Statistiken med kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiken med kommentarer"

Transkript

1 Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella studentmobiliteten inom högskolan ur ett svenskt perspektiv. Med internationell mobilitet avses utländska studenter som kommer till Sverige för att studera och svenska studenter som åker utomlands för att studera. Dessa två grupper kallas här inresande studenter respektive utresande studenter. Redovisningen avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Gruppen inresande studenter består av utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram vid svenska universitet och högskolor samt studenter som anordnar sina studier i Sverige på egen hand, så kallade freemover-studenter. Med freemover-studenter avses personer som beviljats uppehållstillstånd för studier, utrikes födda som invandrat mindre än sex månader innan studiestarten och övriga personer som inte har uppgift om svenskt personnummer i högskolornas studieadministrativa system. Delar av redovisningen om inresande studenter omfattar det totala antalet inresande studenter på grundnivå och avancerad nivå. Huvuddelen avser dock de inresande som läste i Sverige för första gången, alltså nybörjare i svensk högskoleutbildning. Från och med hösten 2011 måste freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz betala studieavgift för att studera i Sverige. Detta SM beskriver därmed det andra läsåret med studieavgifter. Utbytesstudenterna berörs inte av studieavgifterna. Nytt för i år är att tabellerna med inresande studenter efter bland annat geografiskt området (tabell 3A och 3B) särredovisar uppgifter om inresande från EU/EES och Schweiz samt länder utanför EU/EES. De utresande studenterna består av utbytesstudenter, freemover-studenter och språkkursstudenter. Utbytesstudenter deltar i ett utbytesprogram som anordnas av svenska och utländska universitet och högskolor. Utresande studenter består även av de som haft studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för studier utomlands och som anordnat dessa på egen hand, så kallade freemover-studenter och deltagare i språkkurser. Olika grupper av studenter inom internationell studentmobilitet

2 Universitetskanslersämbetet och SCB 7 UF 20 SM 1302 Annan statistik om internationell mobilitet I detta SM redovisas statistik om internationell mobilitet för studenter på grundnivå och avancerad nivå. För mer information se: SM UF 19 Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11, SM UF 21 Doktorander och examina på forskarnivå 2012, paforskarniva c251de913ecebc40e html#h- Laddanerhelameddelandetellerdelar Universitet och högskolor, Årsrapport 2013, Statistisk analys : Fler betalande studenter hösten 2012, Universitetskanslersämbetets NU-statistikdatabas, Fler inresande än utresande studenter Antalet studenter som rör sig över Sveriges gränser har ökat betydligt under en längre tid. Det gäller svenska studenter som åker utomlands för att studera och i synnerhet utländska studenter som kommer till Sverige för att studera. Under läsåret 2012/13 studerade svenska studenter utomlands. Antalet som studerar utomlands har ökat från sedan läsåret 2003/04, och ökningen har varit ganska stabil. Under samma tidsperiod har antalet inresande studenter till Sverige ökat påtagligt varje år fram till och med läsåret 2010/11, då antalet uppgick till Efter att Sverige infört studieavgifter för freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz från och med hösten 2011 har dock antalet inresande minskat kraftigt. Läsåret 2011/12 var det totala antalet inresande studenter och läsåret 2012/13 hade de minskat till Antalet inresande studenter är trots avgiftsinförandet fortfarande större än antalet utresande studenter. Det är freemover-studenterna som står för nästan hela minskningen. En anledning till minskningen 2012/13 var att den kraftiga nedgången läsåret 2011/12 även påverkat mobiliteten efterföljande läsår.

3 Universitetskanslersämbetet och SCB 8 UF 20 SM 1302 Totala antalet in- och utresande studenter läsåren 2003/ / Inresande män Inresande kvinnor Utresande kvinnor Utresande män /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Läsåret 2012/13 var 51 procent av de inresande studenterna kvinnor och 49 procent var män. Bland de utresande studenterna var 59 procent kvinnor och 41 procent män. Fördelningen mellan könen var alltså jämnare bland de inresande än bland de utresande. Det finns dock skillnader mellan utbytesstudenter och freemover-studenter. Många inresande ordnade sina studier i Sverige på egen hand Läsåret 2012/13 ordnade av de inresande studenterna sina studier i Sverige på egen hand, medan studerade vid svenska universitet och högskolor inom ramen för ett utbytesprogram. Såväl antalet utbytesstudenter som antalet freemover-studenter har ökat med omkring 70 procent sedan läsåret 2003/4. Från läsåret 2003/04 och fram till läsåret 2010/11, alltså innan studieavgifterna infördes, nästan tredubblades antalet freemover-studenter. Införandet av studieavgifter har dock medfört att den uppåtgående trenden har brutits. Av det totala antalet studenter i Sverige har andelen inresande studenter ökat från 5 till 8 procent under de senaste tio läsåren. Innan studieavgifterna infördes hösten 2011 var andelen uppe i 11 procent. Andel inresande studenter av det totala antalet studenter läsåren 2003/ /13. Procent. 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Totalt Eftersom de inresande studenterna ökade under en lång tid har det påverkat bilden av det totala antalet studenter i högskolan. Bland annat har könsfördelningen i högskolan påverkats inom vissa grupper, då andelen inresande bland det totala antalet män i den svenska högskolan har ökat mer än andelen inresande bland kvinnorna. Stora skillnader mellan utbytesstudenters och freemover-studenters studietid i Sverige De flesta av de inresande studenterna läste en eller två terminer i Sverige. Skillnaden mellan utbytesstudenter och freemover-studenter var dock stor. Bland utbytesstudenterna var andelen som läste enbart en termin betydligt större än bland freemover-studenter. Av de registrerade utbytesstudenterna läsåret

4 Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 20 SM /13 läste 77 procent en termin i Sverige. Motsvarande andel för freemoverstudenter var 13 procent. De inresande männen läste i genomsnitt något längre tid i Sverige än de inresande kvinnorna. Det beror till viss del på att männen i större utsträckning än kvinnorna kom som freemover-studenter. Inresande studenter efter studietid i Sverige läsåret 2012/13 Antal inresande Andel i procent efter registrerade terminer läsåret 2012/ Totalt Utbytesstudenter Freemover-studenter Utbytesstudenter Freemover-studenter Utbytesstudenter Freemover-studenter För mer information, se tabell 1A. Antalet svenskar som studerar utomlands fortsätter att öka svenskar studerade vid universitet och högskolor utomlands som freemover-studenter läsåret 2012/13. Dessutom reste ut inom ramen för något av utbytesprogrammen som organiserades av det svenska lärosäte de studerade vid. Mellan läsåren 2002/03 och 2004/05 minskade antalet utresande freemoverstudenter men därefter har antalet ökat. Antalet studenter som reser ut inom ramen för ett utbytesprogram har varierat något mellan åren, men har ökat sedan läsåret 2007/08. Jämfört med föregående läsår har antalet utbytesstudenter ökat med 4 procent och antalet freemover-studenter med 2 procent. De flesta utresande läser ett fåtal terminer utomlands De flesta som studerar utomlands gör det endast en eller två terminer. Precis som bland de inresande studenterna är dock skillnaden mellan utbytesstudenter och freemover-studenter stor. Den senare gruppen läste i betydligt större utsträckning tre terminer eller mer utomlands. Andelen freemover-studenter som varit utomlands sju terminer eller mer var för fjärde läsåret i rad 23 procent. Bland de utresande utbytesstudenterna läste kvinnorna i större utsträckning än männen endast en termin utomlands. Utresande studenter efter studietid utomlands läsåret 2012/13 Antal utresande Andel i procent efter registrerade terminer läsåret 2012/ Totalt Utbytesstudenter Freemover-studenter Utbytesstudenter Freemover-studenter Utbytesstudenter Freemover-studenter Deltagare i språkkurser redovisas inte i tabellen. För mer information, se tabell 1B.

5 Universitetskanslersämbetet och SCB 10 UF 20 SM 1302 Inresande studenter högskolenybörjare Sedan mitten av 1990-talet har antalet inresande studenter till Sverige ökat och läsåret 2012/13 var det inresande studenter som studerade på högskolan i Sverige. Av dessa var nybörjare i svensk högskoleutbildning, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Inresande studenter som var nybörjare läsåret 2012/13 Förändring i procent jämfört Antal 2012/13 med 2011/12 Totalt Totalt Inresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter Antalet freemover-studenter har ökat från läsåret 2011/12 till läsåret 2012/13. Av de freemover-studenterna betalade studieavgifter. Bland de inresande nybörjarna har gruppen freemover-studenter ökat med 17 procent medan gruppen utbytesstudenter har minskat med 1 procent. När det gäller fördelningen mellan könen bland de inresande nybörjarna var andelen kvinnor 53 procent och andelen män 47 procent. Fördelningen mellan könen bland utbytesstudenterna har varit ungefär densamma under de senaste tio läsåren. Däremot har andelen män bland freemover-studenterna varit högre än andelen kvinnor fram till och med läsåret 2010/11. Läsåret 2011/12 förändrades dock situationen och andelen kvinnor var större, vilket även gällde läsåret 2012/13. Bland de betalande freemover-studenterna var det större andel män än kvinnor. Utvecklingen läsåren 2003/04 till 2012/13 Antalet inresande studenter som påbörjat högskolestudier i Sverige har ökat med tiden. För tio läsår sedan var de , jämfört med läsåret 2012/13. Av de inresande nybörjarna var 68 procent utbytesstudenter och 32 procent freemover-studenter. Innan införandet av studieavgifter var antalet utbytesstudenter och freemoverstudenter ungefär lika många. Efter införandet och även läsåret 2012/13 var fördelningen däremot ojämn med drygt dubbelt så många utbytesstudenter. I och med införandet av studieavgifterna sjönk antalet freemover-studenter betydligt medan antalet utbytesstudenter var i stort sett oförändrat. Antalet freemover-studenter har dock ökat något mellan läsåren 2011/12 och 2012/13.

6 Universitetskanslersämbetet och SCB 11 UF 20 SM 1302 Inresande studenter som var nybörjare läsåren 2003/ /13 Totalt 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Inresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter varav betalande Inresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter varav betalande Inresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter varav betalande För mer information om nybörjare samt information om det totala antalet freemover-studenter och utbytesstudenter, se tabell 2A och 2B. Var fjärde nybörjare var en inresande student De inresande studenterna utgör en betydande andel av alla nybörjare i Sverige. Andelen har ökat från 18 procent läsåret 2003/04 till 24 procent läsåret 2012/13. Både kvinnor och män har blivit fler, men fram till och med läsåret 2010/11 var ökningen större bland männen. Andel inresande studenter som var nybörjare av det totala antalet nybörjare läsåren 2003/ /13. Procent 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Totalt 17,5 20,0 22,1 23,7 25,0 26,0 25,0 28,0 22,8 23,9 14,8 16,8 18,1 18,9 20,3 21,6 20,6 23,8 21,0 22,1 21,2 24,2 27,1 29,9 31,2 31,6 30,2 33,0 25,0 26,3 För mer information, se tabell 2A och 2B. Eftersom ökningen av de inresande studenterna har varit större för män än för kvinnor, har könsfördelningen i högskolan totalt sett påverkats av de inresande studenterna. Andelen män bland det totala antalet nybörjare läsåret 2012/13 uppgick till 43 procent. Om de inresande studenterna exkluderas minskar andelen män till 42 procent. Det innebär att andelen kvinnor totalt är 57 procent, men om de inresande exkluderas uppgår andelen till 58 procent. Inresande studenter efter ålder En majoritet av svenska nybörjare var 21 år eller yngre. Av utbytesstudenterna var motsvarande andel lägre, drygt en tredjedel. Av freemover-studenterna var ungefär en sjättedel 21 år eller yngre. Skillnaderna kan förklaras med att utbytesstudenterna oftast har påbörjat en utbildning i hemlandet medan freemover-studenterna i stor utsträckning har avslutat sin utbildning på grundnivå. I Sverige läser de flesta freemover-studenterna ett magister- eller masterprogram.

7 Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 20 SM 1302 Åldersfördelning för nybörjare i svensk högskoleutbildning läsåret 2012/13. Procent Totalt 21 år år år 30- år Totalt Utbytesstudenter Freemover-studenter Svenska studenter Utbytesstudenter Freemover-studenter Svenska studenter Utbytesstudenter Freemover-studenter Svenska studenter Med svenska studenter avses i det här sammanhanget övriga studenter i svensk högskoleutbildning, dvs. de som inte är inresande. De inresande studenterna var flest i åldersgruppen år. Läsåret 2012/13 uppgick andelen inresande studenter av samtliga nybörjare i åldern år till 45 procent. Andelen inresande studenter av samtliga nybörjare var även stor i åldersgruppen år, där 37 procent av nybörjarna var inresande. För mer information, se tabell 2A och 2B. Inresande studenter efter geografiskt område De inresande studenterna som läste i Sverige för första gången kom från ett stort antal länder. För studenter som ingår i ett utbytesprogram finns alltid uppgift om ursprungsland. För freemover-studenter saknas dock uppgift om land för 38 procent av nybörjarna läsåret 2012/13. Uppgift om land finns främst för dem som beviljats uppehållstillstånd för studier. Eftersom uppehållstillstånd inte krävs för studenter från Norden och andra länder inom EU/EES är det framförallt för freemover-studenter från dessa länder som uppgift om land saknas. En annan orsak till att informationen saknas kan vara att studenten enbart läser på distans och kanske inte ens befinner sig i Sverige. Av samtliga freemover-studenter för vilka det inte finns uppgift om land var det 24 procent som enbart läste på distans. För mer information om land, se avsnittet Fakta om statistiken. Färre från alla delar av världen utom EU/EES och Schweiz efter avgiftsinförandet hösten 2011 Avgiftsinförandet hösten 2011 påverkade framför allt nybörjarna från tredjeländer, med vilka svenska lärosäten hade liten utbytesverksamhet. Minskningen mellan läsåren 2010/11 och 2011/12 var störst för länder i Afrika och Asien, varifrån antalet studenter minskade med drygt 60 procent vardera. För länder i Europa utanför EU/EES och Schweiz var minskningen 36 procent. Nordamerika respektive Sydamerika minskade 14 och 29 procent. Minskningen från Oceanien var endast 1 procent. Mellan läsåren 2011/12 och 2012/13 har minskningen fortsatt. Den har för samtliga ovanstående världsdelar minskat mellan 2 och 8 procent, bortsett från Oceanien som ökat med 3 procent. Skillnaderna i minskning mellan världsdelarna hänger samman med hur fördelningen mellan freemover-studenter och utbytesstudenter såg ut. I de världsdelar där andelen utbytesstudenter var hög var minskningen betydligt mindre, exempelvis Oceanien. Studenter från länder inom EU/EES och Schweiz berörs inte av studieavgifter. Från dessa länder har inresandet av nya studenter

8 Universitetskanslersämbetet och SCB 13 UF 20 SM 1302 till Sverige ökat. Det gäller i synnerhet freemover-studenterna som har ökat med 56 procent mellan läsåren 2010/11 och 2012/13. Fördelning av inresande studenter som var nybörjare efter världsdel läsåren 2010/ / Freemover-studenter Utbytesstudenter EU/EES och Schweiz Europa (Ej EU/EES) Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien Okänt Störst minskning av inresande nybörjare från Asien Mellan läsåren 2010/11 och 2011/12 minskade antalet nybörjare från tredjeland mest från Kina, Iran, Pakistan och Indien. Respektive land hade en minskning på ungefär inresande nybörjare. Att Kina ändå hade drygt inresande nybörjare läsåret 2011/12 berodde på att det kom relativt många utbytesstudenter därifrån. Flest utbytesstudenter från Tyskland Av de utbytesstudenter som var nybörjare i svensk högskoleutbildning läsåret 2012/13 kom 75 procent från Europa, varav 7 procent kom från de nordiska länderna. Därefter följde Asien och Nordamerika med 12 respektive 8 procent av nybörjarna. Inresande studenter som var nybörjare efter geografiskt område läsåret 2012/13 Geografiskt område Inresande studenter Därav utbytesstudenter Totalt Totalt Totalt Norden EU utom Norden Europa utom EU och Norden Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien Okänt

9 Universitetskanslersämbetet och SCB 14 UF 20 SM 1302 Flest utbytesstudenter kom från Tyskland, 2 600, följt av Frankrike och Spanien. Jämfört med för tio år sedan har antalet utbytesstudenter från Tyskland och Frankrike ökat mest. Förutom länderna i Europa, som helt dominerar utbytesprogrammen, kom många utbytesstudenter från Kina och USA, 710 respektive 640 läsåret 2012/13. Totalt sett var det en något större andel kvinnor än män som kom som utbytesstudenter till Sverige. Skillnaden mellan olika länder var dock stor. Inresande utbytesstudenter som var nybörjare efter land läsåret 2012/13 Tyskland Frankrike Spanien Kina USA Italien Nederländerna Finland Österrike Australien Antalet freemover-studenter ökar igen Efter införandet av studieavgifter hösten 2011 skedde det en kraftig minskning av antalet freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Antalet minskade mest från Asien och de länder i Europa som inte ingår i EU/EES och Schweiz. Läsåret 2012/13 har antalet freemover-studenter återigen ökat något från EU/EES och Schweiz. Det innebar att freemover-studenterna ökade till 37 procent jämfört med 35 procent föregående läsår. De tre länder det kom flest studenter från var Tyskland, Kina och Finland. Av de studenter som kom till Sverige som freemover-studenter läsåret 2012/13 var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Skillnaden i könsfördelning mellan olika länder var dock stor. Länder med flest inresande freemover-studenter som var nybörjare läsåret 2012/13 Land Antal freemover-studenter Andel i % av totala antalet freemover-studenter Totalt Totalt Totalt Tyskland Finland Kina Grekland Frankrike Iran För mer information, se tabell 3A och 3B.

10 Universitetskanslersämbetet och SCB 15 UF 20 SM 1302 Länder i Asien har flest betalande Av de freemover-studenter som var nybörjare och betalade studieavgift läsåret 2012/13 kom drygt hälften från Asien. Därefter följde länder i Europa som inte ingår i EU/EES och Schweiz. De enskilt största länderna var Kina följt av Indien och Iran med sammanlagt drygt 600 studenter. Jämfört med läsåret 2011/12 har antalet betalande studenter ökat med cirka 300. Kina, Indien och Iran hade även detta läsår flest studenter, sammanlagt drygt 500. För mer information, se tabell 4A och 4B. Länder med flest inresande freemover-studenter som var nybörjare och betalade studieavgift läsåret 2012/13 Land Antal betalande freemoverstudenter 2012/13 Andel i % av totala antalet betalande freemover-studenter Totalt Totalt Totalt Kina Indien Iran USA Ryssland Färre inresande nybörjare som läser för första gången från utvecklingssamarbetsländer I samband med införandet av studieavgifter infördes även statliga stipendieprogram riktade till studieavgiftsskyldiga studenter. Ett av dessa hanteras av Svenska Institutet (SI). Stipendieprogrammet riktas till studenter från de tolv länder som Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete med. Trots stipendieprogrammet minskade antalet inresande nybörjare från dessa länder med 79 procent mellan läsåren 2010/11 och 2011/12. Mellan läsåren 2011/12 och 2012/13 har antalet minskat med ytterligare 7 procent. Antalet inresande studenter som var nybörjare från länderna med långsiktigt utvecklingssamarbete läsåren 2010/ /13 Land 2010/ / /13 Totalt Bangladesh Bolivia Burkina Faso Etiopien Kambodja Kenya Mali Mocambique Rwanda Tanzania Uganda Zambia Inresande nybörjare efter studieinriktning I stort sett samtliga utbytesstudenter läste fristående kurser. Den vanligaste inriktningen på studierna var samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Därefter följde teknik och tillverkning, tätt följt av humaniora och konst. Tre fjärdedelar av utbytesstudenterna som läste fristående kurser läste inom dessa tre inriktningar.

11 Universitetskanslersämbetet och SCB 16 UF 20 SM 1302 För freemover-studenter var andelen betydligt högre på utbildningsprogram än på fristående kurs. Läsåret 2012/13 läste 71 procent på program och 29 procent fristående kurs. Den vanligaste inriktningen på studierna var program med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Därefter följde program med inriktning mot teknik och tillverkning. Bland freemover-studenterna som betalat studieavgift läste 86 procent på program och 14 procent på fristående kurs. Bland de betalande var den vanligaste inriktningen på studierna program med inriktning mot teknik och tillverkning följt av samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Läsåret 2012/13 läste 93 procent på program och 7 procent på fristående kurs. Ingen förändring har skett i vilka inriktningar som var populärast. Även bland svenska studenter var andelen på utbildningsprogram högre än andelen på fristående kurs. Fördelningen mellan andelen på program och fristående kurs har varit ungefär densamma under de senaste tio läsåren. Den vanligaste inriktningen på studierna för de svenska studenterna som läste fristående kurs var humaniora och konst. Den vanligaste inriktningen för de svenska studenterna som läste på program var samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Inresande nybörjare efter studieinriktning läsåret 2012/13 Utbildningens inriktning Utbytesstudenter Freemover-studenter Andel Andel Totalt Kv. Totalt Kv. Program Pedagogik och lärarutbildning Humaniora och konst Samhällsvetenskap, juridik, handel, adm Naturvetenskap, matematik och data Teknik och tillverkning Lant- och skogsbruk samt djursjukvård Hälso- och sjukvård samt social omsorg Tjänster Kurs Pedagogik och lärarutbildning Humaniora och konst Samhällsvetenskap, juridik, handel, adm Naturvetenskap, matematik och data Teknik och tillverkning Lant- och skogsbruk samt djursjukvård Hälso- och sjukvård samt social omsorg Tjänster För mer information, se tabell 5A, 5B, 6A och 6B. I relation till samtliga nybörjare var andelen inresande studenter störst inom inriktningarna teknik och tillverkning samt naturvetenskap, matematik och data. På båda dessa inriktningar var ungefär 30 procent av samtliga nybörjare inresande studenter. Hög andel freemover-studenter på avancerad nivå Andelen freemover-studenter som läser på program har, med undantag för läsåret 2011/12, ökat under de senaste tio åren. Av freemover-studenterna som läste på ett program var det 60 procent som läste ett masterprogram och 18 som procent läste ett magisterprogram. Det innebär att sammanlagt 78 procent av programstudenterna läste ett program på avancerad nivå. Föregående läsår var andelen freemover-studenter på avancerad nivå 80 procent. Bland de

12 Universitetskanslersämbetet och SCB 17 UF 20 SM 1302 betalande freemover-studenterna läste 91 procent av programstudenterna på avancerad nivå. Andelen freemover-studenter av samtliga nybörjare på avancerad nivå var hög. På magisterprogrammen var 79 procent av nybörjarna freemover-studenter och på masterprogrammen var 81 procent av nybörjarna freemover-studenter. Inresande freemover-studenter som var nybörjare efter nivå läsåret 2012/13 Totalt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Totalt Kurs Program Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen Konstnärliga examina Yrkesexamen Övriga program Inresande studenter per universitet och högskola Flest inresande studenter som läser i Sverige för första gången hade Lunds universitet, Därefter följde Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet med respektive inresande studenter vardera. De flesta av de betalande freemover-studenterna läste på Kungliga Tekniska högskolan och Lunds universitet, följt av Chalmers tekniska högskola. Lärosäten med flest inresande studenter som var nybörjare 1 läsåret 2012/13 Universitet/högskola Inresande studenter Därav utbytesstudenter Totalt Totalt Totalt Lunds universitet Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet Uppsala universitet Linköpings universitet Göteborgs universitet Linnéuniversitetet Högskolan i Jönköping Umeå universitet Chalmers tekniska högskola För information om det totala antalet inresande studenter per lärosäte, se tabell 7B. Flest betalande på Kungliga Tekniska högskolan Läsåret 2012/13 betalade 220 studenter studieavgift på Kungliga Tekniska högskolan. Därefter följde Lunds universitet med 200, Högskolan i Jönköping med 130 samt Chalmers tekniska högskola med 120. Av alla betalande studenter kom 45 procent från dessa fyra lärosäten. En jämförelse med läsåret innan visar att 41 procent kom från dessa lärosäten med ett undantag - Malmö högskola var då bland de största istället för Högskolan i Jönköping. Många av nybörjarna på Handelshögskolan i Stockholm var inresande I relation till det totala antalet nybörjare som påbörjade studier vid ett lärosäte varierade andelen inresande studenter. Av nybörjarna vid Handelshögskolan i

13 Universitetskanslersämbetet och SCB 18 UF 20 SM 1302 Stockholm var 53 procent inresande läsåret 2012/13. Därefter följde Kungliga Tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola med 43 respektive 39 procent. Även Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet hade en hög andel. Ett urval av lärosäten med minst 200 inresande studenter som var nybörjare läsåret 2012/13 Universitet/högskola Antal inresande per lärosäte Andel i % av samtliga nybörjare vid respektive lärosäte Totalt Totalt Totalt Handelshögskolan i Stockholm Kungliga Tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Sveriges lantbruksuniversitet Högskolan i Jönköping Lunds universitet Karolinska institutet Linköpings universitet Uppsala universitet Blekinge tekniska högskola För mer information, se tabell 7A och 7B. Av det totala antalet nybörjare i Sverige läsåret 2012/13 var 22 procent av kvinnorna och 26 procent av männen inresande studenter. På många lärosäten var andelen inresande studenter högre för män än för kvinnor. Skillnaden mellan könen minskade dock vid införandet av studieavgifter, för att öka igen året därpå. Inresande studenters minskning och ökning Läsåret 2011/12 minskade antalet inresande studenter rejält i och med införandet av studieavgifter. Fortfarande minskar antal inresande studenter på ett antal lärosäten. Två av de större lärosätena har fler inresande studenter läsåret 2012/13 än vad de hade innan införandet av studieavgifter. Det är Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm. Lärosäten med störst ökning av inresande studenter som var nybörjare mellan 2011/12 och 2012/13 Universitet/högskola Inresande studenter 2012/13 Ökning i antal sedan 2011/12 Totalt Totalt Totalt Stockholms universitet Göteborgs universitet Högskolan i Jönköping Umeå universitet Luleå tekniska universitet I tabellen redovisas lärosäten som ökat med minst 100 inresande nybörjarstudenter mellan 2011/12 och 2012/13. Många på Högskolan på Gotland läste på distans Läsåret 2012/13 läste drygt 900 eller 4 procent av de inresande nybörjarstudenterna enbart på distans och tre fjärdedelar av dem var freemoverstudenter. Skillnaden mellan lärosätena var dock stor. Av de 80 inresande nybörjarstudenterna på Högskolan på Gotland var andelen som läste enbart på distans 39 procent.

14 Universitetskanslersämbetet och SCB 19 UF 20 SM 1302 Ett urval av lärosäten med hög andel inresande nybörjare som enbart läste på distans läsåret 2012/13 Universitet/högskola Antal inresande Andel i % som enbart läser på distans på respektive universitet/högskola Totalt Totalt Högskolan på Gotland Linnéuniversitetet Mittuniversitetet Karlstads universitet Malmö högskola Högskolan Dalarna Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Umeå universitet Blekinge tekniska högskola Inresande utbytesstudenter per utbytesprogram Läsåret 2012/13 kom inresande studenter till Sverige via ett utbytesprogram. Av dessa deltog två tredjedelar i ett EU-program. Förutom EUprogram finns även bilaterala utbyten och utbyten mellan de nordiska länderna inom Nordplus. För båda könen dominerade EU-program, och kvinnorna hade en drygt dubbelt så hög andel som deltog i Nordplus jämfört med männen. Inresande utbytesstudenter läsåret 2012/13 efter utbytesprogram Nordplus 5 % Nordplus 2 % Bilaterala program 29 % Bilaterala program 29 % EUprogram 66 % EUprogram 69 % För mer information, se tabell 9A och 9 B samt avsnittet Fakta om statistiken.

15 Universitetskanslersämbetet och SCB 20 UF 20 SM 1302 Inresande studenter som tar examen Antalet inresande studenter som tog sin första svenska examen uppgick till närmare läsåret 2012/13. Av dessa var 58 procent män och 42 procent kvinnor. Drygt 80 procent av dem som tog examen gjorde det på avancerad nivå. De flesta som examinerades var freemover-studenter. Antalet utbytesstudenter som läsåret 2012/13 tog en examen för första gången i svensk högskoleutbildning var endast 470. Detta beror på att utbytesstudierna ofta är en del av utbildningen i hemlandet. Drygt hälften av de inresande studenterna som tog en examen i Sverige var i åldern år. I samma åldersgrupp fanns det 40 procent svenska studenter Under de senaste fyra läsåren har antalet inresande studenter som tar examen i Sverige ökat från läsåret 2008/09 till läsåret 2012/13. Läsåret 2012/13 utgjorde de inresande studenterna 14 procent av samtliga som tog examen för första gången. Läsåret 2008/09 var motsvarande andel 10 procent. Läsåret 2011/12 var det första året med studieavgifter, vilket innebar att det var få betalande som hann ta ut en examen samma läsår. Det läsåret fanns det cirka 90 betalande freemover-studenter bland de examinerade. Läsåret 2012/13 hade antalet ökat till nästan 370. Inresande studenter som tog examen för första gången i Sverige läsåren 2008/ / Totalt /09 09/10 10/11 11/12 12/13 Många tar examen inom teknik och tillverkning Teknik och tillverkning samt samhällsvetenskap, juridik, handel, administration var de två inriktningarna där flest inresande studenter tog examen läsåret 2012/13. Inom teknik och tillverkning var 88 procent av de examinerade på avancerad nivå. Motsvarande andel inom samhällsvetenskap, juridik, handel, administration var 80 procent. För mer information, se tabell 11.

16 Universitetskanslersämbetet och SCB 21 UF 20 SM 1302 Inresande studenter som tog examen för första gången i Sverige efter inriktning läsåret 2012/13 Inriktning Totalt Totalt Teknik och tillverkning Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration Naturvetenskap, matematik och data Humaniora och konst Hälso- och sjukvård samt social omsorg Pedagogik och lärarutbildning Tjänster Lant- och skogsbruk samt djursjukvård Flest examinerade vid Kungliga Tekniska högskolan Kungliga Tekniska högskolan examinerade inresande studenter läsåret 2012/13. Därefter följde Lunds universitet med examinerade och Uppsala universitet med 590. Inresande studenter som tog examen för första gången i Sverige per lärosäte läsåret 2012/13 Universitet/högskola Totalt Totalt Kungliga Tekniska högskolan Lunds universitet Uppsala universitet Chalmers tekniska högskola Linköpings universitet Blekinge tekniska högskola Stockholms universitet Högskolan i Jönköping Göteborgs universitet Umeå universitet I tabellen redovisas lärosäten med minst 200 examinerade inresande studenter. På Kungliga Tekniska högskolan uppgick andelen inresande studenter av samtliga som tog examen för första gången till 45 procent. Motsvarande andel på Lunds universitet var 22 procent. En betydligt högre andel hade Blekinge tekniska högskola med 52 procent. För mer information, se tabell 12. Många inresande studenter från Asien tog examen Av de inresande som examinerades läsåret 2012/13 kom de flesta från Asien. Det enskilt största landet för både utbytesstudenterna och freemoverstudenterna var Kina. Därefter följde Spanien för utbytesstudenterna och Iran för freemover-studenterna. För freemover-studenter saknas dock uppgift om land för 14 procent av studenterna. Som nämnts tidigare är en orsak till detta att studenter från EU/EES och Schweiz inte behöver uppehållstillstånd för att resa in i Sverige. Det är främst för dessa freemover-studenter som uppgift om land saknas.

17 Universitetskanslersämbetet och SCB 22 UF 20 SM 1302 Inresande examinerade studenter efter geografiskt område läsåret 2012/13 Geografiskt område Inresande studenter Därav utbytesstudenter Totalt Totalt Totalt Norden EU utom Norden Europa utom EU och Norden Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien Okänt För mer information, se tabell 13.

18 Universitetskanslersämbetet och SCB 23 UF 20 SM 1302 Utresande studenter Under läsåret 2012/13 studerade svenskar utomlands via utbytesprogram, som freemover-student eller som deltagare i språkkurser med studiemedel från CSN. Det var drygt 600 fler än läsåret innan. Jämfört med föregående läsår har utbytesstudenterna ökat med 4 procent och freemoverstudenterna med 2 procent. Däremot har antalet svenska studenter som läser språkkurser utomlands minskat något jämfört med föregående läsår. Utresande studenter läsåret 2012/13 Antal 2012/13 Förändring i procent jämfört med 2011/12 Totalt Totalt Utresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter därav på språkkurser På samma sätt som när det gäller högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå i Sverige, var det fler kvinnor än män som valde att studera utomlands. Läsåret 2012/13 var 59 procent av de utresande studenterna kvinnor och 41 procent män. Könsfördelningen var något jämnare bland utbytesstudenterna än bland dem som anordnat sina studier utomlands på egen hand. Fördelningen mellan könen har i stort sett varit densamma under de senaste tio läsåren. Utveckling läsåren 2003/04 till 2012/13 Under de senaste tio läsåren har det totala antalet studenter som läste utomlands ökat från till Från läsåret 2003/04 fram till och med läsåret 2007/08 minskade antalet som studerade utomlands. De senaste fem läsåren har antalet dock ökat. Av de utresande studenterna var 25 procent utbytesstudenter, 66 procent freemover-studenter och 11 procent deltog i språkkurser. Antalet freemoverstudenter har ökat med 25 procent sedan läsåret 2003/04. Under samma tidsperiod ökade antalet utresande utbytesstudenter med 48 procent medan antalet som deltog i språkkurser minskade med 44 procent. Antal utresande studenter läsåren 2003/ /13 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Totalt Utresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter därav på språkkurser Utresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter därav på språkkurser Utresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter därav på språkkurser

19 Universitetskanslersämbetet och SCB 24 UF 20 SM 1302 Utresande studenter efter ålder De svenska studenterna som läste utomlands var yngre än övriga svenska studenter. Läsåret 2012/13 var 69 procent av de utlandsstuderande yngre än 25 år. Motsvarande andel bland studenterna som läste i Sverige var 50 procent. De som reste ut som freemover-studenter var yngre än utbytesstudenterna. Det fanns inga stora skillnader mellan könen vad gäller åldersfördelningen. Åldersfördelning för utresande och övriga studenter i Sverige läsåret 2012/13. Procent Totalt 21 år år år 30- år Totalt Utbytesstudenter Freemover-studenter Övriga svenska studenter På språkkurser Utbytesstudenter Freemover-studenter Övriga svenska studenter På språkkurser Utbytesstudenter Freemover-studenter Övriga svenska studenter På språkkurser Här ingår inte till Sverige inresande studenter För mer information, se tabell 14. Utresande studenter efter geografiskt område Nästan två av tre utresande studerade i Europa, och då främst i Storbritannien, Danmark och Polen. Även Nordamerika lockade många svenska studenter. Allt fler valde dock att studera i Asien. Läsåret 2012/13 studerade i Asien vilket är en ökning med 46 procent jämfört med fyra läsår tidigare. Det innebär att andelen av de utlandsstuderande till Asien har ökat och att den numera uppgår till 10 procent. Jämfört med föregående läsår minskade antalet utresande till Norden och Oceanien. Utresande studenter efter geografiskt område läsåret 2012/13 Geografiskt område Utresande studenter Därav utbytesstudenter Totalt Totalt Totalt Norden EU utom Norden Europa utom EU och Norden Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien

20 Universitetskanslersämbetet och SCB 25 UF 20 SM 1302 USA och Storbritannien var de enskilt största mottagarländerna. De tog emot nästan 20 procent vardera av de utresande studenterna läsåret 2012/13. Därefter följde Danmark, Australien, Polen, Frankrike och Spanien. Dessa sju länder tog tillsammans emot nästan två tredjedelar av alla studenter som reste ut från Sverige. För utbytesstudenterna var de enskilt största länderna USA, Storbritannien och Frankrike. Freemover-studenterna valde också i stor utsträckning USA och Storbritannien, men det tredje största landet var Danmark. De enskilt största länderna för dem som deltog i språkkurser var Frankrike, Spanien och Japan. Länder som tog emot flest utresande studenter från Sverige läsåret 2012/13 USA Storbritannien Danmark Australien Polen Frankrike Spanien Tyskland Norge Japan Kina Italien Fler utresande till Polen Studenternas val av länder har förändrats över åren. Antalet utresande till Australien har minskat från till mellan läsåren 2003/04 och 2012/13. Exempelvis USA, Polen, Danmark, Kina och Japan tar emot betydligt fler svenskar idag än tidigare. Ökningen till Danmark har varit särskilt stor och numera är Danmark det tredje mest populära landet. Till Spanien, Frankrike och Italien har antalet utresande minskat under de senaste tio läsåren. Antalet utresande till Spanien har mer än halverats under den här tidsperioden. Trots att antalet som studerar i de nämnda länderna har minskat, så har Europa behållit sin andel av de utresande studenterna. Det innebär att de svenska studenterna istället har valt andra länder i Europa. För mer information om de senaste fem läsåren, se tabell 15. Utresande studenter efter studieinriktning Den vanligaste inriktningen på studierna för dem som reste ut som freemoverstudenter var liksom tidigare år samhällsvetenskap, juridik, handel, administration. En tredjedel studerade inom denna inriktning läsåret 2012/13. Den näst största inriktningen var humaniora och konst med 21 procent. Den tredje största inriktningen var hälso- och sjukvård samt social omsorg. Andelen studerande inom övriga inriktningar låg på några procent vardera. Fördelningen av utresande freemover-studenter inom de olika ämnesområdena har förändrats under åren. Antalet studerande inom teknik och tillverkning har till exempel ökat med 25 procent under de senaste fem läsåren.

21 Universitetskanslersämbetet och SCB 26 UF 20 SM 1302 Utresande freemover-studenter efter studieinriktning läsåret 2012/13 Utbildningens inriktning 1 Totalt Totalt Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration Humaniora och konst Hälso- och sjukvård samt social omsorg Tjänster Teknik och tillverkning Allmän utbildning Naturvetenskap, matematik och data Lant- och skogsbruk samt djursjukvård Pedagogik och lärarutbildning Okänd Utbildningsinriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). För mer information se avsnittet Fakta om statistiken. För mer information, se tabell 16. Utresande utbytesstudenter per universitet och högskola Det fanns stora skillnader mellan lärosätena vad gäller antalet utresande utbytesstudenter. Lunds universitet och Uppsala universitet hade flest utresande utbytesstudenter läsåret 2012/13. Därefter följde Kungliga Tekniska högskolan, universiteten i Stockholm och Göteborg samt Linköpings universitet. Från dessa sex lärosäten kom drygt hälften av utbytesstudenterna. På nästan samtliga lärosäten var antalet kvinnor som reste ut som utbytesstudenter fler än antalet män. Lärosäten med flest utresande utbytesstudenter läsåret 2012/13 Lunds universitet Uppsala universitet Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet Göteborgs universitet Linköpings universitet Högskolan i Jönköping Linnéuniversitetet Under de senaste tio läsåren har antalet utresande utbytesstudenter ökat mest från Stockholms universitet, följt av Göteborgs universitet. För mer information, se tabell 17.

22 Universitetskanslersämbetet och SCB 27 UF 20 SM 1302 Utresande utbytesstudenter per utbytesprogram Läsåret 2012/13 åkte studenter ut inom någon form av utbytesprogram. Av dessa var 56 procent kvinnor och 44 procent män. Störst var bilaterala utbytesprogram följt av EU-program. Erasmusprogrammet var det största enskilda utbytesprogrammet bland EU-programmen. Förutom EU-programmen och de bilaterala utbytesprogrammen finns även det nordiska programmet Nordplus. Det fanns inga stora skillnader mellan könen vad gäller val av utbytesprogram. Utresande utbytesstudenter efter utbytesprogram läsåret 2012/13 Nordplus 3 % Nordplus 2 % Bilaterala program 52 % EUprogram 46 % Bilaterala program 55 % EUprogram 44 % Fram till och med läsåret 2005/06 deltog de flesta utresande utbytestudenterna i ett EU-program. Därefter har de bilaterala utbytena haft flest utresande. Andelen som läste på Nordplus har varierat mellan 2 och 6 procent under de senaste tio läsåren. För mer information, se tabell 18. Utlandsstudier bland examinerade i Sverige Läsåret 2012/13 uppgick antalet studenter i svensk högskoleutbildning som tog examen (exklusive inresande studenter) till Av dessa hade 14 procent studerat utomlands någon gång under de senaste tolv terminerna inklusive examensterminen. Skillnaden mellan olika examensgrupper var dock stor. Bland examina med minst 60 examinerade studenter hade civilekonomer högst andel som studerat utomlands med 50 procent. Därefter följde landskapsarkitekter med 42 procent och jurister med 37 procent. Utlandsstudierna behöver dock inte vara kopplade till den examen som avlagts. För två femtedelar av examensgrupperna låg andelen som studerat utomlands mellan 10 och 30 procent. Här återfanns bland annat civilingenjörer och läkare. Många av de examinerade med kandidat- eller magisterexamen återfanns inom detta intervall. En något lägre andel som studerat utomlands hade tagit examen inom vård- och omsorgsområdet samt undervisningsområdet. Antal och andel som studerat utomlands på ett urval stora utbildningsprogram läsåret 2012/13 Examen Antal examinerade Andel i % som studerat utomlands Totalt Totalt Totalt Kandidat samhällsvetenskap/juridik/adm Lärarexamen Sjuksköterskeexamen Civilingenjörsexamen Socionomexamen Högskoleingenjörsexamen Kandidat naturvetenskap/matematik/data Kandidat humaniora och konst Juristexamen

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Internationell mobilitet i högskolan 2009/10, korrigerad International mobility in higher education from a Swedish perspective 2009/10

Internationell mobilitet i högskolan 2009/10, korrigerad International mobility in higher education from a Swedish perspective 2009/10 UF 20 SM 1101 Internationell mobilitet i högskolan 2009/10, korrigerad 2011-04-28 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2009/10 I korta drag Korrigering 2011-04-28 Korrigeringen

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1603 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16 I korta drag

Läs mer

Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2007/08 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2007/08

Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2007/08 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2007/08 UF 20 SM 0901 Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2007/08 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2007/08 I korta drag Ökad internationell rörlighet bland studenter

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Fler betalande studenter hösten 2012

Fler betalande studenter hösten 2012 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 2013-09-10/ 6 Analysavdelningen. 52-87-13 Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa tendenser

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016 Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Internationell studentmobilitet

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering av högre utbildning och forskning är en viktig del i en ökad globalisering. En form av internationalisering av högre utbildning är studentutbyten

Läs mer

Internationell UKÄ ÅRSRAPPORT

Internationell UKÄ ÅRSRAPPORT Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2016/17: Svenska nybörjare fortsätter minska, men inresande nybörjare ökar

Nybörjare i högskolan 2016/17: Svenska nybörjare fortsätter minska, men inresande nybörjare ökar STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning / löpnummer 217-11-21/4 Analysavdelningen Handläggare Tomas Gustavsson 8-546 86 44 Tomas.gustavsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering av högre utbildning är nödvändig i takt med den ökade globaliseringen. Det innebär bland annat att det blir allt viktigare för människor att

Läs mer

TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT17 DESIGN AV VIVIANA HOHENSTEIN UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 INTERNATIONELL STUDENTMOBILITET

TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT17 DESIGN AV VIVIANA HOHENSTEIN UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 INTERNATIONELL STUDENTMOBILITET TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT17 DESIGN AV VIVIANA HOHENSTEIN 90 UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 INTERNATIONELL STUDENTMOBILITET INTERNATIONELL STUDENTMOBILITET Att studera utomlands under en kortare eller

Läs mer

Var fjärde doktorand har varit utomlands under forskarutbildningen

Var fjärde doktorand har varit utomlands under forskarutbildningen STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning / löpnummer 2018-10-16 / 7 Analysavdelningen Handläggare Eva Stening 08-563 087 63 eva.stening@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Könsuppdelningen bland de examinerade i högskolan består

Könsuppdelningen bland de examinerade i högskolan består STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpnummer 2019-03-26 /5 Analysavdelningen Handläggare Anna Bengtsson Julia Elenäs 08-5630 8871 Anna.bengtsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Färre examinerade jämfört med föregående läsår

Färre examinerade jämfört med föregående läsår STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpnummer 2018-02-20/ 2 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom Aija

Läs mer

Fortsatt många examina i högskolan läsåret 2011/12

Fortsatt många examina i högskolan läsåret 2011/12 Statistisk analys Magdalena Inkinen Analysavdelningen 08-5630 8540 magdalena.inkinen@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-01-29 2013/1 Fortsatt många examina i högskolan läsåret 2011/12 Närmare 70 000 examina

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning 2008/09

Utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning 2008/09 UF 19 SM 1001 Utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning 2008/09 Foreign background among students in higher education 2008/09 I korta drag Allt fler studenter med utländsk bakgrund Läsåret 2008/09

Läs mer

Internationell mobilitet på forskarnivå

Internationell mobilitet på forskarnivå Internationell mobilitet på forskarnivå Det finns två slags mobilitet bland de inresande studenterna på forskarnivå. 1. Utländska studenter på forskarnivå som är antagna till forskarutbildning i Sverige

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Studenternas prestationsgrad fortsätter att öka

Studenternas prestationsgrad fortsätter att öka STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpnummer 2018-12-11 / 9 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15 UF 19 SM 1601 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2014/15

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17 UF 19 SM 1801 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2016/17

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

bland alla studenter i Stockholm så är andelen internationella studenter 10 %.

bland alla studenter i Stockholm så är andelen internationella studenter 10 %. 2 Bland de inresande studenterna var 3 036 personer utbytesstudenter och 6 243 personer freemoverstudenter. Det innebär ungefär samma siffror som föregående år och även samma fördelning. Cirka 2/3 av alla

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Uppgången för inresande studenters prestationsgrad fortsätter En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /14

Uppgången för inresande studenters prestationsgrad fortsätter En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /14 STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2016-10-11/8 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 Hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2017/18: Antalet nybörjare i högskolan ökar

Nybörjare i högskolan 2017/18: Antalet nybörjare i högskolan ökar STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning / löpnummer 218-11-27/8 Analysavdelningen Handläggare Tomas Gustavsson 8-546 86 44 Tomas.gustavsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2006/07

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2006/07 UF 19 SM 0801 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2006/07 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2006/07 I korta drag Fler studenter

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Rapport 2007:9 R. Studentmobilitet. högskolestuderandes internationella rörlighet

Rapport 2007:9 R. Studentmobilitet. högskolestuderandes internationella rörlighet Rapport 2007:9 R Studentmobilitet högskolestuderandes internationella rörlighet Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Antalet nybörjare i högskolan fortsätter att minska

Antalet nybörjare i högskolan fortsätter att minska STATISTISK ANALYS 1(5) Avdelning / löpunmmer 2014-12-16 / 12 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 08-56 30 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Fortsatt färre nybörjare i högskolan

Fortsatt färre nybörjare i högskolan STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpnummer 2013-12-10 / 12 Analysavdelningen Handläggare Torbjörn Lindqvist 08-56 30 87 07 Torbjorn.Lindqvist@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 UF 46 SM 1501 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 UF 46 SM 1601 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning 2003/04 och forskarutbildning 2002/03

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning 2003/04 och forskarutbildning 2002/03 UF 19 SM 0401 Utländsk för studerande i grundutbildning 2003/04 och forskarutbildning 2002/03 Undergraduate students (2003/04) and postgraduate students (2002/03) with foreign background I korta drag Fler

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Andelen forskande och undervisande personal ökar i högskolan

Andelen forskande och undervisande personal ökar i högskolan UF 23 SM 1801 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2017 Higher Education. Employees in Higher Education 2017 I korta drag Andelen forskande och undervisande personal ökar i

Läs mer

Stannar inresande studenter kvar i Sverige?

Stannar inresande studenter kvar i Sverige? Statistisk analys Anders Wiberg Analysavdelningen 08-5630 8836 anders.wiberg@hsv.se www.hsv.se 2010-05-18 Analys nr 2010/6 Stannar inresande studenter kvar i Sverige? Antalet inresande studenter har ökat

Läs mer

Över nya examinerade under läsåret 2005/06

Över nya examinerade under läsåret 2005/06 STATISTIK OCH ANALYS Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/14 Över 43 000 nya examinerade under läsåret

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Många utländska doktorander lämnar Sverige efter examen

Många utländska doktorander lämnar Sverige efter examen STATISTISK ANALYS 1(7) Avdelning / löpnummer 2019-02-25 / 1 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom

Läs mer

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2003

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2003 Universitet och högskolor Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2003 Higher Education. Undergraduate education: Applicants and admitted to higher education for

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning /löpnummer 216-12-6/9 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning 2001/02 och forskarutbildning 2000/01

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning 2001/02 och forskarutbildning 2000/01 UF 19 SM 0201 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning 2001/02 och forskarutbildning 2000/01 Undergraduate students (2001/02) and postgraduate students (2000/01) with foreign background I korta

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2009

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2009 UF 46 SM 0901 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2009 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 UF 46 SM 1001 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Andelen forskande och undervisande personal med en tillsvidareanställning har ökat

Andelen forskande och undervisande personal med en tillsvidareanställning har ökat UF 23 SM 1701 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2016 Higher Education. Employees in Higher Education 2016 I korta drag Andelen forskande och undervisande personal med en

Läs mer

Staf Analytics. Studiedestination Stockholm. Internationell studentmobilitet i Stockholm Rapport:

Staf Analytics. Studiedestination Stockholm. Internationell studentmobilitet i Stockholm Rapport: 10 81 36 Rapport: Studiedestination Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2017 2018 22 14 Staf Analytics, februari 2019 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12 UF 20 SM 1301 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12 I korta drag Stor

Läs mer

Universitet och högskolor Forskarutbildning

Universitet och högskolor Forskarutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Universitet och högskolor Forskarutbildning 15 Universitet och högskolor Forskarutbildning Innehåll Fakta om statistiken... 337 Kommentarer till statistiken... 340 15.1

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1602 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Analysavdelningen 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2012-05-22 2012/6 Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Från och med hösten 2011 ska

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Över nya examinerade vid universitet och högskolor

Över nya examinerade vid universitet och högskolor STATISTIK & ANALYS Stig Forneng 2006-01-17 Över 40 000 nya examinerade vid universitet och högskolor Under läsåret 2004/05 avlade 41 737 individer sin första examen vid universitet och högskolor. Det betyder

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport UKÄ ÅRSRAPPORT 2019 TRENDER OCH TENDENSER

Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport UKÄ ÅRSRAPPORT 2019 TRENDER OCH TENDENSER Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport 8 UKÄ ÅRSRAPPORT 2019 TRENDER OCH TENDENSER TRENDER OCH TENDENSER I HÖGSKOLAN TRENDER OCH TENDENSER UKÄ ÅRSRAPPORT 2019 9 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR verkar i ett

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Diagram 6 In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 267. Tusental 100. Invandrare.

Diagram 6 In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 267. Tusental 100. Invandrare. Tabeller över Sveriges befolkning 2004 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under 2004 invandrade totalt 62 028 personer till Sverige vilket är något färre än året innan. Totalt

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport

Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport 18 UKÄ ÅRSRAPPORT 219 UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Kompetensförsörjning diskuteras alltmer och är en viktig fråga inför framtiden,

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

En uppföljning av studenters aktivitet på kurs

En uppföljning av studenters aktivitet på kurs EFFEKTIVITETSANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2016-02-16 2016/1 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se En uppföljning av studenters aktivitet på kurs Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Högre utbildning Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Åh, jag ville att hela dagarna skulle vara en enda lång historielektion. Roland, 65 år Spanska? Usch Ted, 12 år Matematik! Här fanns ett facit

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 UF 21 SM 1101 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2010 I korta drag Oförändrat antal doktorandnybörjare År 2010 börjar

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 82 UF 19 SM 1401 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken om högskolestuderande med utländsk bakgrund omfattar det totala antalet studenter på grundnivå,

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 UF 20 SM 1401 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 I korta drag

Läs mer