Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring"

Transkript

1 Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka fler medlemmar. förbundsmötet beslutar om att uppdra till Tävlingsgruppen att inför tävlingssäsongen presentera nya tävlingsregler som öppnar för ett större deltagande. Bakgrund Kansliet har den senaste tiden fått förfrågningar från traditionella idrottsföreningar om de får bli medlem hos oss. Men även från fristående föräldrar som vill bilda en förening och söka medlemskap. Våra stadgar säger dock att våra föreningar ska vara knuten till en skola. Det känns fel att neka någon som delar verksamhetsidén när vi dessutom vet att vi har en fantastisk verksamhetsidé som rimmar väl med som önskas av Framtidens IF (bland annat gemenskap och delaktighet). Dessutom skulle förbundet med en öppnare inställning också öka verksamheten. Fler föreningar betyder också ökade bidrag från Riksidrottsförbundet. Fleridrottsföreningar som delar verksamhetsidén borde få vara medlem i Svenska Skolidrottsförbundet utan att nödvändigtvis vara kopplade till en specifik skola. Vi är det ledande barn- och ungdomsförbundet och ska stärka den positionen. Ur stadgarna: 4 Nuvarande lydelse: Förbundet består av de självständiga ideella föreningar som på ett riktigt sätt tagits upp som medlemmar i förbundet. Dessa självständiga ideella föreningar består av ungdomar vid grundskolan och gymnasiet eller med dessa jämförliga skolor. 4: Förslag: Förbundet består av de självständiga ideella föreningar som på ett riktigt sätt tagits upp som medlemmar i förbundet. Dessa självständiga ideella föreningar består av barn och ungdomar vid grundskolan och gymnasiet eller med dessa jämförliga skolor samt vuxenstöd Nuvarande lydelse: Föreningen ska vara knuten till en skola, vilket då ska framgå av föreningsnamnet Förslag: Föreningen kan vara knuten till en skola. Föreningen kan också vara en förening med upptagningsområde från ett större område, exempelvis kommun eller kommundel. I båda fallen ska det framgå av föreningsnamnet att det är en skol-if.

2 Risken finns, vid exempelvis sammanslagningar, att antalet föreningar minskar. Men viktigare är att det ger möjlighet till att så många som möjligt får ta del av vår verksamhet. Det är också individer, det vill säga aktiva i idrott som är det SF-stödet från RF bygger på. Alltså också en möjlighet till högre SF-stöd. Tävling Styrelsen vill också öppna för att det ska bli lättare att tävla, vi ska så ofta som möjligt slippa säga nej till den som vill vara med. Ett exempel är de individuella idrottare som går på en skola utan Skol-IF. Ska vi nödvändigtvis kräva att hen tillsammans med ytterligare två personer startar en förening bara för att få tävla? Förbundsstyrelsen menar att hen då genom att bli medlem i närmast liggande Skol-IF får rätt att delta i tävling arrangerad av Svenska Skolidrottsförbundet och/eller alla SDF. Betonas att detta förslag gäller individuella tävlingar då det inte ska finnas möjlighet att bilda elitlag genom att bli medlem i annan skol-if. TG bör också se över möjligheterna att tävla i mixade klasser. FS föreslår att förbundsmötet uppdrar åt TG att till tävlingssäsongen reviderat tävlingsreglerna enligt ovanstående andemening. För bifall till stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt förbundsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten (ordinarie eller extra) hållna med minst ett års mellanrum.

3 Proposition 2 Stadgeändring färre styrelseledamöter Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att förbundsmötet beslutar om att anta styrelsens förslag till stadgeändring i mening att öka effektiviteten i styrelsearbetet. Bakgrund Svenska Skolidrottsförbundet har idag inskrivet i stadgarna att styrelsen inklusive suppleanter ska bestå av 11 personer. En utblick mot andra specialidrottsförbund visar att de allra flesta har sju eller nio ledamöter. Att minska antalet ledamöter bör ge vinster både ekonomiskt och effektivitetsmässigt. Ett argument mot färre styrelseledamöter kan vara att möjligheten till geografisk spridning blir mindre. Styrelsen vill då påminna att ledamot inte representerar sitt SDF, utan i första hand förbundet i sin helhet. Om denna proposition enhälligt bifalles av förbundsmötet blir det alltså en förändring av valproceduren, vilket valberedningen förberetts på. Stadgarnas nuvarande lydelse: 27 Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande och sex ledamöter samt fyra suppleanter. Antalet övriga ledamöter ska vara jämnt fördelade mellan könen. Bland suppleanterna utses en förste och en andre suppleant. Ordförande, två ledamöter och samtliga suppleanter väljs för en tid av två år. Övriga fyra ledamöter utses för en tid av fyra år, av dessa fyra ledamöter väljs två vid varje förbundsmöte. Ledamot av styrelsen kan maximalt inneha samma styrelsepost (ordförande, ledamot eller suppleant) i åtta sammanhängande år. Föreslagen lydelse: 27 Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande och sex ledamöter samt två suppleanter. Det ska vara en jämn könsfördelning mellan ledamöterna. Ordförande, två ledamöter (26 år eller yngre vid inval) och två ersättare (varav minst en 26 år eller yngre vid inval) väljs på två år. Fyra ledamöter väljs på fyra år enligt saxad modell så att det alltid är några som sitter över Förbundsmötet. Ledamot av styrelsen kan maximalt inneha samma styrelsepost (ordförande, ledamot eller suppleant i åtta sammanhängande år).

4 Nuvarande lydelse: 24 Ärenden vid förbundsmötet 13. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år. 14.val av två ledamöter för en tid av fyra år. 15.val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år. 16. Val av två ordinarie ledamöter jämte två suppleanter (26 år eller yngre vid inval) för en mandattid av två år. Föreslagen lydelse: 24 Ärenden vid förbundsmötet 13. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år. 14.val av två ledamöter för en tid av fyra år. 15.val av två ledamöter som är 26 år eller yngre för en tid av två år. 16. val av två suppleanter (varav minst en är 26 år eller yngre vid inval) för en mandattid av två år.

5 Proposition 3 Stadgeändring arbetsgrupper Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att förbundsmötet beslutar om att anta förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring, vilket innebär att det aktuella behovet styr vilka arbetsgrupper som tillsätts. Bakgrund Tiderna förändras, behovet av flexibilitet och effektivitet ökar. När samhället förändras berör det även idrottsrörelsen som måste bli mer snabbfotad och ha beredskap för att snabbt kunna ändra arbetssätt eller inriktning på arbetet. Även när det gäller individen märker vi av snabbare livsförändringar, inte minst när det gäller yngre människor. Under den gångna mandatperioden har flera avhopp skett från arbetsgrupperna i förbundet, delvis beroende på förändrade livssituationer. En iakttagelse är också att det inte alltid blir så effektivt att i stadgarna bestämma vilka arbetsgrupper som ska finnas. Exempelvis kan verksamhetsinriktning och fokusområden för en kommande period fastslås i en riktning som visar att en speciell grupp inte behövs just den mandatperioden. Det handlar om effektivitet, ekonomi och om att ge personer större möjlighet att ta på sig och fullfölja uppdrag. Istället föreslås att styrelsen tillsätter de grupper som är nödvändiga för mandatperioden. Och om behovet uppstår istället för fasta grupper tillsätta kommittéer/grupper för kortare, väl definierade uppdrag. Om ett uppdrag är kortare och tidssatt innebär det också att det är lättare att engagera sig. I stadgarna finns redan följande skrivning: 3 Förbundets verksamhet grundas på utbildnings-, tävlings- och breddverksamhet. Förbundets verksamhet ska organiseras av förbundsstyrelsen och i arbetsgrupper/utskott på sådant sätt som förbundsstyrelsen bestämmer. Vilket kan tolkas som att styrelsen redan nu äger rätten att tillsätta nödvändiga grupper. Men, i 27 står följande: 27 Styrelsen utser vidare ordföranden och övriga ledamöter i arbetsgrupperna, vilka är breddgruppen, tävlingsgruppen och utbildningsgruppen. Därför föreslår förbundsstyrelsen att paragrafen ändras till följande lydelse: 27 Styrelsen utser vidare ordföranden och övriga ledamöter i arbetsgrupper, utskott och kommittéer.

6 Proposition 4 Färdplan 2025 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att förbundsmötet beslutar om att anta propositionen och ger förbundsstyrelsen i uppgift att snarast lägga upp en långsiktig plan för hur Färdplanens mål ska uppnås. Bakgrund Vid förbundsmötet 2012 gavs förbundsstyrelsen att ta fram en vision för förbundet som siktar mot Arbetet med visionen tog fart i september 2012 med en av styrelsen tillsatt grupp. Visionen, Färdplan 2025, har sedan processats på olika nivåer och alla har getts möjlighet att kommentera och komma med synpunkter. För att leda utvecklingen föreslår förbundsstyrelsen att förbundsmötet antar Färdplan 2025.

7 Färdplan 2025 Vi bygger inte om vi bygger ut! Skolidrottsförbundet 2013 De skolidrottsföreningarna med totalt medlemmar är en bidragande faktor till att barn och ungdomar i Sverige är fysiskt aktiva och genom glädje och gemenskap lär sig föreningsdemokrati, sunda värderingar och får en meningsfull tillhörighet. Samtidigt finns det inom idrottsrörelsen och i samhället händelser som gör att barn och unga mår dåligt och inte upplever att de kan eller får vara med. Bland annat under våren 2013 har olika nyhetsmedier uppmärksammat missförhållanden inom idrotten som inte följer intentionerna i Idrotten Vill. Det handlar till exempel om tidig selektering och alltför hård träning i ung ålder. Något som också uppmärksammades i Utbildningsradions tv-serie Idrottens himmel och helvete under början av Skolidrottsförbundet har under de senaste åren genomgått en stor formalisering då våra föreningar dels har skaffat organisationsnummer samt fört in sina medlemmar och andra uppgifter i idrottsrörelsens gemensamma kommunikationssystem; IdrottOnline. Detta har gjort att både antalet föreningar och medlemmar har minskat då många upplever att den administrativa bördan blir för stor. Dock ser förbundet åter en uppåtgående trend. En betydande intressent för Skolidrottsförbundet och skolidrottsföreningarna är skolans huvudmän som avgör vilket stöd som skolan ger till idrottsföreningen. Det finns skolor som har avsatt arbetstid för att lärare eller fritidspedagoger ska kunna agera vuxenstöd i skolidrottsföreningen. Denna insats från skolan betyder mycket för föreningen och är många gånger en förutsättning för att föreningen ska kunna blomstra. Även skolan har förändrats under de senaste åren där bland annat nya direktiv från Skolverket tolkats så att det påverkat skolans möjlighet att ge stöd till föreningen negativt. Samtidigt som Skolidrottsförbundet möter dessa utmaningar så finns det ett stort behov i samhället av en verksamhet som tillgodoser behovet hos de som inte sätter idrottens traditionella aktiviteter och strukturer som träning-tävling i fokus utan också bejakar andra värden. Skolidrottsförbundet kan möta dessa behov och bidra till ett sundare och mer demokratiskt samhälle. För att svara på hur det ska gå till lyfts fem strategiska områden fram som förbundet behöver förhålla sig till. Under respektive område beskrivs nuläget samt vilket eller vilka mål som gäller. Hit ska vi! Visionen - Världens bästa Skolidrottsförbund I världens bästa Skolidrottsförbund står våra värderingar i fokus. Inte bara som en konsekvens av vår verksamhet utan vi gör medvetna val för att lyfta fram och verkligen leva efter dessa värderingar. All verksamhet i förbundet ska vila på medvetna val med glädje, glöd, gemenskap, demokrati och delaktighet som grundfundament. Världens bästa Skolidrottsförbund har behållit det vi gör bra idag och samtidigt blivit än mer tillgängliga och bedriver verksamhet även under kvällar och helger. Då kan vi vara det ständigt närvarande alternativet för alla som vill engagera sig i verksamhet som är styrd av

8 medvetna värderingar och erbjuder en uppsjö av aktiviteter med grunden i rörelse och med sociala och kulturella aspekter. Världens bästa Skolidrottsförbund fortsätter att vara idrottens ledande ledarskola där alla utvecklas till ledare via våra aktiviteter, från att leda sig själv till att leda andra. Genom att erbjuda aktiviteter där alla ges chansen att vara ledare så kan individer hitta sin nivå av ledarskap och välja att utvecklas därifrån. Allt ledarskap vilar på medvetna val grundade i Skolidrottsförbundets värderingar oavsett vem som utövar det eller hur det utövas. Fem strategiska områden Kännedom Skolidrottsförbundet inledde under 2013 inlett arbetet med att stärka sitt varumärke och öka sin synlighet. Enligt en enkätundersökning baserad på 700 svar från skolledare känner idag 78 % av dessa till Skolidrottsförbundet och det som främst förknippas med förbundet är skolidrottsförening (74 %), Skoljoggen (54 %) samt skolämnet idrott och hälsa (45 %). Upplevelsen är att skolpersonal har svårt att skilja på skolans och föreningens verksamhet och därmed också organisation och värdergrund. Mål Alla intressenter ska känna till skolidrottsföreningens värdegrund och verksamhet. Engagemanget i skolidrottsförbundet ska ge större status i samhället och det ska vara attraktivt att engagera sig i skolidrottsförbundet. Organisation I dagsläget finns cirka skolidrottsföreningar i Sverige där alla är medlemmar i Skolidrottsförbundet. Skolidrottsförbundet är i sin tur indelat i 26 specialidrottsdistriktsförbund som driver aktiviteter och håller kontakten med skolidrottsföreningarna inom den geografiskt avgränsade området. Distrikten ansvarar för utbildningar, vissa breddaktiviteter samt vissa tävlingar. De 26 distrikten är inordnade i samverkansorgan, nio till antalet, som kallas regioner och som syftar till att öka samarbetet mellan distrikten. Skolidrottsförbundet representeras och drivs av förbundsstyrelsen mellan förbundsmöten som genomförs vartannat år. För att sköta den operativa verksamheten har en generalsekreterare anställts och ett kansli bildats. Mål Skolidrottsföreningen är navet för vår verksamhet och organisationen ska vara utformad för att ge föreningen bästa möjliga stöd baserat på den värdegrund som gäller i förbundet. Organisationen ska också vara föränderlig och anpassningsbar och därmed kunna möta nya krav från samhället och idrottsrörelsen. Samverkan Den naturliga samverkansparten är skolan och idag sker redan mycket samverkan med dessa. Dessutom finns det inslag av samverkan med främst idrottsföreningar i skolidrottsföreningarnas närhet som erbjuder prova-på-verksamhet. Även enstaka samverkansprojekt med föreningar utanför idrottsrörelsen förekommer.

9 Mål Skolan och skolidrottsföreningen samverkar i alla frågor som rör skolidrottsföreningens verksamhetsområde i allt ifrån värdegrund till aktiviteter. Skolidrottsföreningen har breddat sin verksamhet och bedrivs även utanför skolan och dess ramar och därmed sker samverkan med andra parter med intresse i medlemmarnas fritid. Exempelvis fritidsgårdar, idrottsföreningar, andra ideella organisationer samt myndigheter. Verksamhet Den verksamhet som bedrivs i Skolidrottsförbundet indelas i huvudsak under områden tävling, bredd och utbildning och bedrivs i huvudsak under dagtid (skoltid). Dessutom tillkommer stödjande verksamheter som kommunikation, ekonomi och administration. Verksamheten bedrivs under hela året men främst under skolans läsår. Mål Skolidrottsförbundet har via skolidrottsföreningarna verksamhet för alla barn och ungdomar oavsett om denne finns på skolan eller inte. Skolidrottsföreningen finns i anslutning till skolan men bedriver även verksamhet under kvälls- och helgtid. Under skoltid finns det aktiviteter som faller inom områdena bredd, tävling och utbildning och som medlemmarna utformar efter sina önskemål. På fritiden under kvälls- och helgtid flyttas fokus till enbart bredd och utbildningsaktiviteter och medlemmarna erbjuds en tävlingsfri verksamhet. Tillgänglighet Skolidrottsförbundet strävar efter att erbjuda alla en möjlighet att få idrotta och aktivera sig på sina egna villkor. Detta görs genom ledorden enkelt, roligt och nästan gratis. I de flesta fall är förbundet lyckosamt i sina strävanden men inte alltid. En idrottslyfts- kartläggning (genomförd 2013) visar att Skolidrottsförbundet dels inte finns i alla kommuner och inte heller i alla skolor. Dessutom upplever vissa deltagare en stor tävlingshets och en för stor fokus på att vinna vilken gör att alla inte trivs i verksamheten. Ibland kan deltagarna också uppleva att det blir fokus på en idrott och att allsidigheten som möjliggörs med flera idrotter försvinner. Mål I Skolidrottsförbundet görs medvetet aktiva val för att alla ska kunna vara med och delta i verksamheten, oavsett om det rör sig om fysiska, psykiska eller sociala hinder. Hänsyn tas till barn- och ungdomars individuella förutsättningar och alla ges rätt att delta och påverka verksamheten. Processen att ta fram färdplanen Skolidrottsförbundet har, under ett antal år, gått ifrån att vara en del av skolans verksamhet till att tydligare vara en fristående organisation inom den svenska idrottsrörelsen och medlem i Riksidrottsförbundet. Den brytningen har blivit än tydligare under de senaste tio åren med införandet av bland annat organisationsnummer och andra administrativa idrottsgemensamma system. Denna ökade belastning har påverkat Skolidrottsförbundet och dess skolidrottsföreningar. I och med den ständigt föränderliga omvärlden och viljan av att vara proaktiv istället för reaktiv så beslutade Skolidrottsförbundet på förbundsstämman i Linköping våren 2012 att påbörja arbetet med en plan för framtiden. Styrelsen valde att skapa

10 en specifik projektgrupp för detta arbete och gruppen fick namnet Färdplan 2025 utifrån gruppens uppgift; att skapa en strategisk plan och ett måldokument för Projektgruppen påbörjade sitt arbete i september 2012 där en tidsplan skapades för hur arbetet skulle fortskrida fram till dess att förbundsmötet 2014 beslutade att fastställa färdplanen. Framtidens idrottsförening och Framgångsrik idrottsförening Färdplansgruppen har under arbetets gång haft inspel från två rapporter som RF har tagit fram. Rapporterna är Framtidens idrottsförening samt Framgångsrik idrottsförening och dessa har använts som underlag både för diskussioner och praktiska övningar. Den framgångsrika idrottsföreningen är framtagen på initiativ av SISU Idrottsutbildarna och på uppdrag av Riksidrottsförbundet har Torbjörn Einarsson vid Handelshögskolan i Stockholm genomfört denna studie. Rapporten tar upp vad medlemmarna i idrottsföreningar menar med framgång och vad det är man uppfattar leder till framgång. Att det är intressant att känna till bygger på antagandet att ju fler i en förening som delar samma eller liknande målbilder och uppfattningar om hur man bäst ska göra för att uppnå dessa mål, desto större är chansen att man gör rätt saker på rätt sätt vid rätt tillfällen. Resultaten som redovisas i rapporten visar att det finns en mängd olika saker som kan ses som framgång i idrottsföreningar. Deltagarna i fokusgrupperna talar bland annat om idrottslig framgång, bra idrottsledarskap och idrottslig verksamhet, många medlemmar, glädje, bra ekonomi samt hälsa. Den framgång som flest tycks se som viktig är dock delaktighet och gemenskap. Framtidens idrottsförening är ett idéprojekt som började med att Narva Boxningsklubb motionerade till RF-stämman Föreningen föreslog att RS skulle initiera en speciell föreningsutvecklingsgrupp med uppdraget att på forskningsgrund ge förslag på innovativa förändringar gällande organisering, arbetssätt och regler. Motionen bejakades och i slutet av 2011 startades idéprojektet Framtidens idrottsförening. Projektgruppens uppdrag var att till RF-stämman 2013 presentera ett antal scenarier som beskriver idrottsföreningens förutsättningar fram till 2020, samt förslag till idéer och lösningar som kan möta framtidens krav, möjligheter och utmaningar så att: idrottens verksamheter vitaliseras för att än bättre svara på individens och samhällets förväntningar ledningen av framtidens idrottsförening underlättas och förenklas Diskussioner på framtidskonferens Det huvudsakliga arbetet har bestått av omvärldsarbete där samhällstrender sammanfattats och analyserats med stöd i aktuell forskning från den ideella sektorn. Projektet har även omfattat en rad presentationer och processer kopplade till de aktuella trenderna. De fyra trenderna har ett perspektiv fram till 2020 och behandlar demografiska förändringar, ökande individualisering och kommersialisering samt förändrade kommunikationsmönster. Sammantaget bidrar de fyra samhällstrenderna till en kontext av ökade krav och en ökad komplexitet. En kontext som utmanar idrottsrörelsen nuvarande organisering, arbetssätt och regler.

11 I januari 2013 genomfördes Skolidrottsförbundets framtidskonferens med ca 60 deltagare från specialidrottsdistriktsförbundet, styrelsen samt regionala representanter. Under framtidskonferensen diskuterades och analyserades de resultat som framkommit av Riksidrottsförbundets arbete med projektet Framtidens Idrottsförening. Under ledning av processledare från SISU Idrottsutbildarna fick deltagarna i grupper diskutera framtida konsekvenser och möjliga scenarier för Skolidrottsförbundet. Syftet med konferensen vara att samla in tankar, åsikter och önskemål för att påbörja arbetet med själva färdplanen. Dokumentationen från Borås samt inspelade intervjuer utgjorde underlag för det fortsatta arbetet. De insamlade tankarna bearbetades sedan i färdplansgruppen och ett första förslag på utkast färdigställdes. Under arbetets gång deltog färdplansgruppen ledamöter i möten och diskussionsforum för att inhämta kunskap inom ämnet. Bland annat inhämtades kunskap från Ideell Arena, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet samt Svenska Gymnastikförbundet då dessa organisationer jobbar med framtidsfrågor eller precis har avslutat ett sådant arbete. Gällande utformningen av färdplanen så inhämtades inspiration från Scouternas strategiska framtidsplan vilket hjälpte till att sätta rubriker och utforma upplägget. Det första utkastet (version 0.1) publicerades i sin helhet på hemsidan med möjligheter för intresserade att kommentera och tycka till. Utkastet diskuterades även på regionkonsulentträffen under våren 2013 där synpunkter och åsikter samlades in. Utifrån det insamlade materialet så utarbetades utkastet version 0.2 som presenterades och gick på en remiss till specialdistriktsidrottsförbunden och som sedan diskuterades på SDF-konferensen sensommaren Utifrån alla de genomförda samtalen så reviderades Färdplan 2025 till utkast 1.0 som förbundsstyrelsen la som en proposition till förbundsmötet Värdegrund vilka är vi? Svenska Skolidrottsförbundet befinner sig i en föränderlig omvärld som ställer krav och som samtidigt erbjuder möjligheter. För beslutsfattare inom förbundet, från skolidrottsföreningen till förbundsstyrelse, gäller det att ständigt vara medveten om den omvärld vi lever i och vilka konsekvenser den får på vår verksamhet. Omvärldsmedvetenheten ska ställas i relation till det vi vill i förbundet och som anges i våra stadgar och policydokument. Våren 2012 tog Svenska Skolidrottsförbundets årsmöte beslut om att förtydliga förbundets vilja och vision i ett skrivet dokument och arbetet påbörjades därpå i den, av styrelsen, skapade färdplansgruppen. Färdplansgruppen fick i uppgift att utforma ett förslag på färdplan 2025 vilket är en strategisk plan och ett måldokument som anger vart Skolidrottsförbundet vill och hur vi ska ta oss dit. Färdplan 2025 ska ses som ett policydokument som anger vart Skolidrottsförbundet ska befinna sig 2025 och vilken organisation och verksamhet som är önskvärd. Dokumentet och dess viljeinriktning kan endast förverkligas om alla i förbundet hjälps åt och jobbar tillsammans. Därför ska detta dokument spridas till och användas av alla beslutsfattare inom Skolidrottsförbundet. Då omvärlden förändras så behöver Färdplan 2025 också förändras för att möta nya behov och krav och uppgiften att regelbundet stämma av färdplanen och dess innehåll ska ligga på beslutsfattarnas agenda.

12 Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som möjligt i rörelse samt genom utbildning ge unga bestående kunskaper inom demokrati och ledarskap. Vi vill erbjuda en mångfald av aktiviteter med koppling till idrott, lek, fysisk aktivitet, ledarskap och genom glädje få individer att stanna och utvecklas inom svensk idrott. Skolidrottsförbundet är ett fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott. Det organiseras av medlemmarna som utövar de idrotts- och friluftsaktiviteter de kommer överens om, vid behov med anpassade bestämmelser. Våra mål syftar till livskvalitet, trivsel, gemenskap, glädje och hälsa. Vi skapar möjligheter till ungdomsinflytande, föreningsdemokrati och idrott hela livet. Vår verksamhet bidrar till bättre folkhälsa. Rent spel på alla plan, i alla sammanhang, är också en av våra ledstjärnor. Idrottande och lärande för alla Svenska Skolidrottsförbundet är både en idrottande och lärande organisation. Vi är en ungdomsorganisation som har en unik möjlighet att nå och påverka barn och unga. Vi arbetar med föreningsskapande verksamheter där vi erbjuder positiva lek- och träningsmöjligheter vilka genomsyras av glädje och gemenskap som ett medel för att nå våra mål. I vårt förbund är det barn och ungdomar som styr verksamheten och själva planerar och förverkligar sina idéer. Eftersom verksamheten bygger på idrott för ungdom av ungdom är det också de som tar besluten genom exempelvis olika styrelseuppdrag. En vuxen person (vuxenstöd) fyller en viktig funktion som stöd i bakgrunden. Vi utvecklar demokratiska ledare På alla nivåer finns ungdomar med och påverkar vår utveckling. Skolidrottsföreningen kan samla många barn och ungdomar, eftersom idrotten intresserar många och har stort inflytande på barns och ungdomars intresse för ett aktivt liv och gemenskap med varandra. Samspel med andra människor finns med i skolans övergripande mål, liksom att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, vilket gör att det finns en naturlig och självklar koppling till vår verksamhet. Vi vill att alla barn och ungdomar tillsammans med varandra ska få röra sig på ett roligt, enkelt och meningsfullt sätt som också förmedlar ideella värden och stärker dem som individer. Idrottens ingång till skolan Idrottsrörelsen kan möta alla barn och ungdomar i skolan genom skolidrottsföreningen, som kan erbjuda en mångfald av fysiska aktiviteter. Skolidrottsförbundet har en viktig roll, nämligen att bygga en starkare bas för hela idrottsrörelsen, nå grupper som bredd- och elitidrotten inte når och erbjuda det som inte ryms i specialidrottsförbunden. Vi arbetar för att hitta samarbetsformer så att olika idrotter kan nå fram via en skolidrottsförening. I rörelse hela livet Genom att se skolidrottsföreningens möjligheter, där ungdomarna inte bara är aktiva i idrottsutövandet, utan också organisations- och aktivitetsledare för sin förening, borde detta vara idrottens självklara strategi för samverkan med skolan. Föreningskunskap och praktiskt arbete i en skolidrottsförening skapar morgondagens ledare inom svensk idrott. I en framtid ska vi vara Idrottens ledande ledarskola. Det är för idrottens, barnens och ungdomarnas bästa det ska finnas en förening på alla skolor och för detta ser vi att Skolidrottsförbundet är den självklara administratören.

13 Vi kan gå utanför ramarna Skolidrottsförbundet vill att det också i framtiden ska kunna bedrivas ett framgångsrikt arbete med att ge unga människor förståelse och kunskap om föreningsliv och vilket mervärde det innebär i form av gemenskap och samvaro. Av erfarenhet vet vi att den initiativkraft och det ansvarstagande som unga föreningsaktiva känner i en egen förening även blir viktigt i framtiden. Skolidrottsförbundets verksamhet bygger på idrottsrörelsens riktlinjer Idrotten vill, den värdegrund som antas på Riksidrottsförbundets förbundsmöte samt på barnkonventionens grundprinciper. Skolidrottsförbundets verksamhetsidé Därför finns vi till: Svenska Skolidrottsförbundets idé är att genom samvaro och gemenskap få barn och ungdomar att motionera och vara fysiskt aktiva. Genom intressanta och spännande aktiviteter, nya som mer traditionella, läggs grunden för god hälsa, demokratiska värderingar samt en meningsfull tillvaro. Vår verksamhet skapar förutsättningar för att fostra framtidens ledare. Skolidrottsförbundets värdegrund Vad vi står för: Glädje, glöd och gemenskap Skolidrottsförbundet skapar en positiv och lättillgänglig idrottsmiljö där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten. Demokrati och delaktighet Skolidrottsförbundet är en demokratisk organisation med en mångfald av medlemmar. Alla är välkomna och känner sig värdefulla i sin roll som medlemmar eller ledare. Alla som engagerar sig i våra verksamheter ska känna att de ges möjlighet att vara delaktiga och inspireras genom att arbeta för och med barn och unga. Allas rätt att vara med I Skolidrottsförbundets verksamheter är alla välkomna och alla ska behandlas lika. Rent spel Moral, etik och rent spel ingår i alla sammanhang som naturliga delar i vår verksamhet.

14 Proposition 5 Ändring av utbildningsdelen i SDF-bidraget Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att förbundsmötet beslutar om den föreslagna ändringen i SDF-bidraget att gälla från och med redovisningen för 2015, alltså för utbetalningen Bakgrund Varje år får Svenska Skolidrottsförbundet ett bidrag från RF som kallas SF-bidraget. SFbidraget består dels av ett grundbidrag som alla SF får och dels av ett rörligt bidrag som baseras på antalet aktiva i idrott (medlemmar med fullständigt personnummer i Idrottonlines medlemsregister), LOK-stöd samt utbildningstimmar i förbundet. Utöver detta finns det en del som innebär landslagsstöd men som inte är aktuellt för Skolidrottsförbundet. En del av SF-bidraget går till SDF-bidraget, vilket fördelas ut till Skolidrottsförbundets distrikt. Dagens utformning av SDF-bidraget är ett resultat av förbundsmötet 2010 i Karlstad. Dessutom reviderades utbildningsdelen, efter en del diskussion, under förbundsmötet i Linköping 2012, till att baseras på antalet deltagare istället för antal utbildningar. Detta ansågs ge en rättvisare fördelning av bidraget. Ett antal synpunkter har dock inkommit på detta sätt att fördela medel kopplat till nuvarande kursutbud; bas grön, bas blå, röd ledarskap, röd organisation samt föreningsadministratörskursen (FA). I dagsläget grundar sig inte fördelningen av utbildningsbidraget på hur lång kursen är utan endast hur många deltagare som deltar på kursen. Det innebär att en 3 timmar lång kurs med 10 deltagare ger lika mycket bidrag som en 10 timmars kurs med 10 deltagare, trots att den senare uppbringar högre kostnader med ex. övernattning och fler måltider. Redan under förbundsmötet i Linköping uppmärksammades denna snedfördelning men då fick inte förespråkarna gehör och deras förslag röstades ner. Styrelsen anser att en förändring bör göras och föreslår en ny utformning av utbildningsdelen i SDF-bidraget. Styrelsens förslag Varje kurs som genomförs inom Skolidrottsförbundet har en kursplan med en minimitid för genomförd utbildning. Denna beskrivs i termer av utbildningstimme där en (1) utbildningstimme motsvarar 45 minuter. FA genomförs under minst 3 utbildningstimmar, bas grön under minst 10 utbildningstimmar samt övriga kurser under minst 12 utbildningstimmar. Förslaget är att en (1) utbildningstimme med en (1) deltagare ger en (1) deltagartimme. Detta innebär att en FA med 10 deltagare totalt ger (3*10) 30 deltagartimmar och där en bas blå

15 med 10 deltagare ger (10*12) 120 deltagartimmar. En bas blå ger alltså ett bidrag som är fyra gånger större en FA eftersom kursen pågår under fyra gånger så lång tid. Deltagartimmarna är låsta till kursplanerna för respektive kurs och genomför arrangören en kurs som är längre än vad som anges i kursplanen så erhålls inga extra medel för den överskjutande tiden. En bas blå med tio deltagare ger alltså (10*12) 120 deltagartimmar oavsett om den pågår under 12 eller 20 utbildningstimmar. Den procentuella fördelningen mellan distrikten har simulerats och det blir en väldigt liten skillnad på fördelningen.

Färdplan 2025 vers. 0.1

Färdplan 2025 vers. 0.1 Färdplan 2025 vers. 0.1 Vi bygger inte om vi bygger ut! Svenska Skolidrottsförbundet befinner sig i en föränderlig omvärld som ställer krav och som samtidigt erbjuder möjligheter. För beslutsfattare inom

Läs mer

Färdplan 2025 vers. 1.0

Färdplan 2025 vers. 1.0 Färdplan 2025 vers. 1.0 Vi bygger inte om vi bygger ut! Svenska Skolidrottsförbundet befinner sig i en föränderlig omvärld som ställer krav och som samtidigt erbjuder möjligheter. För beslutsfattare inom

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Kapitel 1 Grundläggande bestämmelser 1 Namn, verksamhetsområde samt styrelsens hemort Förbundets namn är Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8: Introducera fler barn till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8 Svenska Skolidrottsförbundet: Se till fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan Motionärens

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv.

Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv. Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv. Förord Att vara ung och påverka handlar inte nödvändigtvis om att göra revolution utan om att vi som unga uttrycker vår åsikt, är delaktiga i

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan

Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan I idrottsrörelsens verksamhetsidé står idrotten ska utformas så : Alla som vill, oavsett nationallitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2016-2018 2018 2017 2016 2015 2012 2013 2014 FOKUS KORPEN 2018 MEDLEMMAR GEMENSKAP ENKELT DELTAGARE KRÅNGLIGT GLÄDJE 2015 2016 2017 ALLA ÄR VÄLKOMNA T Y D L I

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Vision Gymnastikforum den oktober 2011

Vision Gymnastikforum den oktober 2011 Vision 2020 Gymnastikforum den 22-23 oktober 2011 Varför, vad och hur processarbeta? För att vägen är en stor del av målet. Ju fler som blir och gör sig delaktiga, desto större chans att många kommer fram

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Viktiga punkter från RIM

Viktiga punkter från RIM Viktiga punkter från RIM Integrerad stämma Förslag stärkt strategisk ledning Strategi för svensk idrotts framtid Verksamhetsinriktningar Medlemsansökningar Val Stadgeändringar Förstärkt strategisk ledning

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsidé RIF ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna meningsfull fritid i form av olika aktiviteter, där varje individ kan utvecklas tillsammans med andra och efter

Läs mer

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn:

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn: STADGAR Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26 Föreningens tidigare namn: LäS ITF Taekwon-Do Klubb Student Taekwon-Do Klubb Stockholm Innehåll 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 Förord Förbundsmötet 2004 antog programmet Fäktningen inför framtiden efter en bred remissverksamhet

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2015-2018

Korpens representantskap 11 maj 2014 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2015-2018 Korpens representantskap 11 maj 2014 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2015-2018 2018 2017 2016 2015 2012 2013 2014 FOKUS KORPEN Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens

Läs mer

Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening!

Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening! Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening! På forening.se hittar du en komplett ordlista på alla tänkbara begrepp du kan behöva. FIRMATECKNARE den person som ensam eller

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Vår verksamhetsplan I kommunens mål är fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, en aktiv fritid

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2018-2019 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället och framtida utveckling Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Övergripande mål Strategiska områden, inriktningsmål

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet och anslutet till International Schoolsport Federation (ISF).

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet och anslutet till International Schoolsport Federation (ISF). STADGAR för Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) 01 Sammansättning Förbundet är en sammanslutning av idrottsföreningar bland eleverna vid grundskolan och gymnasiet eller med dessa jämförliga skolor, vilka

Läs mer

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin Aktiv ungdom Inledning Nästan en tredjedel av svenskar mellan 16-29 år anser sig vara för sjuka för att träna 1. Vi vet idag att ökad fysisk aktivitet har stor inverkan både på den enskilda individen och

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 7, perioden 2012-14 avseende 132 152 JUSTERAT Plats: Kastellholmen, Stockholm Dag: Lördagen den 20 april, 2013 Tid: Kl 09.00 17.00 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Motion nr 1. Motion angående AIK FF:s förhållningssätt i den s.k. 51 % -frågan. Bakgrund:

Motion nr 1. Motion angående AIK FF:s förhållningssätt i den s.k. 51 % -frågan. Bakgrund: Motion nr 1 Motion angående AIK FF:s förhållningssätt i den s.k. 51 % -frågan Bakgrund: Den s.k. 51 % -regeln, som i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (11:e kap. 3a ) reglerar i vilken mån externt ägande

Läs mer

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning:

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning: Farsta i november 2003 Till föreningar och SDF För tre månader sedan skrev jag ett brev till föreningarna och berättade om resultatet av rådslaget Fäktningen inför framtiden som föreningar, SDF och några

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

HANDBOK. Valberedningen

HANDBOK. Valberedningen HANDBOK FÖR Valberedningen ett sätt att arbeta som valberedning Arne Karlsson INNEHÅLL 1. Handbokens syfte 2. Tidplan 3. Policy 4. Arbetsordning 5. Mandatperioder 6. Uppdragsbeskrivningar 6.1 Förbundets

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTET Verksamhets- & Ekonomisk inriktning

FÖRBUNDSMÖTET Verksamhets- & Ekonomisk inriktning Verksamhets- & Ekonomisk inriktning 2017-2018 Förslag till Förbundsmötet 23-24 april 2016 Verksamhetsinriktning 2017-2018 Visionsmålen 2020 visar vägen framåt Sedan Förbundsmötet 2012 arbetar Gymnastikförbundet

Läs mer

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010 Välkomna till SDF konferens Borås 9-10 oktober 2010 Syfte med helgens arbete Att diskutera proposition 3, dvs samverkansprojektet Att distrikten/regionerna får möjlighet att påbörja sitt arbete inför kommande

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer