Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!"

Transkript

1 Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som möjligt i rörelse samt genom utbildning ge unga bestående kunskaper inom demokrati och ledarskap. Vi vill erbjuda en mångfald av träningsoch tävlingsmöjligheter och genom glädje få individer att stanna och utvecklas inom svensk idrott. Skolidrottsförbundets uppgift känns viktigare än någonsin, både vad gäller att locka barn till rolig, fysisk aktivitet och vad det gäller demokratisk fostran. Skolidrottsförbundet är ett fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott. Det organiseras av medlemmarna som utövar de idrotts- och friluftsaktiviteter de kommer överens om, vid behov med anpassade bestämmelser. Våra mål syftar till livskvalitet, trivsel, gemenskap, glädje och hälsa. Vi vill skapa möjligheter till ungdomsinflytande, föreningsdemokrati och idrott hela livet. Vår verksamhet vill bidra till bättre folkhälsa. Rent spel på alla plan, i alla sammanhang, är också en av våra ledstjärnor. Skolidrottsförbundet finns i hela landet och merparten av arbetet utförs lokalt i våra drygt föreningar fördelade på 26 distriktsförbund. Skolidrottsförbundet lever i nuet, men ser också vikten av att blicka framåt. Skolidrottsförbundets verksamhetsidé Därför finns vi till: Skolidrottsförbundets idé är att få barn och ungdomar, såväl förenings- som icke föreningsanslutna, att motionera och vara fysiskt aktiva. Genom intressanta och spännande aktiviteter, nya som mer traditionella, läggs grunden för god hälsa och demokratiska värderingar. Våra utbildningar skapar förutsättningar för att fostra framtidens ideella ledare. Skolidrottsförbundets värdegrund Vad vi står för: GLÄDJE, GLÖD OCH GEMENSKAP Vi vill skapa en positiv och lättillgänglig idrottsmiljö där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten. DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Skolidrottsförbundet är en demokratisk organisation med en mångfald av medlemmar. Alla är välkomna och känner sig värdefulla i sin roll som medlemmar eller ledare. Alla som engagerar sig i våra verksamheter ska känna att de ges möjlighet att vara delaktiga och inspireras genom att arbeta för och med barn och unga. ALLAS RÄTT ATT VARA MED I Skolidrottsförbundets verksamheter är alla välkomna och alla ska behandlas lika. RENT SPEL Moral, etik och rent spel ingår i alla sammanhang som naturliga delar i vår verksamhet.

2 FRAMTIDENS IF Inom idrottsrörelsen har det de senaste åren diskuterats hur Framtidens IF ser ut. Skolidrottsförbundets grundtankar rimmar mycket väl med vad som önskas av idrotten i framtiden; flexibilitet, gemenskap och delaktighet. Skolidrottsförbundets vision Vi går före och är en förebild för övriga idrottsrörelsen där vi är idrottens ledande ledarskola. I Färdplan 2025 beskrivs mer ingående hur förbundet ska behålla den positionen och även hur vi ska arbeta för att ligga i täten när det gäller utvecklingen av idrottsrörelsen. Skolidrottsförbundets verksamhet Skolidrottsförbundets verksamhet är indelad i olika verksamhetsområden: Bland andra utbildning, breddarrangemang och tävling. Varje verksamhetsområde utarbetar strategier för att utveckla verksamheten i den riktning som är fastslagen i verksamhetsinriktningen, vilken i sin tur syftar till att uppnå visionen. Våra verksamheter ska kontinuerligt utvärderas och nya mål ska sättas upp. Vi lägger också stor vikt vid ungdomsinflytande.

3 Verksamhetsinriktning Fokusområden för perioden Samarbeten med partners som ger ökad kännedom och ökade intäkter. Fungerande SDF och föreningar över hela landet. Svenska Skolidrottsförbundet 100 år Föreningen Skolidrottsförbundets grundsten Skolidrottsföreningens verksamhet kännetecknas av att den drivs som ideell förening på en skola, i kommundel eller kommun drivs av barn eller ungdomar har vuxenstöd där det behövs gör det enkelt och roligt för alla att vara med välkomnar alla som vill vara med är nästan gratis sätter fair play i första rummet. Skolidrottsförbundet ska arbeta för att stödja och utveckla befintliga och nya föreningar för att öka antalet medlemmar och höja deras engagemang och kunskaper. Följden av det arbetet ska vara att fler föreningar, som söker LOK-stöd för sin verksamhet, bildas. På alla nivåer ska vi verka för att bredd- och tävlingsverksamhet erbjuds så att det lokalt i föreningar finns aktiviteter som alla kan vara delaktiga i. Vi ska verka för att skolidrottsföreningarnas roll stärks bland elever, lärare och rektorer så att skolidrottsföreningen blir den naturliga länken till idrottsrörelsen i Sverige. Centralt och på distriktsnivå arrangeras erfarenhetsutbyte med tips och idéer från föreningsverksamheter så att fler barn och ungdomar kan utöva fysiska aktiviteter i skolidrottsföreningens regi. De senaste åren har Skolidrottsförbundets medlemstal stabiliserats och till och med visat en viss ökning i början av 2014 efter att många föreningar försvann när organisationsnummer blev obligatoriskt under fyller Svenska Skolidrottsförbundet 100 år. En första, mindre, grupp har tillsatts. Under 2015 ska arbetet intensifieras för att vi under jubileumsåret 2016 ska kunna hålla ett värdigt firande av Sveriges yngsta 100-åring. Det här vill vi uppnå! Fler kommunala beslutsfattare ska känna till nyttan av att ha och stötta skolidrottsföreningar. Föreningarna bedriver verksamhet enligt gällande riktlinjer (stadgar). Föreningarna har fungerande vuxenstöd där det behövs. Andel föreningar som söker LOK-stöd ska öka. Ökade intäkter via ekonomiska partners.

4 Så här ska vi göra! Vi bedriver ett aktivt lobbningsarbete mot kommunala beslutsfattare på distriktsnivå och mot centrala institutioner från förbundshåll. Vi tillhandahåller redskap och manualer som underlättar arbetet i föreningarna. Hemsidan utvecklas så att den innehåller mer praktiska tips och råd för föreningsutveckling samt tillhandahåller mallar som kan användas direkt i verksamheten. Vi utvecklar också vår närvaro i sociala medier. Vi uppmärksammar och delar ut pris till årets vuxenstöd. Vi uppmuntrar föreningarna att arrangera Skolidrottsföreningens dag Vi ger extra stöttning till SDF med låg procentuell andel skol-if Vi kartlägger potentiella ekonomiska partners och träffar dem. Organisationsutveckling Färdplan 2025 är det dokument som ska ta oss framåt och hjälpa förbundet att hålla riktningen in i framtiden. Planen antogs på Förbundsmötet 2014 och ska nu jobbas in i distriktens arbete. Den går också att koppla till en ändrad paragraf i stadgarna som nu gör det möjligt att bilda skol-if utan att föreningen är kopplad till en specifik skola utan nu kan bildas och drivas i samverkan inom en kommun eller kommundel. Vi ska tillsammans med våra föreningar och distrikt skapa en stabil men samtidigt flexibel organisation utifrån ett gemensamt synsätt som uppmuntrar till kreativitet och egna initiativ. Det här vill vi uppnå! Väl fungerande SDF över hela landet för bästa stöd till föreningarna. Införa Färdplan 2025 i hela förbundet. Så här ska vi göra: Aktivt stötta samverkan i och mellan de olika distrikten och skapa goda förutsättningar för skolidrottsföreningar. Under perioden förtydliga och jobba efter Färdplan Se över hur förbundet organiserar sig på bästa sätt för högsta kvalitet och bästa effektivitet.

5 Ungdomsinflytande INRIKTNING I vårt förbund är det barn och ungdomar som styr verksamheten och själva planerar och förverkligar sina idéer. Eftersom verksamheten bygger på idrott för skolungdom av skolungdom är det också de som ska ta besluten genom exempelvis olika styrelseuppdrag. Från förening till förbundsstyrelse finns ungdomar med och påverkar utvecklingen. Vi blir bättre på att välkomna och introducera nya ledare på alla nivåer. Det här vill vi uppnå: Vi skapar stödjande miljöer för alla de unga, organisations- och aktivitetsledare som finns i våra distrikt och i våra föreningar. Ungdomarna ska ta plats i organisationen. Vi ökar andelen unga ledare som är med och påverkar vår verksamhets alla områden. Vi skapar möjligheter för unga och vuxna att mötas och leda Skolidrottsförbundets verksamhet tillsammans. Så här ska vi göra: Vi erbjuder olika verktyg för att arbeta med att ungdomar ska känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten. Vi skapar mötesplatser och mötesformer där vuxna och ungdomar tillsammans deltar i besluten och utvecklingen. Vi ger ungdomar reellt inflytande genom att ge dem förtroende samt samma rättig- och skyldigheter som de vuxna. Valberedningen får en särskild uppgift att lägga stor vikt vid att hitta unga ledamöter. Utbildningsverksamhet Skolidrottsförbundet ska verka för att ytterligare stärka och utveckla vår utbildningsverksamhet med fokus främst på distriktsnivån och stödstrukturen kring föreningarna. Verksamheten ska ledas av utbildade ledare på alla nivåer för att erbjuda en bra utbildningsgrund för framtidens idrottsledare. All utbildningsverksamhet som sker inom förbundet ska hålla en hög kvalitet och därmed ska tydliga syften och mål med utbildningarna finnas. Det här vill vi uppnå! Utveckla utbildningsverksamheten för att fler föreningar ska få ett fullgott stöd från distrikten. Öka antalet utbildningar och tillgängligheten till dessa för alla medlemmar i förbundet. Så här ska vi göra: Genomföra certifieringsutbildningar där de certifierade utbildarna i sin tur genomför ledarutbildningar för unga. Marknadsföra de olika delarna i utbildningsverksamheten. Skapa verktyg för att utveckla kompetensnivån i distrikten.

6 Breddverksamhet för alla! Skolidrottsförbundet sätter tals barn och ungdomar i rörelse där alla kan vara med. Våra arrangemang bygger på tanken att idrott kan vara lustfyllt, kravlöst och att det helt enkelt bara är roligt att vara i rörelse(n). Vår verksamhet syftar till att erbjuda så många som möjligt att motionera och vara fysiskt aktiva. Genom våra aktiviteter lockar vi allt fler att bilda en förening och sprida kunskap om förbundet. Det här vill vi uppnå: Fler barn och ungdomar deltar i våra aktiviteter. Utveckla och inspirera till mångfald av aktiviteter i hela landet. Sätta hälsa och livsstil i fokus. Sprida kunskaper om förbundet. Ökat deltagande i Skoljoggen. Så här ska vi göra: Genomföra rikstäckande aktiviteter som till exempel Skoljoggen där vi nu samarbetar med Skånemejerier med målet att öka deltagandet. Färre, men mer aktiva Skoljoggen-ansvariga Söka samarbeten med partners som har samma värdegrund. Utveckla och förmedla nya inspirerande aktiviteter.

7 Tävlingsverksamhet Skolidrottsförbundet genomför KM-, DM-, och SM-tävlingar för dem som vill mäta sina prestationer mot andra. Vi strävar efter att ha ett högt deltagande i våra tävlingar och genomför skolanpassade tävlingar för såväl aktiva som inaktiva. Vi är också öppna för nya idrotter och söker samarbeten med andra specialidrottsförbund. Det här vill vi uppnå: Vi genomför och utvecklar minst tio skol-sm, gärna med nya idrotter. Hitta nya former för tävling. Finalspel vid egen SM-helg. Fair play-anda ska genomsyra alla våra tävlingar. Så ska vi göra: Vi bjuder in till träffar med andra SF för att berätta om hur vi bedriver skol-sm och förhoppningsvis hittar vi fler idrotter och samarbeten. Vi tar bort de idrotter som ställts in de senaste åren och ersätter dem med nya, spännande och ungdomliga idrotter. Vi söker ort med förutsättningar att stå som värd för SM-helg med slutspel och uppvisning/prova på i flera idrotter. Vi ska fortsätta att sätta fair play i första rummet vid våra tävlingar och bli ännu bättre på att ha detta synligt i våra utskick och skrifter. Vi ska hela tiden påminna våra deltagande lag om att fair play alltid är viktigare än matchresultat. Vi ska se över regelverk och bestämmelser kring våra SM och uppdatera och modernisera dessa så att skol-sm blir attraktivt och lätt att vara med i. Det ska vara tydligt vad som gäller, och vi ska självklart följa våra egna bestämmelser. Vi ska öka synligheten av skol-sm och skol-dm genom bättre information på hemsida, i sociala medier och i utskick. Vi tillsätter en disciplinkommitté. Internationell verksamhet Skolidrottsförbundet ska verka för svenskt deltagande i tävlingar arrangerade av Internationella Skolidrottsförbundet, ISF. Vi ska öka antalet skolor som deltar i kvaltävlingar inför internationella tävlingar. Vi ska delta i det nordiska samarbetet för att skapa mötesplatser för nordiskt skolidrottsutbyte. Det här vill vi uppnå! Vi deltar med skolidrottslandslag i skol-vm. De lag vi skickar är väl förberedda för sitt internationella tävlande. Vi stöttar kommun och skol-if om det blir aktuellt med internationella tävlingar i Sverige. Våra nordiska erfarenhetsutbyten kan leda till någon gemensam aktivitet i Norden eller ge inspiration till någon ny breddaktivitet. Så ska vi göra: Vi underlättar för lagen genom att bistå med råd och stöd i samband med anmälningar, resor och tävlingar.

8 Vi stöttar kommuner och skol-if som vill arrangera skol-vm. I vårt nordiska samarbete deltar vi i möjligaste mån på gemensamma möten och sprider goda exempel från våra grannländers verksamhet. Kommunikation Skolidrottsförbundet ska sprida enhetlig information om förbundets verksamheter såväl internt som externt. Vi ska stärka vårt varumärke, regelbundet uppdatera skolidrott.se och öka vår närvaro i sociala medier. Vi ska profilera vår logotyp i de sammanhang där vi förmedlar ett budskap och synliggör våra olika verksamheter. Vi ska sprida budskapet roligt, enkelt och nästan gratis. Externt ska kännedomen om vår verksamhet öka bland kommunala beslutsfattare och myndigheter samt möjliga samarbetspartners. Det här vill vi uppnå: Igenkänning av Skolidrottsförbundets grafiska profil hos våra målgrupper. Vår verksamhet är väl känd för våra målgrupper. Kunskapen om vår verksamhet är känd hos andra specialidrottsförbund inom RF. Så stora delar som möjligt av samhället vet vad en skol-if är och har förståelse för vår verksamhet. Framgång, det vill säga uppmärksamhet, i sociala medier. Så här ska vi göra: Vi kommunicerar ut vår grafiska manual i våra distrikt. Vi kommunicerar våra viktigaste frågor i alla typer av medier, lokalt, regionalt och nationellt. Vi utvecklar vår internkommunikation genom IdrottOnline. Vi satsar på fortsatt närvaro på Internet genom närvaro i sociala medier och marknadsföring samt regelbunden uppdatering av vår hemsida. Vi utbildar i sociala medier på alla nivåer så att kunskapen om förbundets verksamhet får större spridning. Mångfaldsarbete Skolidrottsförbundet ska i sitt arbete med mångfald uppmuntra och synliggöra mångfaldsperspektivet i alla våra verksamheter på alla nivåer. Vårt mål är att arbeta efter RF:s likabehandlingsplan. Det här vill vi uppnå: Våra medlemmar speglar befolkningens sammansättning i Sverige. Så ska vi göra: Vi lyfter likabehandlingsperspektivet i våra utbildningar, på våra mötesplatser och träffpunkter inom förbundets verksamhet. Vi låter tankar om ett likabehandlande synsätt genomsyra hela förbundets verksamhet. Vi uppmuntrar aktiviteter som ökar kunskapen om mångfaldsfrågor. De syftar till ökad förståelse för bland annat olika kulturer, religioner, åldrar, genus, sexuell läggning och personer med funktionsnedsättning.

9 Vi blir bättre på, och tydligare med, att jobba med integration i de styrande rummen på alla nivåer.

10 Vår organisation medlemmar skolidrottsföreningar 26 specialdistriktsförbund Förbundsstyrelse med arbetsgrupper/projektgrupper VI ORGANISERAR VÅR VERKSAMHET PÅ OLIKA SÄTT Skolidrottsföreningar (skol-if) med ansvar för medlemmarna på lokal nivåœ Specialdistriktsförbund (SDF) med lokalt ansvar för föreningarna Regional samverkan Arbets- och projektgrupper med ansvar för ett specifikt verksamhetsområde på internationell, nationell, regional eller lokal nivåœ Förbundsstyrelsen med nationellt och internationellt ansvar Föreningarna ansvarar för kommunikationen med sina medlemmar och sina intressenter. De är även distriktets förlängda arm mot medlemmarna när det gäller centrala frågor. Specialdistriktsförbunden avgör själva, utifrån förbundsmötets prioriteringar och de lokala behoven, vilka insatser de kan göra. Distriktens uppgift är att stötta föreningarna genom att till exempel anordna läger, utbildningar, tävlingar och lyskraftsarrangemang. Distrikten åker även ut och besöker föreningarna och är förbundets förlängda arm. Miniminivån för alla SDF är att de engagerar sig i att: sprida kunskap om Skolidrottsförbundets idé och verksamhet skapa nya föreningar och stärka befintliga erbjuda utbildningar, aktiviteter och lokala tävlingar. verka för att följa förbundsmötesbeslut i demokratisk anda. Förbundsstyrelsen kan vid behov starta nya projektgrupper för riktade verksamhetsinsatser. Projektgruppens sammansättning varieras utifrån behov och tillgängliga ideella krafter. Förbundsstyrelsen tillsammans med kansliet har ansvar för kommunikationen med alla intressenter på det nationella planet samt med distrikt och föreningar när det gäller centrala frågor. Styrelsen är högsta beslutande organ mellan förbundsstämmorna.

11 Så genomför vi och följer upp förbundsmötets beslut GENOMFÖRANDE Med gemensamma krafter ska förbundsstyrelse, distriktsstyrelser och föreningar tillsammans med tjänstemän nå de mål vi har satt upp för Vi ska på alla nivåer efter förbundsmötet arbeta fram verksamhetsplaner med kopplingar till de inriktningsmål som antagits av förbundsmötet. Detta kräver insatser utifrån följande ansvarsfördelning: FÖRBUNDSSTYRELSEN Har det yttersta ansvaret för att förbundsmötets beslut genomförs och är mellan förbundsmötena Skolidrottsförbundets högsta beslutande organ. DISTRIKTSSTYRELSER Varje distriktsstyrelse ansvarar för att fattade beslut på förbundsmötet omsätts i distriktets verksamhet. Distriktsstyrelsen kallar till ett möte för att gå igenom besluten som fattades på förbundsmötet Därefter arbetar varje distriktsstyrelse aktivt för att besluten ska genomföras och målen nås. Distriktsstyrelsen ansvarar för att det finns verksamhet på de av förbundsmötet prioriterade områdena. Distriktsstyrelsen har ett ansvar att hålla sig uppdaterad via exempelvis nyhetsbrev, och andra sociala medier för att kunna vidarebefordra information till sina föreningar. Ekonomiska riktlinjer för Skolidrottsförbundet redovisade vid utgången av 2013 ett eget kapital om drygt 2 miljoner. En betydande del av våra finansieringskällor står Riksidrottsförbundet för genom det statliga anslaget som delas ut varje år till RF:s 70 medlemsförbund. I det sammanhanget betonas specialidrottsförbundets nyckelroll när det gäller att omvandla prioriteringar till praktisk verksamhet. I Skolidrottsförbundets budget 2014 är det statliga anslaget något lägre 2013, varför det finns fortsatt fog för försiktighet när det gäller ekonomin. Medlemsavgifter är också fortsatt en stor inkomstkälla till förbundet. Regeringens satsning på Idrottslyftet kommer ytterligare att förstärka satsningar på barn- och ungdomsidrott. Under perioden har inriktningen att behålla barn och unga inom idrotten förstärkts. Medlemsavgiften till Skolidrottsförbundet är 700 kronor per år och 500 kronor för föreningar med endast årskurser till och med år 6. Inriktningsmålen för bedöms rymmas inom den ekonomiska ram som finns tillgänglig i form av resursanskaffning. Tilldelning av resurser vid varje års budgetering kommer att återspegla de prioriterade områden som fastställs som inriktningsmål vid förbundsmötet Verksamhetsplaner med måldokument och strategier ska arbetas fram efter förbundsmötet, på alla nivåer. För varje strategi ska det finnas en koppling till de övergripande inriktningsmålen och arbetsgruppernas inriktningsmål, som antas av förbundsmötet. Ambitionen är att länka samman ekonomi, mål och kvalitet till en helhet.

12 Förbundsmötet ansvarar för att ta fram en verksamhetsinriktning för perioden Förbundsstyrelsen ansvarar för att övergripande budget och ekonomiska beslut återspeglar antagna mål. Förbundets ekonomiadministratör ansvarar för bokföring och redovisning. Respektive arbetsgrupp ansvarar för tilldelad budget enligt styrelsebeslut.

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Kommunikationsplan. Skolidrottsförbundet 2012-2014

Kommunikationsplan. Skolidrottsförbundet 2012-2014 Kommunikationsplan Skolidrottsförbundet 2012-2014 Skolidrottsförbundet, förbundsstyrelsen, 2012-09-17, version 0.9 Giltighetstid: 2012 2014 Revideras löpande gällande aktiviteter. Revideras i sin helhet

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Svenska Skolidrottsförbundet Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Skolidrottsförbundet har en organisation som är väl rustad att möta framtiden 0% 1. Absolut inte 100% 0%

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Organisation 7 Administration

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet KOMMUNIKATIONS OCH Svenska Ridsportförbundet 1 Innehåll Syfte, vision inriktningsmål.sid 3 Långsiktiga, kortsiktiga mål sid 4 Inriktningsmål sid 5 Inriktningsmål sid 7 Inriktningsmål, uppdrag sid 8 Kanalstrategi

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer