Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!"

Transkript

1 Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som möjligt i rörelse samt genom utbildning ge unga bestående kunskaper inom demokrati och ledarskap. Vi vill erbjuda en mångfald av träningsoch tävlingsmöjligheter och genom glädje få individer att stanna och utvecklas inom svensk idrott. Skolidrottsförbundets uppgift känns viktigare än någonsin, både vad gäller att locka barn till rolig, fysisk aktivitet och vad det gäller demokratisk fostran. Skolidrottsförbundet är ett fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott. Det organiseras av medlemmarna som utövar de idrotts- och friluftsaktiviteter de kommer överens om, vid behov med anpassade bestämmelser. Våra mål syftar till livskvalitet, trivsel, gemenskap, glädje och hälsa. Vi vill skapa möjligheter till ungdomsinflytande, föreningsdemokrati och idrott hela livet. Vår verksamhet vill bidra till bättre folkhälsa. Rent spel på alla plan, i alla sammanhang, är också en av våra ledstjärnor. Skolidrottsförbundet finns i hela landet och merparten av arbetet utförs lokalt i våra drygt föreningar fördelade på 26 distriktsförbund. Skolidrottsförbundet lever i nuet, men ser också vikten av att blicka framåt. Skolidrottsförbundets verksamhetsidé Därför finns vi till: Skolidrottsförbundets idé är att få barn och ungdomar, såväl förenings- som icke föreningsanslutna, att motionera och vara fysiskt aktiva. Genom intressanta och spännande aktiviteter, nya som mer traditionella, läggs grunden för god hälsa och demokratiska värderingar. Våra utbildningar skapar förutsättningar för att fostra framtidens ideella ledare. Skolidrottsförbundets värdegrund Vad vi står för: GLÄDJE, GLÖD OCH GEMENSKAP Vi vill skapa en positiv och lättillgänglig idrottsmiljö där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten. DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Skolidrottsförbundet är en demokratisk organisation med en mångfald av medlemmar. Alla är välkomna och känner sig värdefulla i sin roll som medlemmar eller ledare. Alla som engagerar sig i våra verksamheter ska känna att de ges möjlighet att vara delaktiga och inspireras genom att arbeta för och med barn och unga. ALLAS RÄTT ATT VARA MED I Skolidrottsförbundets verksamheter är alla välkomna och alla ska behandlas lika. RENT SPEL Moral, etik och rent spel ingår i alla sammanhang som naturliga delar i vår verksamhet.

2 FRAMTIDENS IF Inom idrottsrörelsen har det de senaste åren diskuterats hur Framtidens IF ser ut. Skolidrottsförbundets grundtankar rimmar mycket väl med vad som önskas av idrotten i framtiden; flexibilitet, gemenskap och delaktighet. Skolidrottsförbundets vision Vi går före och är en förebild för övriga idrottsrörelsen där vi är idrottens ledande ledarskola. I Färdplan 2025 beskrivs mer ingående hur förbundet ska behålla den positionen och även hur vi ska arbeta för att ligga i täten när det gäller utvecklingen av idrottsrörelsen. Skolidrottsförbundets verksamhet Skolidrottsförbundets verksamhet är indelad i olika verksamhetsområden: Bland andra utbildning, breddarrangemang och tävling. Varje verksamhetsområde utarbetar strategier för att utveckla verksamheten i den riktning som är fastslagen i verksamhetsinriktningen, vilken i sin tur syftar till att uppnå visionen. Våra verksamheter ska kontinuerligt utvärderas och nya mål ska sättas upp. Vi lägger också stor vikt vid ungdomsinflytande.

3 Verksamhetsinriktning Fokusområden för perioden Samarbeten med partners som ger ökad kännedom och ökade intäkter. Fungerande SDF och föreningar över hela landet. Svenska Skolidrottsförbundet 100 år Föreningen Skolidrottsförbundets grundsten Skolidrottsföreningens verksamhet kännetecknas av att den drivs som ideell förening på en skola, i kommundel eller kommun drivs av barn eller ungdomar har vuxenstöd där det behövs gör det enkelt och roligt för alla att vara med välkomnar alla som vill vara med är nästan gratis sätter fair play i första rummet. Skolidrottsförbundet ska arbeta för att stödja och utveckla befintliga och nya föreningar för att öka antalet medlemmar och höja deras engagemang och kunskaper. Följden av det arbetet ska vara att fler föreningar, som söker LOK-stöd för sin verksamhet, bildas. På alla nivåer ska vi verka för att bredd- och tävlingsverksamhet erbjuds så att det lokalt i föreningar finns aktiviteter som alla kan vara delaktiga i. Vi ska verka för att skolidrottsföreningarnas roll stärks bland elever, lärare och rektorer så att skolidrottsföreningen blir den naturliga länken till idrottsrörelsen i Sverige. Centralt och på distriktsnivå arrangeras erfarenhetsutbyte med tips och idéer från föreningsverksamheter så att fler barn och ungdomar kan utöva fysiska aktiviteter i skolidrottsföreningens regi. De senaste åren har Skolidrottsförbundets medlemstal stabiliserats och till och med visat en viss ökning i början av 2014 efter att många föreningar försvann när organisationsnummer blev obligatoriskt under fyller Svenska Skolidrottsförbundet 100 år. En första, mindre, grupp har tillsatts. Under 2015 ska arbetet intensifieras för att vi under jubileumsåret 2016 ska kunna hålla ett värdigt firande av Sveriges yngsta 100-åring. Det här vill vi uppnå! Fler kommunala beslutsfattare ska känna till nyttan av att ha och stötta skolidrottsföreningar. Föreningarna bedriver verksamhet enligt gällande riktlinjer (stadgar). Föreningarna har fungerande vuxenstöd där det behövs. Andel föreningar som söker LOK-stöd ska öka. Ökade intäkter via ekonomiska partners.

4 Så här ska vi göra! Vi bedriver ett aktivt lobbningsarbete mot kommunala beslutsfattare på distriktsnivå och mot centrala institutioner från förbundshåll. Vi tillhandahåller redskap och manualer som underlättar arbetet i föreningarna. Hemsidan utvecklas så att den innehåller mer praktiska tips och råd för föreningsutveckling samt tillhandahåller mallar som kan användas direkt i verksamheten. Vi utvecklar också vår närvaro i sociala medier. Vi uppmärksammar och delar ut pris till årets vuxenstöd. Vi uppmuntrar föreningarna att arrangera Skolidrottsföreningens dag Vi ger extra stöttning till SDF med låg procentuell andel skol-if Vi kartlägger potentiella ekonomiska partners och träffar dem. Organisationsutveckling Färdplan 2025 är det dokument som ska ta oss framåt och hjälpa förbundet att hålla riktningen in i framtiden. Planen antogs på Förbundsmötet 2014 och ska nu jobbas in i distriktens arbete. Den går också att koppla till en ändrad paragraf i stadgarna som nu gör det möjligt att bilda skol-if utan att föreningen är kopplad till en specifik skola utan nu kan bildas och drivas i samverkan inom en kommun eller kommundel. Vi ska tillsammans med våra föreningar och distrikt skapa en stabil men samtidigt flexibel organisation utifrån ett gemensamt synsätt som uppmuntrar till kreativitet och egna initiativ. Det här vill vi uppnå! Väl fungerande SDF över hela landet för bästa stöd till föreningarna. Införa Färdplan 2025 i hela förbundet. Så här ska vi göra: Aktivt stötta samverkan i och mellan de olika distrikten och skapa goda förutsättningar för skolidrottsföreningar. Under perioden förtydliga och jobba efter Färdplan Se över hur förbundet organiserar sig på bästa sätt för högsta kvalitet och bästa effektivitet.

5 Ungdomsinflytande INRIKTNING I vårt förbund är det barn och ungdomar som styr verksamheten och själva planerar och förverkligar sina idéer. Eftersom verksamheten bygger på idrott för skolungdom av skolungdom är det också de som ska ta besluten genom exempelvis olika styrelseuppdrag. Från förening till förbundsstyrelse finns ungdomar med och påverkar utvecklingen. Vi blir bättre på att välkomna och introducera nya ledare på alla nivåer. Det här vill vi uppnå: Vi skapar stödjande miljöer för alla de unga, organisations- och aktivitetsledare som finns i våra distrikt och i våra föreningar. Ungdomarna ska ta plats i organisationen. Vi ökar andelen unga ledare som är med och påverkar vår verksamhets alla områden. Vi skapar möjligheter för unga och vuxna att mötas och leda Skolidrottsförbundets verksamhet tillsammans. Så här ska vi göra: Vi erbjuder olika verktyg för att arbeta med att ungdomar ska känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten. Vi skapar mötesplatser och mötesformer där vuxna och ungdomar tillsammans deltar i besluten och utvecklingen. Vi ger ungdomar reellt inflytande genom att ge dem förtroende samt samma rättig- och skyldigheter som de vuxna. Valberedningen får en särskild uppgift att lägga stor vikt vid att hitta unga ledamöter. Utbildningsverksamhet Skolidrottsförbundet ska verka för att ytterligare stärka och utveckla vår utbildningsverksamhet med fokus främst på distriktsnivån och stödstrukturen kring föreningarna. Verksamheten ska ledas av utbildade ledare på alla nivåer för att erbjuda en bra utbildningsgrund för framtidens idrottsledare. All utbildningsverksamhet som sker inom förbundet ska hålla en hög kvalitet och därmed ska tydliga syften och mål med utbildningarna finnas. Det här vill vi uppnå! Utveckla utbildningsverksamheten för att fler föreningar ska få ett fullgott stöd från distrikten. Öka antalet utbildningar och tillgängligheten till dessa för alla medlemmar i förbundet. Så här ska vi göra: Genomföra certifieringsutbildningar där de certifierade utbildarna i sin tur genomför ledarutbildningar för unga. Marknadsföra de olika delarna i utbildningsverksamheten. Skapa verktyg för att utveckla kompetensnivån i distrikten.

6 Breddverksamhet för alla! Skolidrottsförbundet sätter tals barn och ungdomar i rörelse där alla kan vara med. Våra arrangemang bygger på tanken att idrott kan vara lustfyllt, kravlöst och att det helt enkelt bara är roligt att vara i rörelse(n). Vår verksamhet syftar till att erbjuda så många som möjligt att motionera och vara fysiskt aktiva. Genom våra aktiviteter lockar vi allt fler att bilda en förening och sprida kunskap om förbundet. Det här vill vi uppnå: Fler barn och ungdomar deltar i våra aktiviteter. Utveckla och inspirera till mångfald av aktiviteter i hela landet. Sätta hälsa och livsstil i fokus. Sprida kunskaper om förbundet. Ökat deltagande i Skoljoggen. Så här ska vi göra: Genomföra rikstäckande aktiviteter som till exempel Skoljoggen där vi nu samarbetar med Skånemejerier med målet att öka deltagandet. Färre, men mer aktiva Skoljoggen-ansvariga Söka samarbeten med partners som har samma värdegrund. Utveckla och förmedla nya inspirerande aktiviteter.

7 Tävlingsverksamhet Skolidrottsförbundet genomför KM-, DM-, och SM-tävlingar för dem som vill mäta sina prestationer mot andra. Vi strävar efter att ha ett högt deltagande i våra tävlingar och genomför skolanpassade tävlingar för såväl aktiva som inaktiva. Vi är också öppna för nya idrotter och söker samarbeten med andra specialidrottsförbund. Det här vill vi uppnå: Vi genomför och utvecklar minst tio skol-sm, gärna med nya idrotter. Hitta nya former för tävling. Finalspel vid egen SM-helg. Fair play-anda ska genomsyra alla våra tävlingar. Så ska vi göra: Vi bjuder in till träffar med andra SF för att berätta om hur vi bedriver skol-sm och förhoppningsvis hittar vi fler idrotter och samarbeten. Vi tar bort de idrotter som ställts in de senaste åren och ersätter dem med nya, spännande och ungdomliga idrotter. Vi söker ort med förutsättningar att stå som värd för SM-helg med slutspel och uppvisning/prova på i flera idrotter. Vi ska fortsätta att sätta fair play i första rummet vid våra tävlingar och bli ännu bättre på att ha detta synligt i våra utskick och skrifter. Vi ska hela tiden påminna våra deltagande lag om att fair play alltid är viktigare än matchresultat. Vi ska se över regelverk och bestämmelser kring våra SM och uppdatera och modernisera dessa så att skol-sm blir attraktivt och lätt att vara med i. Det ska vara tydligt vad som gäller, och vi ska självklart följa våra egna bestämmelser. Vi ska öka synligheten av skol-sm och skol-dm genom bättre information på hemsida, i sociala medier och i utskick. Vi tillsätter en disciplinkommitté. Internationell verksamhet Skolidrottsförbundet ska verka för svenskt deltagande i tävlingar arrangerade av Internationella Skolidrottsförbundet, ISF. Vi ska öka antalet skolor som deltar i kvaltävlingar inför internationella tävlingar. Vi ska delta i det nordiska samarbetet för att skapa mötesplatser för nordiskt skolidrottsutbyte. Det här vill vi uppnå! Vi deltar med skolidrottslandslag i skol-vm. De lag vi skickar är väl förberedda för sitt internationella tävlande. Vi stöttar kommun och skol-if om det blir aktuellt med internationella tävlingar i Sverige. Våra nordiska erfarenhetsutbyten kan leda till någon gemensam aktivitet i Norden eller ge inspiration till någon ny breddaktivitet. Så ska vi göra: Vi underlättar för lagen genom att bistå med råd och stöd i samband med anmälningar, resor och tävlingar.

8 Vi stöttar kommuner och skol-if som vill arrangera skol-vm. I vårt nordiska samarbete deltar vi i möjligaste mån på gemensamma möten och sprider goda exempel från våra grannländers verksamhet. Kommunikation Skolidrottsförbundet ska sprida enhetlig information om förbundets verksamheter såväl internt som externt. Vi ska stärka vårt varumärke, regelbundet uppdatera skolidrott.se och öka vår närvaro i sociala medier. Vi ska profilera vår logotyp i de sammanhang där vi förmedlar ett budskap och synliggör våra olika verksamheter. Vi ska sprida budskapet roligt, enkelt och nästan gratis. Externt ska kännedomen om vår verksamhet öka bland kommunala beslutsfattare och myndigheter samt möjliga samarbetspartners. Det här vill vi uppnå: Igenkänning av Skolidrottsförbundets grafiska profil hos våra målgrupper. Vår verksamhet är väl känd för våra målgrupper. Kunskapen om vår verksamhet är känd hos andra specialidrottsförbund inom RF. Så stora delar som möjligt av samhället vet vad en skol-if är och har förståelse för vår verksamhet. Framgång, det vill säga uppmärksamhet, i sociala medier. Så här ska vi göra: Vi kommunicerar ut vår grafiska manual i våra distrikt. Vi kommunicerar våra viktigaste frågor i alla typer av medier, lokalt, regionalt och nationellt. Vi utvecklar vår internkommunikation genom IdrottOnline. Vi satsar på fortsatt närvaro på Internet genom närvaro i sociala medier och marknadsföring samt regelbunden uppdatering av vår hemsida. Vi utbildar i sociala medier på alla nivåer så att kunskapen om förbundets verksamhet får större spridning. Mångfaldsarbete Skolidrottsförbundet ska i sitt arbete med mångfald uppmuntra och synliggöra mångfaldsperspektivet i alla våra verksamheter på alla nivåer. Vårt mål är att arbeta efter RF:s likabehandlingsplan. Det här vill vi uppnå: Våra medlemmar speglar befolkningens sammansättning i Sverige. Så ska vi göra: Vi lyfter likabehandlingsperspektivet i våra utbildningar, på våra mötesplatser och träffpunkter inom förbundets verksamhet. Vi låter tankar om ett likabehandlande synsätt genomsyra hela förbundets verksamhet. Vi uppmuntrar aktiviteter som ökar kunskapen om mångfaldsfrågor. De syftar till ökad förståelse för bland annat olika kulturer, religioner, åldrar, genus, sexuell läggning och personer med funktionsnedsättning.

9 Vi blir bättre på, och tydligare med, att jobba med integration i de styrande rummen på alla nivåer.

10 Vår organisation medlemmar skolidrottsföreningar 26 specialdistriktsförbund Förbundsstyrelse med arbetsgrupper/projektgrupper VI ORGANISERAR VÅR VERKSAMHET PÅ OLIKA SÄTT Skolidrottsföreningar (skol-if) med ansvar för medlemmarna på lokal nivåœ Specialdistriktsförbund (SDF) med lokalt ansvar för föreningarna Regional samverkan Arbets- och projektgrupper med ansvar för ett specifikt verksamhetsområde på internationell, nationell, regional eller lokal nivåœ Förbundsstyrelsen med nationellt och internationellt ansvar Föreningarna ansvarar för kommunikationen med sina medlemmar och sina intressenter. De är även distriktets förlängda arm mot medlemmarna när det gäller centrala frågor. Specialdistriktsförbunden avgör själva, utifrån förbundsmötets prioriteringar och de lokala behoven, vilka insatser de kan göra. Distriktens uppgift är att stötta föreningarna genom att till exempel anordna läger, utbildningar, tävlingar och lyskraftsarrangemang. Distrikten åker även ut och besöker föreningarna och är förbundets förlängda arm. Miniminivån för alla SDF är att de engagerar sig i att: sprida kunskap om Skolidrottsförbundets idé och verksamhet skapa nya föreningar och stärka befintliga erbjuda utbildningar, aktiviteter och lokala tävlingar. verka för att följa förbundsmötesbeslut i demokratisk anda. Förbundsstyrelsen kan vid behov starta nya projektgrupper för riktade verksamhetsinsatser. Projektgruppens sammansättning varieras utifrån behov och tillgängliga ideella krafter. Förbundsstyrelsen tillsammans med kansliet har ansvar för kommunikationen med alla intressenter på det nationella planet samt med distrikt och föreningar när det gäller centrala frågor. Styrelsen är högsta beslutande organ mellan förbundsstämmorna.

11 Så genomför vi och följer upp förbundsmötets beslut GENOMFÖRANDE Med gemensamma krafter ska förbundsstyrelse, distriktsstyrelser och föreningar tillsammans med tjänstemän nå de mål vi har satt upp för Vi ska på alla nivåer efter förbundsmötet arbeta fram verksamhetsplaner med kopplingar till de inriktningsmål som antagits av förbundsmötet. Detta kräver insatser utifrån följande ansvarsfördelning: FÖRBUNDSSTYRELSEN Har det yttersta ansvaret för att förbundsmötets beslut genomförs och är mellan förbundsmötena Skolidrottsförbundets högsta beslutande organ. DISTRIKTSSTYRELSER Varje distriktsstyrelse ansvarar för att fattade beslut på förbundsmötet omsätts i distriktets verksamhet. Distriktsstyrelsen kallar till ett möte för att gå igenom besluten som fattades på förbundsmötet Därefter arbetar varje distriktsstyrelse aktivt för att besluten ska genomföras och målen nås. Distriktsstyrelsen ansvarar för att det finns verksamhet på de av förbundsmötet prioriterade områdena. Distriktsstyrelsen har ett ansvar att hålla sig uppdaterad via exempelvis nyhetsbrev, och andra sociala medier för att kunna vidarebefordra information till sina föreningar. Ekonomiska riktlinjer för Skolidrottsförbundet redovisade vid utgången av 2013 ett eget kapital om drygt 2 miljoner. En betydande del av våra finansieringskällor står Riksidrottsförbundet för genom det statliga anslaget som delas ut varje år till RF:s 70 medlemsförbund. I det sammanhanget betonas specialidrottsförbundets nyckelroll när det gäller att omvandla prioriteringar till praktisk verksamhet. I Skolidrottsförbundets budget 2014 är det statliga anslaget något lägre 2013, varför det finns fortsatt fog för försiktighet när det gäller ekonomin. Medlemsavgifter är också fortsatt en stor inkomstkälla till förbundet. Regeringens satsning på Idrottslyftet kommer ytterligare att förstärka satsningar på barn- och ungdomsidrott. Under perioden har inriktningen att behålla barn och unga inom idrotten förstärkts. Medlemsavgiften till Skolidrottsförbundet är 700 kronor per år och 500 kronor för föreningar med endast årskurser till och med år 6. Inriktningsmålen för bedöms rymmas inom den ekonomiska ram som finns tillgänglig i form av resursanskaffning. Tilldelning av resurser vid varje års budgetering kommer att återspegla de prioriterade områden som fastställs som inriktningsmål vid förbundsmötet Verksamhetsplaner med måldokument och strategier ska arbetas fram efter förbundsmötet, på alla nivåer. För varje strategi ska det finnas en koppling till de övergripande inriktningsmålen och arbetsgruppernas inriktningsmål, som antas av förbundsmötet. Ambitionen är att länka samman ekonomi, mål och kvalitet till en helhet.

12 Förbundsmötet ansvarar för att ta fram en verksamhetsinriktning för perioden Förbundsstyrelsen ansvarar för att övergripande budget och ekonomiska beslut återspeglar antagna mål. Förbundets ekonomiadministratör ansvarar för bokföring och redovisning. Respektive arbetsgrupp ansvarar för tilldelad budget enligt styrelsebeslut.

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Svenska Skolidrottsförbundet Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Skolidrottsförbundet har en organisation som är väl rustad att möta framtiden 0% 1. Absolut inte 100% 0%

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

Sveriges största turnering i inomhusfotboll

Sveriges största turnering i inomhusfotboll Sveriges största turnering i inomhusfotboll Svenska Fotbollförbundets och Landslagets Fair Play Trophy i samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet och Kinnarps Det är dags för Sveriges största turnering

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Remiss: Internationella riktlinjer

Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har, utan eget ställningstagande, beslutat att revideringen av de internationella riktlinjerna ska skickas på remiss

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS GENOMFÖRANDE Kartläggning av ekonomiska fakta och analys Regionalt - nitton distriktsorganisationer Lokalt Föreningar Idrottslyftet Bidrag Centralt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet och anslutet till International Schoolsport Federation (ISF).

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet och anslutet till International Schoolsport Federation (ISF). STADGAR för Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) 01 Sammansättning Förbundet är en sammanslutning av idrottsföreningar bland eleverna vid grundskolan och gymnasiet eller med dessa jämförliga skolor, vilka

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem gorvad/forenta nationerna/fn s allmanna forklaring

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem gorvad/forenta nationerna/fn s allmanna forklaring 1. Inledning Den här skrivningens intention är att ange hur RF och SISU avser att arbeta med ungdomsinflytande i syfte att stärka arbetet i SF och IF. Planen har arbetats fram på kansliet på uppdrag av

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. IHF DAGEN 23 JANUARI 2012 IDROTTSLYFTET EN UTVÄRDERING För utveckling

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

UFO - Organisationsutredningen

UFO - Organisationsutredningen UFO - Organisationsutredningen Jeanette Olofsson Annie Plantin Stefan Johansson Ingela Eriksson Hasse Hagberg Uppdrag Lägga fram förslag på hur svensk boule ska organiseras och administreras. Vår lägesanalys

Läs mer