Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning inom Arbetsintegrerat lärande"

Transkript

1

2 Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både avseende bredd och djup. Under 2014 har fokus legat på att bygga upp forskarutbildningen och på att höja kvaliteten i forskningen liksom i att vidmakthålla en stabil finansiering. Forskargruppen, som bedriver spetsforskning inom svetsning, termisk sprutning, skärande bearbetning och flexibel automation, engagerar över 60 forskare som bedriver nästan lika många forskningsprojekt. Många stora svenska och internationella verkstadsföretag deltar i samarbetet. Forskarna arbetar såväl med grundläggande forskning som tillämpad och ambitionen är att bli ett internationellt ledande utvecklingscentrum inom produktionsteknik. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av den regionala utvecklingsarenan Innovatum, Högskolan Väst och regionens verkstadsindustri. Återrapporteringskrav för Högskolan Väst de två fors tegrerat lärande (ämnet informatik). Att bli KKbland annat en mer långsiktig finansiering än den för enstaka forskningsprojekt. Högskolan har som långsiktigt mål att fortsätta utvecklingen av den externfinansierade forskningskarskola startade med Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom resultatredovisningen. Håll utkik efter rubriker med blå pil! 2013 fick Högskolan Väst och Chalmers besked om ett gemensamt bidrag om 8,8 miljoner kronor över två år för forskningssamarbete inom området produktionsteknik från Västra Götalandsregionen, kallat PROSAM. Under det första året har tre doktorander knutits till PROSAM på Högskolan Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Den övervägande delen av högskolans forskning inom arbetsintegrerat lärande sker inom ramen för forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, som är en av högskolans tre vitala forskningsmiljöer. Fokus för de cirka 50 forskarna är lärande och kunskap som relaterar till arbete. Samverkan med det omgivande samhället är nyckelord i forskningen. Väst och lika många på Chalmers. Syftet med projektet är att etablera en långsiktig samverkansstruktur mellan Chalmers och Högskolan Väst avseende forskning och forskarutbildning inom produktionsområdet. Forskningsprojekten bedrivs inom identifierade profilområden kring gemensamma frågeställningar men med olika forskningsfokus. Den produktionstekniska forskarutbildningen har utvecklats vidare med ytterligare kurser, och under 2014 har antalet forskarstuderande i produktionsteknik vid högskolan ökat med tolv personer. Åtta av dessa är nya industridoktorander i den av KK-stiftelsen finansierade företagsforskarskolan SiCo- MaP+. Högskolan är aktiv i utvecklingen av ett nationellt produktionstekniskt kursutbud. Under 2014 har forskningen inom alla de fyra olika fokusområdena utvecklats med stärkt publiceringsfokus och många nya projekt. Särskilt inom svetsområdet har det skett en stark utveckling. Inom termisk sprutning har man investerat Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Högskolan Väst Arbetsintegrerat lärande...11 Rekryteringsmål för professorer...44 toppmodern utrustning inom nanoområdet och rekrytera två nya doktorander för fördjupade studier inom det område Forskargruppen publicerade resultat som fått internatione uppmärksamhet. Regleringsbrev for budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Utbildningsutbud Omgivande samhällets behov av utbildning Uppgifter om programnybörjare, antalet HST och examinerade Studenter som inte tar poäng Studieavgifter för tredjelandsstudenter Lärar- och förskollärarutbildning LINA fick under året, tillsammans med Göteborgs universi nio miljoner från Västra Götalandsregionen för att utvec forskningen inom arbetsintegrerat lärande. Målet är att ett nationellt ledande forskningscenter inom lärande i digitala arbetslivet. Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Resultatredovisning verksamhetens prestationer Utbildning Forskning Samverkan...40 Kompetensförsörjning Sjukfrånvaro...44 Styrelsens ersättningar Uppgifter om styrelsen Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: När universitet och högskolor presenterar eller analyserar individbaserad statistik ska det göras för det totala antalet och uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Högskolan Väst presenterar i årsredovisningen 2014 individbaserad statistik uppdelat på kön primärt för det aktuella räkenskapsåret, i de fall uppgiften tidigare inte efterfrågats i väsentliga uppgifter eller där särskilt återrapporteringskrav inte avser viss angiven period. Att ta fram och redovisa en sådan uppdelning på historisk data innebär en risk för bristande kvalitet samt skulle även medföra en betydande arbetsinsats. Källor Utbildning i siffror/prestationer baseras på uppgifter från Ladok samt bearbetad data från Högskolan Västs ekonomisystem där kostnader redovisas. Forskning och utbildning på forskarnivå i siffror/prestationer baseras på beräkningar av grunddata från ekonomisystemet och uppgifter från högskolans publiceringsdatabas. Antalet forskarstuderande bygger på uppgifter från Ladok, Högskolan Västs personalsystem, fastställda individuella studieplaner samt viss insamlad data från respektive institution. Samverkan i siffror/prestationer utgörs av insamlad data från respektive institution. Antalet anställda samt andra personalrelaterade uppgifter baseras på grunddata från högskolans personalsystem. Finansiell redovisning baseras på grunddata och sammanställningar från ekonomisystemet. 2 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

3 Innehåll INLEDNING...4 Väsentliga uppgifter...6 RESULTATREDOVISNING...10 Arbetsintegrerat lärande...10 Om profilen Arbetsintegrerat lärande...11 Det nationella uppdraget...11 AIL-plattformar Former för AIL i utbildningen Forskning och forskarutbildning inom AIL AIL i ett internationellt perspektiv Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolans utbildningsutbud...15 God efterfrågan Utveckling av utbudet utifrån arbetsmarknadens behov...16 Utbildningar till ingenjör, sjuksköterska och specialistsjuksköterska 16 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar...17 Breddad rekrytering Breddat deltagande och genomströmning Studenter som inte tar poäng Internationalisering...19 Lärar- och förskollärarutbildning...20 Studentinflytande Utbildning i siffror/prestationer...22 Forskning och utbildning på forskarnivå...28 Om högskolans forskning...29 Produktionsteknisk forskning...29 Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Barn- och ungdomsvetenskaplig forskning...30 Extern forskningsfinansiering...31 Kvalitetsarbete inom forskning...31 Forskarutbildning...32 Forskning och utbildning på forskarnivå i siffror/prestationer Kunskapsbildning genom samverkan...36 Betydelsen av att samverka Arenor för samverkan Omställningsarbete...38 Utveckling av uppdragsverksamheten...39 Innovationer och nyttiggörande Samverkan i siffror/prestationer Verksamhetens förutsättningar PERSONAL...43 Kompetensutveckling...43 Kompetensförsörjning och rekrytering...43 Arbetsmiljö...44 Sjukfrånvaro...44 PERSONALSTRUKTUR Antal anställda...45 Årsarbetskrafter...45 Könsfördelning...46 Åldersfördelning...46 HÖGSKOLANS ORGANISATION Styrelse...58 Uppgifter om styrelsen...59 FINANSIELL REDOVISNING Årsbokslut...62 Tilläggsupplysningar och noter Avgiftsfinansierad verksamhet Redovisning av takbelopp avseende högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå...77 SAMARBETSPARTNERS I Högskolan Väst I Årsredovisning I 3

4 Högskolan Västs forskning och utbildning skapar, vidareutvecklar och sprider samhällsrelevant vetenskaplig kunskap, förmåga och förståelse. Via utbildningen ges studenterna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas som goda samhällsmedborgare kritiska, kunniga, demokratiska, solidariska, toleranta, aktiva och självständiga individer. Högskolan Väst är en erkänt drivande aktör för humanism, demokrati och mångfald genom kunskapsbyggande, medborgerlig bildning och livslångt lärande. Högskolan Väst fokuserar genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL, kunskapsspridning och kunskapsgenerering lokalt och globalt i samverkan med omgivande samhälle. Nationellt är högskolan den ledande noden och internationellt en nyckelaktör inom Arbetsintegrerat lärande. 4 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

5 INLEDNING OM HÖGSKOLAN VÄST Högskolan Väst utgår från att kunskap skapas i hela samhället. Med arbetsintegrerat lärande, AIL, bearbetas avancerad kunskap i samspel mellan akademin och omvärlden. Genom AIL åstadkoms lärande genom aktivt kunskapsutbyte, reflekterad handling och engagerat deltagande. Högskolan Väst bidrar med pedagogik och lärandesituationer; utbildning och forskning för en ändamålsenlig utveckling för individen och samhället. Högskolan Västs campus, med närmare studenter och drygt 580 anställda, ligger centralt i Trollhättan och är byggt utifrån studentens behov. De öppna ytorna skapar mötesplatser mellan studenter, lärare och arbetsliv. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med cirka 200 kurser, ett trettiotal utbildningsprogram på grundnivå och cirka tio program på avancerad nivå. Högskolan bedriver forskarutbildning inom produktionsteknik och, som första lärosäte i världen, inom AIL. Högskolans tre prioriterade forskningsområden är produktionsteknik, arbetsintegrerat lärande och barn- och ungdomsvetenskap. Närmare 60 procent av högskolans forskning finansieras med externa medel. Nyckeltal för Högskolan Väst Registrerade studenter (avser individer) Varav: Programstudenter Helårsstudenter på grund och avancerad nivå Prestationsgrad, procent Antal examina Antal forskarexamina (varav doktor) 6 (4) 10 (2) 12 (8) Omsättning, mnkr Antal anställda (avser årsarbetskrafter) I Högskolan Väst I Årsredovisning I 5

6 INLEDNNG Väsentliga uppgifter UTBILDNING OCH FORSKNING Totalt antal helårsstudenter andel kvinnor (%) 67 andel män (%) 33 Kostnad per helårsstudent (tkr) 65,2 66,1 67,7 66,2 64,3 Totalt antal helårsprestationer andel kvinnor (%) 69 andel män (%) 31 Kostnad per helårsprestation (tkr) 83,9 83,2 83,0 82,9 79,6 Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) andel kvinnor (%) 37 andel män (%) 63 Totalt antal nyantagna doktorander andel kvinnor (%) andel män (%) Totalt antal doktorander med någon aktivitet andel kvinnor (%) andel män (%) Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) andel kvinnor (%) 59 andel män (%) 41 Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) Genomsnittlig studietid för licentiatexamen Genomsnittlig studietid för doktorsexamen Totalt antal doktorsexamina andel kvinnor (%) 25 andel män (%) 75 Totalt antal licentiatexamina andel kvinnor (%) 50 andel män (%) 50 Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation PERSONAL Totalt antal årsarbetskrafter andel kvinnor (%) 62 andel män (%) 38 Medelantal anställda andel kvinnor (%) andel män (%) Totalt antal lärare (årsarb.) andel kvinnor (%) andel män (%) Antal disputerade lärare (årsarb.) andel kvinnor (%) andel män (%) Antal professorer (årsarb.) andel kvinnor (%) andel män (%) EKONOMI Intäkter totalt (mnkr), varav Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) andel anslag (%) andel externa intäkter (%) Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) andel anslag (%) andel externa intäkter (%) Kostnader totalt (mnkr) andel personal (%) andel lokaler (%) Lokalkostnader 3 per kvm (kr) Balansomslutning (mnkr) varav oförbrukade bidrag varav årets kapitalförändring varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) ) Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. 2) Inklusive forskarstuderande adjunkter. 3) Enligt resultaträkningen. 4) Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation och totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarbeten) har justerats för år I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

7 REKTORS FÖRORD Högskolan Västs strategiska ambition är att förnya och utveckla akademisk kunskap genom samverkan. Högskolesektorns så kallade kunskapsmonopol är för länge sedan brutet. Avancerad kunskap finns överallt i samhället och processerna är dubbelriktade avancerad kunskap strömmar åt båda hållen. Genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL, söker vi samarbete med andra för att utveckla ny, relevant och samhällsnyttig kunskap. Under året har ett arbete påbörjats med att skapa en struktur för ett mer formaliserat samverkansarbete med de 14 kommunerna i det närmaste delregionala området Fyrbodal. Samarbetet ska genom utbildningsinsatser, utvecklings- och forskningsprojekt stärka utvecklingen i kommunerna samt tillgängliggöra viktig avancerad kunskap från kommunerna för högskolans studenter, lärare och forskare. Samarbetet ger fördelar för samtliga parter och förväntas ge positiva effekter på samhällsutvecklingen i Fyrbodal. Under året har flera nya modeller för samverkan startats. En sådan är Välfärdsverkstaden som har sin bas i forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA. Den fokuserar på offentlig förvaltning, hälsa och socialt arbete samt samhällets digitalisering och arbetar med kunskaps-, produkt-, tjänstesamt metodutveckling. En annan är Framtidens klassrum, även den med sin bas i forskningsmiljön LINA. Framtidens klassrum sker i samarbete med Samsung, och är en gemensam yta för kunskapsbyggande och forskning om nya pedagogiska metoder i en digitaliserad skola. När det gäller högskolans utbildningsverksamhet visar Högskolan Väst 2014 återigen upp ett högt söktryck med ett större antal behöriga förstahandssökande än någonsin. Det indikerar ett samhälleligt behov av både ett brett utbud och en viss volym. Dessutom rekryterar högskolan brett med en hög andel studenter från en icke-akademisk bakgrund. Detta bygger på ett aktivt och medvetet arbete där vi är glada för att attrahera en bred studentpopulation. Det är också glädjande att andelen män ökar med ett par procent bland våra sökande. Samtidigt är det olyckligt att vi kan ta emot allt färre av dem som vill studera hos oss när vi tvingas minska antalet utbildningsplatser. Högskolan fortsatte 2014 en neddragningsprocess, där 600 tillfälliga platser kommer att upphöra under , och där nedskärningar i utbildningsvolym blir följden. Vi kan inte längre möta det behov och den efterfrågan som finns i en region med fortsatt besvärligt arbetsmarknadsläge, ett läge som innebär hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och samtidigt hög arbetskraftsbrist i vissa branscher som vi utbildar inom. Ser man till ungdomsarbetslösheten i några av Fyrbodalskommunerna är den 25 procent, högt över rikets genomsnittliga nivå. Till vår glädje utsågs Trollhättan av Sveriges Förenade Studentkårer under året till Årets studentstad. Det visar att vår studentmiljö är bra och att högskolans goda samarbete med Studentkåren och Trollhättans Stad är centralt för att högskolans studenter ska trivas. Högskolans tre prioriterade forskningsområden Produktionsteknik, Arbetsintegrerat lärande och Barn- och ungdomsvetenskap knyter samtliga väl an till vårt utbildningsutbud. Inom samtliga tre områden har det skett en ökning av an delen extern forskningsfinansiering, något som vi aktivt arbetar med att öka mer. Vi har under 2014 bestämt att ansöka om att bli KK-miljö för att i viss mån säkra en långsiktig forskningsfinansiering. Inom ramen för KK-miljön kommer vi än mer att länka samman forskningen inom produktionsteknik med AIL-forskningen. Forskarutbildningens uppbyggnad utvecklas i linje med den planering som satts upp, och där bedrivs bland annat världens första forskarutbildning inom arbetsintegrerat lärande. Delvis på grund av detta hade vi 2014 förmånen att vara värd för en stor internationell forskningskonferens inom ramen för världsorganisationen WACE, The World Association for Cooperative & Work-Integrated Education. På konferensen var det premiär för forskningstema kopplat till arbetsintegrerat lärande. Avslutningsvis ger en summering av högskolans ekonomiska resultat för året ett kanske märkligt utfall. Vi går med ett ordentligt överskott, mer än budgeterat, trots att vi är mitt i en neddragningsprocess. Det kan delvis vara en psykologisk effekt av högskolans spariver alla är ivriga att bidra och därför blir sparandet i största laget. Samtidigt ger det oss utrymme att gasa och bromsa på samma gång. Det ger oss också utvecklingsutrymme och möjlighet att lägga resurser på framtida viktiga strategiska satsningar. Kerstin Norén Rektor 2014 I Högskolan Väst I Årsredovisning I 7

8 INLEDNNG STUDENTKÅRENS TILLBAKABLICK Under våren lades grunden för det studentcentrerade arbete som slutligen resulterade i utmärkelsen Årets Studentstad 2014/2015. Motiveringen för denna hedersamma utmärkelse, som delas ut av Sveriges Förenade Studentkårer, grundade sig i ett genuint värnande om studenternas intressen från stadens sida. Följaktligen har ansökan om arrangerandet av Sveriges Förenade Studentkårers årliga fullmäktigemöte beviljats, och ett planeringsarbete inför dess genomförande i april 2015 har präglat mycket av arbetet under hösten. Studentkåren vid Högskolan Väst anser att samarbetet mellan Trollhättan Stad, Högskolan Väst och Studentkåren är centralt för att den uttalade ambitionen om Trollhättan som studentstad ska efterlevas även i framtiden. Välkomnandet av nya studenter är av stor betydelse för det studiesociala klimatet, och ett grundligt planeringsarbete under våren och sommaren lade en stabil grund för genomförandet av projektet i anslutning till höstterminens start. Student kåren ser välkomnandet som en starkt bidragande faktor till Högskolan Västs konkurrenskraft. Inslussningen 2014 gav bra resultat, och visade på gott samarbete mellan flera parter. Det politiska klimatet i Sverige har under årets gång genomsyrats av ovisshet. Inför valet 2014 har debatten rörande högre utbildning innehållit löften om satsningar och prioriteringar som initialt skapade en positiv framtidstro för Sveriges regionala högskolor. Dock resulterade septembervalet i en minoritetsregering vars budgetproposition följaktligen avslogs, vilket försatte Sverige i en politisk kris. Situationen har påverkat såväl högskolan som studentkåren och det har funnits stor osäkerhet kring kommande faktiska (ekonomiska) förutsättningar. Studentkåren har liksom Högskolan Väst uppmärksammat snedvridningen av anslagsfördelningen (som återfanns i budgetpropositionen) som fortsätter premiera forskningskraftiga universitet framför regionala högskolor. Studentkåren vid Högskolan Väst är av den bestämda uppfattningen att sådan resurstilldelning står i rak motsats till den värdefulla principen om högre utbildning som en demokratisk rättighet. Den politiska ovissheten fortsätter, och studentkåren kommer fortsätta bevaka utvecklingen. Studentinflytande är ett ständigt prioriterat område för student kåren. Påverkansarbetet har skett primärt genom tillsättandet av studentrepresentanter inom högskolans olika organ, och sekundärt genom informationsarbete där studentkåren uppmärksammat studenterna på deras rättigheter. Inkomna studentärenden har under året i hög utsträckning handlat om pedagogiska brister, både i kursplaner och hos undervisande personal. Att Högskolan Väst både kort- och långsiktigt ringat in just detta område som högprioriterat i visionsdokument och övrigt planeringsmaterial är ett bevis på hur student inflytandet gett konkreta utslag. Studentkåren värderar relationen med högskolan högt, och är övertygad om att strävan mot en kontinuerlig vidareutveckling av Högskolan Väst bygger på samarbete och en lyhördhet för studenternas åsikter. SHV Studentkåren vid Högskolan Väst Martin Högberg, Ordförande Martin Olofsson Carlbom, Vice ordförande 8 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

9 NEDSLAG I HÖGSKOLEÅRET 2014 Världskonferens om arbetsintegrerat lärande I juni arrangerade Högskolan Väst, i samarbete med WACE (World Association for Cooperative & Work-Integrated Education), en global konferens inom högskolans profilområde Arbetsintegrerat lärande, AIL. Det var premiär för temat Forskning om arbetsintegrerat lärande. Konferensen lockade deltagare från länder som Japan, USA, Kanada, Thailand, Storbritannien, Australien, Sydafrika och Nya Zeeland och mer än 30 föredrag hölls kring aktuell forskning. PREMIÄR FÖR HEDERSDOKTOR Vid högskolans akademiska högtid utsågs 2014 för första gången en hedersdoktor. Att bli hedersdoktor är ett bevis för mångåriga och betydelsefulla insatser för Högskolan Väst. Curt Muhrén blev först att utses. Han har bland annat haft rollen som mentor för forskare och varit kunskapsresurs i samband med uppbyggnaden av högskolans produktionstekniska forskning. Juryns motivering: Som tidigare chef för Volvos samlade bearbetningslaboratorium, kunskapsresurs i samband med uppbyggnaden av högskolans produktionstekniska forskning och mentor för forskare vid Högskolan Väst (dåvarande Trollhättan/Uddevalla), är Curt Muhrén en självklar hedersdoktor vid Högskolan Väst. Utmärkelsen Global Swede till student Den indiske studenten Ashish Ganvir på programmet Master in Manufacturing Engineering vid Högskolan Väst, fick 2014 ta emot utmärkelsen Global Swede vid en diplomeringsceremoni som leddes av handelsminister Ewa Björling. Nytt forskningssamarbete inom arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst och Göteborgs universitet satsar 14 miljoner på nytt forskningssamarbete inom arbetsintegrerat lärande. Västra Götalandsregionen bidrar med 9 av de 14 miljonerna. Målet är att bli ett nationellt ledande forskningscenter inom lärande i det digitala arbetslivet. FORSKAR GRAND PRIX Den nationella tävlingen Forskar Grand Prix arrangerades 2014 för första gången i Trollhättan på Högskolan Väst som en av 12 deltävlingar i landet. Tävlingen går ut på att forskare tävlar i att presentera sin forskning så fängslande, pedagogiskt och inspirerande som möjligt på högst 4 minuter. Vinnare blev Petter Hagqvist, doktorand i automationssystem. Årets Studentstad Trollhättan utsågs i april till Årets Studentstad 2014/2015 av Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. I motiveringen framhålls att det finns en lång tradition av inkludering i Trollhättan där det värnas om alla studenter. Likaså att det finns ett gott samarbete mellan Studentkåren, kommunen och Högskolan Väst. InWest ARBETSMARKNADSDAGEN Stipendieutdelning för utlandsstudier Traditionsenligt hölls stipendieutdelning när Länsförsäkringar Älvsborg och Sparbanksstiftelsen Väst premierade studenter som i sin utbildning genomfört utlandspraktik eller utlandsstudier via högskolans partneruniversitet. Ett 50-tal företag, offentliga arbetsgivare och organisationer fanns på plats på högskolans årliga arbetsmarknadsdag InWest. InWest arrangeras för att ge studenter möjligheter att knyta kontakter med framtida arbetsoch uppdragsgivare. Det hölls en välbesökt inspirationsföreläsning med Paolo Roberto I Högskolan Väst I Årsredovisning I 9

10 ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE 10 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

11 RESULTATREDOVISNING ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. AIL genomsyrar verksamheten vid Högskolan Väst. En grundsten är begreppet avancerad kunskap och det ömsesidiga erkännandet av dess existens inom högskolan och hos dess samarbetspartners. Om profilen Arbetsintegrerat lärande Profilen AIL innebär att såväl utbildning som forskning generellt bygger på nära samverkan med olika samhällsaktörer. Stora delar av kunskapsutveckling och utbildning arrangeras i former för integrering med det omgivande samhället och har arbetslivet i fokus. AIL är Högskolan Västs instrument för att hantera och utveckla arbetet i den avancerade kunskapens gränsområde. AIL ger mervärde till hela verksamheten inom högskolan och nytta till samhället. Under året har högskolan arbetat med ett grundmaterial som presenterar Högskolan Västs definition och värdegrund för AIL liksom den tillämpning och uttolkning av begreppet AIL som används inom utbildning, forskning och samverkan. Materialet är avsett att bidra till en bredare förståelse av vad högskolan menar med AIL och även till en livlig dialog om på vilket sätt AIL bidrar till kunskaps- och samhällsutvecklingen. Det nationella uppdraget Högskolan Väst erhåller sedan 2002 särskilda medel från regeringen för att utveckla former för arbetsintegrerat lärande. Högskolan är drivande i samarbeten med andra högskolor och universitet rörande AIL inom högskolepedagogisk utveckling AIL-plattformar I några fall finns långsiktiga samarbetsstrukturer särskilt organiserade i så kallade AIL-plattformar, där avtal tecknats med externa partner om forsknings- och utvecklingssamarbete med en tydlig koppling till högskolans utbildningar. AIL-plattformarna är en viktig del i högskolans arbetssätt för samproduktion av kunskap och kompetens, där Produktionstekniskt Centrum (gemensam arena för produktionsteknisk forskning och utveckling mellan Högskolan Väst, Former för AIL i utbildningen Arbetsintegrerat lärande ingår på ett eller annat sätt i högskolans utbildningsprogram och finns i flera olika former. Här är några exempel: Co-op, Cooperative Education, är högskolans kanske mest uppmärksammade och mest unika form av AIL-modell. Den innebär att studenter varvar sina studier med avlönade arbetsperioder på ett företag eller i en organisation. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, innebär att studenten genomför delar av utbildningen i arbetslivet. Projektarbeten och examensarbete görs ofta i nära samarbete med arbetslivet. Det ger verklighetsförankring för studenten och nytta för det omgivande samhället. Fältstudier innebär att studenten studerar ett ämne eller en händelse genom studiebesök i arbetslivet, kortare praktik inom yrkesområdet eller studier av en företeelse i sin naturliga miljö. och deltar i och arrangerar seminarier och konferenser samt är en partner för aktörer i arbetslivet rörande kompetensutveckling och lärande. GKN Aerospace, Innovatum med flera) och NU-akademin Väst (gemensam arena för forskning och utveckling på vårdområdet mellan Högskolan Väst och NU-sjukvården med flera) är de aktuella exemplen på AIL-plattformar i drift. Den underliggande ideologiska idén är det gemensamma ansvaret för kunskaps- och kompetensutveckling i ett holistiskt perspektiv. Mer om AIL-plattformarna finns under avsnittet Kunskapsbildning genom samverkan. Mentorskap innebär att studenter tilldelas mentorer, i ett delmoment eller genom hela utbildningen. Mentorerna ger en fördjupad bild av det framtida yrkesområdet och är en värdefull länk mellan studenten och yrkeslivet. Under 2014 har ytterligare modeller formats: Referensorganisation används för studenterna att hämta material och egna arbetslivsnära erfarenheter ifrån. Trainee/studentmedarbetare handlar om att högskolan tillsammans med olika arbetsgivare utlyser avancerade, avlönade deltidsarbeten som studenter utför parallellt med studierna. Detta är ett nytt samarbetskoncept mellan Studentkåren och Högskolan Väst. Utöver detta arbetar Högskolan Väst aktivt för att vara en brygga mellan arbetsgivare och studenter. Studenter erbjuds möjlighet att redan under studietiden förbereda sig inför arbetslivet genom CV-föreläsningar, CV-granskning, intervjuträning, inspirationsdagar och frukostföreläsningar I Högskolan Väst I Årsredovisning I 11

12 Forskning och forskarutbildning inom AIL Arbetsintegrerat lärande är ett av högskolans tre prioriterade forskningsområden inom forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet. Miljön fokuserar främst forskning som rör framtidens skola, välfärdssamhällets utveckling, integration och delaktighet, E-samhället samt kompetensförsörjning och professionell kunskap. Högskolan Väst fick under året, tillsammans med Göteborgs universitet, nio miljoner från Västra Götalandsregionen för att utveckla forskningen inom arbetsintegrerat lärande. Målet är att bli ett nationellt ledande forskningscenter inom lärande i det digitala arbetslivet. Högskolan Väst är det enda lärosätet i Sverige och ett av ytterst få i världen AIL i ett internationellt perspektiv som erbjuder forskarutbildning inom arbets integrerat lärande hade högskolan fjorton inskrivna doktorander inom området, antingen inom informatik eller pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Under året har forskningsmiljön inom arbetsintegrerat lärande utvecklat samarbetet med sjukvården i Västra Götaland (NU-sjukvården) ytterligare. Två anställda inom NU-sjukvården har påbörjat forskarstudier inom arbetsintegrerat lärande med inriktning mot informatik respektive pedagogik på Högskolan Väst. Målet är att forskning och praxis ska blir en fruktbar kombination som leder till bättre vård och ökad patientsäkerhet. Såväl inom utbildning som forskning sker ett internationellt utbyte med koppling till AIL. Exempelvis genomförs utbildningsmodellen Co-op, där studier varvas med betalda arbetsperioder i arbetslivet, också i samarbete med utländska universitet och arbetsplatser. Särskilt viktigt för högskolans arbete med arbetsintegrerat lärande är engagemanget i World Association for Cooperative & Work-Integrated Education, WACE. Organisationen har över partners i ett 40-tal länder och har sedan 2012 sitt europeiska International Satellite Office vid Högskolan Väst. Inom ramen för WACE-engagemanget arrangerade högskolan under 2014 en forskningskonferens med 150 deltagare Högskolan är sedan många år en drivande part i det nationella nätverket VILÄR. Inom VILÄR sker en samverkan kring forskning och erfarenhetsutbyte om inte gration mellan högre utbildning och arbetsliv för att stimulera gränsöverskridande samverkan och främja erfarenhetsutbyte. Syftet är att skapa en plattform för spridande av goda idéer inom området. VILÄR arrangerar år - ligen en nationell FoU-konferens inom arbetsintegrerat lärande. Läs mer om högskolans forskning inom AIL under avsnittet Forskning och utbildning på forskarnivå. från 20 länder. På initiativ från Högskolan Väst var det den första av WACE konferenser med forskningstema. Under 2014 besökte högskolans forskare inom AIL två europeiska excellenta forskningsmiljöer på Helsinki University och Universitetet i Gdansk för erfarenhets- och kunskapsutbyte. 12 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

13 ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE HON VILL SE STUDENTERNA VÄXA Ingalill Laurell, Uddevalla kommun Samspelet med kommunerna i Fyrbodal spelar en helt avgörande roll i utbildning av sjuksköterskor vid Högskolan Väst. Omkring en tredjedel av den verksamhetsförlagda utbildningen på totalt 28 eller 31 veckor sker inom den kommunala hemsjukvården. Det viktigaste för oss är att få studenterna att växa i sin roll, säger Ingalill Laurell, huvudhandledare i Uddevalla kommun. TEXT: ERIK TORSTENSSON Det finns en huvudhandledare i samtliga Fyrbodals kommuner, i enlighet med det samarbetsavtal som kommunerna och Högskolan Väst tecknat gällande den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Tillsammans med sina bashandledare, som har den vardagliga kontakten med studenterna, ser huvudhandledarna till att de blivande sjuksköterskorna får den praktiska träning som krävs. Dessutom görs regelbundna avstämningar och kommunernas handledare ansvarar också för att genomföra examina inom de moment som ingår i kursplanen. I Uddevalla handleds också varje termin ett mindre antal sjuksköterskor som vidareutbildar sig till distriktsköterskor, med inriktning avancerad vård i hemmet. Att få handleda är ett väldigt roligt uppdrag, säger Ingalill Laurell, som själv jobbat inom vården sedan Först som undersköterska och sedan 1997 som sjuksköterska. Via ytterligare vidareutbildningar har hon, förutom gedigen yrkeserfarenhet, också den magisterexamen som krävs i rollen som huvudhandledare. Uppdraget motsvarar en halvtidstjänst och hon jobbar parallellt som sjuksköterska inom hemsjukvården. Det är Högskolan Väst som fördelar VFUplatserna i Fyrbodal under termin två, fyra och sex. Sammanlagt rör det sig om cirka elva veckor inom länssjukvården och elva veckor inom kommunens hemsjukvård. Inför varje praktikperiod inom Uddevalla kommun samlar Ingalill Laurell de placerade studenterna och går igenom de kommande veckorna. Man lägger fokus på olika saker under varje praktikperiod och en nära dialog och samarbete mellan högskolan, studenten och våra bashandledare är förstås en viktig förutsättning för att det ska fungera bra. Vi har även kontinuerliga avstämningar mellan kommunerna för att hela tiden utveckla vårt sätt att ta hand om studenterna, påpekar Ingalill. Universitetskanslerämbetet, som kvalitetsgranskar all högre utbildning, har särskilt understrukit betydelsen av en hög kvalitet på VFU:n. Samarbetsavtalet mellan Högskolan Väst och kommunerna reglerar tydligt hur man med gemensamma krafter når dit. Självklart är samarbetet samtidigt ett bra sätt för oss kommuner att skaffa ett rekryteringsunderlag för framtiden, säger Ingalill Laurell, som utöver de teoretiska och praktiska kunskaperna ser en särskild egenskap som är viktig för att bli en riktigt bra sjuksköterska. Du måste se hela människan och inte bara det som är sjukt I Högskolan Väst I Årsredovisning I 13

14 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 14 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

15 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Högskolan Väst har ett brett utbud av arbetslivsnära program och kurser som lockar allt fler sökande varje år. Söktrycket är bland de högsta i landet och högskolan rekryterar en stor andel studenter från en icke-akademisk bakgrund. Högskolans studenter har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Högskolans utbildningar har stor betydelse för kompetensförsörjningen i Västra Götaland och särskilt inom delregionen Fyrbodal. Högskolans utbildningsutbud God efterfrågan Antalet förstahandssökande till högskolans utbildningar har ökat kraftigt de senaste åren och söktrycket höstterminen 2014, 1,5 (SCB, enligt tabell på nästa sida), är numera bland de högsta för landets samtliga breda högskolor och universitet. Inför höstterminen 2014 sökte fler i första hand till Högskolan Väst än någonsin, för första gången över stycken. Vid sista anmälningsdag 15 april hade antalet förstahandssökande ökat med Högskolan har ett brett utbud av program och kurser, fördelat på 70 procent helårsstudenter på program och 30 procent på kurser. Utbudet svarar väl mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Programutbudet, med relaterade fri - stående kurser, är primärt strukturerat och dimensionerat inom fem områden, vård- och hälsoutbildning, ingenjörsutbildning, lärarutbildning, ekonomutbildning samt kommunikationsoch IT-utbildning. Programstudenterna inom dessa områden utgör cirka helårsstudenter. Därutöver finns ett antal, i flera fall mycket eftertraktade profilutbildningar. Två av dem är högskolans mest populära utbildningar Socialpedagogiska programmet 180 hp och Socialpsykiatrisk vård 180 hp. Utbudet på grundnivå inom ovanstående områden består av ett 30-tal fleråriga program och antalet kurser uppgår till cirka 200. Flera kurser ges som nätbaserad distansutbildning och attraherar sökande från hela landet. Drygt 600 helårsstudenter läser nätbaserade distanskurser på årsbasis. Det breda kursutbudet är en del i högskolans strategi att främja en bred rekrytering, livslångt lärande samt högskolans position som aktör i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt och nationellt. Utbudet på avancerad nivå består av ett 10-tal program, där ett antal också erbjuds internationella studenter, och ett 30- tal kurser. Andelen studenter på avancerad nivå på Högskolan Väst utgör cirka sex procent av antalet helårsstudenter. Högskolan har ambitioner att utveckla utbudet och högskolestyrelsen har uttalat mål om att antalet helårsstudenter på avancerad nivå ska ökas fram till år Som ett led i anpassningsarbetet till ett minskat utbildningsuppdrag togs 2014 beslut om att avveckla några av högskolans utbildningar inför läsåren 2014/2015 och 2015/2016. Det har inneburit att högskolan har antagit färre studenter hösten 2014 och högskolan har också något lägre antagningssiffror inför våren Beslutet om förändringarna i utbudet grundar sig på en sammanvägd bedömning utifrån ett flertal bedömningsgrunder såsom arbetsmarknadens behov, studenternas efterfrågan, konkurrenssituation, kompetens, politisk styrning och lönsamhet. 7,6 procent sedan 2013, att jämföra med en total ökning på två procent i hela landet. Högskolan rekryterar främst studenter från delregionen, Fyrbodal, men en betydande och ökande andel kommer också från Göteborgsregionen. Medianåldern för nybörjare ligger i nivå med övriga lärosäten. Studenter med examen från Högskolan Väst har enligt Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, regelbundna mätningar sedan länge en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Ansökningar till högskolans utbildningar Totalt Kvinnor Män HÖSTTERMIN Sökande i 1:a hand totalt varav 1:a hand program varav 1:a hand kurs VÅRTERMIN Sökande i 1:a hand totalt varav 1:a hand program varav 1:a hand kurs Antalet sökande kvinnor och män omfattar endast sökande med svenskt personnummer. Andel förstahandssökande kvinnor till program höstterminen 2014 uppgår till 62 procent. Motsvarande andel för kurser är 72 procent I Högskolan Väst I Årsredovisning I 15

16 Ansökningar till högskolans utbildningar i relation till antalet antagna söktryck Utveckling av utbudet utifrån arbetsmarknadens behov Utbudet och tillhörande dimensionering har vuxit fram utifrån lokala, regionala samt nationella behov. Högskolan Väst för kontinuerligt en aktiv dialog med arbets- och uppdragsgivare inom både privat och offentlig verksamhet rörande utbildningsutbudets sammansättning och innehåll. Sedan länge bedrivs ett arbete med omfattande omvärldsanalys Totalt Kvinnor Män Behöriga förstahandssökande Antagna Söktryck 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 Andelen behöriga förstahandssökande kvinnor till högskolans hela utbud höstterminen 2014 uppgår till cirka 69 procent. Söktrycket för kvinnor är något högre än för männen. Trots en ökning av sökande antogs något färre studenter jämfört med tidigare år, eftersom de anvisade anslagen för utbildning är lägre de kommande åren Antal program varav program mot högskoleexamen varav program mot kandidatexamen/ motsvarande yrkesexamen varav program på avancerad nivå och samråd med relevanta branscher och berörda externa parter vid utvecklingen av nya, och vidareutvecklingen av befintliga, utbildningar. Inom de flesta av högskolans utbildningsprogram finns etablerade strukturer för denna typ av dialog, i form av branschråd, referensgrupper eller dylikt. Studenterna möter olika former av verksamhetsförlagda studie- eller arbetsperioder inom snart sagt alla program. Yrkesverksamma är i hög grad närvarande i undervisningen som lärare, handledare eller mentorer för att bidra med sina erfarenheter och kunskaper om sin verksamhet och dess villkor. Examensarbeten utförs ofta på uppdrag av aktörer i relevant bransch. Inom vissa utbildningar förekommer adjungeringar av lärare eller delade anställningar. Årligen hålls också ett antal branschdagar där specifika utbildningars innehåll och inriktning diskuteras i dialog mellan högskolan och arbetsgivare. Högskolan tar också hänsyn till studenternas önskemål kring utbudet. Här tittar man främst på söktryck, men även på studentutvärderingar. På så sätt kan utbildningar avvecklas eller omarbetas. UTBILDNINGSPROGRAM MED START 2014 Förutbildningsnivå Tekniskt basår 40 veckor Grundnivå Högskolexamen Högskoletekniker, Elkraft 120 hp Ledarskap inom detaljhandeln 120 hp Nätverksteknik med IT-säkerhet 120 hp Personalekonomi 120 hp Grundnivå kandidatexamen/motsv. yrkesexamen 3D-animation och visualisering 180 hp Digitala medier 180 hp Ekonomprogrammet 180 hp Elektroingenjör, Elkraft 180 hp (Co-op) Förskollärarprogrammet 210 hp Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1 3, 240 hp Grundlärarprogrammet årskurs 4 6, 240 hp Grundlärarprogrammet fritidshem inrikt. idrott och hälsa 180 hp Hälsovetarprogrammet inriktning mot hälsopromotion 180 hp Industriell ekonomi 180 hp (Co-op) Internationella programmet för politik och ekonomi IPPE 180 hp Lantmäteriingenjör 180 hp Maskiningenjör Industriell produktion och Produktutveckling 180 hp (Co-op) Mäklarekonomprogrammet 180 hp Personalvetarprogrammet 180 hp Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Socialpedagogiska programmet 180 hp Socialpsykiatrisk vård 180 hp Systemutveckling IT och samhälle 180 hp Yrkeslärarprogrammet 90 hp Ämneslärarprogrammet årskurs 7 9, 270 hp Ämneslärarprogrammet gymnasieskola 300/330 hp, Engelska, Samhällskunskap, Svenska Avancerad nivå Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling 60 hp Huvudområden: Informatik, Pedagogik, Socialt arbete, Vårdvetenskap Barn- och ungdomsvetenskap 60 hp Internationellt företagande 60 hp Produktionsteknik 60 hp Robotteknik 60 hp Specialistsjuksköterskeprogrammen Psykiatrisk vård 60 hp, Vård av äldre 60 hp, Distriktssköterska Avancerad vård i hemmet 75 hp samt Distriktssköterska Folkhälsa 75 hp Utbildningar till ingenjör, sjuksköterska och specialistsjuksköterska Antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter samt antalet examinerade på utbildningar som leder till högskoleingenjörsexamen, sjuksköterskeexamen samt specialistsjuksköterskeexamen har förändrats de senaste tre åren. Inför år 2013 angavs i Högskolan Västs regleringsbrev att antalet nybörjarplatser för högskoleingenjörsutbildning skulle öka med 10, vilket var ett led i en särskild utbyggnad av högskoleingenjörsutbildningar i hela landet. Inför 2013 tilldelades högskolan också extra anslag i en särskild tillfällig satsning om två år för utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar. Antalet registrerade nybörjare på utbildning som leder till högskoleingenjörs- 16 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

17 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ examen ökade påtagligt mellan 2012 och 2013 och ligger numera på cirka 200 per år, vilket medfört att antalet helårsstudenter också har ökat. Antalet examinerade ligger relativt konstant över perioden. Andelen kvinnor av helårsstudenterna utgör cirka en tredjedel. Antalet registrerade nybörjare på sjuksköterskeutbildningen ökade 2013 som en följd av att högskolan utökade sina platser inom ramen för ovanstående satsning. Antalet helårsstudenter minskade dock något mellan åren 2012 och 2013, vilket var en följd av att det tillfälliga uppdrag högskolan hade att utbilda och examinera en årskull sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde upphörde vid ingången till Det sistnämnda uppdraget påverkar också den nedgång i antalet utfärdade examina som kan avläsas i 2014 års värden. Antalet registrerade nybörjare samt helårsstudenter på utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen har ökat under perioden. Antalet examinerade har ökat 2014 efter att ha minskat föregående år. Andelen män (helårsstudenter) inom specialistsjuksköterskeutbildningarna ligger endast på 5 6 procent. Registrerade nybörjare, helårsstudenter och examinerade Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING Antalet registrerade nybörjare Antalet helårsstudenter Antalet examinerade SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING Antalet registrerade nybörjare Antalet helårsstudenter Antalet examinerade SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING Antalet registrerade nybörjare Antalet helårsstudenter Antalet examinerade Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Av Högskolan Västs utbildningar som utvärderats under året har kandidat- och magisterexamen i omvårdnad fått omdömet Hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Detsamma gällde kandidatexamen i socialt arbete och socialpedagogik respektive pedagogik. Sjuk sköterskeexamen- och specialistsjuksköterskeexamen in - riktningen distriktsköterska samt inriktningen psykiatrisk vård fick omdömet Bristande kvalitet. Förbättringsarbete pågår under ett år inför en ny bedömning UKÄ granskar också årligen kurser vid lärosäten som inte leder till någon examen, så kallade uddakurser. En kurs granskades 2014 och den bedömdes leva upp till högskolelagens krav. Breddad rekrytering Liksom alla svenska lärosäten har Högskolan Väst i uppdrag att arbeta med breddad rekrytering, och är det svenska lärosäte som rekryterar bredast i relation till föräldrars utbildningsbakgrund. En dominerande andel av studenterna kommer från en bakgrund där föräldrarna saknar utbildning på högskolenivå. Högskolan Väst ligger i topp i landet när det gäller att rekrytera studenter från hem med icke-akademisk bakgrund. (SCB och UKÄ, dec 2014). Studentpopulationen avspeglar befolkningens sammansättning i högskolans upptagningsområde (Fyrbodal, en delregion i Västra Götalandsregionen samt Göteborg). Andelen studenter med utländsk bakgrund är växande och ligger något över det nationella genomsnittet med 20 procent, jämfört med 19 procent för riket totalt (UKÄ Årsrapport 2014). Högskoleövergången i närliggande kommuner har ökat på senare år. Statistik från UKÄ (Statistisk analys ) visar att övergången till högre studier bland 24-åringar (årskullen 1989) i Trollhättan och Vänersborg ligger flera procentenheter över det nationella snittet. I det långsiktiga arbetet med utveckling av utbildningsutbudet liksom i det pedagogiska utvecklingsarbetet har Högskolan Väst allt sedan starten arbetat för att vara en inkluderande högskola. Högskolan Väst har också ett gott samarbete med studentkåren och kommunen i studentstadsfrågor, och sammantaget finns en lång tradition av inkludering. Under 2014 utsågs Trollhättan av Sveriges förenade studentkårer, SFS, till Årets Studentstad 2014/ I Högskolan Väst I Årsredovisning I 17

18 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ I högskolans studentrekryteringsarbete är breddad rekrytering en viktig faktor. Det personliga mötet prioriteras och under 2014 har högskolans studentambassadörer besökt en rad gymnasieskolor, arbetsförmedlingar och större nationella studentrekryteringsmässor. På högskolan anordnades också den sedan några år väletablerade utbildningsmässan Utbildning Väst. Till två av Högskolan Väst program kan studenter antas genom så kallat särskilt urval Socialpedagogiska programmet 180 hp samt 3D-animation och visualisering 180 hp. Höstterminen 2014 antogs en tredjedel till respektive program via särskilt urval. Högkolan Väst ingår i det nationella nätverket för breddad rekrytering och breddat deltagande, INCLUDE, och har representation i dess styrelse. Breddat deltagande och genomströmning En kartläggning av avhopp termin för termin från högskolans programutbildningar genomfördes under Det satte fokus på arbetet för att säkerställa studenternas kvarvaro i studierna. Insatser för välkomnande och introduktion till akademiska studier samt för kvalitetssäkring av stödet för studenters framgång i studierna inte minst under första studieåret har högsta prioritet vid Högskolan Väst. För att möjliggöra för alla studenter, oavsett bakgrund, att klara av sina studier erbjuds ett antal studiefrämjande aktiviteter såsom kurser, föreläsningar och workshops i stresshantering, karriärplanering och studieteknik. Ett helhetsgrepp med mer systematisk kartläggning, uppföljning och vidareutveckling av dessa insatser förarbetades under 2014 och igångsätts under Studenter som inte tar poäng Av de helårsstudenter som var registrerade på kurser höstterminen 2013 och som inte tagit poäng till och med vårterminen 2014 (453) utgörs den största andelen av studenter som läser på fristående kurser (58 procent). De 453 helårsstudenter som inte tagit poäng motsvarar cirka 19 procent. Detta är en minskning jämfört med studenterna registrerade höstterminen 2012, där andelen var 21 procent. Andelen registrerade kvinnor som inte tar poäng är 17 procent, att jämföra med männen där andelen uppgår till 24 procent. Den förhållandevis höga volym studenter på fristående kurser som inte tar poäng, förklaras främst av den relativt stora andelen studenter på nätbaserade distanskurser. Att en student inte tagit någon poäng, är inte med nödvändighet ett tecken på inaktivitet. Studeras antalet helårsstudenter som inte tagit poäng, men där de som har ett underkänt resulstat från examination eller ett sent avbrott räknas som aktiva, så framkommer andra siffror. De inaktiva utgör då 293 av totalt 2 332, eller cirka 13 procent, vilket i det närmaste är oförändrat jämfört med föregående hösttermins studenter. Studenter som inte tagit poäng Totalt Fristående kurs Kurs inom program Totalt Fristående kurs Kurs inom program REGISTRERADE HT13, RESULTATPERIOD HT13 VT14 REGISTRERADE HT12, RESULTATPERIOD HT12 VT13 Helårsstudenter registrerade på kurser antal kvinnor antal män Helårsstudenter registrerade på kurser och som inte tagit några poäng antal kvinnor antal män Helårsstudenter registrerade på kurser och som varit inaktiva antal kvinnor antal män Resultatperiod avser till och med respektive Med inaktiva avses här studenter som inte har ett sent avbrott registrerat eller som helt saknar examinationsresultat i Ladok. 18 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

19 Internationalisering Högskolan Väst tillhör gruppen av svenska lärosäten med en ännu relativt blygsam internationaliseringsverksamhet och med låg volym på studentutbyte och rekrytering av internationella studenter. Ambitionen är att internationaliseringen vid högskolan ska utvecklas och växa, dels för att tydliggöra internationaliseringen som en kvalitetsdimension och ett bärande perspektiv i studenternas utbildning och dels för att utöka antalet ut- och inresande studenter. Under året har ett strategiskt utvecklingsarbete igångsatts för att inför ett kommande policyarbete under 2015 analysera och diskutera vilka prioriteringar som bör göras i arbetet. Studieavgifter för tredjelandsstudenter Antalet sökande till internationella utbildningar vid svenska lärosäten minskar, enligt siffror från Universitets- och högskolerådet, UHR. Hos Högskolan Väst syns en ökning, om än från en blygsam nivå, och antalet internationella studenter fortsätter att växa. Möjligheterna att rekrytera avgiftsbetalande studenter har funnits i tre år. Under 2014 har 80 studenter betalat studieavgift för att få studera på Högskolan Väst. Av de avgiftsbetalande studenterna har sju studenter fått stipendier från de medel som tilldelats högskolan från UHR och två studenter har varit stipendiater via Svenska Institutet. Under året har också den första studenten från det brasilianska stipendieprogrammet Vetenskap utan gränser valt Högskolan Väst som lärosäte. Intäkterna för studieavgifterna uppgick 2014 till tkr. Samarbetet med Migrationsverket har under 2014 fungerat bra. Den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning, intäkter (mnkr) och antalet helårsstudenter Intäkter, studieavgifter 4,7 2,4 0,8 Antalet studieavgiftsskyldiga helårsstudenter Mobilitet Vid sidan av de avgiftsbetalande studenterna valde cirka 200 internationella studenter inom utbytesprogram att studera vid Högskolan Väst under De kurser och program som erbjuds för inresande studenter har i de flesta fall högt söktryck. Erasmus är fortsatt det största finansieringsprogrammet. De flesta av de inresande utbytesstudenterna kommer från Europa medan enskilt största land är Kina med över 50 inresande studenter under Antalet inresande tredjelandstudenter inom utbytesavtal uppgår till 75 jämfört med 59 stycken år Antalet utresande utbytesstudenter håller sig på en ganska oförändrad nivå över tid, 2014 var det 51 stycken. I takt med att möjligheterna till utbyte utanför EU ökar, tack vare fler partneruniversitet, väljer fler studenter detta som studiealternativ. I år har högskolan för första gången exempelvis skickat studenter till Hong Kong, Vietnam och Taiwan. Under året har nya avtal skrivits med partneruniversitet i bland annat USA, Kanada, Jordanien, England och Indien. Det nya Erasmusprogrammet Erasmus+ är EU:s nya ramprogram för internationellt samarbete och mobilitet och sträcker sig till Det ger lärosätena nya möjligheter till samarbete även med resten av världen utanför Europa med finansiering från EU. Inom Linneaus-Palme-programmet, som ger möjlighet för studenter och lärare att driva utbytesverksamhet i utvecklingsländer, har två nya projekt initierats, och högskolan har nu fem aktiva projekt. Nytt för i år är samarbetet inom ämnet statistik med University of KwaZulu Natal i Sydafrika och ett projekt inom pedagogik med University of Namibia (UNAM). Högskolan fortsätter att bygga relationer med partneruniversitet i Kina och Indien. Exempelvis har samarbetet med lärosäten i Indien fördjupats och breddats under året, främst inom ingenjörsvetenskap. Målet är att få till stånd ett så kallat Double Degree-program där man ger gemensamma kurser med utvalda lärosäten och skapar förutsättningar för att studenterna ska kunna ta ut dubbla examina på avancerad nivå I Högskolan Väst I Årsredovisning I 19

20 Lärar- och förskollärarutbildning Dimensionering av lärarutbildning Under 2014 har antagning skett till samtliga av de sju nya lärarutbildningsprogram som Högskolan Väst fick examenstillstånd för inför läsåret Högskolan Väst gav 2014 åtta stycken lärarutbildningsprogram (inklusive äldre lärarutbildning). Lärarprogram: nyregistrerade Registrerade Registrerade Registrerade Förskollärarprogrammet (210 hp) varav kvinnor 84 varav män 4 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (180 hp) varav kvinnor 19 varav män 16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 (240 hp) varav kvinnor 37 varav män 3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 (240 hp) varav kvinnor 20 varav män 7 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 (270 hp) varav kvinnor 7 varav män 7 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (330 hp) varav kvinnor 32 varav män 19 Yrkeslärarprogrammet (90 hp) varav kvinnor 12 varav män 6 När det gäller dimensionering av antalet antagna studenter till de olika programmen har högskolan behållit det antal studentplatser som angavs 2011, förutom för Förskollärarprogrammet, där platsantalet utökats med tjugo studenter. Lärarprogrammen med start 2011 och senare I lärarprogrammen görs val av ämne, inriktning och verksamhetsfält vid ansökningstillfället. För Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan ansöker studenterna om ett ingångsämne (svenska, engelska eller samhälls kunskap). Ytterligare ämnesval görs under utbildningens gång. I ämneslärarutbildningen görs individuella studieplaner av programansvarig och/eller studievägledare. För att öka studenternas möjlighet till fler ämneskombinationer samverkar ämnes- lärarprogrammet på Högskolan Väst med Göteborgs universitet. För Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7 9 finns en ämneskombination som söks vid ansökningstillfället. Denna inriktning ges endast med svenska som första ämne och samhällskunskap som andra ämne. I Förskollärarprogrammet respektive Grundlärarprogrammet med inriktning mot år F 3 görs inga val inom programmen. Däremot görs val av fördjupningsområde för de studenter som läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 20 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2014

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

201 Årsredo 3 visning

201 Årsredo 3 visning Årsredovisning 2013 Innehåll Organisation och nyckeltal... 5 Rektors förord... 6 Studentkårens tillbakablick... 7 RESULTATREDOVISNING... 8 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 8 Nya ingenjörsplatser...

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2015-02-06 Dnr HS 2014/857 Innehållsförteckning Rektor har ordet 1 Studentkåren har ordet 2 Årsredovisningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(10) Tid:, kl. 10.00-15.00 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2014. Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning vårterminen 2014. Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-03-21 Diarienummer 1.1.1-3903-2013 Postadress Box 45093

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 2 Innehåll 2014 i siffror 2014 förändring och nya möjligheter Året i korthet Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

201 årsredo 2 visning

201 årsredo 2 visning 2012 årsredovisning Innehåll Organisation... 4 Rektors förord... 5 Studentkårens tillbakablick... 6 RESULTATREDOVISNING... 7 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 7 Studieavgifter för tredjelandsstudenter...

Läs mer