Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning inom Arbetsintegrerat lärande"

Transkript

1

2 Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både avseende bredd och djup. Under 2014 har fokus legat på att bygga upp forskarutbildningen och på att höja kvaliteten i forskningen liksom i att vidmakthålla en stabil finansiering. Forskargruppen, som bedriver spetsforskning inom svetsning, termisk sprutning, skärande bearbetning och flexibel automation, engagerar över 60 forskare som bedriver nästan lika många forskningsprojekt. Många stora svenska och internationella verkstadsföretag deltar i samarbetet. Forskarna arbetar såväl med grundläggande forskning som tillämpad och ambitionen är att bli ett internationellt ledande utvecklingscentrum inom produktionsteknik. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av den regionala utvecklingsarenan Innovatum, Högskolan Väst och regionens verkstadsindustri. Återrapporteringskrav för Högskolan Väst de två fors tegrerat lärande (ämnet informatik). Att bli KKbland annat en mer långsiktig finansiering än den för enstaka forskningsprojekt. Högskolan har som långsiktigt mål att fortsätta utvecklingen av den externfinansierade forskningskarskola startade med Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom resultatredovisningen. Håll utkik efter rubriker med blå pil! 2013 fick Högskolan Väst och Chalmers besked om ett gemensamt bidrag om 8,8 miljoner kronor över två år för forskningssamarbete inom området produktionsteknik från Västra Götalandsregionen, kallat PROSAM. Under det första året har tre doktorander knutits till PROSAM på Högskolan Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Den övervägande delen av högskolans forskning inom arbetsintegrerat lärande sker inom ramen för forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, som är en av högskolans tre vitala forskningsmiljöer. Fokus för de cirka 50 forskarna är lärande och kunskap som relaterar till arbete. Samverkan med det omgivande samhället är nyckelord i forskningen. Väst och lika många på Chalmers. Syftet med projektet är att etablera en långsiktig samverkansstruktur mellan Chalmers och Högskolan Väst avseende forskning och forskarutbildning inom produktionsområdet. Forskningsprojekten bedrivs inom identifierade profilområden kring gemensamma frågeställningar men med olika forskningsfokus. Den produktionstekniska forskarutbildningen har utvecklats vidare med ytterligare kurser, och under 2014 har antalet forskarstuderande i produktionsteknik vid högskolan ökat med tolv personer. Åtta av dessa är nya industridoktorander i den av KK-stiftelsen finansierade företagsforskarskolan SiCo- MaP+. Högskolan är aktiv i utvecklingen av ett nationellt produktionstekniskt kursutbud. Under 2014 har forskningen inom alla de fyra olika fokusområdena utvecklats med stärkt publiceringsfokus och många nya projekt. Särskilt inom svetsområdet har det skett en stark utveckling. Inom termisk sprutning har man investerat Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Högskolan Väst Arbetsintegrerat lärande...11 Rekryteringsmål för professorer...44 toppmodern utrustning inom nanoområdet och rekrytera två nya doktorander för fördjupade studier inom det område Forskargruppen publicerade resultat som fått internatione uppmärksamhet. Regleringsbrev for budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Utbildningsutbud Omgivande samhällets behov av utbildning Uppgifter om programnybörjare, antalet HST och examinerade Studenter som inte tar poäng Studieavgifter för tredjelandsstudenter Lärar- och förskollärarutbildning LINA fick under året, tillsammans med Göteborgs universi nio miljoner från Västra Götalandsregionen för att utvec forskningen inom arbetsintegrerat lärande. Målet är att ett nationellt ledande forskningscenter inom lärande i digitala arbetslivet. Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Resultatredovisning verksamhetens prestationer Utbildning Forskning Samverkan...40 Kompetensförsörjning Sjukfrånvaro...44 Styrelsens ersättningar Uppgifter om styrelsen Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: När universitet och högskolor presenterar eller analyserar individbaserad statistik ska det göras för det totala antalet och uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Högskolan Väst presenterar i årsredovisningen 2014 individbaserad statistik uppdelat på kön primärt för det aktuella räkenskapsåret, i de fall uppgiften tidigare inte efterfrågats i väsentliga uppgifter eller där särskilt återrapporteringskrav inte avser viss angiven period. Att ta fram och redovisa en sådan uppdelning på historisk data innebär en risk för bristande kvalitet samt skulle även medföra en betydande arbetsinsats. Källor Utbildning i siffror/prestationer baseras på uppgifter från Ladok samt bearbetad data från Högskolan Västs ekonomisystem där kostnader redovisas. Forskning och utbildning på forskarnivå i siffror/prestationer baseras på beräkningar av grunddata från ekonomisystemet och uppgifter från högskolans publiceringsdatabas. Antalet forskarstuderande bygger på uppgifter från Ladok, Högskolan Västs personalsystem, fastställda individuella studieplaner samt viss insamlad data från respektive institution. Samverkan i siffror/prestationer utgörs av insamlad data från respektive institution. Antalet anställda samt andra personalrelaterade uppgifter baseras på grunddata från högskolans personalsystem. Finansiell redovisning baseras på grunddata och sammanställningar från ekonomisystemet. 2 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

3 Innehåll INLEDNING...4 Väsentliga uppgifter...6 RESULTATREDOVISNING...10 Arbetsintegrerat lärande...10 Om profilen Arbetsintegrerat lärande...11 Det nationella uppdraget...11 AIL-plattformar Former för AIL i utbildningen Forskning och forskarutbildning inom AIL AIL i ett internationellt perspektiv Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolans utbildningsutbud...15 God efterfrågan Utveckling av utbudet utifrån arbetsmarknadens behov...16 Utbildningar till ingenjör, sjuksköterska och specialistsjuksköterska 16 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar...17 Breddad rekrytering Breddat deltagande och genomströmning Studenter som inte tar poäng Internationalisering...19 Lärar- och förskollärarutbildning...20 Studentinflytande Utbildning i siffror/prestationer...22 Forskning och utbildning på forskarnivå...28 Om högskolans forskning...29 Produktionsteknisk forskning...29 Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Barn- och ungdomsvetenskaplig forskning...30 Extern forskningsfinansiering...31 Kvalitetsarbete inom forskning...31 Forskarutbildning...32 Forskning och utbildning på forskarnivå i siffror/prestationer Kunskapsbildning genom samverkan...36 Betydelsen av att samverka Arenor för samverkan Omställningsarbete...38 Utveckling av uppdragsverksamheten...39 Innovationer och nyttiggörande Samverkan i siffror/prestationer Verksamhetens förutsättningar PERSONAL...43 Kompetensutveckling...43 Kompetensförsörjning och rekrytering...43 Arbetsmiljö...44 Sjukfrånvaro...44 PERSONALSTRUKTUR Antal anställda...45 Årsarbetskrafter...45 Könsfördelning...46 Åldersfördelning...46 HÖGSKOLANS ORGANISATION Styrelse...58 Uppgifter om styrelsen...59 FINANSIELL REDOVISNING Årsbokslut...62 Tilläggsupplysningar och noter Avgiftsfinansierad verksamhet Redovisning av takbelopp avseende högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå...77 SAMARBETSPARTNERS I Högskolan Väst I Årsredovisning I 3

4 Högskolan Västs forskning och utbildning skapar, vidareutvecklar och sprider samhällsrelevant vetenskaplig kunskap, förmåga och förståelse. Via utbildningen ges studenterna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas som goda samhällsmedborgare kritiska, kunniga, demokratiska, solidariska, toleranta, aktiva och självständiga individer. Högskolan Väst är en erkänt drivande aktör för humanism, demokrati och mångfald genom kunskapsbyggande, medborgerlig bildning och livslångt lärande. Högskolan Väst fokuserar genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL, kunskapsspridning och kunskapsgenerering lokalt och globalt i samverkan med omgivande samhälle. Nationellt är högskolan den ledande noden och internationellt en nyckelaktör inom Arbetsintegrerat lärande. 4 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

5 INLEDNING OM HÖGSKOLAN VÄST Högskolan Väst utgår från att kunskap skapas i hela samhället. Med arbetsintegrerat lärande, AIL, bearbetas avancerad kunskap i samspel mellan akademin och omvärlden. Genom AIL åstadkoms lärande genom aktivt kunskapsutbyte, reflekterad handling och engagerat deltagande. Högskolan Väst bidrar med pedagogik och lärandesituationer; utbildning och forskning för en ändamålsenlig utveckling för individen och samhället. Högskolan Västs campus, med närmare studenter och drygt 580 anställda, ligger centralt i Trollhättan och är byggt utifrån studentens behov. De öppna ytorna skapar mötesplatser mellan studenter, lärare och arbetsliv. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med cirka 200 kurser, ett trettiotal utbildningsprogram på grundnivå och cirka tio program på avancerad nivå. Högskolan bedriver forskarutbildning inom produktionsteknik och, som första lärosäte i världen, inom AIL. Högskolans tre prioriterade forskningsområden är produktionsteknik, arbetsintegrerat lärande och barn- och ungdomsvetenskap. Närmare 60 procent av högskolans forskning finansieras med externa medel. Nyckeltal för Högskolan Väst Registrerade studenter (avser individer) Varav: Programstudenter Helårsstudenter på grund och avancerad nivå Prestationsgrad, procent Antal examina Antal forskarexamina (varav doktor) 6 (4) 10 (2) 12 (8) Omsättning, mnkr Antal anställda (avser årsarbetskrafter) I Högskolan Väst I Årsredovisning I 5

6 INLEDNNG Väsentliga uppgifter UTBILDNING OCH FORSKNING Totalt antal helårsstudenter andel kvinnor (%) 67 andel män (%) 33 Kostnad per helårsstudent (tkr) 65,2 66,1 67,7 66,2 64,3 Totalt antal helårsprestationer andel kvinnor (%) 69 andel män (%) 31 Kostnad per helårsprestation (tkr) 83,9 83,2 83,0 82,9 79,6 Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) andel kvinnor (%) 37 andel män (%) 63 Totalt antal nyantagna doktorander andel kvinnor (%) andel män (%) Totalt antal doktorander med någon aktivitet andel kvinnor (%) andel män (%) Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) andel kvinnor (%) 59 andel män (%) 41 Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) Genomsnittlig studietid för licentiatexamen Genomsnittlig studietid för doktorsexamen Totalt antal doktorsexamina andel kvinnor (%) 25 andel män (%) 75 Totalt antal licentiatexamina andel kvinnor (%) 50 andel män (%) 50 Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation PERSONAL Totalt antal årsarbetskrafter andel kvinnor (%) 62 andel män (%) 38 Medelantal anställda andel kvinnor (%) andel män (%) Totalt antal lärare (årsarb.) andel kvinnor (%) andel män (%) Antal disputerade lärare (årsarb.) andel kvinnor (%) andel män (%) Antal professorer (årsarb.) andel kvinnor (%) andel män (%) EKONOMI Intäkter totalt (mnkr), varav Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) andel anslag (%) andel externa intäkter (%) Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) andel anslag (%) andel externa intäkter (%) Kostnader totalt (mnkr) andel personal (%) andel lokaler (%) Lokalkostnader 3 per kvm (kr) Balansomslutning (mnkr) varav oförbrukade bidrag varav årets kapitalförändring varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) ) Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. 2) Inklusive forskarstuderande adjunkter. 3) Enligt resultaträkningen. 4) Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation och totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarbeten) har justerats för år I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

7 REKTORS FÖRORD Högskolan Västs strategiska ambition är att förnya och utveckla akademisk kunskap genom samverkan. Högskolesektorns så kallade kunskapsmonopol är för länge sedan brutet. Avancerad kunskap finns överallt i samhället och processerna är dubbelriktade avancerad kunskap strömmar åt båda hållen. Genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL, söker vi samarbete med andra för att utveckla ny, relevant och samhällsnyttig kunskap. Under året har ett arbete påbörjats med att skapa en struktur för ett mer formaliserat samverkansarbete med de 14 kommunerna i det närmaste delregionala området Fyrbodal. Samarbetet ska genom utbildningsinsatser, utvecklings- och forskningsprojekt stärka utvecklingen i kommunerna samt tillgängliggöra viktig avancerad kunskap från kommunerna för högskolans studenter, lärare och forskare. Samarbetet ger fördelar för samtliga parter och förväntas ge positiva effekter på samhällsutvecklingen i Fyrbodal. Under året har flera nya modeller för samverkan startats. En sådan är Välfärdsverkstaden som har sin bas i forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA. Den fokuserar på offentlig förvaltning, hälsa och socialt arbete samt samhällets digitalisering och arbetar med kunskaps-, produkt-, tjänstesamt metodutveckling. En annan är Framtidens klassrum, även den med sin bas i forskningsmiljön LINA. Framtidens klassrum sker i samarbete med Samsung, och är en gemensam yta för kunskapsbyggande och forskning om nya pedagogiska metoder i en digitaliserad skola. När det gäller högskolans utbildningsverksamhet visar Högskolan Väst 2014 återigen upp ett högt söktryck med ett större antal behöriga förstahandssökande än någonsin. Det indikerar ett samhälleligt behov av både ett brett utbud och en viss volym. Dessutom rekryterar högskolan brett med en hög andel studenter från en icke-akademisk bakgrund. Detta bygger på ett aktivt och medvetet arbete där vi är glada för att attrahera en bred studentpopulation. Det är också glädjande att andelen män ökar med ett par procent bland våra sökande. Samtidigt är det olyckligt att vi kan ta emot allt färre av dem som vill studera hos oss när vi tvingas minska antalet utbildningsplatser. Högskolan fortsatte 2014 en neddragningsprocess, där 600 tillfälliga platser kommer att upphöra under , och där nedskärningar i utbildningsvolym blir följden. Vi kan inte längre möta det behov och den efterfrågan som finns i en region med fortsatt besvärligt arbetsmarknadsläge, ett läge som innebär hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och samtidigt hög arbetskraftsbrist i vissa branscher som vi utbildar inom. Ser man till ungdomsarbetslösheten i några av Fyrbodalskommunerna är den 25 procent, högt över rikets genomsnittliga nivå. Till vår glädje utsågs Trollhättan av Sveriges Förenade Studentkårer under året till Årets studentstad. Det visar att vår studentmiljö är bra och att högskolans goda samarbete med Studentkåren och Trollhättans Stad är centralt för att högskolans studenter ska trivas. Högskolans tre prioriterade forskningsområden Produktionsteknik, Arbetsintegrerat lärande och Barn- och ungdomsvetenskap knyter samtliga väl an till vårt utbildningsutbud. Inom samtliga tre områden har det skett en ökning av an delen extern forskningsfinansiering, något som vi aktivt arbetar med att öka mer. Vi har under 2014 bestämt att ansöka om att bli KK-miljö för att i viss mån säkra en långsiktig forskningsfinansiering. Inom ramen för KK-miljön kommer vi än mer att länka samman forskningen inom produktionsteknik med AIL-forskningen. Forskarutbildningens uppbyggnad utvecklas i linje med den planering som satts upp, och där bedrivs bland annat världens första forskarutbildning inom arbetsintegrerat lärande. Delvis på grund av detta hade vi 2014 förmånen att vara värd för en stor internationell forskningskonferens inom ramen för världsorganisationen WACE, The World Association for Cooperative & Work-Integrated Education. På konferensen var det premiär för forskningstema kopplat till arbetsintegrerat lärande. Avslutningsvis ger en summering av högskolans ekonomiska resultat för året ett kanske märkligt utfall. Vi går med ett ordentligt överskott, mer än budgeterat, trots att vi är mitt i en neddragningsprocess. Det kan delvis vara en psykologisk effekt av högskolans spariver alla är ivriga att bidra och därför blir sparandet i största laget. Samtidigt ger det oss utrymme att gasa och bromsa på samma gång. Det ger oss också utvecklingsutrymme och möjlighet att lägga resurser på framtida viktiga strategiska satsningar. Kerstin Norén Rektor 2014 I Högskolan Väst I Årsredovisning I 7

8 INLEDNNG STUDENTKÅRENS TILLBAKABLICK Under våren lades grunden för det studentcentrerade arbete som slutligen resulterade i utmärkelsen Årets Studentstad 2014/2015. Motiveringen för denna hedersamma utmärkelse, som delas ut av Sveriges Förenade Studentkårer, grundade sig i ett genuint värnande om studenternas intressen från stadens sida. Följaktligen har ansökan om arrangerandet av Sveriges Förenade Studentkårers årliga fullmäktigemöte beviljats, och ett planeringsarbete inför dess genomförande i april 2015 har präglat mycket av arbetet under hösten. Studentkåren vid Högskolan Väst anser att samarbetet mellan Trollhättan Stad, Högskolan Väst och Studentkåren är centralt för att den uttalade ambitionen om Trollhättan som studentstad ska efterlevas även i framtiden. Välkomnandet av nya studenter är av stor betydelse för det studiesociala klimatet, och ett grundligt planeringsarbete under våren och sommaren lade en stabil grund för genomförandet av projektet i anslutning till höstterminens start. Student kåren ser välkomnandet som en starkt bidragande faktor till Högskolan Västs konkurrenskraft. Inslussningen 2014 gav bra resultat, och visade på gott samarbete mellan flera parter. Det politiska klimatet i Sverige har under årets gång genomsyrats av ovisshet. Inför valet 2014 har debatten rörande högre utbildning innehållit löften om satsningar och prioriteringar som initialt skapade en positiv framtidstro för Sveriges regionala högskolor. Dock resulterade septembervalet i en minoritetsregering vars budgetproposition följaktligen avslogs, vilket försatte Sverige i en politisk kris. Situationen har påverkat såväl högskolan som studentkåren och det har funnits stor osäkerhet kring kommande faktiska (ekonomiska) förutsättningar. Studentkåren har liksom Högskolan Väst uppmärksammat snedvridningen av anslagsfördelningen (som återfanns i budgetpropositionen) som fortsätter premiera forskningskraftiga universitet framför regionala högskolor. Studentkåren vid Högskolan Väst är av den bestämda uppfattningen att sådan resurstilldelning står i rak motsats till den värdefulla principen om högre utbildning som en demokratisk rättighet. Den politiska ovissheten fortsätter, och studentkåren kommer fortsätta bevaka utvecklingen. Studentinflytande är ett ständigt prioriterat område för student kåren. Påverkansarbetet har skett primärt genom tillsättandet av studentrepresentanter inom högskolans olika organ, och sekundärt genom informationsarbete där studentkåren uppmärksammat studenterna på deras rättigheter. Inkomna studentärenden har under året i hög utsträckning handlat om pedagogiska brister, både i kursplaner och hos undervisande personal. Att Högskolan Väst både kort- och långsiktigt ringat in just detta område som högprioriterat i visionsdokument och övrigt planeringsmaterial är ett bevis på hur student inflytandet gett konkreta utslag. Studentkåren värderar relationen med högskolan högt, och är övertygad om att strävan mot en kontinuerlig vidareutveckling av Högskolan Väst bygger på samarbete och en lyhördhet för studenternas åsikter. SHV Studentkåren vid Högskolan Väst Martin Högberg, Ordförande Martin Olofsson Carlbom, Vice ordförande 8 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

9 NEDSLAG I HÖGSKOLEÅRET 2014 Världskonferens om arbetsintegrerat lärande I juni arrangerade Högskolan Väst, i samarbete med WACE (World Association for Cooperative & Work-Integrated Education), en global konferens inom högskolans profilområde Arbetsintegrerat lärande, AIL. Det var premiär för temat Forskning om arbetsintegrerat lärande. Konferensen lockade deltagare från länder som Japan, USA, Kanada, Thailand, Storbritannien, Australien, Sydafrika och Nya Zeeland och mer än 30 föredrag hölls kring aktuell forskning. PREMIÄR FÖR HEDERSDOKTOR Vid högskolans akademiska högtid utsågs 2014 för första gången en hedersdoktor. Att bli hedersdoktor är ett bevis för mångåriga och betydelsefulla insatser för Högskolan Väst. Curt Muhrén blev först att utses. Han har bland annat haft rollen som mentor för forskare och varit kunskapsresurs i samband med uppbyggnaden av högskolans produktionstekniska forskning. Juryns motivering: Som tidigare chef för Volvos samlade bearbetningslaboratorium, kunskapsresurs i samband med uppbyggnaden av högskolans produktionstekniska forskning och mentor för forskare vid Högskolan Väst (dåvarande Trollhättan/Uddevalla), är Curt Muhrén en självklar hedersdoktor vid Högskolan Väst. Utmärkelsen Global Swede till student Den indiske studenten Ashish Ganvir på programmet Master in Manufacturing Engineering vid Högskolan Väst, fick 2014 ta emot utmärkelsen Global Swede vid en diplomeringsceremoni som leddes av handelsminister Ewa Björling. Nytt forskningssamarbete inom arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst och Göteborgs universitet satsar 14 miljoner på nytt forskningssamarbete inom arbetsintegrerat lärande. Västra Götalandsregionen bidrar med 9 av de 14 miljonerna. Målet är att bli ett nationellt ledande forskningscenter inom lärande i det digitala arbetslivet. FORSKAR GRAND PRIX Den nationella tävlingen Forskar Grand Prix arrangerades 2014 för första gången i Trollhättan på Högskolan Väst som en av 12 deltävlingar i landet. Tävlingen går ut på att forskare tävlar i att presentera sin forskning så fängslande, pedagogiskt och inspirerande som möjligt på högst 4 minuter. Vinnare blev Petter Hagqvist, doktorand i automationssystem. Årets Studentstad Trollhättan utsågs i april till Årets Studentstad 2014/2015 av Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. I motiveringen framhålls att det finns en lång tradition av inkludering i Trollhättan där det värnas om alla studenter. Likaså att det finns ett gott samarbete mellan Studentkåren, kommunen och Högskolan Väst. InWest ARBETSMARKNADSDAGEN Stipendieutdelning för utlandsstudier Traditionsenligt hölls stipendieutdelning när Länsförsäkringar Älvsborg och Sparbanksstiftelsen Väst premierade studenter som i sin utbildning genomfört utlandspraktik eller utlandsstudier via högskolans partneruniversitet. Ett 50-tal företag, offentliga arbetsgivare och organisationer fanns på plats på högskolans årliga arbetsmarknadsdag InWest. InWest arrangeras för att ge studenter möjligheter att knyta kontakter med framtida arbetsoch uppdragsgivare. Det hölls en välbesökt inspirationsföreläsning med Paolo Roberto I Högskolan Väst I Årsredovisning I 9

10 ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE 10 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

11 RESULTATREDOVISNING ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. AIL genomsyrar verksamheten vid Högskolan Väst. En grundsten är begreppet avancerad kunskap och det ömsesidiga erkännandet av dess existens inom högskolan och hos dess samarbetspartners. Om profilen Arbetsintegrerat lärande Profilen AIL innebär att såväl utbildning som forskning generellt bygger på nära samverkan med olika samhällsaktörer. Stora delar av kunskapsutveckling och utbildning arrangeras i former för integrering med det omgivande samhället och har arbetslivet i fokus. AIL är Högskolan Västs instrument för att hantera och utveckla arbetet i den avancerade kunskapens gränsområde. AIL ger mervärde till hela verksamheten inom högskolan och nytta till samhället. Under året har högskolan arbetat med ett grundmaterial som presenterar Högskolan Västs definition och värdegrund för AIL liksom den tillämpning och uttolkning av begreppet AIL som används inom utbildning, forskning och samverkan. Materialet är avsett att bidra till en bredare förståelse av vad högskolan menar med AIL och även till en livlig dialog om på vilket sätt AIL bidrar till kunskaps- och samhällsutvecklingen. Det nationella uppdraget Högskolan Väst erhåller sedan 2002 särskilda medel från regeringen för att utveckla former för arbetsintegrerat lärande. Högskolan är drivande i samarbeten med andra högskolor och universitet rörande AIL inom högskolepedagogisk utveckling AIL-plattformar I några fall finns långsiktiga samarbetsstrukturer särskilt organiserade i så kallade AIL-plattformar, där avtal tecknats med externa partner om forsknings- och utvecklingssamarbete med en tydlig koppling till högskolans utbildningar. AIL-plattformarna är en viktig del i högskolans arbetssätt för samproduktion av kunskap och kompetens, där Produktionstekniskt Centrum (gemensam arena för produktionsteknisk forskning och utveckling mellan Högskolan Väst, Former för AIL i utbildningen Arbetsintegrerat lärande ingår på ett eller annat sätt i högskolans utbildningsprogram och finns i flera olika former. Här är några exempel: Co-op, Cooperative Education, är högskolans kanske mest uppmärksammade och mest unika form av AIL-modell. Den innebär att studenter varvar sina studier med avlönade arbetsperioder på ett företag eller i en organisation. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, innebär att studenten genomför delar av utbildningen i arbetslivet. Projektarbeten och examensarbete görs ofta i nära samarbete med arbetslivet. Det ger verklighetsförankring för studenten och nytta för det omgivande samhället. Fältstudier innebär att studenten studerar ett ämne eller en händelse genom studiebesök i arbetslivet, kortare praktik inom yrkesområdet eller studier av en företeelse i sin naturliga miljö. och deltar i och arrangerar seminarier och konferenser samt är en partner för aktörer i arbetslivet rörande kompetensutveckling och lärande. GKN Aerospace, Innovatum med flera) och NU-akademin Väst (gemensam arena för forskning och utveckling på vårdområdet mellan Högskolan Väst och NU-sjukvården med flera) är de aktuella exemplen på AIL-plattformar i drift. Den underliggande ideologiska idén är det gemensamma ansvaret för kunskaps- och kompetensutveckling i ett holistiskt perspektiv. Mer om AIL-plattformarna finns under avsnittet Kunskapsbildning genom samverkan. Mentorskap innebär att studenter tilldelas mentorer, i ett delmoment eller genom hela utbildningen. Mentorerna ger en fördjupad bild av det framtida yrkesområdet och är en värdefull länk mellan studenten och yrkeslivet. Under 2014 har ytterligare modeller formats: Referensorganisation används för studenterna att hämta material och egna arbetslivsnära erfarenheter ifrån. Trainee/studentmedarbetare handlar om att högskolan tillsammans med olika arbetsgivare utlyser avancerade, avlönade deltidsarbeten som studenter utför parallellt med studierna. Detta är ett nytt samarbetskoncept mellan Studentkåren och Högskolan Väst. Utöver detta arbetar Högskolan Väst aktivt för att vara en brygga mellan arbetsgivare och studenter. Studenter erbjuds möjlighet att redan under studietiden förbereda sig inför arbetslivet genom CV-föreläsningar, CV-granskning, intervjuträning, inspirationsdagar och frukostföreläsningar I Högskolan Väst I Årsredovisning I 11

12 Forskning och forskarutbildning inom AIL Arbetsintegrerat lärande är ett av högskolans tre prioriterade forskningsområden inom forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet. Miljön fokuserar främst forskning som rör framtidens skola, välfärdssamhällets utveckling, integration och delaktighet, E-samhället samt kompetensförsörjning och professionell kunskap. Högskolan Väst fick under året, tillsammans med Göteborgs universitet, nio miljoner från Västra Götalandsregionen för att utveckla forskningen inom arbetsintegrerat lärande. Målet är att bli ett nationellt ledande forskningscenter inom lärande i det digitala arbetslivet. Högskolan Väst är det enda lärosätet i Sverige och ett av ytterst få i världen AIL i ett internationellt perspektiv som erbjuder forskarutbildning inom arbets integrerat lärande hade högskolan fjorton inskrivna doktorander inom området, antingen inom informatik eller pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Under året har forskningsmiljön inom arbetsintegrerat lärande utvecklat samarbetet med sjukvården i Västra Götaland (NU-sjukvården) ytterligare. Två anställda inom NU-sjukvården har påbörjat forskarstudier inom arbetsintegrerat lärande med inriktning mot informatik respektive pedagogik på Högskolan Väst. Målet är att forskning och praxis ska blir en fruktbar kombination som leder till bättre vård och ökad patientsäkerhet. Såväl inom utbildning som forskning sker ett internationellt utbyte med koppling till AIL. Exempelvis genomförs utbildningsmodellen Co-op, där studier varvas med betalda arbetsperioder i arbetslivet, också i samarbete med utländska universitet och arbetsplatser. Särskilt viktigt för högskolans arbete med arbetsintegrerat lärande är engagemanget i World Association for Cooperative & Work-Integrated Education, WACE. Organisationen har över partners i ett 40-tal länder och har sedan 2012 sitt europeiska International Satellite Office vid Högskolan Väst. Inom ramen för WACE-engagemanget arrangerade högskolan under 2014 en forskningskonferens med 150 deltagare Högskolan är sedan många år en drivande part i det nationella nätverket VILÄR. Inom VILÄR sker en samverkan kring forskning och erfarenhetsutbyte om inte gration mellan högre utbildning och arbetsliv för att stimulera gränsöverskridande samverkan och främja erfarenhetsutbyte. Syftet är att skapa en plattform för spridande av goda idéer inom området. VILÄR arrangerar år - ligen en nationell FoU-konferens inom arbetsintegrerat lärande. Läs mer om högskolans forskning inom AIL under avsnittet Forskning och utbildning på forskarnivå. från 20 länder. På initiativ från Högskolan Väst var det den första av WACE konferenser med forskningstema. Under 2014 besökte högskolans forskare inom AIL två europeiska excellenta forskningsmiljöer på Helsinki University och Universitetet i Gdansk för erfarenhets- och kunskapsutbyte. 12 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

13 ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE HON VILL SE STUDENTERNA VÄXA Ingalill Laurell, Uddevalla kommun Samspelet med kommunerna i Fyrbodal spelar en helt avgörande roll i utbildning av sjuksköterskor vid Högskolan Väst. Omkring en tredjedel av den verksamhetsförlagda utbildningen på totalt 28 eller 31 veckor sker inom den kommunala hemsjukvården. Det viktigaste för oss är att få studenterna att växa i sin roll, säger Ingalill Laurell, huvudhandledare i Uddevalla kommun. TEXT: ERIK TORSTENSSON Det finns en huvudhandledare i samtliga Fyrbodals kommuner, i enlighet med det samarbetsavtal som kommunerna och Högskolan Väst tecknat gällande den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Tillsammans med sina bashandledare, som har den vardagliga kontakten med studenterna, ser huvudhandledarna till att de blivande sjuksköterskorna får den praktiska träning som krävs. Dessutom görs regelbundna avstämningar och kommunernas handledare ansvarar också för att genomföra examina inom de moment som ingår i kursplanen. I Uddevalla handleds också varje termin ett mindre antal sjuksköterskor som vidareutbildar sig till distriktsköterskor, med inriktning avancerad vård i hemmet. Att få handleda är ett väldigt roligt uppdrag, säger Ingalill Laurell, som själv jobbat inom vården sedan Först som undersköterska och sedan 1997 som sjuksköterska. Via ytterligare vidareutbildningar har hon, förutom gedigen yrkeserfarenhet, också den magisterexamen som krävs i rollen som huvudhandledare. Uppdraget motsvarar en halvtidstjänst och hon jobbar parallellt som sjuksköterska inom hemsjukvården. Det är Högskolan Väst som fördelar VFUplatserna i Fyrbodal under termin två, fyra och sex. Sammanlagt rör det sig om cirka elva veckor inom länssjukvården och elva veckor inom kommunens hemsjukvård. Inför varje praktikperiod inom Uddevalla kommun samlar Ingalill Laurell de placerade studenterna och går igenom de kommande veckorna. Man lägger fokus på olika saker under varje praktikperiod och en nära dialog och samarbete mellan högskolan, studenten och våra bashandledare är förstås en viktig förutsättning för att det ska fungera bra. Vi har även kontinuerliga avstämningar mellan kommunerna för att hela tiden utveckla vårt sätt att ta hand om studenterna, påpekar Ingalill. Universitetskanslerämbetet, som kvalitetsgranskar all högre utbildning, har särskilt understrukit betydelsen av en hög kvalitet på VFU:n. Samarbetsavtalet mellan Högskolan Väst och kommunerna reglerar tydligt hur man med gemensamma krafter når dit. Självklart är samarbetet samtidigt ett bra sätt för oss kommuner att skaffa ett rekryteringsunderlag för framtiden, säger Ingalill Laurell, som utöver de teoretiska och praktiska kunskaperna ser en särskild egenskap som är viktig för att bli en riktigt bra sjuksköterska. Du måste se hela människan och inte bara det som är sjukt I Högskolan Väst I Årsredovisning I 13

14 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 14 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

15 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Högskolan Väst har ett brett utbud av arbetslivsnära program och kurser som lockar allt fler sökande varje år. Söktrycket är bland de högsta i landet och högskolan rekryterar en stor andel studenter från en icke-akademisk bakgrund. Högskolans studenter har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Högskolans utbildningar har stor betydelse för kompetensförsörjningen i Västra Götaland och särskilt inom delregionen Fyrbodal. Högskolans utbildningsutbud God efterfrågan Antalet förstahandssökande till högskolans utbildningar har ökat kraftigt de senaste åren och söktrycket höstterminen 2014, 1,5 (SCB, enligt tabell på nästa sida), är numera bland de högsta för landets samtliga breda högskolor och universitet. Inför höstterminen 2014 sökte fler i första hand till Högskolan Väst än någonsin, för första gången över stycken. Vid sista anmälningsdag 15 april hade antalet förstahandssökande ökat med Högskolan har ett brett utbud av program och kurser, fördelat på 70 procent helårsstudenter på program och 30 procent på kurser. Utbudet svarar väl mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Programutbudet, med relaterade fri - stående kurser, är primärt strukturerat och dimensionerat inom fem områden, vård- och hälsoutbildning, ingenjörsutbildning, lärarutbildning, ekonomutbildning samt kommunikationsoch IT-utbildning. Programstudenterna inom dessa områden utgör cirka helårsstudenter. Därutöver finns ett antal, i flera fall mycket eftertraktade profilutbildningar. Två av dem är högskolans mest populära utbildningar Socialpedagogiska programmet 180 hp och Socialpsykiatrisk vård 180 hp. Utbudet på grundnivå inom ovanstående områden består av ett 30-tal fleråriga program och antalet kurser uppgår till cirka 200. Flera kurser ges som nätbaserad distansutbildning och attraherar sökande från hela landet. Drygt 600 helårsstudenter läser nätbaserade distanskurser på årsbasis. Det breda kursutbudet är en del i högskolans strategi att främja en bred rekrytering, livslångt lärande samt högskolans position som aktör i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt och nationellt. Utbudet på avancerad nivå består av ett 10-tal program, där ett antal också erbjuds internationella studenter, och ett 30- tal kurser. Andelen studenter på avancerad nivå på Högskolan Väst utgör cirka sex procent av antalet helårsstudenter. Högskolan har ambitioner att utveckla utbudet och högskolestyrelsen har uttalat mål om att antalet helårsstudenter på avancerad nivå ska ökas fram till år Som ett led i anpassningsarbetet till ett minskat utbildningsuppdrag togs 2014 beslut om att avveckla några av högskolans utbildningar inför läsåren 2014/2015 och 2015/2016. Det har inneburit att högskolan har antagit färre studenter hösten 2014 och högskolan har också något lägre antagningssiffror inför våren Beslutet om förändringarna i utbudet grundar sig på en sammanvägd bedömning utifrån ett flertal bedömningsgrunder såsom arbetsmarknadens behov, studenternas efterfrågan, konkurrenssituation, kompetens, politisk styrning och lönsamhet. 7,6 procent sedan 2013, att jämföra med en total ökning på två procent i hela landet. Högskolan rekryterar främst studenter från delregionen, Fyrbodal, men en betydande och ökande andel kommer också från Göteborgsregionen. Medianåldern för nybörjare ligger i nivå med övriga lärosäten. Studenter med examen från Högskolan Väst har enligt Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, regelbundna mätningar sedan länge en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Ansökningar till högskolans utbildningar Totalt Kvinnor Män HÖSTTERMIN Sökande i 1:a hand totalt varav 1:a hand program varav 1:a hand kurs VÅRTERMIN Sökande i 1:a hand totalt varav 1:a hand program varav 1:a hand kurs Antalet sökande kvinnor och män omfattar endast sökande med svenskt personnummer. Andel förstahandssökande kvinnor till program höstterminen 2014 uppgår till 62 procent. Motsvarande andel för kurser är 72 procent I Högskolan Väst I Årsredovisning I 15

16 Ansökningar till högskolans utbildningar i relation till antalet antagna söktryck Utveckling av utbudet utifrån arbetsmarknadens behov Utbudet och tillhörande dimensionering har vuxit fram utifrån lokala, regionala samt nationella behov. Högskolan Väst för kontinuerligt en aktiv dialog med arbets- och uppdragsgivare inom både privat och offentlig verksamhet rörande utbildningsutbudets sammansättning och innehåll. Sedan länge bedrivs ett arbete med omfattande omvärldsanalys Totalt Kvinnor Män Behöriga förstahandssökande Antagna Söktryck 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 Andelen behöriga förstahandssökande kvinnor till högskolans hela utbud höstterminen 2014 uppgår till cirka 69 procent. Söktrycket för kvinnor är något högre än för männen. Trots en ökning av sökande antogs något färre studenter jämfört med tidigare år, eftersom de anvisade anslagen för utbildning är lägre de kommande åren Antal program varav program mot högskoleexamen varav program mot kandidatexamen/ motsvarande yrkesexamen varav program på avancerad nivå och samråd med relevanta branscher och berörda externa parter vid utvecklingen av nya, och vidareutvecklingen av befintliga, utbildningar. Inom de flesta av högskolans utbildningsprogram finns etablerade strukturer för denna typ av dialog, i form av branschråd, referensgrupper eller dylikt. Studenterna möter olika former av verksamhetsförlagda studie- eller arbetsperioder inom snart sagt alla program. Yrkesverksamma är i hög grad närvarande i undervisningen som lärare, handledare eller mentorer för att bidra med sina erfarenheter och kunskaper om sin verksamhet och dess villkor. Examensarbeten utförs ofta på uppdrag av aktörer i relevant bransch. Inom vissa utbildningar förekommer adjungeringar av lärare eller delade anställningar. Årligen hålls också ett antal branschdagar där specifika utbildningars innehåll och inriktning diskuteras i dialog mellan högskolan och arbetsgivare. Högskolan tar också hänsyn till studenternas önskemål kring utbudet. Här tittar man främst på söktryck, men även på studentutvärderingar. På så sätt kan utbildningar avvecklas eller omarbetas. UTBILDNINGSPROGRAM MED START 2014 Förutbildningsnivå Tekniskt basår 40 veckor Grundnivå Högskolexamen Högskoletekniker, Elkraft 120 hp Ledarskap inom detaljhandeln 120 hp Nätverksteknik med IT-säkerhet 120 hp Personalekonomi 120 hp Grundnivå kandidatexamen/motsv. yrkesexamen 3D-animation och visualisering 180 hp Digitala medier 180 hp Ekonomprogrammet 180 hp Elektroingenjör, Elkraft 180 hp (Co-op) Förskollärarprogrammet 210 hp Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1 3, 240 hp Grundlärarprogrammet årskurs 4 6, 240 hp Grundlärarprogrammet fritidshem inrikt. idrott och hälsa 180 hp Hälsovetarprogrammet inriktning mot hälsopromotion 180 hp Industriell ekonomi 180 hp (Co-op) Internationella programmet för politik och ekonomi IPPE 180 hp Lantmäteriingenjör 180 hp Maskiningenjör Industriell produktion och Produktutveckling 180 hp (Co-op) Mäklarekonomprogrammet 180 hp Personalvetarprogrammet 180 hp Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Socialpedagogiska programmet 180 hp Socialpsykiatrisk vård 180 hp Systemutveckling IT och samhälle 180 hp Yrkeslärarprogrammet 90 hp Ämneslärarprogrammet årskurs 7 9, 270 hp Ämneslärarprogrammet gymnasieskola 300/330 hp, Engelska, Samhällskunskap, Svenska Avancerad nivå Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling 60 hp Huvudområden: Informatik, Pedagogik, Socialt arbete, Vårdvetenskap Barn- och ungdomsvetenskap 60 hp Internationellt företagande 60 hp Produktionsteknik 60 hp Robotteknik 60 hp Specialistsjuksköterskeprogrammen Psykiatrisk vård 60 hp, Vård av äldre 60 hp, Distriktssköterska Avancerad vård i hemmet 75 hp samt Distriktssköterska Folkhälsa 75 hp Utbildningar till ingenjör, sjuksköterska och specialistsjuksköterska Antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter samt antalet examinerade på utbildningar som leder till högskoleingenjörsexamen, sjuksköterskeexamen samt specialistsjuksköterskeexamen har förändrats de senaste tre åren. Inför år 2013 angavs i Högskolan Västs regleringsbrev att antalet nybörjarplatser för högskoleingenjörsutbildning skulle öka med 10, vilket var ett led i en särskild utbyggnad av högskoleingenjörsutbildningar i hela landet. Inför 2013 tilldelades högskolan också extra anslag i en särskild tillfällig satsning om två år för utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar. Antalet registrerade nybörjare på utbildning som leder till högskoleingenjörs- 16 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

17 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ examen ökade påtagligt mellan 2012 och 2013 och ligger numera på cirka 200 per år, vilket medfört att antalet helårsstudenter också har ökat. Antalet examinerade ligger relativt konstant över perioden. Andelen kvinnor av helårsstudenterna utgör cirka en tredjedel. Antalet registrerade nybörjare på sjuksköterskeutbildningen ökade 2013 som en följd av att högskolan utökade sina platser inom ramen för ovanstående satsning. Antalet helårsstudenter minskade dock något mellan åren 2012 och 2013, vilket var en följd av att det tillfälliga uppdrag högskolan hade att utbilda och examinera en årskull sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde upphörde vid ingången till Det sistnämnda uppdraget påverkar också den nedgång i antalet utfärdade examina som kan avläsas i 2014 års värden. Antalet registrerade nybörjare samt helårsstudenter på utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen har ökat under perioden. Antalet examinerade har ökat 2014 efter att ha minskat föregående år. Andelen män (helårsstudenter) inom specialistsjuksköterskeutbildningarna ligger endast på 5 6 procent. Registrerade nybörjare, helårsstudenter och examinerade Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING Antalet registrerade nybörjare Antalet helårsstudenter Antalet examinerade SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING Antalet registrerade nybörjare Antalet helårsstudenter Antalet examinerade SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING Antalet registrerade nybörjare Antalet helårsstudenter Antalet examinerade Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Av Högskolan Västs utbildningar som utvärderats under året har kandidat- och magisterexamen i omvårdnad fått omdömet Hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Detsamma gällde kandidatexamen i socialt arbete och socialpedagogik respektive pedagogik. Sjuk sköterskeexamen- och specialistsjuksköterskeexamen in - riktningen distriktsköterska samt inriktningen psykiatrisk vård fick omdömet Bristande kvalitet. Förbättringsarbete pågår under ett år inför en ny bedömning UKÄ granskar också årligen kurser vid lärosäten som inte leder till någon examen, så kallade uddakurser. En kurs granskades 2014 och den bedömdes leva upp till högskolelagens krav. Breddad rekrytering Liksom alla svenska lärosäten har Högskolan Väst i uppdrag att arbeta med breddad rekrytering, och är det svenska lärosäte som rekryterar bredast i relation till föräldrars utbildningsbakgrund. En dominerande andel av studenterna kommer från en bakgrund där föräldrarna saknar utbildning på högskolenivå. Högskolan Väst ligger i topp i landet när det gäller att rekrytera studenter från hem med icke-akademisk bakgrund. (SCB och UKÄ, dec 2014). Studentpopulationen avspeglar befolkningens sammansättning i högskolans upptagningsområde (Fyrbodal, en delregion i Västra Götalandsregionen samt Göteborg). Andelen studenter med utländsk bakgrund är växande och ligger något över det nationella genomsnittet med 20 procent, jämfört med 19 procent för riket totalt (UKÄ Årsrapport 2014). Högskoleövergången i närliggande kommuner har ökat på senare år. Statistik från UKÄ (Statistisk analys ) visar att övergången till högre studier bland 24-åringar (årskullen 1989) i Trollhättan och Vänersborg ligger flera procentenheter över det nationella snittet. I det långsiktiga arbetet med utveckling av utbildningsutbudet liksom i det pedagogiska utvecklingsarbetet har Högskolan Väst allt sedan starten arbetat för att vara en inkluderande högskola. Högskolan Väst har också ett gott samarbete med studentkåren och kommunen i studentstadsfrågor, och sammantaget finns en lång tradition av inkludering. Under 2014 utsågs Trollhättan av Sveriges förenade studentkårer, SFS, till Årets Studentstad 2014/ I Högskolan Väst I Årsredovisning I 17

18 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ I högskolans studentrekryteringsarbete är breddad rekrytering en viktig faktor. Det personliga mötet prioriteras och under 2014 har högskolans studentambassadörer besökt en rad gymnasieskolor, arbetsförmedlingar och större nationella studentrekryteringsmässor. På högskolan anordnades också den sedan några år väletablerade utbildningsmässan Utbildning Väst. Till två av Högskolan Väst program kan studenter antas genom så kallat särskilt urval Socialpedagogiska programmet 180 hp samt 3D-animation och visualisering 180 hp. Höstterminen 2014 antogs en tredjedel till respektive program via särskilt urval. Högkolan Väst ingår i det nationella nätverket för breddad rekrytering och breddat deltagande, INCLUDE, och har representation i dess styrelse. Breddat deltagande och genomströmning En kartläggning av avhopp termin för termin från högskolans programutbildningar genomfördes under Det satte fokus på arbetet för att säkerställa studenternas kvarvaro i studierna. Insatser för välkomnande och introduktion till akademiska studier samt för kvalitetssäkring av stödet för studenters framgång i studierna inte minst under första studieåret har högsta prioritet vid Högskolan Väst. För att möjliggöra för alla studenter, oavsett bakgrund, att klara av sina studier erbjuds ett antal studiefrämjande aktiviteter såsom kurser, föreläsningar och workshops i stresshantering, karriärplanering och studieteknik. Ett helhetsgrepp med mer systematisk kartläggning, uppföljning och vidareutveckling av dessa insatser förarbetades under 2014 och igångsätts under Studenter som inte tar poäng Av de helårsstudenter som var registrerade på kurser höstterminen 2013 och som inte tagit poäng till och med vårterminen 2014 (453) utgörs den största andelen av studenter som läser på fristående kurser (58 procent). De 453 helårsstudenter som inte tagit poäng motsvarar cirka 19 procent. Detta är en minskning jämfört med studenterna registrerade höstterminen 2012, där andelen var 21 procent. Andelen registrerade kvinnor som inte tar poäng är 17 procent, att jämföra med männen där andelen uppgår till 24 procent. Den förhållandevis höga volym studenter på fristående kurser som inte tar poäng, förklaras främst av den relativt stora andelen studenter på nätbaserade distanskurser. Att en student inte tagit någon poäng, är inte med nödvändighet ett tecken på inaktivitet. Studeras antalet helårsstudenter som inte tagit poäng, men där de som har ett underkänt resulstat från examination eller ett sent avbrott räknas som aktiva, så framkommer andra siffror. De inaktiva utgör då 293 av totalt 2 332, eller cirka 13 procent, vilket i det närmaste är oförändrat jämfört med föregående hösttermins studenter. Studenter som inte tagit poäng Totalt Fristående kurs Kurs inom program Totalt Fristående kurs Kurs inom program REGISTRERADE HT13, RESULTATPERIOD HT13 VT14 REGISTRERADE HT12, RESULTATPERIOD HT12 VT13 Helårsstudenter registrerade på kurser antal kvinnor antal män Helårsstudenter registrerade på kurser och som inte tagit några poäng antal kvinnor antal män Helårsstudenter registrerade på kurser och som varit inaktiva antal kvinnor antal män Resultatperiod avser till och med respektive Med inaktiva avses här studenter som inte har ett sent avbrott registrerat eller som helt saknar examinationsresultat i Ladok. 18 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

19 Internationalisering Högskolan Väst tillhör gruppen av svenska lärosäten med en ännu relativt blygsam internationaliseringsverksamhet och med låg volym på studentutbyte och rekrytering av internationella studenter. Ambitionen är att internationaliseringen vid högskolan ska utvecklas och växa, dels för att tydliggöra internationaliseringen som en kvalitetsdimension och ett bärande perspektiv i studenternas utbildning och dels för att utöka antalet ut- och inresande studenter. Under året har ett strategiskt utvecklingsarbete igångsatts för att inför ett kommande policyarbete under 2015 analysera och diskutera vilka prioriteringar som bör göras i arbetet. Studieavgifter för tredjelandsstudenter Antalet sökande till internationella utbildningar vid svenska lärosäten minskar, enligt siffror från Universitets- och högskolerådet, UHR. Hos Högskolan Väst syns en ökning, om än från en blygsam nivå, och antalet internationella studenter fortsätter att växa. Möjligheterna att rekrytera avgiftsbetalande studenter har funnits i tre år. Under 2014 har 80 studenter betalat studieavgift för att få studera på Högskolan Väst. Av de avgiftsbetalande studenterna har sju studenter fått stipendier från de medel som tilldelats högskolan från UHR och två studenter har varit stipendiater via Svenska Institutet. Under året har också den första studenten från det brasilianska stipendieprogrammet Vetenskap utan gränser valt Högskolan Väst som lärosäte. Intäkterna för studieavgifterna uppgick 2014 till tkr. Samarbetet med Migrationsverket har under 2014 fungerat bra. Den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning, intäkter (mnkr) och antalet helårsstudenter Intäkter, studieavgifter 4,7 2,4 0,8 Antalet studieavgiftsskyldiga helårsstudenter Mobilitet Vid sidan av de avgiftsbetalande studenterna valde cirka 200 internationella studenter inom utbytesprogram att studera vid Högskolan Väst under De kurser och program som erbjuds för inresande studenter har i de flesta fall högt söktryck. Erasmus är fortsatt det största finansieringsprogrammet. De flesta av de inresande utbytesstudenterna kommer från Europa medan enskilt största land är Kina med över 50 inresande studenter under Antalet inresande tredjelandstudenter inom utbytesavtal uppgår till 75 jämfört med 59 stycken år Antalet utresande utbytesstudenter håller sig på en ganska oförändrad nivå över tid, 2014 var det 51 stycken. I takt med att möjligheterna till utbyte utanför EU ökar, tack vare fler partneruniversitet, väljer fler studenter detta som studiealternativ. I år har högskolan för första gången exempelvis skickat studenter till Hong Kong, Vietnam och Taiwan. Under året har nya avtal skrivits med partneruniversitet i bland annat USA, Kanada, Jordanien, England och Indien. Det nya Erasmusprogrammet Erasmus+ är EU:s nya ramprogram för internationellt samarbete och mobilitet och sträcker sig till Det ger lärosätena nya möjligheter till samarbete även med resten av världen utanför Europa med finansiering från EU. Inom Linneaus-Palme-programmet, som ger möjlighet för studenter och lärare att driva utbytesverksamhet i utvecklingsländer, har två nya projekt initierats, och högskolan har nu fem aktiva projekt. Nytt för i år är samarbetet inom ämnet statistik med University of KwaZulu Natal i Sydafrika och ett projekt inom pedagogik med University of Namibia (UNAM). Högskolan fortsätter att bygga relationer med partneruniversitet i Kina och Indien. Exempelvis har samarbetet med lärosäten i Indien fördjupats och breddats under året, främst inom ingenjörsvetenskap. Målet är att få till stånd ett så kallat Double Degree-program där man ger gemensamma kurser med utvalda lärosäten och skapar förutsättningar för att studenterna ska kunna ta ut dubbla examina på avancerad nivå I Högskolan Väst I Årsredovisning I 19

20 Lärar- och förskollärarutbildning Dimensionering av lärarutbildning Under 2014 har antagning skett till samtliga av de sju nya lärarutbildningsprogram som Högskolan Väst fick examenstillstånd för inför läsåret Högskolan Väst gav 2014 åtta stycken lärarutbildningsprogram (inklusive äldre lärarutbildning). Lärarprogram: nyregistrerade Registrerade Registrerade Registrerade Förskollärarprogrammet (210 hp) varav kvinnor 84 varav män 4 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (180 hp) varav kvinnor 19 varav män 16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 (240 hp) varav kvinnor 37 varav män 3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 (240 hp) varav kvinnor 20 varav män 7 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 (270 hp) varav kvinnor 7 varav män 7 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (330 hp) varav kvinnor 32 varav män 19 Yrkeslärarprogrammet (90 hp) varav kvinnor 12 varav män 6 När det gäller dimensionering av antalet antagna studenter till de olika programmen har högskolan behållit det antal studentplatser som angavs 2011, förutom för Förskollärarprogrammet, där platsantalet utökats med tjugo studenter. Lärarprogrammen med start 2011 och senare I lärarprogrammen görs val av ämne, inriktning och verksamhetsfält vid ansökningstillfället. För Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan ansöker studenterna om ett ingångsämne (svenska, engelska eller samhälls kunskap). Ytterligare ämnesval görs under utbildningens gång. I ämneslärarutbildningen görs individuella studieplaner av programansvarig och/eller studievägledare. För att öka studenternas möjlighet till fler ämneskombinationer samverkar ämnes- lärarprogrammet på Högskolan Väst med Göteborgs universitet. För Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7 9 finns en ämneskombination som söks vid ansökningstillfället. Denna inriktning ges endast med svenska som första ämne och samhällskunskap som andra ämne. I Förskollärarprogrammet respektive Grundlärarprogrammet med inriktning mot år F 3 görs inga val inom programmen. Däremot görs val av fördjupningsområde för de studenter som läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 20 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Högskolepoäng; 30-285. Högskolepoäng; 30-285. Högskolepoäng; 30-285. Högskolepoäng; 30-285

Högskolepoäng; 30-285. Högskolepoäng; 30-285. Högskolepoäng; 30-285. Högskolepoäng; 30-285 Termin A kod Benämning Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå 91110 3D animation och visualisering 180 Betyg/Högskoleprov/ 33,3/33,3/33,3 Grundnivå Särskilt urval 95106 Arbetsintegrerat lärande

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst 2016 Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering,

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering, ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren 217 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Enheten för utvärdering och lärarutbildning PM: 216:8, Dnr V 216/839 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 151217 KTH/UF/PLU+AUA Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 Begrepp Definition/förklaring Kommentar 5-åriga utbildningar Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning Civilingenjörs-, civilingenjörs-

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

201 Årsredo 3 visning

201 Årsredo 3 visning Årsredovisning 2013 Innehåll Organisation och nyckeltal... 5 Rektors förord... 6 Studentkårens tillbakablick... 7 RESULTATREDOVISNING... 8 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 8 Nya ingenjörsplatser...

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknik och hälsa (STH) 161 166 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan.

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Återkommande utveckling Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Behovet av ett omställningsuppdrag Utbildning skapar tillväxt genom högre produktivitet, bättre förmåga att

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2151-2158 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Generell och konstnärlig masterexamen BILAGA 2 för om prövning av tillstånd att utfärda examen: Bilaga 2 Generell och konstnärlig masterexamen.

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Skolan för teknikvetenskap (SCI) Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET-

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sedan flera år är intresset för högskolestudier högt, men de senaste åren har antalet studenter minskat, trots utbyggnader av utbildningen på grundnivå och avancerad

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Kerstin Nilsson, vicedekan och utbildningsansvarig vid Sahlgrenska akademin. 1. Vilken/vilka frågor väckte mest diskussion under workshopen?

Kerstin Nilsson, vicedekan och utbildningsansvarig vid Sahlgrenska akademin. 1. Vilken/vilka frågor väckte mest diskussion under workshopen? Vision 2020 Operativt ansvarig: Karin Fogelberg Sekreterare: Sylva Frisk 2011-12-07 1 / 5 Workshop 7 december: Hur ska Göteborgs universitet profilera sin högre utbildning? Program eller fristående kurser?

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1603 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16 I korta drag

Läs mer

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 Universitetens, högskolornas och de enskilda utbildningsanordnarnas Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 - ett urval uppgifter och slutsatser från rapporten. Anna Lundh, utredare vid UKÄ Internationella

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år Institutionen för musik och bild Verksamhetsplan år 2015-2017 I verksamhetsplanen beskrivs de avsikter och prioriteringar som institutionen för musik och bild (MB) kommer att göra under de kommande verksamhetsåren.

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN VISION & LÅNGSIKTIG PLAN 2011-2014 Innehåll 1. Vision 3 2. Strategi 3 3. Strategiska mål 3 4. Den långsiktiga planens målstruktur 4 5. Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 4 5.1 EXAMINA 4

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period 2141-2144 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Skolan för teknik och hälsa (STH)

Skolan för teknik och hälsa (STH) Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

Tekniskt basår med fokus på tjejer

Tekniskt basår med fokus på tjejer Tekniskt basår med fokus på tjejer Den här korta rapporten är en delrapport om basårsutbildningar med fokus på kvinnor. I en fortsatt studie under våren 2017 kommer detta material att kompletteras med

Läs mer