen, yrkade bifall till föreliggande förslag. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

6 Att bifalla förslaget till nya stadgar att gälla omedelbart. Att följdändringar i normalstadgar för distrikt och föreningar görs Proposition 2, Nytt SDF-bidrag (sidan 16 i häftet). Eva Eliasson, styrelsen, föredrog hela förslaget och yrkade bifall till nytt distriktsbidrag. Bert-Åke Norlin, Dalarna, yrkade på ett tilläggsförslag. Bryta ner den föreslagna potten om 40 % för LOK-stöd till: LOK 10 %, bredd 15 %, tävling 15 %. Göran Aspgren, Stockholm, yrkade bifall till styrelsens förslag. Leif Larsson, styrelsen, yrkar bifall till styrelsens förslag. Mats Svärdsén, Värmland, yrkade på att redaktionsutskottet får i uppdrag att baka ihop förslagen till ett nytt yrkande att ta ställning till. Eva Lindgren, Östergötland, yrkade bifall till Bert-Åkes förslag. Conny Lindvall, Skåne, yrkade avslag på remissen till redaktionsutskottet. Att bordlägga propositionen till efter lunch Proposition 3, Regionsamverkan (sidan 24 i häftet) samt motion 1. Erik Söderberg, styrelsen, föredrog hela förslaget och yrkade bifall till regionsamverkansprojektet. Göran Aspgren, Stockholm, yrkade bifall till motionen. I debatten under detta avsnitt deltog: Johannes Palmqvist, Göteborg (2), Göran Aspgren, Stockholm (2), Yvonne Hagström, styrelsen (1), Leif Larsson, styrelsen (1), Stina Johansson, Västergötland (1), Jessica Hermansson, Södermanland (1), Eva Lindgren, Östergötland (1), Erik Söderberg, styrelsen (3), Matilda Andersson, Norrbotten (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att fortsätta utveckla det regionala distriktssamarbetet under hela verksamhetsperioden Att avsätta medel som möjliggör arvodering av regionskonsulenter samt distriktsoch regionutvecklingsaktiviteter i syfte att stödja skolidrottsföreningar. Att regionsamverkansprojekt utvecklas med ekonomiska incitament utifrån beslutad verksamhetsinriktning. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

7 ---Förhandlingarna ajournerades och återupptogs efter lunch kl Förbundsmötet återupptog förhandlingen om proposition 2, punkt 12.2 i föredragningslistan. Jonas Kirvall, styrelsen, drog tillbaka styrelsens tidigare yrkanden och yrkade i stället på bifall för ett gemensamt förslag från styrelsen, Bert-Åke Norlin, Dalarna, och Eva Lindgren, Östergötland. Det nya förslaget innebär revidering av förslaget till verksamhetsstöd: 20 % skol-if, 30 % LOK-stöd, 30 % utbildning, 10 % tävling och 10 % bredd. I övriga delar bifall till styrelsens proposition 2. I debatten under detta avsnitt deltog: Eva Eliasson, styrelsen (2), Bert-Åke Norlin, Dalarna (3), Jonas Kirvall, styrelsen (3), Göran Aspgren, Stockholm, Leif Larsson, styrelsen (2), Calle Molberg, Västmanland (1), Erik Söderberg, styrelsen (1), Eva Lindgren, Östergötland (2), Conny Linvall, Skåne (1). Att bifalla den reviderade delen för verksamhetsstödet enligt nytt förslag; 20 % skol-if, 30 % LOK-stöd, 30 % utbildning, 10 % tävling och 10 % bredd. Att i övrigt bifalla styrelsens förslag Motion 2, från Östergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Befattningsbeskrivningar Thomas Winberg, Östergötland, yrkade på tillägg till SSIF:s arbetsordning: Styrelsen får i uppdrag att förutom arbetsordning för SSIF" komplettera med ett förväntansdokument för styrelsemedlemmar och ledamöter i arbetsgrupper innehållande: resebestämmelser, idéellt uppdrag men ersättning för förlorad arbetsförtjänstinkomst, förväntad tidsåtgång för uppdraget. Leif Larsson, styrelsen, yrkade avslag på tillägget. I debatten under detta avsnitt deltog: Thomas Winberg, Östergötland (1), Leif Larsson, styrelsen (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att anse motionen besvarad. Att att efter votering med rösträkning med röstsiffrorna 22 röster för Thomas Winbergs yrkande mot 24 röster för styrelsens avslagsyrkande, avslå Thomas Winbergs tilläggsyrkande Motion 3, från Östergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Distriktsgrupp Thomas Winberg, Östergötland, tilläggsyrkande: Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

8 Styrelsen må satsa på distrikten genom en tätare kontakt och starta upp en fadderverksamhet med styrelse och kanslipersonal där behov finns. Att bordlägga frågan och återkomma efter kaffepausen Motion 4, från Östergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Motionstid Thomas Winberg, Östergötland, yrkade på att det även för valberedningen ska stå att de skriftligen ska delge samtliga ombud sitt förslag senast den 28 februari i 19 och 22. Erik Söderberg, styrelsen, yrkar på att det ska stå senast 6 veckor före mötet ska inkomna motioner med styrelsens förslag sändas till SDF och anmälda ombud, i stället för den 28 februari. Även för valberedningen ska det stå 6 veckor före förbundsmötet, vilket innebär ny formulering i 19 och 22. Thomas Winberg, Östergötland, återtog sitt yrkande om datumet den 28 februari och yrkade bifall till styrelsens förslag senast 6 veckor före mötet. I debatten under detta avsnitt deltog: Thomas Winberg, Östergötland (2), Erik Söderberg, styrelsen (1) Arne Karlsson, Örebro (1). Att bifalla styrelsens nya förslag till ny formulering i stadgarna, enligt Erik Söderbergs yrkande Motion 5, från Västergötlands skolidrottsdistriktsförbund: Universitet och högskolor Göran Aspgren, Stockholm, yrkar bifall till motionen. I debatten under detta avsnitt deltog: Göran Aspgren, Stockholm (1), Johannes Palmqvist, Göteborg (1), Leif Larsson, styrelsen (1). Att bifalla motionen Motion 6, från Dalarnas skolidrottsdistriktsförbund: Maxtid i styrelsen Conny Lindvall, Skåne, yrkar på avslag till motionen. Leif Larsson, styrelsen, yrkar bifall till motionen med tillägget 2 mandatperioder á 4 år. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

9 Göran Aspgren, Stockholm, yrkade avslag på motionen. Dennis Sandhu, Örebro, yrkar avslag till motionen. Bert-Åke Norlin, Dalarna, yrkar bifall till motionen. Eva Eliasson, styrelsen, yrkar bifall till styrelsens förslag. Leif Larsson, styrelsen tar tillbaka sitt yrkande på ändringsförslag. I debatten under detta avsnitt deltog: Conny Lindvall, Skåne (1), Leif Larsson, styrelsen (2), Göran Aspgren, Stockholm (1), Maja Jansson, Dalarna (1), Dennis Sandhu, Örebro (1), Göran Aspgren, Stockholm (1), Bert-Åke Norlin, Dalarna (1), Jennifer van der Gronden, styrelsen (1), Eva Eliasson, styrelsen (1). Att efter acklamation, bifalla motionen med styrelsens förslag till tillägg; maximalt 8 sammanhängande år på samma post (ordförande, ledamot, ungdom eller suppleant). Att uppdra åt styrelsen att göra nödvändiga justeringar i stadgarna att gälla omedelbart för dem som blir valda eller omvalda detta förbundsmöte Motion 7, från Dalarnas skolidrottsdistriktsförbund, och Motion 9, från Örebro skolidrottsdistriktsförbund: Konferenser och centrala SDFträffar Bengt Forsgren, styrelsen, yrkade bifall för styrelsens förslag., i enlighet med styrelsens förslag: Att bifalla motionens andemening och regelbundet mötas för att utveckla förbundets verksamhet och beakta styrelsens utlåtande. Att genomföra följande konferenser under nästa mandatperiod: (okt-nov) distriktskonferens två dagar för att gå igenom fattade beslut på förbundsmötet och utveckla distriktens samverkansprojekt. Tilltänkta regionskonsulenter bjuds in. Ansvariga: Styrelse och organisationsutvecklingsgrupp (jan-feb) verksamhetskonferens en dag för distriktsansvariga i våra tre verksamhetsområden bredd,tävling och utbildning. Även distriktsordförande möts för arbetet med fokusområden och övergripande verksamhet. Ansvariga: arbetsgrupper och förbundsordförande (oktober) distriktskonferens en dag för avstämning av verksamheten och möjlighet att påverka viktiga frågor inför förbundsmötet 2012 men även frågor i tiden som känns angelägna på SDF-nivå. Möjlighet för ordförande att i samband med denna konferens stanna kvar för en ordförande träff. Ansvariga: distriktskonferens- styrelse, ordförandeträff- ett eller två distrikt tillsammans. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

10 Att (april) en form av mötesplats för ungdomar i samband med förbundsmötet Ansvariga: styrelse. utvärdera denna mötesplan under verksamhetsperioden för att därefter skriva in densamma i arbetsordningen för Svenska Skolidrottsförbundet Motion 8, från Örebro skolidrottsdistriktsförbund: Utbildning inom förbundet I debatten under detta avsnitt deltog: Monika Thilander, Dalarna (1), Dennis Sandhu, Örebro (1), Jennifer van der Gronden, styrelsen (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att bifalla andemeningen i motionen, med följande justerade att-satser: Att i motionens första att-sats bifalla motionärens första yrkande att satsa på att omarbeta Ung ledare, men att avslå motionärens två övriga yrkanden i samma att-sats. Att uppdra åt utbildningsgruppen att se över och förnya/verklighetsanpassa de material som finns i dag samt ta fram ett modernt presentationsmaterial till utbildningarna som attraherar målgruppen. Att uppdra åt utbildningsgruppen att skapa en öppen bank som komplement till utbildningsmaterialet med pedagogiska verktyg som en hjälp och handledning för våra föreningar Motion 10, från Skånes skolidrottsdistriktsförbund: Utbildning av funktionärer Anders Sjölin, Skåne, yrkar på bifall till motionen. Anders Sjölin, Skåne, yrkar på tillägg att utbildningsgruppen ska ha funktionärsutbildningsmaterialet klart till 31/ I debatten under detta avsnitt deltog: Bengt Forsgren, styrelsen (3), Anders Sjölin, Skåne (2), Monika Thilander, Dalarna (1), Annelie Bradley, Södermanland (1)., i enlighet med styrelsens förslag, Att bifalla första att-satsen, vid våra funktionärsutbildningar i olika idrottsgrenar ska aktuellt idrottsförbunds regelböcker godkännas för användning. Att avslå andra att satsen att funktionärsutbildningar per automatik blir bidragsgrundande. I stället uppdras det till tävlings- och utbildningsgruppen att ta fram ett material för funktionärsutbildningar. Då dessa används blir funktionärsutbildningar bidragsgrundande. Att avslå Anders Sjölins tilläggsyrkande. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

11 Motion 11, från Skånes skolidrottsdistriktsförbund: Kvalitetssäkra utbildningar Cinny Lindvall, Skåne, yrkade bifall till styrelsens förslag. I debatten under detta avsnitt deltog: Cinny Lindvall, Skåne (1)., i enlighet med styrelsens förslag: Att bifalla andemeningen i att-sats 1-3, men med nya formuleringar enligt nedan. Att skapa en öppen bank som komplement till utbildningsmaterialet med pedagogiska verktyg som hjälp och handledning för våra föreningar. Att ta fram lämpligt presentationsmaterial till aktuella utbildningar. Att ta fram kompletterande material till vuxenstödsutbildningen under förutsättning att det finns en plan att genomföra den typen av utbildning. 13. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer för tiden (häftet sidan 53). Leif Larsson, styrelsen, föredrog styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för tiden Göran Aspgren, Stockholm (även budgetberedningsgruppen) föredrog de ekonomiska riktlinjerna för samma period. Leif Larsson, styrelsen, yrkade på bifall till styrelsens förslag. Thomas Winberg, Östergötland, yrkade på tillägg till verksamhetsinriktningen sidan 57, vi undersöker möjligheten att i ny läroplan för skolan få inskrivet att skol-if ska finnas på varje skola. ---Förhandlingarna ajournerades och återupptogs efter kaffet kl Att återuppta förhandlingarna med verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer för tiden Matilda Andersson, Norrbotten, yrkade tillägg av en punkt Vi skapar en forumsida, under rubriken Ungdomsdelaktighet; det här gör vi för att nå målet, sidan 59. Johannes Palmqvist, Göteborg, yrkade på tillägg av ordet funktionsnedsättning under sista punkten sidan 61, under rubriken Mångfald. I debatten under detta avsnitt deltog: Leif Larsson, styrelsen (2), Lovisa Röjd, Västergötland (1), Thomas Winberg, Östergötland (1), Eva Lindgren, Östergötland (2), Göran Aspgren, Stockholm (1), Johannes Palmqvist, Göteborg (2), Matilda Andersson, Norrbotten (1), Gunnar Bergman, Bohuslän-Dal (1). Att avslå Thomas Winbergs tilläggsyrkande. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

12 Att Att Att bifalla Matilda Anderssons tilläggsyrkande. bifalla Johannes Palmqvists tilläggsyrkande. bifalla styrelsens förslag till inriktning och ekonomiska riktlinjer. Förbundsmötet återupptog förhandlingen om motion 3, punkt 12.5 i föredragningslistan. Yrkande: Erik Söderberg, styrelsen, yrkade bifall till Thomas Winbergs tilläggsyrkande. I debatten under detta avsnitt deltog: Thomas Winberg, Östergötland (1), Erik Söderberg, styrelsen (1). Att avslå motionen. Att bifalla Thomas Winbergs tilläggsyrkande. 14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet. Att bifalla styrelsens förslag om oförändrad årsavgift. 15. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år., enligt valberedningens förslag; Att enhälligt välja Erik Söderberg till förbundsordförande tillika styrelsens ordförande. 16. Val av två ledamöter för en tid av fyra år., enligt valberedningens förslag: Att omvälja Yvonne Hagström -Theander och nyvälja Anna Lögdberg till ledamöter i styrelsen. 17. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år., enligt valberedningens förslag: Att nyvälja Thomas Berglund till förste suppleant och Mikael Åsberg till andre suppleant i styrelsen. 18. Val av två ungdomsrepresentanter jämte två suppleanter för en tid av två år., enligt valberedningens förslag: Att omvälja Jennifer van der Gronden och Sanna Ågestedt till ungdomsrepresentanter. Att nyvälja Maja Jansson till förste suppleant och Anton Broström till andre suppleant i styrelsen. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

13 19. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet., enligt valberedningens förslag: Att omvälja Ove Olsson till revisor och nyvälja Malin Nilsson till personlig suppleant, båda från BDO Nordic Stockholm AB. 20. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen jämte en ungdomsrepresentant för en tid av två år. I pläderingen deltog: Åsa Edlund, valberedningen, Göran Aspgren, Stockhom, som återtog sin kandidatur. Att välja Arne Karlsson till ordförande i valberedningen. Att välja Åsa Edlund och Linda Jonefeldt till ledamöter i valberedningen. Att välja Emil Moberg till ungdomsrepresentant i valberedningen. 21. Anmälan om personalrepresentant jämte suppleant i förbundsstyrelsen. Karin Sundström, kansliet, meddelar att Anders Svärdh utsetts att vara personalrepresentant i styrelsen med Johan Sandler som suppleant. 22. Beslut om val av ombud till RF-stämman och erforderligt antal suppleanter. Att uppdra till styrelsen att utse ombud till RF- och SISU-stämmorna, med suppleanter. 23. Avslutning. Leif Larsson, styrelsen, bytte skepnad från tidigare ordförande i Skolidrottsförbundet till Riksidrottsyrelsens (RS) representant. Han inledde med att gratulera till att mötet valt en duktig pojke till ordförande som har egenskaper som kan föra förbundet långt. Leif presenterade därefter Riksidrottsstyrelsen och dess arbete med visionen Svensk Idrott världens bästa. Avslutningsvis lovade Leif att hälsa till RS att vi fattat många och kloka beslut. Bilaga D. Eva Johansson avslutade förbundsmötesförhandlingarna och tackade för förtroendet att få leda förbundsmötet och önskade all framgång att förverkliga verksamhetsinriktningen. Hon överlämnade därefter ordet och klubban till nye förbundsordförande Erik Söderberg för avtackningar och mötets avslutning. Erik Söderberg, tackade förbundsmötesombuden för förtroendet att få leda förbundet de kommande åren. Alla mötesdeltagare tackades för sin medverkan till ett bra arbete, givande diskussioner, positivt arbete och intressanta dagar. Ett särskilt tack riktades till Dalarnas skolidrottsförbund, där hans karriär började en gång med Premiumlägret och Bert-Åke Norlin och Mats Eriksson i spetsen. Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

14 Därefter avtackades och uppvaktades de närvarande ledamöter som i och med detta förbundsmöte lämnade sina uppdrag i styrelsen och valberedningen: Leif Larsson, Beatrice Eriksson och Jonas Kirvall. En hälsning med tack skickades till de icke närvarande Susanna Radovanovic, Evelina Keifer, Jan-Olof Ölverudh, Peter Nordh och Linnea Holm. Ett tack framfördes även till förbundets kanslipersonal för allt arbete före, under och efter förbundsmötet. Detta följdes av en kort presentation av anställd personal och arbetsområden på centrala kansliet. Vidare avtackades presidiet, ordförande Eva Johansson och sekreterare Agneta Sjöqvist för ett väl genomfört arbete. Erik Söderberg riktade med en applåd ett stort tack till Värmlands skolidrottsdistrikt för värdskapet, och särskilt Jonas Kirvall som möjliggjort för oss att hålla detta möte som fungerat väldigt bra i Karlstad. Dennis Sandhu, Örebro skolidrottsdistrikt, tackade Leif Larsson för hans fina arbete med en bok, Där människor möts, Örebro i dag och i morgon och önskade honom samtidigt lycka till i framtiden. Matilda Andersson, Norrbotten, som rest längst tackade för möjligheten att få komma till detta inspirerande möte och tog tillfället i akt att tacka med en applåd. Med dessa tack avslutade därefter Erik Söderberg förbundsmötet 2010 med ett klubbslag. Vid protokollet: Agneta Sjöqvist Justeras: Eva Johansson Per Öiseth Jessica Hermansson Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

15 Bilageförteckning: A. Leif Larssons hälsningsanförande. B. Svenska Skolidrottsförbundets utmärkelser C. Värmlands skolidrottsförbunds förtjänsttecken. D. Riksidrottsstyrelsens presentation.. Handlingar till förbundsmötet 2010, bilagor till protokollet: Följande handlingar (bilaga till orginalprotokollet) förelåg vid förbundsmötet: 1. Häfte med mötesformalia, valberedningens förslag, motioner 1-11 med förbundsstyrelsens utlåtande, förbundsstyrelsens förslag: verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer och proposition Verksamhetsberättelser och årsredovisningar för Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte

Protokoll fört vid Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte 2008-04-19 20 på hotell Nordkalotten, Luleå. 1-22

Protokoll fört vid Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte 2008-04-19 20 på hotell Nordkalotten, Luleå. 1-22 Protokoll fört vid Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte 2008-04-19 20 på hotell Nordkalotten, Luleå. 1-22 Inför förbundsmötet, kvällen den 18:e, hälsar förbundsordförande Leif Larsson välkommen till

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

17 Val av protokolljusterare Beslutades att utse Jennifer att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

17 Val av protokolljusterare Beslutades att utse Jennifer att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2/2010 avseende 16-38 Plats: Stockholm, Bosön Dag: 6 juni, 2010 Närvarande: Erik Söderberg Eva Eliasson Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö.

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö. REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl. 10.00 16.45. på Svenska Mässan i Älvsjö. PARENTATION för de ledare o funktionärer som lämnat oss under året. Mötets

Läs mer

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser.

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Fastställande av röstlängd fastställa röstlängden till 61 röstberättigade medlemmar.. 2 Fråga om årsmötet

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 24 mars, 2012 Plats: Scandic Continental, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2012 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016 Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016 Plats: Best Western Hotell, Bromma Inledning Tomas Engholm, förbundsordförande inledde mötet med ett tal om året som gått och om inriktningen för framtiden. Mötets öppnande

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

SVENSKA BOB OCH RODELFÖRBUNDET

SVENSKA BOB OCH RODELFÖRBUNDET sida 1 av 4 SVENSKA BOB OCH RODELFÖRBUNDET PROTOKOLL FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2015-09-13 PLATS: BOSÖN, LIDINGÖ TID: LÖRDAGEN DEN 13 SEPTEMBER 2015, KLOCKAN 09:00-12:00 Årsmöte gällande det delade verksamhetsåret

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Kapitel 1 Grundläggande bestämmelser 1 Namn, verksamhetsområde samt styrelsens hemort Förbundets namn är Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013)

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) Stadgar Skånes Innebandyförbund (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) 1 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Skånes Innebandyförbund (SkIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 1 Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 Tid: 2015-03-19 kl. 15.00 Plats: Tommarps Bygdegård Kallade: Samtliga klubbar i distriktet Närvarande: HBK, KLL, KÄR, KÄV, LBO, RON, RVK, SIM, TBG,

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström sid 1 (9) Plats och tid kl. 14 45-15 35 Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 19 mars 2016 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Emma Olsson-Björs,

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15 Närvarande: 12 röstberättigade ombud Datum: Möte: Förbundsstämma Plats: Scandic Grand Hotell i Örebro Förbundsstämmans ordförande: Ragnar Veer Förbundsstämmans sekreterare: Kis Linné Förbundsstämmans justerare:

Läs mer

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare.

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare. Svenska VattenskiClforbunClet Medlem av Riksidrottsförbundet! Member of the Swedish Sports Confecleration Medlem av Världsvattenskidförbundet! Melllber of the International Waterski Federation Årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av årsmötet 2011-12-08 Innehållsförteckning 1 Kap. Allmänna bestämmelser... 3 1 Uppgift... 3 2 Verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

Årsmötesprotokoll FLiNS

Årsmötesprotokoll FLiNS Årsmötesprotokoll FLiNS Föreningen för Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2011-03-21 Plats: ACAS-salen, A huset Tid: 16.15 1) Mötets öppnade Mötet öppnades av FLiNS ordförande Charles Westerberg.

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund 1(7) Stadgarna reviderade och tagna på årsmötet 2015-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänna bestämmelser Ändamål 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region)

Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region) Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region) Gymnastikregionförbund (GRF) antagna av årsmötet 19 mars 2011 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Mitt (GRF) ska, enligt dessa stadgar

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Stadgar. 1 kap Allmänna bestämmelser

Stadgar. 1 kap Allmänna bestämmelser Stadgar för Östra Götalands Konståkningsförbund (ÖGKF) Antagna vid årsmöte 2001-05-13 i Jönköping. Ändrade vid årsmöte 2005-05-08 i Jönköping (styrelsens storlek). Ändrade vid årsmöte 2013-05-05 i Jönköping

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Social Omsorg, FSO, 2015.03.08 kl. 09 00-14 00, Visions lokaler, Kungsgatan 28 A, Stockholm

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Social Omsorg, FSO, 2015.03.08 kl. 09 00-14 00, Visions lokaler, Kungsgatan 28 A, Stockholm Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Social Omsorg, FSO, 2015.03.08 kl. 09 00-14 00, Visions lokaler, Kungsgatan 28 A, Stockholm 1 Mötets öppnande FSO:s ordförande Jim-Alex Minorsson Hirschi hälsar

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING Punkt Ärende Hänvisning mm. 10.00 Välkomstanförande Medaljörerna hedras Stämmans öppnande Svenska Ridsportförbundets ordförande Anders Mellberg Öppningsanförande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer