Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring"

Transkript

1 Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka fler medlemmar. förbundsmötet beslutar om att uppdra till Tävlingsgruppen att inför tävlingssäsongen presentera nya tävlingsregler som öppnar för ett större deltagande. Bakgrund Kansliet har den senaste tiden fått förfrågningar från traditionella idrottsföreningar om de får bli medlem hos oss. Men även från fristående föräldrar som vill bilda en förening och söka medlemskap. Våra stadgar säger dock att våra föreningar ska vara knuten till en skola. Det känns fel att neka någon som delar verksamhetsidén när vi dessutom vet att vi har en fantastisk verksamhetsidé som rimmar väl med som önskas av Framtidens IF (bland annat gemenskap och delaktighet). Dessutom skulle förbundet med en öppnare inställning också öka verksamheten. Fler föreningar betyder också ökade bidrag från Riksidrottsförbundet. Fleridrottsföreningar som delar verksamhetsidén borde få vara medlem i Svenska Skolidrottsförbundet utan att nödvändigtvis vara kopplade till en specifik skola. Vi är det ledande barn- och ungdomsförbundet och ska stärka den positionen. Ur stadgarna: 4 Nuvarande lydelse: Förbundet består av de självständiga ideella föreningar som på ett riktigt sätt tagits upp som medlemmar i förbundet. Dessa självständiga ideella föreningar består av ungdomar vid grundskolan och gymnasiet eller med dessa jämförliga skolor. 4: Förslag: Förbundet består av de självständiga ideella föreningar som på ett riktigt sätt tagits upp som medlemmar i förbundet. Dessa självständiga ideella föreningar består av barn och ungdomar vid grundskolan och gymnasiet eller med dessa jämförliga skolor samt vuxenstöd Nuvarande lydelse: Föreningen ska vara knuten till en skola, vilket då ska framgå av föreningsnamnet Förslag: Föreningen kan vara knuten till en skola. Föreningen kan också vara en förening med upptagningsområde från ett större område, exempelvis kommun eller kommundel. I båda fallen ska det framgå av föreningsnamnet att det är en skol-if.

2 Risken finns, vid exempelvis sammanslagningar, att antalet föreningar minskar. Men viktigare är att det ger möjlighet till att så många som möjligt får ta del av vår verksamhet. Det är också individer, det vill säga aktiva i idrott som är det SF-stödet från RF bygger på. Alltså också en möjlighet till högre SF-stöd. Tävling Styrelsen vill också öppna för att det ska bli lättare att tävla, vi ska så ofta som möjligt slippa säga nej till den som vill vara med. Ett exempel är de individuella idrottare som går på en skola utan Skol-IF. Ska vi nödvändigtvis kräva att hen tillsammans med ytterligare två personer startar en förening bara för att få tävla? Förbundsstyrelsen menar att hen då genom att bli medlem i närmast liggande Skol-IF får rätt att delta i tävling arrangerad av Svenska Skolidrottsförbundet och/eller alla SDF. Betonas att detta förslag gäller individuella tävlingar då det inte ska finnas möjlighet att bilda elitlag genom att bli medlem i annan skol-if. TG bör också se över möjligheterna att tävla i mixade klasser. FS föreslår att förbundsmötet uppdrar åt TG att till tävlingssäsongen reviderat tävlingsreglerna enligt ovanstående andemening. För bifall till stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt förbundsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten (ordinarie eller extra) hållna med minst ett års mellanrum.

3 Proposition 2 Stadgeändring färre styrelseledamöter Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att förbundsmötet beslutar om att anta styrelsens förslag till stadgeändring i mening att öka effektiviteten i styrelsearbetet. Bakgrund Svenska Skolidrottsförbundet har idag inskrivet i stadgarna att styrelsen inklusive suppleanter ska bestå av 11 personer. En utblick mot andra specialidrottsförbund visar att de allra flesta har sju eller nio ledamöter. Att minska antalet ledamöter bör ge vinster både ekonomiskt och effektivitetsmässigt. Ett argument mot färre styrelseledamöter kan vara att möjligheten till geografisk spridning blir mindre. Styrelsen vill då påminna att ledamot inte representerar sitt SDF, utan i första hand förbundet i sin helhet. Om denna proposition enhälligt bifalles av förbundsmötet blir det alltså en förändring av valproceduren, vilket valberedningen förberetts på. Stadgarnas nuvarande lydelse: 27 Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande och sex ledamöter samt fyra suppleanter. Antalet övriga ledamöter ska vara jämnt fördelade mellan könen. Bland suppleanterna utses en förste och en andre suppleant. Ordförande, två ledamöter och samtliga suppleanter väljs för en tid av två år. Övriga fyra ledamöter utses för en tid av fyra år, av dessa fyra ledamöter väljs två vid varje förbundsmöte. Ledamot av styrelsen kan maximalt inneha samma styrelsepost (ordförande, ledamot eller suppleant) i åtta sammanhängande år. Föreslagen lydelse: 27 Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande och sex ledamöter samt två suppleanter. Det ska vara en jämn könsfördelning mellan ledamöterna. Ordförande, två ledamöter (26 år eller yngre vid inval) och två ersättare (varav minst en 26 år eller yngre vid inval) väljs på två år. Fyra ledamöter väljs på fyra år enligt saxad modell så att det alltid är några som sitter över Förbundsmötet. Ledamot av styrelsen kan maximalt inneha samma styrelsepost (ordförande, ledamot eller suppleant i åtta sammanhängande år).

4 Nuvarande lydelse: 24 Ärenden vid förbundsmötet 13. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år. 14.val av två ledamöter för en tid av fyra år. 15.val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år. 16. Val av två ordinarie ledamöter jämte två suppleanter (26 år eller yngre vid inval) för en mandattid av två år. Föreslagen lydelse: 24 Ärenden vid förbundsmötet 13. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år. 14.val av två ledamöter för en tid av fyra år. 15.val av två ledamöter som är 26 år eller yngre för en tid av två år. 16. val av två suppleanter (varav minst en är 26 år eller yngre vid inval) för en mandattid av två år.

5 Proposition 3 Stadgeändring arbetsgrupper Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att förbundsmötet beslutar om att anta förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring, vilket innebär att det aktuella behovet styr vilka arbetsgrupper som tillsätts. Bakgrund Tiderna förändras, behovet av flexibilitet och effektivitet ökar. När samhället förändras berör det även idrottsrörelsen som måste bli mer snabbfotad och ha beredskap för att snabbt kunna ändra arbetssätt eller inriktning på arbetet. Även när det gäller individen märker vi av snabbare livsförändringar, inte minst när det gäller yngre människor. Under den gångna mandatperioden har flera avhopp skett från arbetsgrupperna i förbundet, delvis beroende på förändrade livssituationer. En iakttagelse är också att det inte alltid blir så effektivt att i stadgarna bestämma vilka arbetsgrupper som ska finnas. Exempelvis kan verksamhetsinriktning och fokusområden för en kommande period fastslås i en riktning som visar att en speciell grupp inte behövs just den mandatperioden. Det handlar om effektivitet, ekonomi och om att ge personer större möjlighet att ta på sig och fullfölja uppdrag. Istället föreslås att styrelsen tillsätter de grupper som är nödvändiga för mandatperioden. Och om behovet uppstår istället för fasta grupper tillsätta kommittéer/grupper för kortare, väl definierade uppdrag. Om ett uppdrag är kortare och tidssatt innebär det också att det är lättare att engagera sig. I stadgarna finns redan följande skrivning: 3 Förbundets verksamhet grundas på utbildnings-, tävlings- och breddverksamhet. Förbundets verksamhet ska organiseras av förbundsstyrelsen och i arbetsgrupper/utskott på sådant sätt som förbundsstyrelsen bestämmer. Vilket kan tolkas som att styrelsen redan nu äger rätten att tillsätta nödvändiga grupper. Men, i 27 står följande: 27 Styrelsen utser vidare ordföranden och övriga ledamöter i arbetsgrupperna, vilka är breddgruppen, tävlingsgruppen och utbildningsgruppen. Därför föreslår förbundsstyrelsen att paragrafen ändras till följande lydelse: 27 Styrelsen utser vidare ordföranden och övriga ledamöter i arbetsgrupper, utskott och kommittéer.

6 Proposition 4 Färdplan 2025 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att förbundsmötet beslutar om att anta propositionen och ger förbundsstyrelsen i uppgift att snarast lägga upp en långsiktig plan för hur Färdplanens mål ska uppnås. Bakgrund Vid förbundsmötet 2012 gavs förbundsstyrelsen att ta fram en vision för förbundet som siktar mot Arbetet med visionen tog fart i september 2012 med en av styrelsen tillsatt grupp. Visionen, Färdplan 2025, har sedan processats på olika nivåer och alla har getts möjlighet att kommentera och komma med synpunkter. För att leda utvecklingen föreslår förbundsstyrelsen att förbundsmötet antar Färdplan 2025.

7 Färdplan 2025 Vi bygger inte om vi bygger ut! Skolidrottsförbundet 2013 De skolidrottsföreningarna med totalt medlemmar är en bidragande faktor till att barn och ungdomar i Sverige är fysiskt aktiva och genom glädje och gemenskap lär sig föreningsdemokrati, sunda värderingar och får en meningsfull tillhörighet. Samtidigt finns det inom idrottsrörelsen och i samhället händelser som gör att barn och unga mår dåligt och inte upplever att de kan eller får vara med. Bland annat under våren 2013 har olika nyhetsmedier uppmärksammat missförhållanden inom idrotten som inte följer intentionerna i Idrotten Vill. Det handlar till exempel om tidig selektering och alltför hård träning i ung ålder. Något som också uppmärksammades i Utbildningsradions tv-serie Idrottens himmel och helvete under början av Skolidrottsförbundet har under de senaste åren genomgått en stor formalisering då våra föreningar dels har skaffat organisationsnummer samt fört in sina medlemmar och andra uppgifter i idrottsrörelsens gemensamma kommunikationssystem; IdrottOnline. Detta har gjort att både antalet föreningar och medlemmar har minskat då många upplever att den administrativa bördan blir för stor. Dock ser förbundet åter en uppåtgående trend. En betydande intressent för Skolidrottsförbundet och skolidrottsföreningarna är skolans huvudmän som avgör vilket stöd som skolan ger till idrottsföreningen. Det finns skolor som har avsatt arbetstid för att lärare eller fritidspedagoger ska kunna agera vuxenstöd i skolidrottsföreningen. Denna insats från skolan betyder mycket för föreningen och är många gånger en förutsättning för att föreningen ska kunna blomstra. Även skolan har förändrats under de senaste åren där bland annat nya direktiv från Skolverket tolkats så att det påverkat skolans möjlighet att ge stöd till föreningen negativt. Samtidigt som Skolidrottsförbundet möter dessa utmaningar så finns det ett stort behov i samhället av en verksamhet som tillgodoser behovet hos de som inte sätter idrottens traditionella aktiviteter och strukturer som träning-tävling i fokus utan också bejakar andra värden. Skolidrottsförbundet kan möta dessa behov och bidra till ett sundare och mer demokratiskt samhälle. För att svara på hur det ska gå till lyfts fem strategiska områden fram som förbundet behöver förhålla sig till. Under respektive område beskrivs nuläget samt vilket eller vilka mål som gäller. Hit ska vi! Visionen - Världens bästa Skolidrottsförbund I världens bästa Skolidrottsförbund står våra värderingar i fokus. Inte bara som en konsekvens av vår verksamhet utan vi gör medvetna val för att lyfta fram och verkligen leva efter dessa värderingar. All verksamhet i förbundet ska vila på medvetna val med glädje, glöd, gemenskap, demokrati och delaktighet som grundfundament. Världens bästa Skolidrottsförbund har behållit det vi gör bra idag och samtidigt blivit än mer tillgängliga och bedriver verksamhet även under kvällar och helger. Då kan vi vara det ständigt närvarande alternativet för alla som vill engagera sig i verksamhet som är styrd av

8 medvetna värderingar och erbjuder en uppsjö av aktiviteter med grunden i rörelse och med sociala och kulturella aspekter. Världens bästa Skolidrottsförbund fortsätter att vara idrottens ledande ledarskola där alla utvecklas till ledare via våra aktiviteter, från att leda sig själv till att leda andra. Genom att erbjuda aktiviteter där alla ges chansen att vara ledare så kan individer hitta sin nivå av ledarskap och välja att utvecklas därifrån. Allt ledarskap vilar på medvetna val grundade i Skolidrottsförbundets värderingar oavsett vem som utövar det eller hur det utövas. Fem strategiska områden Kännedom Skolidrottsförbundet inledde under 2013 inlett arbetet med att stärka sitt varumärke och öka sin synlighet. Enligt en enkätundersökning baserad på 700 svar från skolledare känner idag 78 % av dessa till Skolidrottsförbundet och det som främst förknippas med förbundet är skolidrottsförening (74 %), Skoljoggen (54 %) samt skolämnet idrott och hälsa (45 %). Upplevelsen är att skolpersonal har svårt att skilja på skolans och föreningens verksamhet och därmed också organisation och värdergrund. Mål Alla intressenter ska känna till skolidrottsföreningens värdegrund och verksamhet. Engagemanget i skolidrottsförbundet ska ge större status i samhället och det ska vara attraktivt att engagera sig i skolidrottsförbundet. Organisation I dagsläget finns cirka skolidrottsföreningar i Sverige där alla är medlemmar i Skolidrottsförbundet. Skolidrottsförbundet är i sin tur indelat i 26 specialidrottsdistriktsförbund som driver aktiviteter och håller kontakten med skolidrottsföreningarna inom den geografiskt avgränsade området. Distrikten ansvarar för utbildningar, vissa breddaktiviteter samt vissa tävlingar. De 26 distrikten är inordnade i samverkansorgan, nio till antalet, som kallas regioner och som syftar till att öka samarbetet mellan distrikten. Skolidrottsförbundet representeras och drivs av förbundsstyrelsen mellan förbundsmöten som genomförs vartannat år. För att sköta den operativa verksamheten har en generalsekreterare anställts och ett kansli bildats. Mål Skolidrottsföreningen är navet för vår verksamhet och organisationen ska vara utformad för att ge föreningen bästa möjliga stöd baserat på den värdegrund som gäller i förbundet. Organisationen ska också vara föränderlig och anpassningsbar och därmed kunna möta nya krav från samhället och idrottsrörelsen. Samverkan Den naturliga samverkansparten är skolan och idag sker redan mycket samverkan med dessa. Dessutom finns det inslag av samverkan med främst idrottsföreningar i skolidrottsföreningarnas närhet som erbjuder prova-på-verksamhet. Även enstaka samverkansprojekt med föreningar utanför idrottsrörelsen förekommer.

9 Mål Skolan och skolidrottsföreningen samverkar i alla frågor som rör skolidrottsföreningens verksamhetsområde i allt ifrån värdegrund till aktiviteter. Skolidrottsföreningen har breddat sin verksamhet och bedrivs även utanför skolan och dess ramar och därmed sker samverkan med andra parter med intresse i medlemmarnas fritid. Exempelvis fritidsgårdar, idrottsföreningar, andra ideella organisationer samt myndigheter. Verksamhet Den verksamhet som bedrivs i Skolidrottsförbundet indelas i huvudsak under områden tävling, bredd och utbildning och bedrivs i huvudsak under dagtid (skoltid). Dessutom tillkommer stödjande verksamheter som kommunikation, ekonomi och administration. Verksamheten bedrivs under hela året men främst under skolans läsår. Mål Skolidrottsförbundet har via skolidrottsföreningarna verksamhet för alla barn och ungdomar oavsett om denne finns på skolan eller inte. Skolidrottsföreningen finns i anslutning till skolan men bedriver även verksamhet under kvälls- och helgtid. Under skoltid finns det aktiviteter som faller inom områdena bredd, tävling och utbildning och som medlemmarna utformar efter sina önskemål. På fritiden under kvälls- och helgtid flyttas fokus till enbart bredd och utbildningsaktiviteter och medlemmarna erbjuds en tävlingsfri verksamhet. Tillgänglighet Skolidrottsförbundet strävar efter att erbjuda alla en möjlighet att få idrotta och aktivera sig på sina egna villkor. Detta görs genom ledorden enkelt, roligt och nästan gratis. I de flesta fall är förbundet lyckosamt i sina strävanden men inte alltid. En idrottslyfts- kartläggning (genomförd 2013) visar att Skolidrottsförbundet dels inte finns i alla kommuner och inte heller i alla skolor. Dessutom upplever vissa deltagare en stor tävlingshets och en för stor fokus på att vinna vilken gör att alla inte trivs i verksamheten. Ibland kan deltagarna också uppleva att det blir fokus på en idrott och att allsidigheten som möjliggörs med flera idrotter försvinner. Mål I Skolidrottsförbundet görs medvetet aktiva val för att alla ska kunna vara med och delta i verksamheten, oavsett om det rör sig om fysiska, psykiska eller sociala hinder. Hänsyn tas till barn- och ungdomars individuella förutsättningar och alla ges rätt att delta och påverka verksamheten. Processen att ta fram färdplanen Skolidrottsförbundet har, under ett antal år, gått ifrån att vara en del av skolans verksamhet till att tydligare vara en fristående organisation inom den svenska idrottsrörelsen och medlem i Riksidrottsförbundet. Den brytningen har blivit än tydligare under de senaste tio åren med införandet av bland annat organisationsnummer och andra administrativa idrottsgemensamma system. Denna ökade belastning har påverkat Skolidrottsförbundet och dess skolidrottsföreningar. I och med den ständigt föränderliga omvärlden och viljan av att vara proaktiv istället för reaktiv så beslutade Skolidrottsförbundet på förbundsstämman i Linköping våren 2012 att påbörja arbetet med en plan för framtiden. Styrelsen valde att skapa

10 en specifik projektgrupp för detta arbete och gruppen fick namnet Färdplan 2025 utifrån gruppens uppgift; att skapa en strategisk plan och ett måldokument för Projektgruppen påbörjade sitt arbete i september 2012 där en tidsplan skapades för hur arbetet skulle fortskrida fram till dess att förbundsmötet 2014 beslutade att fastställa färdplanen. Framtidens idrottsförening och Framgångsrik idrottsförening Färdplansgruppen har under arbetets gång haft inspel från två rapporter som RF har tagit fram. Rapporterna är Framtidens idrottsförening samt Framgångsrik idrottsförening och dessa har använts som underlag både för diskussioner och praktiska övningar. Den framgångsrika idrottsföreningen är framtagen på initiativ av SISU Idrottsutbildarna och på uppdrag av Riksidrottsförbundet har Torbjörn Einarsson vid Handelshögskolan i Stockholm genomfört denna studie. Rapporten tar upp vad medlemmarna i idrottsföreningar menar med framgång och vad det är man uppfattar leder till framgång. Att det är intressant att känna till bygger på antagandet att ju fler i en förening som delar samma eller liknande målbilder och uppfattningar om hur man bäst ska göra för att uppnå dessa mål, desto större är chansen att man gör rätt saker på rätt sätt vid rätt tillfällen. Resultaten som redovisas i rapporten visar att det finns en mängd olika saker som kan ses som framgång i idrottsföreningar. Deltagarna i fokusgrupperna talar bland annat om idrottslig framgång, bra idrottsledarskap och idrottslig verksamhet, många medlemmar, glädje, bra ekonomi samt hälsa. Den framgång som flest tycks se som viktig är dock delaktighet och gemenskap. Framtidens idrottsförening är ett idéprojekt som började med att Narva Boxningsklubb motionerade till RF-stämman Föreningen föreslog att RS skulle initiera en speciell föreningsutvecklingsgrupp med uppdraget att på forskningsgrund ge förslag på innovativa förändringar gällande organisering, arbetssätt och regler. Motionen bejakades och i slutet av 2011 startades idéprojektet Framtidens idrottsförening. Projektgruppens uppdrag var att till RF-stämman 2013 presentera ett antal scenarier som beskriver idrottsföreningens förutsättningar fram till 2020, samt förslag till idéer och lösningar som kan möta framtidens krav, möjligheter och utmaningar så att: idrottens verksamheter vitaliseras för att än bättre svara på individens och samhällets förväntningar ledningen av framtidens idrottsförening underlättas och förenklas Diskussioner på framtidskonferens Det huvudsakliga arbetet har bestått av omvärldsarbete där samhällstrender sammanfattats och analyserats med stöd i aktuell forskning från den ideella sektorn. Projektet har även omfattat en rad presentationer och processer kopplade till de aktuella trenderna. De fyra trenderna har ett perspektiv fram till 2020 och behandlar demografiska förändringar, ökande individualisering och kommersialisering samt förändrade kommunikationsmönster. Sammantaget bidrar de fyra samhällstrenderna till en kontext av ökade krav och en ökad komplexitet. En kontext som utmanar idrottsrörelsen nuvarande organisering, arbetssätt och regler.

11 I januari 2013 genomfördes Skolidrottsförbundets framtidskonferens med ca 60 deltagare från specialidrottsdistriktsförbundet, styrelsen samt regionala representanter. Under framtidskonferensen diskuterades och analyserades de resultat som framkommit av Riksidrottsförbundets arbete med projektet Framtidens Idrottsförening. Under ledning av processledare från SISU Idrottsutbildarna fick deltagarna i grupper diskutera framtida konsekvenser och möjliga scenarier för Skolidrottsförbundet. Syftet med konferensen vara att samla in tankar, åsikter och önskemål för att påbörja arbetet med själva färdplanen. Dokumentationen från Borås samt inspelade intervjuer utgjorde underlag för det fortsatta arbetet. De insamlade tankarna bearbetades sedan i färdplansgruppen och ett första förslag på utkast färdigställdes. Under arbetets gång deltog färdplansgruppen ledamöter i möten och diskussionsforum för att inhämta kunskap inom ämnet. Bland annat inhämtades kunskap från Ideell Arena, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet samt Svenska Gymnastikförbundet då dessa organisationer jobbar med framtidsfrågor eller precis har avslutat ett sådant arbete. Gällande utformningen av färdplanen så inhämtades inspiration från Scouternas strategiska framtidsplan vilket hjälpte till att sätta rubriker och utforma upplägget. Det första utkastet (version 0.1) publicerades i sin helhet på hemsidan med möjligheter för intresserade att kommentera och tycka till. Utkastet diskuterades även på regionkonsulentträffen under våren 2013 där synpunkter och åsikter samlades in. Utifrån det insamlade materialet så utarbetades utkastet version 0.2 som presenterades och gick på en remiss till specialdistriktsidrottsförbunden och som sedan diskuterades på SDF-konferensen sensommaren Utifrån alla de genomförda samtalen så reviderades Färdplan 2025 till utkast 1.0 som förbundsstyrelsen la som en proposition till förbundsmötet Värdegrund vilka är vi? Svenska Skolidrottsförbundet befinner sig i en föränderlig omvärld som ställer krav och som samtidigt erbjuder möjligheter. För beslutsfattare inom förbundet, från skolidrottsföreningen till förbundsstyrelse, gäller det att ständigt vara medveten om den omvärld vi lever i och vilka konsekvenser den får på vår verksamhet. Omvärldsmedvetenheten ska ställas i relation till det vi vill i förbundet och som anges i våra stadgar och policydokument. Våren 2012 tog Svenska Skolidrottsförbundets årsmöte beslut om att förtydliga förbundets vilja och vision i ett skrivet dokument och arbetet påbörjades därpå i den, av styrelsen, skapade färdplansgruppen. Färdplansgruppen fick i uppgift att utforma ett förslag på färdplan 2025 vilket är en strategisk plan och ett måldokument som anger vart Skolidrottsförbundet vill och hur vi ska ta oss dit. Färdplan 2025 ska ses som ett policydokument som anger vart Skolidrottsförbundet ska befinna sig 2025 och vilken organisation och verksamhet som är önskvärd. Dokumentet och dess viljeinriktning kan endast förverkligas om alla i förbundet hjälps åt och jobbar tillsammans. Därför ska detta dokument spridas till och användas av alla beslutsfattare inom Skolidrottsförbundet. Då omvärlden förändras så behöver Färdplan 2025 också förändras för att möta nya behov och krav och uppgiften att regelbundet stämma av färdplanen och dess innehåll ska ligga på beslutsfattarnas agenda.

12 Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som möjligt i rörelse samt genom utbildning ge unga bestående kunskaper inom demokrati och ledarskap. Vi vill erbjuda en mångfald av aktiviteter med koppling till idrott, lek, fysisk aktivitet, ledarskap och genom glädje få individer att stanna och utvecklas inom svensk idrott. Skolidrottsförbundet är ett fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott. Det organiseras av medlemmarna som utövar de idrotts- och friluftsaktiviteter de kommer överens om, vid behov med anpassade bestämmelser. Våra mål syftar till livskvalitet, trivsel, gemenskap, glädje och hälsa. Vi skapar möjligheter till ungdomsinflytande, föreningsdemokrati och idrott hela livet. Vår verksamhet bidrar till bättre folkhälsa. Rent spel på alla plan, i alla sammanhang, är också en av våra ledstjärnor. Idrottande och lärande för alla Svenska Skolidrottsförbundet är både en idrottande och lärande organisation. Vi är en ungdomsorganisation som har en unik möjlighet att nå och påverka barn och unga. Vi arbetar med föreningsskapande verksamheter där vi erbjuder positiva lek- och träningsmöjligheter vilka genomsyras av glädje och gemenskap som ett medel för att nå våra mål. I vårt förbund är det barn och ungdomar som styr verksamheten och själva planerar och förverkligar sina idéer. Eftersom verksamheten bygger på idrott för ungdom av ungdom är det också de som tar besluten genom exempelvis olika styrelseuppdrag. En vuxen person (vuxenstöd) fyller en viktig funktion som stöd i bakgrunden. Vi utvecklar demokratiska ledare På alla nivåer finns ungdomar med och påverkar vår utveckling. Skolidrottsföreningen kan samla många barn och ungdomar, eftersom idrotten intresserar många och har stort inflytande på barns och ungdomars intresse för ett aktivt liv och gemenskap med varandra. Samspel med andra människor finns med i skolans övergripande mål, liksom att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, vilket gör att det finns en naturlig och självklar koppling till vår verksamhet. Vi vill att alla barn och ungdomar tillsammans med varandra ska få röra sig på ett roligt, enkelt och meningsfullt sätt som också förmedlar ideella värden och stärker dem som individer. Idrottens ingång till skolan Idrottsrörelsen kan möta alla barn och ungdomar i skolan genom skolidrottsföreningen, som kan erbjuda en mångfald av fysiska aktiviteter. Skolidrottsförbundet har en viktig roll, nämligen att bygga en starkare bas för hela idrottsrörelsen, nå grupper som bredd- och elitidrotten inte når och erbjuda det som inte ryms i specialidrottsförbunden. Vi arbetar för att hitta samarbetsformer så att olika idrotter kan nå fram via en skolidrottsförening. I rörelse hela livet Genom att se skolidrottsföreningens möjligheter, där ungdomarna inte bara är aktiva i idrottsutövandet, utan också organisations- och aktivitetsledare för sin förening, borde detta vara idrottens självklara strategi för samverkan med skolan. Föreningskunskap och praktiskt arbete i en skolidrottsförening skapar morgondagens ledare inom svensk idrott. I en framtid ska vi vara Idrottens ledande ledarskola. Det är för idrottens, barnens och ungdomarnas bästa det ska finnas en förening på alla skolor och för detta ser vi att Skolidrottsförbundet är den självklara administratören.

13 Vi kan gå utanför ramarna Skolidrottsförbundet vill att det också i framtiden ska kunna bedrivas ett framgångsrikt arbete med att ge unga människor förståelse och kunskap om föreningsliv och vilket mervärde det innebär i form av gemenskap och samvaro. Av erfarenhet vet vi att den initiativkraft och det ansvarstagande som unga föreningsaktiva känner i en egen förening även blir viktigt i framtiden. Skolidrottsförbundets verksamhet bygger på idrottsrörelsens riktlinjer Idrotten vill, den värdegrund som antas på Riksidrottsförbundets förbundsmöte samt på barnkonventionens grundprinciper. Skolidrottsförbundets verksamhetsidé Därför finns vi till: Svenska Skolidrottsförbundets idé är att genom samvaro och gemenskap få barn och ungdomar att motionera och vara fysiskt aktiva. Genom intressanta och spännande aktiviteter, nya som mer traditionella, läggs grunden för god hälsa, demokratiska värderingar samt en meningsfull tillvaro. Vår verksamhet skapar förutsättningar för att fostra framtidens ledare. Skolidrottsförbundets värdegrund Vad vi står för: Glädje, glöd och gemenskap Skolidrottsförbundet skapar en positiv och lättillgänglig idrottsmiljö där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten. Demokrati och delaktighet Skolidrottsförbundet är en demokratisk organisation med en mångfald av medlemmar. Alla är välkomna och känner sig värdefulla i sin roll som medlemmar eller ledare. Alla som engagerar sig i våra verksamheter ska känna att de ges möjlighet att vara delaktiga och inspireras genom att arbeta för och med barn och unga. Allas rätt att vara med I Skolidrottsförbundets verksamheter är alla välkomna och alla ska behandlas lika. Rent spel Moral, etik och rent spel ingår i alla sammanhang som naturliga delar i vår verksamhet.

14 Proposition 5 Ändring av utbildningsdelen i SDF-bidraget Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att förbundsmötet beslutar om den föreslagna ändringen i SDF-bidraget att gälla från och med redovisningen för 2015, alltså för utbetalningen Bakgrund Varje år får Svenska Skolidrottsförbundet ett bidrag från RF som kallas SF-bidraget. SFbidraget består dels av ett grundbidrag som alla SF får och dels av ett rörligt bidrag som baseras på antalet aktiva i idrott (medlemmar med fullständigt personnummer i Idrottonlines medlemsregister), LOK-stöd samt utbildningstimmar i förbundet. Utöver detta finns det en del som innebär landslagsstöd men som inte är aktuellt för Skolidrottsförbundet. En del av SF-bidraget går till SDF-bidraget, vilket fördelas ut till Skolidrottsförbundets distrikt. Dagens utformning av SDF-bidraget är ett resultat av förbundsmötet 2010 i Karlstad. Dessutom reviderades utbildningsdelen, efter en del diskussion, under förbundsmötet i Linköping 2012, till att baseras på antalet deltagare istället för antal utbildningar. Detta ansågs ge en rättvisare fördelning av bidraget. Ett antal synpunkter har dock inkommit på detta sätt att fördela medel kopplat till nuvarande kursutbud; bas grön, bas blå, röd ledarskap, röd organisation samt föreningsadministratörskursen (FA). I dagsläget grundar sig inte fördelningen av utbildningsbidraget på hur lång kursen är utan endast hur många deltagare som deltar på kursen. Det innebär att en 3 timmar lång kurs med 10 deltagare ger lika mycket bidrag som en 10 timmars kurs med 10 deltagare, trots att den senare uppbringar högre kostnader med ex. övernattning och fler måltider. Redan under förbundsmötet i Linköping uppmärksammades denna snedfördelning men då fick inte förespråkarna gehör och deras förslag röstades ner. Styrelsen anser att en förändring bör göras och föreslår en ny utformning av utbildningsdelen i SDF-bidraget. Styrelsens förslag Varje kurs som genomförs inom Skolidrottsförbundet har en kursplan med en minimitid för genomförd utbildning. Denna beskrivs i termer av utbildningstimme där en (1) utbildningstimme motsvarar 45 minuter. FA genomförs under minst 3 utbildningstimmar, bas grön under minst 10 utbildningstimmar samt övriga kurser under minst 12 utbildningstimmar. Förslaget är att en (1) utbildningstimme med en (1) deltagare ger en (1) deltagartimme. Detta innebär att en FA med 10 deltagare totalt ger (3*10) 30 deltagartimmar och där en bas blå

15 med 10 deltagare ger (10*12) 120 deltagartimmar. En bas blå ger alltså ett bidrag som är fyra gånger större en FA eftersom kursen pågår under fyra gånger så lång tid. Deltagartimmarna är låsta till kursplanerna för respektive kurs och genomför arrangören en kurs som är längre än vad som anges i kursplanen så erhålls inga extra medel för den överskjutande tiden. En bas blå med tio deltagare ger alltså (10*12) 120 deltagartimmar oavsett om den pågår under 12 eller 20 utbildningstimmar. Den procentuella fördelningen mellan distrikten har simulerats och det blir en väldigt liten skillnad på fördelningen.

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Svenska Skolidrottsförbundet Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Skolidrottsförbundet har en organisation som är väl rustad att möta framtiden 0% 1. Absolut inte 100% 0%

Läs mer

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet och anslutet till International Schoolsport Federation (ISF).

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet och anslutet till International Schoolsport Federation (ISF). STADGAR för Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) 01 Sammansättning Förbundet är en sammanslutning av idrottsföreningar bland eleverna vid grundskolan och gymnasiet eller med dessa jämförliga skolor, vilka

Läs mer

Remiss: Internationella riktlinjer

Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har, utan eget ställningstagande, beslutat att revideringen av de internationella riktlinjerna ska skickas på remiss

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Nya bidragsmodellen för SF-stödet

Nya bidragsmodellen för SF-stödet Nya bidragsmodellen för SF-stödet Inledning Vid RF-stämman 2011 beslutades att godkänna en ny bidragsmodell för SF-stödet som gäller för fördelningen av SF-stödet från och med 2012. Bidragsmodellen omfattar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010 Välkomna till SDF konferens Borås 9-10 oktober 2010 Syfte med helgens arbete Att diskutera proposition 3, dvs samverkansprojektet Att distrikten/regionerna får möjlighet att påbörja sitt arbete inför kommande

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Innehåll Förord 3 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 4 Antagna

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: Att tillämpa den nya ordningen vid förbundsmötet 2013. 2 kap Förbundsmöte 6

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Föregående protokoll nr 344 Protokoll nr 344 från styrelsens sammanträde den 9 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

Föregående protokoll nr 344 Protokoll nr 344 från styrelsens sammanträde den 9 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 345, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 3 februari 2012 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål

Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål 1. Angående läsbarhet En stadga ska vara lättläst och inte något man ska behöva kämpa sig igenom för att förstå. Därför föreslår

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Valberedningens förslag om arvode och övriga kostnadsersättningar för FS ordförande, ledamöter i FS samt förtroendevalda i övrigt.

Valberedningens förslag om arvode och övriga kostnadsersättningar för FS ordförande, ledamöter i FS samt förtroendevalda i övrigt. Valberedningen 1 (7) Valberedningens förslag om arvode och övriga kostnadsersättningar för FS ordförande, ledamöter i FS samt förtroendevalda i övrigt. Förslag till Årsmötesbeslut Med hänvisning till nedan

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110. Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110. Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00 Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110 Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00 Närvarande: Leif Larsson (ordf.) Eva Eliasson Susanna Radovanovic Bengt Forsgren

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem gorvad/forenta nationerna/fn s allmanna forklaring

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem gorvad/forenta nationerna/fn s allmanna forklaring 1. Inledning Den här skrivningens intention är att ange hur RF och SISU avser att arbeta med ungdomsinflytande i syfte att stärka arbetet i SF och IF. Planen har arbetats fram på kansliet på uppdrag av

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Remiss Strategi för svensk idrotts framtid

Remiss Strategi för svensk idrotts framtid Remiss Strategi för svensk idrotts framtid Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat att detta remissunderlag ska skickas på remiss till SF med möjlighet för DF att inkomma med yttranden/synpunkter.

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer