Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!"

Transkript

1 Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som möjligt i rörelse samt genom utbildning ge unga bestående kunskaper inom demokrati och ledarskap. Vi vill erbjuda en mångfald av träningsoch tävlingsmöjligheter och genom glädje få individer att stanna och utvecklas inom svensk idrott. Skolidrottsförbundets uppgift känns viktigare än någonsin, både vad gäller att locka barn till rolig, fysisk aktivitet och vad det gäller demokratisk fostran. Skolidrottsförbundet är ett fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott. Det organiseras av medlemmarna som utövar de idrotts- och friluftsaktiviteter de kommer överens om, vid behov med anpassade bestämmelser. Våra mål syftar till livskvalitet, trivsel, gemenskap, glädje och hälsa. Vi vill skapa möjligheter till ungdomsinflytande, föreningsdemokrati och idrott hela livet. Vår verksamhet vill bidra till bättre folkhälsa. Rent spel på alla plan, i alla sammanhang, är också en av våra ledstjärnor. Skolidrottsförbundet finns i hela landet och merparten av arbetet utförs lokalt i våra drygt föreningar fördelade på 26 distriktsförbund. Skolidrottsförbundet lever i nuet, men ser också vikten av att blicka framåt. Skolidrottsförbundets verksamhetsidé Därför finns vi till: Skolidrottsförbundets idé är att få barn och ungdomar, såväl förenings- som icke föreningsanslutna, att motionera och vara fysiskt aktiva. Genom intressanta och spännande aktiviteter, nya som mer traditionella, läggs grunden för god hälsa och demokratiska värderingar. Våra utbildningar skapar förutsättningar för att fostra framtidens ideella ledare. Skolidrottsförbundets värdegrund Vad vi står för: GLÄDJE, GLÖD OCH GEMENSKAP Vi vill skapa en positiv och lättillgänglig idrottsmiljö där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten. DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Skolidrottsförbundet är en demokratisk organisation med en mångfald av medlemmar. Alla är välkomna och känner sig värdefulla i sin roll som medlemmar eller ledare. Alla som engagerar sig i våra verksamheter ska känna att de ges möjlighet att vara delaktiga och inspireras genom att arbeta för och med barn och unga. ALLAS RÄTT ATT VARA MED I Skolidrottsförbundets verksamheter är alla välkomna och alla ska behandlas lika. RENT SPEL Moral, etik och rent spel ingår i alla sammanhang som naturliga delar i vår verksamhet.

2 FRAMTIDENS IF Inom idrottsrörelsen har det de senaste åren diskuterats hur Framtidens IF ser ut. Skolidrottsförbundets grundtankar rimmar mycket väl med vad som önskas av idrotten i framtiden; flexibilitet, gemenskap och delaktighet. Skolidrottsförbundets vision Vi går före och är en förebild för övriga idrottsrörelsen där vi är idrottens ledande ledarskola. I Färdplan 2025 beskrivs mer ingående hur förbundet ska behålla den positionen och även hur vi ska arbeta för att ligga i täten när det gäller utvecklingen av idrottsrörelsen. Skolidrottsförbundets verksamhet Skolidrottsförbundets verksamhet är indelad i olika verksamhetsområden: Bland andra utbildning, breddarrangemang och tävling. Varje verksamhetsområde utarbetar strategier för att utveckla verksamheten i den riktning som är fastslagen i verksamhetsinriktningen, vilken i sin tur syftar till att uppnå visionen. Våra verksamheter ska kontinuerligt utvärderas och nya mål ska sättas upp. Vi lägger också stor vikt vid ungdomsinflytande.

3 Verksamhetsinriktning Fokusområden för perioden Samarbeten med partners som ger ökad kännedom och ökade intäkter. Fungerande SDF och föreningar över hela landet. Svenska Skolidrottsförbundet 100 år Föreningen Skolidrottsförbundets grundsten Skolidrottsföreningens verksamhet kännetecknas av att den drivs som ideell förening på en skola, i kommundel eller kommun drivs av barn eller ungdomar har vuxenstöd där det behövs gör det enkelt och roligt för alla att vara med välkomnar alla som vill vara med är nästan gratis sätter fair play i första rummet. Skolidrottsförbundet ska arbeta för att stödja och utveckla befintliga och nya föreningar för att öka antalet medlemmar och höja deras engagemang och kunskaper. Följden av det arbetet ska vara att fler föreningar, som söker LOK-stöd för sin verksamhet, bildas. På alla nivåer ska vi verka för att bredd- och tävlingsverksamhet erbjuds så att det lokalt i föreningar finns aktiviteter som alla kan vara delaktiga i. Vi ska verka för att skolidrottsföreningarnas roll stärks bland elever, lärare och rektorer så att skolidrottsföreningen blir den naturliga länken till idrottsrörelsen i Sverige. Centralt och på distriktsnivå arrangeras erfarenhetsutbyte med tips och idéer från föreningsverksamheter så att fler barn och ungdomar kan utöva fysiska aktiviteter i skolidrottsföreningens regi. De senaste åren har Skolidrottsförbundets medlemstal stabiliserats och till och med visat en viss ökning i början av 2014 efter att många föreningar försvann när organisationsnummer blev obligatoriskt under fyller Svenska Skolidrottsförbundet 100 år. En första, mindre, grupp har tillsatts. Under 2015 ska arbetet intensifieras för att vi under jubileumsåret 2016 ska kunna hålla ett värdigt firande av Sveriges yngsta 100-åring. Det här vill vi uppnå! Fler kommunala beslutsfattare ska känna till nyttan av att ha och stötta skolidrottsföreningar. Föreningarna bedriver verksamhet enligt gällande riktlinjer (stadgar). Föreningarna har fungerande vuxenstöd där det behövs. Andel föreningar som söker LOK-stöd ska öka. Ökade intäkter via ekonomiska partners.

4 Så här ska vi göra! Vi bedriver ett aktivt lobbningsarbete mot kommunala beslutsfattare på distriktsnivå och mot centrala institutioner från förbundshåll. Vi tillhandahåller redskap och manualer som underlättar arbetet i föreningarna. Hemsidan utvecklas så att den innehåller mer praktiska tips och råd för föreningsutveckling samt tillhandahåller mallar som kan användas direkt i verksamheten. Vi utvecklar också vår närvaro i sociala medier. Vi uppmärksammar och delar ut pris till årets vuxenstöd. Vi uppmuntrar föreningarna att arrangera Skolidrottsföreningens dag Vi ger extra stöttning till SDF med låg procentuell andel skol-if Vi kartlägger potentiella ekonomiska partners och träffar dem. Organisationsutveckling Färdplan 2025 är det dokument som ska ta oss framåt och hjälpa förbundet att hålla riktningen in i framtiden. Planen antogs på Förbundsmötet 2014 och ska nu jobbas in i distriktens arbete. Den går också att koppla till en ändrad paragraf i stadgarna som nu gör det möjligt att bilda skol-if utan att föreningen är kopplad till en specifik skola utan nu kan bildas och drivas i samverkan inom en kommun eller kommundel. Vi ska tillsammans med våra föreningar och distrikt skapa en stabil men samtidigt flexibel organisation utifrån ett gemensamt synsätt som uppmuntrar till kreativitet och egna initiativ. Det här vill vi uppnå! Väl fungerande SDF över hela landet för bästa stöd till föreningarna. Införa Färdplan 2025 i hela förbundet. Så här ska vi göra: Aktivt stötta samverkan i och mellan de olika distrikten och skapa goda förutsättningar för skolidrottsföreningar. Under perioden förtydliga och jobba efter Färdplan Se över hur förbundet organiserar sig på bästa sätt för högsta kvalitet och bästa effektivitet.

5 Ungdomsinflytande INRIKTNING I vårt förbund är det barn och ungdomar som styr verksamheten och själva planerar och förverkligar sina idéer. Eftersom verksamheten bygger på idrott för skolungdom av skolungdom är det också de som ska ta besluten genom exempelvis olika styrelseuppdrag. Från förening till förbundsstyrelse finns ungdomar med och påverkar utvecklingen. Vi blir bättre på att välkomna och introducera nya ledare på alla nivåer. Det här vill vi uppnå: Vi skapar stödjande miljöer för alla de unga, organisations- och aktivitetsledare som finns i våra distrikt och i våra föreningar. Ungdomarna ska ta plats i organisationen. Vi ökar andelen unga ledare som är med och påverkar vår verksamhets alla områden. Vi skapar möjligheter för unga och vuxna att mötas och leda Skolidrottsförbundets verksamhet tillsammans. Så här ska vi göra: Vi erbjuder olika verktyg för att arbeta med att ungdomar ska känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten. Vi skapar mötesplatser och mötesformer där vuxna och ungdomar tillsammans deltar i besluten och utvecklingen. Vi ger ungdomar reellt inflytande genom att ge dem förtroende samt samma rättig- och skyldigheter som de vuxna. Valberedningen får en särskild uppgift att lägga stor vikt vid att hitta unga ledamöter. Utbildningsverksamhet Skolidrottsförbundet ska verka för att ytterligare stärka och utveckla vår utbildningsverksamhet med fokus främst på distriktsnivån och stödstrukturen kring föreningarna. Verksamheten ska ledas av utbildade ledare på alla nivåer för att erbjuda en bra utbildningsgrund för framtidens idrottsledare. All utbildningsverksamhet som sker inom förbundet ska hålla en hög kvalitet och därmed ska tydliga syften och mål med utbildningarna finnas. Det här vill vi uppnå! Utveckla utbildningsverksamheten för att fler föreningar ska få ett fullgott stöd från distrikten. Öka antalet utbildningar och tillgängligheten till dessa för alla medlemmar i förbundet. Så här ska vi göra: Genomföra certifieringsutbildningar där de certifierade utbildarna i sin tur genomför ledarutbildningar för unga. Marknadsföra de olika delarna i utbildningsverksamheten. Skapa verktyg för att utveckla kompetensnivån i distrikten.

6 Breddverksamhet för alla! Skolidrottsförbundet sätter tals barn och ungdomar i rörelse där alla kan vara med. Våra arrangemang bygger på tanken att idrott kan vara lustfyllt, kravlöst och att det helt enkelt bara är roligt att vara i rörelse(n). Vår verksamhet syftar till att erbjuda så många som möjligt att motionera och vara fysiskt aktiva. Genom våra aktiviteter lockar vi allt fler att bilda en förening och sprida kunskap om förbundet. Det här vill vi uppnå: Fler barn och ungdomar deltar i våra aktiviteter. Utveckla och inspirera till mångfald av aktiviteter i hela landet. Sätta hälsa och livsstil i fokus. Sprida kunskaper om förbundet. Ökat deltagande i Skoljoggen. Så här ska vi göra: Genomföra rikstäckande aktiviteter som till exempel Skoljoggen där vi nu samarbetar med Skånemejerier med målet att öka deltagandet. Färre, men mer aktiva Skoljoggen-ansvariga Söka samarbeten med partners som har samma värdegrund. Utveckla och förmedla nya inspirerande aktiviteter.

7 Tävlingsverksamhet Skolidrottsförbundet genomför KM-, DM-, och SM-tävlingar för dem som vill mäta sina prestationer mot andra. Vi strävar efter att ha ett högt deltagande i våra tävlingar och genomför skolanpassade tävlingar för såväl aktiva som inaktiva. Vi är också öppna för nya idrotter och söker samarbeten med andra specialidrottsförbund. Det här vill vi uppnå: Vi genomför och utvecklar minst tio skol-sm, gärna med nya idrotter. Hitta nya former för tävling. Finalspel vid egen SM-helg. Fair play-anda ska genomsyra alla våra tävlingar. Så ska vi göra: Vi bjuder in till träffar med andra SF för att berätta om hur vi bedriver skol-sm och förhoppningsvis hittar vi fler idrotter och samarbeten. Vi tar bort de idrotter som ställts in de senaste åren och ersätter dem med nya, spännande och ungdomliga idrotter. Vi söker ort med förutsättningar att stå som värd för SM-helg med slutspel och uppvisning/prova på i flera idrotter. Vi ska fortsätta att sätta fair play i första rummet vid våra tävlingar och bli ännu bättre på att ha detta synligt i våra utskick och skrifter. Vi ska hela tiden påminna våra deltagande lag om att fair play alltid är viktigare än matchresultat. Vi ska se över regelverk och bestämmelser kring våra SM och uppdatera och modernisera dessa så att skol-sm blir attraktivt och lätt att vara med i. Det ska vara tydligt vad som gäller, och vi ska självklart följa våra egna bestämmelser. Vi ska öka synligheten av skol-sm och skol-dm genom bättre information på hemsida, i sociala medier och i utskick. Vi tillsätter en disciplinkommitté. Internationell verksamhet Skolidrottsförbundet ska verka för svenskt deltagande i tävlingar arrangerade av Internationella Skolidrottsförbundet, ISF. Vi ska öka antalet skolor som deltar i kvaltävlingar inför internationella tävlingar. Vi ska delta i det nordiska samarbetet för att skapa mötesplatser för nordiskt skolidrottsutbyte. Det här vill vi uppnå! Vi deltar med skolidrottslandslag i skol-vm. De lag vi skickar är väl förberedda för sitt internationella tävlande. Vi stöttar kommun och skol-if om det blir aktuellt med internationella tävlingar i Sverige. Våra nordiska erfarenhetsutbyten kan leda till någon gemensam aktivitet i Norden eller ge inspiration till någon ny breddaktivitet. Så ska vi göra: Vi underlättar för lagen genom att bistå med råd och stöd i samband med anmälningar, resor och tävlingar.

8 Vi stöttar kommuner och skol-if som vill arrangera skol-vm. I vårt nordiska samarbete deltar vi i möjligaste mån på gemensamma möten och sprider goda exempel från våra grannländers verksamhet. Kommunikation Skolidrottsförbundet ska sprida enhetlig information om förbundets verksamheter såväl internt som externt. Vi ska stärka vårt varumärke, regelbundet uppdatera skolidrott.se och öka vår närvaro i sociala medier. Vi ska profilera vår logotyp i de sammanhang där vi förmedlar ett budskap och synliggör våra olika verksamheter. Vi ska sprida budskapet roligt, enkelt och nästan gratis. Externt ska kännedomen om vår verksamhet öka bland kommunala beslutsfattare och myndigheter samt möjliga samarbetspartners. Det här vill vi uppnå: Igenkänning av Skolidrottsförbundets grafiska profil hos våra målgrupper. Vår verksamhet är väl känd för våra målgrupper. Kunskapen om vår verksamhet är känd hos andra specialidrottsförbund inom RF. Så stora delar som möjligt av samhället vet vad en skol-if är och har förståelse för vår verksamhet. Framgång, det vill säga uppmärksamhet, i sociala medier. Så här ska vi göra: Vi kommunicerar ut vår grafiska manual i våra distrikt. Vi kommunicerar våra viktigaste frågor i alla typer av medier, lokalt, regionalt och nationellt. Vi utvecklar vår internkommunikation genom IdrottOnline. Vi satsar på fortsatt närvaro på Internet genom närvaro i sociala medier och marknadsföring samt regelbunden uppdatering av vår hemsida. Vi utbildar i sociala medier på alla nivåer så att kunskapen om förbundets verksamhet får större spridning. Mångfaldsarbete Skolidrottsförbundet ska i sitt arbete med mångfald uppmuntra och synliggöra mångfaldsperspektivet i alla våra verksamheter på alla nivåer. Vårt mål är att arbeta efter RF:s likabehandlingsplan. Det här vill vi uppnå: Våra medlemmar speglar befolkningens sammansättning i Sverige. Så ska vi göra: Vi lyfter likabehandlingsperspektivet i våra utbildningar, på våra mötesplatser och träffpunkter inom förbundets verksamhet. Vi låter tankar om ett likabehandlande synsätt genomsyra hela förbundets verksamhet. Vi uppmuntrar aktiviteter som ökar kunskapen om mångfaldsfrågor. De syftar till ökad förståelse för bland annat olika kulturer, religioner, åldrar, genus, sexuell läggning och personer med funktionsnedsättning.

9 Vi blir bättre på, och tydligare med, att jobba med integration i de styrande rummen på alla nivåer.

10 Vår organisation medlemmar skolidrottsföreningar 26 specialdistriktsförbund Förbundsstyrelse med arbetsgrupper/projektgrupper VI ORGANISERAR VÅR VERKSAMHET PÅ OLIKA SÄTT Skolidrottsföreningar (skol-if) med ansvar för medlemmarna på lokal nivåœ Specialdistriktsförbund (SDF) med lokalt ansvar för föreningarna Regional samverkan Arbets- och projektgrupper med ansvar för ett specifikt verksamhetsområde på internationell, nationell, regional eller lokal nivåœ Förbundsstyrelsen med nationellt och internationellt ansvar Föreningarna ansvarar för kommunikationen med sina medlemmar och sina intressenter. De är även distriktets förlängda arm mot medlemmarna när det gäller centrala frågor. Specialdistriktsförbunden avgör själva, utifrån förbundsmötets prioriteringar och de lokala behoven, vilka insatser de kan göra. Distriktens uppgift är att stötta föreningarna genom att till exempel anordna läger, utbildningar, tävlingar och lyskraftsarrangemang. Distrikten åker även ut och besöker föreningarna och är förbundets förlängda arm. Miniminivån för alla SDF är att de engagerar sig i att: sprida kunskap om Skolidrottsförbundets idé och verksamhet skapa nya föreningar och stärka befintliga erbjuda utbildningar, aktiviteter och lokala tävlingar. verka för att följa förbundsmötesbeslut i demokratisk anda. Förbundsstyrelsen kan vid behov starta nya projektgrupper för riktade verksamhetsinsatser. Projektgruppens sammansättning varieras utifrån behov och tillgängliga ideella krafter. Förbundsstyrelsen tillsammans med kansliet har ansvar för kommunikationen med alla intressenter på det nationella planet samt med distrikt och föreningar när det gäller centrala frågor. Styrelsen är högsta beslutande organ mellan förbundsstämmorna.

11 Så genomför vi och följer upp förbundsmötets beslut GENOMFÖRANDE Med gemensamma krafter ska förbundsstyrelse, distriktsstyrelser och föreningar tillsammans med tjänstemän nå de mål vi har satt upp för Vi ska på alla nivåer efter förbundsmötet arbeta fram verksamhetsplaner med kopplingar till de inriktningsmål som antagits av förbundsmötet. Detta kräver insatser utifrån följande ansvarsfördelning: FÖRBUNDSSTYRELSEN Har det yttersta ansvaret för att förbundsmötets beslut genomförs och är mellan förbundsmötena Skolidrottsförbundets högsta beslutande organ. DISTRIKTSSTYRELSER Varje distriktsstyrelse ansvarar för att fattade beslut på förbundsmötet omsätts i distriktets verksamhet. Distriktsstyrelsen kallar till ett möte för att gå igenom besluten som fattades på förbundsmötet Därefter arbetar varje distriktsstyrelse aktivt för att besluten ska genomföras och målen nås. Distriktsstyrelsen ansvarar för att det finns verksamhet på de av förbundsmötet prioriterade områdena. Distriktsstyrelsen har ett ansvar att hålla sig uppdaterad via exempelvis nyhetsbrev, och andra sociala medier för att kunna vidarebefordra information till sina föreningar. Ekonomiska riktlinjer för Skolidrottsförbundet redovisade vid utgången av 2013 ett eget kapital om drygt 2 miljoner. En betydande del av våra finansieringskällor står Riksidrottsförbundet för genom det statliga anslaget som delas ut varje år till RF:s 70 medlemsförbund. I det sammanhanget betonas specialidrottsförbundets nyckelroll när det gäller att omvandla prioriteringar till praktisk verksamhet. I Skolidrottsförbundets budget 2014 är det statliga anslaget något lägre 2013, varför det finns fortsatt fog för försiktighet när det gäller ekonomin. Medlemsavgifter är också fortsatt en stor inkomstkälla till förbundet. Regeringens satsning på Idrottslyftet kommer ytterligare att förstärka satsningar på barn- och ungdomsidrott. Under perioden har inriktningen att behålla barn och unga inom idrotten förstärkts. Medlemsavgiften till Skolidrottsförbundet är 700 kronor per år och 500 kronor för föreningar med endast årskurser till och med år 6. Inriktningsmålen för bedöms rymmas inom den ekonomiska ram som finns tillgänglig i form av resursanskaffning. Tilldelning av resurser vid varje års budgetering kommer att återspegla de prioriterade områden som fastställs som inriktningsmål vid förbundsmötet Verksamhetsplaner med måldokument och strategier ska arbetas fram efter förbundsmötet, på alla nivåer. För varje strategi ska det finnas en koppling till de övergripande inriktningsmålen och arbetsgruppernas inriktningsmål, som antas av förbundsmötet. Ambitionen är att länka samman ekonomi, mål och kvalitet till en helhet.

12 Förbundsmötet ansvarar för att ta fram en verksamhetsinriktning för perioden Förbundsstyrelsen ansvarar för att övergripande budget och ekonomiska beslut återspeglar antagna mål. Förbundets ekonomiadministratör ansvarar för bokföring och redovisning. Respektive arbetsgrupp ansvarar för tilldelad budget enligt styrelsebeslut.

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Färdplan 2025 vers. 1.0

Färdplan 2025 vers. 1.0 Färdplan 2025 vers. 1.0 Vi bygger inte om vi bygger ut! Svenska Skolidrottsförbundet befinner sig i en föränderlig omvärld som ställer krav och som samtidigt erbjuder möjligheter. För beslutsfattare inom

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Färdplan 2025 vers. 0.1

Färdplan 2025 vers. 0.1 Färdplan 2025 vers. 0.1 Vi bygger inte om vi bygger ut! Svenska Skolidrottsförbundet befinner sig i en föränderlig omvärld som ställer krav och som samtidigt erbjuder möjligheter. För beslutsfattare inom

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2019 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan

Mål- och verksamhetsplan Mål- och verksamhetsplan 2013-2014 2 (6) Mål- och Verksamhetsplan 2013-2014 Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) bildades 1992 och är ett av 21 specialidrotts-distrikts-förbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi RIKSKONFERENS 23/11-2012 Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi 2013-2017 rikskonferens innehåll & Syfte Presentera vad som framkommit under sommarens ordförande konferens och höstens Rådslag samt redovisa

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2013-2018 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Sveriges största turnering i inomhusfotboll

Sveriges största turnering i inomhusfotboll Sveriges största turnering i inomhusfotboll Svenska Fotbollförbundets och Landslagets Fair Play Trophy i samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet och Kinnarps Det är dags för Sveriges största turnering

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS STRATEGI INLEDNING Att hoppa fallskärm handlar om att ta steget ut i det delvis okända: att våga och att samtidigt

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8: Introducera fler barn till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8 Svenska Skolidrottsförbundet: Se till fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan Motionärens

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 Förord Förbundsmötet 2004 antog programmet Fäktningen inför framtiden efter en bred remissverksamhet

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Kapitel 1 Grundläggande bestämmelser 1 Namn, verksamhetsområde samt styrelsens hemort Förbundets namn är Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2018-2019 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället och framtida utveckling Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Övergripande mål Strategiska områden, inriktningsmål

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Vision Gymnastikforum den oktober 2011

Vision Gymnastikforum den oktober 2011 Vision 2020 Gymnastikforum den 22-23 oktober 2011 Varför, vad och hur processarbeta? För att vägen är en stor del av målet. Ju fler som blir och gör sig delaktiga, desto större chans att många kommer fram

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsidé RIF ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna meningsfull fritid i form av olika aktiviteter, där varje individ kan utvecklas tillsammans med andra och efter

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Flera och Nöjda

Läs mer

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2016-2018 2018 2017 2016 2015 2012 2013 2014 FOKUS KORPEN 2018 MEDLEMMAR GEMENSKAP ENKELT DELTAGARE KRÅNGLIGT GLÄDJE 2015 2016 2017 ALLA ÄR VÄLKOMNA T Y D L I

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn:

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn: STADGAR Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26 Föreningens tidigare namn: LäS ITF Taekwon-Do Klubb Student Taekwon-Do Klubb Stockholm Innehåll 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet?

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet? Ta ställning! - hjälp oss att bygga Svensk Seglings framtid. 0.0.0 :9 Sammanställning av enkät I följande frågeställningar används skalan - där motsvarar Gillar mycket och motsvarar Gillar inte alls motsvarar

Läs mer

HUR STYR VI MOT MÅLEN?

HUR STYR VI MOT MÅLEN? HUR STYR VI MOT MÅLEN? Verksamhetsinriktningen är en tvåårig deletapp som arbetar mot strategi 2025. Den ger styrelser i både förbund, distrikt och föreningar en riktning för att leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

G. STRATEGI 2020, VERKSAMHETSINRIKTNING OCH EKONOMISKA

G. STRATEGI 2020, VERKSAMHETSINRIKTNING OCH EKONOMISKA G. STRATEGI 2020, VERKSAMHETSINRIKTNING OCH EKONOMISKA RIKTLINJER (p.10) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Svenska Skolidrottsförbundet Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Skolidrottsförbundet har en organisation som är väl rustad att möta framtiden 0% 1. Absolut inte 100% 0%

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 _ 2020 www.stockholmhockey.se Verksamhetsinriktning 2016-2020 Stockholms Ishockeyförbund har till uppdrag att främja, utveckla och administrera idrotten ishockey i landets största

Läs mer

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning:

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning: Farsta i november 2003 Till föreningar och SDF För tre månader sedan skrev jag ett brev till föreningarna och berättade om resultatet av rådslaget Fäktningen inför framtiden som föreningar, SDF och några

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt.

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva fysisk aktivitet som

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer